ประมวลกฎหมายอาญา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ประมวลกฎหมายอาญา

le

 • 4,520 vues

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับล่าสุด

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับล่าสุด

Statistiques

Vues

Total des vues
4,520
Vues sur SlideShare
4,519
Vues externes
1

Actions

J'aime
1
Téléchargements
13
Commentaires
0

1 intégré 1

http://www.เนติ.com 1

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

ประมวลกฎหมายอาญา Document Transcript

 • 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหใชประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๔๙๙ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิพลอดุลยเดช สํป.ร.งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูม า านัก ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา สํา นปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจุ กัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกลาฯ ใหประกาศวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหมเพราะตั้งแตไดประกาศใช กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายลั ก ษณะอาญาใน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๑ เป น ต น มา พฤติ ก ารณ ข องบ า นเมื อ งไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานมาก เปลี่ยนแปลงไปเปนอั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทนราษฎร ดังตอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยินยอมของสภาผูแ กา สํา ไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวาสํ“นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย อาญา พ.ศ. ๒๔๙๙”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานัมาตรา ๒ พระราชบัญกา ตินี้ใหใชบงคัานัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั ั สํ บ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นุเบกษาเปนตนไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญาทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ เมื่ อ ประมวลกฎหมายอาญาได ใ ช บั ง คั บ แล ว ให ย กเลิ ก กฎหมาย ลักษณะอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ในกรณีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ที่กฎหมายใดได กําหนดโทษโดยอกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั างถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว ใหถือวากฎหมายนั้นไดอางถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษ ดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙
 • 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอา งถึงโทษชั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนหนึ่งรอยบาท านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาก า ๑ หมายความวา ปรับไมเกิ า สํ ถาอางถึงโทษชั้น ๒ หมายความวา ปรับไมเกินหารอยบาท สํานัถาอางถึงโทษชั้น ๓ หมายความวา จํสํานักไมเกินสิบวัน หรือปรักาไมเกินหารอย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุ กงานคณะกรรมการกฤษฎีบ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาอางถึงโทษชั้น ๔ หมายความวา จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง พันบาท หรือทัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ เมื่อประมวลกฎหมายไดใชบังคับาแลว ในการจําาคุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ นั แทนคาปรับตาม กฎหมายใด ไมวากฎหมายนั้นจะบัญญัติไวประการใด ใหนําประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตสําหรับความผิดที่ไดกระทํากอนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับ มิใหกักขังเกินกวาหนึ่งปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยว และสองปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับโทษปรับกระทงเดี สํานัก สําหรับโทษปรับหลายกระทง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๗ ในกรณี วิ ธกาารเพื่ อ ความปลอดภั ย ตามมาตรา ๔๖ าแห ง ประมวล กงานคณะกรรมการกฤษฎี ี ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก กฎหมายอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกแตหามมิใหคุมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิบแปดชั่วโมงนันักแตเวลาที่ผูถูกจับ กา เปนความผิดอาญา า สํา ขังชั้นสอบสวนเกินกวาสี่ส สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎี มาถึงที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมนัหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีนําตัวผูถูก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิใ นับเวลาเดินทางตามปกติ สํา ก จับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว บทบัญญัติแหงกฎหมาย ใดอางถึงกฎหมายลั กษณะอาญา หรืออา งถึงบทบัญสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหถือวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า ญัติแ หงกฎหมายลักษณะอาญา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาญาในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูรับสนองพระบรมราชโองการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จอมพล ป. พิบูลสงคราม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :- เหตุผ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ไดประกาศใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยูหลายแหงกระจัดกระจายกันอยู จึง เปนการสมควรที่จะไดชําระสะสาง และนํกา ารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าเข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนึ่ง ปรากฏวาหลักการบางอยางและวิธีการลงโทษบางอยางควรจะไดปรับปรุงใหสมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ กาลสมั ย และแนวนิ ย มของนานาประเทศ ในสมั ย ป จ จุ บั น หลั ก เดิม บางประการจึ งล า สมั ย สมควรจะไดปสํรัาบปรุงเสียใหสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สารบาญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป มาตรา ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีวามผิดทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑ บทบัญญัติที่ใชแกค กา หมวด ๑ บทนิยาม ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒-๑๗ หมวด ๓ โทษและวิธการเพื่อความปลอดภัย ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๑ โทษ ๑๘-๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ย สํานั ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภั ๓๙-๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ๕๑-๕๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในทางอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙-๗๙ หมวด ๔ ความรับผิด หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด ๘๐-๘๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๖ ตัวการและผูสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๓-๘๙ หมวด ๗ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง กา ๙๐-๙๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หมวด ๘ การกระทําความผิดอีก ๙๒-๙๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๙ อายุคนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วาม ๙๕-๑๐๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ๑๐๒-๑๐๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๒ ความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หมวด ๑ ความผิดต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูสําเร็จราชการแทนพระองค ๑๐๗-๑๑๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ ความผิกดตอความมั่นคงของรัฐกภายใน สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร ๑๑๓-๑๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๙-๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ๑๓๐-๑๓๕ ๒ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อการราย า สํา ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก สํ ๑๓๕/๑-๑๓๕/๔ ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดตอเจาพนักงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๖-๑๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอตําแหนงหนสํานั่ราชการ หมวด ๒ ความผิด กา าที กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๗-๑๖๖ ๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรากา เพิ่มโดยพระราชกํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ย สํานั าหนดแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
 • 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกความผิดเกี่ยวกันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๓ า สํา บการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ๑๖๗-๑๙๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอตําแหนงหนสํานั่ใกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐-๒๐๕ หมวด ๒ ความผิด กา าที นการยุติธรรม ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ๒๐๖-๒๐๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ๒๐๙-๒๑๖ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อใหเกิดภยันาตรายตอประชาชน สํา ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๗-๒๓๙ ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดเกี่ยวกับเงินตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๐-๒๔๙ หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว ๒๕๐-๒๖๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ๒๖๔-๒๖๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กส สํานั ดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิ สํานั๒๖๙/๑-๒๖๙/๗ กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํา ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๐-๒๗๕ ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๒๗๖-๒๘๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยสํานับชีวิตและรางกาย ลักษณะ ๑๐ วกั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอชีวต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๘-๒๙๔ หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย ๒๙๕-๓๐๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิกดฐานทําใหแทงลูก กา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๐๑-๓๐๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ๓๐๖-๓๐๘ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาพและชื่อเสีายงกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรี สํ นั หมวด ๑ ความผิดตอเสรีภาพ ๓๐๙-๓๒๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ ความผิดฐานเปดเผยความลับ ๓๒๒-๓๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฐานหมินประมาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒๖-๓๓๓ หมวด ๓ ความผิด กา ่ สํานั ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พย สํานั ดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓๔-๓๓๖ หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และปลนทรัพย ๓๓๗-๓๔๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิกดฐานฉอโกง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔๑-๓๔๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ๓๔๙-๓๕๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กยอก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕๒-๓๕๖ หมวด ๕ ความผิดฐานยั หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร ๓๕๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักดฐานทําใหเสียทรัพย กา หมวด ๗ ความผิ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕๘-๓๖๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๒-๓๖๖ หมวด ๘ ความผิดฐานบุ ภาค ๓ ลหุโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๗-๓๙๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัประมวลกฎหมายอาญา กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป สํานัญญัติที่ใชแกความผิดทั่ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทนิยาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“โดยทุจริต”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนทสําิควรไดโดยชอบดวย กา ี่ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) “ทางสาธารณ” หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประชาชนใชใ น การจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวย (๓) “สาธารณสถาน” หมายความวา สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีกาวามชอบธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ค ที่จะเขาไปไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“เคหสถาน”สํหมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชนานักอน โรง เรือ หรือ กา (๔) านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เรื งานคณะกรรมการกฤษฎี แพ ซึ่งคนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้วลอม ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือไมก็ตามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“อาวุ ธ ” หมายความรวมถึ งสิ่ งซึ่ ง ไม เป น อาวุ ธ โดยสภาพ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก แต ซึ่ ง ได ใ ช หรื อ เจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาย” หมายความวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ายหรือจิตใจ (๖) “ใชกําลังประทุษร กา สํานั า ทําการประทุษรายแกก ของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคสํคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมาวากจะโดยใชยาทําให กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎี มึนเมา สะกดจิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ต หรือใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึ (๗) “เอกสาร ” หมายความว า กระดาษหรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดซึ่ ง ได ทํ า ให ป รากฏสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอักษร ตัวเลข ผังนัหรือแผนแบบอยางอื่น กา นโดยวิธีพิมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความหมายดวยตัว กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี จะเป สํา พ ถายภาพ หรือวิธี อื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกําาขึ้นหรือรับรอง (๘) “เอกสารราชการ” กา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดท ในหนาที่ และใหหมายความรวมถึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งสําเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “เอกสารสิสํทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) า ธิ ” หมายความว า เอกสารที่ เ ป น หลันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ก ฐานแห ง การก อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ (๑๐) “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงไวแทนลายมือชื่อของตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๑) “กลางคืน” หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น (๑๒) “คุมขัง” หมายความว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุกกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑๓) “คาไถ” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา หรือใหเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกเอาตัวไปกผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ (๑๔) “บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ ไม ก็ ต าม โดยบังานคณะกรรมการกฤษฎีกไว ด ว ยการประยุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใช ซึ่ ง จะระบุ ชื่ อ หรื า สํานัก น ทึ ก ข อ มู ล หรื อ รหั ส า สํานั ก ต ใ ช วิ ธี ก ารทาง อิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกตใช วิธีการทางแสงหรืกอวิธีการทางแมเหล็กใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลขกรหัส หมายเลข สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บัตร หรือสัญลักษณอื่นใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไมเห็นดวยตาเปลาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอมูล รหัส าหมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือ กา (ข) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทางตัวเลขใดๆานักงานคณะกรรมการกฤษฎีีสทธิใช โดยมิไสํามีการออกเอกสารหรือวัตกาอื่นใดให แตมี สํ ที่ผูออกไดออกใหแกผูม กิา ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถุ วิธการใชในทํานองเดียวกับ (ก) หรือ ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสิ่ ง อื่ น ใดที่ ใสําปกงานคณะกรรมการกฤษฎีก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ กา (ค) ช นั ระกอบกั บ ข อ มู ล อิ เ ล็ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั ว ไม ว า จะมี ๔ (๑๕) “หนั ง สื อ เดิ น ทาง สํานั เอกสารสํ า คั ญ ประจํ า รูปลักษณะใดที่รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศออกใหแกบุคคลใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใชแสดงตนในการเดินทางระหวางประเทศ และใหหมายความรวมถึงเอกสารใชแทนหนังสือ เดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไมไกากรอกขอความเกี่ยวกับผูถือหนังสือเดินกา วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทางดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตราสํ๑นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาติแกไขเพิ่มเติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า (๑๔) เพิ่มโดย พระราชบัญญั มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ (๑๕) เพิ่มโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๘) า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การใชกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ บุคคลจักตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อเมื่อไดกระทํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก องรับโทษในทางอาญาต สํา าการอันกฎหมายที่ ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด นั้น ตองเปนโทษทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก่บัญญัติไวในกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้นไมเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอไป ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษา ถึงที่สุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเกา องคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คยต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่ใชใน ภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนนักณแกผูกระทําความผิดกา วาในทางใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คุ งานคณะกรรมการกฤษฎี ไม เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนด ตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ติในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏ แกศาลหรือเมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหนดโทษเสีกยใหมตามกฎหมายที่ บาญญั ติใ นภายหลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการรองขอ ใหศาลกํ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีก ั สํานั ง ในการที่ศาลจะ กําหนดโทษใหมนี้ ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตาม กฎหมายที่บัญานัตงานคณะกรรมการกฤษฎีเปนการสมควรานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าโทษขั้นต่ําที่ สํ ญั ก ิในภายหลัง หากเห็น กา สํ ศาลจะกําหนดโทษนอยกวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผสําระทําความผิดไดรับ กา กฎหมายที่บัญญัติใกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ูก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป ระหารชี วสําผู กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ถ า ศาลพิ พ ากษาให ิ ต นั ระทํ า ความผิ ด และตามกฎหมายที่ บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนักโทษสูงสุดที่จะพึง กา ผูกระทําความผิด และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา น งานคณะกรรมการกฤษฎี ลงไดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวา กระทําความผิสํดในราชอาณาจักร านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต ส ว นหนึ่ ง สานันใดได ก ระทํ า ใน กา มาตรา สํานั ด ใดที่ ก ารกระทํ า แม แ สํ ว กงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดใน ราชอาณาจักรสํานักอโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รหรือยอมจะ หรื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ขึ้นควรเกิดในราชอาณาจัก เล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเปน
 • 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั้ น จะไดสําระทํ านอกราชอาณาจั กรกา าหากการกระทํา นั้ นจะได กระทํ า กา ความผิด แมการกระทํ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียมการหรือ พยายามกระทําาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ความผิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถอวา กา มาตรา สํา ใดที่ไดกระทําในราชอาณาจั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ื ไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชให กระทําไดกระทําในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับ มาตรา ๗ ผูใดกระทํา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษในราชอาณาจักร คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กร ตามทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานั บความมั่นคงแหงราชอาณาจั สํา่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑/๑)๕ ความผิด เกี่ ยวกั บ การกอการร า ยตามที่ บั ญ ญัติไ วใ นมาตรา ๑๓๕/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ นัมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗นัและมาตรา ๒๖๖ (๓) กา (๔) สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีและ (๒ ทวิ)๖ ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดฐานชิงกงานคณะกรรมการกฤษฎีวในมาตรา ๓๓๙ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานั ทรัพย ตามที่บัญญัติไ กา สํานั และความผิดฐาน ปลนทรัพย ตามทีก่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งไดกระทํสําในทะเลหลวง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ผูก ระทํา ความผิ ด นั้น เป น คนไทย และรัฐ บาลแห ง ประเทศที่ ค วามผิ ด ได เกิดขึ้น หรือผูสํสีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ เา ยหายไดรองขอใหลงโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ผู ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น เป น คนต า งด า ว และรั ฐ บาลไทยหรื อ คนไทยเป นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหนักงโทษ สํา ล งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อประชาชนนัตามที่บัญญัติไวใน กา (๑) สํานับการกอใหเกิดภยันตรายต สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๒๐ วรรคแรก และมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓๗ และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ถึ งมาตรา ๒๓๒ มาตรา มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖ ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา ๒๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ สํานักมาตรา ๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๔๖ ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ (๒ ทวิสําเพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา มาตรา ) นั ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
 • 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิ ด เกีสําวกั บ เอกสาร ตามที่ บั ญ ญัา ิ ไ ว ใ นมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ่ย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ต สํ ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖(๑) และ (๒) มาตรา ๒๖๘ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒/๑)๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงมาตรา ๒๖๙/๗ ๒/๒)๘ ความผิดเกี่ยวกัา สํานั(กงานคณะกรรมการกฤษฎีกบหนังสือเดินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๘ ถึง ทางตามที่บัญญัติไวในมาตรา มาตรา ๒๖๙/๑๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีวใานมาตรา ๒๗๖นัมาตรา ๒๘๐ และ กา (๓) สํานั บเพศ ตามที่บัญญัติไ ก สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๘๕ ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๗๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดตอราางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึสํามาตรา ๒๙๘ (๕) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๓๐๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๑๕ ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ทรัพย ตามที่บัญญัติ ไวในมาตรา ๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกโกง ตามที่ บั ญาญักงานคณะกรรมการกฤษฎีถึ ง มาตรา ๓๔๔ (๑๐) ความผิ ด ฐานฉอ า สํ นั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๓๔๑ กา มาตรา ๓๔๖ และมาตรา ๓๔๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๑) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๓๕๔ (๑๒) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญนัญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กติไวในมาตรา ๓๕๗ (๑๓) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญกา ติไวในมาตรา มาตรา ๙ เจาพนักงานของรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๘ (๒/๑) าเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไกา ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา ๗ กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขเพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ (๒/๒) เพิ่มโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 11. - ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจัการซึ่งเปนความผิดตามมาตราตางๆ กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ห า มมิ ใ ห ล งโทษผู นั้ น ใน ราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถากา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีรับโทษสําหรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ ผูตองคําพิพากษาได กา การกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลใน ตางประเทศมาแลว แตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอจะไมลงโทษเลยก็ไงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ผูนั้นไดรับมาแลว นั้นเพียงใดก็ได หรื กา สํานัก ด ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโทษที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวล มาตรา ๑๑ ผูใดกระทํากา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายนี้ ถื อ ว า ได ก ระทํ า ในราชอาณาจั ก ร ถ า ผู นั้ น ได รั บ โทษสํ า หรั บ การกระทํ า นั้ น ตามคํ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิ พ ากษาของศาลในต า งประเทศมาแล ว ทั้ ง หมด หรื อ แต บ างส ว น ศาลจะลงโทษน อ ยกว า ที่ กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพีายงใดก็ได หรืาอจะไมลงโทษเลยก็ได ทักงานี้โดยคํานึงถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ้ โทษที่ผูนั้นไดรับมาแลวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ผู ก ระทํสําความผิ ด ในราชอาณาจั กา หรื อ กระทํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี า นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ร า ความผิ ด ที่ ป ระมวล กฎหมายนี้ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร ไดถกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอ ู หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานัานัอีก ถา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอัานถึงที่สุดใหปลนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํา อยตัวผูนั้น หรือ (๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒ วิ ธี ก ารเพื่ อความปลอดภัย จะใช บั งคับ แก บุ ค คลใดได ก็ ต อเมื่อ มี บทบัญญัติแหงกฎหมายใหใชบังสําบไดเทานั้น และกฎหมายที่จะใชบังคับสํนันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คั นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ้นใหใชกฎหมายใน ขณะที่ศาลพิพากษา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓ ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไดมีการยกเลิกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยใด และถาานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความปลอดภันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีการเพื่อความปลอดภั สํ ผู ดถูกใชบังคับวิธีการเพื่อ สํายนั้นอยู ก็ใหศาลสั่ง ระงับการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเสีย เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีผูถูกใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใดอยู และไดมี บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะสั่งใหมีการใชบังคับวิธีการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อความปลอดภัยนั้นไป ซึ่งเปนผลอันไมอาจนํามาใชบังคับแกกรณีของผูนั้นได หรือนํามาใชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บวิธีการเพื่อานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกญัติของกฎหมายทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บังคับไดแตการใชบังคั สํ ความปลอดภัยตามบทบัญ า สํานัก่บัญญัติใน ภายหลังเปนคุณแกผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือรองขอรั บนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกฎหมายนั้ น แลนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อความปลอดภัย สํา ผลตามบทบัญ ญัติแ หง กา สํา วแต กรณี ให ศาลมี
