ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

1
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

2
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

3
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

4
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

5
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

6
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

7
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

8
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

9
------------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

10
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

11
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

12
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

13
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

14
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

15
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

16
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

17
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

18
-----------------------------------------------------------------------------------------...
ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย”

19
-----------------------------------------------------------------------------------------...
เฉลย 1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

เฉลย 1

544 vues
430 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
544
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3
Actions
Partages
0
Téléchargements
9
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

เฉลย 1

 1. 1. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เฉลยชุดที่ 1 (ภาษาไทย หนา 21) 1. ตอบ 1 บรั่นดี - เพราะเสียงควบกล้ําของไทยมี 11 เสียง คือ /กร / /กล / / กว / /คร / / คล / /คว / /ปร / /ปล/ / พร / /พล / /ตร/ - ขอ 2 ควบกล้ําที่ /คล/ - ขอ 3 ควบกล้ําที่ /คว/ - ขอ 4 ควบกล้ําที่ /กว/ - ขอ 1 เสียง / บร/ ไมมในเสียงควบกล้ําของไทย ขอ 1 จึงตรงกับคําตอบ ี 2. ตอบ 3 หมึกแดงแผลงฤทธิ์ใหรสอรอย - ขอ 1 ขาดเสียงวรรณยุกตจัตวา - ขอ 2 ขาดเสียงวรรณยุกตตรี - ขอ 4 ขาดเสียงวรรณยุกตจัตวา 3. ตอบ 4 รัฐบาลแตละประเทศควรสนใจปญหาโรคเอดส เพราะปจจุบันโรคเอดสเปนมหันตภัยที่ทําลาย เศรษฐกิจและสังคม - ขอ 1 มีสํานวนตางประเทศตรงที่ “เผชิญโศกนาฏกรรมเงียบจาก” ควรแกเปน “เผชิญ โศกนาฏกรรมเงียบ ของ...” - ขอ 2 เปนสํานวนตางประเทศ ตรงที่ “ตอขอซักถามของผูสื่อขาว” - ขอ 3 เปนสํานวนตางประเทศ ตรงที่ “สภากาชาดสากลพรอมดวยผูนํา......” ควรแกเปน “สภากาชาดสากลรวมกับผูนํา” 4. ตอบ 3 กอนเขาแบงกผูขับขี่รถจักยายยนตตองถอดหมวกกันน็อกและแวนตาดําออก - ขอ 1 คําภาษาตางประเทศ คือ “ฟวส” “ปลั๊ก” (เปนคําที่ไมมคําไทยแทน) ี - ขอ 2 คําภาษาตางประเทศ คือ “ ไอศกรีม” “ช็อกโกแลต” (เปนคําที่ไมมคําไทยแทน) ี - ขอ 4 คําภาษาตางประเทศ คือ “ กอลฟ” “วงสวิง”(เปนคําที่ไมมคําไทยแทน) ี - ขอ 3 คําภาษาตางประเทศ คือ “แบงก” สามารถเปลี่ยนเปนคําไทยวา “ธนาคาร” ได ขอ 3 จึงถูกตอง 5. ตอบ 3 ไทยเตรียมโยกยายทหารออกไปจากติมอรตะวันออกภายในเดือน มีนาคม - ทั้งนี้เพราะ “โยกยาย” ใชกับ “ตําแหนงงาน” แตในทีนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการยายกองทหาร ่ ควรเปลี่ยนเปน “เคลื่อนยาย” ( เพราะ เคลื่อนยาย ใชกับ กําลังพล ) 6. ตอบ 4 ปลากรอบ หวานเย็น เด็กดอง - ขอ 1 ยกเครื่อง มีความหมายอุปมาวา ปรับปรุง - ขอ 2 ลอบกัด มีความหมายอุปมาวา ทําลับหลัง ตาบอด มีความหมายอุปมาวา หลง - ขอ 3 ไขดาว มีความหมายอุปมาวา อกเล็ก ลายแทง มีความหมายอุปมาวา ลายมือหวัดๆ - ขอ 4 ปลากรอบ หวานเย็น เด็กดอง มีความหมายตรงทุกคํา -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 2. 2. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ตอบ 1 พรุงนี้หัวหนาจะเรียกประชุมตอนบายๆ - ขอ 1 เวลา คือ “ตอนบายๆ” ไมเจาะจง - ขอ 2 มีการขยายใหชัดเจนวา ละครโทรทัศน หลังขาวภาคค่ํา - ขอ 3 มีการขยายใหชัดเจนวา ตอนเชากอนเขาหองเรียน - ขอ 4 มีการขยายใหชัดเจนวา เมื่อวานนี้ตอนกินขาวเย็น 8. ตอบ 2 ตํารวจจับผูคายาเสพติดจํานวนมากที่กลางกรุง - ทั้งนี้เราะ “จํานวนมาก” ในขอ2 อาจจะขยาย “ผูคา” หรือ “ยาเสพติด” ทําใหได 2 ความหมาย  คือ - ตํารวจจับคนขายเฮโรอีน ไดคนขายจํานวนมาก - ตํารวจจับคนขายที่ขายเฮโรอีนจํานวนมาก 9. ตอบ 3 เธอบอกวาไมชอบสมศักดิ์ แตพอเขาชวนไปเที่ยวก็ไป เขาตําราปากวาตาขยิบ - ขอ 1 ผิด เพราะฆาไมตายขายไมขาด หมายถึง โกรธเกลียดเทาไหรก็ตัดไมขาด ในที่นไมไดแสดงมาวาพอแมโกรธหรือดเกลียดลูก ี้ - ขอ 2 ผิด เพราะ ตีนถีบปากกัด หมายถึง มานะพยายามทํางานเพื่อปากทอง โดยไมคํานึงถึง ความเหน็ดเหนื่อย ไมไดหมายความวา ลําบากตอนหนุมๆ - ขอ 4 ผิด เพราะ ขาวเหลือเกลืออิ่ม ใชกับสภาพบานเมืองที่อดมสมบูรณดวยขาวปลาอาหาร ุ ไมไดใชกับคนที่มีฐานะดี (คนที่มีฐานะดีมาก เรียกวา ผูมีอันจะกิน) - ขอ 3 ถูกแลว เพราะปากวาตาขยิบ คือ พูดไปอยาง แตกลับทําอีกอยาง (ปากกับการกระทําไมตรงกัน ) ในที่นี้ปากวาไมชอบ แตก็ไปเที่ยวกับเขา จึงถูกตอง 10. ตอบ 2 กอนไปสอบเปนผูประกาศขาว ขาพเจาฝกอานขาวกับคุณศันสนียจนคลอง - ขอ 1 ผิด เพราะ “ชื่นชมกับพระอาทิตย” ไมตองมี “กับ” ก็ได ถือวาใชคําฟุมเฟอย ่ - ขอ 3 ผิด เพราะ “ยื่นคํารองกับเจาหนาที” ตองแกเปน “ยื่นคํารองตอ.....” - ขอ 4 ผิด เพราะ “อยากทํางานกับกระทรวงฯ” ควรแกเปน “อยากทํางานในกระทรวง” หรือ “อยากทํางานที่กระทรวง” 11. ตอบ 2 โยนหินถามทาง - ทั้งนี้เพราะการกระทําเพื่อลองดูปฏิกิริยา เขาใชสํานวนวา “โยนหินถามทาง” - ขอ 1 กวนน้ําใหขุน หมายถึง ทําเรื่องสงบใหวุนวาย - ขอ 3 หวานพืชหวังผล หมายถึง ทําเพื่อหวังผลตอบแทน - ขอ 4 ปากคนยาวกวาปากกา หมายถึง เรื่องจะยาว เพราะคนพูดตอไปเรื่อยๆ 12. ตอบ 3 ในสังคมไทยอาจารยจํานวนมากเปนผูบริโภควิชาการมากกวาสรางสรรค - ขอ 1 ควรแก “มีตั้งแตระดับประดิดประดอย......