การวิจัยในชั้นเรียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

การวิจัยในชั้นเรียน

le

 • 10,301 vues

การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน

Statistiques

Vues

Total des vues
10,301
Vues sur SlideShare
10,300
Vues externes
1

Actions

J'aime
0
Téléchargements
41
Commentaires
0

1 intégré 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibilité

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

การวิจัยในชั้นเรียน Presentation Transcript

 • 1. การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน
  • พิสณุ ฟองศรี www.pitsanu.com
  www.pitsanu.com
 • 2.
  • มนุษย์หาความรู้ได้หลายวิธี เช่น จากประสบการณ์ ประเพณี หลักเหตุผล ฯลฯ วิจัย
  • วิจัยน่าเชื่อถือกว่าวิธีอื่น วิธีอื่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
  • การวิจัยแพร่หลายในชาติตะวันตกมาจนเป็นวัฒนธรรม
  • ในไทยยังค่อนข้างใหม่ แต่ เริ่มแพร่หลายกันมากขึ้น
  • แม้แนวโน้มจะมีการวิจัยกันมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาหลายประการ
  เกริ่นนำสู่การวิจัย … www.pitsanu.com
 • 3.
    • ไม่เห็นความสำคัญ คิดว่ามีความรู้แก้ปัญหาแล้ ว
    • ไม่ต้องการทำจริง ไม่รู้เนื้อหา / วิธีวิจัย
    • นักวิจัยน้อยเพียง 2.9 / 10,000 คน
    • ขาดความสมดุลต่างคนต่างทำ
    • ทรัพยากรน้อย เพียง 0.2 ของ GDP
    • ใช้งบฟุ่มเฟือย
    • คุณภาพการวิจัยต่ำ
    • ไม่นำผลไปใช้เท่าที่ควร
    • ฯลฯ
  ปัญหาในการวิจัย ??? www.pitsanu.com
 • 4. กระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์หาข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีเชื่อถือได้ เช่นกันแต่มีขอบเขต ขั้นตอน กระบวนการ ความเป็นทางการที่น้อยกว่าได้ หรือยืดหยุ่นกว่า ทำโดยครูผู้สอนในห้องหรือภายใต้ ความรับผิดชอบ เน้นการนำผลไปแก้ปัญหาหรือ พัฒนาพฤติกรรมด้านต่างๆของนักเรียน ความหมาย … การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : www.pitsanu.com
 • 5.
    • มีผู้รวบรวมไว้ถึง 23 ชื่อ เช่น
    • การวิจัยของครู
    • การวิจัยชั้นเรียน
    • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    • การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
    • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    • ฯลฯ
  การเรียกชื่อวิจัยชั้นเรียน … www.pitsanu.com
 • 6. แก้ปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้ เพราะ ครูสนใจ - รู้ - คิด - ทำ ( แบบ built- in) - ใช้เองเป็นประโยชน์แก่ ผู้ เรียน ตนเอง โรงเรียนลดหรือคลี่คลายปัญหาการวิจัยทั่วๆ ไปได้มาก ครูยังขาดความเข้าใจระเบียบวิธี วิจัย / ผลที่ได้ใช้เฉพาะเรื่อง / ครูภารกิจมาก / ต้องการทำเป็นทางการ / ไม่ได้เรียน หรือ ฝึกโดยตรงเน้นแต่เรื่องการสอน ทำวิจัยแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่า การวิจัยไม่เป็นทางการ หรือวิจัย หน้าเดียว ได้ เมื่อเชี่ยวชาญแล้วค่อยทำเต็มแบบ ข้อดี : ข้อด้อย : แก้ได้ : www.pitsanu.com
 • 7. 5 บท เป็นทางการ มาก (formal ) 5 - 10 หน้า หน้าเดียว เป็นทางการน้อย (informal) ความเป็นทางการ : สูงหรือต่ำภายใต้สภาพ .. www.pitsanu.com
 • 8.  บรรยาย (Description)  อธิบาย (Explanation)  ทำนาย (Prediction) และ  ควบคุม (Control) แม้จะมีขอบเขตและความเป็นทางการต่ำ แต่นำผลการวิจัยไปควบคุมพฤติกรรมทั้งลดและเพิ่มพฤติกรรมของ ผู้ เรียนได้ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : จุดมุ่งหมาย … www.pitsanu.com
 • 9. ศาสตร์ : วิทย์ ฯ และสังคมศาสตร์ จุดหมาย : พื้นฐาน และประยุกต์ ( ปฏิบัติการ / พัฒนา ) ข้อมูล : ปริมาณและคุณภาพ ระเบียบวิจัย : ประวัติศาสตร์ บรรยาย ทดลอง แบ่งตามเกณฑ์สำคัญได้ 4 เกณฑ์ คือ ประเภท การวิจัย … www.pitsanu.com
 • 10. ถ้าจัดประเภทจะเป็นวิจัยทาง สังคมศาสตร์ มีจุดหมาย เพื่อพัฒนา ด้วยการเน้นการสร้างหรือประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อนำไป ทดลอง ใช้แล้วเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิง ปริมาณ หรือ คุณภาพ ประเภทการวิจัยชั้นเรียน … www.pitsanu.com
 • 11. 1. การกำหนดปัญหา 2. การทบทวนเอกสาร 3. การกำหนดตัวแปร 4. การเลือกแบบวิจัย 5. การสุ่มและเลือกตัวอย่าง 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 8. สรุปผลและเขียนรายงาน ขั้นตอนการวิจัย … www.pitsanu.com
 • 12. 1. การสำรวจและกำหนดปัญหา / วัตถุประสงค์ 2. การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 4. การกำหนดและวัดตัวแปร / สมมุติฐาน 5 . การเลือกแบบวิจัย 6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 7. การเลือกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 8. การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยชั้นเรียน … www.pitsanu.com
 • 13. : สิ่งที่นักวิจัยอยากรู้ ได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สงสัยหรือประสบปัญหา เข้าอบรม ประชุม ผู้บังคับบัญชา อ่านรายงานวิจัย บทคัดย่อ บทความ ทฤษฎีต่างๆ ข้อโต้แย้ง ความเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม แหล่งทุน แนวทางการวิจัย ปัญหาการวิจัย : การสำรวจและกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ … www.pitsanu.com
 • 14.
  • ได้จากประสบการณ์โดยตรง ในชั้นเรียนจากการเปรียบเทียบ สภาพจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นว่า มีช่องว่างมากเพียงใด หรือสภาพที่ต้องการ ทำให้สะดวกต่อการกำหนดปัญหา / หัวข้อ
  ปัญหา / หัวข้อวิจัยชั้นเรียน … www.pitsanu.com
 • 15. ศึกษาเอกสาร การสำรวจปัญหา …
  • แบบบันทึก
  • สังเกต
  • สัมภาษณ์
  • สอบถาม
  • รายงานตนเอง
  • ฯลฯ
  ปัญหา 1 ปัญหา 2 ปัญหา 3 . . . n ปัญหา X สาเหตุ 1 สาเหตุ 2 สาเหตุ 3 . . n สาเหตุ X ปัญหา X สำคัญหรือ สัมพันธ์กัน วิธีแก้ 1 วิธีแก้ 2 วิธีแก้ 3 . . n จัดลำดับความสำคัญ วิธีแก้ ปัญหา ปัญหาการวิจัย ตัดประเด็น www.pitsanu.com
 • 16. การกำหนดปัญหาหรือหัวข้อ … ผลที่ดีขึ้น www.pitsanu.com ปัญหา สาเหตุ 1 สาเหตุ 2 สาเหตุ 3 . . สาเหตุ n ระดับ 1 ปัญหาการวิจัย วิธีแก้ปัญหา ทดลองใช้ การดำเนินการแก้ปัญหา ระดับ 2
 • 17.
  • ส่วนใหญ่จะกำหนดดังนี้
