ชนิดของคำในภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ชนิดของคำในภาษาไทย

on

 • 11,387 vues

ชนิดของคำในภาษาไทยที่ควรรู้

ชนิดของคำในภาษาไทยที่ควรรู้

Statistiques

Vues

Total des vues
11,387
Vues sur SlideShare
11,386
Vues externes
1

Actions

J'aime
0
Téléchargements
19
Commentaires
0

1 intégré 1

http://krunawapa.wordpress.com 1

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

  ชนิดของคำในภาษาไทย ชนิดของคำในภาษาไทย Presentation Transcript

  • ก ารพัฒนาหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   • นางสาวทวาย ชื่นไทย รหัส 47092101
   • วิชาเอก หลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ 3
   • มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  • ความเป็นมา
   • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว
   • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
   • อนุรักษ์การใช้ชนิดของคำในประโยค และส่งเสริมนิสัยรัก
   • การอ่าน
  • วัตถุประสงค์
   • เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำ
   • ในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิ
   • ภาพตามเกณฑ์ 80/80
   เพื่อทดลองใช้หนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อประเมินความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก เรื่องชนิดของ คำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
  • ขอบเขตการวิจัย
   • กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
   • ปีที่ 4 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จำนวน 9 คน
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 28 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  • ขอบเขต การวิจัย
   • คำนาม
   • คำสรรพนม
   • คำกริยา
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคม 2550 ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา
  • คำนิยามศัพท์
   • หนังสือเล่มเล็ก หมายถึง หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบที่มีขนาดเล็ก 13 ซม . X 1 8 .5 ซม .
   • ชนิดของคำในประโยค หมายถึง คำภาษาไทยที่ใช้ในประโยคมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา
   • ประสิทธิภาพของหนังสือเล่มเล็ก หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิดของคำในประโยค สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำหนดไว้ 80/80
  • วิธีดำเนินการ
   • กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 คน
   • กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีบัวทอง
   • อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทองจำนวน 28 คน
   ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1
  • วิธีดำเนินการ
   •  หนังสือเล่มเล็กเรื่องชนิของคำในประโยค
   • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   •  แบบทดสอบ / แบบวัดผลสัมฤทธิ์
   •  แบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือ
   • เล่มเล็ก
   เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 2
  • วิธีดำเนินการ
   • ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้
   • แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
   • ความเหมาะสม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
   • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
   • วัดศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
   • จำนวน 28 คน
   วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 3
  • วิธีดำเนินการ
   •  ค่าเฉลี่ย
   •  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   •  t- test One - Sample
   สถิติที่ใช้ ในการวิจัย 4
  • เอกสาร ประกอบหลักสูตร
   •  การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก
   •  ความสนใจในการอ่านของเด็ก
   •  การใช้การ์ตูนประกอบภาพ
   •  หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
   •  บทร้อยกรอง
   เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสาร ประกอบหลักสูตร
     • การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสามมิติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
     • ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ” เชลางค์ นครบ้านเฮา” สำหรับนักเรียน
     • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( เพลินจันทร์ กิ่งก้ำ และคณะ )
     • การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี ”
     • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( กฤษณา ศิริวัฒน์ และคณะ )
     • การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก ”
     • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( รัตนา แสนเกษม )
   งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
  • กรอบแนวคิดการวิจัย
   • ขั้นตอนที่ 1
   • ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพ
   • 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   • 2. ยกร่างหนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
   • 3 . นำ หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่ IOC
   • 4. ปรับปรุงแก้ไข หนังสือเล่มเล็ก คู่มือครู แบบทดสอบและแบบประเมินผลงาน
   • 5. นำร่องการใช้หนังสือเล่มเล็ก 1 ครั้ง
   • 6 นำมาปรับปรุงแก้ไข
    • ขั้นตอนที่ 2
    • ขั้นการใช้
   • 1. ดำเนินการใช้หนังสือเล่มเล็กกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน ชั้ ป .4 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง อ . แสวงหา จ . อ่างทอง จำนวน 28 คน
   • 2. ทำการทดลองผลและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60
   ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการประเมิน 1 . วัดความเหมาะสมของหนังสือเล่มเล็ก 2. นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์
  • สวัสดี