Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
Cac bai van ta canh lop 5
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Cac bai van ta canh lop 5

518

Published on

0 commentaires
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
518
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0
Actions
Partages
0
Téléchargements
4
Commentaires
0
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

Signaler un contenu
Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1/ Em yªu nhÊt c¶nh vËt nµo trªn quª h¬ng m×nh? H·y viÕt bµi v¨n miªu t¶ ng¾n (kho¶ng 20 – 25 dßng) nh”m béc lé t×nh c¶m cña em ®èi víi c¶nh vËt ®ã. 2/ Sau bao ngµy n¾ng g¾t, c©y cèi kh” hÐo x¸c x¬. V¹n vËt ®Òu thÊy l¶ ®i v× nãng nùc. ThÕ råi c¬n ma còng ®Õn. C©y cèi h¶ hª, v¹n vËt nh ®îc thªm søc sèng míi. Em h·y t¶ l¹i c¬n ma tèt lµnh ®ã. 3/ Mét n¨m cã bèn mïa, mïa nµo còng cã nh÷ng vÎ ®Ñp riªng. H·y miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp cña n¬i em ë vµo mét mïa trong n¨m. 4/ H·y viÕt mét bµi v¨n ng¾n (kho¶ng 20- 25 dßng) t¶ quang c¶nh lµng, b¶n (hoÆc phè phêng) em lóc b¾t ®Çu mét ngµy míi. 5/ T¶ l¹i c¶nh vui ch¬i cña em cïng c¸c b¹n trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp ë quª h¬ng. 6/ Em ®· tõng chøng kiÕn c¶nh ®êng phè ån µo, nhén nhÞp, hèi h¶ trong lóc trêi vÇn vò chuyÓn ma, khi em tan häc trªn ®êng trë vÒ nhµ. H·y t¶ l¹i c¶nh ®ã. 7/T¶ quang c¶nh ®êng phè n¬i em ë lóc trêi ma to võa t¹nh. 8/ MÆt tr¨ng trßn vµnh v¹nh tõ tõ nh” lªn sau luü tre lµng, to¶ ¸nh s¸ng m¸t dÞu xuèng mÆt ®Êt. Cµnh c©y kÏ l¸ ®Ém ¸nh tr¨ng, h¬ng hoa cau dÞu dµng lan to¶. §ªm tr¨ng quª h¬ng thËt lµ ®Ñp vµ thanh b×nh. Em h·y t¶ l¹i c¶nh ®ã. 9/ Ai còng ®· tõng cã dÞp ng¾m nh×n mét dßng s”ng, mét c¸nh ®ång, mét triÒn ®ª cña lµng quª th©n thuéc. Nh÷ng c¶nh vËt cña cuéc sèng thanh b×nh Êy ®· ®Ó l¹i trong mçi chóng ta nh÷ng Ên tîng khã quªn. Em h·y t¶ l¹i mét trong nh÷ng c¶nh vËt ®ã vµ nªu c¶m xóc cña m×nh. 10/ C¸nh ®ång lóa chÝn quª em vµo mïa thu ho¹ch ®Ñp nh mét tÊm th¶m vµng. Bao må h”i c”ng søc cña c¸c b¸c n”ng d©n ®· kÕt l¹i trong nh÷ng h¹t vµng nÆng trÜu.
  • 2. H·y t¶ l¹i c¸nh ®ång lóa chÝn ë quª em. 11/ Mïa xu©n, mïa cña ngµn hoa khoe s¾c, mïa cña léc biÕc, chåi non, mïa cña Ðn bay, mïa cña nh÷ng c¬n ma dÞu dµng ... Em ®· tõng say sa ng¾m c¶nh s¾c t¬i ®Ñp cña mïa xu©n, h·y t¶ l¹i c¶nh s¾c t¬i ®Ñp Êy. 12/ Con ®êng rîp bãng hµng c©y víi nh÷ng c¸nh bím rËp rên theo ch©n em tíi trêng. 13/ C¸nh ®ång quª vµo mét buæi chiÒu hÌ víi nh÷ng c¸nh diÒu biÕc l¬ lñng trªn nÒn trêi 14/Dßng s«ng hiÒn hoµ víi nh÷ng con ®ß khua níc ªm tr«i. 15/ Mïa xu©n ®Õn lµm cho v¹n vËt trµn trÒ nhùa sèng, trçi dËy mét søc sèng míi. Em h·y t¶ l¹i vên rau cña nhµ em trång ( hoÆc cña nhµ hµng xãm) vµo mét buæi s¸ng mïa xu©n . 