Www.bangchak.co.th sunny bangchak-download_sunny-bangchak-overview
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Www.bangchak.co.th sunny bangchak-download_sunny-bangchak-overview

on

 • 1,329 vues

จำหน่ายและออกแบบพลังงานแสงแดด

จำหน่ายและออกแบบพลังงานแสงแดด

Statistiques

Vues

Total des vues
1,329
Vues sur SlideShare
1,297
Vues externes
32

Actions

J'aime
0
Téléchargements
1
Commentaires
0

2 Ajouts 32

http://xn--72ch5ah0doa4b2a4cxa9kqa7mj.blogspot.com 31
http://www.w3schools.com 1

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Www.bangchak.co.th sunny bangchak-download_sunny-bangchak-overview Document Transcript

 • 1. รายละเอียดโครงการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 2. ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ตาบลบางกระสั้น อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางสะดวก เพียง 5 กิโลเมตรจากจุดลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ – บางปะอิน ด้านหน้าโครงการติดถนนทางหลวงหมายเลข 3442 พื้นที่โครงการเกือบ 500 ไร่ ติดกับศูนย์ผลิตไบโอดีเซลและศูนย์จ่ายน้ามันบางปะอินของบริษัท บางจากฯกาลังการผลิตโครงการฯ ติ ด ตั้ ง แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ข นาด 280-290 วั ต ต์ ต่ อ แผง กว่ า150,000 แผง รวมกาลังการผลิตติดตั้ง 44 เมกะวัตต์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 3. ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยหลักจะขึ้นกับความเข้มของแสงอาทิตย์ ซึ่งความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาของวันจะมีค่าแตกต่างกัน โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าจะเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้า และจะมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสงอาทิตย์จนสูงสุดอยู่ในช่วงเที่ยงของวัน หลังจากนั้นก็จะลดลงจนหยุดการผลิ ต ในประมาณ 6โมงเย็ น ประมาณการว่ า โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์แสงอาทิตย์ บางปะอินจะผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 70 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 1 หมื่นครัวเรือน 19 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 4. อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 5. 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ บางปะอิ น ได้ เ ลื อ กใช้ แ ผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Multi Crystalline Silicon Solar Cell)ของบริษัท SUNTECH จากประเทศจีน ซึ่งได้รับความเชื่อถือในตลาดโลก และมีสัดส่วนทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้มีอายุของการพัฒนาเทคโนโลยีมานานกว่า 30 ปี ทาให้มั่นใจได้ว่าจะมีประสิทธิภ าพในการผลิตไฟฟ้า ได้ยาวนานตามที่ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับประกันไว้ที่ 25 ปี โดยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 0.8 โดยหลังจาก 25 ปีแล้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะยังสามารถใช้งานได้ แต่ประสิทธิภาพจะเหลือประมาณร้อยละ 80ของแผงใหม่ ซึ่งบริษัทฯอาจตัดสินใจในการส่งแผงกลับไป รีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตเพื่อผลิตเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใหม่ต่อไปการที่โครงการมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวม 44 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายให้การไฟฟ้ารวม 38 เมกะวัตต์ เนื่องจากในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า จะมีการสูญเสียในระบบอั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น จากอุ ณหภู มิข องแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ ใ นสภาพการใช้งานจริงที่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานที่กาหนดไว้ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ ต ามก าลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง (25องศาเซลเซี ย ส) รวมถึ งการสูญ เสี ย พลั งงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในโรงไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 6. 2. อินเวอร์เตอร์เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (เหมือนไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย)ซึ่งไม่ สามารถส่งมาใช้งานตามบ้านเรือ นทั่ว ไปได้ จึงต้อ งมี อุ ปกรณ์เพื่ อ แปลงกระแสไฟฟ้าจาก ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์โดยมีหลักการทางานด้วยการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในการสลับการเปิดปิดวงจรเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจากที่ไหลทิศทางเดียว (กระแสตรง)ให้เป็นไหลกลับไปกลับมา (กระแสสลับ) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ บางปะอิน ได้คัดเลือกใช้ อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ SMA จากประเทศ เยอรมันนี ซึ่งถือได้ว่าเป็น อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในโลกรายหนึ่ง โดยโครงการติดตัง ้ อินเวอร์เตอร์ขนาด 630 กิโลวัตต์ จานวนประมาณ 60 เครื่อง 22 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 7. 3. หม้อแปลงไฟฟ้าเนื่ อ งจากระบบส่ งไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ที่ จ่า ยไฟฟ้ า ไปตามภู มิ ภ าคต่า งๆ ของประเทศไทย เป็นระบบไฟฟ้าแรงสูง (แรงดันไฟฟ้าสูง ) แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ เป็นไฟฟ้าแรงดันต่า ไม่เหมาะสาหรับส่งจ่ายผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าเนื่องจากจะมีการสูญเสียมาก จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้เป็น22 กิโลโวลท์ และ 115 กิโลโวลท์ เพื่อให้เหมาะสมแก่การส่งผ่านระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวคือหม้อแปลงไฟฟ้า โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บางปะอิ น ใช้ห ม้อ แปลงไฟฟ้ าของบริษัท ทัสโก้ ทราโฟจากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล และมียอดส่งออกหม้อแปลงอันดับต้นของประเทศ 23 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 8. การทางานของโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 9. แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง อินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันต่า หม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันสูง สายส่ง25 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK
 • 10. ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก4 โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ SUNNY BANGCHAK