• J'aime
 • Télécharger
Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23)
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-23)

 • 68 vues
Published

Albert Einstein

Albert Einstein

Published in Éducation
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Soyez le premier à commenter
  Be the first to like this
Aucun téléchargement

Vues

Total des vues
68
On SlideShare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0

Actions

Partages
Téléchargements
0
Commentaires
0
J'aime
0

Ajouts 0

No embeds

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. laoK Á 23 (Date : 28-06-2013) (News Paper : RamPrahar) “ Aa[-nasTa[nacao Ajaba ikssao ” sava-ca Saas~& %yaaMcyaa ivasarBaaoLopNaasaazIÊ táhovaa[-kpNaasaazI p`isaw Aahot. yaaMt AitSaya valayaaMikt vya>I mhNajao ‘AlbaT- Aa[-nasTa[na’. %yaaMcyaa baabatcyaa Anaok p`isaw Asalaolyaa ikssyaaMcaI sa%ya­Asa%yata baajaUlaa zovalaI tr %yaaMmaQaIla %yaaMcaa va %yaaMcyaa sahka-yaaMcaa caaNaaxapNaa sahja jaaNavatao. Asaaca Aa[-nasTa[nacaa ek ikssaa pahU yaa. Aa[-nasTa[nacaI ‘iqaArI Aa^f irlaoTIvhITI’ p`isaw JaalyaanaMtrÊ %yaaMnaa Anaok izkaNaI vyaa#yaanaaMsaazI AamaMi~t kolao jaa} laagalao. svatÁcao saMSaaoQanaÊ vyaa#yaanao va %yaaMsaazI haoNaara p`vaasaÊ yaaMcyaa gaDbaDIt Aa[-nasTa[na AajaarI Asatanaa GaDlaolaa ha ek p`saMga Aaho. ekda eka izkaNaI Aa[-nasTa[nalaa vyaa#yaanaasaazI baaolaavalao gaolao. %yaaMcaI tbyaot KUpca Kraba haotIÊ prMtu vyaa#yaanaalaa jaaNaohI garjaocao haoto. to (a ivacaarat gaZlaolao AsatanaaÊ %yaaMcyaa D/ayavhrnao %yaaMnaa ek yau>I saucavalaI. D/ayavhr mhNaalaaÊ “saahobaÊ maI Aatapya-Mt tumacaI SaMBarek vyaa#yaanao eoklaI Aahot AaiNa to malaa Aata caaMgalao paz Jaalao Aaho. %yaamauLo tumhI Aaja jara Aarama kra AaiNa tumacyaa jaagaI maI jaa}na vyaa#yaana dotao.” jamaocaI baajaU hI kIÊ %yaa izkaNaI Aa[-nasTa[nalaa vya>ISaÁ kaoNaIhI AaoLKt navhto. Aa[-nasTa[nalaa hI klpnaa Kup AavaDlaI. maga zrlyaap`maaNaoÊ Aa[-nasTa[nacaa D/ayavhr %yaaMcao kpDo caZvaUna vyaa#yaanaalaa gaolaa. %yaanao Kup Cana vyaa#yaana idlao. Aatapya-Mt sagaLM Cana inaBaavaUna gaolao. pNa KrI pMcaa[-t puZo haotI. laaokaMnaI eoklaolyaa vyaa#yaanaavar p`Sna ivacaarayalaa sau$vaat kolaI. %yaaMtIla ek­daona p`SnaaMcaI ]<aro D/ayavhrnao AcaUk idlaI. pNa naMtr kahI p`SnaaMmaQyao %yaacaI BaMbaorI ]DalaI. tovha Aa[-nasTa[nalaa DaoLyaasamaaor AaNaUna AitSaya caaNaaxapNao %yaanao laaokaMnaa saaMgaItlao kIÊ “ tumhI Kupca saaQao­saaopo p`Sna ivacaart AahatÊ yaacaI ]<aro tr tumhalaa maaJaa D/ayavhrsaudQaa do[-la.” %yaavaoLI Aa[-nasTa[na D/ayavhrcyaa vaoYaat gaaDIt basalaa haota. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "