ISGOTT 5.Basım Türkçe

17 937 vues
17 572 vues

Publié le

ISGOTT 5th Edition(Turkish)
International Safety Guide For Tankers & Terminals

Publié dans : Formation
1 commentaire
18 j’aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
17 937
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
299
Actions
Partages
0
Téléchargements
856
Commentaires
1
J’aime
18
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

ISGOTT 5.Basım Türkçe

 1. 1. ISGOTT ISGOTT ISGOTT ISGOTT ISGOTTTankerler ve Terminaller için Uluslar Arası Emniyet Rehberi Beşinci Basım 2006 ULUSLARARASI DENİZ TİCARET ODASIPETROL ŞİRKETLERİ ULUSLARARASI DENİZ FORUMU ULUSLARARASI LİMANLAR VE İSKELELER BİRLİĞİ
 2. 2. 11 Kullanım Şartları UyarısıBu kitabın (Rehber) içindeki tavsiyeler halen temin edilebilen en iyi bilgileri içerirken kitabınyalnızca bir taşıma rehberi olması amaçlanmıştır ve kullanımı okuyucunun kendi riski altındadır.Uluslar Arası Deniz Ticaret Odası (ICS), Petrol Şirketleri Uluslar Arası Deniz Forumu (OCIMF),Uluslar Arası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAHP) veya herhangi bir şekilde bilgi veya veritemininde bulunan kişi veya kurumlar tarafından bu Rehberin ihtiva ettiği bilgilerin toplanması,yayınlanması veya izinli tercümesi, alımı veya satımı, içindeki bilgilerin veya tavsiyelerindoğruluğu veya yapılmış olan bir hata ya da iyi niyetli de olsa bilgilerin yanlış uygulanmasındandolayı meydana gelen doğrudan veya dolaylı herhangi bir durum nedeniyle bir sorumluluk kabuledilmez.
 3. 3. IV BEŞİNCİ BASIMIN ONSOZUEmniyet, tanker endüstrisi için önemlidir. Petrol Tankerleri ve Terminalleri için UluslarArası Emniyet Rehberi (ISGOTT), hizmet verilen terminallerin ve petrol tankerlerininemniyet işlemleri üzerindeki standart referans çalışmasıdır. Akıcı kalmak İçin, Rehbergemi dizaynında ve çalışma operasyonlarında değişiklikleri aynı şekilde takip etmeli veen son teknolojiyi yansıtmalıdır.Beşinci Basım olan bu metin, statik elektrik oluşumu ve başıboş akımlar; günümüzdeher yerde mevcut olan, cep telefonu ve çağrı cihazlarının kullanılması; acil çekmehalatları ve bağlama halatları için yeni maddelerin kullanılması; zehirlilik ve benzen vehidrojen sülfitin zehir etkileri; ve Uluslar Arası Güvenli Yönetim (ISM) Kodunun veUluslar Arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (1SPS) Kodunun temelini teşkil edenprensiplerin takdimi dahil endüstri içindeki en son gelişmeler üzerinde birçok yeni bilgiiçermektedir. Tanker ve terminalin tek başına ve müşterek sorumluluklarını dahayansıtmak için Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi tamamiyle tekrar gözden geçirilipdüzeltildi.Rehber, şimdi "Genel Bilgi"; "Tanker Bilgisi"; "Terminal Bilgisi" ve "Tanker ve TerminalArasının Yönetimi" olmak üzere dört kısma bölünmüştür, önceki basımlarda verilenrehberlikte sağlanmış olan dikkat, yeni formatta değiştirilmedi veya silinmedi.Yazarlar, ISGOTTun tanker ve terminal operasyonlarında en iyi teknik rehberliğisağlamaya devam ettiğine inanmaktadırlar. Tüm işletmeciler, bu Rehberdeki tavsiyelerinsadece okunup ve tamamen anlaşıldığı değil, fakat aynı zamanda takip edilmesininsağlanması için zorlamalıdır. Internatinal Chamberof Shipping 12 Carthusian Street London EC1M 6EZ United Kingdom www.marisec.org ON Companies International Marine Forum 27 Queen Annes Gate London SW1H 9BU United Kingdom www. ocimf.com International Association of Ports and Harbors 7. Flor, South Tower New Pier Takeshiba 1-16-1, Kaigan Minato-ku Tokyo 105-0022 Japan www.iaphworldports.org
 4. 4. 111 ÖNSÖZBu yayımı hazırlayan uluslar arası kurumların ana fonksiyonlarından biri, Uluslar ArasıDenizcilik Örgütü (IMO) gibi ana düzenleyiciler endüstrinin ilgilerini temsil etmektir.Uluslar Arası Deniz Ticaret Odası (ICS), Petrol Şirketleri Uluslar Arası Deniz Forumu(OCIMF) ve Uluslar Arası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAHP) IMO toplantılarına etkinkatılımları vasıtası ile IMO çalışmalarına manalı bir katkıda bulunur.IMO, geliştirme ve benimseme için forum sağlar ve sonra, deniz nakliyatı işlerindedünya çapında düzenleyici temeli, gerektiği gibi yeniden gözden geçirme ve güncellemesağlar. SOLAS ve MARPOL anlaşmalarının IMO tarafından kabul edildiği yıllardan beri;tanker endüstrisinin çevresel çalışma ve emniyet ve güvenlik kayıtları önemli derecedegelişmiştir. Böyle bir gelişme, yalnızca kanunla oluşturulamamasına rağmen; endüstritarafından benimsenen ve sürekli tasfiye edilen iyi pratiklere ve istihdam edilen kişilerinemniyeti ve çevresel korunmasına kanıttır. IMO Uluslar Arası Güvenli Yönetim (ISM)Kodu tarafından benimsenen bir anlayış, sürekli gelişmeye bu bağlantı; PetrolTankerleri ve Terminalleri için Uluslar Arası Emniyet Rehberi - veya ISGOTTu günceltanker endüstrisinde yaygın olarak bilinmesini sağlamak için endüstrinin çabalarıylaispat edilir.Böylece, Rehberin revize edilmiş bu basımı sunmak bana büyük mutluluk veriyor. Birçok yıldır IMO, ISGOTTu onlara hizmet eden petrol tankerlerinin ve terminalleriningüvenli operasyonlarında temel endüstri referans el kitaplarından biri gibi kabul eder vebirçok IMO düzenlemelerinde ve tavsiyelerinde referans olarak gösterir.Bu yeni beşinci basım, petrol tankerleri ve terminallerinin operasyonlarında en iyi bilinenemniyet uygulamalarını sağlamaya devam eder fakat şimdi ayrıca bir risk tabanlı kontrolfelsefesi ihtiva eder. ISGOTT, riski fark etmeyi arttırarak ancak, yaptıkları her şeyderiskleri tanımlamak için ve amaca uygun risk azaltma ölçümlerini yerine getirmek içinçalışanları ve denizcileri cesaretlendirerek, bazı gemide yapılan operasyonlarla ilgilitereddütlerin sadece emirle düşmediği yerde bir çevre sağlamak için arar. Bu, odağıinsan üzerine çeker ve böylece ISM Kod ve IMOnun insan unsuruyla ilgili stratejisinetamamen uygundur.ISGOTTun bu yeni basımının, sadece tanker endüstrisinin mükemmel emniyetkayıtlarının ilave gelişimine yardım etmeyeceğine ve ayrıca bizi, hepimizin arzu ettiğisıfır kaza hedefine yaklaştıracağına eminim. Bu nedenle, ilgili tüm kurumlara bunutavsiye ediyorum.IMO Genel SekreteriEfthimios E. Mitropoulos
 5. 5. AMAÇ VE FAALİYETBu Rehber, tankerlerde ve terminallerde bulunan ham petrol ve petrol ürünleriningüvenle taşınmasında ve elleçlenmesinde tanker ve terminal personeli için tavsiyelerdebulunur. Rehberin 1978de ilk hazırlanışı, Uluslar Arası Deniz Ticaret Odası (ICS)tarafından yayımlanan "Tanker Emniyet Rehberi (Petrol)" ve Petrol Şirketleri UluslarArası Deniz Forumu (OCIMF) adına yayımlanan "Uluslar Arası Petrol Tankerleri veTerminalleri Emniyet Rehberi"ndeki bilgilerin bir araya getirilmesiyle olmuştur. BuBeşinci Basım yayınlanırken, rehberin kapsadığı konular uygulama ve kurallardaherhangi bir değişiklik olup olmadığının tespiti bakımından Uluslar Arası Limanlar veİskeleler Birliği (IÂPH) ile birlikte bu kurumlar tarafından geçerli en iyi uygulama vekanunları yansıtmaya devam etmesini sağlamak için yeniden gözden geçirilmiştir. Bu,kısmen, OCIMF yayımı olan Deniz Terminalinde Yangın Koruma ve Acil BoşaltmaHususunda Rehber inden bilgi alarak meydana getirildi.Bu son basım, 1 Temmuz 1998 tarihinde tankerler için zorunlu olan, özellikle teşvikedilen Uluslar Arası Güvenli Yönetim (ISM) Kodunun başlaması ile, tavsiye edilen ça­lışma prosedürlerinde yeni değişiklikleri göz önüne almaktadır. Rehberin amaçlarındanbiri, ISM Kodun gereksinimlerini karşılamak için bir Güvenli Yönetim Sisteminingeliştirilmesinde şirketlere yardımcı olacak bilgiyi sağlamaktır.Rehberin amacı ayrıca, tanker ve terminal operasyonlarında doğrudan ilgili personeleyardım edebilmek amacıyla operasyonel tavsiyeler sağlamaktır. Tanker ve terminaloperasyonlarının nasıl yönetildiğine dair kesin bir tanımlama sağlamaz. Ancak, tankerve terminal operasyonlarının belirli durumlarına ve nasıl yönetildiğine dair rehberliksağlar. Riskin etkili yönetimi, değişikliğe kolay adapte olabilen süreçler ve kontrollerister. Bu nedenle; verilen rehberlik, birçok durumda kasten yapılagelmeyendir vealternatif prosedürler, operasyonlarının yönetiminde bazı operatörler tarafından kabuledilebilir. Bu alternatif prosedürler, bu Rehberde bulunan tavsiyeleri aşabilir.Alternatif prosedürler benimsenirken operatörler, riskleri tanımlamak ve değerlendirmekve nasıl yönetildiklerini göstermek için sistemleri birleştiren, risk esaslı bir yönetimprosesini izlemelidirler. Gemideki operasyonlar için, bu işlemin gidişatı ISM Kodungereksinimleri sağlamalıdır.Rehberde verilen tavsiyelerin her zaman, uygulanabilir olan herhangi bir yerel veyaulusal terminal kurallarını tesiri altında bıraktığı unutulmamalıdır ve ilgililer, onların böylegereksinimlerin farkında olmasını sağlamalıdır.Rehberin bir kopyasının gemi/sahil arasındaki operasyonlar için paylaşılan sorumlulukve operasyonel prosedürlerde tavsiye sağlamak için her terminalde ve her tankerdekullanılması tavsiye olunur.ICS ve OCIMF veya IMO tarafından yayımlanan bazı kitaplarda belirli konular çok dahaayrıntılı olarak izah edilmiştir. Uygun bir referans istenmesi durumunda bunların listesive diğer ilgili yayınlar bibliyografya sayfasında verilmiştir.