 • 12. - ๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ใ นภายหลั ง โทษใดได มาตรา ๑๕ ถ า ตามบทบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปลี่ยนลักษณะมาเปนวิธีการเพื่อความปลอดภัย และไดมีคําพิพากษาลงโทษนั้นแกบุคคลใดไว ก็สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นวิธีการเพื่อความปลอดภัยดวย ใหถือวาโทษที่ลงนั้นเป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีดังกลาวในวรรคแรก ถายังไมไดลงโทษผูนั้น หรือผูนั้นยังรับโทษอยู ก็ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นตอไป และถาหากวาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมีเางื่อนไขที่จะสัสําใหมีการใชบังคับวิธีการเพืา ความปลอดภันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญญัติในภายหลัง ก ่ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่อ สํา ยอันไมอาจนํามาใช บังคับแกกรณีของผูน้ัน หรือนํามาใชบังคับได แตการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเปนคุณแกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําผูนั้นยิ่งกวา เมื่อสํานวนความปรากฏแก ศาล หรือเมื่อผูนั้น ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานอัยการรองขอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอศาลใหยกเลิกการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือรองขอรับผลตามบทบัญญัติแหง กฎหมายนั้น แลนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งตามที่เห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วแตกรณี ใหศาลมีอํานาจสั สมควรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูใด กา มาตรา ศาลไดพิพากษาใหใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี แลว ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําเสนอของผูนั้นเอง ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผู อนุบาลของผูนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพฤติการณเกี่ยสํานับการใชบังคับนั้นไดเปลีกานแปลงไปจาก สํั้นหรือพนักงานอัยการวา กา วกั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ย เดิม ศาลจะสั่งเพิกถอนหรืองดการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนั้นไวชั่วคราวตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นสมควรก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา นภาค ๑ แหางประมวลกฎหมายนี้ ใหใาชใ นกรณีแ ห ง มาตรา ๑๗ บทบัญญั กิใ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นดวย เวนแตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกญัติไวเปนอยางอื่นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตามกฎหมายอื สํานั กฎหมายนั้นๆ จะไดบัญา สํานัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแก ความผิดมีดังนี้ (๑) ประหารชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจําคุก (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) กักขัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ริบทรัพยสิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 13. - ๑๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษประหารชี วิ ตานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ตา ใ ห นํา มาใชสําั ง คังานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ และโทษจํ า คุ ก ตลอดชี ว กมิ บ นัก บ แก ผู ซึ่ง กระทํ า ความผิดในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป๙ สํานัในกรณีผูซึ่งกระทําความผิดในขณะที่มสําายุต่ํากวาสิบแปดปไดกระทําความผิดที่มี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ีอ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหถือวาระวางโทษดังกลาวไดเปลี่ยนเปนระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกหาสิบป๑๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙ ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ ใหตายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิต ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ บรรดาความผิดที่กฎหมายกําหนดใหลงโทษทัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้งจําคุกและปรับดวย นั้น ถาศาลเห็นสมควรจะลงแตโทษจําคุกก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ในการคํานวณระยะเวลาจําคุก ใหนับวันเริ่มจําคุกรวมคํานวณเขาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวย และใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมง สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกนกําหนดเปนสํานักน ใหนับสามสิบวันเปกาหนึ่งเดือน ถา ถ ระยะเวลาที่คํานวณนั้ า เดือ งานคณะกรรมการกฤษฎี น กําหนดเปนป ใหคํานวณตามปปฏิทินในราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่อผูตองคําพิพากษาถูกจําคุกครบกําหนดแลว ใหปลอยตันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วในวันถัดจากวันที่ ครบกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒ โทษจําคุก ใหเริ่มแตวันมีคําพิพากษา แตถาผูตองคําพิพากษาถูกคุมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจําคุกตามคํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั าพิพากษา เวนแต คําพิพากษานัสําจะกลาวไวเปนอยางอื่น กา ้น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีที่คําพิพากษากลาวไวเปนอยางอื่น โทษจําคุกตามคําพิพากษาเมื่อรวมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกกอนศาลพิพากษาในคดีเรื่องนั้นเขาดวยแลว ตองไมเกินนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวนวันที่ถูกคุมขัง า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อัตราโทษขั้นสูงของ กฎหมายที่ กํ า หนดไว สํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า ลงนั้ น ทั้ ง นี้ ไ ม เ ป น การกระทบกระเทื อ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติในมาตรา ๙๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ ผูใดกระทํงานคณะกรรมการกฤษฎีคุา และในคดีนั้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก าความผิดซึ่งมีโทษจําก ก สํา ศาลจะลงโทษจําคุก ไมเกินสามเดือน ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ วรรคสองงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแกไ ขเพิ่ มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก เพิ่ มโดยพระราชบัญญั ติ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่มโดยพระราชบันักญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ วรรคสาม เพิ สํา ญ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๙ แก ไ ขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญักาแก ไ ขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ติ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
 • 14. - ๑๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากา บความผิดสํา่ไนักกระทําโดยประมาท หรืา ความผิดลหุสํโาทษงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอน แตเปนโทษสํ หรั ที ด งานคณะกรรมการกฤษฎีกอ นัก ศาลจะพิพากษา ใหลงโทษกักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒ มาตรา ๒๔ ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวในสถานที่กักขังซึ่งกําหนดไวอันมิใชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสถานที่คานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือนจํา สถานีตํารวจ สํ วบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาศาลเห็นเปนการสมควร จะสั่งในคําพิพากษาใหกักขังผูกระทําความผิดไวในที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาศั ย ของผู นั้ น เอง หรื อ ของผู อื่ น ที่ ยิ น ยอมรั บ ผูนั้ น ไว หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ อ าจกั ก ขั ง ได เพื่ อ ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อสภาพของผูถงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหมาะสมกับประเภทหรื สํานัก ูกกักขังก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความปรากฏแกศาลวา การกักขังผูตองโทษกักขังไวในสถานที่กักขังตามวรรค หนึ่งหรือวรรคสองงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อผูนั้น หรือนักางานคณะกรรมการกฤษฎีกางโทษกักขังใน สํานัก อาจกอใหเกิดอันตรายต สํา ทํ ใหผูซึ่งตองพึ่งพาผูตอ การดํารงชีพไดรับความเดือดรอนเกินสมควร หรือมีพฤติการณพิเศษประการอื่นที่แสดงใหเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมสมควรกักขังผูตองโทษกักขังในสถานที่ดังกลาว ศาลจะมีคําสั่งใหกักขังผูตองโทษกักขังใน สถานที่อื่นซึ่งสําใชที่อยูอาศัยของผูนั้นเองโดยไดรับความยิงานคณะกรรมการกฤษฎีกอผูครอบครอง มิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก นยอมจากเจาของหรื า สถานที่ก็ได กรณีเชนวานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูตองโทษกักขังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวยินยอม ศาลอาจมีสําําสั่งแตงตั้งผูนั้นเปน กา ปฏิบัติ และหากเจา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูควบคุมดูแลและใหถือวาผูที่ไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายนี้๑๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕ ผูตองโทษกักขังในสถานที่ซึ่งกําหนด จะไดรับการเลี้ยงดูจากสถานที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกง คั บ ของสถานทีกงานคณะกรรมการกฤษฎีิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ อาหารจากภายนอกโดย กา นั้ น แต ภ ายใต ข อ บั า สํานั ่ ผู ต อ งโทษกั ก ขั ง มี ส กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คาใชจายของตนเอง ใชเสื้อผาของตนเองาไดรับการเยีสํามอยางนอยวันละหนึ่งชั่วโมง และรับและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่ย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงจดหมายได ผูตองโทษกักขังจะตนักงทํางานตามระเบียบ ขกอบังคับและวินัยนัถาผูตองโทษกักขัง กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา อ งานคณะกรรมการกฤษฎี า สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ประสงคจะทํางานอยางอื่นก็ใหอนุญาตใหเลือกทําไดตามประเภทงานที่ตนสมัคร แตตองไมขัดตอ ระเบียบ ขอบัสํคันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายของสถานทีสํ่นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งา บ วินัย หรือความปลอดภั าั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖ ถาผูสําองโทษกักขังถูกกักขังในทีา าศัยของผูนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ต นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่อ ั้นเอง หรือของผูอ่ืนที่ ยินยอมรับผูนั้นไว ผูตองโทษกักขังนั้นมีสิทธิที่จะดําเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังกลาวได ในการนี้ ศาลจะกําหนดเงื่อนไขใหผูตองโทษกักขังปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือไมก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๑๒งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔ วรรคแรก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก.ศ. ๒๕๔๕ และใหใกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔ ผูใดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวใน กา อาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ า สํานั ชความตอไปนี้แทน “มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สถานที่กักขังซึ่งกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา สถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน” โดยใหใชบังคับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีันา ดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันที่ ๙ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตว ก ถั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มกราคม ๒๕๔๙ ๑๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญักาิแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ต ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • 15. - ๑๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๑๔ ถาในระหวางที่ผูตองโทษกักขังตามมาตรา ๒๓ ไดรับโทษกักขัง อยู ค วามปรากฏแก ศ าลเอง หรื อ ปรากฏแก ศ าลตามคํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ย การหรื อ ผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก า แถลงของพนั ก งานอั ควบคุมดูแลสถานที่กักขังวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี) า ตองโทษกักขังฝาฝนระเบียบ ขอบังคับกหรือวินัยของสถานที่กักขัง (๑ก ผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ผูตองโทษกักขังไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามที่ศกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั าลเห็นสมควร แต ตองไมเกินกําหนดเวลาของโทษกักขังที่ผูตองโทษกักขังจะตองไดรับตอไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ ผูใดตองโทษปรับ ผูนั้นจะตองชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในคําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาตอศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บและไมชําระคาปรับภายในสามสิกาวันนับแตวันที่ มาตรา ๒๙ ผูใดตองโทษปรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีบ ศาลพิพากษา ผูนั้นจะตองถูกยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือมิฉะนั้นจะตองถูกกักขังแทนคาปรับ แตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นจะหลีกเลี่ยงไมชําระคาปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่ง ใหกักขังผูนั้นแทนคาปรับไปพลางกอนก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ มิใหนํามาใชบังคับแกการกักขังแทนคาปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕ มาตรา ๓๐ ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตราสองรอยบาทตอหนึ่งวัน และ ไมวาในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง หาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเวานแตในกรณีที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มกั ขังเกินกําหนดหนึ่งป ก ศาลพิพากษาใหปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กวาหนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัในการคํานวณระยะเวลานั้น ใหนับวันเรินักกักขังแทนคาปรับรวมเขาดวย และให กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่ม งานคณะกรรมการกฤษฎีกา นับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชั่วโมงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา านวนวันที่ถูกคุมขัง นั้นออกจากจํานวนเงินคาปรับ โดยถืออัตราสองรอยบาทตอหนึ่งวัน เวนแตผูนั้นตองคําพิพากษา ใหลงโทษทั้งจํสําาคุกและปรับ ในกรณีเชนวกาานี้ ถาจะตองหัากจํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํ นั นวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจําคุก ตามมาตรา ๒๒ ก็ใหหักออกเสียกอน เหลือเทาใดจึงใหหักออกจากเงินคาปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อผูตองโทษปรับถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัด จากวันที่ครบกํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาระครบแลวสํานัปลอยตัวไปทันที สําหนด ถานําเงินคาปรับมาชํ ให กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามโดยพระราชบันักญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติ สํา ญ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๓๐ แกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • 16. - ๑๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐/๑ สํในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไมเกินแปดหมืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ่นบาท ผูตองโทษ ปรับซึ่งมิใชนิติบุคคลและไมมีเงินชําระคาปรับอาจยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีเพื่อขอ ทํางานบริการสัางนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ คมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาาปรับ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การพิจารณาคํารองตามวรรคแรก เมื่อศาลไดพิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาพความผิดของผูตองโทษปรับแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหผูนั้นทํางาน บริการสังคมหรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแทนคาปรับสําไนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคุม สําอทํางานสาธารณประโยชน ก็ ด ทั้งนี้ ภายใตการดูแลของพนั ประพฤติ เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการบริการสังคมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาธารณประโยชนที่ยนยอมรับดูแล กา การกุศลสาธารณะหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง ให ผู ต อ งโทษปรั บ ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ ทํ า งาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาธารณประโยชนแทนคาปรับ ใหศาลกําหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผูดูแลการทํางาน วันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา างาน และจํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน สํา้งนัก้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เริ่มทํางาน ระยะเวลาทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั นี โดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ สิสําแวดลอมหรือสภาพความผิดของผูตองโทษปรับประกอบดวย และศาลจะกําหนด ่ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูตองโทษปรับปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผูนั้นกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดขึ้นอีกก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทํางานสาธารณประโยชนของผูตองโทษปรับไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแกไขเปลี่ยนแปลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกก็ไดตามที่เห็นสมควร คําสั่งที่กําหนดไวนั้น า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการกํ า หนดระยะเวลาทํ า งานแทนค า ปรั บ ตามวรรคสาม ให นํ า บทบั ญ ญั ติ มาตรา ๓๐ มาใชงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม และในกรณี ที่ ศสําลมิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ ทํ า งาน านัก ไ ด กํ า หนดให ผู ต อ งโทษปรั ติดตอกันไป การทํางานดังกลาวตองอยูภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันเริ่มทํางานตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลกําหนด สํานัเพื่อประโยชนในการกํากา านวนชั่วโมงทํางานตามวรรคสาม กา ประธานศาล กงานคณะกรรมการกฤษฎี หนดจํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ให ฎีกามีอํานาจออกระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหรั บ งานบริ กสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทํ า งานหนึ่ ง วั น สํ า กา ารสั ง คมหรื อ งานสาธารณประโยชน แ ตสํล ะประเภทได ต ามที่ กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐/๒๑๗ ถาภายหลังศาลมีคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๓๐/๑ แลว ความสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรากฏแกศาลเองหรือความปรากฏตามคําแถลงของโจทกหรือเจาพนักงานวาผูตองโทษปรับมีเงิน สํา ไดในเวลาที่ยื่นคํารองตามมาตรา ๓๐/๑นัหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตา ามคําสั่งหรือ พอชําระคาปรับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ มาตรา ๓๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแนักขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กไ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐/๒ เพิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) กา มาตรา สํ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พ.ศ. ๒๕๔๕
 • 17. - ๑๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลจะเพิกถอนคําสั่งอนุญาตดังกลาวและปรับ หรือกักนักแทนคาปรับ โดย กา เงื่อนไขที่ศาลกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําขัง งานคณะกรรมการกฤษฎี ใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออกจากจํานวนเงินคาปรับก็ได สํานัในระหวางการทํางานบริการสังคมหรือทํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีแทนคาปรับหาก กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา างานสาธารณประโยชน กา ผูตองโทษปรับไมประสงคจะทํางานดังกลาวตอไป อาจขอเปลี่ยนเปนรับโทษปรับ หรือกักขังแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาปรับก็ได ในกรณีนี้ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง โดยใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออก จากจํานวนเงินคนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา าปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐/๓ มาตรา คํ สั่งศาลตามมาตรา ๓๐/๑ สํา / ก ใหเปนที่สุด สําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและมาตรา ๓๐นั๒งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาลจะพิ พ ากษาให ป รั บ ผู ก ระทํ า ความผิาด หลายคนใน มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ ศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกัน ใหศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๒ ทรัพยสินใดที่กฎหมายบัญญัตไววา ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ให ิ  ริบเสียทั้งสิ้น ไมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรืกาไม สํา วาเปนของผูกระทําความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓ ในการริงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก บ ทรั พ ย สิ น นอกจากศาลจะมี อํ า นาจริกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั บ ตามกฎหมายที่ บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทรัพยสินซึ่งบุานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด (๒) สํ คคลไดมาโดยไดกระทําความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เว นแตทรั พยสิน เหล านี้ เปน ทรัพย สินของผูอื่น ซึ่งมิไดรูเห็ น เปนใจดวยในการ กระทําความผิสํดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔ บรรดาทรังานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก พยสิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ซึ่งไดใหตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ ง ได ใ ห เพื่ อานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด หรื อเพืสําเป น รางวั ล ในการที่ กา (๒) สํจู ง ใจบุ ค คลให ก ระทํ า ความผิ ่ อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี บุคคลไดกระทําความผิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทา พยสินนั้นเปนของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปกาใจดวยในการ ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตก รั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี น กระทําความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๕ ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดิน แตศาลจะ พิพากษาใหทสํใหกงานคณะกรรมการกฤษฎีรืกอทําลายทรัพยสนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ําานั ทรัพยสินนั้นใชไมไดห า สํา ินนั้นเสียก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖ ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ าหรือ มาตรา ๓๔ ไป กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั๑๘งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 18. - ๑๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลว หากปรากฏในภายหลังโดยคํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผูเปนเจาของแทกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าเสนอของเจาของแทจริงวา สํานั จริงมิไดรูเห็นเปน ใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความ ครอบครองของเจาพนักงานแตคําเสนอของเจาของแทสํจาริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๗ ถาผูที่ศาลสั่งใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาที่ศาลกําหนด ให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลมีอํานาจสั่งดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหยึดทรัพยสินนัก้น (๑) สํา นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูนั้นจะสงสํานัพงานคณะกรรมการกฤษฎีไกมสง หรือชําระ (๓) ในกรณีที่ศาลเห็นว ทรั กยสินที่สั่งใหสงไดแต า ราคาทรัพยสินนั้นไดแตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งป แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสิน หรือชําระราคาไดกศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘ โทษใหนัปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํา เ กนอันระงับไปดวยความตายของผูกระทําความผิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีการเพื่อความปลอดภัยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความปลอดภัย านัดังนี้ มาตรา ๓๙ วิธีการเพื่อ กา สํ มี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) กักกันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหามเขาเขตกําหนด (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) เรียกประกันทัณฑบน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) คุมตัวไวในสถานพยาบาลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหามการประกอบอาชีพบางอยาง (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๐ กักกัน คือการควบคุมผูกระทํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั าความผิดติดนิสัยไวภายในเขตกําหนด เพื่อปองกันการกระทําความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝกหัดอาชีพสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๑ ผูใดเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกันมาแลว หรือเคยถูกศาลพิพากษา ใหลงโทษจําคุสําไมต่ํากวาหกเดือนมาแลวกา นอยกวาสองครัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎีก้ าคือ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไม สํานั ในความผิดดังตอไปนี (๑) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวใน มาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่บัญญัติไวใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นตรายตอประชาชน ตามที มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยสํานับเงินตรา ตามที่บัญญัตกวในมาตรา ๒๔๐ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) วกั กงานคณะกรรมการกฤษฎีิไ า สํานั ถึงมาตรา ๒๔๖
 • 19. - ๑๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยสํานักเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖สํถึนัมาตรา ๒๘๖ (๔) วกับ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา า งกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ ถึงมาตรานั๒๙๔ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ ถึงมาตรา ๓๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทรัพย ตามที่บัญนักงานคณะกรรมการกฤษฎีถึา มาตรา ๓๔๐ (๘) ความผิดเกี่ยวกับ กา สํา ญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ก ง มาตรา ๓๕๔ และมาตรา ๓๕๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกป นั บ แต วั น ทีสําู นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อพ น โทษแล ว แต ก รณี ผู นั้ น ได กา และภายในเวลาสิ บ า ่ ผ นัั้ นไดพนจากการกั กกั น หรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดในบรรดาที่ระบุไวนั้นอีกจนศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมต่ํากวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หกเดือนสําหรับการกระทําความผิดนั้น ศาลอาจถือวา ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย และจะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาําหนดเวลาไมนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีสิบปก็ได พิพากษาใหกักกันมีก สํา อยกวาสามปและไมเกิน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดซึ่งผูกระทําไดกระทําในขณะที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้น มิใหถือเปน ความผิดที่จะนํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙ สํ มาพิจารณากักกันตามมาตรานี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๒ ในการคํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกใหนับวันที่ศาลพิพงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานั านวณระยะเวลากักกัน า สํานัก ากษาเปนวันเริ่ม กักกัน แตถายังมีโทษจําคุกหรือกักขังที่ผูตองกักกันนั้นจะตองรับอยูก็ใหจําคุกหรือกักขังเสียกอน และใหนับวันถัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอพนจากกักขัสําเปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํดจากวันที่พนโทษจําคุกหรื า ง นั นวันเริ่มกักกัน ระยะเวลากักกัน และการปลอยตัวผูถูกกักกันาใหนําบทบัญสํานักมาตรา ๒๑ มาใช กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ญัติ งานคณะกรรมการกฤษฎี บังคับโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กักกันเปนอํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๓ การฟองขอให สํ นาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ และ จะขอรวมกันไปในฟองคดีอันเปนมูลใหเกิดอํานาจฟองขอใหกักกันหรือจะฟองภายหลังก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๔ หามเขาเขตกําหนด คือการหามมิใหเขาไปในทองที่หรือสถานที่ท่ี สํ นัพากษา กําหนดไวในคําาพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕ เมื่ อสํศาลพิ พ ากษาให ล งโทษผูกใาด และศาลเห็านกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี  สํ นัสมควรเพื่ อ ความ ปลอดภัยของประชาชน ไมวาจะมีคําขอหรือไม ศาลอาจสั่งในคําพิพากษาวาเมื่อผูนั้นพนโทษตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาแลว หามมิใหผูนั้นเขาในเขตกําหนดเปนเวลาไมเกินหาปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๖๒๐ ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการวาผูใดจะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๔๑ วรรคสอง งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานัก แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบั สํ ่มเติมประมวลกฎหมาย อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานั๒๐งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๖ แก ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 20. - ๒๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานตรายแกบสําคลหรือทรัพยสินของผูอกา หรือจะกระทํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอเหตุรายใหเกิดภยั ุค นักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ืน สําการใดใหเกิดความ เสี ย หายแก สิ่ ง แวดล อ มหรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มและ ทรัพยากรธรรมชาติ ในการพิจารณาคดีความผิดใด ไมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีองหรือไมก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วาศาลจะลงโทษผูถูกฟ กา เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอื่น หรือจะกระทําความผิดใหเกิดความเสียหายแกสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติตาม กฎหมายเกี่ยวกันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สํานัศาลมีอํานาจที่จะสั่งผูนั้นา ทําทัณฑบน ให กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ให โดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาหมื่นบาทวาผูนั้นจะไมกอเหตุรายหรือจะไมกระทําความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ศาลกําหนด กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่งใหมีประกันสําวยหรือไมก็ได ดังกลาวแลวตลอดเวลาที สํานั แตไมเกินสองป และจะสั ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจสั่งกักขังผูนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จนกวาจะทําทัณฑบนหรือหาประกันได แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือจะสั่งหามผูนั้นเขาในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕ ก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตกําหนดตามมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําของผูซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปมิใหอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตาม มาตรานี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๗ ถาผูสําําทัณฑบนตามความในมาตรา ๔๖ กระทําผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัดทัณฑบน ใหศาล มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น ชํ า ระเงิ น ไม เ กิ น จํ า นวนที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นทั ณ ฑ บ น ถ า ผู นั้ น ไม ชํ า ระให นํ า บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐กา บังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาใชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๘ ถาศาลเห็งานคณะกรรมการกฤษฎีีจิตบกพรอง โรคจิตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักนวา การปลอยตัวผูม กา สํานัก หรือจิตฟนเฟอน ซึ่งไมตองรับโทษหรือไดรับการลดโทษตามมาตรา ๖๕สํจะเปนการไมปลอดภัยแกประชาชน ศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะสั่งใหสงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลก็ได และคําสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแต รอการกํ า หนดโทษ หรื อ รอการลงโทษบุ ค คลใด ถ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกระทํ า ความผิ ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลเห็ น ว า บุ ค คลนั้ น ได ก า เกี่ยวเนื่องกับการเสพยสุราเปนอาจิณ หรือการเปนผูติดยาเสพยติดใหโทษ ศาลจะกําหนดในคําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้นจะตองไมเสพยกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา างหนึ่งอยาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาวา บุคคลนั า สํานั สุรา ยาเสพยติดใหโทษอย งใด หรือทั้งสองอยาง ภายในระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันพนโทษ หรือวันปลอยตัวเพราะรอการกําหนดโทษ หรือรอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การลงโทษก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่บุคคลดังากลงานคณะกรรมการกฤษฎีกาัติตามที่ศาลกําาหนด ศาลจะสั่งให กา ในกรณี สํ นัก าวในวรรคแรกไมปฏิบ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สงไปคุมตัวไวในสถานพยาบาลเปนเวลาไมเกินสองปก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๐ เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษผูใด ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกงจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ กา สํานั พหรือวิชาชีพ หรือเนื่อ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นขึ้นอีก ศาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวัน พนโทษไปแลวก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 21. - ๒๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๑ มาตรา ในการเพิ่มโทษ มิใหเพิ่มขึ้นถึกาประหารชีวิต สํจําาคุกตลอดชีวิต หรือ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําคุกเกินหาสิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒ มาตรา ๕๒ ในการลดโทษประหารชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลดดังตอไปนี้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือลดโทษที่จะลง ให สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ถาจะลดหนึ่งในสามใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ถาจะลดกึ่งหนึ่ง ใหลดเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือโทษจําคุกตั้งแตย่ีสิบหา ปถึงหาสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกตลอดชีวิต ไมวาจะเปนการลดมาตราสวนโทษ มาตรา ๕๓ ในการลดโทษจํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือลดโทษที่จะลง ใหเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกหาสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๔ ในการคํานวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลง ใหศาลตั้งกําหนดโทษ ที่จะลงแกจําเลยเสีงานคณะกรรมการกฤษฎีอลด ถามีทั้งการเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเพิ่มกอน สํานัก ยกอนแลวจึงเพิ่มหรื กา สํานัก่มและการลดโทษที่จะลง แลวจึงลดจากผลที่เพิ่มแลวนั้น ถาสวนของการเพิ่มเทากับหรือมากกวาสวนของการลด และศาลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นสมควรจะไมเพิ่มไมลดก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๕ ถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากาศาลจะกํ า หนดโทษจํ า คุ ก ให น อ ยลงอีกาก็ ไ ด หรื อ ถ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดื อ นหรื อ น อ ยกว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก โทษจํ า คุ ก ที่ ผู ก ระทํ า ความผิดจะตองรับมีกําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวย ศาลจะกําหนด สํา ยลง หรือจะยกโทษจําคุก า โทษจําคุกใหนอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเสีย คงใหปรับแตกอยางเดียวก็ได สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๖๒๔ ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั นั้นศาลจะลงโทษ จําคุกไมเกินสามป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมา กอน แตเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะทําโดยประมาท หรือความผิ ด ลหุ โ ทษ เมื่อ ศาลได โทษสํา หรับ ความผิ ด ที่ ไ ดก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑ มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๒ แกไสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกวัติ ฉบับที่ ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ขเพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิ า ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ๒๓ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันทีกา พฤศจิกายน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่ ๒๑ ๒๕๑๔ ๒๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๕๖ วรรคแรก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิานักมประมวลกฎหมาย กา กา สํานัก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํ่มเติงานคณะกรรมการกฤษฎี อาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • 22. - ๒๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิ ความประพฤติ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา คํานึงถึงอายุ ประวัต สํานัก สติ ป ญ ญา การศึ ก ษาอบรม สุ ขภาพานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ภาวะแห งจิ ต นิ สั ย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูน้ัน หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว เห็นเปนการ สมควร ศาลจะพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดแตรอการกําหนดโทษไวหรือกําหนดโทษแตรอการ สํานั พากษาวาผูนั้น มีความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงโทษไวแลวปลอยตัวไป เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด แตตองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวย หรือไมก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้๒๕ หรือหลายขอ ดังตอไปนี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว เพื่อเจาพนักงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอจัดใหกระทํากิจนักงานคณะกรรมการกฤษฎีสาธารณประโยชนตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบอาชีพ หรื กา สํา กรรมบริการสังคมหรือ กา สํานักามที่เจาพนักงาน และผูกระทําความผิดเห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พอันเปนกิจจะลักษณะ (๒) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วกันอีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดในทํานองเดีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพราองทางรางกาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก หรือจิตใจ หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเงื่อนไขอื่นๆสํตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํนฟู หรือปองกันมิให ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก สํานัก่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลัางความปรากฏ เงื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก แก ศ าลตามคํ า ขอของผู ก ระทํ า ความผิ ด ผู แ ทนโดยชอบธรรมของผู นั้ น ผู อ นุ บ าลของผู นั้ นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา พฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทํา ความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นกสมควรศาลอาจแกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อหนึ่งขอใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานัก ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข เสียก็ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใด ตามที่กลาวในวรรคกอนที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๗ เมื่อความปรากฏแกศาลเองงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าแถลงของ สํานัก หรื อความปรากฏตามคํ พนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกําหนดตามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๖ ศาลอาจตักเตือนผูกระทําความผิด หรือจะกําหนดการลงโทษที่ยังไมไดกําหนดหรือ ลงโทษซึ่งรอไวนนักก็ได สํา ั้น งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๘ มาตรา เมืสํอความปรากฏแกศาลเองกหรือความปรากฏตามคําแถลงของ กา ่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกา มาตรา ๕๖ วรรคสอง แก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประมวลกฎหมาย อาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๕๘ วรรคแรก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิานักมประมวลกฎหมาย กา กา สํานัก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั สํ่มเติงานคณะกรรมการกฤษฎี อาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒
 • 23. - ๒๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ภายในเวลาทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๖ ผูท่ีถูกศาลพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โจทกหรือเจาพนักงานว สํานัก ่ศาลกําหนดตามมาตรา สํานัก พากษาไดกระทํา ความผิดอันมิใชความผิดที่ไดกระทโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาใหลงโทษ จําคุกสําหรับความผิดนั้น ใหศาลที่พิพากษาคดีหลังกําหนดโทษที่รอการกําหนดไวใานคดีกอนบวก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก เขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลัง แลวแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กํ า หนดตามมาตรา ๕๖ ผู นั้ น มิ ไ ด ก ระทํ า ความผิ ด แต ถา ภายในเวลาที่ ศ าลได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังกลาวมาในวรรคแรก ใหผูนั้นพนจากการที่จะถูกกําหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีนั้น แลวแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความรับผิดในทางอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทํากา มาตรา ๕๙ บุคคลจะตอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โดยเจตนา เวน แตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระทําโดยรูสานักกในการที่กระทําและในขณะเดียวกัน กระทําโดยเจตนา ไดแ ก ก สํ ํานึ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูกระทํามิไดรูขานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถา กา สํอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ด จะถือวาผูกระทํา ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทําความผิาดมิงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยปราศจาก กระทําโดยประมาท ไดแก สํ นัก ใชโดยเจตนา แตกระทํ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคคลในภาวะเชนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความระมัดระวังซึ่งบุ สํานัก นั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณาและผูกระทําอาจใช กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๐ ผูใดเจตนาที่จะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตผลของการกระทําเกิดแกอีก บุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ใหถือวาผูนั้นกระทําโดยเจตนาแกงานคณะกรรมการกฤษฎียจากการกระทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก บุคคลซึ่งไดรับผลรา กา นั้ น แต ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห ล งโทษหนั ก ขึ้ น เพราะฐานะของบุ ค คลหรื อ เพราะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความสัมพันธระหวางผูกระทํากับบุคคลที่ไดรับผลราย มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับเพื่อลงโทษ ผูกระทําใหหนักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๑ ผูใดเจตนาจะกระทําตอบุคคลหนึ่ง แตไดกระทําตออีกบุคคลหนึ่ง กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โดยสําคัญผิด ผูนั้นจะยกเอาความสําคัญผิดเปนขอแกตัววามิไดกระทําโดยเจตนาหาไดไม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๒ ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทําใหการกระทําไมเปนความผิด หรือทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบโทษ หรือไดารนักโทษนอยลง แมขอเท็กาจริงนั้นจะไมสําีอยูงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหผูกระทําไมตองรั า สํ ับ งานคณะกรรมการกฤษฎี จ ม นักจริง แตผูกระทํา
 • 24. - ๒๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกงา ผูกระทําย อสํมไมงานคณะกรรมการกฤษฎีับยกเวนโทษ หรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําคัญผิดวามีอยูจริ านัก มีความผิด หรื อไดร กา สํา อไดรับโทษนอยลง แลวแตกรณี สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีตามความในวรรคสามแหงมาตรา ๕๙ หรือความสําคัญ ถ ความไมรูขอเท็จจริง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผิด วา มีอยู จริ งตามความในวรรคแรก ไดเกิด ขึ้ นดวยความประมาทของผู กระทําความผิด ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทํารับผิดฐานกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะวา การกระทํานั้น ผูกระทําจะตอสํงรับโทษแมกระทําโดยประมาท านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บุ ค คลจะต อ งรั บ โทษหนั ก ขึ้ น โดยอาศั ย ข อ เท็ จ จริ ง ใด บุ ค คลนั้ น จะต อ งได รูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเท็จจริงนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๓ ถาผลของการกระทําความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีงรัาบโทษหนักขึ้น สํานั ดใดทําใหผูกระทําตอ ก ผลของการกระทําความผิดนั้นตองเปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๔ บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนจากความรับผิดในทาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาญาไมได แตถาศาลเห็นวา ตามสภาพและพฤติการณ ผูกระทําความผิดอาจจะไมรูวากฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีานั้นเปนความผิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญญัติวาการกระทํ กา สํ ด ศาลอาจอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั อศาล และถาศาล เชื่อวา ผูกระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติไวเชนนั้น ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับความผิดนัก้นเพียงใดก็ได สํา นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๕ ผูใดกระทําความผิด ในขณะไมาสามารถรูผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ชอบ หรือไมสามารถ บังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิด นั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําความผิดยังสามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตถา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถบังคับตนเอง ได บา ง ผู นั้น ต องรับ โทษสํา หรั บความผิด นั้น แตศาลจะลงโทษน อยกว า ที่กฎหมายกํา หนดไว สําหรับความผิดนัก้นเพียงใดก็ได สํา นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๖ ความมึนเมาเพราะเสพยสุราหรือสิ่งเมาอยางอื่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํนจะยกขึ้นเปนขอแก ตัวตามมาตรา ๖๕ ไมได เวนแตความมึนเมานั้นจะไดเกิดโดยผูเสพยไมรูวาสิ่งนั้นจะทําใหมึนเมา หรือไดเสพยโดยถูงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีผิดชอบ หรือไม สํานัก กขืนใจใหเสพย และได สํานั ดในขณะไมสามารถรู กา สามารถบังคับตนเองได ผูกระทําความผิดจึงจะไดรบยกเวนโทษสําหรับความผิดนั้น แตถาผูนั้นยัง ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถรูผิดชอบอยูบาง หรือยังสามารถบังคับตนเองไดบาง ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย กําหนดไวสําหรัาบความผิดนั้นเพียงใดก็ไดา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๗ ผูใดกระทํงานคณะกรรมการกฤษฎีกเปน มาตรา สํานัก าความผิดดวยความจําา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เพราะอยูในที่บังคับ หรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เพราะเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึงและไมสามารถสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลีกเลี่ยงใหพนโดยวิธีอื่นใดได เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
 • 25. - ๒๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกระทํานั้นไมเนักนการเกินสมควรแกเหตุาแลว ผูนั้นไมตานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถา กา สํา ป งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ องรับโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าการใดเพื่อปงานคณะกรรมการกฤษฎีกของผูอื่นใหพน มาตรา ๖๘ ผูใดจําตองกระทํ สํานัก องกันสิทธิของตนหรือ า ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเาหตุ การกระทํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วยกฎหมาย นักนั้นไมมความผิด กระทําพอสมควรแก สํานั้นเปนการปองกันโดยชอบด สํา ผู งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีัญาญัติไวในมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี้นาถาผูกระทําได มาตรา ๖๙ ในกรณีที่บ ก สํานั ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั ก กระทําไปเกินสมควรแกเหตุ หรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน หรือเกินกวากรณีแหงการจําตองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําเพื่อปองกัน ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได แตถาการกระทําานัก้นเกิดขึ้นจากความตื่นเตาน ความตกใจานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลงโทษผูกระทํา สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ หรือความกลัว ศาลจะไม า ก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน แมคําสั่งนั้นจะมิชอบดวย กฎหมาย ถาผูสํกระทํามีหนาที่หรือเชื่อโดยสุจริตวามีหนาทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา งรับโทษ เวน านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่ตองปฏิบัติตาม ผูน้ันไม ก อ แตจะรูวาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งมิชอบดวยกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๑ ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๓๖ วรรคแรก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๖๔ นั้น ถาเปนการกระทําที่สามีกระทําตอภริยา หรือภริยากระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา งรับโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอสามี ผูกระทําไม กอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิ ด ดั ง ระบุ ม านี้ ถ า เป น การกระทํ า ที่ ผู บุ พ การี ก ระทํ า ต อ ผู สื บ สั น ดาน ผูสืบสันดานกระทํางานคณะกรรมการกฤษฎีรือนองรวมบิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกัน แมกฎหมาย สํานัก ตอผูบุพการี หรือพี่หกา ามารดาเดียวกันกระทําตอ กา มิไดบัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความได ก็ใหเปนความผิดอันยอมความได และนอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําาหนดไวสําหรับความผิดนักาเพียงใดก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๒ ผูใดบันดาลโทสะโดยถูสําขมงานคณะกรรมการกฤษฎียเหตุอันไมเปน ก นัก เหงอยางรายแรงดว กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดตอผูขมเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวสํทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธรรม จึงกระทําความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า า ่กฎหมายกําหนดไว สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๓ เด็ ก อายุ ยั ง ไม เ กิ น สิ บ ป กระทํ า การอั น กฎหมายบั ญ ญั ติ เ ป นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกองรับโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเด็กนั้นไมต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็กตามวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย วาดวยการคุมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น ครองเด็ก เพื่อดําเนินการคุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๒๗งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 26. - ๒๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๔ เด็ากอายุกวา สิบปแ ตยังไมเกานสิบห าป กระทํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั าการอันกฎหมาย บัญญัตเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ ิ สํานั(กงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นแลวปลอยตัวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑) วากลาวตักเตือนเด็ก สํานั ไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ถาศาลเห็นวา บิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมี คําสั่งใหมอบตัาวเด็งานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดา มารดา สํ นัก กนั้นใหแกบิดา มารดา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูปกครองระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามปและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่เห็นสมควรซึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดจํานวนเงินตามที สํานั ่งบิดา มารดา หรือผูปกครองจะตองชํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าระตอศาลไมเกินครั้ง ละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาเด็กนั้นอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และศาลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กบิดา มารดานัหรือผูปกครองมาวางขอกําหนดดังกลาวขกงตน ศาลจะเรียก กา เห็นวาไมสมควรจะเรีย สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัา งานคณะกรรมการกฤษฎี ตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูมาสอบถามวา จะยอมรับขอกําหนดทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดา มารดา หรือผูสํากครองดังกลาวมาขางตนกา อไมก็ได ถาสํบุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีอมรับขอกําหนด ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีหรื า คคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูย กา เชนวานั้น ก็ใหศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กใหแกบคคลนั้นไปโดยวางขอกําหนดดังกลาว ุสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดา มารดา ผูปกครองานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ หรือบุคคลที่เด็กนั้น อาศัยอยูตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่อคุมความประพฤติเด็กนั้นเชนเดียวกักาที่บัญญัติไวใน (๒) ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บ มาตรา ๕๖ ดวยก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหศาลแตงตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกกนั้น คุมความประพฤติเด็ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถ ดูแลเด็กนั้นไดานัรืกอถาเด็กอาศัยอยูกับบุคาคลอื่นนอกจากบิกดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคล สํ ห งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้นไมยอมรับขอกําหนดดังกลาวใน (๒) ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหอยูกับบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคการที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ไดในเมื่อ บุคคลหรือองคการนั้นยินยอม ในกรณีเกานวานี้ใหบุคคลหรือองคการนั้นมีอํานาจเชนผูปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เฉพาะเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยูและการจัดใหเด็กมีงานทําตามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนการคุมครองสวักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าดวยการนัสําก็ไกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมควร หรือใหดําเนิ า สํานั สดิภาพเด็กตามกฎหมายว ้น นั ด หรือ (๕) สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อฝกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบสิบ แปดปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คํ า สั่ ง ของศาลดั ง กล า วใน (๒) (๓) (๔) และ (๕) นั้น ถ า ในขณะใดภายใน ระยะเวลาที่ศาลกํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลโดยศาลรูนัอง หรือตามคําเสนอของผูมีสวนไดเสีย สํานั าหนดไว ความปรากฏแก สํา เ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานอัยการ หรือบุคคลหรือองคการที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแล อบรมและสั่งสอน หรือเจาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีารณเกี่ยวกับคํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไข กา พนักงานวา พฤติก กา าสั่งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป ก็ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คําสั่งนั้น หรือสําคกสั่งใหมตามอํานาจในมาตรานี้ มีนัํา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๗๔ วรรคหนึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัติแกไขเพิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานั ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบั สํ ่มเติมประมวลกฎหมาย อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
 • 27. - ๒๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๕ มาตรา ผูใดอายุกวาสิบหาปแตต่ํากวาสิบแปดป กระทํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานั การอันกฎหมาย บัญญัติเปนความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะ ควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษาลงโทษผูนาั้นหรือไม ถาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษก็ให จัด การตามมาตรา ๗๔ หรือถา ศาลเห็น ว า สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ ใ หล ดมาตราสว นโทษที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดไวสําหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๖ ผู ใ ดอายุ ตั้ ง แต สิ บ แปดป แ ต ยั ง ไม เ กิ น ยี่ สิ บ ป กระทํ า การอั นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกน ความผิ ด ถ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายบั ญ ญั ติ เ ป า สํา ศาลเห็ น สมควรจะลดมาตราส ว นโทษที่ กํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักา หนดไว สํ า หรั บ ความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ศาลวางขอกําหนดใหบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกงเด็กนั้นไมใหกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๔ (๒)สํถนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็กนั้นอาศัยอยู ระวั า สํา อเหตุรายตามความในมาตรา า าเด็กนั้นกอเหตุราย ขึ้นภายในเวลาในขอกําหนด ศาลมีอํานาจบังคับบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู ใหชําระเงิ น ไม เกินจํ า นวนในข อกํ า หนดนั้น ภายในเวลาที่ศ าลเห็นสมควร ถา บิด ามารดาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคลที่ เด็ ก นั้ น อาศันักอยู ไ ม ชํ าระเงิ น ศาลจะสั่ ง ให ยึ ด ทรั พยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูปกครองหรือบุค กา สํา ย งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สิ นของบิ ด ามารดา ผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู เพื่อใชเงินที่จะตองชําระก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบิดามารดา ผูปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้นอาศัยอยูชําระ ในกรณีที่ศาลไดบังคับใหา สํากครองหรือบุคคลที่เด็กนั า เงินตามขอกําหนดแลวนั้น ถาศาลมิไดเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งที่ไดวางขอกําหนดนั้นเปนอยางอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก๗๔ วรรคทายาก็ใหขอกําหนดนั้นคงใชบังคับไดตอไปจนสิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามความในมาตรา า สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ้นเวลาที่กําหนดไว ในขอกําหนดนัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๘ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมวาจะไดมาีการเพิ่มหรือการลด กา มาตรา ปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลด โทษไมเกินกึ่งสํานั่งของโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ก็ได เหตุบรรเทาโทษนั้น ไดแกผูกระทําความผิดเปนผูโฉดเขลาเบาปญญาตกอยูในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มี คุ ณความดี ม าแต กอน รู สึกความผิ ด และพยายามบรรเทาผลร า ยแห ง กา ความทุกขอยางสาหัส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานหรือใหความรูแกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุอื่นที่ศาลเห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๙ ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ถาผูที่ตองหาวากระทําความผิด นํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๕ แกสํขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ไ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานั๓๐งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 28. - ๒๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากา งสําหรับความผิงานคณะกรรมการกฤษฎีาลเริ่มตนสืบพยานกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาปรับในอัตราอย งสู สํานัก ดนั้นมาชําระกอนที่ศ กา สํานั ใหคดีนั้นเปนอัน ระงับไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํการพยายามกระทําความผิกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๐ ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมบรรลุผล ผูานัั้นพยายามกระทําความผิด แลวแตการกระทํานั้น สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู ใ ดพยายามกระทํ า ความผิ ด ผู นั้น ตอ งระวางโทษสองในสามส ว นของโทษที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๑ ผูใดกระทําการโดยมุงตอผลซึ่งกฎหมายบัญญัตเปนความผิด แตการ ิ กระทํานั้นไมสามารถจะบรรลุผลไดอยางแนแท เพราะเหตุปจจัยซึ่งใชในการกระทําาหรือเหตุแหง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก วัตถุที่มุงหมายกระทําตอ ใหถือวาผูนั้นพยายามกระทําความผิด แตใหลงโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับความผิดนั้น โทษที่กฎหมายกําหนดไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําดังกลาวในวรรคแรกไดกระทําไปโดยความเชื่ออยางงมงาย ศาลจะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมลงโทษก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๒ ผูใดพยายามกระทําความผิด หากยับยั้งเสียเองไมกระทําการให ตลอด หรือกลัาบใจแกไขไมใหการกระทํานั้นบรรลุผล าผูนงานคณะกรรมการกฤษฎีกบการพยายาม สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก ั้นไมตองรับโทษสําหรั า กระทําความผิดนั้น แตถาการที่ไดกระทําไปแลวตองตามบทกฎหมายที่บัญญัติเปนความผิด ผูนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดนั้นๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองรับโทษสําหรับความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวการและผูสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้น มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับความผิดนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๔ ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิงานคณะกรรมการกฤษฎีงคับ ขูเข็ญ จาง สํานัก ดไมวาดวยการใช บั กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือดวยวิธีอสําใด งานคณะกรรมการกฤษฎีกา วานหรือยุยงสงเสริม ื่น นัก ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูถูกใชไดกระทําความผิดนั้น ผูใชตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ ถาความผิด มิไดกระทําลง าไมวาจะเปนเพราะผูถูกใชา มยอมกระทํสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ืนใด ผูใชตอง สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไ ยังไมไดกระทําหรือเหตุอ ระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 29. - ๒๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๕ ผู ใดโฆษณาหรื อประกาศแก บุค คลทั่ วไปใหสําระทํ าความผิ ด และ กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดนั้นมีกําหนดโทษไมต่ํากวาหกเดือน ผูนั้นตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว สําหรับความผิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาไดมีการกระทําความผิดเพราะเหตุที่ไดมีการโฆษณาหรือประกาศตามความในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วรรคแรก ผูโฆษณาหรือประกาศตองรับโทษเสมือนเปนตัวการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๖ ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีื่นกระทําความผิานักอนหรือขณะกระทําความผิด แมผูกระทําความผิดจะมิไดรู กา สะดวกในการที่ผูอ กา สํ ดก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตองระวาง โทษสองในสามสวนของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดานั่สนับสนุนนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ ที กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๗ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเพราะมีผูใชใหกานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํระทําตามมาตรา ๘๔ เพราะมี ผู โ ฆษณาหรื อ ประกาศแก บุ ค คลทั่ ว ไปใหก ระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๘๕ หรือ โดยมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูสนับสนุนตามมาตรา ๘๖ ถาความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ผูกระทําไดกระทําไปเกินขอบเขตที่ใชหรือที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือเกินไปจากเจตนาของผูสนับสนุน ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือ กา โฆษณาหรือประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตอง รับผิดทางอาญาเพีงานคณะกรรมการกฤษฎีาที่อยูในขอบเขตทีก่ใงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ยงสําหรับความผิดเท กา สํานั ช หรือที่โฆษณาหรือประกาศ หรืออยู ในขอบเขตแหงเจตนาของผูสนับสนุนการกระทําความผิดเทานั้น แตถาโดยพฤติการณอาจเล็งเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าความผิดเชานทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การโฆษณา สํานัอประกาศ หรือการ กา ไดวา อาจเกิดการกระทํ สํ นัก ่เกิดขึ้นนั้นไดจากการใช หรื กงานคณะกรรมการกฤษฎี สนับสนุน ผูใสํานักกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํกา ชให งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าความผิด หรือ ผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผูถูกใช สํากระทําตามคําโฆษณา หรือประกาศแกสําุคคลทั่วไปใหกระทํา กา ในกรณี ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิด หรือตัวการในความผิด จะตองรับผิดทางอาญามีกําหนดโทษสูงขึ้นเพราะอาศัยผลที่เกิด จากการกระทํสําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทํา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิด หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิด แลวแตกรณี ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กํา หนดโทษสูงขึ้น นั้น ดวย แตถา โดยลักษณะของความผิด ผูกระทํ าจะตองรั บ ผิด ทางอาญามี กําหนดโทษสูสํงาขึ้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกางรู หรืออาจเล็นักงานคณะกรรมการกฤษฎีนนั้นขึ้น ผูใชให นักเฉพาะเมื่อผูกระทําตอ สํา งเห็นไดวาจะเกิดผลเช กา กระทําความผิด ผูโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึสําก็เฉพาะเมื่อตนไดรู กา กระทําความผิด จะต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนที่เกิดขึ้นนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๘ ถ า ความผิ ด ที่ ไ ด ใ ช ที่ ไ ดโ ฆษณาหรื อ ประกาศแก บุค คลทั่ว ไปใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทํา หรือที่ไดสนับสนุนใหกระทํา ไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขา ขัดขวางของผูใชกผูโฆษณาหรือประกาศาหรือผูสนับสนุนัน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตลอด หรือ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํา ก ผู กระทํ า ได กระทํ า ไปไม กระทําไปตลอดแลว แตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูใชหรือผูโฆษณาหรือประกาศ คงรับผิดเพียงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๔ วรรคสองนัหรือมาตรา ๘๕ วรรคแรก แลวแตกรณี นักวงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่บัญญัติไวในมาตรา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ส นผูสนับสนุนนั้น
 • 30. - ๓๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมตองรับโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วอันควรยกเวนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘๙ ถามีเหตุสวนตั สํานัก โทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษแกผูกระทํา ความผิดคนใด จะนําเหตุนั้นไปใชแกผูกระทําความผิดคนอื่นในการกระทําความผิดนั้นดวยไมไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษเปนเหตุใานลักษณะคดี าจึงใหใชแกผูกระทํา กา แตถาเหตุอันควรยกเว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดในการกระทําความผิดนั้นดวยกันทุกคน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๐ เมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บท ใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแกผูกระทําความผิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๑ เมื่อปรากฏวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากกรรมเปนกระทงความผิดไป แตไมวกาจะมีการเพิ่มสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหศาลลงโทษผูนั้นทุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า โทษ ลดโทษ หรือลด มาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแลว โทษจําคุกทั้งสิ้นตองไมเกินกําหนด ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินสามป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวามผิดกระทงทีกงานคณะกรรมการกฤษฎีาคุกอยางสูงเกิน (๒) ยี่สิบป สําหรับกรณีค สํานั ่หนักที่สุดมีอัตราโทษจํ กา สามปแตไมเกินสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหาสิบป สําหรันักกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง กา (๓) สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เกินสิบปขึ้นไป เวนแตกรณีที่ศาลลงโทษจําคุกตลอดชีวต ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําความผิดอีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๒ ผู ใ ดต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให ล งโทษจํ า คุ ก ถ า และได ก ระทํ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดใดๆ อีกในระหวางที่ยังจะตองานคณะกรรมการกฤษฎีกา าปนับแตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก งรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาห สํา วันพนโทษก็ดี หาก ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก าก็ใหเพิ่มโทษทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํา ่จะลงแกผูนั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาล กําหนดสําหรับความผิดครั้งหลังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๓ ผู ใ ดต อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให ล งโทษจํ า คุ ก ถ า และได ก ระทํ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๑ แกไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญักาิแกไ ขเพิ่มเติ มสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ต ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖
 • 31. - ๓๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาางใดที่จําแนกไวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตราเดียนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดอยางหนึ่งอย สํานั ในอนุมาตราตอไปนี้ซ้ําในอนุ สํา วกันอีกในระหวางที่ ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลาสามปนับแตวันพนโทษก็ดี ถาความผิดครั้งแรกเปนความผิด ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจําคุกไมนอยกวากา อน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ก็ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หกเดื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรานั๑๓๕ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิ ด ต อตํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีตามที่ บั ญ ญั ติ ไสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํา า แหน ง หน า ที่ ราชการ กา วในมาตรา ๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๒ และมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๔านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงมาตรา ๒๑๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่บัญญัติไวใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา นตรายตอประชาชน ตามที มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๖ ถึงมาตรา ๒๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา วในมาตรา ๒๔๐งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) สํานับเงินตรา ตามที่บัญญั กิไ สํานัก ถึงมาตรา ๒๔๙ ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมปและตั๋ว ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๖๑ และ ความผิดเกี่ยวกัาบเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔นัถึงมาตรา ๒๖๙ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) ความผิดเกี่ยวกับคา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๐ ถึงมาตรา ๒๗๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๐) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตามที่บัญญัติไนัในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ และ (๑๑) ความผิดตอชีวิต า สําว กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๔ ความผิดตอรางกาย ตามที่บญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙ ความผิดฐาน ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาัญญัติไวในมาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๓ และความผิสําฐานทอดทิ้งเด็ก คน กา ทําใหแทงลูก ตามที่บ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัตไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑๒ ถึงมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๖๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๔๓๒ ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาในขณะที่มีอายุานั่ํากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําในครั้งกอนหรือครั้งหลัง กา ซึ่งผูกระทําไดกระทํ กา สํ ต กวาสิบแปดปนั้น ไมวาจะได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไมถอวาเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้ ื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒ มาตรา ๙๔ แกนัไกขเพิ่ ม เติ ม โดย พระราชบั ญ ญั ติ แ กสําขเพิ่ ม เติ ม ประมวล กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
 • 32. - ๓๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อายุความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๕ ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายใน กําหนดดังตอสํานัก้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกาด เปนอันขาดอายุงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปนี นับแตวันกระทําความผิ สํานัก ความ (๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกยี่สิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยงไมถึงยี่สิบป ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหาป สําหรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคุกกวาหนึ่งเดือสํานังหนึ่งป (๔) ความผิดตองระวางโทษจํา กา นถึ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมาหรือตอง ระวางโทษอยางอื่นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลว ผูกระทําความผิดหลบหนีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไวจนเกินกําหนดดังกลาวแลวนับแตวันที่หลบหนีหรือ วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ใหถือวาเปนา นขาดอายุคสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอั วามเชนเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๖ ภายใตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ค วามผิ ด อันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานั บั ง คั บ มาตรา ๙๕ ในกรณี สํา น ยอมความได ถ า ผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปน อันขาดอายุความ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙๗ ในการฟกงานคณะกรรมการกฤษฎีกางภายหลังการฟนักงคดีอันเปนมูลให กา มาตรา สํานั องขอใหกักกัน ถาจะฟอ สํา อ งานคณะกรรมการกฤษฎี เกิดอํานาจฟองขอใหกักกัน ตองฟองภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ฟองคดีนั้น มิฉะนั้น เปน สํานั อันขาดอายุความ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๘ เมื่อสํานัมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูสํนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ั้นยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับ โทษแตสํยาัง ไม ค รบถ วนโดยหลบหนีก็ดี ถา ยังมิไ ดนักัวงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต วัน ที่มีคํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ต ผู นั้ น มาเพื่ อรั บ โทษนั บ พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด หรื อ นั บ แต วั น ที่ ผู ก ระทํ า ความผิ ด หลบหนี แล ว แต ก รณี เกิ น กํ า หนดเวลาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางเลยการลงโทษจะลงโทษผูนั้นมิได กา ดังตอไปนี้ เปนอันลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ยี่สบป สําหรับโทษประหารชีวต จําคุกตลอดชีวตหรือจําคุกยี่สิบป ิ ิ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกกวาเจ็ดสําแตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สิบหาป สําหรับโทษจํ ปนัก ยังไมถึงยี่สิบป (๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) หาป สําหรับโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปลงมาหรือโทษอยางอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๙ การยึดทรัพยสินใชคาปรับ หรือการกักขังแทนคาปรับ ถามิไดทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนับแตวันที่ไดมีคนัพิงานคณะกรรมการกฤษฎีทรัพยสินหรือกัสําขังไมได ภายในกําหนดหาป กา สําํา ก พากษาถึงที่สุด จะยึด กา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 33. - ๓๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความในวรรคแรกมินัใกงานคณะกรรมการกฤษฎีกากขังแทนคาปรับกซึ่งทําตอเนื่องกับ กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา หใชบังคับในกรณีการกั สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี การลงโทษจําคุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๐ เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกักกันผูใด ถาผูนั้นยังมิไดรับการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กกันแตยังไมาครบถวนโดยหลบหนีก็ดกา าพนกําหนดสามปนับแตวันที่พน กา กักกันก็ดี ไดรับการกั สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ี ถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษ โดยไดรับโทษตามคําพิพากษาแลวหรือโดยลวงเลยการลงโทษ หรือนับแตวันที่ผูนั้นหลบหนี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหวางเวลาที่ตองกักกัน เปนอันลวงเลยการกักกัน จะกักกันผูนั้นไมไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๑ การบังคับตามคําสั่งของศาลตามความในมาตรา ๔๖ หรือการรอง ขอใหศาลสั่งใหใชเงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก งินเมื่อผูทําทัณฑบนประพฤติผิดทัณฑนักนตามความในมาตรา กา นั้น ถามิได สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎี ๔๗ บั ง คั บ หรื อ ร อ งขอภายในกํ า หนดสองป นั บ แต วั น ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง หรื อ นั บ แต วั น ที่ ผู ทํ า ทั ณ ฑ บ นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา จะบังคับหรือานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประพฤติผิดทัณฑบก สํ รองขอมิได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 34. - ๓๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๒ ความผิงานคณะกรรมการกฤษฎีดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง กา มาตรา สํานัก ดลหุโทษ คือความผิ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเชนวามานี้ดวยกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๓ บทบัญญัติในลักษณะ ๑ ใหใชในกรณีแหงความผิดลหุโทษดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนสามมาตราตอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เวนแตที่บัญญัติไวใ กา สํไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๔ การกระทําความผิดลหุโสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้ าแมกระทําโดย ทษตามประมวลกฎหมายนี ไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแตตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๕ ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๖ ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 35. - ๓๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับความมันคงแหงราชอาณาจักร ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จราชการแทนพระองค และผูสําเร็ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๗ ผูใดปลงพระชนมพระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิต สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกานวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน กา ผู ดพยายามกระทําการเช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูใดกระทําการใดอันเปนการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนมพระมหากษัตริย หรือรูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วามีผูจะปลงพระชนมพระมหากษัตริย กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษ จําคุกตลอดชีวิตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐๘ ผู ในักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ พระองคานัหรื อ เสรี ภ าพของ กา มาตรา สํา ดกระทํ า การประทุ ษ ร า ยต สํ กงานคณะกรรมการกฤษฎี พระมหากษัตริย ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกานวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน กา ผู ดพยายามกระทําการเช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนม ผูกระทําตองระวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษประหารชีวิต สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีนการตระเตรียสํานัก่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพ ผู ดกระทําการใดอันเป กา มเพื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของพระมหากษั ต ริ ย หรื อ รู ว า มี ผู จ ะกระทํ า การประทุ ษ ร า ยต อ พระองค หรื อ เสรี ภ าพของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าการใดอันเปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระมหากษัตริย กระทํ สํา นการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุกตันัแตสิบหกปถึงยี่สิบ กา สํา ้ง กงานคณะกรรมการกฤษฎี ป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐๙ ผูใดปลงพระชนมพระราชินีหรือรัชทายาท หรือฆาผูสําเร็จราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนพระองค ตองระวางโทษประหารชีวิต สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกานวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน กา ผู ดพยายามกระทําการเช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผู ใ ดกระทํ า การใดอั น เป น การตระเตรี ย มเพื่ อ ปลงพระชนม พ ระราชิ นี ห รื อ รั ชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูวามีผูจะปลงพระชนมพระราชินีหรือรัช กา ทายาท หรือเพื่อฆาผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทายาท หรือจะฆาผูสําเร็จราชการแทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สิบสองปถึงยี่สิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๐ ผูใดกระทําการประทุษรายตอกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พระองค หรือเสรีภงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก าพของพระราชินี
 • 36. - ๓๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา รางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค าตองระวางโทษจําคุก กา หรือรัชทายาท หรือ ก อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหกปถึงยี่สิบป สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกานวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน กา ผู ดพยายามกระทําการเช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถาการกระทํานั้นมีลักษณะอันนาจะเปนอันตรายแกพระชนมหรือชีวิต ผูกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีนการตระเตรียสํานัก่อประทุษรายตอพระองค หรือเสรีภาพ ผู ดกระทําการใดอันเป กา มเพื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของพระราชินีหรือรัชทายาท หรือตอรางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค หรือรูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎียตอพระองค สํานัอเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาทานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วามีผูจะประทุษรา กา หรื กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ หรือประทุษรายตอ รางกายหรือเสรีภาพของผูสําเร็จราชการแทนพระองค กระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑๑ ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๗ ถึง มาตรา ๑๑๐ ตาองระวางโทษเชนเดียวกับกาวการในความผินักนั้น สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตั สํา ด งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๒ สํผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ กา หรื อ แสดงความอาฆาตมาดร า ย กา มาตรา า  ใ ดหมิ่ น ประมาท ดู ห มิ น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามปถึงสินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บหาป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๓ ผูใดใชกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญวาจะใชกําสํางประทุษราย เพื่อ มาตรา สํานั กําลังประทุษราย หรือขูเข็ ลั นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ลมลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ลมลางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริาหาร หรืออํานาจตุลาการแหงรัฐธรรมนูญ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลาวแลวไมไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือใหใชอํานาจดัง กา หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) แบ ง แยกราชอาณาจั ก รหรื อ ยึ ด อํ า นาจปกครองในส ว นหนึ่ ง ส ว นใดแห ง ราชอาณาจักรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนกบฏ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าลังพลหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสมคบกัน มาตรา ๑๑๔ ผูใดสะสมกํ อาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด เพื่อเปนกบฏ หรือกระทําความผิดใดๆ อันเปนสวนของแผนการเพื่อเปนกบฏ หรือยุยงราษฎรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนกบฏ หรือรูวามีผจะเปนกบฏ แลวกระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไว ตองระวางโทษจําคุก ู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๒ แกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา มาตรา ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
 • 37. - ๓๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาป ตั้งแตสามปถึงสิบห กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑๕ ผูใดยุยงทหารหรือตํารวจใหหนีราชการ ใหละเลยไมกระทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนาที่ หรือใหกอการกําเริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดนั้นไดสําระทําลงโดยมุงหมายจะบอนใหวินัยและสมรรถภาพของกรม กา ถา กา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กองทหารหรือตํารวจเสื่อมทรามลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑๖ ผูใดกระทําใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อันมิใชเปนการกระทําภายในความมุงหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อติชมโดยสุจริตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดินหรือรัฐบาล โดยใชกําลังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกประทุษราย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขมขืนใจหรือใชกําลัง า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เพื่อใหเกิดความปนปวนหรือกระดางกระเดื่องในหมูประชาชนถึงขนาดที่จะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอความไมสงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมายแผนดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน กา (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เจ็ดป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑๗ ผูใดยุยงหรือจัดใหเกิดการรวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน ไม ย อมค า ขายงานคณะกรรมการกฤษฎีกิ จ กั บ บุ ค คลใดๆกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ า ง หรื อ การร ว มกั สํานัก หรื อ ติ ด ต อ ทางธุ ร กา สํานั เพื่ อ ให เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินเจ็ดป หรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎี่พา บาทหรือทั้งสํจําาทั้งปรับ สํา อปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี ก ัน นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดทราบความมุงหมายดังกลาวและเขามีสวกา อเขาชวยในการรวมกันหยุดงาน กา ผูใ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การรวมกันปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับบุคคลใดๆ นั้น ตองระวางโทษจํนัคุงานคณะกรรมการกฤษฎีกบไมเกินหกพัสําบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กา สํา าก กไมเกินสามป หรือปรั า น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูใดทราบความมุงหมายดังกลาว และใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ห วาดกลั วดาวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีบาค คลเข า มี สวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประทุษ รา ยหรือทํ าให สํ ยประการใดๆ เพื่ อให ก ุ นหรื อเขาชวยในการ รวมกันหยุดงาน การรวมกันปดงานงดจางหรือการรวมกันไมยอมคาขายหรือติดตอทางธุรกิจกับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บุคคลใดๆ นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑๘ ๓๔ ผูใดกระทําการใดๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความ หมายถึงรัฐ เพื่อนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองระวางโทษจํกงานคณะกรรมการกฤษฎีปรับไมเกินสี่พัน สํา เหยียดหยามประเทศชาติ สํานั าคุกไมเกินสองป หรือ กา บาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๑๘ แกสํานัก่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา กา ไขเพิ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
 • 38. - ๓๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๙ ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหราชอาณาจักรหรืสําสวนหนึ่งสวนใดของ กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชอาณาจักรตกไปอยูใตอํานาจอธิปไตยของรัฐตางประเทศ หรือเพื่อใหเอกราชของรัฐเสื่อมเสีย ไป ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๐ ผูใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทํากา ่อประโยชนของรัฐตางประเทศ กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การเพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ดวยความประสงคที่จะกอใหเกิดการดําเนินการรบตอรัฐ หรือในทางอื่นที่เปนปรปกษตอรัฐ ตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๑ คนไทยคนใดกระทําการรบตอประเทศหรือเขารวมเปนขาศึกของ ประเทศ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือา าคุกตลอดชีสําิต กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกจํ ว นัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๒ ผูใดกระทําการใดๆ เพื่ออุปการะแกการดํสําาเนินการรบหรือการ กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตระเตรียมการรบของขาศึก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ การอุปการะนั้นเปนการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ทําใหปอม คาย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใชในการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สื่อสาร ยุทธภัณฑ เสบียงอาหาร อูเรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใด สําหรับใชเพื่อการสงครามใชการ ไมไดหรือตกไปอยูงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ในเงื้อมมือของขาศึก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ยุยงทหารใหละเลยไมกระทําการตามหนาที่ กอการกําเริบหนีราชการหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ละเมิดวินัย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) กระทําจารกรรม นําหรือแนะทางใหขาศึก หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) กระทําโดยประการอื่นใดใหขาศึกสํานัปรียบในการรบ ไดเ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาการใดๆ เพื่อนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อสิ่งใดๆ มาตรา ๑๒๓ ผูใดกระทํ สํา ใหไดมาซึ่งขอความเอกสารหรื อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๔ ผู ใ ดกระทํ า การใดๆ เพื่ อ ให ผู อื่ น ล ว งรู หรื อ ได ไ ปซึ่ ง ข อ ความ เอกสารหรือสิสําใดๆ อันปกปดไวเปนความลับสําหรับความปลอดภัยของประเทศกตองระวางโทษ ่ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า จําคุกไมเกินสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิ ด นั้ น ได กกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ า กา สํานั ระทํ า ในระหว า งประเทศอยู ใ นการรบหรื อ การสงคราม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถกาสิบหาป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ึง ถ า ความผิ ด ดั ง กล า วมาในสองวรรคก อ น ได ก ระทํ า เพื่ อ ให รั ฐ ต า งประเทศไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ประโยชน ผูกระทําต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 39. - ๓๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๕ ผู ใ ดปลอม ทํ า เที ย มขึ้ น กั ก ไว ซ อ นเร น ป ด บั ง ยั ก ย า ย ทํ า ให เสียหาย ทําลายนัหรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งสํเอกสารหรือแบบใดๆ อันกา ่ยวกับสวนได สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี เกี เสียของรัฐในการระหวางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๖ ผูใดไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหกระทํากิจการของรัฐกับรัฐบาล ตางประเทศ ถานักงานคณะกรรมการกฤษฎีิการตามที่ไดรับมอบหมายตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่ง สําและโดยทุจริตไมปฏิบัต กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปถึงสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๗ ผูใดกระทําการใดๆ เพื่อใหเกิดเหตุรายแกประเทศจากภายนอก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเหตุรายเกิดขึ้นสํผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิต หรือสําาคุกตลอดชีวิต หรือ กา ถา กา า กระทําตองระวางโทษประหารชี จํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒๘ ผูใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําความผิดใดๆ ในหมวดนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่บัญญัติไวสําหรับกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษตามที า สํานั ความผิดนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสนับสนุนในการกระทําความผิดใดๆ กา มาตรา ๑๒๙ ผูใดเปนผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในหมวดนี้ตอง ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอสัมพันธไมตรีกบตางประเทศ ัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๐ ผูใดทํารายรางกายหรือประทุษรายตอเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชสามี รัชทายาทหรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึ่งปถึงสิบหาปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๑ ผู ใ ดทํ า ร า ยร า งกาย หรื อ ประทุ ษ ร า ยต อ เสรี ภ าพของผู แ ทนรั ฐสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้งใหมาสูานัระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิสําสิบงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตางประเทศ ซึ่งไดรับ สํ พ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น นัก ป ผูใดพยายามกระทําการเชนวานั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๒ ผูใดฆาหรือพยายามฆาบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไวในมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑ ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 40. - ๔๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๓ มาตรา ผูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหรือแสดงความอาฆาตมาดรายราชา กา สํ ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป ถึงเจ็ดป หรือปรันักตั้งแตสองพันบาทถึงหนึา่งหมื่นสี่พันบาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานั หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๔๓๖ ผูใาดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรืาอแสดงความอาฆาตมาดรายผูแทน กา มาตรา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี รัฐตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๕๓๗ ผูใดกระทําการใดๆ ตอธงหรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความ หมายถึงรัฐตาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเหยียดหยามรัฐนั้น ตองระวางโทษจําาคุกไมเกินสอง งประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๓๓ แกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา กา ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๓๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิา ฉบับที่ ๔๑ ลง มาตรา ๑๓๔ แกไขเพิ่มกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๓๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕ แกสํไานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา มาตรา ขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