จนถึงระดับอุตสาหกรรมศิลป” เปน “มีตั้งแตขั้นประดิดประดอย.....จนถึงขั้นอุตสาหกรรมศิลป” - ขอ 2 ควรแก “......ที่ใชเหตุผลและตรรกะ” ใชคําฟุมเฟอย ควรแกเปน “ที่ใชเหตุผล” - ขอ 4 “ไปพัฒนาการสังคม” ใชคําผิด ควรแกเปน “ไปพัฒนาสังคม” 13. ตอบ 3 แมเห็นแกลูกเพราะมาอยูกับลูกตอนสอบ - ควรแก “เพราะ” เปน “จึง” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 3. 3. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. ตอบ 4 การที่จะขจัดโรคขาดสารอาหารในเด็กใหหมดไปจําเปนตองรณรงคใหเฝาระวังโถชนาการของเด็ก เปนประจํา - ขอ 1 ยังไมใชประโยคที่สมบูรณ เพราะ ยังขาดกริยาหลัก - ขอ 2 ยังไมใชประโยคที่สมบูรณ เพราะ ตองมีขอความมาตออีก จึงจะสมบูรณ - ขอ 3 ยังไมใชประโยคที่สมบูรณ เพราะ ยังขาดกริยาหลัก - ขอ 4 เปนประโยคสมบูรณ เพราะมี ประธาน = การที่จะขจัดโรคขาดสารอาหารในเด็กใหหมดไป กริยา = จําเปนตองรณรงค 15. ตอบ 3 เจาดางครางหงิงๆวิ่งไปมาตามถนน - โครงสรางของประโยคที่ใหมา คือ ดอกบัวตอง + บาน + สะพรั่ง + ชู + ไสว + ทั่วทองทุง ประธาน กริยาตัวที่ ขยายกริยา กริยา 1 ตัวที่ 1 2 - ขอ 1 มีโครงสรางประโยค คือ พวกเด็กๆ + วิ่งเลน + กันเต็ม + ประธาน กริยา ขยายกริยา ตัวที่ 1 + ตัวที่ 2 - ขอ 2 มีโครงสรางประโยค คือ ฟาคะนอง + ผา + เปรี้ยงลง ประธาน กริยา - ขอ 4 มีโครงสรางประโยค คือ แมครัว + นอน ขยายกริยา ตัวที่ 2 สนามกีฬา ขยายบอกสถานที่ + ขยายกริยา + เหยียดยาว ประธาน กริยา - ขอ 3 มีโครงสรางประโยค คือ เจาดาง + คราง + ที่ตึก ประธาน + + ขยายบอกสถานที่ ขยายกริยา หงิงๆ ขยายบอก สถานที่ + หลังสูง ขยายสถานที่ กลางหองครัว ขยายบอกสถานที่ วิ่ง กริยา ขยายกริยา กริยา ตัวที่ 1 ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 - ขอ 3 มีโครงสรางประโยคเหมือนประโยคที่ใหมาที่สุดแลว + ไปมา ขยายกริยา ตัวที่ 2 + ตามถนน ขยายบอก สถานที่ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 4. 4. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. ตอบ 1 มนุษยตองตอสูทุกวิถีทางเพื่อชีวิตที่ดีกวา - จรรโลงใจ หมายถึง การยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น ดีขึ้น หรือทําใหเกิดความสบายใจ - ขอ 2,3,4 ฟงแลวเกิดความรูสึกที่ดีและสบายใจ - แตขอ 1 “มนุษยตองตอสูทุกวิถีทาง.....” ไมรูวาตองใชวิธีการอะไรดีหรือเลวจึงเปนขอทีไมจรรโลงใจ ่ ที่สุดใน 4 ขอ 17. ตอบ 3 ระดับกึ่งทางการ - ที่เขายกมานี้มบางตอนเปนภาษาพูด (ไมเปนทางการ) เชน “เราเสียดายที่คุณเกษมจะไมไดรวมงาน ี กับเราอีก” แตบางตอนก็เปนภาษาเขียน (ภาษาทางการ) เชน “จะสรางความเจริญแกหนวยงานแหงใหม” เมื่อมีลักษณะ 2 อยางรวมกัน ถือวาใชภาษาระดับ “กึ่งทางการ” 18. ตอบ 3 ตอนที่ (3) - ขอ 3 ผิด เพราะผูพระราชทาน คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จึงควรแก “พระบรมราชวโรกาส” เปน “พระราชวโรกาส” เพราะ พระบรมราชวโรกาส ตองเปนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น 19. ตอบ 3 อคติสวนตนอันเกิดจากความเปนชายเปนหญิง - ทั้งนี้เพราะจริงอยู “สามวันจากนารีเปนอื่น” เวนวรรคแลวทําใหกํากวม เพราะแปลได 2 อยาง คือ “สามวันจากนารี ..... เปนอื่น” (ผูชายเปนอื่น) หรือ “สามวันจาก.....นารีเปนอื่น” (ผูหญิงเปนอื่น) แตในโจทยเขาถาม “จากขอความที่ยกมา” ซึ่ง ฝายหญิงก็ตีความ “วาฝายชาย” สวนฝายชายก็ตีความ “วาฝายหญิง” จึงนาจะเปนขอ 3 มากกวาขอ 1 20. ตอบ 1 ชายทะเลทอดเปนแนวยาวสุดลูกหูลูกตา ทรายสีขาวตัดกับน้ําทะเลสีเขียว - การเขียนพรรณนา คือ การเขียนเพื่อใหเกิดภาพ จึงมีการพูดถึงรายละเอียดคอนขางมาก - ขอ 2 เปนการเขียน “อธิบาย” คือ ใหความรู - ความเขาใจ - ขอ 3 เปนการเขียน “บรรยาย” คือ เลาเรื่อง - ขอ 4 เปนการเขียน “บรรยาย” ถึงแมนชวงหลังจะมีการใหรายละเอียดแตยังนอยไมมากเทาขอ 1 - ขอ 1 เปนการเขียนพรรณนา “ชายทะเล” จนเกิดภาพชัดเจน 21. ตอบ 3 ทุกสิ่งลวนไมเปนเหมือนเชนเคย - กอนอื่นเราตองเขาใจการบรรยายกอนวา คือ การเลาเรื่องหรือพูดไปเรื่อยๆ - ตัวเลือกที่ใหมาเปนกลอนตอเนื่องกันมาทั้ง 4 วรรควา ฝนฟากระหน่ําพายุซ้ํากรรโชก แสนวิปโยคอนิจจาน้ําตาเอย ทุกสิ่งลวนไมเปนเหมือนเชนเคย ตัวเราเอยแสนอาภัพอับปญญา  จะเห็นวาเปนการพร่ําพรรณนาถึงความเศราของตนเอง แตเมื่อโจทยถามวาวรรคไหนบรรยาย ก็นาจะ เปนวรรค 3 (ขอ3) เพราะไมไดพูดซ้ําถึงความเศราของตน แตพูดวา “ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไป” ซึ่งจัดเปนการ บรรยาย -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 5. 5. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. ตอบ 2 ประกาศกรมวิชาการ การทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสอบสารปนเปอนในเครื่องบริโภค - หัวขอประกาศทางการ คือ ประกาศ + ชื่อหนวยงาน (ไมตองมีคําวา “ของ”) + เรื่อง... - ขอ 1 ผิด เพราะตองเอาชื่อหนวยงานขึ้นกอน - ขอ 4 ผิด เพราะประกาศสํานักกรุงเทพมหานคร ไมตองมีคําวา “ของ” - ขอ 3 ที่ถูกตองเปลี่ยนคําวา “เกี่ยวกับ” เปน “เรื่อง” 23. ตอบ 1 ปจจุบันมนุษยเขาสูยุคขอมูลขาวสาร ไมใชยุคอุตสาหกรรม โจทยถามสวนที่เปนคํานํา ขอ 1 จึงนาจะดีที่สุด ขอ 2,3,4 ดูเหมือนเปนตองที่พูดๆมาแลวมากกวา ไมนาจะเปนคํานําจะ เฉลยชุดที่ 2 (ภาษาไทย หนา 24) 1. ตอบ 2 แขวน กลัว แตร กริช ครุย - โจทยถามวา ขอไหนอานควบทุกคํา - ขอ 1 ผิด เพราะ แปรก อานวา ปะ – แหรก (อานแบบอักษรนํา) - ขอ 3 ผิด เพราะ ปลาต อานวา ปะ – ลาด (อานแบบเรียงพยางค) - ขอ 4 ผิด เพราะ หวาด อานวา หวาด (อานแบบอักษรนํา) 2. ตอบ 3 มีกระดูกคนตายทั้งชายหญิง ประหลาดจริงหลากล้ําทําขันขัน  วิธีสังเกตคําตางประเทศ คือ คําตางประเทศมักจะเกิน 1 พยางค หรือไมก็สะกดไมตรงตามมาตรา  - ขอ 1 มีคําตางประเทศ คือ ทวาร รถ เดิน (คําเขมร) - ขอ 2 มีคําตางประเทศ คือ ยุรยาตร - ขอ 4 มีคําตางประเทศ คือ โบราณ เปรต สังเวช 3. ตอบ 4 นักกีฬาวีลแชรของไทยไดเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาคนพิการที่ประเทศออสเตรเลีย - ขอ 1 คําวา “ตรวจปรูฟ” สามารถเปลี่ยนเปน “ตรวจทาน” ได - ขอ 2 คําวา “ฟรี” สามารถเปลี่ยนเปน “โดยไมคิดมูลคา” ได - ขอ 3 คําวา “เกรดเอ” สามารถเปลี่ยนเปน “คะแนนเฉลี่ยสะสม4” “เทอม” สามารถเปลี่ยนเปน “ภาค” 4. ตอบ 2 ปจจุบันประเทศไทยสงผักและผลไมไปจําหนายที่อังกฤษและญี่ปุนเดือนละกวา 120 ตัน - ขอ 1 มีสํานวนตางประเทศตรง “เปนเวลา 3 วัน” (เขียนแบบฝรั่งที่ขึ้นตนประโยคดวย it….) - ขอ 3 มีสํานวนตางประเทศตรง “กระสวย.........พรอมดวยนักบินอวกาศ” - ขอ 4 มีสํานวนตางประเทศตรง “โรคสมองฝอในมนุษย” คนไทยจะพูดวา “โรคสมองฝอ” ไมตองมีคําวา “ในมนุษย” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 6. 6. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ตอบ 1 คุณยายนั่งจักตอกไวสานตะกรา - ขอ 2 เขาใจวาตามตนฉบับ จะเปนคําวา “เจียน” ใบตอง แตถึงยังไงขอนี้ก็ผิด เพราะเจียนใบตอง คือ “ตัด” ออกเปนรูปตามที่ตองการ ไมใช เจียนออกเปนแผนๆไปทํากระทงขอนี้จะถูก ถาแก “เจียน” เปน “ตัด” - ขอ 3 ที่ถูกตองแก “เราะ” เปน “เลาะ” คือ เลาะตะเข็บ (ทําใหตะเข็บหลุด)  เราะ หมายถึง กะเทาะใหออก, เคาะ หรือ เดินไตไปมาตามเสาเพื่อหาทางออก เลาะ หมายถึง ทําใหหลุด, เลียบ, ลิด - ขอ 4 ที่ถูกตองแกจาก “ชําแหละ” เปน “แล” เพราะทําเปนชิ้นบางๆ - ขอ 1 ถูกตอง เพราะ จัก หมายถึง ทําเปนเสนบางๆตอก หมายถึง ไมไผททําเปนเสนบางๆ ี่ จักตอก คือ ทําไมไผเปนเสนบางๆ ซึ่งถูกตองที่สุดแลว 6. ตอบ 4 แมครัวขัดกระทะแลวนําไปผึ่งแดด - ขอ 1,2,3 ขัด แปลวา “ตัด” - ขัด แปลวา “ลาง” 7. ตอบ 2 ขอ ก กับ ค - ขอ ก ความหมายเหมือนขอ ค คือ ปลูกมันฯ ในพื้นที่เดิมติดตอกันหลายป ทําใหดินเสื่อม - ขอ ข ไมเหมือนกับขออื่น เพราะจะหมายถึง “ดินเสื่อมติดตอกันหลายป” ไมใช ปลูกติดตอกันหลายป - ขอ ง ไมเหมือนกับขออื่น เพราะ เคาพูดวา “ปลูกมัน” แตไมไดบอกมาวา ปลูกในพื้นที่เดิม หรือ พื้นที่ใหม บอกแตดินในพื้นที่เดิมจะเสื่อม 8. ตอบ 2 สุกเอาเผากิน ดินพอกหางหมู - ขอ 2 ถูกตองเพราะ สุกเอาเผากิน หมายถึง ทําแบบลวกๆ ดินพอกหางหมู หมายถึง ที่คั่งคาง พอกพูนขึ้นเรือยๆ ่ - ขอ 1 ผักชีโรยหนา หมายถึง ทําความดีเพียงผิวเผิน ยุงเหมือนยุงตีกัน หมายถึง ยุงเหยิง สับสน ปนเป - ขอ 3 ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง ทําพอใหเสร็จไปครั้งนึงๆ กองเปนภูเขาเลากา หมายถึง กองไวจนสูงพะเนิน - ขอ 4 จับแพะชนแกะ หมายถึง ทําอยางขอไปที ไมไดอยางนี้ก็เอาอยางนั้นใชแทนเสียใหลุลวงไป หัวไมไดวางหางไมไดเวน หมายถึง ถูกใชทํางานไมวางเวน 9. ตอบ 3 รักพี่เสียดายนอง - จับปลาสองมือ หมายถึง โลภ - สองฝกสองฝาย หมายถึง ทําตัวเขาดวยกันทั้ง 2 ขางโดยหวังผลประโยชนเพื่อตน - รักพี่เสียดายรอง หมายถึง ตัดใจเลือกไมถูกเพราะเสียดาย - เหยียบเรือสองแคม หมายถึง ทําทีเขาดวยทั้งสองฝาย ขอนี้เคาบอกวา “ตัดสินใจเลือกไมได” จึงเหมือน “รักพี่เสียดายนอง” มากที่สุด 10. ตอบ 4 ในสวนมีตนมะพราวหลายตน ่  คําวา “สาม” ในโจทยเปนคําขยายบอกจํานวน และขยายนามคําที่อยูขางหลัง (ในทีนี้คือเลม) ขอ 2 คําวา เดียว ขยายบอกจํานวน แตขยายคําที่อยูขางหนา * คือ คน  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 7. 7. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ขอ 3 คําวา สอง ขยายบอกจํานวน แตขยายคําที่อยูขางหนา คือ คนที่  ขอ 1 คําวา อีก ขยายกริยา “อีก” ไมไดขยายคํานามขางหลัง  มีแตขอ 4 ขอเดียว คือ “หลาย” ที่เปนคําขยายบอกจํานวนที่ขยายคํานามคําหลัง คือ “ ตน ”  11. ตอบ 1 สือมวลชนอันไดแกหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศนมีอิทธิพลตอการใชภาษาของนักเรียน ่ ่ - ขอ 2 ที่ถูกตองแก “- - ฉบับซึ่งอาจารย- -” เปน “- - ฉบับทีอาจารย - -” - ขอ 3 ที่ถูกตองแก “- - เพื่อที่ - - ” เปน “เพราะ” - ขอ 4 ที่ถูกตองแก “ทั้ง.....กับ......” เปน “ทั้ง....