หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555

on

  • 1,529 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
1,529
Vues sur SlideShare
1,529
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
3
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555 หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555 Document Transcript

  • SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 มิถุนายน 2555 หนังสือแจง ที่ 12/2555 เรื่อง ขอแจงการเปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขอแจงการ เปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นม.1 ตามปฏิทินของโครงการฯ จากเดิมวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555 เปลี่ยนเปนวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ........................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..........................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..………………………………………………………………..…………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ ……………………………..………………….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 12/2555 ( ………………………………………………………. ) ผูปกครอง