 • 41. - ๔๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑/๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘ ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕/๑ สําใดกระทําการอันเปนความผิดอาญาดังตอไปนี้ มาตรา ผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการใดอันกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ อันตรายอยางราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกภาพของบุคคลใดๆ สํ ยแรงตอรางกาย หรือเสรี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกระบบการขนสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ สํานั(๓) กระทําการใดอันกกาใหเกิดความเสีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีฐหนึ่งรัฐใด หรือ กงานคณะกรรมการกฤษฎี อ สํา ยหายแกทรัพยสินของรั กา ของบุคคลใด หรือตอสิ่งแวดลอม อันกอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมีความมุงหมายเพื่อขูเข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทําหรือไมกระทําการใดอันจะกอใหเกิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายแรง หรือเพื่อนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเากิดความหวาดกลัวในหมูประชาชน กา ความเสียหายอยางรา สํา สรางความปนปวนโดยให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูนั้นกระทําความผิดฐานกอการราย ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตังแต ้ สามปถึงยี่สิบปาและปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหนึ่งลานบาท งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก การกระทํ า ในการเดิ น ขบวน ชุ ม นุ ม ประท ว ง โต แ ย ง หรื อ เคลื่ อ นไหวเพื่ อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อหรือใหไดานักความเปนธรรมอันเปนการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม กา เรียกรองใหรัฐชวยเหลื สํ รับ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เปนการกระทํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าความผิดฐานกอการราย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕/๒ สํผูนัดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา าใ ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ขูเข็ญวาจะกระทําการกอการราย โดยมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้น จะกระทําการตามที่ขูเข็ญจริง หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพยสิน ใหหรือรับการฝกการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎียมการอื่นใด หรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกย หรือกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอการราย ตระเตรี กา สําอสมคบกัน เพื่อกอการรา า ความผิดใดๆ อันเปน สวนของแผนการเพื่อกอการราย หรือยุยงประชาชนใหเขามีสวนในการกอการราย หรือรูวามีผูจะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอการรายแลวกระทําการใดอันเปนการชวยปกปดไวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบกา และปรับตั้งสํแตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ป านั สี่หมื่นบาทถึงสอง แสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๕/๓ ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๕/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือมาตรา ๑๓๕/๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีลักษณะ ๑/๑ ความผิงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา ๑๓๕/๑สํมาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา กา กา สํานักดเกี่ยวกับการกอการราย า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
 • 42. - ๔๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕/๔ สําใดเปนสมาชิกของคณะบุกาคลซึ่งมีมติของหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎี ค สํานักอประกาศภายใต คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเปนการกอ การรายและรัสําบาลไทยไดประกาศใหคกา บรองมติหนักงานคณะกรรมการกฤษฎียแลว ผูนั้นตอง ฐ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี วามรั สํา รือประกาศดังกลาวดว กา ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 43. - ๔๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอเจาพนักงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๖ มาตรา ผูาในักงานคณะกรรมการกฤษฎีกระทําการตามหนางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ  ดดูหมิ่นเจาพนักงานซึ่งกา สํานัก ที่ หรือเพราะได กระทําการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทังจําทัง ้ ้ ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๗ ผูใสํานักงขอความอันเปนเท็จแกาเจาพนักงาน สํา่งอาจทําใหผูอื่นหรือ กา มาตรา ดแจ งานคณะกรรมการกฤษฎีก ซึ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๘๔๐ ผูใดตอสู หรือขัดขวางเจาพนักงานหรือผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาทีาตองระวางโทษจํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา บไมเกินสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่ สํานั คุกไมเกินหนึ่งป หรือปรั พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตอสูหรือขัสําขวางนั้น ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถา กา ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํายหรือขูเข็ญวาจะใช กําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๓๙ ผูใดขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่ หรือ ใหละเวนการปฏิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําลังประทุสํารากย หรือขูเข็ญวาจะใชกกา งประทุษราย สํานั บัติการตามหนาที่โดยใช ษ นั งานคณะกรรมการกฤษฎี ําลั ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินแปดพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔๐๔๑ ถาความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๓๙ ได กระทําโดยมีหรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าความผิดดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีไป ผูกระทําตอง สํา อใชอาวุธ หรือโดยรวมกระทํ สํา วยกันตั้งแตสามคนขึ้น กา ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถากระทําโดยอางอํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม กา สํ านาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปกาึงสิบป และปรัาบตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมืา่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ๓๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๖ แกสํานัก่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา มาตรา ไขเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๔๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง มาตรา ๑๓๘ แกไขเพิ่มกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๔๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๔๐ แกาไนัขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บ ที่ ๑๑ ลงวั น ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 • 44. - ๔๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือกา อาวุธปนหรืสําวัตถุระเบิด ผูกระทํา กา ถา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใช อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔๑ ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานไดประทันักงานคณะกรรมการกฤษฎีในการปฏิบัติกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เครื่องหมายอันเจาพนั สํา บหรือหมายไวที่สิ่งใดๆ กา ารตามหนาที่ เพื่อเปน หลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔๒ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสิน หรือเอกสารใดๆ อันเจาสํพนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอสั่งใหสงเพื่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั กงานไดยึด รักษาไว หรื เปนพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอง หรือสั่งใหผสําั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน กา หรือเอกสารนั้นไวเ กา ูน นัหรือผูอื่น สงหรือรักษาไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔๓ ผูใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตนเองหรื อผู อื่น เป น การตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจู งใจเจา พนักงาน สมาชิกสภานิติ บัญญัติแหงรัฐ าสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล งานคณะกรรมการกฤษฎีกดกฎหมายหรือ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก โดยวิธีอันทุจริตหรือผิ า โดยอิทธิพลของตนใหกระทําการ หรือไมกระทําการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไมเกินหาป หรืานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งสํานับงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุก า สํ อปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ปรั ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือรับวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อื่นใดแกเจา มาตรา ๑๔๔ ผูใดให ขอให จะใหทรัพยสิน หรือประโยชน พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําการ ไมกระทําการ หรือประวินักงานคณะกรรมการกฤษฎีวกยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน กา สํา งการกระทําอันมิชอบด า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หาป หรือปรับไมเกกินหนึ่งหมื่นบาท หรือกา้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ทัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๕ ผูใสํดแสดงตนเปนเจาพนักงาน และกระทําสํการเปนเจาพนักงาน กา มาตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจกระทําการนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ ปรับไมเกินสองพักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา สํานั นบาท หรือทั้งจําทั้งปรั ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจาพนักงานผูใดไดรับคําสั่งมิใหปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่ตอไปแลว ยังฝาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีในตําแหนงหนสํานั่นั้น ตองระวางโทษตามทีา ําหนดไวในวรรคแรกดุจกัน ฝนกระทําการใดๆ กา าที กงานคณะกรรมการกฤษฎีก่ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีีสิทธิที่จะสวมเครืนักงานคณะกรรมการกฤษฎี่องหมายของเจา มาตรา ๑๔๖ ผูใดไมม กา สํา ่องแบบหรือประดับเครื กา พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไมมีสิทธิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชยศ ตําแหนง เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ กระทําการเชนนั้น เพื่อใหบุคคลอืา่นเชืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก ่อวาตนมีสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเกานสองพันบาท ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม กิ หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 45. - ๔๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอตําแหนงหนาทีราชการ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๗ มาตรา ผูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด กา สํใดเปนเจาพนักงาน มีหนา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพย นั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปกาึงยี่สิบป หรือานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งแตสองพัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ สํ จําคุกตลอดชีวิต และปรับ บาทถึงสี่หมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๔๘๔๓ ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือจูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งแตหาปถึงยีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิต และปรับตั้งาแตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุก สํา ่สิบป หรือจําคุกตลอดชีว สํ นัก สองพันบาทถึงสี่ หมื่นบาท หรือประหารชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๔ มาตรา ๑๔๙ ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับ กา เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งสี่หมื่นบาทนัหรือประหารชีวิต ปรับตั้งแตสองพันบาทถึ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเจาพนักงาน ากระทําการหรือไมกระทําการอยางใดใน มาตรา ๑๕๐ ผูใดเปน สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตําแหนงโดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาพนักงานในตํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คุกตั้งแตหาสําถึงยี่สิบป หรือจําคุก กา ไดรับแตงตั้งเปนเจ กา าแหนงนั้น ตองระวางโทษจํา ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๑๔๖ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดๆสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อัสําเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย กา น นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๒ มาตรา ๑๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๔๓ มาตรา ๑๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๔๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๔๙ แกไาขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๔๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๐ แกไขเพิ่ม า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๔๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๕๑ แกไาขเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํ นัก ่มเติมโดยพระราชบัญญั า ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒
 • 46. - ๔๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุกตั้งแตหาปถนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวิต และปรับตัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น ตองระวางโทษจํา สํา ึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชี สํ ้งแตสองพันบาทถึงสี่ หมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๗ มาตรา ๑๕๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิกาการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต กา สวนไดเสียเพื่อประโยชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หนึ่งปถงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๓๔๘ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และ ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๕๔ มาตรา ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนกา ่หรือแสดงวสําตนมีหนาที่เรียกเก็บ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าที า นักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือตรวจสอบภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเวนไมเรียกเก็บ ภาษีอากร คาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทําการหรืาอไมกระทําการอยางใด เพื่อใหผูมีหนาที่ ธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๕ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีภาษีอากรหรือคนัธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกําหนดราคาทรัพยสิน กา ใดๆ เพื่อเรียกเก็บกา สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรือสินคานั้น เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่ จะตองเสีย ตอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาปถึงยี่สิบป หรืานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกบตั้งแตสองพัน สํงระวางโทษจําคุกตั้งแตห กา สํอจํ คุกตลอดชีวิต และปรั า บาทถึงสี่หมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๖๕๑ ผูใาดเปนเจาพนักงาน มีหนากที่ตรวจสอบบัญาชีตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํ นัก ามกฎหมาย โดย ทุจริต แนะนํา าหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าการอยาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักอกระทําการหรือไมกระทํ งใด เพื่อใหมีการละเวนการลงรายการใน บัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชี หรือซอนเรน หรือทําหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อคาธรรมเนีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยนอยกวาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลใหการเสียภาษีอากรหรื สํานัก ยมนั้นมิตองเสีย หรือเสี จะตองเสีย ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๗ มาตรา ๑๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๔๘ มาตรา ๑๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๔๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๕๔ แกไาขเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํ นัก ่มเติมโดยพระราชบัญญั า ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๕ แกไขเพิ่ม า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๕๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๑๕๖ แกไาขเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํ นัก ่มเติมโดยพระราชบัญญั า ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒
 • 47. - ๔๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๗๕๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ ชอบ เพื่อใหเสําดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิสําัติหงานคณะกรรมการกฤษฎีิหนาที่โดยทุจริต กิ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ นัก รือละเวนการปฏิบัต กา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๘ ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทํา ให สูญหายหรื อทํ า ให ไ รประโยชน ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใด อัน เปนหนา ที่ ข องตนที่จ ะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือยินยอมใหกผูอื่นกระทําเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปกครองหรือรักษาไว สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กไมเกินเจ็ดป และ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๙ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ดูแล รักษาทรัพยหรือเอกสารใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วยหนาที่ โดยถอน ทําใหเสียหาย ทําลายหรือทําใหสํรนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําการอันมิชอบด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไ า ประโยชน หรือโดย ยินยอมใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงานไดประทับหรือหมายไวที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทรัพยหรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไมเกินหาป หรืานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งสํานับงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุก า สํ อปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ปรั ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพนักงาน มีหนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอรอยตราของ มาตรา ๑๖๐ ผูใดเปนเจ า สํา าที่รักษาหรือใชดวงตราหรื ราชการหรือของผูอื่น กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดยใชดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชนนั้น ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน กา ยินยอมใหผูอื่นกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๑ ผู ใ ดเป น เจา พนั ก งาน มีหนา ที่ทํ า เอกสาร กรอกข อ ความลงในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยโอกาสทีา่ตนมีหนาที่นั้น ตอง กา สํานั การปลอมเอกสารโดยอาศั สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ระวางโทษจําคุกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีเกานสองหมื่นบาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ไมเกินสิบป และปรับไม กิ สํานัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๒ ผูใดเปงานคณะกรรมการกฤษฎีา ที่ทํา เอกสาร สํานัเอกสารหรือกรอก กา มาตรา สํานัก นเจ าพนั กงาน มี หน กา รับ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ขอความลงในเอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวาการอยางใดได (๑) รับรองเปนหลักฐานว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรองเปนหลัากฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขกาความอันมิไดสําีการแจง (๒) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชนวานั้น หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรองเปนหลักกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) สํานัฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุงพิสําูจนความจริงอันเปน กา ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั๕๒งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 48. - ๔๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเท็จสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๓ ผู ใ ดเป น เจ า พนั ก งาน มี ห น า ที่ ใ นการไปรษณี ย โทรเลขหรื อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นมิชอบดวยหนกที่ดังตอไปนี้ โทรศัพท กระทําการอั สํานั างานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เปด หรือยอมใหผูอื่นเปด จดหมายหรือสิ่งอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอื่นทําใหเสียหาย ทําลายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจดหมายหรือสินัอืงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโทรเลข หรือทําใหสูญหาย ซึ่ง สํา ่ง ก่นที่สงทางไปรษณียหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) กัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับซึ่งจดหมาย หรือสิ่งอื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข กา อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๔ ผูใดเปนเจาพนักงาน รูหรืออาจรูความลับในราชการ กระทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วยหนาที่ สํานัผูอื่นลวงรูความลับนั้น ตองระวางโทษจํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประการใดๆ อันมิชอบด ให กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คุกไมเกินหาป หรือ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๕ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ปอกา นหรือขัดขวางมิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือคําสั่ง ซึ่งไดสั่งเพื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงกั สํานั ใหการเปนไปตาม กฎหมายหรือคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๖ ผูใสํานักนเจาพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทําการอยางใดๆ เพื่อให กา ดเป งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานหยุดชะงักหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาการเชนนั้นสํดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตองระวางโทษ สํานั อเสียหาย โดยรวมกระทํ า วยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป า จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดนั้นไดสําระทําลงเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพื่อ กา ถา กา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน สองหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 49. - ๔๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับการยุตธรรม ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖๗ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการัพยสินหรือประโยชนอื่นใด แกเจา กา มาตรา ดให ขอให หรือรับวาจะใหท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจใหกระทํา การ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทํากา นมิชอบดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากากไมเกินเจ็ดป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใดอั วยหนาที่ ตองระวางโทษจํ คุ และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖๘ ผูใดขัดขืนคําบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานสอบสวน ซึ่งใหมาเพื่อใหถอยคํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หารอยบาท หรือทั้งจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนา าบังคับตามกฎหมายของพนักงานอัยการ ผูวาคดีหรือ มาตรา ๑๖๙ ผูใดขัดขื กคํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานสอบสวน ซึ่งใหสงหรือจัดการสงทรัพยหรือเอกสารใด ใหสาบาน ใหปฏิญาณ หรือใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินกาารอยบาท หรือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถอยคํา ตองระวางโทษจํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ห สํา ทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนหมายหรือคําสํา่งนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกใหมาเบิกความ มาตรา ๑๗๐ ผูใดขัดขื กา สั ของศาลใหมาใหถอยคํา า หรือใหสงทรัพยหรือเอกสารใดในการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๑ ผูใดขัดขืนคําสั่งของศาลใหสาบาน ปฏิญาณ ใหถอยคําหรือเบิกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกไมเกินหกเดืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่งพันบาท หรืสําทั้งจําทั้งปรับ ความ ตองระวางโทษจํ สํานัก อน หรือปรับไมเกินหนึ อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอความอันเปนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงาน มาตรา ๑๗๒ ผูใดแจงข สํา เท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก อัยการ ผูวาคดี พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทําใหผูอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรืกาปรับไมเกินสีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือประชาชนเสียหาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ่พันบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๓ ผูใดรูวามิไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น แจงขอความแกพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาวา ไดมีการกระทําความผิด ตองระวางโทษ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําคุกไมเกินสามป งานคณะกรรมการกฤษฎีนบาท สํานัก และปรับไมเกินหกพั กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๔ ถาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๒ หรือมาตรา ๑๗๓ เปนการ กา มาตรา การแจงขอความตามมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
