หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555

le

  • 1,606 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
1,606
Vues sur SlideShare
1,606
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
4
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Êtes-vous sûr de vouloir
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555 Document Transcript

  • 1. SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 มิถุนายน 2555 หนังสือแจง ที่ 12/2555 เรื่อง ขอแจงการเปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขอแจงการ เปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นม.1 ตามปฏิทินของโครงการฯ จากเดิมวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555 เปลี่ยนเปนวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ........................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..........................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..………………………………………………………………..…………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ ……………………………..………………….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 12/2555 ( ………………………………………………………. ) ผูปกครอง