 6. 6. VIRehberin amacı gemi dizaynı ve yapımı konusunda tavsiyelerde bulunmak değildir. Bukonulardaki bilgiler ülkelerin kendi yetkilerinden veya sınıflandırma kurumları gibiyerlerden alınabilir. Benzer şekilde, Rehberde bazılarına zorunlu olarak değinilmesinerağmen kirliliğin önlenmesi, seyir, helikopter operasyonları ve tersane emniyeti gibi diğergüvenlik konularını da ele almamaktadır.Rehberin ham petrol ve petrol ürünleri gibi petrol tankerlerinde, kimyasal tankerlerde,gaz taşıyıcılarda ve petrol ürünlerinin taşınması için tasdik edilmiş kombine taşıyıcılardataşınan kargoların dışındaki yüklerle ilgilenmediği de hatırda tutulmalıdır. Bu nedenleRehber, kimyasal maddeler ve sıvılaştırılmış gazlar gibi diğer endüstri dalları kapsamınagiren yükler konusunda herhangi bir bilgi içermez.Son olarak Rehber, Yüzer Üretim Depolama ve Ayrı Yükleme Üniteleri (FPSOs) veYüzer Depolama Üniteleri (FSUs) dahil kıyıdan uzak tesisleri içermesi niyetedilmemiştir; ancak bu ünitelerin operatörleri, iyi tanker uygulamalarını operasyonlarınaaynı derecede uygun kapsama verilen rehberliği dikkate almayı isteyebilir.Gelecekteki basımlarda dikkate alınmak üzere yorumlar ve öneriler memnunluklakarşılanacaktır. Bu yorum ve öneriler aşağıda adresleri verilen üç destekleyicikuruluştan birine gönderilebilir: Internatinal Chamberof Shipping 12 Carthusian Street London EC1M 6EZ United Kingdom www.marisec.org Oil Companies International Marine Forum 27 Queen Annes Gate London SW1H 9BU United Kingdom www. ocimf.com International Association of Ports and Harbors 7. Flor, South Tower New Pier Takeshiba 1-16-1, Kaigan Minato-ku Tokyo 105-0022 Japan www.iaphworldports.org
 7. 7. vıı BİBLİYOGRAFYAMilletlerarası Deniz Ticaret Odası (ICS), Petrol Şirketleri Deniz Forumu (OCIMF), MilletlerarasıGaz Tankerleri ve Terminal Operatörleri Kurumu (SIGTTO), Tanker Yapı İşbirliğine Ait Forum(TSCF) ve Milletlerarası Denizcilik Teşkilatının, bu Rehberde en çok adı geçen yayınlarına,gerektiğinde ek bilgi ve yol gösterici olarak başvurulabilir:IMO BCH Code - Code fort he Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in BulkBSI Circular Flanges for Pipes, Valves and Fittings (Class Designated). Steel, Cast Iron and Copper Alloy Flanges. Specification for steel Flanges (BS 1560. 3-1)UK MCA Code of Safe VVorking Practices for Merchant SeamenIMO Crude Oil VVashing SystemsICS Drug Trafficking and Drug Abuse: Guidelines for Owners and Masters on Prevention, Dedection and RecognitionOCIMF Effective MooringIEC Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 10: Classification of Hazardous Areas (IEC 60079-10)IEC Electrical Installations in Ships - Part 502: Tankers - Special Features (IEC 60092-502)CENELEC Electrostatics - Code of Practice fort he Avoidance of Hazards Due to Static Electricity (Technical Report CLC/TR 50404)IMO Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods - Group Emergency SchedulesICS Guide to Helicopter/Ship OperationsOCIMF Guide to Purchasing, Manufacturing and Testing of Loading and Discharge Hoses for Offshore MooringsIMO Guidelines on FatigueOCIMF Guidelines fort he Handling, Storage, Inspection and Testing of Hoses in the FieldIMO Guidelines for Inert Gas SystemsIMO Guidelines for Mintenance and Monitoring of Onboard Materials Containing Asbestos (MSC/Circ.1045, 28 May 2002)OCIMF Guidelines for the Control of Drugs and Alcohol Onboard ShipICS Guidelines for the Preparation of Garbage Management PlansISF Guidelines on Good Employment PracticeIMO Guidelines on Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances (MSC/Circ.850, 8 June 1998)ICS/ISF Guidelines on the Application of the IMO ISM CodeOCIMF Guidelines on the Use of High Modules Synthetic Fibre Ropes as Mooring Lines on Large TankersIMO IBC Code - International Code fort he Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in BulkIMO IMDG Code - the International Maritime Dangerous Goods Code
 8. 8. VUIIMO International Safety management (ISM) Code and Guidelines on Implementation of the ISM CodeIMO ISPS - International Ship and Port Facility Security CodeOCIMF Marine Terminal Baseline Criteria and Assessment OuestionnaireOCIMF Marine Terminal Training and Competence Assessment Guidelines for Oil and Petroleum Product TerminalsIMO MARPOL 73/78 - International Convention fort he Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modifies by the Protocol of 1978ICS/INTERTANKO Model Balast Water Management PlanICS Model Ship Security PlanOCIMF Mooring Equipment GuidelinesICS/OCIMF Prevention of Oil Spillages Through Cargo Pumproom Sea ValvesIMO Principles for Hot Work Onboard ali Types of Ships (MSC/Circ.1084,13 June 2003)OCIMF Recommendations for Equipment Employed in the Mooring of Ships at Sİngle Point MooringsIMO Recommendations for Material Safety Data Sheets for MARPOL Annex 1 Cargoes and Marine Fuel Oils (MSC Res. 150-77)OCIMF Recommendations for Oil Tanker Manifolds and Associated EquipmentIMO Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port AreasIMO Recommended Procedures to Prevent the İllegal or Accidental Use of Low Flashpoint Cargo Oil as Fuel (A.565-14)IMO Revised Minimum Safety Standards for Ships Carrying Liquİds an Bulk Containing Benzene (MSC/Circ.1095, 18 June 2003)BSI Rubber Hose Assemblies for Oil Suction and Discharge Services - Recommendations for Storage, Testing and Use (BS 1435)BSI Rubber Hose Assemblies for Oil Suction and Discharge Services - Specification of the Assemblies (BS EN 1765)ICS/OCIMF Ship-to-Ship Transfer Guide (Liquefied Gas)ICS/OCIMF Ship-to-Ship Transfer Guide (Petroleum)OCIMF Single Point Mooring Maintenance and Operations GuideIMO SOLAS 74/88 - International Convention fort he Safety of Life at Sea, 1974 and 1988 Protocol, as amendedOCIMF SPM Hose System Design CommentaryIMO Standards for Vapour Emission Control Systems (MSC/Circ.585, 16 April 1992)IMO STCW - International Convention on Training, Certification and VVatchkeeping for Seafarers, 1978ICS Tanker Safety Guide (Chemicals)Bu ve diğer yayımların ayrıntıları, aşağıdaki internet web sitelerinden elde edilebilir:IMO www.imo.orgIAPH www.iaphworldports.orgICS www.marisec.orgOCIMF www.ocimf.com
 9. 9. ISGOT T ix İÇİNDEKİLERÖNSÖZ iiiiBEŞİNCİ BASIMIN ÖNSÖZÜ ivAMAÇ VE FAALİYET vBİBLİYOGRAFYA viiTANIMLAMALAR xxvKISIM 1 GENEL BİLGİ 1Bölüm 1 - Petrolün Temel Özellikleri 31.1 Buhar Basıncı 3 1.1.1 Gerçek Buhar Basıncı 3 1.1.2 Reid Buhar Basıncı 41.2 Parlayıcılık 4 1.2.1 Genel 4 1.2.2 Parlama Sınırları 4 1.2.3 Parlamaya Inert Gazın Etkisi 5 1.2.4 Parlayıcılık İçin Testler 6 1.2.5 Parlama Noktası 6 1.2.6 Petrolün Sınıflandırmasında Parlayıcılık 61.3 Hidrokarbon Gazlarının Yoğunluğu 8Bölüm 2- Petrolün Tehlikeleri. 92.1 Parlayıcılık 92.2 Yoğunluk 92.3 Zehirlilik 9 2.3.1 Giriş 9 2.3.2 Sıvı Petrol 10 2.3.3 Petrol Gazları 10 2.3.4 Madde Güvenlik Bilgi Dokümanları (MSDS) 11 2.3.5 Benzen ve Diğer Aromatik Hidrokarbonlar 12 2.3.6 Hidrojen Sülfit (H2S) 13 2.3.7 Merkaptanlar 18 2.3.8 Tetraetil Kurşunlu (TEL) veya Tetrametil Kurşunlu (TML) Benzinler ...18 2.3.9 Inert Gaz 18 2.3.10 Oksijen Azlığı 192.4 Gaz Ölçümü 20 2.4.1 Giriş 20 2.4.2 Hidrokarbon Konsantrasyonunun Ölçümü 20 2.4.3 Parlayıcı Gaz Monitörleri {Explosimeter) 21 2.4.4 Katalitik Olmayan Isıtmalı Flamanlı Gaz Göstergeleri (Tankskoplar) ..24 2.4.5 Inforometre (Kırılma Oranlı Ölçer) 25 2.4.6 Kızıl ötesi (İR) Enstrümanlar 26