 • 50. - ๕๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองถูกบัางนักบตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทํงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ คั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก าตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินหกพันบาท สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ การแจงตามความในวรรคแรก เปนาการเพื่อจะแกลงใหบุคคลใดตองรับโทษ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือรับโทษหนักขึ้น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๕ ผูใดเอาความอันเปนเท็จฟองผูอื่นตอศาลวากระทําความผิดอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือวากระทําความผิดอาญาแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม เกินหนึ่งหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตามมาตรา ๑๗๕ แลวลุแกโทษตอศาล และ มาตรา ๑๗๖ ผูใดกระทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอถอนฟองหรือแกฟองกอนมีคําพิพากษา ใหศาลลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวหรือศาลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไมลงโทษเลยก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๗ ผูใดเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาลถาความเท็จ นั้นเปนขอสําคัญในคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งปรับ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ ความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๘ ผูใดซึ่งเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวาคดี หรือพนักงานสอบสวน ใหแปลขอความหรือความหมายใดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก แปลขอความหรือความหมายนั้นให ผิดไปในขอสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๗๙ ผูใดทําพยานหลักฐานอัานเปนเท็จ เพื่อใหพนักงานสอบสวนหรือ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ สวนคดีาอ าญาเชื่ อว า ได มี ค วามผิกาอาญาอย า งใดเกิ ด ขึ้ น หรื อ เชื่ อ ว า กา เจาพนักงานผูมี อํา นาจสื สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดอาญาที่เกิดขึ้นรายแรงกวาที่เปนความจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม เกินสี่พันบาทสํหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านัอทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๐ ผูใดนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็าจในการพิจารณาคดี กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถาเปนพยานหลักฐานในขอสําคัญในคดีนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก พันบาท หรือทัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดดังกลาวในวรรคแรก ไดกระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผูกระทําตองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘๑ ถาการกระทําความผิด ตามมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกหรือมาตรา ๑๘๐กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ า สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 51. - ๕๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนการกระทํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดกระทําความผิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํ าในกรณีแหงขอหาวา ผูใ กา สํา ที่มีระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามปขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพัน บาทถึงหนึ่งหมืานัสี่พันบาท สํ ่น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เปนการกระทําในกรณีแหงขอหาวา ผูใดกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และ ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสามหมื่นบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๒ ผูใดกระทําความผิดตามมาตราา ๑๗๗ หรือมาตรา ๑๗๘ แลวลุแก กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนจบคําเบิกความ หรือการแปล ผูนั้นไม ตองรับโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๓ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗๗ มาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดกระทําความผิดตามมาตรา สํานั ๑๗๘ หรือมาตรา ๑๘๐ แลวลุแกโทษ และกลับแจงความจริงตอศาลหรือเจาพนักงานกอนมีคําพิพากษา และกอน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตนถูกฟองในความผิดที่ไดกระทํา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีจะชวยผูอื่นมิใหานัองรับโทษ หรือใหรับโทษนอยลง ทําให มาตรา ๑๘๔ ผูใดเพื่อ กา สํ ต กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งพยานหลักฐานในการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางระวางโทษจํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีบไมเกินหนึ่งหมืา่นบาท หรือทั้งจําทั้ง กา กระทําความผิด ตอ สํ คุกไมเกินหาป หรือปรั กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘๕ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยหรือเอกสารใดที่ไดสงไวตอศาล หรือที่ศาลใหรักษาไวในการพิจารณา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึสํานัก่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรักา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งหมื งานคณะกรรมการกฤษฎี บสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๖ ผูใสํานัาใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดทํ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ย หรือทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินที่ไดมีคําพิพากษาใหริบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกพันบาทกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘๗ ผูใสํานัก่อจะมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ทํา กา มาตรา ดเพื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน ซึ่งทรัพยท่ีถูกยึดหรือ อายัด หรือที่ตนรูกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจํงานคณะกรรมการกฤษฎีอปรับไมเกินหก สํานั วานาจะถูกยึดหรืออายัด สํานัก าคุกไมเกินสามป หรื กา พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘๘ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกอทําใหสูญหาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ซอนเรน เอาไปเสีย หรื า หรือไรประโยชน ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผูอื่น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอื่นหรือประชาชน ต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํบาท
 • 52. - ๕๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘๙ ผูใดชวยผูอื่นซึ่งเปนผูกระทําความผิด หรือเปนผูตองหาวากระทํา ความผิด อันมิในักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หตองโทษ โดยใหพํานักแกผูนั้น โดยซกานเรนหรือโดย สําชความผิดลหุโทษ เพื่อไมใ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ชวยผูนั้นดวยประการใดเพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับ พันบาท หรือทั้งจําทั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๐ ๕๓ ผู ใ ดหลบหนี ไ ประหวนังที่ ถู ก คุ ม ขั ง ตามอํ า นาจของศาล ของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา า กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา ตองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ ความผิ ด ดั ง กล า วมาในวรรคแรกได กงานคณะกรรมการกฤษฎีขักงา โดยใช กํ า ลั ง สํานัก ระทํ า โดยแหกที่ คุ ม ประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตองระวางโทษจําาคุกไมเกินหาป หรือปรับา เกินหนึ่งหมืา่นบาท หรือทั้งจําทั้ง กา คนขึ้นไป ผูกระทํา กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ไม สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด ผูกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกา นกึ่งหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษหนักกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก อ ๕๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าดวยประการใดใหผูที่ถูกคุมขังตามอําานาจของศาล มาตรา ๑๙๑ ผูใดกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ของพนักงานอัยการ ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา หลุดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรักาไมเกินหนึ่งหมืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนจากการคุมขังไป ต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บ สํา ่นบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกาขังไปนั้นเปนบุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ ผูที่หลุดพนจากการคุม สํา คคลที่ตองคําพิพากษาจากศาลหนึ่งศาลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิต จําคุกตลอดชีงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหาปขึ้นไป หรืาอมีจํานวนตั้งแตสาม กา ใดใหลงโทษประหารชี สํานัก วิต หรือจําคุกตั้งแตสิบ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี คนขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง หมื่นสี่พันบาท านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวาจะใชสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอโดยมีหรือใชอนักธปนหรือวัตถุระเบิด ผูการะทําตองระวางโทษหนักกวาโทษที่ กา กําลังประทุษราย หรื า สําาวุ งานคณะกรรมการกฤษฎี ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายบัญญัติไวในสองวรรคกอนกึ่งหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๒ ผูใดใหพํานัก ซอนเรน หรือชวยดวยประการใด ใหผูที่หลบหนีจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การคุมขังตามอํานาจของศาล ของพนักงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน คดีอาญา เพื่อไมใหถูกจับกุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิานัสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวัน ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๕๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวัน ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 53. - ๕๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าความผิดดันักลาวมาในมาตรา ๑๘๔า มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๓ ถาการกระทํ สํา งกงานคณะกรรมการกฤษฎีก หรือมาตรา ๑๙๒ เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงโทษก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิพากษาหาสํมเขางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๕ เขาไปใน มาตรา ๑๙๔ ผูใดตองคํา านัก เขตกําหนดตามมาตรา เขตกําหนดนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๕ ผูใดหลบหนีจากสถานพยาบาลซึ่งศาลสั่งใหคุมตัวไวตามความใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๖ ผูใดฝาฝนคําสั่งหามของศาลซึ่งไดสั่งไวในคําพิพากษาตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน กา อปรับไมเกิสําหนึงานคณะกรรมการกฤษฎีกปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หรื น นัก ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๗ ผู ใ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีขู เ ข็ ญ ว า จะใช กานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สําดใช กํ า ลั ง ประทุ ษ ร า ย กา สํํ า ลั ง ประทุ ษ ร า ย ให ประโยชนหรือรับวาจะใหประโยชน เพื่อกีดกันหรือขัดขวางการขายทอดตลาดของเจาพนักงาน เนื่องจากคําพิสําากษาหรือคําสั่งของศาล ตา งระวางโทษจําานักกไมเกินหกเดือน หรือกา บไมเกินหนึ่ง พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก อ สํ คุ งานคณะกรรมการกฤษฎี ปรั พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๘๕๕ ผูใดดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสองพันบาทถึงนักงานคณะกรรมการกฤษฎีทัา จําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ็ดป หรือปรับตั้งแต สํา หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือก ้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง ซ อนเร นสํยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานของศพเพื่ อ มาตรา ๑๙๙ ผูใดลอบฝ า า ยหรื อทํ าลายศพหรือส ว ปดบังการเกิด การตายหรือเหตุแหงการตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สองพันบาท หรือทั กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๙๘ แกไาขเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา มาตรา สํ นัก ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
 • 54. - ๕๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐ ผูใดเปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานอัยสํานักผูวาคดี พนักงาน กา มาตรา สํานั นเจาพนักงานในตําแหนง การ งานคณะกรรมการกฤษฎี สอบสวนหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการใหเปนไปตามหมายอาญา กระทํา การหรือไมกระทําการอยางใดๆ ในตําแหนงอันเปนการมิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งบุคคลใดมิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ชอบ เพื่อจะชวยบุคคลหนึ ใหตองโทษ หรือใหรับโทษนอยลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั้น เปนการเพืงานคณะกรรมการกฤษฎีก่งบุคคลใดตอง ถ การกระทําหรือไมกระทํ สํานัก่อจะแกลงใหบุคคลหนึ า รับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือตองถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผูกระทําตองระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจําคุกตั้งแตหนึนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สองพันบาทถึนัสี่หมื่นบาท จําคุกตลอดชีวิต หรือ สํา ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต สํา ง กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐๑๕๖ ผูใดเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คดี หรือพนักงานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผูอ่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือ ื มิชอบดวยหนาาที่กตองระวางโทษจําคุกตักาแตหาปถึงยี่สิบนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกและปรับตั้งแต สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎี ้ง สํา ป หรือจําคุกตลอดชีวิต า สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๗ มาตรา ๒๐๒ ผูใดเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ ผูวา คดี หรือพนักงานสอบสวน กระทํ าการหรือ ไมกระทํสําการอยางใดๆ ในตํา แหนาง โดยเห็น แก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ทรั พยสินหรื อประโยชนอื่น ใด ซึ่ง ตนไดเรี ยก รั บ หรือยอมจะรับ ไวกอ นที่ต นไดรับแต งตั้ งในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตันักงานคณะกรรมการกฤษฎีจําคุกตลอดชีวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือ กา ิต และปรับตั้งแตสอง พันบาทถึงสี่หสํา่นบาท หรือประหารชีวิต กา มื นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๓ ผูใดเปกงานคณะกรรมการกฤษฎี่ปา บัติการใหเปานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานั นเจาพนักงาน มีหนาที ก ฏิ สํนไปตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น ตองระวาง โทษจําคุกไมเกิานัสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๔ ผูใสํานักนเจาพนักงาน มีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดเป งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก แลผูท่ีตองคุมขัง ตามอํานาจของศาล ของพนั กงานสอบสวน หรือของเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบ สวนคดีอาญา กระทําดวยประการใดๆ ใหผูที่อยูในระหวางคุมขังนั้นหลุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกตองระวางโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดพนจากการคุมขังไป า จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเติมโดยพระราชบัญงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐๑ แกไขเพิ่ม า สํานักญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ๕๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๒ แกานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแกไขเพิ่มเติมสํประมวลกฎหมายอาญา กา มาตรา สํไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั า านักงานคณะกรรมการกฤษฎี พ.ศ. ๒๕๐๒
 • 55. - ๕๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปนั้นเปนบุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาล กา ถา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแตสาม คนขึ้นไป ผูกสํระทําตองระวางโทษจําคุกตัา แตสองปถึงสําบปงานคณะกรรมการกฤษฎีบาทถึงสองหมื่น านักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ้ง สิ นัก และปรับตั้งแตสี่พัน กา บาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐๕ ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๐๔ เปนการกระทําโดยประมาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปดวยการกระทํา โดยประมาทนันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สํา ้น เปนบุคคลที่ตอง คําพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดใหลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาป ขึ้นไป หรือมีจํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม สํ นวนตั้งแตสามคนขึ้นไป า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูกระทําความผิด จัดใหไดตัวผูที่หลุดพนจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือน ใหงดการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 56. - ๕๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับศาสนา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๖ มาตรา ผูใดกระทําดวยประการใดๆา แกวัตถุหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สถานอันเปนที่เคารพ ในทางศาสนาของหมูชนใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป ถึงเจ็ดป หรือปรันักตั้งแตสองพันบาทถึงหนึา่งหมื่นสี่พันบาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานั หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๗ ผูใสํานัองานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ประชุมศาสนินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดก กใหเกิดการวุนวายขึ้นในที สํากชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใดๆ โดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๐๘ ผู ใ ดแต ง กายหรือ ใช เ ครื่ อ งหมายที่ แ สดงว า เป น ภิ กษุ สามเณร นักพรตหรือนักนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใหบุคคลอืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นวานั้น ตอง สํา บวชในศาสนาใดโดยมิชอบ สํานัก ่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเช ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๒๐๖ แกสํขเพิ่มเติมโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๔๑ ลง กา กา ไ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
 • 57. - ๕๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๙ ผูใสํานักนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดํานักนการและมีความ กา มาตรา ดเป งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เนิ งานคณะกรรมการกฤษฎี มุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่ ตองระวางโทษจําคุกไม เกินเจ็ดป และปรักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั บไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พนบาท ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะบุคคลนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑๐ ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดอยางหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิไวในภาค ๒สํนีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางใดตามที่บัญญัต า ้ และความผิดนั้นมีกําหนดโทษจําคุกอยาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ งสูงตั้งแตหนึ่งปขึ้น ไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนซองโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่ง หมื่นบาท หรือทันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาเปนการสมคบเพื่อกระทําความผิด ที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จําคุกตลอดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชีวิต หรือจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และ ปรับตั้งแตสี่พสําบาทถึงสองหมื่นบาท กา ัน นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๑ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซองโจร ผูนสํากระทําความผิดฐาน กา มาตรา ดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือ ั้น นักงานคณะกรรมการกฤษฎี เปนอั้งยี่หรือซองโจร เวนแตผูนั้นจะแสดงไดวา ไดประชุมโดยไมรูวาเปนการประชุมของอั้งยี่หรือ ซองโจร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๒ ผูใดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกอั้งยี่หรือซองโจร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ชักชวนบุคคลใหเขาเปนสมาชิกอั้งยีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่หรือพรรคพวกซองโจรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอุปการะอั้งยีสํารือซองโจรโดยใหทรัพยหกาอโดยประการอื่นกหรือ (๓) ่ห นักงานคณะกรรมการกฤษฎี รื สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ชวยจําหนายทรัพยที่อั้งยี่หรือซองโจรไดมาโดยการกระทําความผิด สํานักองระวางโทษเชนเดี ยกา บผูกระทําความผิ ดฐานเปนอั้ งยี่หรือกาองโจรแลวแต ต งานคณะกรรมการกฤษฎีวกั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ซ กรณีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑๓ ถ า สมาชิ ก อั้ง ยี่ห รือ พรรคพวกซอ งโจรคนหนึ่ ง คนใดไดก ระทํ า ความผิดตามความมุงหมายของอั้งยี่หรือซองโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซกองโจรที่อยูดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ในขณะกระทําความผิด หรืออยูดวยในที่ประชุมแตไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น และบรรดาหัวหนา ผูจัดการ หรือผูมีตําแหนงหนาที่ในอั้งยี่หรือซองโจรนั้น ตองระวางโทษ ตามที่บัญญัติไวนักหรับความผิดนั้นทุกคนา สําสํา งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๔ ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาที่พําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั ที่ซอนเรนหรือที่
 • 58. - ๕๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตนรูวาเปนผูกสํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีในภาค ๒ นี้ ตสํางระวางโทษจําคุกไม กา ประชุมใหบุคคลซึ่งกา ระทํ ความผิดที่บัญญัติไว กา อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีนั้า เปนการกระทํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกบุตร สามีหรือ ถ การกระทําความผิด กน สํานั าเพื่อชวยบิดา มารดา า ภริยาของผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑๕ ผูใดมั่วสุมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นในบานเมือง ตองระวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อน หรือปรับานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษจําคุกไมเกินหกเดื สํ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ กา ถาผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิด ตองระวาง โทษจําคุกไมเกิานัสองป หรือปรับไมเกินสีกานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎี ่พั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่งการในการกระทําความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑๖ เมื่อเจาพนักงานสั่งผูที่มั่วสุมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกา บไมเกินหกพันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเลิกไป ผูใดไมเลิก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปรั สํา นบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 59. - ๕๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๗ ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙ มาตรา ๒๑๘ ผูใดวางเพลิงเผาทรัพยดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโรงเรือน เรือสํานักอแพที่คนอยูอาศัย กา (๑) หรื งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเปนที่เก็บหรือที่ทําสินคา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโรงเรือนอันเปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดิน เปนสาธารณสถาน หรือเปนที่ กา (๔) สํา นสาธารณสมบัติของแผน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สําหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สถานีรถไฟ ทาอากาศยาน หรือทีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่จอดรถหรือเรือสาธารณะ (๖) เรือกลไฟ หรือเรือยนต อันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ใชในการขนสงสาธารณะ สํานักองระวางโทษประหารชีกาิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป ต งานคณะกรรมการกฤษฎี ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๙ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ หรือ กา มาตรา ดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับพยายามกระทําความผิดนั้นๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒๐ ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมแกวัตถุใดๆ แมเปนของตนเอง จนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบุคคลอื่นหรืสําทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมสํกินักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นาจะเปนอันตรายแก อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เ า นเจ็ดป และปรับไม เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก เปนเหตุใหเกิดเพลิกงาไหมแกทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๘ ผูกระทํนัตงานคณะกรรมการกฤษฎีญัาติไวในมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่ระบุไวในมาตรา สํา า ก องระวางโทษดังที่บัญ ก ๒๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาใหเกิดระเบิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบุคคลอื่น หรือ มาตรา ๒๒๑ ผูใดกระทํ สํา จนนาจะเปนอันตรายแก า ทรัพยของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒๒ ผู ใดกระทํ า ใหเกิด ระเบิดจนเปนเหตุใ หเกิด อั นตรายแกทรั พย ดังกลาวในมาตราก๒๑๗ หรือมาตรา ๒๑๘ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานัา้นๆ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒๓ ความผิด ดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑๘าแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ สํานับงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบั กที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 • 60. - ๖๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒๒ นัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อที่นาจะเปนานักตรายเปนทรัพยที่ กา มาตรา ๒๒๑ หรือมาตรา ้น ถาทรัพยที่เปนอันตราย หรื สํ อัน งานคณะกรรมการกฤษฎี มีราคานอย และการกระทํานั้นไมนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม เกินสามป หรืสําปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒๔๖๐ ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑สํหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหบุคคลอื่นถึนักงานคณะกรรมการกฤษฎีากตองระวางโทษ านั อมาตรา ๒๒๒ เปนเหตุ สํา งแกความตาย ผูกระทํ า ประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเปนเหตุใหบุคสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต กา ถา กา คลอื่นรับอันตรายสาหัส กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒๕ ผูใดกระทําใหเกิดเพลิงไหมโดยประมาท และเปนเหตุใหทรัพยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของผูอื่นเสียหาย หรือการกระทําโดยประมาทนั้นนาจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ตอง ระวางโทษจําคุกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเา นหนึ่งหมื่นสีานัันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกา สํา ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไม กิ สํ่พ กงานคณะกรรมการกฤษฎีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒๖ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีแกโรงเรือน อูเสําอ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดกระทําดวยประการใดๆ กา รื นั ที่จอดรถ หรือเรือ สาธารณ ทุนทอดจอดเรือ สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร เครื่องกล สายไฟฟาหรือสิ่งที่ทําไวเพื่อปองกัน อันตรายแกบสําคลหรือทรัพย จนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ุค นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืา่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือทําการกอสราง มาตรา ๒๒๗ ผูใดเปนผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซอมแซมหรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการอันพึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําการนั้นๆ โดยประการที่นาจะเปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บุคคลอื่น ตสํางระวางโทษจําคุกไม กา สํานัก นเหตุใหเกิดอันตรายแก อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี เกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒๘ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเพื่อใหเกิดอุทกภักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดกระทําดวยประการใดๆ า สํานั ย หรือเพื่อใหเกิด ขัดของแกการใชน้ําซึ่งเปนสาธารณูปโภค ถาการกระทํานั้นนาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือ ทรัพยของผูอื่นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกินหาป หรือปรับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอทั้งจําทั้งปรับ สํ ตองระวางโทษจําคุกไมเ กา สํา ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรื า ถาการกระทําผิดดังกลาวในวรรคแรกเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่นหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทรัพยของผูอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นสีสําันบาท ่พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๒๙ ผูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให ท างสาธารณ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ใดกระทํ าดวยประการใดๆ สํานัก ประตู น้ํ า ทํ า นบ เขื่อน อันเปนสวนของทางสาธารณ หรือที่ขึ้นลงของอากาศยาน อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๒๒๔ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บ ที่ ๑๑ ลงวั น ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 • 61. - ๖๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรืา ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง กา เกิดอันตรายแกการจราจร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๐ ผูใดเอาสิ่งใดๆ กีดขวางทางรถไฟหรือทางรถราง ทําใหรางรถไฟสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือรางรถรางหลุด หลวมหรือเคลื่อนจากที่ หรือกระทําแกเครื่องสัญญาณจนนาจะเปนเหตุใหเกิด อันตรายแกการเดินรถไฟหรือรถราง ตอกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งระวางโทษจําสํากกงานคณะกรรมการกฤษฎีกและปรับตั้งแต คุนัตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป า หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๑ ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประภาคาร ทุน สัญญาณ หรือสิ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อื่ น ใด ซึ่ ง จั ด ไว เ ป น สั ญ ญาณเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการจราจรทางบก การเดิ น เรื อ หรื อ การสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดินอากาศ อยูในลั ก ษณะอันนาจะเปนงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการจราจรทางบก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก เหตุใหเกิดอันตรายแก สํานัก การเดินเรือหรือ การเดินอากาศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง หมื่นสี่พันบาท านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓๒ ผูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให ยานพาหนะดั งต อ ไปนี้ อยู ใ น กา มาตรา  ใดกระทําดวยประการใดๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ลักษณะอันนาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแก (๑) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถรางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการถยนตที่ใชสําาหรับการขนสงสาธารณ หรืา (๒) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) เรือกลไฟ หรือเรือยนตอันมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ที่ใชสําหรับการขนสง สาธารณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๓ ผูใดใชยานพาหนะรับจางขนสงคนโดยสาร เมื่อยานพาหนะนั้นมีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กจนนาจะเปนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะหรือมีการบรรทุ สํานักอันตรายแกบุคคลในยานพาหนะนั้นสํานัองระวางโทษจําคุก กา ต กงานคณะกรรมการกฤษฎี ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓๔ ผูสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก สิ่ ง ที่ ใ ช ใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา  ใ ดกระทํา ด ว ยประการใดๆ นการผลิต ในการส ง พลังงานไฟฟาหรือในการสงน้ํา จนเปนเหตุใหประชาชนขาดความสะดวก หรือนาจะเปนเหตุให เกิดอันตรายแกปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาคุกไมเกินหาปกหรือปรับไมเกินหนึ่งหมืา่นบาท หรือทั้ง สํานั ระชาชน ตองระวางโทษจํ สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีก จําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า การด ว ยประการใดๆ ให ก ารสื่ อ สารสาธารณทาง มาตรา ๒๓๕ ผู ใ ดกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปรษณีย ทางโทรเลข ทางโทรศัพท หรือทางวิทยุขัดของ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งปรังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับไมเกินหกพันบาท สํานักบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 62. - ๖๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๖ ผูใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุป โภคบริโ ภคอื่นใด เพื่อ บุคคลอื่นเสพยาหรือใช และการปลอมปนนั้นนาจะเปนเหตุใกหเกิดอันตรายแกสุขภาพ หรือจําหนาย สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือเสนอขาย สิ่งเชนวานั้นเพื่อบุคคลเสพยหรือใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๗ ผูใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีําซึ่งอยูในบอ สระหรือที่ขังน้ําใดๆ และอาหารหรือน้ํานั้นไดมงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในอาหาร หรือในน้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักีอยูหรือจัดไวเพื่อ ประชาชนบริโภค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๘ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ เปนเหตุ ใหบุคคลอื่นถึสําแกความตาย ผูกระทําตอกา ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎี งระวางโทษจําสํากตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบ คุ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเปานเหตุใหบุคคลอืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่ง กา ถา ก สํานั ่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปถึงสิบป และปรักงานคณะกรรมการกฤษฎีสองหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั บตั้งแตสองพันบาทถึง กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓๙ ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๗ เปนการ กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทําโดยประมาท และใกลจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม เกินหนึ่งป หรืสําปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 63. - ๖๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดเกี่ยวกับเงินนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิ สํา ตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๐ ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไมวาจะปลอมขึ้นเพื่อใหเปนเหรียญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือทําปลอมขึ้นซึ่ง พันธบัตรรัฐบาลหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใบสําคัญสําหรันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาๆ ผูนั้นกระทํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น สําความผิดฐานปลอม เงินตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่น บาทถึงสี่หมื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๑ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่ง กา มาตรา ดแปลงเงินตรา ไมวาจะเป า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหกาอกใช หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําหรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ ใหผิดไปจากเดิม เพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ผูนั้นกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานตรา ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตกหรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และ กา ความผิดฐานแปลงเงิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๒ ผู ใ ดกระทํ า โดยทุ จ ริ ต ให เ หรี ย ญกระษาปณ ซึ่ งรั ฐ บาลออกใช มีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา น้ําหนักลดลง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานัก ใ ดนํ า เข า ในราชอาณาจั ก ร นํ า ออกใช งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ ง เหรี ย ญ ผู งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักห รื อ มี ไ ว เ พื่ อ นํ า ออกใช กระษาปณ ที่ มี ผู ก ระทํ า โดยทุ จ ริ ต ให น้ํ า หนั ก ลดลงตามความในวรรคแรก ต อ งระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชนเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๓ ผู ใ ดนํ า เข า ในราชอาณาจัก รซึ่ ง สิ่ง ใดๆ อั น เป น ของปลอมตาม มาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรางานคณะกรรมการกฤษฎีกางที่บัญญัติไวใสํนมาตรานั้นๆสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ๒๔๑ ตองระวางโทษดั านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ อ นํ า ออกใชานังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ว า เป น ของ มาตรา ๒๔๔ ผู ใดมีไ วเพื สํ ซึ่ สิ่ ง ใดๆ อั น ตนได มาโดยรู ปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาองพันบาทถึงสามหมื่นบาท หาป และปรับตั้งแตส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๕ ผูใดไดมาซึ่งสิ่งใดๆ โดยไมงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก รูวาเปนของปลอมตามมาตรา ๒๔๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๑ ถสํตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของแปลงเชนนักนั้น ยังขืนนําออก กา หรือของแปลงตามมาตรา าา อมารูวาเปนของปลอมหรือ สํา วา งานคณะกรรมการกฤษฎี
 • 64. - ๖๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาคุกไมเกินสิบปาหรืงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใช ตองระวางโทษจํ กา สํ นัก อปรับไมเกินสองหมื่นบาท สํา ้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่องมือหรือวัตถุนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นตราไมวาจะ มาตรา ๒๔๖ ผูใดทําเครื สํา สําหรับปลอมหรือแปลงเงิ เปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตร หรือสิ่งใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือใหอํานาจใหออกใช หรือสําหรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสําคัญสําหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆ หรือมีเครื่องมือ หรือวัตถุเชนวสําานั้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอแปลง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปกาึงสิบหาป และ นัก เพื่อใชในการปลอมหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๗ ถาการกระทําดังกลาวในหมวดนี้เปนการกระทําเกี่ยวกับเงินตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลตางประเทศออกใช หรือใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวกับพันธบัตรรัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคัญสําหรับสํรัาบดอกเบี้ยพันธบัตร กา ใหออกใช หรือเกี่ยกา สํฐบาลตางประเทศ หรือใบสํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี นั้น ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๘ ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ หรือมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดตามมาตราอื่นงานคณะกรรมการกฤษฎีก้อันเกี่ยวกับสิ่งสํา่ตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๗ ไดกระทําความผิ สํานัก ที่บัญญัติไวในหมวดนี า ที นันปลอมหรือแปลง นั้นดวย ใหลงโทษผูนั้นตามมาตรา ๒๔๐กมาตรา ๒๔๑ สํานัอมาตรา ๒๔๗ แตกระทงเดียว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า หรื กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๔๙ ผู ใาดทํงานคณะกรรมการกฤษฎีอา า งใดๆ ใหสําี นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก า บั ต รหรื อ โลหธาตุ ก ย ม ลั ก ษณะและขนาด คลายคลึงกับเงินตรา ไมวาจะเปนเหรียญกระษาปณ ธนบัตรหรือสิ่งใดๆ ซึ่งรัฐบาลออกใชหรือให อํานาจใหออกใชกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อใบสําคัญาสํากหรับรับดอกเบี้ยพันธบัาตรนั้นๆ หรือ สํานั หรื อพัน ธบั ต รรัฐ บาล หรื สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีก จําหนายบัตรหรือโลหธาตุเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบ บาท หรือทั้งจําทั้งปรัา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการจําหนายบัตรหรือโลหธาตุดังกลาวในวรรคแรก เปนการจําหนายโดยการนํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกใชดังเชนสิ่งใดๆ ที่กลาวในวรรคแรก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินหกพันบาท หรื กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋วสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๐ ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน หรือพระสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรมาภิไธย ตองระวางโทษจําคุกตัสํานักหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมืสําบาทถึงสี่หมื่นบาท ้งแต งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่น นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้นซึ่งดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมือง ของ มาตรา ๒๕๑ ผูใดทําปลอมขึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องคการสาธารณ หรือของเจาพนักงาน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 65. - ๖๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๒ ผูใดใชดวงตรา รอยตราหรือพระปรมาภิไธยดังกลาวมาในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรากงานคณะกรรมการกฤษฎีการอยตราหรือสํพระปรมาภิไธยที่ทําปลอมขึ้น ตองระวาง สํานั ๒๕๑ อันเปนดวงตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๓ ผูใดไดมาซึ่งดวงตราหรือรอยตราดังกลาวในมาตรา ๒๕๐ หรือ มาตรา ๒๕๑ สํา่งนัเปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นแทจริง และใชงานคณะกรรมการกฤษฎีก้นโดยมิชอบใน ซึ ก นดวงตราหรือรอยตราอั สํานัก ดวงตราหรือรอยตรานั า ประการที่นาจะทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไวในมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๑ นั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๔ ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งแสตมปรัฐบาล ซึ่งใชสําหรับการไปรษณีย การสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบคาธรรมเนียมนัหรือแปลงแสตมปรัฐบาลซึ่งใชในการเชานวานั้นใหผิดไปจาก กา ภาษีอากรหรือการเก็า สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี เดิม เพื่อใหผูอื่นเชื่อวามีมูลคาสูงกวาจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๕ ผูใดนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งดวงตราแผนดิน รอยตราแผนดิน พระปรมาภิ ไสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธย ดวงตราหรือรอยตราของทบวงการเมืนัอง ขององค การสาธารณ หรือของเจา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงาน หรือแสตมปซ่งระบุไวในมาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ หรือมาตรา ๒๕๔ อันเปนของปลอม ึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือของแปลง ตองระวางโทษจําคุกนัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บตั้งแตสองพักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ตั แตหนึ่งปถึงสิบป และปรั สํานั นบาทถึงสองหมื่น บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๖ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎียประการใดๆ สํแกกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดลบ ถอนหรือกระทําดว กา านั แสตมปรัฐบาลซึ่ง ระบุไวในมาตรา ๒๕๔ และมีเครื่องหมายหรือการกระทําอยางใดแสดงวาใชไมไดแลว เพื่อใหใชได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ อีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรืกาปรับไมเกินหกพักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา สํานั นบาท หรือทั้งจําทั้งปรั กสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๗ ผู ใ ดใช ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ ย น หรื อ เสนอแลกเปลี่ ย นซึ่ ง แสตมปอันเกิสํดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าจากการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๔านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ หรือมาตรา ๒๕๖ ไมวาการกระทําตาม มาตรานั้นๆ จะไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งปรังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับไมเกินหกพันบาท สํานักบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๕๘ ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งตั๋วโดยสารซึ่งใชในการขนสงสาธารณ หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีใชในการขนสงสาธารณใหผิดไปจากเดิม กา ่อใหผูอื่นเชืสําวากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แปลงตั๋วโดยสารซึ่งกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เพื ่อ นั มีมูลคาสูงกวาจริง หรือลบ ถอน หรือกระทําดวยประการใดๆ แกตั๋วเชนวานั้น ซึ่งมีเครื่องหมายหรือการกระทําอยาง ใด แสดงวาใชไนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตองระวางโทษจํากคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พัน สํามไดแลวเพื่อใหใชไดอีก า สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา บาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 66. - ๖๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๙ ถสําการกระทํ า ตามมาตรา ๒๕๘ เป น การกระทํ า เกี่ ย วกั บ ตั๋ ว ที่ กา มาตรา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําหนายแกประชาชนเพื่อผานเขาสถานที่ใดๆ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ ปรับไมเกินสองพักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา สํานั นบาท หรือทั้งจําทั้งปรั ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๐ ผูใดใช ขาย เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งตั๋วอัน เกิดจากการกระทํางานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคุา ไมเกินหนึ่งป สํานัก ดังกลาวในมาตรา ๒๕๘ สํ ๒๕๙ ตองระวางโทษจํา กก หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๑ ผูใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆ ซึ่งระบุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๘ หรือมาตรา ๒๕๙ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเชนวานั้นเพื่อใชในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจํงานคณะกรรมการกฤษฎีอา บไมเกินสี่สําันบาท หรือทั้งจําทั้ง กา การปลอมหรือแปลง สํานักาคุกไมเกินสองป หรื กปรั พ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๒ ถาการกระทําดังกลาวในมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงประเทศ ผูกระทํากตองระวางโทษกึ่ง กา หรือมาตรา ๒๖๑ เปน เกี่ยวกับแสตมปรัฐบาลตา กา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี หนึ่งของโทษที่บนักญัติไวในมาตรานั้นๆ กา ัญ สํา งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๓ ถาสํากระทําความผิดตามมาตรา ๒๕๐ มาตรา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตรา ๒๖๒ ไดกระทําความผิดตามมาตราอื่นที่ บัญญัติไวในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทํากความผิดนั้นดวย ใหลกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี งโทษผูนั้นตาม มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ หรือมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๒ แตกระทงเดียว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๔ ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลง ลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทกหรือทั้งจําทั้งปรับกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานั ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่นโดย ไมไดรบความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้นสํถนัไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชใน ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎียหายแกผูหนึ่งสําใดหรือประชาชน ใหถือวกาผูนั้นปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ กา กิจการที่อาจเกิดเสี กา ผู นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
 • 67. - ๖๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชนเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๕ ผูใดปลอมเอกสารสิทธิสํหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั อเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๑ มาตรา ๒๖๖ ผูใดปลอมเอกสารดังตอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ไปนี้ (๑) เอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพินัยกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ใบหุน ใบหุนกู หรือใบสําคัญของใบหุนหรือใบหุนกู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ตั๋วเงิน หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบัตรเงินฝากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสน บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๗ ผูใสํานักงใหเจาพนักงานผูกระทําาการตามหนสํานั่จดขอความอันเปน กา มาตรา ดแจ งานคณะกรรมการกฤษฎีก าที กงานคณะกรรมการกฤษฎี เท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุสําระสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐาน โดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งปรังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับไมเกินหกพันบาท สํานักบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรืออางเอกสารอัานเกิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดตามมาตรา มาตรา ๒๖๘ ผูใดใชห กา สํ นัก ดจากการกระทําความผิ ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ ผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนานัปลอมเอกสารนั้น หรือเปนผูแจงใหเจา สํผู กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนักงานจดขอความนั้นเองใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙ ผูใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย กฎหมาย บัญชีหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิชาชีพอื่นใด ทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุสําไมกงานคณะกรรมการกฤษฎีกกินสี่พันบาท หรืนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก นั เกินสองป หรือปรับไมเ า สํา อทั้งจําทั้งปรับ ผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคแรก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษเชนเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๒๖๖ แกไาขเพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแกไขเพิ่มเติมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กา สํ นัก ่มเติมโดยพระราชบัญญั า ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
 • 68. - ๖๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๑ สํผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่ง กา มาตรา า ใดทําบัตรอิเล็กทรอนิกสป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกสที่แทจริง โดยประการทีสําาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชนกงานคณะกรรมการกฤษฎีกนึ่งผูใดหลงเชื่อ ่น นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ถาไดกระทําเพื่อใหผูห า วาเปนบัตรอิเล็กทรอนิกสที่แทจริงหรือเพื่อใชประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ผูนั้นกระทําความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่น บาทถึงหนึ่งแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๒ สําใดทําเครื่องมือหรือวัตถุสําหรับปลอมหรือแปลง หรือสําหรับ กา มาตรา ผูนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหไดขอมูลในการปลอมหรือแปลงสิ่งใดๆ ซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๖๙/๑ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุ เชนวานั้น เพื่อใชหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก รือใหไดขอมูลในการปลอมหรือแปลง นักองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป สํา ต งานคณะกรรมการกฤษฎีกา และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙/๓ ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใดๆ ตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙/๑ หรือมาตรา ๒๖๙/๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแต หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒๖๙/๔ ผูใดใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งสิ่งใดๆ ตามมาตรา ๒๖๙/๑ อันไดมา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยรูวาเปนของที่ทาปลอมหรือแปลงขึ้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแต ํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกแสนสี่หมื่นบาทนัหรือทั้งจําทั้งปรับ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูใดจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสิ่งใดๆ ที่ทําปลอมหรือแปลงขึ้นตามมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือานักบตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท สํ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรั หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตามวรรคแรกหรื อ วรรคสองเป น ผู ป ลอมซึ่ ง บั ต ร สํา ามมาตรา ๒๖๙/๑ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว อิเล็กทรอนิกสตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙ /๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของผู อื่ น โดยมิ ช อบ ในประการที่ กา มาตรา ผูใดใชบัตรอิเล็กทรอนิกส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม เกินหนึ่งแสนบาทกหรือทั้งจําทั้งปรับ กา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๖๒งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 69. - ๖๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๖ ผูใดมีงานคณะกรรมการกฤษฎีตา เล็กทรอนิสกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก ไวเพื่อนําออกใชซึ่งบั ก รอิ สํา ของผูอื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา ๒๖๙/๕ ในประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวาง โทษจําคุกไมเกิานัสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือนัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ทั จําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๗ สํถนัการกระทําดังกลาวในหมวดนี้ เปนการกระทําเกี่ยวกับบัตร กา มาตรา าา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อิเล็กทรอนิกสที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิใช เพื่อใชประโยชนในการชําระคาสินคา คาบริการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหนี้อื่นแทนการชําระดวยเงินสด หรือใชเบิกถอนเงินสด ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก้นๆ กึ่งหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญญัติไวในมาตรานัา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง๖๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒๖๙/๘ ผูใดทําหนังสือเดินทางปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวน กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใด เติ ม หรื อ ตั ด ทอนข อ ความ หรื อ แกไ ขด ว ยประการใดๆ ในหนัง สื อ เดิ น ทางที่ แ ทจ ริ ง หรื อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอลงลายมือชื่อานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประทับตราปลอมหรื า สํปลอมในหนังสือเดินทาง โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี แกผูอื่นหรือประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนหนังสือเดินทางที่แทจริง ผูนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตสองหมื่นบาทถึง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๒๖๙/๙ ผู ใ ดใช หรือมี ไ ว เพืสําใชซึ่ งหนั งสื อเดิ น ทางปลอมตามมาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหนายหรือมีนัวเงานคณะกรรมการกฤษฎีอเดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ กา ผูใดจํ สําไ ก พื่อจําหนายซึ่งหนังสื กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การมีหนังสือเดินทางปลอมตามมาตรา า๒๖๙/๘ จํานวนตั้งแตสองฉบับขึ้นไป ให สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีากาไวเพื่อจําหนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สันนิษฐานไวกอนว มี าย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนผูปลอมซึ่งหนังสือเดินทาง ตามมาตรา ๒๖๙/๘ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดีายวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๑๐านัผูงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํ ก  ใดนํ า เข าในหรื อส งออกไปนอกราชอาณาจั กรซึ่ งหนั งสื อ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เดินทางปลอมตามมาตรา ๒๖๙/๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมื่นบาทถึงสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท สํานั๖๓งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘ ถึงมาตรา ๒๖๙/๑๕ เพิ่มสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไาขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘)า พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย พระราชบัญญัติแ ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก
 • 70. - ๗๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙/๑๑ ผูใดใชหนังสือเดินทางของผูอื่นโดยมิชอบ ในประการที่นาจะ กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป กา บไมเกิน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี และปรั สองแสนบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดหาหนั งสืสําเดิ นทางใหผู กระทําความผิ ดตามวรรคหนึกงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูใดจั อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ่ ตองระวางโทษ เชนเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙/๑๒ ผูใดทําปลอมขึ้นซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตราอันใชในการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางระหวางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป ถึงสิบป และปรัาบกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๑๓ านักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกหรือแผนปะตรวจลงตราที่ทําปลอม กา มาตรา สํ ผู ดใชดวงตรา รอยตรา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขึ้นตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาท ถึงสองแสนบาทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูปลอมซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจลงตราตามมาตรา ๒๖๙/๑๒ ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙/๑๔ ผูใดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราซึ่งระบุไวในมาตรา ๒๖๙/๑๒ อันเปนของปลอม ตองระวางโทษ กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๖๙/๑๕ ผูใดใชดวงตรา รอยตรา หรือแผนปะตรวจลงตราอันแทจริงที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหรับการเดิานทางระหวางประเทศโดยมิชอบ ในประการที่นาจะกอใหเกิด กา ใชในการตรวจลงตราสํ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๑๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 71. - ๗๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับการคา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๐ ผูใดใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งเครื่องชั่ง เครื่องตวง หรือเครื่องวัด ที่ผิด อัตราเพื่อเอาเปรียบในการคา หรือมีเครื่กา นวานั้นไวสํเานั่อขาย ตองระวางโทษจํากากไมเกินสามป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีองเช พื กงานคณะกรรมการกฤษฎี คุ หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๔ มาตรา ๒๗๑ ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใดๆ ใหผูซื้อหลงเชื่อใน แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนความผิด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไม ฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๒ ผูใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใดๆ ในการประกอบการคาของผูอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่สินคา หีสํานัหอ วัตถุที่ใชหุมหอ แจงความ รายการแสดงราคา จดหมาย กา มาใช หรือทําใหปรากฏที บ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เกี่ยวกับการคาหรือสิ่งอื่นทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวาเปนสินคาหรือการคาของ ผูอื่นนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เลียนปาย หรืาอสิงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก ่งอื่นทํานองเดียวกันจนประชาชนนาจะหลงเชื่อวาสถานที่ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การคาของตนเปนสถานที่การคาของผูอื่นที่ตั้งอยูใกลเคียง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอความเท็จเพื่องานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ไขขาวแพรหลายซึ่ง สํานัก ใหเสียความเชื่อถือในสถานที่การคา สินคา อุตสาหกรรมหรือพาณิชยการของผูหนึ่งผูใด โดยมุงประโยชนแกการคาของตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงระวางโทษจําคุานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกินสองพันบาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอกา สํ กไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม สํานั หรือทั้งจําทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๓ ผูใดปลอมเครื่องหมายการคกาของผูอื่น ซึ่งไดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํา จดทะเบียนแลว ไม วาจะไดจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม เกินหกพันบาทานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๔ ผูใดเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่นซึ่งไดจดทะเบียนแลว ไมวา จะไดจดทะเบียนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กร เพื่อสํใหกงานคณะกรรมการกฤษฎีกนเครื่องหมาย สํา นภายในหรือ นอกราชอาณาจั านัประชาชนหลงเชื่อว า เป า การคาของผูอื่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั๖๔งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 72. - ๗๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๕ ผูใดนําเขาในราชอาณาจักร จําหนายหรือเสนอจําหนาย ซึ่งสินคา อันเปนสินคาสํา่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐหรือขอความใดๆานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี๒๗๒ (๑) หรือ ที นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ดั บัญญัติไวในมาตรา กา สินคาอันเปนสินคาที่มีเครื่องหมายการคาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคาของผูอื่นตามความสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในมาตรา ๒๗๓ หรือมาตรา ๒๗๔ ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 73. - ๗๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับเพศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๖๖๕ ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใช กําลังประทุษรสําาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ไมสามารถขัสํดนันงานคณะกรรมการกฤษฎีื่นนั้นเขาใจผิดวา นั โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที าขืก ได หรือโดยทําใหผูอ กา ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพื่อสนองความใครของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูกาื่น หรือการใชสิ่งอื่นใดกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุ ระเบิด หรือโดยรกงานคณะกรรมการกฤษฎีกานอันมีลักษณะเปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ากับชายใน สํานั วมกระทําความผิดดวยกั สํานักนการโทรมหญิงหรือกระทํ ลักษณะเดียวกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมื่นบาท หรือจําคุก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปานการกระทําความผิดระหวาางคูสมรสและ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก คูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็สําด กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพียงใดก็ได หรือจะกํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไ นั ในกรณีที่ศาลมีคํา พิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ตอไป และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝากา ้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ยนั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการฟองหยาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าชําเราเด็กสํานักยังไมเกินสิบหาปซึ่งมิใกาภริยาหรือสามี มาตรา ๒๗๗ ผูใดกระทํ อายุ งานคณะกรรมการกฤษฎี ช ของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตแปดพันบาทถึงสี่ห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพื่อสนองความใครของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูกาื่น หรือการใชสิ่งอื่นใดกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป ตองระวางโทษจํากคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบกา และปรับตั้งสํแตกงานคณะกรรมการกฤษฎีสี่หมื่นบาท หรือ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ป านัหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึง กา จําคุกตลอดชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเติมโดย พระราชบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๖ แกไขเพิ่ม สํานั ญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา ๒๗๗ แกนัขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญกาติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กา า สําไ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐
 • 74. - ๗๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หรื อกา ถา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวรรคสามได กสํานักา โดยร ว มกระทํ า กา ระทํ งานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดดวยกัน อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน และเด็กนั้นไมยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาวุธปนหรือนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวุธ ตองระวาง สํา ินยอม หรือไดกระทําโดยมี สํา วัตถุระเบิด หรือโดยใชอ า โทษจําคุกตลอดชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบ แปดปกระทําตาอเด็งานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตยังไมเกินสินักหาป โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลัง สํ นัก กซึ่งมีอายุกวาสิบสามป สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโทษในความผิดนังานคณะกรรมการกฤษฎีกา าความผิดนัานัไป ที่ผูกระทําผิดกําลังรับ สํานัก ้นอยู ใหศาลปลอยผูกระทํ สํ ้น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๗ ทวิ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งหรือวรรคสาม งานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ สํานัก เปนเหตุใหผูถูกกระทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบปและ ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรืา จําคุกตลอดชีาวิต งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ สํ นัก (๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวต ิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๗ ตรี๖๘ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วรรคสาม หรือ มาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ เปนเหตุใหผูถูกกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับอันตรายสาหัส งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานัก ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิตสํหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั อจําคุกตลอดชีวิต (๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๘ ๖๙ ผูใ ดกระทํา อนาจารแกบุคคลอายุ กวา สิบ หา ป โ ดยขูเข็ญ ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทํา ใหบุคคลนั้นเขาานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองระวางโทษจํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บไมเกินสอง สํ ใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น สํานัก าคุกไมเกินสิบป หรือปรั หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๙๗๐ ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๒๗๗ ตรีานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาญญัติแกไขเพิสําเติกมประมวลกฎหมาย กา กา สํ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบั ่ม นั งานคณะกรรมการกฤษฎี อาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่มเติมโดยพระราชบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๘ แกไขเพิ า สํานั ญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ ๗๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๙ แกาไนักงานคณะกรรมการกฤษฎีญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กา มาตรา สํ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
 • 75. - ๗๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการ ใดๆ โดยใชกสํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎี้นา ในภาวะทีสํมนัสกามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้น ําลั ประทุษราย โดยเด็กนั ก อยู ่ไา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๑ มาตรา ๒๘๐ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ เปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุใหผูถูกกระทํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท (๒)สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงแกความตาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจํงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักาคุกตลอดชีวิต มาตรา ๒๘๑๗๒ การกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา ตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก ๒๗๘ นั้น ถามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกปนการกระทําแกกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๕ เปนความผิดอันยอมความ กา ความตาย หรือมิไดเ า สํานั บุคคลดังระบุไวในมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๒ มาตรา สําในักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อื่น เปนธุระจันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู ดเพื่อสนองความใครของผู สํา ดหา ลอไป หรือพา ไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง สิบป และปรับตันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ้งแตสองพันบาทถึงสองหมื ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกพัน บาทถึงสามหมื่นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกตั้งแตหนัปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนึ่งหมื่นบาทถึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูกระทําตองระวางโทษจํ สํา าก ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต สํานั งสี่หมื่นบาท ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษ ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง งานคณะกรรมการกฤษฎีกกรณีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก หรือวรรคสาม แลวแต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมสํประมวลกฎหมายอาญา กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ ๗๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่ ม เติ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ก๑๑ ลงวั น ที่ ๒๑ มาตรา ๒๘๑ แก ไ ขเพิ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ๗๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๒ แกานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กา มาตรา สํ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
 • 76. - ๗๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๓ มาตรา ผูาในักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อื่น เปนธุระจันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ดเพื่อสนองความใครของผู สํา ดหา ลอไป หรือพา ไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนกา วยประการอืนั่นใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใจด สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยี่สบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแต ยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเาจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตักาแตหนึ่งหมื่นสี่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ้ง พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกระทําความผิดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป กา ถา กา สํานัก ตามวรรคแรกเปนการกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดเพื่อสนองความใครของผูอื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา สํลอกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูใ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านัไป หรือพาไปตาม วรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษ ตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก วรรคสอง หรือวรรคสาม แลนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วแตกรณีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๓ ทวิ๗๕ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบหาปแตยังไมเกินงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํา ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิ า สํานัก สิบแปดปไปเพื่อ การอนาจาร แมนักูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตกางระวางโทษจํสําาคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น ผ สํา งานคณะกรรมการกฤษฎี อ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกระทําความผิดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป กา ถา กา สํานัก ตามวรรคแรกเปนการกระทํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่ ผู ดซอนเรนบุคคลซึ่งถู กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีท่ีกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหา ป เปนความผิสําอันงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด นัก ยอมความได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๔๗๖ ผูในักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใชอุบสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สําดพาผูอื่นไปเพื่อการอนาจาร ายหลอกลวงขูเข็ญ ใช กําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก าตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไป กา ผูใ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั๗๔งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๕ มาตรา ๒๘๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัสําิแกไงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต นัก ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ ๗๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมสํประมวลกฎหมายอาญา กา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
 • 77. - ๗๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๕๗๗ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิกษยซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชการหรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความอนุบาล ผูกระทําตองระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานมาตรานั้นๆ าหนึงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนักกวาที่บัญญัติไวใ สํ นัก ่งในสาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๖ ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแมเพียงบางสวนจากรายไดของ ผูซึ่งคาประเวณี ตองระวางโทษจําสํากตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหสํา่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่ กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คุ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นึ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกานปรากฏสําสํานับดํารงชีพ หรือไมมีป จกจัยอันพอเพียง ผู ดไมมีปจจัยอยางอื่นอั หรั กงานคณะกรรมการกฤษฎี า สําหรับดํารงชีพ และมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นแตจะพิสูจสํานัหงานคณะกรรมการกฤษฎีกานเชนนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของผูซึ่งคาประเวณี เว นใ กเปนที่พอใจไดวามิไดเป (๑) อยูรวมกับผูซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับผูซึ่งคาประเวณีคนเดียวหรือหลาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คนเปนอาจิณสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากินอยูหลับนอน กหรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอื่น โดยผูกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ซึ่งคาประเวณีเปน ผูจดให ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีชวยผูซึ่งคาประเวณีงานคณะกรรมการกฤษฎีบาผูที่คบคากับผู (๓) เขาแทรกแซงเพื่อ กา สํานัก ในการทะเลาะวิวาทกัก ซึ่งคาประเวณีนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากผูซึ่งคาประเวณีซึ่งพึง ใหคาเลี้ยงดูนสําตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ั้น นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๗๗๙ ผูานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํ ใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพื่อการแจกจายหรือเพื่อการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แสดงอวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออกหรือยังให สงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังใหพาไปหรือทําใหแพรหลายโดยประการใดๆ ซึ่ง กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๕ แกนัขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบันักที่ ๑๑ ลงวั น ที่ ๒๑ กา สํา ไ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎี พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ๗๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกเติมโดย พระราชบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๖ แกไขเพิ่ม า สํานัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๗๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๗ แกาไนักงานคณะกรรมการกฤษฎีญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กา มาตรา สํ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕
 • 78. - ๗๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทึา เสียง แถบบันนักงานคณะกรรมการกฤษฎีลามก ภาพยนตร แถบบันก ก สํา ทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ประกอบการค า หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัต ถุหรือ สิ่งของลามกดังกลงานคณะกรรมการกฤษฎีแสดงอวดแกปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีรือสิ่งของเชนวา สํานัก าวแลว จายแจกหรือ กา ระชาชน หรือใหเชาวัตถุหกา นั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกลาว แลว โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใดๆกวามีบุคคลกระทํากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานั การอันเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือ โฆษณาหรือไขขาววาวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกลาวแลวจะหาไดจากบุคคลใด หรือโดยวิธใด ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงระวางโทษจําคุานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากินหกพันบาท นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอกา สํ กไมเกินสามป หรือปรับไมเ สํา หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 79. - ๗๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอชีวสํิตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๘ ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๘๙ ผูใด (๑) ฆาบุพการี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ฆาเจาพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา หรือไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทีา กระทําการตามหนาก ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ฆาผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่เจาพนักงานนั้นกระทําตามหนาที่ หรือ สําคลนั้นจะชวยหรือไดชวยเจาาพนักงานดังสํานัาวแลว เพราะเหตุที่บุค นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก กล กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ฆาผูอื่นโดยไตรนัตรองไวกอน สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) ฆาผูอื่นโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกยมการ หรือเพืาอความสะดวกในการที่จะกระทําความผิด (๖) ฆาผูอื่นเพื่อตระเตรี า สํ ่ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางอื่น หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฆาผูอื่นเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) จะเอา หรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิดสํานัการที่ตนไดกระทํา กา แต กงานคณะกรรมการกฤษฎี ความผิดอื่น เพื่อปกปดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนอาญาในความผิดอื่นที่ตนได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําไวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีงระวางโทษประหารชีวิต ตอกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมีเจตนาฆา แตสําํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความ มาตรา ๒๙๐ ผูใดมิได กา ทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถงสิบหาป ึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปกาึงยี่สิบป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙๑ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นสํานักเหตุใหผูอ่ืนถึงแก กา เปน งานคณะกรรมการกฤษฎี ความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙๒ ผูใสํดกระทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ หรือดวยปจจัยคลายคลึงกัน กา มาตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
 • 80. - ๘๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่งตน ในการดํารงชีพหรือในการอื่นใด เพืา ใหบุคคลนั้นานัาตนเอง ถาการฆา กา แกบุคคลซึ่งตองพึ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ่อ สํ ฆ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไม เกินหนึ่งหมื่นสํานันบาท สี่พั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๓ ผูใดชวยหรือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบหกป หรือผูซึ่งไมสามารถ เขาใจวาการกระทํกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคัญอยางไร นัหรือไมสามารถบังคับการกระทําของตน สํานั ของตนมีสภาพหรือสารสํ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได ใหฆาตนเอง ถาการฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอปรับไมเกินหนึ่งกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บ จําคุกไมเกินหาป หรื า สํานั หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๔ ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมวาจะเปานัผูที่เขารวมในการนั้นหรืกอไม ถึงแกความตายโดยการกระทํา กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในการชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีองกันโดยชอบดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโทษ ตอสูนั้น หรือเพื่อป กา สํ วยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอรางกาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๕ ผูใดทํารายผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม เกินสี่พันบาทสํหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านัอทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๙๖ ผูใสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีายรางกาย ถาความผิดนั้น มีลักษณะ กา มาตรา ดกระทําความผิดฐานทําร กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ ปรับไมเกินหกพันักบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกา สํา น งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๗ ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํา รายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุกาตั้งแตหกเดือนถึกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก สํานั งสิบป อันตรายสาหัสนั้น คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตาบอด หูหนวกกลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท (๑) สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) เสียแขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหนาเสียโฉมอยนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) สํา างติดตัว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 81. - ๘๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแทงลูก (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) จิตพิการอยางติดตัว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต (๗) ทุพพลภาพ หรือปวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) ทุ พ พลภาพ หรื อปว ยเจ็ บ ดว ยอาการทุก ขเวทนาเกิน กวา ยี่สิบ วั นหรือ จนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๘ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถาความผิดนั้นมีลักษณะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งที่บัญญัตานักนมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประการหนึ่งประการใดดั สํ ิไวใ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก สองปถงสิบป ึ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๙๙ ผูใดเขารวมในการชุลมุนตอสูระหวางบุคคลแตสามคนขึ้นไป และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วาจะเปนผูสําี่เนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาับอันตรายสาหัส กโดยการกระทําใน กา บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม ท ขารวมในการนั้นหรือไมร สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี การชุลมุนตอสูนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผูที่เขารวมในการชุลมุนตอสูนั้นแสดงไดวา ไดกระทําไปเพื่อหามการชุลมุนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีองกันโดยชอบดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโทษ ตอสูนั้น หรือเพื่อป กา สํ วยกฎหมาย ผูนั้นไมตองรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๐ ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นรับ อันตรายสาหัส ตองระวางโทษจําคุสําไมกเงานคณะกรรมการกฤษฎีกกินหกพันบาท าหรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก นั กินสามป หรือปรับไมเ า สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดฐานทําใหแทงลูกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๑ หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนแทงลูก ตองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิา สามป หรือสํานับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระวางโทษจําคุกไมเก น ปรั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๒ ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา เกินหนึ่งหมืา่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กา ไมเกินหาป หรือปรั ก ไม สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นหนึ่งหมื่นสีานัันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ กา สํา ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกิ สํ่พ กงานคณะกรรมการกฤษฎี ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กินสองหมื่นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกินสิบป และปรับไมเ บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๓ ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตองระวางโทษจําคุกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบไมเกินหนึ่งหมืนักสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ไมเกินเจ็ดป หรือปรั า สํา ่น งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 82. - ๘๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกระทํ านั้นสํานักเหตุใหหญิงรับ อันตรายสาหัสอย างอืานัดวย ผูกระทําตอง กา ถา กา เปน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ่น กงานคณะกรรมการกฤษฎี ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหหญิงถึงแกาความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ถ การกระทํานั้นเปนเหตุ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พยายามกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๑ หรือมาตรา มาตรา ๓๐๔ ผูใดเพียงแต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๐๒ วรรคแรก ผูนั้นไมตองรับโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๕ ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น เปนการกระทําของนายแพทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจําเปนตองกระทํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งนั้น หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานั าเนื่องจากสุขภาพของหญิ (๒) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๘๓ หรือมาตรางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา สํานัก ๒๘๔ ผูกระทําไมมีความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้งเด็ก คนปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดฐานทอดทิ วยเจ็บหรือคนชราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา้งเด็กอายุยังไมเกินเกาปไว ณ ที่ใดเพื่อใหเด็กนั้นพนไป มาตรา ๓๐๖ ผูใดทอดทิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสียจากตน โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือทั้งจําทั้งปรังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับไมเกินหกพันบาท สํานักบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๗ ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วยเจ็บ กายพิงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้งผูซึ่งพึ่งตนเองมิไดนั้นเสียโดย กา มิได เพราะอายุ ความป สํานัก การหรือจิตพิการ ทอดทิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน หกพันบาท หรืานัทั้งจําทั้งปรับ สํ อ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๘ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๐๖ หรือมาตรา ๓๐๗ เปน เหตุใหผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตาย หรือกรัาบอันตรายสาหันักผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํา ส งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 83. - ๘๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดตอเสรีภานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิ สําพสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๐๙ ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สิ่งใด โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูก ขมขืนใจนั้นเองหรือ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกของผูอื่น หรือโดยใชกําลังประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตานังกระทําการนั้น ไม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ อ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทําการนั้นหรือจํายอมตอสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรัาบกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถา ความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทํ า ความผิ ดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา้นไป หรือไดสําระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวยกันตั้งแตหาคนขึ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เสียหาย หรือทําลาย เอกสารสิทธิอสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุกไมเกิสําหกป หรือปรับไมเกินหนึกหมื่นบาท หรือ ย งใด ผูกระทําตองระวางโทษจํ น นัา งานคณะกรรมการกฤษฎี่ง า ทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกระทําโดยอางอํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้นจะมีอยูหรือไม กา ถา กา สํ นาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พัน บาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑๐ ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวยประการใดให ผูอื่นปราศจากเสรีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักภาพในรางกาย ตองระวางโทษจําคุกานักกินสามป หรือปรับไมกา นหกพันบาท สํไมเงานคณะกรรมการกฤษฎี เกิ หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการกระทําความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหผูถูกหนวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถา กา สํานั ดตามวรรคแรก เปนเหตุ งเหนี่ยวถูกกักขังหรือ ตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑๐ ทวิ๘๐ ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวยประการใด ใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย และใหผูอื่นนั้นกระทํงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือบุคคลอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก าการใดใหแกผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑๑ ผูใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถูก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๓๑๐ ทวิสํเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๗
 • 84. - ๘๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกขัง หรือตองปราศจากเสรีภาพในรางกายา ตองระวางโทษจํางานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนวงเหนี่ยว ถูกกัก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานัก คุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ การกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกวถูกกักขัง หรือ สํานเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ย า ตองปราศจากเสรีภาพในรางกายนั้นถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๑๒ ผูใดเพื่อจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส นําเขาในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าย รับหรือสํานัวงเหนี่ยวซึ่งบุคคล กา พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จําหน หน กงานคณะกรรมการกฤษฎี หนึ่งบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑๒ ทวิสํานักถ า การกระทํ า ความผิ ดา มาตรา งานคณะกรรมการกฤษฎีก ตามมาตรา ๓๑๐งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ทวิ หรื อ มาตรา ๓๑๒ เปนการกระทําตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบ ป และปรับไมสํเานักสองหมื่นบาท กิน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณ