ชนิดของคำในภาษาไทย
Prochain SlideShare
Loading in...5
×

Vous aimez ? Partagez donc ce contenu avec votre réseau

Partager
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Vues

Total des vues
11,865
Sur Slideshare
11,864
From Embeds
1
Nombre d'ajouts
1

Actions

Partages
Téléchargements
22
Commentaires
0
J'aime
0

Ajouts 1

http://krunawapa.wordpress.com 1

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ก ารพัฒนาหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวทวาย ชื่นไทย รหัส 47092101
  • วิชาเอก หลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 3
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • 2. ความเป็นมา
  • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
  • อนุรักษ์การใช้ชนิดของคำในประโยค และส่งเสริมนิสัยรัก
  • การอ่าน
 • 3. วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำ
  • ในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิ
  • ภาพตามเกณฑ์ 80/80
  เพื่อทดลองใช้หนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประเมินความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของ คำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 • 4. ขอบเขตการวิจัย
  • กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • ปีที่ 4 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จำนวน 9 คน
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 28 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • 5. ขอบเขต การวิจัย
  • คำนาม
  • คำสรรพนม
  • คำกริยา
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม 2550 ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา
 • 6. คำนิยามศัพท์
  • หนังสือเล่มเล็ก หมายถึง หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบที่มีขนาดเล็ก 13 ซม . X 1 8 .5 ซม .
  • ชนิดของคำในประโยค หมายถึง คำภาษาไทยที่ใช้ในประโยคมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา
  • ประสิทธิภาพของหนังสือเล่มเล็ก หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำหนดไว้ 80/80
 • 7. วิธีดำเนินการ
  • กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 คน
  • กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง
  • อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทองจำนวน 28 คน
  ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1
 • 8. วิธีดำเนินการ
  •  หนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิของคำในประโยค
  • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  •  แบบทดสอบ / แบบวัดผลสัมฤทธิ์
  •  แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือ
  • เล่มเล็ก
  เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 2
 • 9. วิธีดำเนินการ
  • ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้
  • แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
  • ความเหมาะสม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
  • วัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • จำนวน 28 คน
  วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 3
 • 10. วิธีดำเนินการ
  •  ค่าเฉลี่ย
  •  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  •  t- test One - Sample
  สถิติที่ใช้ ในการวิจัย 4
 • 11. เอกสาร ประกอบหลักสูตร
  •  การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก
  •  ความสนใจในการอ่านของเด็ก
  •  การใช้การ์ตูนประกอบภาพ
  •  หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
  •  บทร้อยกรอง
  เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
 • 12. เอกสาร ประกอบหลักสูตร
    • การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
    • ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ” เชลางค์ นครบ้านเฮา” สำหรับนักเรียน
    • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( เพลินจันทร์ กิ่งก้ำ และคณะ )
    • การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี ”
    • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กฤษณา ศิริวัฒน์ และคณะ )
    • การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก ”
    • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( รัตนา แสนเกษม )
  งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
 • 13. กรอบแนวคิดการวิจัย
  • ขั้นตอนที่ 1
  • ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพ
  • 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ยกร่างหนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
  • 3 . นำ หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่ IOC
  • 4. ปรับปรุงแก้ไข หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
  • 5. นำร่องการใช้หนังสือเล่มเล็ก 1 ครั้ง
  • 6 นำมาปรับปรุงแก้ไข
   • ขั้นตอนที่ 2
   • ขั้นการใช้
  • 1. ดำเนินการใช้หนังสือเล่มเล็กกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน ชั้ ป .4 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง อ . แสวงหา จ . อ่างทอง จำนวน 28 คน
  • 2. ทำการทดลองผลและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการประเมิน 1 . วัดความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก 2. นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
 • 14. สวัสดี