 10. 10. ISGOT T 2.4.7 Zehirli Gazların Düşük Konsantrasyonlarının ölçümü 27 2.4.8 Sabit Gaz Bulma Sistemleri 28 2.4.9 Oksijen Konsantrasyonlarının Ölçümü 29 2.4.10 Oksijen ölçerlerin Kullanımı 29 2.4.11 Birden Fazla Gaz Ölçen Cihazlar 31 2.4.12 Kişisel Gaz Monitörleri 31 2.4.13 Gaz Örnek Devreleri ve Örnekleme Prosedürleri 312.5 Hidrokarbon Gazının Meydana Gelişi ve Dağılması 33 2.5.1 Giriş 33 2.5.2 Gazın Meydana Gelişi ve Dışarı Çıkışı 34 2.5.3 Gazın Dağılması 36 2.5.4 Dağılmayı Etkileyen Faktörler 37 2.5.5 Çıkan Gazın Tehlikelerini Azaltmak 41 2.5.6 Çok Yüksek Buhar Basınçlı Yüklerin Yüklenmesi 432.6 Proforik Demir Sülfit 45 2.6.1 Piroforik Demir Sülfit 45 2.6.2 Piroforlann Oluşumu 46 2.6.3 Inertli Kargo Tanklarında Proforik Tutuşmadan Korunma 472.7 Artık Fuel Oillerin Elleçlenmesi, Depolanması ve Taşınmasıyla İlgili Tehlikeler. 47 2.7.1 Genel 47 2.7.2 Tehlikenin Doğası 48 2.7.3 Parlama Sıcaklığı ve Üst Boşlukta Parlayıcıhk Ölçümü 48 2.7.4 Tedbir Olarak Sayılacak Ölçüler 49 2.7.5 Artık Fuel Oillerde Hidrojen Sülfit Tehlikesi 50Bölüm 3 - Statik Elektrik 513.1 Elektrostatiğin Prensipleri 51 3.1.1 Özet 51 3.1.2 Şarj Ayırımı 52 3.1.3 Şarj Birikimi 53 3.1.4 Statik Elektrik Deşarjı 53 3.1.5 Gazların ve Sislerin Elektrostatik Özellikleri 573.2 Statik Elektrik Tehlikelerine Karşı Genel Önlemler 57 3.2.1 Genel Bakış 57 3.2.2 Elektriksel Olarak Eşitleme 58 3.2.3 Bağlanmamış İletken Nesnelerden Sakınma 593.3 Statik Elektrik Tehlikesinin Diğer Kaynakları 59 3.3.1 Filtreler 59 3.3.2 Kargo Tanklarındaki Sabit Ekipman 59 3.3.3 Tankların İçine Serbest Düşüş 60 3.3.4 Su Sisleri 60 3.3.5 InertGaz 61 3.3.6 Karbon Dioksitin Tahliyesi 62 3.3.7 Giysiler ve Ayakkabılar 62 3.3.8 Sentetik Malzemeler 62
 11. 11. ISGOT T xiBölüm 4 - Gemi Ve Terminal İçin Genel Tehlikeler 634.1 Genel Prensipler 634.2 Potansiyel Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü 64 4.2.1 Çıplak Alevler 64 4.2.2 Sigara İçmek 64 4.2.3 Mutfak Fırınları ve Pişirme Araçları 66 4.2.4 Kazan ve Makine Daireleri 664.3. Taşınabilir Elektrikli Ekipman 67 4.3.1 Genel 67 4.3.2 Esnek Kablolara Bağlı Lambalar ve Diğer Elektrikli Ekipman 67 4.3.3 Hava İle Çalışan Lambalar 67 4.3.4 El Fenerleri, Lambalar ve Taşınabilir Bataryalı Elektrikli Ekipman 68 4.3.5 Kameralar 68 4.3.6 Diğer Taşınabilir Elektrikli Teçhizat 684.4 Tehlikeli Bölgelerde Elektrikli Ekipmanın Yönetimi ve Yerleştirilmesi 69 4.4.1 Genel 69 4.4.2 Tehlikeli ve Riskli Bölgeler 69 4.4.3 Elektrikli Ekipman 70 4.4.4 Elektrikli Ekipmanın Bakım ve Kontrolü 70 4.4.5 Elektrikli Tamirler, Terminallerde Bakım ve Test Çalışması 724.5 Takım Aletlerinin Kullanılması 73 4.5.1 Grit Raspası ve Güçle Çalışan Mekanik Takımlar 73 4.5.2 El Aletleri 734.6 Alüminyumdan Yapılma Ekipman 744.7 Kargo Tanklarında Katodik Koruma Anotları 744.8 Haberleşme Cihazları 74 4.8.1 Genel 74 4.8.2 Geminin Telsiz Ekipmanı 75 4.8.3 Geminin Radar Ekipmanı 76 4.8.4 Otomatik Tanınma Sistemleri (AIS) 76 4.8.5 Telefonlar 77 4.8.6 Cep Telefonları 77 4.8.7 Çağrı Cihazları 774.9 Kendiliğinden Yanma 784.10 Kendiliğinden Tutuşma 784.11 Asbestos 78Bölüm 5-Yangınla Mücadele 795.1 Yangınla Mücadele Teorisi 795.2 Yangın Sınıflandırması ve Uygun Söndürücü Maddeler 79 5.2.1 Klas A - K a t ı Yanıcı Madde Yangınları 79 5.2.2 Klas B - Parlayıcı ve Yanıcı Hidrokarbon Sıvıları İçeren Yangınlar 79 5.2.3 Klas C - Elektrikli Ekipman Yangınları 80
 12. 12. XII ISGOT T 5.2.4 Klas D-Yanıcı Metal Yangınları 815.3 Söndürücü Maddeler 81 5.3.1 Soğutucu Maddeler 81 5.3.2 Boğucu Maddeler 81 5.3.3 Alev Bastına Maddeler 84Bölüm 6-Güvenlik 856.1 Genel 856.2 Güvenlik Değerlendirmeleri 856.3 ISPS Kod Altında Sorumluluklar 856.4 Güvenlik Planları 86KISIM 2 TANKER BİLGİSİ 87Bölüm 7 - Gemideki Sistemler 897.1 Sabit Inert Gaz Sistemi 89 7.1.1 Genel 89 7.1.2 Inert Gaz Kaynakları 89 7.1.3 Inert Gazın Kalitesi ve Bileşimi 89 7.1.4 Tank Atmosferlerini Değiştirme Metotları 90 7.1.5 Kargo Tank Atmosfer Kontrolü 91 7.1.6 Kargo Tank İşlemlerine Uygulama 92 7.1.7 Sıhhi Tehlikelere Karşı Alınacak Tedbirler 97 7.1.8 Aşırı/Düşük Basınca Karşı Kargo Tankın Koruması 97 7.1.9 Acil Inert Gaz Temini 98 7.1.10 Bir Inert Gaz Sistemiyle Donatılmış Olan Beyaz Ürün Taşıyıcılar için Gereksinimler 99 7.1.11 Inert Gaz Sistemleri için Soğuk Hava Tedbirleri 99 7.1.12 Inert Gaz Sistem Arızaları 100 7.1.13 Inert Gaz Tesisi Tamirleri 1017.2 Havalandırma Sistemleri 102 7.2.1 Genel 102 7.2.2 Aşırı Basınç ve Düşük Basınç Altındaki Tank 1027.3 Kargo ve Balast Sistemleri 104 7.3.1 İşletme El Kitabı 105 7.3.2 Kargo ve Balast Sistemlerinin Bütünlüğü 105 7.3.3 Yükleme Debileri 106 7.3.4 Balast ve Koferdam Bölümlerinin İzlenmesi 1077.4 Yürütücü ve Güç Sistemleri 1077.5 Buhar Emisyon Kontrol (VEC) Sistemleri 1087.6 Kıç Yükleme ve Tahliye Düzenlemeleri 108Bölüm 8 - Geminin Ekipmanı 1098.1 Gemideki Yangınla Mücadele Ekipmanı 109
 13. 13. ISGOT T xiii 8.1.1 Genel 109 8.1.2 Tanker Sabit Yangınla Mücadele Donanımları -Soğutma 109 8.1.3 Tanker Sabit Yangınla Mücadele Donanımları - Boğma 109 8.1.4 Taşınabilir Yangın Söndürücüler 1108.2 Gaz Testi 111 8.2.1 Giriş 111 8.2.2 Gaz Testi Yapma İşinin Özeti 112 8.2.3 Gaz Ölçme Enstrümanlarının Şartı 112 8.2.4 Gaz Ölçme Enstrümanlarında Alarm Fonksiyonları 113 8.2.5 Örnekleme Devreleri 113 8.2.6 Kalibrasyon 113 8.2.7 Çalışma Testleri ve Kontrol 114 8.2.8 Kişisel Gaz Monitörlerinin Kullanılması 1158.3 Kaldırma Ekipmanı 115 8.3.1 Kontrol ve Bakım 115 8.3.2 Eğitim 115Bölüm 9 - Güvenlik Ve Acil Durumların Yönetimi 1179.1 Uluslar Arası Güvenli Yönetim (ISM) Kodu 1179.2 Güvenli Yönetim Sistemleri 118 9.2.1 Tehlikenin Değerlendirilmesi-Risk Analizi 1189.3 Çalışma Müsaadesi Sistemleri 119 9.3.1 Genel 119 9.3.2 Çalışma Müsaadesi Sistemi-Yapısı 120 9.3.3 Çalışma Müsaadesi Sistemleri - Çalışma Prensipleri 120 9.3.4 Çalışma Müsaadesi Formları 121 9.3.5 İş Planlama Toplantıları 1219.4 Sıcak Çalışma 122 9.4.1 Sıcak Çalışmanın Kontrolü 122 9.4.2 Belirlenmiş Bir Bölümün İçinde Sıcak Çalışma 122 9.4.3 Belirlenmiş Bir Bölümün Dışında Sıcak Çalışma 122 9.4.4 Tehlikeli Bölgelerde Sıcak Çalışma 1249.5 Kesme ve Kaynak Ekipmanı 1309.6 Diğer Tehlikeli İşler 1309.7 Müteahhitlerin Yönetimi 1319.8 Bir Tersaneden Başka Diğer Bir Tesiste Yapılan Tamirler 131 9.8.1 Giriş..... 131 9.8.2 Genel 131 9.8.3 Denetim ve Kontrol 132 9.8.4 Varış Öncesi Planlama 132 9.8.5 Bağlama Donanımları 132 9.8.6 Sahil İmkanları 133 9.8.7 Çalışma öncesi Güvenlik Toplantısı 133
 14. 14. XIV ISGOT T 9.8.8 Çalışma İzinleri 134 9.8.9 Tank Şartları 134 9.8.10 Kargo Devreleri 134 9.8.11 Yangınla Mücadele Tedbirleri 135 9.8.12 Güvenlik Zabiti 135 9.8.13 Sıcak Çalışma 1359.9 Gemide Acil Durum Yönetimi 136 9.9.1 Genel 136 9.9.2 Tanker Acil Durum Planı 136 9.9.3 Acil Bir Durumda Yapılacaklar 138Bölüm 10 - Kapalı Bölümlere Giriş 14110.1 Kapalı Bölümlere Giriş 14110.2 Kapalı Bölümlerdeki Tehlikeler 141 10.2.1 Risk Analizi 141 10.2.2 Solunumla İlgili Tehlikeler 142 10.2.3 Hidrokarbon Buharları 142 10.2.4 Zehirli Gazlar 143 10.2.5 Oksijen Eksikliği 144 10.2.6 Inert Gazın Bileşenleri 14410.3 Girişten Önce Atmosfer Testleri 14410.4 Kapalı Bölümlere Girişin Kontrolü 14510.5 Kapalı Bölümlere Giriş için Muhafazalar 14610.6 Acil Durum Prosedürleri 147 10.6.1 Kapalı Bölümlerden Kaçış/Tahliye 147 10.6.2 Kapalı Bölümlerden Kurtarma 147 10.6.3 Canlandırma/Ayıltma 14810.7 Atmosferi Bilinen veya Giriş için Güvenliği Şüpheli Kapalı Bölümlere Giriş 14810.8 Solunumla İlgili Koruyucu Ekipman 149 10.8.1 Kendinden Destekli Solunum Aparatı (SCBA) 149 10.8.2 Hava Hortumlu Solunum Aparatı 150 10.8.3 Acil Kaçış Solunum Aparatı (EEBD) 150 10.8.4 Kartuşlu veya Teneke Kutulu Yüz Maskeleri 151 10.8.5 Hortumlu Maske (Temiz Hava Solunum Aparatı) 151 10.8.6 Ekipmanın Bakımı 151 10.8.7 Muhafazası 152 10.8.8 Eğitim 15210.9 Kapalı Bölümlerde Çalışma 152 10.9.1 Genel Şartlar 152 10.9.2 Ekipman ve Donanımının Açılması 152 10.9.3 Takım Aletlerinin Kullanımı 152 10.9.4 Elektrik Lambaları ve Elektrikli Ekipmanın Kullanımı 153 10.9.5 Slaç, Çamur ve Sedimentin Alınması 153 10.9.6 Çalışma Botları 153
 15. 15. ISGOT T xv10.10 Pompa Dairesine Giriş Tedbirleri 154 10.10.1 Havalandırma 154 10.10.2 Pompa Dairesine Giriş Prosedürleri 15410.11 Pompa Dairesi İşlemsel Tedbirler 155 10.11.1 Genel Tedbirler 155 10.11.2 Kargo ve Balast Devresini Dreyn Prosedürleri 156 10.11.3 Düzenli Bakım ve Hazırlık Konuları 156 10.11.4 Pompa Dairesinde Elektrikli Ekipmanın Bakımı 157 10.11.5 Pompa Dairesi Havalandırma Fanları Bakım ve Kontrolü 157 10.11.6 Alarmların ve Triplerin Test Edilmesi 157 10.11.7 Muhtelif Konular 157Bölüm 11 - Gemide Yapılan İşlemler 15911.1 Kargo Operasyonları 159 11.1.1 Genel 159 11.1.2 Devrelerin ve Valfların Ayarlanması 159 11.1.3 Valf Operasyonu 159 11.1.4 Ani Basınç Yükselmesi 160 11.1.5 Kelebek ve Geri Döndürmez (Çek) Valflar 160 11.1.6 Yükleme Prosedürleri 160 11.1.7 Statik Biriktirici Petrollerin Yüklenmesi 165 11.1.8 Çok Yüksek Buhar Basınçlı Kargoların Yüklenmesi 172 11.1.9 Hidrojen Sülfit (H2s) İçeren Kargoların Yüklenmesi 173 11.1.10Benzen İçeren Kargoların Yüklenmesi 174 11.1.11 Isıtılmış Ürünlerin Yüklemesi 175 11.1.12 Üstten Yükleme 175 11.1.13Buhar Emisyon Kontrol (VEC) Sistemleri Olan Terminallerde Yükleme 175 11.1.14Tahliye Prosedürleri 179 11.1.15 Kargo Operasyonlarını Takiben Hortum ve Boru Devresi Temizliği ...18211.2 Denge, Stres, Trim ve Çalkalanma Durumları 186 11.2.1 Genel 186 11.2.2 Serbest Su Yüzeyi Etkisi 186 11.2.3 Ağır Hava Balastı 187 11.2.4 Yükleme ve Tahliye Planlaması 18711.3 Tank Temizliği 187 11.3.1 Genel 187 11.3.2 Tank Yıkama Risk Yönetimi 187 11.3.3 Denetim ve Hazırlık 188 11.3.4 Tank Atmosferleri 189 11.3.5 Tank Yıkama 189 11.3.6 Tank Yıkama için Tedbirler 19311.4 Gazfri Yapmak 196 11.4.1 Genel 196 11.4.2 Solunum Aparatsız Giriş İçin Gazfri 196 11.4.3 Prosedürler ve Tedbirler 197
 16. 16. ISGOT T 11.4.4 Gaz Testi ve Ölçümü 198 11.4.5 Sabit Gazfri Yapma Ekipmanı 198 11.4.6 Taşınabilir Fanlar 199 11.4.7 Çift Cidar (D.H.) Balast Tanklarının Havalandırılması 199 11.4.8 Sıcak Çalışma İçin Yapılan Hazırlıklarda Gazfri 20011.5 Ham Petrol ile Yıkama 200 11.5.1 Genel 200 11.5.2 Önceden Yapılan Hazırlık İhbarı 200 11.5.3 Tank Yıkama Makineleri 200 11.5.4 Tank Atmosferinin Kontrolü 200 11.5.5 Yıkama Sistemlerinden Sızıntılara Karşı Önlemler 200 11.5.6 Petrol/Su Karışımından Sakınma 201 11.5.7 Tank Yıkama Hiterinin İzolasyonu 201 11.5.8 Buhar Çıkışının Kontrolü 201 11.5.9 Denetim 202 11.5.10lkaz Levhası 20211.6 Balast Operasyonları 202 11.6.1 Giriş 202 11.6.2 Genel 202 11.6.3 Kargo Tankına Balast Alımı 203 11.6.4 Ayrılmış Balast Alımı 204 11.6.5 Limanda Balast Tahliyesi 204 11.6.6 Ayrılmış Balast Tahliyesi 204 11.6.7 Denizde Balast Suyunu Değiştirmek 205 11.6.8 Denizde Kargo Tank Balastını Tahliye Etmek 20511.7 D.H. Tankların İçine Kargo Sızıntısı 206 11.7.1 Yapılacak Hareket , 206 11.7.2 D.H. Tankları Inertleme 20711.8 Kargonun Ölçülmesi, Aleç, İskandil ve Numune Alma 208 11.8.1 Genel 208 11.8.2 Inertli Olmayan Tanklardan Ölçü ve Numune Alma 209 11.8.3 Inertli Tanklarda Ölçü ve Numune Alma 212 11.8.4 Zehirli Maddeler İçeren Kargolardan Ölçü ve Numune Alma 215 11.8.5 Transfer Muhafazası için Kapalı Sistem Ölçü Alma 21511.9 Gemiden Gemiye Transfer (Limbo) İşlemleri 216 11.9.1 Gemiden Gemiye Transferler 216 11.9.2 Gemiden Dubaya ve Dubadan Gemiye Transferler 216 11.9.3 Buhar Dengelemesi Kullanarak Limbo 216 11.9.4 Terminal Tesisleri Kullanarak Limbo 217 11.9.5 Gemiden Gemiye Elektrik Akımları 217Bölüm 12 - Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Saklanması 21912.1 Sıvılaştırılmış Gazlar 21912.2 Geminin Depoları 220 12.2.1 Genel 220
 17. 17. ISGOT T XVII 12.2.2 Boya 220 12.2.3 Kimyasallar 220 12.2.4 Temizlik Sıvıları 220 12.2.5 Yedek Dişlinin Muhafazası 22012.3 Kargo ve Bunker Numuneleri 22112.4 Diğer Malzemeler 221 12.4.1 Talaş, Yağ Emen Pedler ve Grenler 221 12.4.2 Çöp 22112.5 Ambalajlı Kargolar 222 12.5.1 Petrol ve Diğer Parlayıcı Sıvılar 222 12.5.2 Tehlikeli Yükler 223 12.5.3 Ambarlara Giriş 224 12.5.4 Taşınabilir Elektrikli Teçhizat 225 12.5.5 Boğma Tipli Yangın Söndürme Sistemleri 225 12.5.6 Yangınla Mücadele Tedbirleri 225 12.5.7 Baş Kasara Bölümleri ve Vasat Mağazalar 225 12.5.8 Güverte Yükü 225 12.5.9 Dubalar 225Bölüm 13 - İnsan Unsurunun Önemi 22713.1 Personel Donatım Düzeyleri 22713.2 Eğitim ve Tecrübe 22713.3 Dinlenme Saatleri 227 13.3.1 Kanuni Gerekler 227 13.3.2 Yorgunluk 22813.4 Alkol ve Uyuşturucu Politikası 228 13.4.1 Endüstri Rehberleri 228 13.4.2 Alkolün Kontrolü 229 13.4.3 Alkol ve Uyuşturucu Test Programları ..22913.5 Uyuşturucu Ticareti 22913.6 İstihdam Uygulamaları 230Bölüm 1 4 - Ö z e l Tip Gemiler 23114.1 Kombine Taşıyıcılar 231 14.1.1 Genel Rehber 231 14.1.2 Kombine Taşıyıcıların Tipleri 232 14.1.3 Kombine Taşıyıcılarda Tam Dolu Olmayan Ambarlar 233 14.1.4 Çalkalanma 234 14.1.5 Boyuna Stres 234 14.1.6 Kargo Ambarlarının Havalandırılması 234 14.1.7 InertGaz 235 14.1.8 Ambar Kapakları 235 14.1.9 Tank Yıkama 236 14.1.10 Kuru Dökme Yük Taşımaya Dönüldüğünde Slopun Taşınması 237
 18. 18. xviii ISGOTT 14.1.11 Kombine Taşıyıcılarda Balast Tanklarının İçine Sızıntı 237 14.1.12 Kuru Dökme Seferlerde Kargo Tanklarının ve Kapalı Bölümlerin Test Edilmesi 238 14.1.13 Kargo Değiştirme Kontrol Listesi 23814.2 LPG Taşıyıcıların Petrol Ürünleri Taşıması 239 14.2.1 Genel 239 14.2.2 Ürün Sınırlamaları 240 14.2.3 Yükleme Öncesi Hazırlıklar 240 14.2.4 Nafta ve Pentan İlaveli Kargonun Yüklenmesi 241 14.2.5 Kargodan Numune Alma 241 14.2.6 Yükleme, Taşıma ve Tahliye Prosedürleri 241 14.2.7 Tank Temizliği ve Kargo Değiştirme Prosedürleri 242KISIM 3 TERMİNAL BİLGİSİ 243Bölüm 15 - Terminal Yönetim Ve Organizasyonu 24515.1 Riayet 24515.2 Tehlikenin Tanımlanması ve Risk Yönetimi 24515.3 İşletme El Kitabı 24615.4 Terminale Ait Bilgi ve Liman Kuralları 24615.5 Gözetim ve Kontrol 247 15.5.1 Personel Donatım Seviyesi 247 15.5.2 Kargo Elleçlenmesi esnasında İskelelerde Personel Sayısını Azaltmak 248 15.5.3 Kargo Elleçlenirken Miktar Kontrolleri 248 15.5.4 Eğitim 24815.6 Gemi ve İskele Uygunluğu 248 15.6.1 Maksimum Draft 248 15.6.2 Maksimum Deplasman 249 15.6.3 TamBoy(Loa) 249 15.6.4 Diğer Kriterler 24915.7 Dokümantasyon 250Bölüm 16 - Terminal İşlemleri 25116.1 Varış Öncesi Haberleşme 25116.2 Bağlama 251 16.2.1 Bağlama Ekipmanı 25116.3 Operasyonlar İçin Şartların Sınırlanması 25216.4 Gemi/Sahil Geçişi 252 16.4.1 Genel 252 16.4.2 Geçiş Ekipmanı 253 16.4.3 Gemi/Sahil Geçişini Hazırlama 253 16.4.4 Sürme İskelenin Oturması 254 16.4.5 Emniyet Ağı 254
 19. 19. ISGOT T xix 16.4.6 Düzenli Bakım 254 16.4.7 Yetkisi Olmayan Kişiler 255 16.4.8 Kişilerin Sigara İçmesi veya Sarhoş Olması 25516.5 Üst Üste Yanaşma 25516.6 Gelgit Üzerinde Kargo Operasyonları 255 16.6.1 Gelgit Üzerinde Tahliye 256 16.6.2 Gelgit Üzerinde Yükleme 25616.7 Geminin Herzaman Yüzer Olmadığı Durumda Operasyonlar 25616.8 Boru Devrelerinde Ani Basınç Yükselmesi Oluşması 257 16.8.1 Giriş 257 16.8.2 Bir Ani Basınç Yükselmesinin Oluşması 25716.9 Basınç Yükselmelerinin Değerlendirmesi 259 16.9.1 Etkili Valf Kapatma Süresi 259 16.9.2 Sistemdeki Toplam Basıncın Aslı 259 16.9.3 Ayrıntılı Sistem Dizaynı 25916.10 Basınç Yükselmesi Tehlikesinin Azaltılması 260 16.10.1 Genel Tedbirler 260 16.10.2 Ani Basınç Yükselmesi Zarar Verme Tehlikesine Karşı Akış Hızının Sınırlaması 26016.11 Bir Statik Tedbir Gibi Boru Devresinde Akış Kontrolü 260 16.11.1 Genel 260 16.11.2 Akış Kontrol Gereksinimleri 261 16.11.3 Yükleme Debilerinin Kontrol Edilmesi 261 16.11.4 Sahil Tesislerine Tahliye 261Bölüm 17- Terminal Sistemleri ve Ekipmanları 26317.1 Elektrikli Ekipmanın Durumu 26317.2 Usturmaça Sistemi 26317.3 Kaldırma Ekipmanı 264 17.3.1 Kontrol ve Bakım 264 17.3.2 Kaldırma Ekipmanının Kullanımında Eğitim 26417.4 Işıklandırma 26417.5 Gemi/Sahil Elektrik İzolasyonu 265 17.5.1 Genel 265 17.5.2 Gemiden Sahile Elektrik Akımları 265 17.5.3 Deniz Adaları 267 17.5.4 Gemi/Sahil Elektriksel Eşitleme Kabloları 267 17.5.5 Izoleli Filenç 26717.6 Terminalde Topraklama ve Elektrik Eşitleme Uygulaması 269Bölüm 18 - Yük Transfer Ekipmanı 27118.1 Metal Kargo Kolları 271
 20. 20. XX ISGOT T 18.1.1 Çalışma Zarfı 271 18.1.2 Manifoldlardaki Kuvvetler 271 18.1.3 Tanker Manifold Kısıtlamaları 272 18.1.4 Park Halindeki Kolların Dikkatsizce Dolması 272 18.1.5 Buzlanma 272 18.1.6 Mekanik Kavramalar 272 18.1.7 Rüzgar Kuvveti 273 18.1.8 Kolları Bağlarken Tedbirler 273 18.1.9 Kollar Bağlı İken Tedbirler 273 18.1.10 Güçle Çalışan Acil Salıverme Kaplinleri (PERCs) 27318.2 Kargo Hortumları 274 18.2.1 Genel 274 18.2.2 Tip ve Uygulamaları 274 18.2.3 Performansı 275 18.2.4 Markalama , 275 18.2.5 Akış Hızı 275 18.2.6 Dok Kargo Hortumları İçin Kontrol, Test ve Bakım Gerekleri 276 18.2.7 Hortum Filenç Standartları 281 18.2.8 Çalışma Şartları 281 18.2.9 Uzun Süre Saklama 281 18.2.10 Hortumu Elleçlemeden Önce Kontroller 281 18.2.11 Elleçleme, Kaldırma ve Askıya Alma 282 18.2.12 Kargo Elleçleme Operasyonları Esnasında Ayarlama 282 18.2.13 Denizaltı ve Yüzer Hortum Dizileri 28218.3 Buhar Emisyon Kontrol Sistemleri 285Bölüm 19 - Güvenlik ve Yangından Korunma 28719.1 Güvenlik 287 19.1.1 Planla İlgili Düşünceler 287 19.1.2 Güvenli Yönetim 287 19.1.3 İş Müsaadesi Sistemleri - Genel Düşünceler 28819.2 Deniz Terminalinde Yangın Koruması 289 19.2.1 Genel 289 19.2.2 Yangın önleme ve İzolasyon 290 19.2.3 Yangın Bulma ve Alarm Sistemleri 290 19.2.4 Otomatik Bulma Sistemleri 290 19.2.5 Yangın Dedektörlerinİn Seçilmesi 291 19.2.6 Yangın Dedektörlerinİn Yeri ve Aralıkları 291 19.2.7 Sabit Yanıcı ve Zehirli Gaz Dedektörleri 292 19.2.8 Sabit Yanıcı ve Zehirli Gaz Dedektörlerinİn Yerlerinin Belirlenmesi . 292 19.2.9 Sabit Yanıcı ve Zehirli Gaz Analiz Ediciler 292 19.2.10 Yangın Söndürme Sisteminin Uygunluğu 29419.3 Alarm ve İşaret Verme Sistemleri 294 19.3.1 Alarm Sistemlerinin Çeşitleri 294 19.3.2 Sinyal Çeşitleri 294 19.3.3 Alarm ve Sinyal Verme Sistem Planı 294 19.3.4 Alternatif Alarm ve Sinyal Verme Sistem Dizaynı 295
 21. 21. ISGOT T xxi 19.3.5 Bulma Sistemleri ve Alarm veya Yangın Söndürme Sistemleri Arasındaki Ara Y ü z - Devre Planı 295 19.3.6 Elektrik Güç Kaynakları 29519.4 Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Elleçlenen Terminalde Bulma ve Alarm Sistemleri 296 19.4.1 Genel 296 19.4.2 Kontrol Odaları/Kontrol Binaları 29719.5 Yangından Korunma 298 19.5.1 Terminal Yangınla Mücadele Ekipmanı 298 19.5.2 Taşınabilir ve Arabalı Yangın Söndürücüler ve Monitörler 298 19.5.3 Terminalin Sabit Yangın Mücadele Ekipmanı 29919.6 Suya Dayanan Yangınla Mücadele Ekipmanı 30619.7 Koruyucu Giysiler 30719.8 Yangınla Mücadele Hizmetleri İçin Geçişler 307Bölüm 20 - Acil Durumlara Hazırlık 30920.1 Genel Bakış 30920.2 Terminal Acil Durum Planlaması - Plan Unsurları ve Prosedürler 310 20.2.1 Hazırlık 310 20.2.2 Kontrol 311 20.2.3 Haberleşme ve Alarmlar 311 20.2.4 Mevki Planları ve Haritaları 313 20.2.5 Ekipmana Geçiş/Ulaşım 313 20.2.6 Yol Trafik Akışı ve Kontrolü 313 20.2.7 Harici Servisler 314 20.2.8 Eğitim ve Acil Durumlar 31520.3 Acil Durumların Seviyesi ve Tanımı 316 20.3.1 Genel 316 20.3.2 Acil Durumların Sırası 316 20.3.3 Risklerin Değerlendirmesi 31720.4 Acil Duruma Yanıt erme Planı 318 20.4.1 Genel Düzen 318 20.4.2 Hazırlık 318 20.4.3 Hazır Bulunan Olanaklar 319 20.4.4 Çeşitli Organizasyonlarla İlgili Maddeler 31920.5 Tankerin İskeleden Acil Olarak Kaldırılması 321Bölüm 21 - Acil Durumda İnsanların Tahliyesi 32321.1 Genel 323 21.1.1 Geminin Boşaltılması 323 21.1.2 Zorunlu Olmayan Personel 32421.2 Personelin Kaçış Yollan ve Tahliyesi 324 21.2.1 Ana ve İkincil Tahliye Yolları 324
 22. 22. xxii I SGOT T 21.2.2 Personelin Korunması 324 21.2.3 Bot Girişleri 325 21.2.4 Kurtarma Botlarının Kullanılması 325 21.2.5 Can Kurtarma Araçları 32521.3 Canlı Kalma Teknesi 32521.4 Eğitim ve Talimler 326KISIM 4 TANKER VE TERMİNAL ARASINDA YÖNETİM 327Bölüm 22 - Haberleşme 32922.1 Prosedürler ve Tedbirler 329 22.1.1 Haberleşme Ekipmanı 329 22.1.2 Haberleşme Prosedürleri 329 22.1.3 Terminal ve Yerel Kurallara Uygunluk 33022.2 Varış Öncesi Bilgi Değişimi 330 22.2.1 Güvenlikle İlgili Bilgi Değişimi 330 22.2.2 Tankerden Yetkili Otoriteye 330 22.2.3 Tankerden Terminale 330 22.2.4 Terminalden Tankere 33122.3 Yanaşma Öncesi Bilgi Değişimi 332 22.3.1 Tankerden Terminale ve/veya Kılavuza 332 22.3.2 Terminal ve/veya Kılavuzdan Tankere 33222.4 Transfer Öncesi Bilgi Değişimi 333 22.4.1 Tankerden Terminale 333 22.4.2 Terminalden Tankere 33422.5 Mutabık Kalınan Yükleme Planı 33522.6 Üzerinde Mutabık Kalınan Tahliye Planı 33622.7 Tamir Yapmak için Mutabakat 337 22.7.1 Tankerdeki Tamirler 337 22.7.2 Terminaldeki Tamirler 338 22.7.3 Bir Tanker Terminale Yanaşıkken El Aletlerin Kullanımı 338Bölüm 23 - Bağlama 33923.1 Personelin Güvenliği 33923.2 Bağlamanın Emniyeti 33923.3 Varış İçin Hazırlıklar 340 23.3.1 Tankerin Bağlama Ekipmanı 340 23.3.2 Römorkörlerin Kullanımı 340 23.3.3 Römorkörlerin Acil Durumda Kullanımı 34023.4 İskelede Bağlama 340 23.4.1 Bağlama Halatlarının Tipi ve Kalitesi 341 23.4.2 Yanaşılmış Olan İskelede Halatların Yönetimi 34123.5 Şamandıraya Bağlama 343
 23. 23. I SGOT T xxiü 23.5.1 Konvansiyonel Çoklu Şamandıra İskelesinde Bağlama 343 23.5.2 Tek Noktadan Bağlanan İskelede Bağlama (SPMs) 344 23.5.3 Şamandıra İskelelerde Halatların Yönetimi 344Bölüm 24 - Yükün Elleçlenirken Alınacak Tedbirler 34524.1 Üst Yapılardaki Harici Açıklıklar 34524.2 Merkezi Havalandırma ve Klima Sistemleri 34624.3 Kargo Tanklarındaki Açıklıklar 346 24.3.1 Kargo Tank Kapakları 346 24.3.2 Gözetleme ve Aleç Kapakları 347 24.3.3 Kargo Tank Havalandırma Kapakları 347 24.3.4 Tank Yıkama Kapaklan 34724.4 Yükleme Öncesi Gemi Kargo Tanklarının Kontrolü 34724.5 Ayrılmış Balast Tank Kapakları 34824.6 Gemi ve Sahil Kargo Bağlantıları 348 24.6.1 Filenç Bağlantıları 348 24.6.2 Kör Filençlerin Sökülmesi 348 24.6.3 Redüksiyonlarve Makaralar 349 24.6.4 Aydınlatma 34924.7 Kazaen Yağ Sızıntısı ve Dökülmesi 349 24.7.1 Genel 349 24.7.2 Deniz ve Borda Tahliye Valfları 350 24.7.3 Frengi Tapaları 350 24.7.4 Döküntüyü Sınırlama 350 24.7.5 Gemide ve Sahilde Kullanılmayan Kargo ve Yakıt Boru Devreleri ....35124.8 Yangınla Mücadele Ekipmanı 35124.9 Diğer Gemilere Olan Yakınlık 351 24.9.1 Yakın İskelelerdeki Tankerler 351 24.9.2 Yakın İskelelerdeki Kuru Yük Gemileri 351 24.9.3 Kuru Yük İskelelerinde Tanker Operasyonları 352 24.9.4 Geminin Bordasına Yanaşmış Olan Römorkörler ve Diğer Tekneler ..35224.10 Uyarılar 353 24.10.1 Tankerdeki Uyarılar 353 24.10.2 Terminalde Uyarılar 35324.11 Personel Gereksinimleri 35324.12 Çıplak Ateşlerin ve Diğer Potansiyel Ateşleme Kaynaklarının Kontrolü 35424.13 Araçların ve Diğer Ekipmanların Kontrolü 35424.14 Helikopter Operasyonları 354Bölüm 25 - Yakıt İkmal İşlemleri 35525.1 Genel 35525.2 Yakıt Alma Prosedürleri 355
 24. 24. xxiv ISG OT T25.3 Yakıt Alma İşlemleri 35625.4 Yakıt Almada Emniyet Kontrol Listesi 357 15.4.1 Genel 357 15.4.2 Kullanım İçin Rehberlik 357 15.4.3 Yakıt Almada Emniyet Kontrol Listesi 359Bölüm 26 - Güvenli Yönetim 36326.1 İklim Şartları 363 26.1.1 Ters Hava Şartlarını Terminalin Tavsiyesi 363 26.1.2 Mevcut Rüzgar Durumu 363 26.1.3 Şimşekli Gök Gürültülü Fırtına 36426.2 Kişisel Güvenlik 364 26.2.1 Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) 364 26.2.2 Kayma ve Düşme Tehlikesi 364 26.2.3 Kişisel Hijyen 365 26.2.4 Sentetik Malzemelerden Giysi Yapılması 36526.3 Gemi/Sahil Güvenlik Kontrol Listesi 365 26.3.1 Genel 365 26.3.2 Kullanım İçin Rehber 366 26.3.3 Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi 368 26.3.4 Emniyet Mektubu Örneği 37626.4 Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesinin Tamamlanması İçin Rehber 37726.5 Acil Durum Prosedürleri 393 26.5.1 Bir İskelede Yangın veya Patlama 393 26.5.2 Terminaldeki Bir Tankerde Yangın 393 26.5.3 Uluslar Arası Sahil Yangın Bağlantısı 395 26.5.4 Acil Serbest Bırakma Prosedürleri 396 26.5.5 Acil Çekme Halatları 396
 25. 25. ISGOTT XXV TANIMLAMALARAşağıdaki tanımlamalar bu emniyet rehberinin amacı İçin geçerlidir:Administration - İdareGemide dalgalanan bayrağının Devlet Hükümeti.ALARP - as low as reasonably practicableMakul derecede uygulanabilecek kadar düşük.Antistatic additive - Statik elektriğe karşı katkı maddesiStatik elektrik birikimine karşı petrol ürününe katılan ve elektriksel iletkenliği 50 picoSiemens/metre (pS/m)nİn üstüne çıkaran bir madde.Approved equipment- Onaylanmış, kabul edilmiş takım, teçhizat, ekipmanBir hükümet dairesi veya bir sınıflandırma kurumu gibi yetkili bir makam tarafındandeneyleri yapılmış ve kabul edilmiş bir dizayna sahip teçhizat. Bu makamlar cihazın belliözellikteki tehlikeli bir atmosfer içinde kullanılmak üzere emniyetli olduğunu onaylamışbulunmalıdır.Auto-ignition - Kendiliğinden tutuşma, yanmaBir kıvılcım veya alev tarafından başlatma olmaksızın yanıcı bir maddenin tutuşması,maddenin sıcaklığı artırıldığında kendiliğinden olan yanma.Bonding- Elektriksel olarak eşitlemeElektriksel devamlılığı sağlamak üzere madeni kısımların birbirine bağlanması.Cathodic protection - Katodlama ile korumaKimyasal elektrik (katodlama) yöntemleri ile paslanmaya karşı koruma. Bu, tankerlerdeya dıştan tekne için ya da içten tankların yüzeyleri için uygulanabilir. Terminallerde çelikkazıklar ve ustu rinaca panellerinde sık sık uygulanmaktadır.CHngage - Bulaşık kalma, ıslanıp kalmaDökme petrolün yerinin değiştirilmesinden sonra tank içindeki yüzeylerde veya borununiç yüzeylerinde kalan petrol.Closed operations - Kapalı operasyonlarBalast alma, yükleme veya tahliye operasyonları aleç ve gözetleme kapaklarınınaçılmasına gerek olmaksızın yerine getirilir. Kapalı operasyonlar esnasında; gemiler, yabir sabit ölçü alma sistemi ya da bir buhar kilidi içinden geçen seyyar ekipmanınkullanılması gibi tank içeriğini kapalı olarak izleme vasıtalarına ihtiyaç duyacaktır.Cold work- Soğuk çalışma, soğuk işAteşleyici bir kaynak oluşturmaksızın yapılan çalışma, iş.Combination carrier- Kombine taşıyıcı (OBO ya da O/O)Ayrı seferlerde ya kuru dökme yükler ya da petrol yükleri taşımak üzere dizayn edilenbir gemi tipi.
 26. 26. XXVI ISGOTTCombustible (Flammable) - Yanıcı (Parlayıcı)Tutuşmaya ve yanmaya kabiliyetli. Bu Rehberin amaçlan için, yanıcı v© parlayıcıterimleri eş anlamlıdır.Combustible gas indicator (Explosimeter) - Yanıcı gaz ölçerYanıcı gaz ve hava karışımının mevcudiyetinin anlaşılması ve genellikle bileşimini altparlama sınırı olarak ölçmek için kullanılan bir alet.Company- ŞirketBir geminin armatörü veya herhangi bir organizasyon veya idareci gibi bir şahıs gemininsahibinden geminin çalıştırılması için sorumluluğu üzerine alan (çıplak) gemi kiracısı. Busorumluluk, IS M Kodda belirtilmiş olan sorumlulukları ve görevleri kapsar.Competent person - Ehil kişiİş tanımı dahilinde performans göstermesini gerektiren durumların üstesinden gelebil­mesi için yeterli eğitimi almış olan kişi. Denizcilik endüstrisindeki personel, yeteneklerinigeminin bağlı olduğu İdare tarafından onaylanmış sertifikaların İbrazı ile ispat edebilme­lidir.Dangerous area - Tehlikeli bölgeBir tankerde elektrikli teçhizatın kullanılması ve donatılması maksadı için tehlikeli kabuledilen bölge. (Terminal için, Tehlikeli bölgeye bakınız.)Dry chemical powder - Kuru kimyevi tozYangınla mücadelede kullanılan alev tutucu bir toz.Earthing (Grounding) - TopraklamaTeçhizatın elektriksel bağlantısının dünya ile birleştirilerek toprak potansiyelinde eşit­lenmesi. Gemide bu, denizin iletkenliği sebebi ile geminin metalik bünyesine yapılır.Enclosed space - Kapalı bölümGiriş ve çıkış için açıklıkları sınırlanmış, doğal havalandırmaya müsait olmayan vesürekli işçi kalması için dizayn edilmemiş bir bölüm.Bunlara; kargo bölümleri, dip tanklar, yakıt tankları, balast tankları, pompa daireleri,kompresör daireleri, koferdamlar, boş bölümler, omurga tünelleri, inter bariyer bölümleri,makine krank keys ve pis su tankları dahildir.Entrypermit- Giriş müsaadesiSorumlu bir şahıs tarafınca belirli bir zaman esnasında bir mahalle veya bölüme girişmüsaadesinin verildiğini gösterir bir belge.Explosimeter- Patlayıcı gaz ölçer"Combustible gas indicator"a bakınız.Explosion proof(Flame proof) - Patlama geçmez, Alev geçmezElektrikli cihazlar ve aletler içinde parlayıcı bir hidrokarbon gazı ile hava karışımınınveya başka belirli parlayıcı buharın patlamasına karşı durabilen veya içinde patlamaolduğunda çevreyi saran hidrokarbon veya başka bir gazın kıvılcım, alev veya patlamaetkileri ile ateşlenmesine engel olabilen bir muhafaza içine kapatıldığı zaman patlamageçmez veya alev geçmez olarak tanımlanır ve belgelenirler. Ekipman, dış sıcaklıktakuşatan parlayıcı bir atmosferi tutuşturmayacak şekilde çalışmalıdır.
