มาตรฐานการเรียนรู้
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Vous aimez cette présentation ? Pourquoi ne pas la partager !

มาตรฐานการเรียนรู้

on

 • 56,479 vues

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

Statistics

Vues

Total Views
56,479
Slideshare-icon Views on SlideShare
56,479
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
130
Comments
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

  มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ Presentation Transcript

  • มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์คุณภาพสำคัญที่บ่งชี้ถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิด แก่ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้จะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือจุดหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้แลปฏิบัติได้” ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • หลักสูตรอิงมาตรฐาน
   • หมายถึง หลักสูตรที่มี มาตรฐาน การเรียนรู้เป็น เป้าหมาย หรือเป็น กรอบทิศทาง ในการ กำหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผล เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด
   • หลักสูตรสถานศึกษา
   • หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข
   • ตัวชี้วัดชั้นปี
   • ระดับประถมศึกษา ( ป .1 – ป .6) และ
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .1 – ม .3)
   • กำหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละระดับชั้นเรียน
   • ตัวชี้วัดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ( ม . 4 – ม . 6)
   • กำหนดเป็น ตัวชี้วัดช่วงชั้น
   • เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
   • ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อจบ
   • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • หัวใจของระบบการศึกษา
   • ที่มีมาตรฐานกำกับคือมาตรฐาน
   • การเรียนรู้ ซึ่งระบุให้ทราบว่า
   • “ นักเรียน ต้องรู้อะไร และ ทำอะไรได้”
   • “ What student should know and be able to do”
   • วิสัยทัศน์ หลักการ สมรรถนะ
   • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   • หลักสูตรสถานศึกษา นับตั้งแต่วิสัยทัศน์ ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนมีภารกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ และจุดเน้นอื่นๆ อย่างไร
   • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการเน้น เป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน / ชุมชน
   • โครงสร้างหลักสูตร
   • มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
   • - กลุ่มสาระการเรียนรู้
   • - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   • - การจัดเวลาเรียน
   • - การวัดและประเมินผล
   • - เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือการผ่านช่วงชั้น
   • คำอธิบายรายวิชา ( โครงสร้างรายวิชา )
   • ควรระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลและการเทียบโอน เนื้อหาสาระหลัก วิธีการประเมินผล และเวลาเรียน
   • หน่วยการเรียนรู้
   • เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่นำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่อย่างไร
   • หน่วยการเรียนรู้ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้ ”นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้” ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
   • นั้น ๆ คืออะไร