Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1)

on

  • 666 vues

Social Cooperation - Newspaper article by Santosh Takale on Need to Help each other in every aspect of Life.

Social Cooperation - Newspaper article by Santosh Takale on Need to Help each other in every aspect of Life.

Statistiques

Vues

Total des vues
666
Vues sur SlideShare
666
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
0
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1) Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1) Document Transcript

  • laoK Á 1, (Date – 04-01-2013) (News Paper : RamPrahar) ekmaokaM sahayya k$¸ AvaGao Qa$ saupMqa. navavaYaa-cao svaagat mhNaUna GaratIla ADgaL saaf krt haotao¸ tovhaca pustkaMcyaa iZgaaáyaaKalaI baalaBaartIcaopustk saapDlao. pustkacao mauKpRYz pahtaca mana baalapNaat gaolao. to mauKpRYz pahUna malaa lahanapNaI naohmaI p`SnapDayacaa kI yaa ica~atIla jao pustk daKivalao Aaho¸ %yaavar sauwa tr tsaoca ica~ Aaho¸ maga hI SaRMKlaa saMpt trIkaozo AsaolaÆ tMd`I BaMgalaI¸ karNa pustkaMcaa iZgaara kaosaLlaa haota. kumaarBaartItIla ‘sahkar $javaNaaáyaa’iva.Ko.paTIla yaaMcyaavarIla QaDa samaaor haota. Aaplyaa baalapNaIcyaa pustkaMt p`%yaxa kRtInao samaajasaovaa krNaaáyaaASaa maaNausakInao AaoqaMbalaolyaa vya@tIma%vaaMcaI kahI kmaI naahI. KrMtr jagaat sauwa ASaI Anaok mahana maaNasao¸maanavaanao ekmaokaMsa kolaolyaa madtImauLoca GaDlaI. [MijanaIyarIMga krt Asatanaa eoklaolaI ek gaaoYT saaMgatao. idvasaBar Aaplyaa Saotat maohnat k$na GarakDoinaGaalaolyaa ska^TlaMDmaQaIla eka FlaoimaMga naavaacyaa Saotkáyaalaa baajaUcyaa JaaDItIla dladlaItUna madtIcaa Qaavaa krNaaraAavaaja eokU Aalaa. jaa}na pahtao tr kayaÆ ek lahana inaragasa maulagaa dladlaIt AQaa- bauDalaa haota va svatÁlaasaaoDvatanaa madtIsaazI QaavaahI krt haota. ek sausvaBaavaI maaNasaacaI sahja p`vaR<aI mhNauna %yaa Saotkáyaanao dladlaItADklaolyaa lahana maulaalaa madt k$na vaacaivalao. kdaicat yaa madtIABaavaI tao maulagaa AitSaya saavakaSa pNaBayaanakpNao maR%yaUcyaa daZot gaolaa Asata. dusaáyaa idvaSaI AitSaya idmaaKdar gaaDI yao}na Saotkáyaacyaa Garasamaaor ]BaI raihlaI. %yaatUna ek EaImaMt]maVa vyai@tma%vaacaa maaNaUsa baahor Aalaa va %yaanao Saotkáyaasa saaMigatlaoo kI¸ %yaanao kala jyaa maulaasa vaacaivalao¸ %yaacaatao ipta Aaho. tao mhNaalaa kI¸ tumhI maaJyaa maulaacaa jaIva vaacaivalaat yaaba_la maI tumacaa AaBaarI Aahoca pNatumacyaasaazI kahI krNyaasa malaa na@kI AavaDola. Saotkáyaanao saaMigatlao kI %yaanao ho sava- maaNausakIKatr kolao AsaUna%yaalaa kuzlyaahI p`karcaI prtfoD nakao Aaho. evaZyaatca Saotkáyaacaa maulagaa %yaaMcyaa JaaopDIvajaa GaratUna baahorAalaa. %yaasa pahUna tao ]mada maaNaUsa mhNaalaa kI jar maaNausakI mhNaUna maI tuJyaa maulaalaa ]<ama iSaxaNa idlao tr tuJaIkahI hrkt nasaavaI¸ karNa malaa maaiht Aaho¸ tao sauwa puZo maaoza hao}na tuJyaap`maaNaoca samaajaacaI saovaa krola va maaozonaava kmaavaola. puZo %yaa Saotkáyaacaa maulagaa saoMT maorIja vaOVkIya ivaValayaa maQyao iSakUna Da^@Tr Jaalaa va puZo poinaisalaInacyaaSaaoQaasaazI sar Alao@JaaMDr FlaoimaMga mhNauna jagaat Ajaramar Jaalaa. kahI vaYaa-MnaI %yaa ]maVa vyai@tcyaa maulaalaanyaUmaaoinayaa ³fuPfusaacaa dah´ Jaalaa. kSaanao vaacaivalao %yaalaaÆ poinaisalaInanao² kaoNa haota tao SaotkáyaacaI madtkrNaara ]mada maaNaUsa ­ laa^D- ranDa^lf caica-la va %yaacyaa maulaacao naava haoto sar ivasTna caica-la. jarI varIla gaaoYTIcaI sa%ya­Asa%yata baajaUlaa zovalaI¸ trI ho na@kI kI¸ maaNasaanao maaNasaacaI madt krNao hIkaLacaI garja haotI¸ Aaho va rahNaar Aaho. “ ekmaokaM sahayya k$¸ AvaGao Qa$ saupMqa.” ­ saMtaoYa Tklao santoshatbarc@gmail.com