โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน่าดู
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Vous aimez cette présentation ? Pourquoi ne pas la partager !

Like this? Share it with your network

Share

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน่าดู

le

 • 5,174 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
5,174
Vues sur SlideShare
5,174
Vues externes
0

Actions

J'aime
1
Téléchargements
9
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน่าดู Presentation Transcript

 • 1. การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์บวร งามศิริอุดม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย
 • 2. คือ โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทำงาน ( WHO, 1998 ) โรงเรียนที่มีความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนา พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2545) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • 3. 1 . นโยบายของโรงเรียน 2 . การบริหารจัดการในโรงเรียน 3 . โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4 . การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่เอื้อต่อสุขภาพ 5 . บริการอนามัยโรงเรียน 6 . สุขศึกษาในโรงเรียน 7 . โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 8 . การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9 . การให้คำปรึกษา และสนับสนุนทางสังคม 10 . การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในโรงเรียน องค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • 4. ร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ให้สามารถ แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น ตัดสินใจและควบคุมสภาวะการณ์และ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 • 5. นำรูปแบบสุขภาพแบบองค์รวมมาใช้ เชิญชวนให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ให้ความสำคัญกับสภาพสังคมในโรงเรียน เป็นตัวเชื่อมระหว่างบริการสุขภาพในพื้นที่กับโรงเรียน เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ สุขภาพ โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันทำงาน เพื่อประโยชน์ ทางสุขภาพของทุกคน ประโยชน์ของแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • 6. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ หุ้นส่วนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เจ้าของ โรงเรียน , ชุมชน เจ้าภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , อำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล กองกำกับการ ตชด . กรมอนามัย Cup เจ้ามือ
 • 7. 1. การดำเนินงานโดยโรงเรียน 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน 3. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การประเมินรับรอง Potential Issues
 • 8. 1. การดำเนินงานโดยโรงเรียน
 • 9. 1. ใครเป็นผู้เริ่มโครงการ * ผู้บริหารยอมรับแนวคิดและหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. จะเริ่มต้นอย่างไร * ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน * แสดงเจตจำนงไปยังหน่วยงานต้นสังกัด * กำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน * โรงเรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกับ - การดำเนินงานที่มีอยู่ - ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ - ทรัพยากร - โอกาสเพื่อการดำเนิน งาน * ใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรง เรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นเครื่องมือ 3. จะทำอย่างไรต่อ * สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน * จัดลำดับความสำคัญของปัญหา / ความต้องการ * จัดทำแผนปฏิบัติงาน * ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นกิจกรรมปกติควบคู่กับการศึกษา 4. จะทราบได้อย่างไรว่า * ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดำเนินงานประสบความสำเร็จ * ขอรับการประเมินจากทีมประเมินระดับอำเภอ 5. จะทำอย่างไรเมื่อมีปัญหา * ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * ขอความสนับสนุนในท้องถิ่น ทำอย่างไร
 • 10. ศึกษาดูงาน รวมตัวเป็นเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนพี่สอนโรงเรียนน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อื่น ๆ และช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • 11. 3. การสนับสนุน จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • 12. ผังการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย ศูนย์อนามัย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัย สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาล โรงเรียน โรงพยาบาลชุมชน
 • 13. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / เทศบาล / กองกำกับการ ตชด . ทีมสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน ทำอะไร สร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจ เป็นพี่เลี้ยงที่ใกล้ชิด แนะนำการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือเมื่อต้องการ ให้กำลังใจ รับทราบผลงาน ชื่นชมผลสำเร็จ หน่วยงานสนับสนุนโรงเรียน แต่ละอำเภอ
 • 14. เกณฑ์การประเมิน - เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย - เป็นเกณฑ์เพื่อมุ่งการพัฒนา คณะกรรมการประเมิน - เป็นชุดเดียวกับทีมสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ( ระดับทอง , เงิน , ทองแ ดง ) - มีอายุ 2 ปี - ได้รับเกียรติบัตรรับรอง 4. การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • 15. ปี เข้าโครงการ มีการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ร้อยละ ) ( ร้อยละ ) ตามกระบวนการ ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง รวม ( ร้อยละ ) 2544 32.0 9.6 - - - - 2545 83.8 20.7 - - - - 2546 89.0 65.4 8.9 13.6 13.9 36.4 2547 (9 เดือน ) 91.7 84.2 9.3 13.5 14.2 37.0 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( ข้อมูล 75 จังหวัด ไม่รวม กทม .)
 • 16. ข้อมูลลถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 รายภาค ภาค เข้าโครงการ ( ร้อยละ ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ร้อยละ ) มีการดำเนินงานตามกระบวนการ ( ร้อยละ ) ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง รวม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกะวันออกเฉียงเหนือ กทม . 91.2 10.4 9.5 9.0 1.2 8.8 85.6 86.5 83.6 ไม่มีข้อมูล 81.5 12.2 13.2 12.4 12.9 14.5 17.8 14.8 0.2 15.6 37.2 40.7 36.2 1.42 37.4 91.4 87.2 94.1 21.7
 • 17. การดำเนินงาน ปี 2547 - 2548 การดำเนินงาน ปี 2547 - 2548 1 . คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2 . สิ่งสนับสนุนโรงเรียน 3 . web site โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4 . โครงการโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี 5 . การประเมินและรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 6 . การปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน 7 . การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
 • 18. คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (2542) ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมมุขภาพ (2545) ( กรมอนามัย กรมสามัญศึกษา สปช .) คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (2547) ความเป็นมา ของการประสานความร่วมมือ
 • 19. หน่วยงาน กรมอนามัย สพฐ . สช . ตชด . กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม . พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คณะกรรมการ
 • 20. - คู่มือการดำเนินงาน - แผ่นพับ - โปสเตอร์ - เกณฑ์ประเมิน - เกียรติบัตร - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพตนเอง - สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน - คู่มืออบรมผู้นำนักเรียน - คู่มืออบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน - แผ่นวัดสายตา สิ่งสนับสนุนโรงเรียน
 • 21.  
 • 22. เป้าประสงค์ * ให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในฝันได้เรียนรู้และพัฒนา ด้านส่งเสริมสุขภาพ * สร้างแรงเสริมด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ วัตถุประสงค์ 1 . เพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 2 . เพื่อให้สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียนในฝัน เป้าหมาย โรงเรียนในฝัน 921 โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง โครงการโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี
 • 23. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน สนับสนุนพัฒนา เร่งรัด / ช่วยเหลือ ประเมิน จัดงานโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน
 • 24.  
 • 25. สวัสดี