หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555
Prochain SlideShare
Loading in...5
×

Vous aimez ? Partagez donc ce contenu avec votre réseau

Partager

หนังสือแจ้งเลื่อนอบรมคอมพิวเตอร์ 16 17 มิถุนายน 2555

 • 1,670 vues
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Vues

Total des vues
1,670
Sur Slideshare
1,670
From Embeds
0
Nombre d'ajouts
0

Actions

Partages
Téléchargements
4
Commentaires
0
J'aime
0

Ajouts 0

No embeds

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 มิถุนายน 2555 หนังสือแจง ที่ 12/2555 เรื่อง ขอแจงการเปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขอแจงการ เปลี่ยนแปลงตารางการอบรมคอมพิวเตอรนักเรียนระดับชั้นม.1 ตามปฏิทินของโครงการฯ จากเดิมวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555 เปลี่ยนเปนวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ........................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..........................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..………………………………………………………………..…………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ ……………………………..………………….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 12/2555 ( ………………………………………………………. ) ผูปกครอง