ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

le

 • 620 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
620
Vues sur SlideShare
620
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
41
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน Document Transcript

 • 1. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ระเบียบบริหารราชการแผนดินแบงออก 3 สวนคือ - สวนกลาง - สวนภูมิภาค - สวนทองถิ่น ใครรักษาการตาม พรบ.นี้ ? นายกรัฐมนตรี สวนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนกลางแบงออกกี่สวนอะไรบาง ? - สํานักนายกรัฐมนตรี - กระทรวง - ทบวง - กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน ใหตราเปน ?…พระราชบัญญัติ การรวม การโอนที่มีการกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม ใหตราเปน ? พระราชบัญญัติ การรวม การโอนที่ไมมีการกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม ใหตราเปน ? …พระราชกฤษฎีกา การเปลี่ยนชื่อ การยุบ ใหตราเปน ? พระราชกฤษฎีกา การแบงสวนราชการภายใน ใหออกเปน ? กฎกะทรวง หมวด 1 การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการที่อยูในสํานักนายกรัฐมนตรีมาฐานะเปน ? …กรม เมื่อนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ จําคุกใหใครเปนคน ปฏิบัติหนาที่แทน ? …รองนายกรัฐมนตรี อํานาจนายกรัฐมนตรีมีกี่ประการ ? ……9 ประการ ใครเปนขาราชการการเมือง ? 1. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง 3. เลขานุการรัฐมนตรี 4. ผช. เลเขนุการรัฐมนตรี
 • 2. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com ใครเปนขาราชการพลเรือนสามัญ - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายบริหาร - ผช. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี - เลขาธิการคณะรัฐมนตรี - รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - ผช.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมวด 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง การจัดระเบียบราชการในกระทรวงแบงออกเปน ? - สํานักงานรัฐมนตรี - สํานักงานปลัดการทรวง - กรม ปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่ ?…ควบคุมขาราชการประจําในกระทรวง สวนราชการระดับกรม 2 กรมรวมเปนภาระกิจเดียวกัน ใหตราเปน ? กฎกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเกี่ยวกับ ? ราชการการเมือง หมวด 4 การจัดระเบียบราชการในกรม การจัดระเบียบในกรมแบงออกเปน ? - สํานักงานเลขานุการกรม - กอง หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน คือ การมอบอํานาจในการ สั่งการ อนุญาต อนุมัติ เมื่อมีการมอบอํานาจผูรับมอบจะมอบตอไปไมได ยกเวน รัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง มอบใหผูวาราช การจังหวัด
 • 3. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com หมวด 6 การรักษาราชการแทน การรักษาราชการแทน คือ การมอบหมาย ใหผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปดํารงอีกตําแหนงหนึ่ง (ใชคําวาไม อาจ) สวนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค การจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคแบงออกเปน ? - จังหวัด - อําเภอ หมวด 1 จังหวัด การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลงจังหวัดใหตราเปน ?…พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจังหวัดใครเปนประธาน ? ………ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการจังหวัดทําหนาที่ ?……………ใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัด ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด ? …หัวหนาสํานักงานจังหวัด อํานาจของผูวาราชการมีกี่ประการ ? ………9 ประการ การยกเวน/จํากัด/ตัดทอน อํานาจผูวาจะทําไดตองตราเปน ? …พระราชบัญญัติ สวนราชการในจังหวัดแบงออกเปน ? - สํานักงานจังหวัด - สวนตาง ๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น
 • 4. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com หมวด 2 อําเภอ การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลงเขตอําเภอใหตราเปน ? พระราชกฤษฎีกา อํานาจของนายอําเภอมีกี่ประการ ? … 4 ประการ สวนราชการในอําเภอแบงออกเปน ?…… - สํานักงานอําเภอ - สวนราชการประจําอําเภอ สวนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงออกเปน ? 1. องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เทศบาล 3. สุขาภิบาล 4. ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด สวนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชื่อยอขงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คือ… “ ก.พ.ร.” ใครเปนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ? …นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก ที่นายกรัฐ มนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไดไมเกนกี่คน ? 10 คน ผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงอยางไร ?……4 ปแตงตั้งอีกไมเกิน 2 วาระ ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ? … เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสังกัดหนวยงานใด ? …สํานักนายกรัฐมนตรี