Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
 มา update งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
 มา update งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
 มา update งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
 มา update งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
 มา update งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

มา update งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

3,936

Published on

Published in: Éducation
0 commentaires
2 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
3,936
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
0
J'aime
2
Ajouts 0
No embeds

Signaler un contenu
Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
No notes for slide

Transcript

 • 1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสรุปกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านชื่อกิจกรรมระดับชั้นประเภท หมายเหตุสพป. สพม.ป. 4-6 ม. 1-3 ม.1-3 ม.4-61. การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก     ทีม 3 คน2. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน     ทีม 3 คนรวม 2 2 2 2รวม 2 กิจกรรม 8 รายการ
 • 2. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖เกณฑ์การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน2. ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน1.1นักเรียนระดับชั้น ป. 4-61.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 (สพป. และ สพม.)1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-62. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน (คละชั้นได้แต่ต้องอยู่ในช่วงชั้นเดียวกัน)2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน2.2.1ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 จานวน 2 ทีม (สพป. และ สพม.)2.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน3.1 กรอบการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยนักเรียนผู้ทาหน้าที่ยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน และดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย โดยใช้สื่อที่น่าสนใจเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจการอ่านและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยจัดทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้3.2 นาเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนเป็นผู้คิดและดาเนินการเองที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจ แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติใด้จริง ทีมละ 10 นาที3.3 สื่อ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง3.5 กิจกรรมที่นาเสนอต้องมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้าแข่งขัน3.6 รูปแบบการแข่งขัน1) นักเรียนระดับชั้น ป.4 -6- นาเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนเป็นผู้คิดและดาเนินการเองโดยใช้เสียงจริงในการนาเสนอ ไม่มีการบันทึกเสียงของผู้นาเสนอ- เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที และเวลานาเสนอทีมละ 10 นาที2) นักเรียนระดับชั้น ม .1 -3- นาเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนเป็นผู้คิดและดาเนินการเองโดยใช้เสียงจริงในการนาเสนอ ไม่มีการบันทึกเสียงของผู้นาเสนอ- เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที และเวลานาเสนอทีมละ 10 นาที
 • 3. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖3) นักเรียนระดับชั้น ม .4 -6- นาเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนเป็นผู้คิดและดาเนินการเองโดยใช้เสียงจริงในการนาเสนอ ไม่มีการบันทึกเสียงของผู้นาเสนอ- เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที และเวลานาเสนอทีมละ 10 นาที- การนาเสนอกิจกรรมอาจใช้ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ4. เกณฑ์การให้คะแนน 111คะแนนการวางร่างกาย (41 คะแนน)4.1 บุคลิกท่าทาง ความมั่นใจ 10 คะแนน4.2 อักขรวิธี 10 คะแนน4.3 น้าเสียง ลีลา และการใช้ภาษา 10 คะแนน4.4 ความน่าสนใจ ชวนติดตาม 10 คะแนนเนื้อหาสาระกิจกรรม (61 คะแนน)4.5 ความโดดเด่น แปลกใหม่ 10 คะแนน4.6 ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน4.7 ขั้นตอน/ลาดับเนื้อหา ความต่อเนื่องของกิจกรรม 10 คะแนน4.8 การนาไปใช้ได้จริง 10 คะแนน4.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10 คะแนน4.10 สื่อประกอบ 10 คะแนน5. เกณฑ์การตัดสินร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายเหตุ1) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด2) แสดงเกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
 • 4. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คนคุณสมบัติของคณะกรรมการ- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต- เป็นครูที่ทาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย,บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,นักเขียนหนังสือเด็ก หรือหนังสือสาหรับวัยรุ่นข้อควรคานึง- กรรมการที่เป็นครูผู้สอนต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันและกรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาในเขตของตนเข้าแข่งขัน- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน- กรรมการควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพื้นที่หลากหลาย- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับทีมที่ชนะในลาดับที่ 1-3สถานที่ทาการแข่งขัน- ต้องมีเวทีนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหมายเหตุ ห้ามผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้อง/เวทีการแข่งขัน7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ7.1 ทีมที่ชนะลาดับสูงสุดในลาดับ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ7.2ในกรณีที่มีทีมที่ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า3ทีมให้พิจารณาลาดับตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลากข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาควรต่อยอดโดยการจัดค่ายยุวบรรณารักษ์ และให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนและสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
 • 5. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็กและการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านที่ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง สังกัด เบอร์โทร.1 นางศกุนตลา สุขสมัย รอง ผอ.สวก. สวก. สพฐ. 08 1345 75562 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษา สวก. สพฐ. 08 6006 2383

×