 27. 27. ISGOTT XXVIIExplosive range - Patlama genişliğiFlammable rangee bakınız.Flame arrester - Alev tutucuTutucunun diğer taraftaki parlayıcı gazın yanması için gerekli sıcaklığın altında tutuşanürünleri ve bir alevi tutan seramik, metal veya ısıya dayanıklı maddelerden yapılmageçirgen şekildeki donatımlar.Flame-proof- Alev geçirmezExploslon-proof a bakınız.Flame screen - Alev tutucu perdeKıvılcımların açık güverte deliklerinden içeriye girmesine veya gazı içeri bırakırken kısabir süre için alevin geçmesine engel olmak amacı ile kullanılan, paslanmaya karşıdayanıklı telden çok küçük gözlü olarak örülmüş bir veya daha fazla sayıda perdesibulunan seyyar veya sabit tertibat. (Alev tutucu ile karıştırılmamalıdır).Flammable (Combustible) - Parlayıcı (Yanıcı)Tutuşmaya ve yanmaya kabiliyetli. Bu Rehberin amaçları için, yanıcı ve parlayıcıterimleri eş anlamlıdır.Flammable range (Exploslve range) - Parlama genişliği (Patlama genişliği)Üst ve Alt Parlama (patlama) Sınırları arasında havadaki hidrokarbon gaz konsant­rasyonlarının dağılımı. Bu dağılım içindeki karışımların tutuşabilme ve yanma kabiliyetivardır.Flashlight (Torch) - El feneriPil ile çalışan bir el lambası. Onaylanmış bir el feneri parlayıcı bir atmosfer içindekullanmak için yetkili bir makamca onaylanmış olandır.Flashpoİnt- Parlama noktası, Parlama sıcaklığıBir sıvının, sıvının yüzeyi yakınında veya kullanılan aletin içinde hava ile parlayıcı birkarışım meydana getirmeye yeterli miktarda gaz çıkardığı en alçak ısı derecesi. Bu özelbir alet içinde laboratuar tarafından belirlenir.Flow rate - Akış debisiBir boru devresindeki sıvı akışının saniyede metre (m/s) cinsinden ölçülen doğrusal hızı.Statik biriktirici kargolar elleçlenirken kargo boru devre sistemleri içindeki yerlerde akışdebilerinin sınırlandırılması gereklidir.Foam (Froth) - KöpükYangın söndürme ve korunma için kullanılan köpürmüş eriyik.Foam concentrate (Foam compound) - Köpük konsantresi - Köpük bileşiğiİmalatçıdan alındığı şekli ile tam kuvvette köpük yapıcı bir sıvı.Foam solution - Köpük eriyiğiKarıştırma ve havalandırmadan önce köpük bileşiği ile su karışımı.Free fail- Serbest dökülmeBir sıvının bir tankın içine üstten kısıtlanmadan dökülmesi.
 28. 28. XXVIII ISGOTTFrom the top or Overall- Üstten doldurma, yüklemeLoading över the top a bakınız.Froth - KöpükFoam a bakınız.Gas free - Gazfri, gazsızBir tank, bölüm veya konteyner; Sıcak Çalışma, giriş v.b. gibi Özel bir amaç İçin gerekeniçindeki herhangi bir parlayıcı, zehirli veya inert gaz seviyesinin daha düşürmek içinyeterli temiz hava içeri sokulduğunda gazdan arındırılmıştır.Gas free certificate - Gasfri belgesiYetkili bir Sorumlu Kişi tarafından; Özel bir amaç için bir tank, bölüm veya konteynerin,test ölçümünün yapıldığı anda gazdan arındırılmış olduğunu gösterir bir belge.Grounding - TopraklamaEarthinge bakınız.Halon - Halon gazıAlev yayılmasını engelleyen yangınla mücadelede kullanılan halojenize edilmiş bir hid­rokarbondur.Hazardous area - Tehlikeli alanElektrikli ekipmanın kullanımı ve kurulumunun amaçlandığı karadaki bir alan tehlikeliolarak kabul edilir. Böyle tehlikeli alanlar, bir yanıcı gaz karışımının bulunma olasılığınabağlı olarak tehlikeli bölgelere sınıflandırılır. (Gemiler için Tehlikeli bölgeye bakınız.)Hazardous task- Tehlikeli işPerformansı, Çalışma Müsaadesi sistemi gibi bir risk analizi süreci tarafından kontroledilmesine ihtiyaç duyulan, gemiye, terminale veya personele bir tehlike oluşturacakSıcak Çalışmadan başka diğer bir iş.Hazardous zone - Tehlikeli bölgeHazardous areaa bakınız.Hot work - Sıcak çalışma, Sıcak işParlayıcı bir gaz karışımının ateşlenmesine sebep olan tutuşturucu kaynaklar veyayeterli yüksek sıcaklıklar ile yapılan iş. Buna; kaynak, yakma veya lehim makineleri vealetleri, pürmüz lambaları, güçle çalışan aletler, aslında emniyetli olmayan veya onaylıpatlama geçirmeyen bir muhafaza içinde olmayan seyyar elektrik ekipman ve içtenyanmalı makineler dahildir.Hot work permit - Sıcak çalışma müsaadesiBelli bir alanda belirli bir zaman aralığı esnasında belirli Sıcak Çalışmanın yapılmasınamüsaade veren bir Sorumlu Kişi tarafından yayımlanan bir belge.Hydrocarbon gas - Hidrokarbon gazıTamamıyla hidrokarbonlardan meydana gelen gaz.İnert condition - İnertli durumİnert gazının ilavesi ile tank atmosferinin içindeki oksijen miktarının % 8 ve daha altınadüşürülmüş vaziyeti.
 29. 29. ISGOTT XXIXİneri gas - İnert gaz, Ölü gazBaca gazı gibi yetersiz oksijene sahip ve hidrokarbonların yanmasını desteklemeyen birgaz veya gazların karışımı.İnert gas plant - İnert gaz tesisiİnert gazın kargo tankları sistemine verilmesinde gaz sisteme alma, soğutma, temiz­leme, basınçlandırma, izleme ve kontrol için özel donatılmış tüm ekipman.İnert Gas System (IGS) - İnert Gaz SistemiBir inert gaz tesisi ve inert gaz dağıtım sistemi ile makine dairesine kargo tanklarındakigazın geri kaçmasını önleyen sabit veya seyyar ölçme ekipmanları ve kontrol cihazla­rının tümüne verilen isim.Inerting - İnertlemeİnert şartlarına varılmasını sağlayan nesne ile bir tankın içine inert gazın girişi.Insulating flange - Yalıtıcı filençGemi ve sahil arasında elektriksel devamlılığı önlemek için yalıtıcı bir conta, manşonlarve pulların dahil olduğu müşterek bir filenç.Interface dedector - Seviye bulucu cihazBir tankın içindeki su ve petrol arasındaki sınırı bulmaya yarayan elektriksel bir cihaz.International Safety Management Code (ISM Code) - Uluslar Arası Güvenli Yönetim Kodu (ISM Kodu)Kirliliği önlemek ve gemilerin güvenli operasyonu ve yönetimi için uluslararası bir stan­dart. Kod, güvenli yönetim amaçlarını oluşturur ve bayrak devleti tarafından onaylanmışve kontrol edilmiş ve Şirket tarafından bir Güvenli Yönetim Sisteminin (SMS) kurulma­sını ister.Intrinsically safe - Yapısal olarak emniyetliNormal olarak (yani, devrenin kesilmesi veya kapatılması ile) veya kaza ile (yani, kısadevre veya topraklama hatası sebebi ile) meydana getirilen kıvılcım veya ısı etkisi, belirlideney şartlarında, belirli bir gaz karışımını ateşlemeye yetmiyorsa, devre veya devreninbir kısmı yapısal olarak emniyetli demektir.Loading over the top (Loading overall) - Üstten doldurma, Üstten yüklemeKapak, menhol veya diğer güverte deliklerinden tanka sokulan ucu açık bir boru veyaaçık uçlu bir hortum vasıtasıyla, sıvının serbest olarak düşmesiyle sonuçlanan, balastveya kargonun alınması, yüklenmesi.Loading rate - Yükleme debisiVerilen bir süre içerisinde yüklenen sıvının hacimsel olarak ölçümü, genellikle saattemetre küp (m3/saat) veya saatte varil (bbls/hr) olarak ifade edilir.Lower Flammable Limit (LFT) - Alt Parlama SınırıHidrokarbon buharının havada parlayıcı karışımlar meydana getiren en az konsantras­yon miktarı olup, bazen Alt Patlama Sınırı (LEL) olarak ta bilinir.Material Safety Data Sheet (MSDS) - Madde Güvenlik Bilgi DokümanıMaddeyi güvenli bir şekilde yönetmek için gerekli olan bilgileri içeren, maddeyi ve onuntüm bileşenlerini tanımlayan bir doküman. MARPOL Ek I kargoları ve Deniz Fuel Oilleriiçin bir MSDSin içeriği ve formatı IMO MSC Kararı 150 (77)de yazılıdır.
