• Télécharger
Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23)

le

  • 521 vues

Albert Einstein

Albert Einstein

Statistiques

Vues

Total des vues
521
Vues sur SlideShare
521
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
0
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Êtes-vous sûr de vouloir
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23) Document Transcript

  • 1. laoK Á 23 (Date : 28-06-2013) (News Paper : RamPrahar) “ Aa[-nasTa[nacao Ajaba ikssao ” sava-ca Saas~& %yaaMcyaa ivasarBaaoLopNaasaazIÊ táhovaa[-kpNaasaazI p`isaw Aahot. yaaMt AitSaya valayaaMikt vya>I mhNajao ‘AlbaT- Aa[-nasTa[na’. %yaaMcyaa baabatcyaa Anaok p`isaw Asalaolyaa ikssyaaMcaI sa%ya­Asa%yata baajaUlaa zovalaI tr %yaaMmaQaIla %yaaMcaa va %yaaMcyaa sahka-yaaMcaa caaNaaxapNaa sahja jaaNavatao. Asaaca Aa[-nasTa[nacaa ek ikssaa pahU yaa. Aa[-nasTa[nacaI ‘iqaArI Aa^f irlaoTIvhITI’ p`isaw JaalyaanaMtrÊ %yaaMnaa Anaok izkaNaI vyaa#yaanaaMsaazI AamaMi~t kolao jaa} laagalao. svatÁcao saMSaaoQanaÊ vyaa#yaanao va %yaaMsaazI haoNaara p`vaasaÊ yaaMcyaa gaDbaDIt Aa[-nasTa[na AajaarI Asatanaa GaDlaolaa ha ek p`saMga Aaho. ekda eka izkaNaI Aa[-nasTa[nalaa vyaa#yaanaasaazI baaolaavalao gaolao. %yaaMcaI tbyaot KUpca Kraba haotIÊ prMtu vyaa#yaanaalaa jaaNaohI garjaocao haoto. to (a ivacaarat gaZlaolao AsatanaaÊ %yaaMcyaa D/ayavhrnao %yaaMnaa ek yau>I saucavalaI. D/ayavhr mhNaalaaÊ “saahobaÊ maI Aatapya-Mt tumacaI SaMBarek vyaa#yaanao eoklaI Aahot AaiNa to malaa Aata caaMgalao paz Jaalao Aaho. %yaamauLo tumhI Aaja jara Aarama kra AaiNa tumacyaa jaagaI maI jaa}na vyaa#yaana dotao.” jamaocaI baajaU hI kIÊ %yaa izkaNaI Aa[-nasTa[nalaa vya>ISaÁ kaoNaIhI AaoLKt navhto. Aa[-nasTa[nalaa hI klpnaa Kup AavaDlaI. maga zrlyaap`maaNaoÊ Aa[-nasTa[nacaa D/ayavhr %yaaMcao kpDo caZvaUna vyaa#yaanaalaa gaolaa. %yaanao Kup Cana vyaa#yaana idlao. Aatapya-Mt sagaLM Cana inaBaavaUna gaolao. pNa KrI pMcaa[-t puZo haotI. laaokaMnaI eoklaolyaa vyaa#yaanaavar p`Sna ivacaarayalaa sau$vaat kolaI. %yaaMtIla ek­daona p`SnaaMcaI ]<aro D/ayavhrnao AcaUk idlaI. pNa naMtr kahI p`SnaaMmaQyao %yaacaI BaMbaorI ]DalaI. tovha Aa[-nasTa[nalaa DaoLyaasamaaor AaNaUna AitSaya caaNaaxapNao %yaanao laaokaMnaa saaMgaItlao kIÊ “ tumhI Kupca saaQao­saaopo p`Sna ivacaart AahatÊ yaacaI ]<aro tr tumhalaa maaJaa D/ayavhrsaudQaa do[-la.” %yaavaoLI Aa[-nasTa[na D/ayavhrcyaa vaoYaat gaaDIt basalaa haota. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "