Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
0
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Chia so tu nhien cho so thap phan
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Chia so tu nhien cho so thap phan

102

Published on

1 Comment
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
 • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
102
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0
Actions
Partages
0
Téléchargements
1
Commentaires
1
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

Signaler un contenu
Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
No notes for slide

Transcript

 • 1. tiÕt 79 - Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n
 • 2. Môc tiªu bµi häc KiÕn thøc : →NhËn d¹ng ®­îc d¹ng cña phÐp chia : Sè bÞ chia lµ STN, sè chia lµ STP → Nªu ®­îc quy t¾c vµ thùc hiÖn phÐp Küchia : n¨ng Ph¸t biÓu quy t¾c d­íi d¹ng kh¸c : ( VD: Muèn chia 1 STN cho 1 STP ta nh©n c¶ SBC vµ SC víi 10, 100...) VËn dông : ¸p dông ®­îc vµo c¸c bµi to¸n øng dông
 • 3. KiÓm tra bµi cò  Bµi tËp : TÝnh råi so s¸nh kÕt qu¶. 1. 2,1 : 7 5) 2. 2,1 : 7 10 ) 3. 1,89 : 9 ( 2,1 x 5 ) :(7x ( 2,1 x 10 ) :(7x ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100
 • 4. KiÓm tra bµi cò  KÕt qu¶ phÐp tÝnh 1. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 5 ) :(7x 5) 2. 2,1 : 7 = ( 2,1 x 10 ) : ( 7 x 10 ) 3. 1,89 : 9 = ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100
 • 5. NhËn xÐt Sè bÞ chia vµ sè chia ë mçi phÇn ®Òu ®­îc cïng gÊp lªn 5, 10, 100 lÇn nh­ng th­¬ng cña chóng ®Òu kh«ng ®æi
 • 6. KÕ t luËn Khi ta nh©n Sè bÞ chia vµ Sè chia víi cïng mét sè kh¸c kh«ng th× th­¬ng kh«ng thay ®æi
 • 7. NhËn xÐt 2 phÐp tÝnh 1. 2,1 : 7 10 ) 0,3 2. 1,89 : 9 0,21 = = = = = = ( 2,1 x 10 ) :(7x 21 70 : 0,3 ( 1,89 x 100 ) : ( 9 x 100 ) 189 : 900 0,21
 • 8. NhËn xÐt Ta cã thÓ biÕn ®æi phÐp chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n thµnh phÐp chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn b»ng c¸ch nh©n c¶ Sè bÞ chia vµ Sè chia víi 10, 100,1000
 • 9. c¸c phÐp chia ®· häc  Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n  Chia mét sè thËp ph©n cho 10,100...  Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè tù nhiªn, th­¬ng t×m ®­îc lµ mét sè thËp ph©n
 • 10. Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n
 • 11. vÝ dô Cho mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 87 mÐt.ChiÒu dµi m¶nh v­ên lµ 14,5 mÐt. TÝnh chiÒu réng m¶nh v­ên ®ã Tãm t¾ t Chu vi : 87 mÐt ChiÒu dµi : 14,5 mÐt ChiÒu réng : ? bµi gi¶i ChiÒu réng m¶nh v­ên lµ : 6 ( mÐt ) 87 : 14,5 =
 • 12. C¸ch thùc hiÖ n p hÐp chia ¸p dông kÕt luËn : Nh©n c¶ Sè bÞ chia vµ sè chia víi 10 ®Ó biÕn Sè chia thµnh sè tù nhiªn 87 : 14,5 = ( 87 x10 ) : ( 14,5 x 10 ) 87 : 14,5 = 870 : 145 87 : 14,5 = 6
 • 13. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 1: §Õm ë phÇn thËp ph©n cña Sè chia cã 1 ch÷ sè 87 k 14,5
 • 14. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 2 : Thªm 1 ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i Sè bÞ chia 870 14,5
 • 15. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 3 : G¹ch bá dÊu phÈy ë Sè chia ®i ( §©y chÝnh lµ thùc hiÖn phÐp nh©n c¶ Sè bÞ chia vµ Sè chia víi 10 ) 870 145
 • 16. H×nh thµnh quy t¾c chia B­íc 4 Thùc hiÖn phÐp chia nh­ chia 2 sè tù nhiªn b×nh th­êng 870 145 000 6
 • 17. VÝ dô 2 : Thùc hiÖn phÐp chia 112 : 2,24
 • 18. Bµi gi¶i 112 0 0 00 2, 24 50
 • 19. Quy t¾c thùc hiÖn phÐp chia Muèn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n ta lµm nh­ sau : ♠ §Õm xem phÇn thËp ph©n cña sè chia cã bao nhiªu ch÷ sè th× ta thªm vµo bªn ph¶i sè bÞ chia bÊy nhiªu ch÷ sè 0 ♠ Bá dÊu phÈy cña sè chia vµ thùc hiÖn phÐp chia nh­ ®èi víi 2 sè tù nhiªn
 • 20. Thùc hµnh  Bµi tËp 1: T×m x 1 8 : x = 2,5  Bµi tËp 2 : Gi¶I bµI to¸n dùa vµo tãm t¾t sau: Thanh s¾t 5 dm nÆng 39 kg. Thanh s¾t 7,5 dm nÆng ? kg
 • 21. Thùc hµnh BµI gi¶I 1 8 : x = 2,5 x = 8 : 2,5 x = 3,2
 • 22. Thùc hµnh BµI gi¶I 2 Mét dm s¾t nÆng sè kg lµ : 39 : 5 = 7,8 ( kg ) 7,5 dm s¾t nÆng sè kg lµ : 7,8 x 7,5 = 58,5 ( kg ) §¸p sè : 58,5 kg
 • 23. Thùc hµnh Bµi 3 : Mét cöa hµng b¸n v¶i ngµy ®Çu b¸n ®­îc 2,25 mÐt vµ thu ®­îc 33750 ®ång. Ngµy h«m sau cöa hµng b¸n ®­îc 9 mÐt v¶i. Hái cöa hµng thu ®­îc bao nhiªu tiÒn.
 • 24. Thùc hµnh Bµi gi¶i Gi¸ tiÒn mét mÐt v¶i lµ 33750 : 2,25 = 15000 ( ®ång ) Sè tiÒn cöa hµng thu ®­îc khi b¸n 9 mÐt v¶i lµ 15000 x 9 = 135000 ( ®ång ) §¸p sè : 135000 ®ång
 • 25. Häc thuéc lßng quy t¾c thùc hiÖn phÐp chia 1 sè tù nhiªn cho 1 sè thËp ph©n  Lµm bµi tËp sè 3, 4, 6, 7 trang 67 trong S¸ch gi¸o khoa 

×