Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1)
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1)

320

Published on

Social Cooperation - Newspaper article by Santosh Takale on Need to Help each other in every aspect of Life. ...

Social Cooperation - Newspaper article by Santosh Takale on Need to Help each other in every aspect of Life.

0 commentaires
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
320
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
0
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

Signaler un contenu
Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
No notes for slide

Transcript

  • 1. laoK Á 1, (Date – 04-01-2013) (News Paper : RamPrahar) ekmaokaM sahayya k$¸ AvaGao Qa$ saupMqa. navavaYaa-cao svaagat mhNaUna GaratIla ADgaL saaf krt haotao¸ tovhaca pustkaMcyaa iZgaaáyaaKalaI baalaBaartIcaopustk saapDlao. pustkacao mauKpRYz pahtaca mana baalapNaat gaolao. to mauKpRYz pahUna malaa lahanapNaI naohmaI p`SnapDayacaa kI yaa ica~atIla jao pustk daKivalao Aaho¸ %yaavar sauwa tr tsaoca ica~ Aaho¸ maga hI SaRMKlaa saMpt trIkaozo AsaolaÆ tMd`I BaMgalaI¸ karNa pustkaMcaa iZgaara kaosaLlaa haota. kumaarBaartItIla ‘sahkar $javaNaaáyaa’iva.Ko.paTIla yaaMcyaavarIla QaDa samaaor haota. Aaplyaa baalapNaIcyaa pustkaMt p`%yaxa kRtInao samaajasaovaa krNaaáyaaASaa maaNausakInao AaoqaMbalaolyaa vya@tIma%vaaMcaI kahI kmaI naahI. KrMtr jagaat sauwa ASaI Anaok mahana maaNasao¸maanavaanao ekmaokaMsa kolaolyaa madtImauLoca GaDlaI. [MijanaIyarIMga krt Asatanaa eoklaolaI ek gaaoYT saaMgatao. idvasaBar Aaplyaa Saotat maohnat k$na GarakDoinaGaalaolyaa ska^TlaMDmaQaIla eka FlaoimaMga naavaacyaa Saotkáyaalaa baajaUcyaa JaaDItIla dladlaItUna madtIcaa Qaavaa krNaaraAavaaja eokU Aalaa. jaa}na pahtao tr kayaÆ ek lahana inaragasa maulagaa dladlaIt AQaa- bauDalaa haota va svatÁlaasaaoDvatanaa madtIsaazI QaavaahI krt haota. ek sausvaBaavaI maaNasaacaI sahja p`vaR<aI mhNauna %yaa Saotkáyaanao dladlaItADklaolyaa lahana maulaalaa madt k$na vaacaivalao. kdaicat yaa madtIABaavaI tao maulagaa AitSaya saavakaSa pNaBayaanakpNao maR%yaUcyaa daZot gaolaa Asata. dusaáyaa idvaSaI AitSaya idmaaKdar gaaDI yao}na Saotkáyaacyaa Garasamaaor ]BaI raihlaI. %yaatUna ek EaImaMt]maVa vyai@tma%vaacaa maaNaUsa baahor Aalaa va %yaanao Saotkáyaasa saaMigatlaoo kI¸ %yaanao kala jyaa maulaasa vaacaivalao¸ %yaacaatao ipta Aaho. tao mhNaalaa kI¸ tumhI maaJyaa maulaacaa jaIva vaacaivalaat yaaba_la maI tumacaa AaBaarI Aahoca pNatumacyaasaazI kahI krNyaasa malaa na@kI AavaDola. Saotkáyaanao saaMigatlao kI %yaanao ho sava- maaNausakIKatr kolao AsaUna%yaalaa kuzlyaahI p`karcaI prtfoD nakao Aaho. evaZyaatca Saotkáyaacaa maulagaa %yaaMcyaa JaaopDIvajaa GaratUna baahorAalaa. %yaasa pahUna tao ]mada maaNaUsa mhNaalaa kI jar maaNausakI mhNaUna maI tuJyaa maulaalaa ]<ama iSaxaNa idlao tr tuJaIkahI hrkt nasaavaI¸ karNa malaa maaiht Aaho¸ tao sauwa puZo maaoza hao}na tuJyaap`maaNaoca samaajaacaI saovaa krola va maaozonaava kmaavaola. puZo %yaa Saotkáyaacaa maulagaa saoMT maorIja vaOVkIya ivaValayaa maQyao iSakUna Da^@Tr Jaalaa va puZo poinaisalaInacyaaSaaoQaasaazI sar Alao@JaaMDr FlaoimaMga mhNauna jagaat Ajaramar Jaalaa. kahI vaYaa-MnaI %yaa ]maVa vyai@tcyaa maulaalaanyaUmaaoinayaa ³fuPfusaacaa dah´ Jaalaa. kSaanao vaacaivalao %yaalaaÆ poinaisalaInanao² kaoNa haota tao SaotkáyaacaI madtkrNaara ]mada maaNaUsa ­ laa^D- ranDa^lf caica-la va %yaacyaa maulaacao naava haoto sar ivasTna caica-la. jarI varIla gaaoYTIcaI sa%ya­Asa%yata baajaUlaa zovalaI¸ trI ho na@kI kI¸ maaNasaanao maaNasaacaI madt krNao hIkaLacaI garja haotI¸ Aaho va rahNaar Aaho. “ ekmaokaM sahayya k$¸ AvaGao Qa$ saupMqa.” ­ saMtaoYa Tklao santoshatbarc@gmail.com

×