  • ระดับ 1 : เพื่อสำรวจปัญหา ( พฤติกรรมผู้เรียน )
  • ระดับ 2 : เพื่อสร้างหรือพัฒนา ( ชื่อนวัตกรรม )
  • : เพื่อตรวจสอบหรือศึกษาผลของการใช้ ( ชื่อนวัตกรรม ) ( อาจใช้หลายวิธีซึ่งอาจแยก
  • เป็นข้อย่อย ๆ ก็ได้ )
  การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยชั้นเรียน ... www.pitsanu.com
 • 18. การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ... www.pitsanu.com ศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ เอกสาร บุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลามาก ต้องค้นคว้าอย่างครอบคลุมตามปัญหาและขอบเขตการวิจัย โดย ต้อง สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่เน้นมากนักอาจใช้ประสบการณ์ ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องได้ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน :
 • 19. สื่อ เทคนิควิธี กิจกรรม ฯลฯ ที่คิดขึ้นหรือนำมาปรับ ถ้าไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลองมักจะไม่เน้นการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ถ้าเชิงทดลองจะต้องสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ครบตามกระบวนการ ส่วนใหญ่จะสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดลองใช้ โดยลดขั้นตอนลงได้บ้าง นวัตกรรม : การวิจัยชั้นเรียน : การวิจัย : การสร้างและพัฒนานวัตกรรม … www.pitsanu.com
 • 20.
  • กำหนดสิ่งที่จะพัฒนา
  • กำหนดนวัตกรรม
  • สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
  • ทดลองใช้
  • ใช้ในสถานการณ์จริง ( ถ้ามี )
  • ประเมินผล
  • ปรับปรุง ( ถ้ามี )
  • ทดลองใช้และประเมินผลเรื่อย ๆ ( ถ้ามี )
  ขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม … www.pitsanu.com
 • 21. ตัวแปรและสมมุติฐาน … ตัวแปร : มีตัวแปรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ตัวแปร : มักจะมี 2 ตัวแปร โดยนวัตกรรมเป็น ตัวแปรต้นแล ะ พฤติกรรมนักเรียนที่ ต้องการแก้ หรือพัฒนาเป็นตัวแปรตาม การวิจัยชั้นเรียน : การวิจัย : www.pitsanu.com
 • 22. ประเภทตัวแปร … ตัวแปรเกิน ( ไอคิว , เพศ , ความรู้เดิม ฯลฯ ) ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ( วิธีสอน ) ( คะแนน ) ตัวแปรแทรก ( ความสนใจ เหนื่อย ฯลฯ ) www.pitsanu.com
 • 23. ตัวแปรที่ใช้กันมากในการวิจัยชั้นเรียน … ตัวแปรต้น นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน สื่อช่วยสอนต่าง ๆ ชุดฝึกทักษะ เทคนิคการปรับพฤติกรรมต่างๆเป็นต้น www.pitsanu.com ตัวแปรตาม พฤติกรรมนักเรียน ด้านพุทธิพิสัยและ / หรือจิตพิสัย ทักษะพิสัย
 • 24. สมมุติฐาน … www.pitsanu.com เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดโดยมาจากหลักการ เหตุผล ทฤษฎี งานวิจัย ฯลฯ ส่วนใหญ่มีสมมุติฐานยกเว้นการวิจัยเชิงสำรวจ หรือเชิงคุณภาพ ควรจะมี เพราะส่วนใหญ่ เป็นการวิจัย เชิงทดลองโดยตั้งว่า “ เมื่อได้รับ ( ชื่อนวัตกรรม ) แล้วผู้เรียนจะมี ( พฤติกรรมที่คาดหวัง ) ดีขึ้น” การวิจัยชั้นเรียน : การวิจัย :
