ชนิดของคำในภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ชนิดของคำในภาษาไทย

le

 • 11,751 vues

ชนิดของคำในภาษาไทยที่ควรรู้

ชนิดของคำในภาษาไทยที่ควรรู้

Statistiques

Vues

Total des vues
11,751
Vues sur SlideShare
11,750
Vues externes
1

Actions

J'aime
0
Téléchargements
20
Commentaires
0

1 intégré 1

http://krunawapa.wordpress.com 1

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

ชนิดของคำในภาษาไทย Presentation Transcript

 • 1. ก ารพัฒนาหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • นางสาวทวาย ชื่นไทย รหัส 47092101
  • วิชาเอก หลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 3
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • 2. ความเป็นมา
  • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
  • อนุรักษ์การใช้ชนิดของคำในประโยค และส่งเสริมนิสัยรัก
  • การอ่าน
 • 3. วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำ
  • ในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิ
  • ภาพตามเกณฑ์ 80/80
  เพื่อทดลองใช้หนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประเมินความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของ คำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 • 4. ขอบเขตการวิจัย
  • กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • ปีที่ 4 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จำนวน 9 คน
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 28 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • 5. ขอบเขต การวิจัย
  • คำนาม
  • คำสรรพนม
  • คำกริยา
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม 2550 ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา
 • 6. คำนิยามศัพท์
  • หนังสือเล่มเล็ก หมายถึง หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบที่มีขนาดเล็ก 13 ซม . X 1 8 .5 ซม .
  • ชนิดของคำในประโยค หมายถึง คำภาษาไทยที่ใช้ในประโยคมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา
  • ประสิทธิภาพของหนังสือเล่มเล็ก หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำหนดไว้ 80/80
 • 7. วิธีดำเนินการ
  • กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 คน
  • กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง
  • อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทองจำนวน 28 คน
  ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1
 • 8. วิธีดำเนินการ
  •  หนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิของคำในประโยค
  • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  •  แบบทดสอบ / แบบวัดผลสัมฤทธิ์
  •  แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือ
  • เล่มเล็ก
  เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 2
 • 9. วิธีดำเนินการ
  • ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้
  • แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
  • ความเหมาะสม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
  • วัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  • จำนวน 28 คน
  วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 3
 • 10. วิธีดำเนินการ
  •  ค่าเฉลี่ย
  •  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  •  t- test One - Sample
  สถิติที่ใช้ ในการวิจัย 4
 • 11. เอกสาร ประกอบหลักสูตร
  •  การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก
  •  ความสนใจในการอ่านของเด็ก
  •  การใช้การ์ตูนประกอบภาพ
  •  หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
  •  บทร้อยกรอง
  เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
 • 12. เอกสาร ประกอบหลักสูตร
    • การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
    • ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ” เชลางค์ นครบ้านเฮา” สำหรับนักเรียน
    • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( เพลินจันทร์ กิ่งก้ำ และคณะ )
    • การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี ”
    • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กฤษณา ศิริวัฒน์ และคณะ )
    • การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก ”
    • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( รัตนา แสนเกษม )
  งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
 • 13. กรอบแนวคิดการวิจัย
  • ขั้นตอนที่ 1
  • ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพ
  • 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ยกร่างหนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
  • 3 . นำ หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่ IOC
  • 4. ปรับปรุงแก้ไข หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
  • 5. นำร่องการใช้หนังสือเล่มเล็ก 1 ครั้ง
  • 6 นำมาปรับปรุงแก้ไข
   • ขั้นตอนที่ 2
   • ขั้นการใช้
  • 1. ดำเนินการใช้หนังสือเล่มเล็กกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน ชั้ ป .4 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง อ . แสวงหา จ . อ่างทอง จำนวน 28 คน
  • 2. ทำการทดลองผลและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการประเมิน 1 . วัดความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก 2. นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
 • 14. สวัสดี