16/T¶ l¹i quang c¶nh trêng em vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi tríc giê vµo häc. 17/ Sau buæi tËp thÓ dôc gi÷a giê trêng con thêng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i bæ Ých. Con h·y t¶ l¹i c¶nh vui ch¬i sau buæi tËp thÓ dôc mµ con ®· tham gia. 18/“Mïa xu©n ®Õn, c©y cèi ®©m chåi n¶y léc. Hoa dua nhau xoÌ në táa ng¸t h¬ng th¬m. Ong rï r× ®«i c¸nh, bím vÏ vßng trªn nh÷ng luèng hoa. Tõng lµn giã xu©n h©y hÈy, nång nµn ...” Dùa vµo ®o¹n v¨n trªn, b»ng sù tëng tîng vµ s¸ng t¹o cña m×nh em h·y t¶ l¹i khu vên trêng cña em vµo mét buæi s¸ng mïa xu©n ®Ñp trêi .
  • 3. 19/ ë nhiÒu vïng trªn ®Êt níc ta, h»ng n¨m nh©n d©n tæ chøc nhiÒu lÔ héi truyÒn thèng (VD: héi ®Òn Hïng, Héi chïa H¬ng, Héi Lim, hoÆc héi ë lµng em….) Em h·y t¶ l¹i quang c¶nh mét lÔ héi mµ em ®· chøng kiÕn. 20/¶ quang c¶nh mét buæi lÔ ph¸t ®éng phong trµo :” Hëng øng cu«c vËn ®éng chÊp hµnh an toµn giao th«ng “ do trêng em tæ chøc. 21/ Trong bµi “ChiÒu Thu” t¸c gi¶ viÕt: Th¨m th¼m trêi xanh léng ®¸y hå Mïi hoa thiªn lÝ tho¶ng chiÒu thu Con cß bay l¶ trong c©u h¸t GiÊc trÎ say dµi nhÞp vâng ru L¸ thÊp cµnh cao giã ®uæi nhau Lóa træ dßng t¬ ngËm cèm non Gãc vên rông véi chiÕc mo cau L¸ dµi v¬n s¾c lìi g¬m con Tr¸i na më m¾t nh×n ng¬ ng¸c TiÕng chim m¸ch lÎo c©y hång chÝn §µn kiÕn trêng chinh tù thña nµo §iÓm nh¹t da trêi nh÷ng chÊm son. C¶nh chiÒu thu cña mét vïng quª thanh b×nh, ªm ¶ nhng ®Çy søc sèng. Dùa vµo nh÷ng c©u th¬ trªn em h·y t¶ l¹i c¶nh chiÒu thu trªn quª h¬ng em. 22/ Råi ®ét nhiªn chó chuån chuån níc tung c¸nh bay vät lªn. Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ luü tre xanh r× rµo, lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh tríc giã. Råi tÊt c¶ nh÷ng c¶nh cña ®Êt níc hiÖn ra: c¸nh ®ång víi nh÷ng ®µn tr©u thung th¨ng gÆm cá, dßng s«ng víi nh÷ng ®oµn thuyÒn ngîc xu«i…. Dùa vµo néi dung ®o¹n v¨n trªn, em h·y nhËp vai chó chuån chuån níc ®Ó t¶ l¹i c¶nh s¾c cña quª h¬ng vµo mét buæi chiÒu thu. 23/ Trong bèn mïa xu©n, h¹, thu, ®«ng, mïa nµo còng cã mét vÎ ®Ñp riªng vµ ®éc ®¸o.Nhng cã lÏ mïa xu©n vÉn lµ mïa ®Ñp nhÊt trong
  • 4. n¨m. Mïa xu©n c©y cèi ®©m chåi n¶y léc, hoa tr¸i khoe s¾c to¶ h¬ng. Kh«ng chØ cã thÕ mïa xu©n cßn ®em ®Õn co ®Êt trêi nh÷ng lµn ma bôi, nh÷ng s¾c mµu ®Ñp nhÊt vµ c¶ nh÷ng b¶n nh¹c ®Çy quyÕn rò cña c¸c loµi chim n÷a... B»ng sù tëng tëng vµ c¶m nhËn cña m×nh, em h·y t¶ l¹i c¶nh mïa xu©n víi tÊt c¶ vÎ ®Ñp cña nã. 24/§Ó ®éng viªn c¸c b¹n häc sinh häc tËp tèt trêng con (hoÆc líp con) thêng tæ chøc c¸c ®ît ph¸t thëng. Con h·y t¶ l¹i mét buæi ph¸t thëng do trêng (hoÆc líp) tæ chøc mµ con cã dÞp chøng kiÕn hoÆc tham gia. 25/T¶ l¹i c¶nh nhén nhÞp, s«i næi, khÈn tr¬ng nhng thanh b×nh vµ ®Çm Êm ë quª h¬ng em vµo mét ngµy gi¸p tÕt. 26/ Ngêi vui nªn c¶nh còng vui . Quang c¶nh buæi s¸ng ngµy khai trêng t¬i s¸ng, nhén nhÞp vµ vui vÎ víi tÊt c¶ mäi ngêi . H·y t¶ l¹i c¶nh nhén nhÞp tng bõng ë trêng em vµo buæi s¸ng ngµy khai trêng . 