 30. 30. XXX ISGOTTMercaptans - MerkaptanlarOrganik kimyasalları içeren, doğal olarak ortaya çıkan bir sülfür grubu. Bazı ham petrol­lerde ve pentan içeren kargolarda bulunur. Bunlar kuvvetli bir kokuya haizdirler.Naked lights - Çıplak ışıklarAçık alevler veya ateşler, yanan sigara, puro, pipo veya buna benzer maddeler, herhangi diğer sınırlı olmayan tutuşturucu kaynaklar, kullanıldığında kıvılcım çıkartmayamuktedir elektrikli veya diğer teçhizat ve korumalı olmayan elektrik ampulleri veyaoperasyonu yapılan elleçlenmiş ürünlerin minimum tutuşma sıcaklıklarına eşit veyadaha yüksek olan bir sıcaklıktaki herhangi bir yüzey.Non - volatile petroleum - Uçucu olmayan, buharlaşmayan petrolKapalı kap deney metodu ile tayin edilen parlama noktası 60°C veya daha yukarı olanpetrol sıvısı.Odour threshold - Koku eşiğiKoklayarak saptanabilen havadaki en düşük buhar konsantrasyonu.OBO, (O/O) - Kombine taşıyıcıların kısa adıCombination carriere bakınız.Oxygen analyser/meter - Oksijen ölçerBir tank, boru veya bölümden alınan atmosfer numunesindeki oksijen yüzdesini ölçmekiçin kullanılan bir cihaz.Packaged cargo- Paketlenmiş kargo, Kapalı kargoVaril, paket veya diğer kaplardaki petrol veya diğer kargo.Pellistor- PelistörHidrokarbon buharlarını ve parlama aralığı içersindeki hava karışımlarını ölçmek içinparlayıcı bir gaz dedektörüne yerleştirilmiş bir elektrikli algılayıcı ünitesi.Permit (to work) - Müsaade, İzin (işe, çalışmaya)Bir çalışmanın geminin Güvenli Yönetim Sistemine uygun olarak yapılmasına izin verenve Sorumlu Kişi tarafından verilen belge.Permit to work system - Çalışma müsaadesi sistemiGemiyi, personel ve çevreyi tehlikeye maruz bırakacak faaliyetleri kontrol eden birsistem. Bu sistem risk analiz tekniklerini içerir ve bu teknikleri gerçekleşebilecek riskinçeşitli kademelerine uygular. Bu sistem bilinen bir endüstri kılavuzuna uygun olmalıdır.Petroleum - PetrolHam petrol ve ondan elde edilen sıvı hidrokarbon ürünleri.Petroleum gas - Petrol gazıPetrolden çıkan bir gaz. Petrol gazlarının ana maddesi hidrokarbonlardır, fakat hidrojensülfit veya kurşun bileşikleri gibi azınlık maddeleri de ihtiva edebilir.Phase of oil - Petrolün fazıPetrolün, sıcaklığına ve kalitesine göre oluşturulan üç safhaya ayrıldığı kabul edilir. Buüç safha katı, sıvı ve buhar halidir. İzolasyon durumunda bu safhaların hepsi olmaya­bilir. Operatörler taşınmakta olan kargodaki petrolün fazlarının kombinasyonunu tamolarak bilerek petrolün taşınmasını yönetmelidir.
 31. 31. ISGOTT XXXIPour point - Akma noktası, Akma sıcaklığıBir petrol sıvısının akıcılığının devam ettiği en düşük sıcaklık derecesi.Pressure surge - Ani basınç yükselmesiAkış debisinde ani bir değişiklik ile bir boru devresindeki sıvının basıncında ani bir artışolması.Pressure/vacuum reliefvalve (P/V valve) - Basınç/vakum valfı, P/V valfıBir kargo tankında ısıl değişiklik ile sebep olunan buhar, hava ve inert gaz karışımlarınınküçük hacimlerinin akışını sağlayan bir aygıtPump purging- Pompanın pörç yapılmasıDalgıç pompalardan sıvıyı temizleme operasyonu.Purging - Pörç yapma işlemi, Tasfiye etme işlemiEğer tanka sonradan hava girdiyse, yanmayı desteklemeyecek bir seviyenin altındatutabilmek için mevcut hidrokarbon gaz miktarını azaltmak ve/veya zaten inertli durum­daki bir tankın içine inert gaz verilmesi.Pyrophoric iron sulphide - Piroforik demir sülfitPiroforik (hava temasında ateş alan) demir sülfit, oksijen olmayan bir atmosferde tankıniç yüzeyindeki demir ve çelik üzerinde ve gaz çıkış sistemi devresinin iç yüzeyleriüzerinde çürütücü korozyon etkisinin bir ürünü olup parlayıcı hidrokarbon gaz/havakarışımını ateşleyebilir.Reid Vapour Pressure (RVP) - Reid Buhar BasıncıReid kabı içindeki 37,8°C sıcaklıkta ve sıvı hacminin dört katı hacmindeki üst boşluğunbulunduğu standart bir metot ile ölçülen bir sıvının buhar basıncıdır. Sadece mukayeseamacıyla kullanılır. Gerçek Buhar Basıncına bakınız.Relaxation time - Dinlenme zamanıStatik bir şarjın, dinlenme veya bir sıvıdan dağılma için harcadığı süre. Bu süre statikbiriktirici sıvılar için genellikle yarım dakikadır. Yerleşme süresi ile karıştırılmamalıdır-tanımlara bakınız.Resposible Officer (or Person ) - Sorumlu Zabit (veya Şahıs)Herhangi bir çalışma için geminin Kaptanı veya Şirket tarafından atanmış ve bu amaçiçin gerekli bilgi ve tecrübeye sahip, özel görevle ilgili tüm kararları almaya yetki verilmişkişi.Resuscitator - Ayıltma cihazıOksijen azlığı veya gaza maruz kalan bir kişinin teneffüsüne yardım etmek veya eskihaline koymak için kullanılan ekipman.Safety Management System (SMS) - Güvenli Yönetim SistemiBir gemide güvenli bir tarzda yerine getirilen bütün operasyonları ve faaliyetleri sağla­maya uygun, ISM Kod ile istenen dokümante edilmiş, resmi bir sistem.Selfstowing mooring winch - Tamburlu halat ırgatıÜzerinde tel veya halatın otomatik olarak sarıldığı bir tambur ile donatılmış halat ırgatı.
 32. 32. xxxii ISGOTTSettling time - Durulma süresiHerhangi bir zamanda doldurma durduğunda tank içeriğinin hareketinin durması için vebundan dolayı daha fazla statik elektrik oluşumunun durması için geçen süre. Genel­likle, bu süre 30 dakikadır. Dinlenme zamanı ile karıştırılmamalıdır-tanımlara bakınız.SOLAS -SOLAS1974 Uluslar Arası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi ve düzeltme yapıldığı gibi, bunun1988 Protokolü.Sounding pipe - İskandil borusuTankın içeriğinin miktarını ölçmek için tankın en üst noktasından tabanına kadar uzananbir boru. Borunun içindeki sıvı ile tankın içindeki sıvı seviyesinin aynı olduğundan eminolmak ve saçılma ihtimalini önlemek için boruya genellikle bir dizi delikler delinir. Boru,güvertede ve en alt ucunda gemi bünyesine elektriksel devamlılığı sağlayacak şekildebağlanmış olmalıdır.Sour crude oil or products - Buruk ham petrol veya ürünlerSezilebilir miktarlarda hidrojen sülfit ve/veya merkaptanlar içeren ham petrol veya ürün­leri anlatmak için kullanılan bir terim.Spikedcrude oil- Katkılı ham petrolYoğuşku veya sıvılaştırılmış bir gaz ile karıştırılmış bir ham petrol.Spontaneous combustion - Ani yanmaYanıcı bir maddenin yapısal özellikleri ısı üreten (eksotermik) kimyasal etkilere vebunun sonucu olarak harici bir tutuşturucu kaynağa maruz kalmaksızın kendi kendineateşlenmeye sebep oluyor ise, maddenin yanmasına ani yanma denir.Spread loading - Yayarak yüklemeStatik biriktirici kargolar yüklendiğinde, statik elektrik oluşumundan sakınmak için aynızamanda tankların bir kaçına yapılan yükleme uygulaması.Staticaccumulator oil- Statik biriktirici petrolElektrik özgül iletkenliği 50pS/m (picoSiemens/metre)den az olan bir petrol, bu yüzdenönemli bir statik elektrik şarjı tutmaya elverişlidir.Static electricity - Statik elektrikBirbirine benzemeyen maddelerin fiziksel temas ve ayrılmaları yolu ile elektriklenmeleri.Staticnon-accumufator oil- Statik biriktirici olmayan petrolElektriksel özgül iletkenliği 50 pS/mden daha büyük olan bir petrol, böylece önemli birstatik elektrik şarjı tutmaya yeteneği yoktur.Stripping - SüzdürmeBir tank veya boru devresinden sıvının dreyninde yapılan en son operasyon.Tank cleaning - Tank temizliğiTanklardan, katı, sıvı veya buhar hidrokarbonları uzaklaştırma işlemleri. Genellikle, Sı­cak Çalışma veya kontrol etme ya da yük cinsleri arasında bulaşmayı önlemek içintanklara girebilmek amacıyla yapılır.
 33. 33. ISGOTT XXXIIITanker- TankerSıvı dökme yük taşımak üzere özel olarak inşa edilmiş veya bu maksat için kullanıla­bilen kombine yük taşıyan gemilere verilen isim.Tension winch (automated or şelftensioning mooring system) - Gerilimli ırgat (otomatik veya kendiliğinden gerilimli bağlama sistemi)Bir bağlama halatı üzerindeki gerilimi, çalıştırma ünitesine beslenen güç miktarını kont­rol ederek otomatik olarak ayarlanacak şekilde donatılmış tamburlu halat ırgatı.Terminal- TerminalTankerlerin petrol yükünü yükleme ve boşaltma maksadı ile yanaştıkları ve bağlandık­ları sahil tesisleri.Terminal Representative - Terminal TemsilcisiTerminalde petrolün elleçlenmesi ile ilgili bütün personelden ve çalışmalardan sorumluolan sahil yetkilisi.Threshold Limit Value (TLV) - Şuur Başlangıcı Sınır DeğeriHava içindeki zehirli bir maddenin işçiler tarafından sağlığına tehlikeli olmaksızıngünden güne maruz kalınabileceğine inanılan en yüksek konsantrasyonu. TLVler yasalstandartlar olmayıp endüstriyel tecrübe ve çalışmalara dayanan tavsiye edilen maruzkalma rehberleridir.Üç farklı tip TLV vardır: • Time Weighted Average (TLV-TWA) - Ortalama Düşünüp Hesaplama Zamanı Ortalama 8 saatlik bir süre maruz kalınan zehirli bir maddenin havadaki konsant­ rasyonu, genellikle milyonda parça (ppm) olarak ifade edilir. • Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) - Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı Ortalama herhangi bir 15 dakikalık bir sürenin üzerinde maruz kalınan zehirli bir maddenin havadaki konsantrasyonu, genellikle milyonda parça (ppm) olarak ifade edilir. • Ceiling (TL V-C) - Tavan Çalışmanın herhangi bir kısmı süresince aşılmaması gereken konsantrasyon.Topping off- TamamlamaBir tankın gereken üst boşluk seviyesine kadar doldurulmasının tamamlanması işlemi.Topping up - TamamlamaZaten inertli durumdaki bir tanka inert gaz basarak herhangi bir hava girişine engelolmak için tank basıncının yükseltilmesi.Torch (Flashlight) - El feneriPille çalışan bir el lambası. Onaylı bir el feneri, parlayıcı bir atmosferde kullanmak içinyetkili bir otorite tarafından onaylananlardan biridir.Toxicity - ZehirlilikBir maddenin veya maddelerin karışımının insanlara ve hayvanlara zarar verme dere­cesi.Şiddetli zehirlilik kısa bir süre tek sefer maruz kalan bir organizmada zararlı etkileroluşturur.

×