• J'aime
คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 • 1,599 vues
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Soyez le premier à commenter
  Be the first to like this
Aucun téléchargement

Vues

Total des vues
1,599
On SlideShare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0

Actions

Partages
Téléchargements
2
Commentaires
0
J'aime
0

Ajouts 0

No embeds

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. คาสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ที่ 18/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ทาหน้าที่เวรยามเฝ้าสถานที่ราชการ วันราชการและวันหยุดราชการ ประจา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 .................................................... เพื่อให้อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ เอกสารสาคัญ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย จึงอาศัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552แต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หากพบเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือทาความเสียหายแก่สถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการ ให้จัดทาบันทึกและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับโดยด่วน เวรที่ ชื่อ - สกุล พ.ศ.2554 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 1. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์ 16 - 23 - 18 - 2. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค 21 - 16 - 24 - 3. นางนวลไสว ดวงตะวัน - 4 31 - - 8 4. นางสุกัญญา บุญน้อม - 5 17 - 25 - 5. นางณัฐกมล สระทองอุ่น 28 - 24 - - 1 6. นางสาวภัชรินทร์ ศรีดาคา 29 - 30 - - 2 7. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ - 11 9 7 - - 8. นางภรณี ทัด 17 - - 6 - 9 9. นางฑศพรชนก วันทอง - 12 - 12 - - 10. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ - 18 - 13 - - 11. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 13 - - 14 - - 12. นางสาวิตรี ไพศาล 22 - 10 20 - - 13. นางศุภวรรณ ทักษิณ 15 26 - 21 - - 14. นางสาวสุภามาส เทียนทอง - 25 - 27 - - 15. นางสาวลลิดา ระงับพิษ - - 2 28 3 - 16. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร - - 3 - 4 - 17. นางพรทิพย์ เจริญเกียรติวุฒิ - 19 10 - 11 - 18. นายอรรถพล แดงเสม 14 - 15 - 17 -
 • 2. -2- 2. นายรุ่งธรรม นวลละออ อยู่เวรร่วมกับครูทุกคนทั้งกลางวันและกลางคืน 3. ผู้ตรวจเวร ทั้งกลางวันและกลางคืน คือ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคารทราบศรีรัตน์.......................................... สุกัญญา..................................นวลไสว......................................... ประสิทธิ์..................................ณัฐกมล......................................... ภัชรินทร์.................................ภรณี........................................ อรุณ..............................................ฑศพรชนก................................ เอื้องเดือน......................................บุศยรินทร์.............................. สาวิตรี........................................ศุภวรรณ................................ ลลิดา........................................สุภามาส.................................. ขนิษฐา.....................................พรทิพย์................................... อรรถพล...........................................