Chia so tu nhien cho so thap phan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Chia so tu nhien cho so thap phan

on

 • 144 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
144
Vues sur SlideShare
144
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
1
Commentaires
1

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
 • wth???? cái hợi gì đây vậy? @@
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Chia so tu nhien cho so thap phan Presentation Transcript

 • 1. tiÕt 79 - Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n
 • 2. Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc : →NhËn d¹ng ®­îc d¹ng cña phÐp chia : Sè bÞ chia lµ STN, sè chia lµ STP → Nªu ®­îc quy t¾c vµ thùc hiÖn phÐp Küchia : n¨ng Ph¸t biÓu quy t¾c d­íi d¹ng kh¸c : ( VD: Muèn chia 1 STN cho 1 STP ta nh©n c¶ SBC vµ SC víi 10, 100...) VËn dông : ¸p dông ®­îc vµo c¸c bµi to¸n øng dông
 • 3. KiÓm tra bµi cò  Bµi tËp : TÝnh råi so s¸nh kÕt qu¶. 1. 2,1 : 7 5) 2. 2,1 : 7 10 ) 3. 1,89 : 9 ( 2,1 x 5 ) :(7x ( 2,1 x 10 ) :(7x ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100
 • 4. KiÓm tra bµi cò  KÕt qu¶ phÐp tÝnh 1. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 5 ) :(7x 5) 2. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 10 ) : ( 7 x 10 ) 3. 1,89 : 9 = ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100
 • 5. NhËn xÐt Sè bÞ chia vµ sè chia ë mçi phÇn ®Òu ®­îc cïng gÊp lªn 5, 10, 100 lÇn nh­ng th­¬ng cña chóng ®Òu kh«ng ®æi
 • 6. KÕ t luËn Khi ta nh©n Sè bÞ chia vµ Sè chia víi cïng mét sè kh¸c kh«ng th× th­¬ng kh«ng thay ®æi
 • 7. NhËn xÐt 2 phÐp tÝnh 1. 2,1 : 7 10 ) 0,3 2. 1,89 : 9 0,21 = = = = = = ( 2,1 x 10 ) :(7x 21 70 : 0,3 ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 ) 189 : 900 0,21
 • 8. NhËn xÐt Ta cã thÓ biÕn ®æi phÐp chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n thµnh phÐp chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn b»ng c¸ch nh©n c¶ Sè bÞ chia vµ Sè chia víi 10, 100,1000
 • 9. c¸c phÐp chia ®· häc  Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n  Chia mét sè thËp ph©n cho 10,100...  Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn, th­¬ng t×m ®­îc lµ mét sè thËp ph©n
 • 10. Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n
 • 11. vÝ dô Cho mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 87 mÐt.ChiÒu dµi m¶nh v­ên lµ 14,5 mÐt. TÝnh chiÒu réng m¶nh v­ên ®ã Tãm t¾ t Chu vi : 87 mÐt ChiÒu dµi : 14,5 mÐt ChiÒu réng : ? bµi gi¶i ChiÒu réng m¶nh v­ên lµ : 6 ( mÐt ) 87 : 14,5 =
 • 12. C¸ch thùc hiÖ n p hÐp chia ¸p dông kÕt luËn : Nh©n c¶ Sè bÞ chia vµ sè chia víi 10 ®Ó biÕn Sè chia thµnh sè tù nhiªn 87 : 14,5 = ( 87 x10 ) : ( 14,5 x 10 ) 87 : 14,5 = 870 : 145 87 : 14,5 = 6
 • 13. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 1: §Õm ë phÇn thËp ph©n cña Sè chia cã 1 ch÷ sè 87 k 14,5
 • 14. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 2 : Thªm 1 ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i Sè bÞ chia 870 14,5
 • 15. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 3 : G¹ch bá dÊu phÈy ë Sè chia ®i ( §©y chÝnh lµ thùc hiÖn phÐp nh©n c¶ Sè bÞ chia vµ Sè chia víi 10 ) 870 145
 • 16. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 4 Thùc hiÖn phÐp chia nh­ chia 2 sè tù nhiªn b×nh th­êng 870 145 000 6
 • 17. VÝ dô 2 : Thùc hiÖn phÐp chia 112 : 2,24
 • 18. Bµi gi¶i 112 0 0 00 2, 24 50
 • 19. Quy t¾c thùc hiÖn phÐp chia Muèn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n ta lµm nh­ sau : ♠ §Õm xem phÇn thËp ph©n cña sè chia cã bao nhiªu ch÷ sè th× ta thªm vµo bªn ph¶i sè bÞ chia bÊy nhiªu ch÷ sè 0 ♠ Bá dÊu phÈy cña sè chia vµ thùc hiÖn phÐp chia nh­ ®èi víi 2 sè tù nhiªn
 • 20. Thùc hµnh  Bµi tËp 1: T×m x 1 8 : x = 2,5  Bµi tËp 2 : Gi¶I bµI to¸n dùa vµo tãm t¾t sau: Thanh s¾t 5 dm nÆng 39 kg. Thanh s¾t 7,5 dm nÆng ? kg
 • 21. Thùc hµnh BµI gi¶I 1 8 : x = 2,5 x = 8 : 2,5 x = 3,2
 • 22. Thùc hµnh BµI gi¶I 2 Mét dm s¾t nÆng sè kg lµ : 39 : 5 = 7,8 ( kg ) 7,5 dm s¾t nÆng sè kg lµ : 7,8 x 7,5 = 58,5 ( kg ) §¸p sè : 58,5 kg
 • 23. Thùc hµnh Bµi 3 : Mét cöa hµng b¸n v¶i ngµy ®Çu b¸n ®­îc 2,25 mÐt vµ thu ®­îc 33750 ®ång. Ngµy h«m sau cöa hµng b¸n ®­îc 9 mÐt v¶i. Hái cöa hµng thu ®­îc bao nhiªu tiÒn.
 • 24. Thùc hµnh Bµi gi¶i Gi¸ tiÒn mét mÐt v¶i lµ 33750 : 2,25 = 15000 ( ®ång ) Sè tiÒn cöa hµng thu ®­îc khi b¸n 9 mÐt v¶i lµ 15000 x 9 = 135000 ( ®ång ) §¸p sè : 135000 ®ång
 • 25. Häc thuéc lßng quy t¾c thùc hiÖn phÐp chia 1 sè tù nhiªn cho 1 sè thËp ph©n  Lµm bµi tËp sè 3, 4, 6, 7 trang 67 trong S¸ch gi¸o khoa 