27/ T¶ c¶nh ®«ng vui ®Çm Êm cña gia ®×nh con khi cã ngêi th©n ®i xa l©u ngµy trë l¹i 28/: Hµng n¨m cø vµo dÞp tÕt cè truyÒn cña d©n téc ®Þa ph¬ng em thêng tæ chøc héi vui xu©n b»ng nh÷ng trß ch¬i d©n gian thËt bæ Ých . Em h·y t¶ l¹i c¶nh vui xu©n ®ã 29/ S¸ng nay, con ®îc bè mÑ ®a ®i thi häc sinh giái. Tríc khi vµo thi, con ®îc chøng kiÕn c¶nh ®«ng vui nhén nhÞp cña trêng thi. Con h·y t¶ l¹i c¶nh ®ã 30/ Em ch¹y nh¶y tung t¨ng Móa h¸t quanh «ng tr¨ng Em nh¶y tr¨ng còng nh¶y M¸i nhµ ít ¸nh vµng
  • 5. Dùa vµo néi dung ®o¹n th¬ vµ b»ng trÝ tëng tîng cña m×nh, con h·y t¶ l¹i c¶nh vui ch¬i hån nhiªn cña con cïng c¸c b¹n trong mét ®ªm tr¨ng ®Ñp . 31/N¬i nµy mÊy b¸c cµy §Çu nghiªng nghiªng chiÕc nãn TiÕng tr©u vµ tiÕng ngêi Vang ruéng dµi b× bâm N¬i kia lµ mÊy chÞ Th× thßm t¸t gµu dai Níc reo quanh lßng m¸ng Bät tung tr¾ng hoa nhµi N¬i Êy mÊy c« cÊy Ngöa tay phÝa mÆt trêi M¹ bÐn hµng th¼ng ®øng Hån nhiªn trong tiÕng cêi. ( C¸nh ®ång lµng §iÒn Tr× - TrÇn §¨ng Khoa) Dùa vµo nh÷ng h×nh ¶nh trong c¸c khæ th¬ trªn, con h·y t¶ l¹i c¶nh nhén nhÞp trªn c¸nh ®ång lµng quª khi b¾t ®Çu vµo vô cÊy 32/Em hãy viết bài văn ngắn tả một cơn mưa mùa xuân trên quê hương em. 33/ Tia n¾ng ®Çu tiªn rít xuèng vên. §¸nh thøc c©y l¸, cá hoa. Giät s¬ng ®ªm bçng long lanh. Trong vßm l¸ xanh m¬n mën cña c©y cèi trong vên cã mÊy chó chim b«ng ®ang nh¶y nhotds b¾t s©u. Em h·y t¶ vên c©y trong buæi s¸ng trong lµnh Êy. 34/Em h·y t¶ ng«i nhµ th©n quen em ®ang ë víi ngêi th©n trong mét buæi s¸ng mïa xu©n. 35/ Quª em lóa ®ang chÝn ré, c¸nh ®ång ai còng thÊy ®Ñp, thÊy vui. Em h·y t¶ c¸nh ®ång lóa chÝn quª em vµo mét buæi s¸ng. 36/ ChØ cßn hai th¸ng n÷a lµ c¸c em xa m¸i trêng TiÓu häc – N¬i em ®· cïng b¹n bÌ thÇy c« víi bao kû niÖm buån vui ë tuæi häc trß. Gêi ®©y s¾p ®Õn ngµy ph¶i xa thÇy c«, b¹n bÌ, ghÕ ®a, hµng c©y...lßng
  • 6. em b©ng khu©ng mét niÒn lkhã t¶. H·y tëng tëng ra cuéc chia tay ®Çy lu luyÕn Êy vµ viÕt mét bµi v¨n t¶ l¹i kh«ng khÝ cña ngµy t¹m biÕt m¸i trêng TiÓu häc th©n yªu. 37/Mét buæi tí trêng, em nghe thÊy tiÕng r©m ran cña bÇy ve ho¨ck anh×n thÊy s¾c ®á t¬i cña hoa phîng.Em h·y t¶ vµ ghi l¹i nh÷ng c¶m xóc cña em ë thêi ®iÓm ®ã b»ng mét bµi v¨n. 38/ Díi ¸nh tr¨ng thu s¸ng v»ng vÆc, c¶nh vËt quª em bçng ®Ñp lung linh huyÒn ¶o.Em h·y miªu t¶ khu vên vµo ®ªm tr¨ng s¸ng.
  • 7. em b©ng khu©ng mét niÒn lkhã t¶. H·y tëng tëng ra cuéc chia tay ®Çy lu luyÕn Êy vµ viÕt mét bµi v¨n t¶ l¹i kh«ng khÝ cña ngµy t¹m biÕt m¸i trêng TiÓu häc th©n yªu. 37/Mét buæi tí trêng, em nghe thÊy tiÕng r©m ran cña bÇy ve ho¨ck anh×n thÊy s¾c ®á t¬i cña hoa phîng.Em h·y t¶ vµ ghi l¹i nh÷ng c¶m xóc cña em ë thêi ®iÓm ®ã b»ng mét bµi v¨n. 38/ Díi ¸nh tr¨ng thu s¸ng v»ng vÆc, c¶nh vËt quª em bçng ®Ñp lung linh huyÒn ¶o.Em h·y miªu t¶ khu vên vµo ®ªm tr¨ng s¸ng.

×