Your SlideShare is downloading. ×
 • J'aime
มาตรฐานการเรียนรู้
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

มาตรฐานการเรียนรู้

 • 57,508 vues
Published

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Soyez le premier à commenter
Aucun téléchargement

Vues

Total des vues
57,508
On SlideShare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0

Actions

Partages
Téléchargements
145
Commentaires
0
J'aime
1

Ajouts 0

No embeds

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์คุณภาพสำคัญที่บ่งชี้ถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิด แก่ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้จะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือจุดหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้แลปฏิบัติได้” ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2.
  • หลักสูตรอิงมาตรฐาน
  • หมายถึง หลักสูตรที่มี มาตรฐาน การเรียนรู้เป็น เป้าหมาย หรือเป็น กรอบทิศทาง ในการ กำหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผล เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด
 • 3.
  • หลักสูตรสถานศึกษา
  • หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข
 • 4.
  • ตัวชี้วัดชั้นปี
  • ระดับประถมศึกษา ( ป .1 – ป .6) และ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .1 – ม .3)
  • กำหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละระดับชั้นเรียน
 • 5.
  • ตัวชี้วัดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ( ม . 4 – ม . 6)
  • กำหนดเป็น ตัวชี้วัดช่วงชั้น
  • เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
  • ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อจบ
  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 6.
  • หัวใจของระบบการศึกษา
  • ที่มีมาตรฐานกำกับคือมาตรฐาน
  • การเรียนรู้ ซึ่งระบุให้ทราบว่า
  • “ นักเรียน ต้องรู้อะไร และ ทำอะไรได้”
  • “ What student should know and be able to do”
 • 7.
  • วิสัยทัศน์ หลักการ สมรรถนะ
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • หลักสูตรสถานศึกษา นับตั้งแต่วิสัยทัศน์ ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนมีภารกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ และจุดเน้นอื่นๆ อย่างไร
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการเน้น เป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน / ชุมชน
 • 8.
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
  • - กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • - การจัดเวลาเรียน
  • - การวัดและประเมินผล
  • - เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือการผ่านช่วงชั้น
 • 9.
  • คำอธิบายรายวิชา ( โครงสร้างรายวิชา )
  • ควรระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลและการเทียบโอน เนื้อหาสาระหลัก วิธีการประเมินผล และเวลาเรียน
 • 10.
  • หน่วยการเรียนรู้
  • เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่นำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่อย่างไร
  • หน่วยการเรียนรู้ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้ ”นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้” ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
  • นั้น ๆ คืออะไร