ม.2

203 views
178 views

Published on

0 commentaires
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
203
On SlideShare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
8
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
0
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

No notes for slide

ม.2

  1. 1. SA – NGUAN YING SCHOOL ENGLISH PROGRAM (SYEP) โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 24 ตุลาคม 2555 หนังสือแจง ที่ 27/2555 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรียน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ มีความ ประสงค ขอเรียนเชิญทานผูปกครองนักเรียนชั้น ม.2 เขารวมประชุมในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 3 หอง 236 โรงเรียนสงวนหญิง จึงเรียนมาเพื่อขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว (นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ........................................................โปรดฉีกทอนลางสงคืนที่โครงการ ฯ ..........................................เรียน หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ขาพเจา นาย,นาง,นางสาว …..………………………………………………………………..…………..……ผูปกครองนักเรียนชื่อ ……………………………..………………….………...ชั้น ม.../... รับทราบเรื่องที่แจงใหทราบเรื่องแจงที่ 27/2555 ( ………………………………………………………. ) ผูปกครอง

×