สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          พระราชบัญญัติ                   ส...
-๒-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอา งถึงโทษชั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนหนึ่งรอยบ...
-๓-        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    หมายเหตุ :- เหตุผ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลในการประกาศใชพระราชบัญญ...
-๔-        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สารบาญ            ...
-๕-        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกความผิดเกี่ยวกันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ...
-๖-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        สํานัประมวลกฎหมายอาญา กา     ...
-๗-          สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “เอกสารสิสํทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      ...
-๘-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา             หมวด ๒          ...
-๙-         สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั้ น จะไดสําระทํ านอกราชอาณาจั กรกา าหากการกระ...
- ๑๐ -       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิ ด เกีสําวกั บ เอกสาร ตามที่ บั ญ ญัา ิ ไ ว ...
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ประมวลกฎหมายอาญา

4 393 vues

Publié le

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับล่าสุด

Publié dans : Formation
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 393
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
6
Actions
Partages
0
Téléchargements
35
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

ประมวลกฎหมายอาญา

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหใชประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๔๙๙ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิพลอดุลยเดช สํป.ร.งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูม า านัก ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา สํา นปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจุ กัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกลาฯ ใหประกาศวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหมเพราะตั้งแตไดประกาศใช กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายลั ก ษณะอาญาใน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๑ เป น ต น มา พฤติ ก ารณ ข องบ า นเมื อ งไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานมาก เปลี่ยนแปลงไปเปนอั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทนราษฎร ดังตอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยินยอมของสภาผูแ กา สํา ไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวาสํ“นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย อาญา พ.ศ. ๒๔๙๙”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานัมาตรา ๒ พระราชบัญกา ตินี้ใหใชบงคัานัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั ั สํ บ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นุเบกษาเปนตนไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญาทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ เมื่ อ ประมวลกฎหมายอาญาได ใ ช บั ง คั บ แล ว ให ย กเลิ ก กฎหมาย ลักษณะอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ในกรณีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ที่กฎหมายใดได กําหนดโทษโดยอกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั างถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว ใหถือวากฎหมายนั้นไดอางถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษ ดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอา งถึงโทษชั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนหนึ่งรอยบาท านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาก า ๑ หมายความวา ปรับไมเกิ า สํ ถาอางถึงโทษชั้น ๒ หมายความวา ปรับไมเกินหารอยบาท สํานัถาอางถึงโทษชั้น ๓ หมายความวา จํสํานักไมเกินสิบวัน หรือปรักาไมเกินหารอย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุ กงานคณะกรรมการกฤษฎีบ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาอางถึงโทษชั้น ๔ หมายความวา จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง พันบาท หรือทัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ เมื่อประมวลกฎหมายไดใชบังคับาแลว ในการจําาคุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ นั แทนคาปรับตาม กฎหมายใด ไมวากฎหมายนั้นจะบัญญัติไวประการใด ใหนําประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตสําหรับความผิดที่ไดกระทํากอนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับ มิใหกักขังเกินกวาหนึ่งปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยว และสองปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับโทษปรับกระทงเดี สํานัก สําหรับโทษปรับหลายกระทง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๗ ในกรณี วิ ธกาารเพื่ อ ความปลอดภั ย ตามมาตรา ๔๖ าแห ง ประมวล กงานคณะกรรมการกฤษฎี ี ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก กฎหมายอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกแตหามมิใหคุมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิบแปดชั่วโมงนันักแตเวลาที่ผูถูกจับ กา เปนความผิดอาญา า สํา ขังชั้นสอบสวนเกินกวาสี่ส สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎี มาถึงที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมนัหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีนําตัวผูถูก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิใ นับเวลาเดินทางตามปกติ สํา ก จับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว บทบัญญัติแหงกฎหมาย ใดอางถึงกฎหมายลั กษณะอาญา หรืออา งถึงบทบัญสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหถือวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า ญัติแ หงกฎหมายลักษณะอาญา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาญาในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูรับสนองพระบรมราชโองการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จอมพล ป. พิบูลสงคราม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :- เหตุผ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ไดประกาศใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยูหลายแหงกระจัดกระจายกันอยู จึง เปนการสมควรที่จะไดชําระสะสาง และนํกา ารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าเข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนึ่ง ปรากฏวาหลักการบางอยางและวิธีการลงโทษบางอยางควรจะไดปรับปรุงใหสมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ กาลสมั ย และแนวนิ ย มของนานาประเทศ ในสมั ย ป จ จุ บั น หลั ก เดิม บางประการจึ งล า สมั ย สมควรจะไดปสํรัาบปรุงเสียใหสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สารบาญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป มาตรา ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีวามผิดทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑ บทบัญญัติที่ใชแกค กา หมวด ๑ บทนิยาม ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒-๑๗ หมวด ๓ โทษและวิธการเพื่อความปลอดภัย ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๑ โทษ ๑๘-๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ย สํานั ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภั ๓๙-๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ๕๑-๕๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในทางอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙-๗๙ หมวด ๔ ความรับผิด หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด ๘๐-๘๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๖ ตัวการและผูสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๓-๘๙ หมวด ๗ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง กา ๙๐-๙๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หมวด ๘ การกระทําความผิดอีก ๙๒-๙๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๙ อายุคนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วาม ๙๕-๑๐๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ๑๐๒-๑๐๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๒ ความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หมวด ๑ ความผิดต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูสําเร็จราชการแทนพระองค ๑๐๗-๑๑๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ ความผิกดตอความมั่นคงของรัฐกภายใน สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร ๑๑๓-๑๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๙-๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ๑๓๐-๑๓๕ ๒ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อการราย า สํา ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก สํ ๑๓๕/๑-๑๓๕/๔ ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดตอเจาพนักงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๖-๑๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอตําแหนงหนสํานั่ราชการ หมวด ๒ ความผิด กา าที กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๗-๑๖๖ ๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรากา เพิ่มโดยพระราชกํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ย สํานั าหนดแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกความผิดเกี่ยวกันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๓ า สํา บการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ๑๖๗-๑๙๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอตําแหนงหนสํานั่ใกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐-๒๐๕ หมวด ๒ ความผิด กา าที นการยุติธรรม ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ๒๐๖-๒๐๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ๒๐๙-๒๑๖ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อใหเกิดภยันาตรายตอประชาชน สํา ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๗-๒๓๙ ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดเกี่ยวกับเงินตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๐-๒๔๙ หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว ๒๕๐-๒๖๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ๒๖๔-๒๖๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กส สํานั ดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิ สํานั๒๖๙/๑-๒๖๙/๗ กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํา ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๐-๒๗๕ ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๒๗๖-๒๘๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยสํานับชีวิตและรางกาย ลักษณะ ๑๐ วกั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอชีวต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๘-๒๙๔ หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย ๒๙๕-๓๐๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิกดฐานทําใหแทงลูก กา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๐๑-๓๐๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ๓๐๖-๓๐๘ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาพและชื่อเสีายงกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรี สํ นั หมวด ๑ ความผิดตอเสรีภาพ ๓๐๙-๓๒๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ ความผิดฐานเปดเผยความลับ ๓๒๒-๓๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฐานหมินประมาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒๖-๓๓๓ หมวด ๓ ความผิด กา ่ สํานั ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พย สํานั ดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓๔-๓๓๖ หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และปลนทรัพย ๓๓๗-๓๔๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิกดฐานฉอโกง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔๑-๓๔๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ๓๔๙-๓๕๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กยอก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕๒-๓๕๖ หมวด ๕ ความผิดฐานยั หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร ๓๕๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักดฐานทําใหเสียทรัพย กา หมวด ๗ ความผิ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕๘-๓๖๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๒-๓๖๖ หมวด ๘ ความผิดฐานบุ ภาค ๓ ลหุโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๗-๓๙๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัประมวลกฎหมายอาญา กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป สํานัญญัติที่ใชแกความผิดทั่ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทนิยาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“โดยทุจริต”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนทสําิควรไดโดยชอบดวย กา ี่ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) “ทางสาธารณ” หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประชาชนใชใ น การจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวย (๓) “สาธารณสถาน” หมายความวา สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีกาวามชอบธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ค ที่จะเขาไปไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“เคหสถาน”สํหมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชนานักอน โรง เรือ หรือ กา (๔) านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เรื งานคณะกรรมการกฤษฎี แพ ซึ่งคนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้วลอม ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือไมก็ตามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“อาวุ ธ ” หมายความรวมถึ งสิ่ งซึ่ ง ไม เป น อาวุ ธ โดยสภาพ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก แต ซึ่ ง ได ใ ช หรื อ เจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาย” หมายความวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ายหรือจิตใจ (๖) “ใชกําลังประทุษร กา สํานั า ทําการประทุษรายแกก ของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคสํคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมาวากจะโดยใชยาทําให กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎี มึนเมา สะกดจิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ต หรือใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึ (๗) “เอกสาร ” หมายความว า กระดาษหรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดซึ่ ง ได ทํ า ให ป รากฏสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอักษร ตัวเลข ผังนัหรือแผนแบบอยางอื่น กา นโดยวิธีพิมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความหมายดวยตัว กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี จะเป สํา พ ถายภาพ หรือวิธี อื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกําาขึ้นหรือรับรอง (๘) “เอกสารราชการ” กา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดท ในหนาที่ และใหหมายความรวมถึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งสําเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “เอกสารสิสํทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) า ธิ ” หมายความว า เอกสารที่ เ ป น หลันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ก ฐานแห ง การก อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ (๑๐) “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงไวแทนลายมือชื่อของตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๑) “กลางคืน” หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น (๑๒) “คุมขัง” หมายความว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุกกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑๓) “คาไถ” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา หรือใหเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกเอาตัวไปกผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ (๑๔) “บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ ไม ก็ ต าม โดยบังานคณะกรรมการกฤษฎีกไว ด ว ยการประยุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใช ซึ่ ง จะระบุ ชื่ อ หรื า สํานัก น ทึ ก ข อ มู ล หรื อ รหั ส า สํานั ก ต ใ ช วิ ธี ก ารทาง อิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกตใช วิธีการทางแสงหรืกอวิธีการทางแมเหล็กใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลขกรหัส หมายเลข สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บัตร หรือสัญลักษณอื่นใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไมเห็นดวยตาเปลาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอมูล รหัส าหมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือ กา (ข) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทางตัวเลขใดๆานักงานคณะกรรมการกฤษฎีีสทธิใช โดยมิไสํามีการออกเอกสารหรือวัตกาอื่นใดให แตมี สํ ที่ผูออกไดออกใหแกผูม กิา ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถุ วิธการใชในทํานองเดียวกับ (ก) หรือ ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสิ่ ง อื่ น ใดที่ ใสําปกงานคณะกรรมการกฤษฎีก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ กา (ค) ช นั ระกอบกั บ ข อ มู ล อิ เ ล็ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั ว ไม ว า จะมี ๔ (๑๕) “หนั ง สื อ เดิ น ทาง สํานั เอกสารสํ า คั ญ ประจํ า รูปลักษณะใดที่รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศออกใหแกบุคคลใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใชแสดงตนในการเดินทางระหวางประเทศ และใหหมายความรวมถึงเอกสารใชแทนหนังสือ เดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไมไกากรอกขอความเกี่ยวกับผูถือหนังสือเดินกา วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทางดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตราสํ๑นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาติแกไขเพิ่มเติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า (๑๔) เพิ่มโดย พระราชบัญญั มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ (๑๕) เพิ่มโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๘) า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การใชกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ บุคคลจักตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อเมื่อไดกระทํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก องรับโทษในทางอาญาต สํา าการอันกฎหมายที่ ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด นั้น ตองเปนโทษทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก่บัญญัติไวในกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้นไมเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอไป ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษา ถึงที่สุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเกา องคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คยต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่ใชใน ภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนนักณแกผูกระทําความผิดกา วาในทางใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คุ งานคณะกรรมการกฤษฎี ไม เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนด ตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ติในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏ แกศาลหรือเมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหนดโทษเสีกยใหมตามกฎหมายที่ บาญญั ติใ นภายหลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการรองขอ ใหศาลกํ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีก ั สํานั ง ในการที่ศาลจะ กําหนดโทษใหมนี้ ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตาม กฎหมายที่บัญานัตงานคณะกรรมการกฤษฎีเปนการสมควรานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าโทษขั้นต่ําที่ สํ ญั ก ิในภายหลัง หากเห็น กา สํ ศาลจะกําหนดโทษนอยกวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผสําระทําความผิดไดรับ กา กฎหมายที่บัญญัติใกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ูก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป ระหารชี วสําผู กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ถ า ศาลพิ พ ากษาให ิ ต นั ระทํ า ความผิ ด และตามกฎหมายที่ บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนักโทษสูงสุดที่จะพึง กา ผูกระทําความผิด และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา น งานคณะกรรมการกฤษฎี ลงไดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวา กระทําความผิสํดในราชอาณาจักร านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต ส ว นหนึ่ ง สานันใดได ก ระทํ า ใน กา มาตรา สํานั ด ใดที่ ก ารกระทํ า แม แ สํ ว กงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดใน ราชอาณาจักรสํานักอโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รหรือยอมจะ หรื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ขึ้นควรเกิดในราชอาณาจัก เล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเปน
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั้ น จะไดสําระทํ านอกราชอาณาจั กรกา าหากการกระทํา นั้ นจะได กระทํ า กา ความผิด แมการกระทํ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียมการหรือ พยายามกระทําาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ความผิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถอวา กา มาตรา สํา ใดที่ไดกระทําในราชอาณาจั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ื ไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชให กระทําไดกระทําในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับ มาตรา ๗ ผูใดกระทํา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษในราชอาณาจักร คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กร ตามทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานั บความมั่นคงแหงราชอาณาจั สํา่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑/๑)๕ ความผิด เกี่ ยวกั บ การกอการร า ยตามที่ บั ญ ญัติไ วใ นมาตรา ๑๓๕/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ นัมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗นัและมาตรา ๒๖๖ (๓) กา (๔) สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีและ (๒ ทวิ)๖ ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดฐานชิงกงานคณะกรรมการกฤษฎีวในมาตรา ๓๓๙ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานั ทรัพย ตามที่บัญญัติไ กา สํานั และความผิดฐาน ปลนทรัพย ตามทีก่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งไดกระทํสําในทะเลหลวง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ผูก ระทํา ความผิ ด นั้น เป น คนไทย และรัฐ บาลแห ง ประเทศที่ ค วามผิ ด ได เกิดขึ้น หรือผูสํสีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ เา ยหายไดรองขอใหลงโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ผู ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น เป น คนต า งด า ว และรั ฐ บาลไทยหรื อ คนไทยเป นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหนักงโทษ สํา ล งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อประชาชนนัตามที่บัญญัติไวใน กา (๑) สํานับการกอใหเกิดภยันตรายต สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๒๐ วรรคแรก และมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓๗ และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ถึ งมาตรา ๒๓๒ มาตรา มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖ ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา ๒๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ สํานักมาตรา ๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๔๖ ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ (๒ ทวิสําเพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา มาตรา ) นั ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิ ด เกีสําวกั บ เอกสาร ตามที่ บั ญ ญัา ิ ไ ว ใ นมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ่ย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ต สํ ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖(๑) และ (๒) มาตรา ๒๖๘ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒/๑)๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงมาตรา ๒๖๙/๗ ๒/๒)๘ ความผิดเกี่ยวกัา สํานั(กงานคณะกรรมการกฤษฎีกบหนังสือเดินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๘ ถึง ทางตามที่บัญญัติไวในมาตรา มาตรา ๒๖๙/๑๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีวใานมาตรา ๒๗๖นัมาตรา ๒๘๐ และ กา (๓) สํานั บเพศ ตามที่บัญญัติไ ก สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๘๕ ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๗๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดตอราางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึสํามาตรา ๒๙๘ (๕) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๓๐๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๑๕ ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ทรัพย ตามที่บัญญัติ ไวในมาตรา ๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกโกง ตามที่ บั ญาญักงานคณะกรรมการกฤษฎีถึ ง มาตรา ๓๔๔ (๑๐) ความผิ ด ฐานฉอ า สํ นั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๓๔๑ กา มาตรา ๓๔๖ และมาตรา ๓๔๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๑) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๓๕๔ (๑๒) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญนัญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กติไวในมาตรา ๓๕๗ (๑๓) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญกา ติไวในมาตรา มาตรา ๙ เจาพนักงานของรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๘ (๒/๑) าเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไกา ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา ๗ กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขเพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ (๒/๒) เพิ่มโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

×