 • 25. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองเลือกแบบวิจัยได้มาก เพราะมีกลุ่มตัวอย่างและสภาพที่เอื้อกว่า มักจะมีอุปสรรคการเลือกแบบวิจัย เพราะข้อจำกัดด้านกลุ่มตัวอย่าง การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : แบบวิจัย … www.pitsanu.com
 • 26. การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : มักทำได้แค่แบบที่ 1 แต่ถ้าอยู่ในวิสัยที่ทำแบบอื่นได้ก็จะดี โดยเฉพาะแบบที่ 4 แบบการวิจัยที่นิยมใช้ … www.pitsanu.com  สุ่ม ให้ วัด ทดลอง สุ่ม วัด ควบคุม  วัด 1 ให้ วัด 2 ทดลอง วัด 1 วัด 2 ควบคุม  สุ่ม วัด 1 ให้ วัด 2 ทดลอง สุ่ม วัด 1 วัด 2 ควบคุม  วัด 1 ให้ วัด 2
 • 27. สุ่มหรือเลือกตามหลักการ เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร คือ มีจำนวนเพียงพอ และควรได้มาด้วย การสุ่ม มักมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนทำให้สุ่มไม่ได้ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การสุ่มหรือเลือกตัวอย่าง … www.pitsanu.com
 • 28. เครื่องมือ : เน้นการสร้าง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การเก็บข้อมูล : เก็บมากตามกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมาย เครื่องมือ : การสร้างอาจทำได้เช่นเดียวกับการวิจัยทั่วไป แต่การพัฒนาอาจมี ข้อจำกัดเพราะกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล : สะดวกเพราะส่วนใหญ่เก็บภายในห้องเรียน ตามสภาพการเรียนการสอนปกติ การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล .. www.pitsanu.com
 • 29. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเน้นการใช้สถิติ ไม่เน้นสถิติมากนักเพราะไม่ต้องการอ้างอิงไป ยังประชากร แต่ยังคงใช้สถิติ บรรยายและหาคุณภาพเครื่องมืออยู่บ้าง รวมทั้งควรหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วย การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การใช้สถิติ … www.pitsanu.com
 • 30. ต้องเขียนเป็นสากลมี 5 บท และส่วนประกอบครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงาน รายงานได้ตั้งแต่หน้าเดียวจนกระทั่งสมบูรณ์แบบสากล การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน : การเขียนรายงานการวิจัย … www.pitsanu.com
 • 31.
  • มี 3 ส่วนสำคัญคือ
  • ผู้เรียนมีปัญหาอะไร
  • ใช้วิธีไหนแก้
  • ได้ผลอย่างไร
  รายงานหน้าเดียว … www.pitsanu.com
 • 32.
  • มี 9 ส่วนคือ
   • สภาพทั่วไปผู้เรียน
   • สิ่งที่คาดหวังในตัวผู้เรียน
   • สิ่งที่มีจริงในตัวผู้เรียน
   • เป้าหมายจากการเปรียบเทียบ 2 กับ 3
   • การเลือกและการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
   • ทำแผนการใช้
   • ปฏิบัติตามแผน
   • ประเมินผล
   • บรรยายความรู้สึก
  รายงาน 5 – 10 หน้า … www.pitsanu.com
 • 33.
  • มี 3 ส่วนใหญ่คือ
  • ส่วนต้น : บทคัดย่อ กิตติกรรม สารบัญต่าง ๆ
  • ส่วนเนื้อหา มี 5 บท :
  • 1 ) บทนำ 2 ) เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3) วิธีดำเนินการ 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุป อภิปราย เสนอแนะ
  • 3. ส่วนท้าย : บรรณานุกรม , ภาคผนวก ฯลฯ
  รายงานเต็มรูป … www.pitsanu.com
 • 34. สวัสดี www.pitsanu.com