และ” 12. ตอบ 3 เราควรนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการเรียนการสอน  ขอนี้โจทยถามวา คําในขอไหนถูกตามหนาที่ * พูดงายๆคอใชคําไดถูกตามชนิดของคํานั้น เชน - ถาเอา คําขยาย มาใชเปนกริยา เรียกวา ใชคําผิดหนาที่ - ถาเอา คํานาม มาใชเปนกริยา เรียกวา ใชคําผิดหนาที่ - ขอ 1 ผิด เพราะ เขมงวด เปนคําขยาย (adj) ในที่นี้เอามาใชเปน กริยา จึงถือวาใชคําผิดหนาที่ - ขอ 2 ผิด เพราะ วิวัฒนาการ เปนคํานาม ในที่นี้เอามาใชเปน กริยา จึงถือวาใชคําผิดหนาที่ - ขอ 4 ผิด เพราะ ชัดเจน เปนคําขยาย ในที่นี้เอามาใชเปน กริยา จึงถือวาใชคําผิดหนาที่ 13. ตอบ 4 พายุเมขลาจะเคลื่อนเขาสูจังหวัดชุมพรประมาณบาย 3 โมง วันที่ 28 เดือนนี้ - ขอ 1 ไมชัดเจน เพราะ ไมรวา ไฟฟาจะดับถึงกี่โมง ู - ขอ 2 ไมชัดเจน เพราะ ไมรวา 6 โมงเชา หรือ 6 โมงเย็น ู - ขอ 3 ไมชัดเจน เพราะ ไมรวา จะมากินมื้อไหน ู 14. ตอบ 1 กับขาวไทยสวนใหญมักมักมีรสเผ็ด - วัฒนธรรมในการใชภาษาไทย คือ การใชภาษาใหเหมาะกับบุคคล คือ มีระดับภาษา – ราชาศัพท  ขอ 2,3,4 มีวัฒนธรรมในการใชภาษา คือ - ขอ 2 เมื่อเขียนถึงผูใหญจึงใชคําสุภาพวา “ดิฉัน” “อนุญาต” - เมื่อใชภาษาเขียน จึงใชคําที่ดูสุภาพวา “บิดา” - เมื่อเขียนถึงสมเด็จพระสังฆราชจึงใชคําราชาศัพทวา “ประทาน” 15. ตอบ 2 ลูกสาวของเขาทั้งสามคนหนาตาพอไปวัดไปวาได - ภาษาไมทางการ คือ ภาษาพูดนั่นเอง - ขอ 2 มีภาษาพูดตรง “พอไปวัดไปวาได” 16. ตอบ 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนอาจารยของนักเรียนนายรอยพระ จุลจอมเกลา - ขอ 1 ผิด เพราะ ในหลวงเปนคนพระราชทาน ตองใชวา “พระบรมราชานุเคราะห” - ขอ 2 ผิด เพราะ หลังกริยา “เปน” เปนคําราชาศัพทอยูแลว คือ พระราชนัดดา ไมตองมี “ทรง” นําหนา - ขอ 4 ผิด เพราะ หลังกริยา “มี” เปนคําราชาศัพทอยูแลว คือ พระราชเสาวนีย ไมตองมี “ทรง” นําหนา - ขอ 3 ถูก เพราะ หลังกริยา “เปน” คําธรรมดา คือ อาจารย ตองมี “ทรง” นําหนาดวย  Note choice 2,3,4 ใชหลักที่วา “มี, เปน” ตองมี “ทรง” นําหนาหรือไม ใหดูขางหลังวาเปน คําราชาศัพท หรือคําธรรมดา -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 8. 8. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มี,เปน + คําราชาศัพท ทรง + มี,เปน + คําธรรมดา 17. ตอบ 4 ง ก ค ข  ควรขึ้นขอความทั้งหมดดวยตัวที่สําคัญที่สุดของขอความทั้งหมด คือ “หลอดไฟฟา” (ขอ ง) นั่นเอง * เฉลยชุดที่ 3 (ภาษาไทย หนา 26) 24. ตอบ 1 ข ก จ ง ค - เริ่มจากบอกวาเกิดอะไรขึ้น ( ข - ก) ตามดวย สถานการณที่เกิดขึ้นเปนยังไง ( จ- ง- ค ) 25. ตอบ 2 เสนอแนะ - ประโยคที่วา “แตความจริงการเจ็บคอเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดที่ติดอยูตามเปลือก” แสดงถึง - ขอ 1 การโตแยง “แตความจริง” - ขอ 3 แสดงขอสรุป “การเจ็บคอเกิดจาก........” - ขอ 4 แสดงความคิดเห็น (แบบโตแยง) “แตความจริง.......” - ขอความนี้ไมมการเสนอแนะ ี 26. ตอบ 3 พายุเริ่มพัดกระหน่ํา คลื่นมวนตัวเปนเกลียวถาโถมเขาฝงอยางไมหยุดยั้ง - ทั้ง 4 ขอ เมื่อเอามาเรียงๆกันจะเปนการเลาเรื่องไปเที่ยวทะเลกัน - ทั้ง 1,2,4 เปนการเลาเรื่องธรรมดา ถือวาเปนการบรรยาย - ขอ 3 เปนการพูดใหเกิดภาพ จัดวาเปนการพรรณนา ขอ 3 จึงตางกับขออื่นๆ 27. ตอบ 2 ตอนที่ (2) - เพราะคําเชื่อม “และ” ควรวางเชื่อมไวที่ขอความที่เชื่อมอันสุดทาย ไมใชไปวางขอความตรงกลาง  ขอ 2 จึงไมเหมาะสม ควรแกไขเปน “ไดจัดขึ้นหลายรูปแบบ สิ้นเปลืองเวลา และไมไดมาตรฐาน” (ควรเอา “และ”มาวางหลังขอความ “สิ้นเปลืองสินเวลา”) ้ 28. ตอบ 4 วิรัชขบคิดวิธีแกปญหาของเรื่องที่กําลังฟง - ขอ 1,2,3 จัดเปนการฟงที่เกิดประสิทธิภาพ - ขอ 1 ฟงแลวสรุปเนื้อหาไมได - ขอ 2 บันทึกแนวคิดที่ไดจากการฟง (แสดงวา จับประเด็นและประเมินคาได) - ขอ 3 ตีความได สวนขอ 4 เรามองจุดบกพรองในการฟงไดหลายขอ เชน - ถาเราคิดตาม (ในเรื่องที่ในที่นี้ก็ไมรูวาเขาจะใหเราชวยคิดหรือใหเราฟงเฉยๆ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 9. 9. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. ตอบ 30. ตอบ 31. ตอบ 32. ตอบ เราก็อาจไมไดฟงเรื่องที่เขาจะพูดตอ - เรื่องที่เราคิดไมรวาเขาตองการพูดใหเราฟงเฉยๆหรือใหเราไปชวยเขาคิดดวย ู ขอ 4 จึงเปนการฟงที่บกพรอง ไมเกิดประสิทธิภาพ 3 ผูพูดเชื่อวาการทรงเจาเปนเรื่องที่ผิดรายแรง - ขอ 1 จริง เห็นไดจาก “ผมมีแฟนเปนคนทรงเจา” - ขอ 2 จริง เห็นไดจาก “ระยะหลังมานี้.....เหินหางกัน” - ขอ 4 จริง เห็นไดจาก “ตามผมไปกินเหลาทุกที คุยกันสนุกมาก” - ขอ 3 ไมมีกลาวในเรื่องที่ยกมา 4 ชักชวนใหทําตาม - หมอสุรชัยพูดเพื่อใหคนฟงนําไปปฏิบัติตามไมใชแค “ใหเขาใจ” หรือ “ใหเห็นจริง” ขอ4 จึงถูกตอง 2 ผมขอใหยุติเรื่องนี้ไวกอนจนกวาจะมีขอมูลเพิ่มเติมแลว จึงพิจารณาอีกครั้ง  - ขอ 1 ดูไมสุภาพใชอารมณแรง “เราเสียเวลามากพอแลวสําหรับการอภิปรายเรื่องนี” ้ - ขอ 3 ดูเปนการตําหนิคนอื่นในที่ประชุม (ที่มีคนเยอะ) “ควรโตเถียงดวยเหตุผลมากกวา ใชอารมณเปนที่ตั้ง” - ขอ 4 ดูเหมือนเปนมุข แตคนละอารมณกับคนที่กําลังโตเถียงกันอยู คือเขากําลังมีอารมณกันอยู เรากลับพูดวา “ใจเย็นๆเรายังมีเวลาสนทนาเรื่องนี้” ขอนี้เลยดูแปลกๆ - ขอ 2 ดูเปนการพูดยุติการขัดแยงในชวงนั้นไดดที่สุดแลว ี 3 ผูประสบความสําเร็จหลายคนไดแปรความลมเหลวใหเปนพลังในการตอสูตอไป - โจทยถามคําพูดที่เปน “ขอคิด”แกคนที่สิ้นหวัง - ขอ 3 ฟงแลวรูสึกดีวาแลวเกิดกําลังใจตอสูตอไป - ขอ 1 ดูเหมือนเปน “มุข ”มากวาขอคิด - ขอ 2 พูดใหอดทน แตยังไมไดให “ขอคิด” - ขอ 4 ยังไมมี “ขอคิด” อะไรเชนกัน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 10. 10. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เฉลยชุดที่ 4 ภาษาไทย หนา 27 18. ตอบ 2 หลังจากที่ผีเสื้อทั้งฝูงบินไปหมุนวนอยูในทองฟาเหนือหมูบานแลว ทองอินทรจึงถลาเขาไปในสวน ดอกไม - โวหารบรรยาย คือ การเลาเรื่อง - ขอ 1 กับ ขอ 4 เปนโวหารพรรณนา ที่มุงทําใหเกิดภาพเปนสําคัญ - ขอ 3 เปนโวหารอุปมา (เปรียบเทียบ) สังเกตจาก “ปาพรุแหงความทุกข” 19. ตอบ 3 การทํานาเริ่มดวยการดายหญาและไถนาเตรียมดินกอนลงมือหวานเมล็ดพันธุขาว - โวหารอธิบาย คือ การสอน - ขอ 1 และ ขอ 2 เปนโวหารบรรยาย เพราะเปนการเลาเรื่อง - ขอ 4 เปนโวหารพรรณนา ที่เนนไดเห็นภาพ สังเกตจาก “พากันงอกงามอวดรวงสีทองสะพรั่ง” - เปนโวหารอธิบาย เพราะสอนวิธีการทํานา โดยบอกวิธีการทํานาเปนขั้นตอน 20. ตอบ 2 สังคมจะพัฒนาอยางยั่งยืนไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจของประชาชน - ภาษารายงานเชิงวิชาการ ตองใชภาษาทางการ คือ ภาษาเขียน ขอ 1 ภาษาไมทางการ (ภาษาพูด) ตรง “ยังเปนอยางนี้ แนนอน” ขอ 3 มีภาษาไมทางการ (ภาษาพูด) ตรง “เสมอ” ขอ 4 มีภาษาไมทางการ (ภาษาพูด) ตรง “คงไมใชเรื่อง....ใหชาวบาน” 21. ตอบ 3 อยากเลนเปยโน โทรหาเรา - คําขวัญ คือ คําพูดที่เตือนใจใหปฏิบัติ ขอ 1 เปนคําขวัญใหเขารวมกับสหกรณ ขอ 2 เปนคําขวัญใหคนวัยชรานึกถึงบานวัยทอง ถาตองการที่พักพิงยามแก ขอ 4 เปนคําขวัญใหกินขางซอมมือ - ขอ 3 นาจะเปนคําโฆษณา (คือ มุงที่การคา) มากกวา คําขวัญ เพราะตองการจะโฆษณาเพื่อ สอนเปยโน มากกวา 22. ตอบ 4 การกอสรางในซอยนี้ นายชางผูควบคุมการกอสรางควรจะมาดูแลการกอสรางบางเพื่อความ เรียบรอยของงาน - ขอ 4 ฟุมเฟอยตรง “- - นายชางผูควบคุมการกอสรางควรจะมาดูแลการกอสรางบางเพื่อความเรียบรอยของ งาน” 23. ตอบ 1 กรมประชาสงเคราะหไดพยายามชวยเหลือเด็กยากจนเรรอนใหมีผูปกครองคอยดูแลที่เหมาะสม - หามลืมวา ถาตองการขยายอะไร ใหวางคําขยายหลังตัวทีขยายนั้น ู - ขอ 1 วางสวนขยายผิด คือ “- - ใหมีผูปกครองคอยดูแลที่เหมาะสม” ควรแกเปน”- - ใหมีผปกครองที่เหมาะสม คอยดูแล” 24. ตอบ 1 ภาษามีเกิดมีตายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา - ขอ 2 ควรตัดคําฟุมเฟอยออก คือ “ตองการเวลาเพื่อทําในสิ่งที่ ........” เปน “ตองการเวลาทําสิ่งที.่ .....” - ขอ 3 ใชคําเชื่อมผิด ตรง “ระหวาง ....และ” ที่ถูกคือ “ระหวาง....กับ” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 11. 11. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ขอ 4 ใชคําผิด ตรง “เผชิญหนากับปญหา” ควรแกเปน “ประเทศไทยเผชิญปญหา......” 25. ตอบ 2 ผมขอใหทกคนคํานึงถึงประโยชนสวนรวมใหมากขึ้น ุ - เมื่อพึ่งเขามารับตําแหนงใหม ควรจะพูดในแงดี เชน ดีใจที่เขามาทํางาน, ชื่อเสียงของหนวยงานหรือความสําคัญ ของเพื่อนรวมงานในระดับตางๆ - ขอ 2 เปนคําพูดในเชิงสั่งๆ นาจะเปนตอนทํางานแลวมีปญหามากกวามาพูดเลยตอนเพิ่งเขารับตําแหนงใหมๆ ขอนี้ก็เลยเปนคําตอบจะ 26. ตอบ 4 ครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรก ผมขอใหกรรมการทุกคนแนะนําตัวกอน - ในการประชุม ควรพูดจาสุภาพและใหเกียรติผูเขารวมประชุมทุกคน - ขอ 1 พูดจาโออวด “ของผมดีกวาที่ไดเสนอกันมา” - ขอ 2 เหมือนพูดวา ๆคนอื่นเลย “อยาเอาแตนั่งเงียบ” - ขอ 3 พูดเหมือนวาๆประธาน (ตรงเกินไปนิดนึง) “ทานประธานควรประชุมตามเวลาที่กําหนด” - ขอ 4 เปนคําพูดที่ดูดีที่สุดในตัวเลือก 4 ขอแลว 27. ตอบ 1 ไมฉลาดเลยนะลูกที่ไปทําสัญญาผูกมัดตัวเองแบบนั้น * ขอนี้เคาถามคําพูดที่เหมาะกับคูสนทนา คือ ตองดูคูสนทนาดวย * - ขอ 2 พูดกับอาจารยไมควรพูดวา “อาจารยไมเห็นบอกพวกหนูเลยวา........” เพราะดูเหมือนตอวาอาจารย (ดูไมสุภาพ) ่ - ขอ 3 พูดกับคุณลุง ควรสุภาพกวานี้สักนิดนึง ไมใช “เมื่อไหรจะเลิกสูบบุหรีสักที” - ขอ 4 ขอนี้พูดแรงนะ “พวกทานพูดมากเกินไปแลว” ดูไมสุภาพเลย - ขอ 1 เปนคําที่ดีที่สุด เพราะเปนการพูดกับลูก ซึ่งใชภาษาตรงไปตรงมาได และก็ไมแรงเกินไป (กับลูก) “ไมลาดเลยนะลูก” ดีกวา “โงจังเลยลูก” เห็นไหมวาดีกวา -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 12. 12. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เฉลยชุดที่ 5 ภาษาไทย หนา 29 14. ตอบ 4 เมื่อน้ําเดือด ใสเสน ใชทพพีคอยๆคนเพื่อไมใหเสนติดกันเปนระยะๆ ั - ขอ 4 ผิดตรง “เปนระยะ” ตองเอาไปวางหลังคําวา “คอยๆ คน ” เปน “ใชทัพพีคอยๆคนเปนระยะ เพื่อไมให เสนติดกัน” เพราะ “เปนระยะ” ขยาย “คอยๆคน” ไมไดขยายคําวา “เสนติดกัน” 15. ตอบ 1 หยาดฝนและหยาดสายลมพลิกพลิ้วผิวน้ําเปนระลอกนอยๆ - ขอ 2 3 4 ใชการเขียนแบบตรงไปตรงมา แตขอ 1 ใชการเขียนแบบเปรียบเทียบ ดวยวิธี “บุคควัต” ตรง หยาดฝนและสายลมพลิกพลิ้ว 16. ตอบ 3 ขอเชิญชมนิทรรสการผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 9 -13 ธันวาคม 2545 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ - ขอ 1 ไมชัดเจน เพราะไมรูวา “เดือนไหน?” - ขอ 2 ไมชัดเจน เพราะไมรูวา “หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอะไร ?” - ขอ 4 ไมชัดเจน เพราะไมรูวา “จะติดตอนายเอกราช มุงมั่นดีไดที่ไหน ?” 17. ตอบ 2 ง ก ค จ ข - เราควรเรียงลําดับจากสภาพทั่วไปกอน จึงตอนําหนาดวย ขอ ง แลวตามดวยประเภท คือ ขอ ก ขอ 2 จึง ถูกตองที่สุด 18. ตอบ 4 เหตุการณครั้งนั้นทําใหชาวบานสนใจดูแลรักษาแมน้ํามากขึ้นจนน้ํามีคุณภาพดีถึงเกณฑมาตรฐาน - เคาถามวาใชภาษาเขียนไดเหมาะสม ขอ 1 ใชภาษาพูด ตรง “กวาจะหายเนา - - หลายอาทิตย” ขอ 2 ใชภาษาพูด ตรง “ตกกุง” ขอ 3 ใชภาษาพูด ตรง “ทําอะไรก็ไมได - - ทนกลิ่นเหม็นไมไหว” 19. ตอบ 2 การตอสูทางเศรษฐกิจเปรียบไดกับการทําสงครามอยางหนึ่ง ถาเรารูเทาทันความคิดของฝายตรง ขาม เราจะสามารถตอสูจนไดชัยชนะ - ขอ 1 ฟุมเฟอยตรง “ความปลอดภัยบนทองถนนของผูใชรถใชถนน” ควรจะตัด “บนทองถนน” ออก - ขอ 3 ฟุมเฟอยตรง “เปนกําหนดเวลาสุดทายที่จะตองดําเนินการ” นาจะเอาออกทั้งหมด - ขอ 4 ฟุมเฟอยตรง “- - - ของบรรพบุรุษ” เพราะจะไปซ้ํากัน “คนสมัยกอน” ขางหลัง - ขอ 2 เปนขอที่ใชภาษาไดกระชับที่สุดแลว 20. ตอบ 3 แมฐานะของเขาจะไมคอยดี พอแมก็สงเสียใหลูกทุกคนไดเรียนจนจบมหาวิทยาลัย - ขอ 1 นาจะแก “แมคาขายสมตํา” เปน “อาชีพขายสมตํา” มากกวา จะไดวา “อาชีพขายสมตําไกยางเปน อาชีพ”จะเขากันไดดีกวา - ขอ 2 นาจะตัดคําวา “กลมกลอม” ออก เพราะงงมาก! ตรง “รสชาติเผ็ดรอนกลมกลอม” ??? - ขอ 4 “ชื่อเสียง - - - ไมเปนทีประจักษ” พอแลว ไมตองใสคําวา “แกสายตา” เขาไป เพราะเรา “ไดยิน” ชื่อเสียง ่ ไมใช “มอง” ชื่อเสียง 21. ตอบ 3 ขอบใจจะ ฉันก็ดีใจมากที่ไดรับรางวัลนี้อก ี - ขอ 1 และ ขอ 4 ฟงแลวเพื่อนฝูงอาจจะหมั่นไสได -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 13. 13. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ขอ 2 ฟงไปแลวเหมือนจะเยาะเยยเพื่อนคนนั้นอยูนะ - ขอ 3 ดีที่สุดแลวจากตัวเลือกทั้ง 4 ขอ 22. ตอบ 4 การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจราจรฉบับใหม” - เพราะกลอนที่ยกมาวาพูดถึงคนจะขับรถผิดกฎจราจรวาทําใหคนอื่นเคาเดือดรอน โดยใชคําเผ็ดรอนมาก เชน “ถูกปลิดบั่น - - - เพชฌฆาตแหงถนนปลนชีวัน - - หนาหนากัน” การพูดในขอ 1 2 3 นาจะเอากลอนบทนี้ไปแทรกได เพื่อพูดใหคนเห็นโทษจากการทําผิดกฎจราจรหรือเตือนสติ คนที่ขับรถเร็ว - สวนขอ 4 การบรรยาย พ.ร.บ. จราจรฉบับใหมเปนการพูดอยางเปนทางการ ไมควรเอาคําพูดเผ็ดรอนเขา ไปใช 23. ตอบ 2 ก ค ข ง - ระเบียบวาระการประชุมจะตองเริ่มจาก  เรื่องที่แจงใหท่ประชุมทราบ (ก) ี รับรองรายงานการประชุมครั้งกอน (ค) วาระอื่นๆ ดังนั้นคําตอบจึงมีขอเดียว คือ ขอ 2 24. ตอบ 3 ผูเขาประชุม : ดิฉันคิดวาเราควรจะพิจารณาทบทวนเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมกันอีกครั้งนะคะ เพราะคาใชจายคอนขางสูง - ขอ 1 ไมดี เพราะ ประธานใชตัวเองคนเดียวสรุป ตรง “ผมวาดีมาก” - ขอ 2 ไมดี เพราะ ตําหนิคนอื่นตอหนาที่ประชุม ตรง “คุณนิภาตองหาขอมูลที่ดีกวานี้นะคะ” - ขอ 4 ไมดี เพราะ น้ําเสียงประชด ตรง “กรุณาสรุปประเด็นดวยครับ” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 14. 14. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เฉลยชุดที่ 6 ภาษาไทย หนา 31 33. ตอบ 1 ผูหญิงแตกตางจากผูชายเพราะมีหนาที่และบทบาทตางกัน - สังเกตจากบรรทัดที่ 2 “- - ลวนเปนความคิดที่ไดมาจากบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจของผูหญิง ในสมัยกอน” - ขอ 2 ผิด เพราะ เคาบอกวา “ธาตุแท” (นิสัย) ของผูหญิง คือ วัฒนธรรม ไมไดบอกวา “ผูหญิงคือ วัฒนธรรม” - ขอ 3 กับขอ 4 ก็ผิด เพราะเคาบอกวาตัวกําหนด คือ “วัฒนธรรม” ไมใชสภาพแวดลอมหรือเพศเปน ตัวกําหนด 34. ตอบ 3 ธรรมชาติของผูหญิง - ดูไดจากวรรคสุดทาย ที่เคาพูดวา “จะมีในธรรมชาติความเปนผูหญิงจริงๆหรือเปลาก็ไมทราบได” ทั้งหมดนี้เคากําลังพูดบอกเราวา ธรรมชาติของผูหญิงเกิดจากสังคมกําหนดไมไดเปนธรรมชาติจริงๆ 35. ตอบ 3 ระดับกึ่งทางการ - ขอความสวนใหญจะใชภาษาเขียน (ทางการ) แตก็มบางตอนใชภาษาพูด (ไมเปนทางการ) เชน ี “เอาเขาจริงแลว” จึงเปนภาษากึ่งทางการ 36. ตอบ 3 การศึกษาปจจุบันเปนระบบเดียวเหมือนกันหมด ทําใหมีโอกาสพัฒนาไดดี - เพราะเคาย้ํามาตั้งแตประโยคแรกแลววา “ระบบการศึกษาตองการความหลากหลาย” แลวมาเปรียบวา “เหมือนกับปาไมที่มีตนไมนานาพันธุขึ้นตามธรรมชาติที่ควรจะเปน” แลวยังมาย้ําตอนทายอีกวา “ปญหาคือการเปลี่ยนโลกทั้งโลกใหมอารยธรรมเดียวกัน” เพราะฉะนันสาระสําคัญคือ ี ้ “การศึกษาปจจุบันเปนระบบเดียวกันหมด” ซึ่งไมดีนั่นเอง ขอ 3 จึงถูกตองที่สุด 37. ตอบ 3 ใชความเปรียบเพื่อใหเขาใจชัดเจน - คนเขียนเปรียบระบบการศึกษาเหมือนปาไมทําใหเราเขาใจไดชัดเจนขึ้น ขอ 3 จึงถูกตอง - ขอ 4 เกือบๆ ถูกที่ใช “อุปมา” แตผิดที่ “ใหสมจริง” จริงๆนาจะแกเปน “ใหเขาใจมากขึ้น” มากกวา 38. ตอบ 4 แนะใหใชเวลาในการสรางความแข็งแกรงใหแกตนเอง - รวมๆขอนี้เหมือนกับจะบอกเราวา “อยาเอาเวลาไปหาขอแกตัวเลย สูเอาเวลามาแกไขขอบกพรอง ตัวเองดีกวา” (เพื่อทําใหเราเขมแข็งมากขึ้น) - ขอ 1 กับ ขอ 3 ผิดเลย - ขอ 2 เขาไมไดบอก “ผลเสีย” ของการแกตัวมาเลย - ขอ 4 ตรงกับจุดประสงคคนเขียนที่สุดแลว 39. ตอบ 3 ขนมพอสมน้ํายา - ทั้งนี้เพราะโจทยตองการจะวาทั้ง “พระ” และ “ฆราวาส” วาพากันไปทางในทาง ผิดทั้งคู = ขนมพอสมยา (พอๆกัน ใชในความหมายไมดี) - ขอ 1 สมน้ําสมเนื้อ หมายถึง เหมาะสมกับ - ขอ 2 เปนปเปนขลุย หมายถึง เขากันไดดี - ขอ 4 น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา หมายถึง การพึ่งพาอาศัยกัน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 15. 15. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40. ตอบ 1 ทุกวันนี้กําลังเสื่อมลงเพราะพระสงฆและฆราวาส - ตามโจทยผูเขียนกําลังพูดวาทั้ง “พระ” และ “ฆราวาส”ขอ 1 จึงครบถวนทีสุด ่ 41. ตอบ 1 การพรรณนา - เคาถามวา ขอใดไมมในขอความที่ยกมา ี - ขอ 2 ตอนที่เคาพูดถึง “ธรรมชาติที่อดมสมบูรณ” แลวตามดวยตัวอยาง “ทั้งภูเขาขจี น้าตกใส สายธาร ุ ํ ใหญนอยและทะเลสีมรกต” - ขอ 3 เคาเปรียบ “ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ” กับ “ศิลปวัฒนธรรม” ของคนไทยกับ “ทรัพยอันมหัศจรรย” ตรงบรรทัด 1 - ขอ 4 มีการอธิบายตามลําดับ เริ่มจากพูดถึง ทรัพยแรก คือ ธรรมชาติ (พูดในบรรทัดที่ 1 ตอนทาย ถึง บรรทัดที่ 3) แลวคอยพูดถึง ทรัพยที่สองคือ ศิลปวัฒนธรรม (บรรทัดสุดทาย) ในขอความที่ยกมายังไมมี ตอนใดเปนการพรรณนาอยางชัดเจน 42. ตอบ 4 ชางสาร งูเหา ขาเกา เมียรัก สี่สิ่งนี้ไมควรไวใจ  ขอความที่เคายกมา เหมือนจะเตือนใจเราวาใหรอบคอบ รูจักเลือกคนใกลชิดเรามากที่สุด - ขอ 4 "ชางสาร งูเหา ขาเกา เมียรัก " เปนสํานวนไทยที่เตือนใจวาใหระวังสิ่งมีภัยที่อยูใกลชิด กับเรา จึงตรงกับขอความที่เคายกมาที่สุดแลว - ขอ 1 เคาไมไดบอกเราวา "ยิ่งสูงยิ่งหนาว" - ขอ 2 เคาไมไดบอกเราวา "ศัตรูคือยาชูกําลัง" - ขอ 3 เคาไมไดบอกเราวา "อยาวางใจคน" แตบอกวา "ใหรูจักเลือกคนใกลชิด" มากกวา (หมายความวา วางใจได แตตองดูคน ไมใช ไมวางใจคน) 43. ตอบ 1 รอบคอบ - คนเขียนเปนคนรอบคอบ สังเกตจากวรรคสุดทายวา "ตองรูจักเลือกไวใจคน" - ขอ 2 วิตก ไมถูกตอง - ขอ 3 คนเขียนเปนคน "ระวัง" ไมใช "ระแวง" - ขอ 4 ที่ถูกควรแก รูเทาทัน "ชีวิต "เปน รูเทาทัน "คน" มากกวา 44. ตอบ 2 ตอนที่ (2) - เพราะขอความทั้งหมดนี้พูดขึ้นมาเพื่อจะบอกวารัฐบาลจะขึ้นคาไฟฟาและประปา 45. ตอบ 1 พัฒนาชนบทใหมีความเจริญ - สังเกตจากตอนที่ 4 " - - การพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเจริญใหแกชาวชนบทตองหยุดชะงัก ไปดวย ซึ่งขัดกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล" เทากับ นโยบายสําคัญของรัฐบาล คือ สรางความเจริญแกชนบท ขอ 1 จึงถูกตอง 46. ตอบ 1 เราควรอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลกเรานี้ - ขอ 2 ฟุมเฟอยตรง "นําไปสูความ" นาจะแกเปน "ทําให" มากกวา - ขอ 3 ฟุมเฟอยตรง "ถูกทําลายเสียหาย" เพราะ "เสียหาย" ตัดออกได - ขอ 4 ฟุมเฟอยตรง "สมปองดังปรารถนา" เพราะ "ดังปรารถนา" ตัดออกได -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 16. 16. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47. ตอบ 3 นักพูดไมประหมาเวทีเพราะผูพูดกลุมนี้มีประสบการณสูง - เพราะขอนี้เลนคําวา "นัก" กับ "ผู"  นัก แสดงวา คนนั้นทําจนชํานาญแลว ผู แสดงวา คนนั้นมีกิจกรรมนั้นๆ เพราะฉะนัน ขอ 3 นาจะสลับนักพูดกับผูพูด เปนผูพูดไมประหมาเวทีเพราะนักพูดกลุมนี้มี ้ ประสบการณสูง 48. ตอบ 2 คุณภาพชีวิตที่ดียอมเกิดขึ้นไดหากประชาชนรวมใจกันพัฒนาสิ่งแวดลอม - ทรรศนะ หมายถึง ความคิดเห็น ขอ 2 เปนทรรศนะ สังเกตจากคําวา "ยอม" 49. ตอบ 1 สมเหตุสมผล - ขอความนี้คนเขียนเขียนเตือนวา ถาจะรับของใหม แตอยาลืมของเกา - ขอ 1 ถูกตอง เพราะเคามีการใหเหตุผลมาดวย สังเกตบรรทัดที่ 2 " - - เพราะของเกา - - " - ขอ 2 ผิด ที่ "สรางสรรค" เพราะเคาใหเอาของเกาไว (จริงๆสรางสรรคตองทําสิงใหมๆ) ่ - ขอ 3 ผิด ที่เหมาะแกบุคคล เพราะถาคนที่มาอานเปนวัยรุนหรือเด็ก อานแลวจะไมคอยเขาใจเทาไหร คือแครูวาเคาพูดวาอะไร แตอาจเฉยๆไมเห็นดวยก็ได - ขอ 4 ผิดที่ ภาษาเขาใจงาย ลองอานวรรคสุดทายดูจะรูเลยวา ภาษาเคาไมไดเขาใจไดงาย 50. ตอบ 1 ชี้ใหเห็นความสามารถของรัฐบาล - สังเกตจาก "รัฐบาลก็ประคับประคองเศรษฐกิจไปได" และ "นํามาตรการตางๆมาบรรเทา ความเดือดรอนของประชาชนใหผานวิกฤต " ไปได 51. ตอบ 1 ใชคาที่เราอารมณ ํ - ภาษาในเรื่องถึงจะตรงไปตรงมา แตลักษณะคําที่ใชมีหลายตอนเราอารมณใหเห็นใจในปญหา ของรัฐบาล เชน ประคับประคอง - - แสนสาหัส - - บรรเทา - - ผานพนวิกฤต - ภาระอันหนักอึ้ง ขอ 1 เลยถูกจะ 52. ตอบ 3 การประหยัดน้ํามันกันคนละเล็กละนอยจะชวยกูเศรษฐกิจของชาติได - ภาษาโนมนาวใจ ตองเปนภาษาชักชวนหรือจูงใจใหคนทําตาม - ขอ 2 กับ 4 ภาษาไมโนมนาวใจ - ขอ 1 โนมนาวใจ (ชักชวน) วา ชวยประหยัด "คนละเล็กละนอย" รูสึกถึงความอยากรวมมือกับ เคาไดดีทีสด แลวเคาก็บอกมาชัดเจนวา "ชวยกันประหยัด" ไมเหมือนขอ 1 ที่ไมไดบอกวา ่ ุ "ใหรวมมือทําอะไร" ขอ 3 จึงดีที่สุด 53. ตอบ 2 อากาศรอนอบอาวมาก แสดงวาฝนอาจจะตกในไมชานี้ - โครงสรางการแสดงเหตุผล หมายถึง การวางตัว "เหตุ" กับ "ตัวผล" ขอ 1,3,4 วางตัวผลแลวตามดวย เหตุ ขอ 2 อากาศรอนอบอาวมาก = เหตุ ฝนอาจจะตกในไมชานี้ = ผล  - ขอ 2 วางเหตุแลวตามดวยผล ขอ 2 จึงวางโครงสรางเหตุผลตางจากขออื่น -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 17. 17. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54. ตอบ 4 การใชคําที่มความหมายขัดแยงกัน ี - จุดเดนที่สุดของขอความนี้ คือ การใชคําที่มีความหมายขัดแยง ซึ่งมีทกวรรค สังเกตจาก ุ วรรคที่ 1 “วุนวูวาม” กับ “ความวาง” วรรคที่ 2 “ความมืด” กับ “ความสวาง” วรรคที่ 3 “ความรอน” กับ “เย็น” วรรคที่ 4 “ไมรู” กับ “ความรู” 55. ตอบ 3 6 แหง - มีความเปรียบ 6 แหง คือ ขอ ก มีเปรียบตรง “คือ” ขอ ข มีเปรียบตรง “ปาน” ขอ ค มีเปรียบตรง “ กวา” กับ “เปน” ขอ ง มีเปรียบตรง “ดัง” กับ “ดัง” 56. ตอบ 1 ขอ ก. - ตรงที่ขีดเสนใตเปรียบตาผูหญิงเหมือน “ดาเรศ” คือ ดวงดาว จึงตรงกับขอ 1 มากที่สุด (เพราะเปรียบตากับ “ ดวงดาว”เหมือนกัน) - ขอ 1 เปรียบตากับ “ดาระกา” = “ดวงดาว” - ขอ 2 เปรียบตากับ “สุมณี” = “มณี” - ขอ 3 เปรียบตากับ “มฤคิน” = “ตาของกวาง” - ขอ 4 เปรียบตากับ “มฤคมาศ” = “ตาของกวางทอง” 57. ตอบ 4 ดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคุนธร กระจังซอมแซมใบระกาบัง - ทั้งนี้เพราะขอ 1,2,3 เปนการพรรณนาแบบตรงๆไมมีการเปรียบเทียบ ขอ 1 พรรณนาวา “ฐานรูปบัวมีรูปครุฑยุดนาค” ขอ 2 พรรณนาวา “มีรูปครุฑยุดนาค กินนรรํา และเทพนม” ขอ 3 พรรณนาวา “ภาพใบระกาหนาบันบนชั้นมุข” ขอ 4 ตางกับขออื่น เพราะเขียนแบบเปรียบเทียบ(ใชภาพพจน) สังเกตจากคําวา”เทียม” (เหมือน) 58. ตอบ 3 ทั้งพญาคชสารชาติฉัททันตทะลึ่งถลันรองวะแหวๆ - ขอ 1,2,3 ใหอารมณเศรา ๆ เหงา ๆ - ขอ 1 สังเกตจาก “ใหหวั่นหวาด” - ขอ 2 สังเกตจาก “วิเวก” - ขอ 4 สังเกตจาก “คราง”  ขอ 3 ใหอารมณตกกะใจ สังเกตจาก “รองวะแหวๆ” จึงตางกับขออื่น -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 18. 18. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เฉลยชุดที่ 7 ภาษาไทย หนา 35 28. ตอบ 3 คุณคาของชีวิตมนุษยอยูท่กี่ตอสูเพื่อการชนะอุปสรรค ี * ตรงตามสาระสําคัญของคนเขียนที่ตองการบอกวา “ใหคนเราตอสู ใหสมกับที่เกิดมาเปนมนุษย” นั่นเอง* - ขอ 1 เคาไมไดบอกมาวา “การดิ้นรน” เปน “ธรรมชาติ” ของมนุษย - ขอ 2 ถึงเคาจะพูดมา แตไมใชสาระสําคัญที่สุดที่เคาตองการจะเนน - ขอ 4 เคาไมไดบอกมาเลย 29. ตอบ 1 ใชโวหารเปรียบเทียบเพื่อเราอารมณ ี่ - เคาใชการเปรียบเทียบ เพื่อเราใหเราตอสู เห็นจาก “ผูทไมตอสู......เหมือนกรวดทรายที่ไหลไปมาตามกระแสน้ํา… ไมสมกับที่เกิดมาเปนมนุษย” - ขอ 2 เคาไมไดใชโวหารอธิบายเลย 30. ตอบ 4 ตักเตือน - เคาเขียนมาวา เพื่อจะเตือนเราวา “มีแตพลังความดีเทานั้น” ที่จะประคองโลกเราได โดยเฉพาะ “ความเมตตา” ใหเราเมตตาตอกันเพื่อชวยประคองโลก 31. ตอบ 4 แสดงทรรศนะและโนมนาวใจ - ขอความนี้จัดเปนขอความแสดงทรรศนะ คือ เคากําลังแสดงความเห็นวา “ที่โลกเราตกต่ําลงนี้เปนเพราะพวกเรา ทุกคนไมรวมมือกัน” และโนมนาวใจ คือ ชักชวนใหเราเมตตาตอกันเพื่อประคองโลก - ขอความนี้ไมไดเปนการใหความรู (ขอ 1 กับ ขอ 2 เลยผิด) และก็ไมไดจรรโลงใจ (เพราะพูดคําวาโลกเราตกต่ํา -ฟงแลวไมสบายใจนะ ไมเห็นจะจรรโลงใจเลย เพราะจรรโลงใจ คือ ฟงแลวสบายใจ) ขอ 3 ก็เลยผิด 32. ตอบ 3 ระบบนิเวศของธรรมชาติ ั - ขอความที่ยกมาพูดถึงความผูกพันระหวาง ดิน น้ํา และปาไม ที่สัมพันธกนอยางแยกไมออก จนกลายเปนระบบนิเวศของธรรมชาติ ขอ 3 จึงถูกตอง - ไมถูกตองเพราะพูดถึงปาไมอยางเดียว ยังขาด “น้ํา” และ “ดิน” - ขอ 2 เปนเพียงประเด็นเดียวของขอความนี้ - ขอ 4 ผิด เพราะเคาพูดถึงความผูกพัน หรือความสัมพันธของธรรมชาติ ไมไดตองการพูดถึง ความซับซอน ของธรรมชาติ 33. ตอบ 4 ตอนที่ (4) ใจความสําคัญคือ main idea ของเนื้อเรื่อง สังเกตจากเปนขอความที่เราตัดออกไมไดตัดแลวจะไมไดสารสําคัญ  - ขอความที่ยกมา เคาพูดเพื่อใหเราทําดีตอความรัก และชวนใหคนรักเราดีตอคนอื่นดวย ขอ 4 จึงถือเปนใจความสําคัญที่สุดของขอความนี้ 34. ตอบ 4 การรักกันเปนหนทางที่จะชวยดับทุกขได - ขอ 1 เห็นไดจากขอความตอนที่ 3 และ 4 - ขอ 2 เห็นไดจากขอความตอนที่ 2 - ขอ 3 เห็นไดจากขอความตอนที่ 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867
 19. 19. ACT GROUP “คุณภาพคือ นโยบาย” 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. - ขอ 4 ไมมกลาวถึงในขอความที่ยกมาเลย ี ตอบ 2 คนที่หลอกหากินโดยอาศัยความเลื่อมใสของผูอื่น - คนเขียนเคาเขียนมาวาพวกอลัชชี (พระที่ทํานอกรีต) ที่อาศัยเพียงจีวรมาบังหนาใหคนนับถือแตจริงๆไมไดอยาก เปนพระจริงๆ แตตองการมาบวชเพียงเพื่อตองการเงินหรือของจากฆราวาสที่ศรัทธาเลื่อมใส (ในขอความที่ เคายกมาใชคําวา “ศรัทธาปสาทะ” ซึ่งหมายถึง ความเลื่อมใสศรัทธา นั่นเอง ) - ขอที่สรุปไดตรงกับสาระสําคัญที่ผูเขียนตองการพูดถึง คือ ขอ 2 - ขอ 1 ถึงแมนจะถูก แตไมชัดเจนเทาขอ 2 เพราะขอ 1 สิ่งปกปดรางกายภายนอก เมื่อเทียบกับความเลื่อมใสของ ผูอื่นในขอ 2 ขอ 2 จะดูชัดเจน และมีนัยสื่อถึง “พระสงฆ” มากกวาขอ 1 ตอบ 1 คนสวนใหญไมคอยเห็นความสําคัญของปาไม - ขอ 1 ถูกตอง สังเกตจาก “จะมีแตประชาชนที่อยูบริเวณเขตชายแดนนี้เทานั้นที่สํานึก ใน บุญคุณของปาไม”  แสดงวาประชาชนสวนใหญไมคอยเห็นความสําคัญของปาไม ขอ 1 จึงถูกตอง - ขอ 2 ที่ถูก ตองแก “มีหนาที่อํานวยประโยชน” เปน “ใหประโยชน” - ขอ 4 ผิด เพราะจริงๆแลว ปาไมมประโยชนตอประชาชนทุกคน ไมใชมีประโยชนตอเฉพาะคนอยูใกลเทานั้น ี ตอบ 2 จะตองหันกลับไปใชวิธีการตามธรรมชาติ คนเขียนเคาเขียนเพื่อให เราหันกลับไปใชวิธีการดั้งเดิมตามธรรมชาติ สังเกตจาก “...โดยหันกลับไปสู วิทยาการดั้งเดิม .......เกษตรกรเราเรียนรูไดเร็ว อีกทั้งภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยให....” - ขอ 1 ขอ 3 ขอ 4 เคาไมไดบอกมา ตอบ 1 กระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูวิทยาการดั้งเดิม  อานคําอธิบายจากขอ 51 ไดจะ ตอบ 1 การแขงขันเปนหนทางไปสูความสําเร็จในชีวิต - ขอ 2 มีตรง “ การศึกษาสมัยใหม - - - แยกผูเรียน - - - ออกจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบาน - - - และออก จากสิ่งแวดลอมจากธรรมชาติ” - ขอ 3 มีตรง “การศึกษาสมัยใหม - - - ทําใหเกิด - - - โดยการแกงแยงแขงดีกันเอง - - -” - ขอ 4 มีตรง “การศึกษา - - - แยกผูเรียนออกจาก - - - ภูมปญญาและวัฒนธรรมพืนบาน - - - เอาชนะธรรมชาติและ ิ ้ ใชประโยชนจากธรรมชาติใหมากที่สุด” - ขอ 1 ไมใช ทรรศนะหรือความเห็นของผูเขียนขอความนี้ ตอบ 4 ชาวบานไมไดมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยวอยางแทจริง - เพราะเคาเขียนมาวา “การมีสวนรวมของชาวบานในการสงเสริมการทองเที่ยวมี....เพียงการ......เทานั้น” แสดงวาผูเขียนเห็นวาชาวบานมีสวนรวมในการทองเที่ยวนอยมาก หรือไมมีสวนรวมอยางแทจริงนั่นเอง - ขอ 2 ผิดตรง “ชาวบานเปนตัวประกอบยอยที่ชวยเหลือนักธุรกิจการทองเที่ยว” เพราะจริงๆชาวบานเปนแค  “แรงงาน” ไมใช ผูชวยเหลือนักธุรกิจ ตอบ 1 ภาษาไทยกําลังเปลี่ยนไปมาก - ขอ 1 ถูก เห็นไดจาก “ภาษา......วัยรุนปจจุบันแปลกเปลี่ยนไป” - ขอ 2,3,4 ผิด เพราะเคายังไมไดบอกมาวา ภาษาของวัยรุนถูกหรือผิด ควรยอมรับหรือไมควรยอมรับ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.actcorner.com หรือ โทร 089-816-7804, 081-445-1423, 081-362-9602 FAX. 02-917-4867

×