มาตรฐานการเรียนรู้
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

มาตรฐานการเรียนรู้

le

 • 58,199 vues

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

Statistiques

Vues

Total des vues
58,199
Vues sur SlideShare
58,199
Vues externes
0

Actions

J'aime
1
Téléchargements
137
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

มาตรฐานการเรียนรู้ Presentation Transcript

 • 1. มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์คุณภาพสำคัญที่บ่งชี้ถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิด แก่ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้จะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือจุดหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้แลปฏิบัติได้” ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2.
  • หลักสูตรอิงมาตรฐาน
  • หมายถึง หลักสูตรที่มี มาตรฐาน การเรียนรู้เป็น เป้าหมาย หรือเป็น กรอบทิศทาง ในการ กำหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผล เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กำหนด
 • 3.
  • หลักสูตรสถานศึกษา
  • หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข
 • 4.
  • ตัวชี้วัดชั้นปี
  • ระดับประถมศึกษา ( ป .1 – ป .6) และ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม .1 – ม .3)
  • กำหนดเป็นตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละระดับชั้นเรียน
 • 5.
  • ตัวชี้วัดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ( ม . 4 – ม . 6)
  • กำหนดเป็น ตัวชี้วัดช่วงชั้น
  • เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
  • ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อจบ
  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 6.
  • หัวใจของระบบการศึกษา
  • ที่มีมาตรฐานกำกับคือมาตรฐาน
  • การเรียนรู้ ซึ่งระบุให้ทราบว่า
  • “ นักเรียน ต้องรู้อะไร และ ทำอะไรได้”
  • “ What student should know and be able to do”
 • 7.
  • วิสัยทัศน์ หลักการ สมรรถนะ
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • หลักสูตรสถานศึกษา นับตั้งแต่วิสัยทัศน์ ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงเรียนมีภารกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในระดับชาติ และจุดเน้นอื่นๆ อย่างไร
  • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการเน้น เป็นสิ่งที่เสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน / ชุมชน
 • 8.
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
  • - กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • - การจัดเวลาเรียน
  • - การวัดและประเมินผล
  • - เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือการผ่านช่วงชั้น
 • 9.
  • คำอธิบายรายวิชา ( โครงสร้างรายวิชา )
  • ควรระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลและการเทียบโอน เนื้อหาสาระหลัก วิธีการประเมินผล และเวลาเรียน
 • 10.
  • หน่วยการเรียนรู้
  • เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่นำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่อย่างไร
  • หน่วยการเรียนรู้ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยครูต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้ ”นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้” ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
  • นั้น ๆ คืออะไร