Soutenance

214 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
214
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
4
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Soutenance

 1. 1. SSoouutteennaannccee RRaappppoorrtt ddee SSttaaggee Encadré par : Mr Présenter Par : Lahoucine Gueddi Ismail Adardour
 2. 2. SSoommmmaaiirree DDééddiiccaaccee RReemmeerrcciieemmeenntt IInnttrroodduuccttiioonn ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....44 PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee :: pprréésseennttaattiioonn ddee ll’’eennttrreepprriissee LLee ggrroouuppee AAGGRRII SSOOUUSSSS………………………………………………………………………………………………………………..............55 LLaa ssoocciiééttéé PPrriimmaa SSOOUUSSSS…………………………………………………………………………………………………………..................66 LL’’aaccttiivviittéé ddee PPrriimmaa SSOOUUSSSS……………………………………………………………………………………………………................1100 LLeess sseerrvviicceess pprrooppoossééss ppaarr PPrriimmaa SSOOUUSSSS……………………………………………………………………....1111 PPrreemmiièèrree ppaarrttiiee :: llaa cchhaaîînnee ddee ffaabbrriiccaattiioonn LLee pprroocceessssuuss ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ……………………………………………………………………………………......1188 LLeess ttaacchheess eeffffeeccttuuééeess ………………………………………………………………………………………………………………………………..2266 CCoonncclluussiioonn
 3. 3. DDééddiiccaaccee
 4. 4. RReemmeerrcciieemmeenntt
 5. 5. IInnttrroodduuccttiioonn CCee rraappppoorrtt pprréésseennttee llee ttrraavvaaiill eeffffeeccttuuéé lloorrss dduu ssttaaggee rrééaalliisséé ddaannss llee ccaaddrree ,, ddeeuuxxiièèmmee aannnnééee àà LL’’EESSGG ÉÉccoollee ssuuppéérriieeuurree ddee ggeessttiioonn .. UUnn ddeess pplluuss ggrraannddss ggrroouuppeemmeennttss dd’’eexxppoorrttaatteeuurrss ddee ffrruuiittss eett lléégguummeess aauu MMaarroocc ……....
 6. 6. PPrréésseennttaattiioonn ddee ll’’eennttrreepprriissee LLee ggrroouuppee AAGGRRII-- SSOOUUSSSS LLaa ssoocciiééttéé AAGGRRII--SSOOUUSSSS aa vvuu llee jjoouurr eenn11998899.. EEllllee eesstt ssppéécciiaalliissééee ddaannss llaa pprroodduuccttiioonn eett ll’’eexxppoorrttaattiioonn ddee ffrruuiittss eett lléégguummeess dduu MMaarroocc .. SSoonn ssiièèggee eesstt ssiittuuéé àà AAggaaddiirr ……..
 7. 7. LLaa ssoocciiééttéé PPRRIIMMAA SSOOUUSSSS DDeeppuuiiss ssaa ccrrééaattiioonn eenn 11998888 ,, llaa ssoocciiééttéé eexxppllooiittéé eett ggèèrree aavveecc uunnee ppaarrffaaiittee mmaaîîttrriissee dduu ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddeess ffrruuiittss .. LL’’iinnssttaauurraattiioonn dd’’uunn ssyyssttèèmmee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn ppeerrttiinneenntt ,, aaiinnssii qquu’’uunnee ccoooorrddiinnaattiioonn ooppttiimmaallee ,, ppeerrmmeetttteenntt ddee ssuuiivvrree llee pprroocceessssuuss ddee pprroodduuccttiioonn……....
 8. 8. FFiicchhee tteecchhnniiqquuee DDéénnoommiinnaattiioonn ssoocciiaallee PPRRIIMMAA SSOOUUSSSS DDaattee ddee ccrrééaattiioonn 11998888 FFoorrmmee jjuurriiddiiqquuee SS AA RR LL SSiièèggee ssoocciiaall KKmm 11 rroouuttee ddee BBIIOOUUGGRRAA ,, ZZ..LL .. 8800115500,,AAiitt MMEELLLLOOUULL AAccttiivviittéé SSttaattiioonn ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddeess pprriimmeeuurrss eett ddeess aaggrruummeess EEmmaaiill PPRRIIMMAASSOOUUSSSS@@MMEENNAARRAA..MMAA
 9. 9. Directeur R .Logistique et Approvisionnement Administratif et Comptable R. Verger et Production Agent et maintenance Et cabinet de Commande Caristes et les chauffeurs Magasinier aide comptable R. Caisse et RH R.Pais et s.ext Technicien
 10. 10. LL’’aaccttiivviittéé ddee PPRRIIMMAA SSOOUUSSSS __ lleess mmaarrcchhééss ddee ll’’uunniioonn eeuurrooppééeennnnee ::FFrraannccee , HHoollllaannddee __llee mmaarrcchhéé aassiiaattiiqquuee :: llaa RRuussssiiee __llee mmaarrcchhéé aamméérriiccaaiinn :: UUSSAA eett CCaannaaddaa __llee mmaarrcchhéé AArraabbee :: ll’’AArraabbiiee SSaaoouuddiittee
 11. 11. lleess sseerrvviicceess pprrooppoossééss __ sseerrvviiccee sseeccrrééttaarriiaatt __ sseerrvviiccee rréécceeppttiioonn __ sseerrvviiccee vveerrsseemmeenntt __ sseerrvviiccee ddeess ééccaarrttss __ sseerrvviiccee ccoolliissaaggee __ sseerrvviiccee mmaaggaassiinn __ sseerrvviiccee eexxppoorrttaattiioonn __ sseerrvviiccee ddee qquuaalliittéé __ sseerrvviiccee ccoommppttaabbiilliittéé __ rreessppoonnssaabbllee ssttaattiioonn
 12. 12. ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee :: cchhaaîînnee ddee pprroodduuccttiioonn PPrroocceessssuuss ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt __ vveerrsseemmeenntt __ pprréé ttrriiaaggee __ éélliimmiinnaattiioonn ddeess ffrruuiittss hhoorrss ccaalliibbrree __ eemmbbaallllaaggee __ ffiinniittiioonn ddeess ccoolliiss
 13. 13. LLeess ttaacchheess eeffffeeccttuuééeess llaa rréécceeppttiioonn ddeess bboonnss ddee rréécceeppttiioonn ,, ddee lliivvrraaiissoonn eett ddee mmoouuvveemmeenntt ddee ccaaiissssee ddee rraammaassssaaggee DDéétteerrmmiinneerr llee nnoommbbrree ddee ddééffaauutt eexxiissttéé cchheezz cchhaaqquuee pprroodduucctteeuurr aauu sseeiinn dduu sseerrvviiccee ccoonnttrrôôllee qquuaalliittéé eett aaggrrééaaggee PPrrééppaarreerr lleess ddooccuummeennttss ssuuiivvaannttss ppoouurr ll’’eexxppééddiittiioonn:: __cceerrttiiffiiccaatt ddee ccoonnffoorrmmiittéé __ffaaccttuurree mmeerrccuurriiaallee __ bboonn ddee mmiissee àà QQuuaaii
 14. 14. CCoonncclluussiioonn
 15. 15. Pour conclure ma ssoouutteennaannccee ,, jjee ttiieennss àà pprréécciisseerr qquuee llaa ppéérriiooddee ddee ssttaaggee,, mmaa ppeerrmmeett uunnee aapppprroocchhee ddee llaa vviiee pprrooffeessssiioonnnneellllee.. CCee ssttaaggee mm’’aa aaiiddéé àà aapppprrooffoonnddiirr eett aa mmeettttrree eenn éévviiddeennccee mmaa ccoonnnnaaiissssaannccee,, iill mm’’aa ppeerrmmeett ééggaalleemmeenntt dd’’eeffffeeccttuueerr eenn ttoouutteess ccoonnffiiaannccee ddeess ttââcchheess qquuee jj’’aauurraaii,, ppeeuutt êêttrree ppaass eexxééccuuttéé ccoonnvveennaabblleemmeenntt ssaannss ll’’aaiiddee pprréésseennccee dd’’uunn eennttoouurraaggee pprrooffeessssiinnnneell
 16. 16. MMeerrccii ppoouurr vvoottrree aatttteennttiioonn

×