Mau so 16 dk tncn_mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Mau so 16 dk tncn_mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh

le

  • 19,133 vues

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH - Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH - Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

Statistiques

Vues

Total des vues
19,133
Vues sur SlideShare
19,133
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
55
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Êtes-vous sûr de vouloir
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Mau so 16 dk tncn_mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh Presentation Transcript

  • 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 16/ K-TNCN c l p - T do - H nh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC M U ĂNG KÝ NGƯ I PH THU C GI M TR GIA C NH ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] 1. H và tên cá nhân có thu nh p: ……………………….…………………...…………….………………… 2. Mã s thu : 3. Tên c a t ch c, cá nhân tr thu nh p: 4. Mã s thu : - Th i i m tính Th i i m k t S CMND/ Quan h v iStt H và tên Ngày sinh Mã s thu gi m tr thúc gi m tr h chi u TNT (tháng/năm) (tháng/năm)123...... T ng c ng Tôi cam oan nh ng n i dung kê khai là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung ã khai./. ……………… , ngày ………… tháng ………… năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NH P (Ký và ghi rõ h tên) 40