ข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 ชุด1

30 809 vues

Publié le

Tutor Go Home [ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน]
http://www.tutorgohome.com

6 commentaires
44 j’aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
30 809
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
98
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
6
J’aime
44
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

ข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 ชุด1

 1. 1. F ʾ ก F ก F ก ก F ก ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. ก ˈ ก. . F . .. F F FF : , F ก F F ก F ก. F ก ก . F ก , . F ก ก . F ก ,. ก F F ก. . ก . กF ˈ F . F ก F ก F. F ก F F F ก F ก F F F F F ก. GPS . GIS . DIN . VIFI
 2. 2. . ก F ก ก ก ก F F Fก F ก. F . F . F F . F. F F ก ก. F . ก ก . FF ก F . กF ก F. F ˈ F ก. . ˆ . . ก. F F ʾ F F ก. ก F . ก F . ก . ก. F ˈ F F F ก ˈ F F ˂ ก ก ก F ก ก. . F . ˁ ก . F ก F F F F F - ... ˈ ˁ ก F F F F F F F ก F F F กF F ˁ ก ... . ก F F F ˈ ก ˁ ก. ˁ . ˁ . ˁ F . ˁ F F
 3. 3. . ˁ F ก. F . . ก . ก. ก ˁ ก ก. . . F .. F F F ˆ F ก ก ก. ก . F ก . . F ก F ก ก F ก F F F - F - ก ก ˂ ก ก ˂ ˂ F ˂ F ก ก ก ก ก F. ก ก F ก ก F กF ก. F ˁ . F . F .. ก ก F ก F กก ก. F ก . ก ก . ก . ก ก. ˁ ก F ก. F F . F ก . F . F F
 4. 4. . F ˈ ก ˀˊ ก F ก. ก F ก ก ˁ . ก F ก F . ก ก F F ˈ . ก F F F. F ˈ ก F ก. ก กF ก . ก Fก F . ก ˂ ก กF Fก . ก ก ก F ก ก. ˆ F F ก F F F ก. ก . . ˆ . ก. ก ˈ F ก ˈ ก F ˈ ก ก F ˈ ก. F . . ก . ก. ˆ F ก ก F F F F กF ก. ˈ F . ˈ FF . ˈ ก . ˈ. F ˈ Fก ˆ F F ก. ก F F . ก ˁ ก ก . ก F F F กก . ก ก F ก
 5. 5. . F ˈ ˈ ก ก กก F ก ก F ก F ก. F . F . F .. F F F F ˆ ก ก ก. . F . ˂ . ก. F ˈ ˂ F ก ก. F . Fก . F F . F. ก F ˈ ก F ก F F ก. ˁ . ก F . F F- . ʽ ʽ Fก. F ˈ Fก ก F ˈ ก. ก . F- F . ʽ ʽ F F . Fก. ʽ ʽ F ก F ก. F . ก กก ก ก . ก ก . ก ก
 6. 6. . F ก F ก. . F . . F. ก ก ก F ก. F . . . ʽ ʽ F. ก F F ก F ก ʾ ก. . ʽ ʽ F . F . F-. ก F F ˆˉ ก. . . ก . F. F ˈ F ก ก F กก ˁ ก. ˈ F . ก ก ก . ˈ F . กF F F. F ก F ก ก ก F ก. ˁ ก . ˁ F . ˁ . ˁ ˆˉ. ก F ก F F ก ก ก ก. F . . ʽ ʽ F . F
 7. 7. . ˈ F F ก ก F ก. F . F ʽ ʽ F . . F- F. ก F ก ก ก ก. . . . ʽ ʽ F. ˈ F ก F ˈ F ก F ก F ก. F . . . ʽ ʽ F. F F F F ก ก F AFTA ก. F ก F F ก . กก F กF F F ก ก ก . F F F F ก . F ก ก ก F F F ก. ก F F F F กF ก. ก . . ก . F ก. F ก ก F ก. ก ก F . ก ก . ก ก . ก ก
 8. 8. . F F F F F F F F Fก F F F ก. F . F ก ก F . ก Fก F Fก FF F กก . ก F ก ก. F ˈ ก F F ก ก ก. ก . ก ˁ F . ก F . ก. ˆ ก F ก. F F . F F F . F F F . F F F. ก F F ก ˄ ˈ ก ก. F . . .. ก ก Fก ˈ ก F ก. . . . ˈ F
 9. 9. F ก F F F - ก ก F F F. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก F ก . ก ก F F F F . ก ก F ˈ ก . ก ก F ก. ก ก ก F กก ก ก. ก . ก F . ก F . ก F ˈ ก. ก ก ก ก F กF ก. ก F . ก . ก F . ก F F. ก F ก ก ก ก ก F ก ˈ ก ก. . . .. ก ก F ก F ˈ ก ก. . . .
 10. 10. . ก F ก F ก F ก. . ก ʽ F . ก ก F . F F F F. F ก F F F กF F F ก F ก. F . . F . ก F. F ก F ก กก ก กF ก ก ก. F ก F . ก ก . ˈ ก F . ˈ F ˈ ก F ก. F ก ก F F ก. F F ก ก . F กก ก F ก . ก FF ก . ก F F กF ก F. F F F F ก Fก ก ก. F ก ก . F F ก ก F กF ก . กF F ˈ ก . ก ก ˈ F กF ก F. F ก ˈ ก ก F F ก. F ก . . ก ก กF F . กF
 11. 11. . ก ก ก F Fก ก F ก. ʽ ก F F . ก F ก ก F ก . ก ก F ก . ก ก F F ก F ก. F ก ก ก F ก F ก. ˈ F ก F F ก F F . ˈ ก F F ก F ก . ˈ ก ก F กF ก F ก ก ก . ˈ F ก F F ˈ F Fก FF F. F F F กก ก ก. กก ก . ก ˈ ก . ˈ ก . กก F F ก. ก ˈ ก F F ก. ก F . F F . F F . ก. ˂ ˆ Fก ก Fก F ˂ ก ก. . . . F
 12. 12. . F F Fก F Fก ก F F ก ก F F F ก FF ก ก ก. F . ก กF F F . ก F . ก ก F. F F F F F ก. ก ก . . ก F ก F . ก ˆ F. ก . / ก ก ก F ก ก ก ก F กF ˆ F F F ˈ ก. F F . F F ก . F ˈ F . F F ˁ ก ˈ F. F ก ˆ F กF ก ก ก. กF F ก ˈ กF F . ก F ก F ก F F . กF ก ˆ F กF ก . กF F ก F F ก. ก ก F ˈ ก. ก ก F F F F ก . F ก กF . F ˆ F F ˈ ก ก . ก . ก F F F ก. กก ก ก F ก. F F กก ก . ˈ ก Fก . ก ก . F F ก ก
 13. 13. . F FกF F ก F ก ก. . กก . . F. F ˈ F ก ก F ก. F ก ก ก . ก ก ˈ ก . F ก ก ˈ ก . ก ก F F ก. F ˈ ก ก F F F ก. F ก F . F F F F ก . Fก F F F ก . กF F F FกF ʽ F F F. ก F F F ก. ˈ F ก . F . ˈ F F F . F ˁ ˀ F F. F F ก ก. F ʾ F . ก ก . / . . . . ก . F F ʾ. F F F F F F ก F ก. กF . ก F . . ก
 14. 14. . F ก ก ˆ F ก F ก. ˈ ก . ˈ ก ก . ˈ ก F . ˈ ก ก ก. F ˈ ก F F ก. ก . Fก F . Fก F . Fก F Fก F. F F F กก ก ก. ก F ก . ก Fก . ˈ ˁ . F F ก ก. ก ก ก F ก ก F F ก ก ก F F F ก F F ก F กก ก F ก. กก . กก F . กก ก . กก F. F Fก F ( .) ก. ก F . F ก F ก F . F Fก F . ก
 15. 15. . ก F F ก ก ก ก ก F F ก. ก ก . ก ก ก F . ก F F . ก F F ก ก ก. F F ˈ ก. F F ก F F F . F F . ก ก ก . F F F F ˈ ก. ˈ ก F ก ก F F ก. F . F F . . ก F. ก F ก F ก F F ก ก. . ก . .. F ก ก ˈ F F ก. ก . ก F . . F. F ˈ ก ˁ ˀ ก. กF กF . F F F . F กก ก F . F F ก F
 16. 16. . ก ก ก F ก ก. ˈ ก . ˈ ก . ˈ Fก F F . ˈ ก F ˈ ก. ก F F ก F ก. ก F . ก F F F . ก . F ก F. F กก F กก F ก F ก ก. F . F ก . F ก ก . F ก ก ก. F ˈ ˆ F F F ก ก. ก . ก F . . F. F ˈ ˆ ก F ก F ก. F . ก F F . . ก F. F F F ก. F Fก F . F ก F ก กF F . ก ˈ F F F . ก ก ก F ก ก
 17. 17. . F F ก ก. F F ก F F . F ก ก F . F ก F F ก . F ก ก ก. F ก ก. ก F . ก . ก ก . ก ก F F กF. ก ก ก ก F ก. ก . F ก F กF . . ก F F F. F ก ก ก. . . F . F. ก F F ก ก ก F ก. ก ก . ˈ ก ก F . ก F F ก . ˈ ก F F F F กF ก. F F ก. . -ก . ʽ ก . F
 18. 18. . ก ก F F ก. ʿก . ก F ก ก . ก F . ʿก. F F- ก. ก ก . ก F . ก F F ก F . ก ก . F F ก ก F ก ก. . ก ก ก . ก F ก . F ก F
 19. 19. F ʾ ก F ก F ก ก F ก ก ʾ F F ( ) F ก ก กF. . . . . . . . . .. ก. . . . ก. . . . ก. . ก. . . . ก. . . . . . . . ก. . ก. . ก. . . . . . . . ก. . . . ก. . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . ก. . . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . . . . . . . . . ก. . . . . . ก. . . . . . . . . . ก. . . . . . . . ก. . . . ก. . . . . . . . . . . . . . ก. . .
 20. 20. . . . . . . . ก. . ก. Credit : http://www.TutorGoHome.com

×