ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

451 vues
364 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
451
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
52
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  1. 1. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ระเบียบบริหารราชการแผนดินแบงออก 3 สวนคือ - สวนกลาง - สวนภูมิภาค - สวนทองถิ่น ใครรักษาการตาม พรบ.นี้ ? นายกรัฐมนตรี สวนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนกลางแบงออกกี่สวนอะไรบาง ? - สํานักนายกรัฐมนตรี - กระทรวง - ทบวง - กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน ใหตราเปน ?…พระราชบัญญัติ การรวม การโอนที่มีการกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม ใหตราเปน ? พระราชบัญญัติ การรวม การโอนที่ไมมีการกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม ใหตราเปน ? …พระราชกฤษฎีกา การเปลี่ยนชื่อ การยุบ ใหตราเปน ? พระราชกฤษฎีกา การแบงสวนราชการภายใน ใหออกเปน ? กฎกะทรวง หมวด 1 การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการที่อยูในสํานักนายกรัฐมนตรีมาฐานะเปน ? …กรม เมื่อนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ จําคุกใหใครเปนคน ปฏิบัติหนาที่แทน ? …รองนายกรัฐมนตรี อํานาจนายกรัฐมนตรีมีกี่ประการ ? ……9 ประการ ใครเปนขาราชการการเมือง ? 1. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง 3. เลขานุการรัฐมนตรี 4. ผช. เลเขนุการรัฐมนตรี
  2. 2. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com ใครเปนขาราชการพลเรือนสามัญ - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายบริหาร - ผช. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี - เลขาธิการคณะรัฐมนตรี - รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - ผช.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมวด 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง การจัดระเบียบราชการในกระทรวงแบงออกเปน ? - สํานักงานรัฐมนตรี - สํานักงานปลัดการทรวง - กรม ปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่ ?…ควบคุมขาราชการประจําในกระทรวง สวนราชการระดับกรม 2 กรมรวมเปนภาระกิจเดียวกัน ใหตราเปน ? กฎกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเกี่ยวกับ ? ราชการการเมือง หมวด 4 การจัดระเบียบราชการในกรม การจัดระเบียบในกรมแบงออกเปน ? - สํานักงานเลขานุการกรม - กอง หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน คือ การมอบอํานาจในการ สั่งการ อนุญาต อนุมัติ เมื่อมีการมอบอํานาจผูรับมอบจะมอบตอไปไมได ยกเวน รัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง มอบใหผูวาราช การจังหวัด
  3. 3. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com หมวด 6 การรักษาราชการแทน การรักษาราชการแทน คือ การมอบหมาย ใหผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปดํารงอีกตําแหนงหนึ่ง (ใชคําวาไม อาจ) สวนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค การจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคแบงออกเปน ? - จังหวัด - อําเภอ หมวด 1 จังหวัด การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลงจังหวัดใหตราเปน ?…พระราชบัญญัติ คณะกรรมการจังหวัดใครเปนประธาน ? ………ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการจังหวัดทําหนาที่ ?……………ใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัด ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด ? …หัวหนาสํานักงานจังหวัด อํานาจของผูวาราชการมีกี่ประการ ? ………9 ประการ การยกเวน/จํากัด/ตัดทอน อํานาจผูวาจะทําไดตองตราเปน ? …พระราชบัญญัติ สวนราชการในจังหวัดแบงออกเปน ? - สํานักงานจังหวัด - สวนตาง ๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น
  4. 4. www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทองถิ่น admin@thailocalmeet.com หมวด 2 อําเภอ การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลงเขตอําเภอใหตราเปน ? พระราชกฤษฎีกา อํานาจของนายอําเภอมีกี่ประการ ? … 4 ประการ สวนราชการในอําเภอแบงออกเปน ?…… - สํานักงานอําเภอ - สวนราชการประจําอําเภอ สวนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงออกเปน ? 1. องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เทศบาล 3. สุขาภิบาล 4. ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด สวนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชื่อยอขงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คือ… “ ก.พ.ร.” ใครเปนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ? …นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก ที่นายกรัฐ มนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิไดไมเกนกี่คน ? 10 คน ผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงอยางไร ?……4 ปแตงตั้งอีกไมเกิน 2 วาระ ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ? … เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสังกัดหนวยงานใด ? …สํานักนายกรัฐมนตรี

×