Te drejtat dhe lirit e individit

Egi Zenelaj
Te Drejtat
dhe Lirite e
Individit
Mbasi njohja e dinjitetit te lindur te te drejtave te barabarta dhe te
patjetersueshme te te gjithe anetareve te familjes njerzore eshte themeli I
lirise,drejtesise dhe paqes ne bote.
Mbasi mosrespektimi dhe perbuzja e te drejtave te njeriut ka cuar drejt akteve
barbare,te cilet kane ofenduar ndergjegjjen e njerezimit ,dhe mbasi krijimi I
botes ne te cilen njerzit do te gezojne lirine e fjales,te besimit dhe lirine nga
frika e skamja eshte proklamuar si deshira me e larte e cdo njeriu.
Mbasi eshte e nevojshme qe te drejtat e njeriut te mbrohen me dispozita
juridike,keshtu qe njeriu te mos jete I shtrenguar qe ne piken e fundit ti
pervishet kryengritjes tiranise dhe shtypjes.
Mbasi eshte e nevojshme te te nxitet zhvillimi I marredhenieve miqesore midis
kombeve.
Mbasi popujt e Kombeve te Bashkuara vertetuan persei ne Karte besimin e tyre
ne te drejat themelore te njeriut ,ne dinjitetin dhe vleren e personit te njeriut
dhe barazine midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosen qe te nxitin
perparimin shoqeror dhe te permirsoje nivelin e jetes ne liri te plote.
Mbasi shtet anetare u detyruan qe ,ne bashkepunim me
Kombet e Bashkuara,te siguroje respektimin e
pergjithshem dhe zbatimin e te drejtave themelore te lirive
themelore.
Mbasi Kuptimi I perbashket I ketyre te drejtave dhe lirive
eshe me I rendesishem per realizim e plote te ketij
detyrimi.
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME shpall kete DEKLARATE TE
PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT si ideal te
pergjithshem te cilin duhet ta arrijne te gjithe popujt dhe te
gjitha kombet ne menyre qe cdo njeri dhe cdo organizem
shoqeror ,duke pasur parasysh gjithmone kete Deklarate,te
perpiqet qe ,me ane te mesimit dhe edukimit, te
ndihmonte ne respektimin e ketyre te drejtave dhe lirive
dhe qe ,me ane te masave progresive kombetare dhe
nderkombetare ,te sigurohej njohja dhe zbatimi I tyre I
pergjithshem dhe I verete, si midis popujve te vete
shteteve anetare,ashtu edhe minis popujve te atyre
territoreve qe jane ne administrimin e tyre.
Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit
Të drejtat e njeriut janë universale. Një ndër tiparet themelore të të
drejtave të njeriut është karakteri i tyre universal. Kjo do të thotë se të
drejtat e njeriut zbatohen kudo dhe për të gjithë njerëzit, pa dallim
ngjyre, seksi, vendi , feje, pasurie ose ideje. Ato mbështeten në vlerat e
dinjitetit, lirisë, barazisë e drejtësisë, që, duke qenë një ideal për
njerëzimin, janë në të njëjtën kohë edhe parime që mund të drejtojnë
jetën e secilit.
Të drejtat e njeriut janë konkrete. Megjithëse janë universale, të drejtat
e njeriut janë në të njëjtën kohë edhe konkrete, pasi ato i shërbejnë
përcaktimit të veprimeve që bien ndesh me natyrën njerëzore, si:
skllavëria, tortura, mohimi i lirisë, heqja e saj pa gjyq etj. Nga kjo
pikëpamje, çdo individi i takon të ndërmarrë veprime për të dënuar,
qoftë edhe moralisht, shkeljen e të drejtave të njeriut, sepse shkelja e të
drejtave të një individi cenon shoqërinë njerëzore në të cilën ai bën
pjesë. Kjo do të thotë se çdo qenie njerëzore është subjekt i ligjit, çdo
qenie njerëzore merr pjesë pak a shumë në mënyrë të drejtpërdrejtë në
hartimin e ligjeve, duke u bërë krijuese e tij dhe në të njëjtën kohë edhe
bartëse e të drejtave, e të gjitha të drejtave të njeriut.
Te drejtat dhe lirit e individit
Të drejtat e njeriut janë të pandashme. Përveçse
universale të drejtat e njeriut janë dhe të pandashme.
Ato formojnë një të tërë të vetme. Asnjë e drejtë ose
grup të drejtash nuk mund të vlerësohet më e
rëndësishme se të tjerat, pa dëmtuar të tërën, vetë
konceptin e të drejtave të njeriut. Karakteri i
pandashëm i të drejtave të njeriut shprehet fare qartë
në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, e
cila i jep të njëjtën rëndësi si të drejtave civile e
politike, ashtu edhe të drejtave ekonomike,
shoqërore dhe kulturore.
Të drejtat e njeriut plotësojnë njëra-tjetrën. Nga sa
më sipër rrjedh se të drejtat e njeriut plotësojnë
njëra-tjetrën. Kjo do të thotë se:
Askush nuk mund të shpallë liritë e tij, në qoftë se
nuk respekton, në të njëjtën kohë dhe njëlloj, liritë e
të tjerëve.
Askush nuk ka të drejtë të kërkojë të drejtat e tij,
nëse, nga ana tjetër, u ndalon të tjerëve të plotësojnë
dhe të gëzojnë liritë dhe të drejtat e tyre.
Askush nuk ka të drejtë të vendosë që disa të drejta
janë më të rëndësishme se të tjerat. Të drejtat e
njeriut formojnë një të tërë, ato krijojnë një tërësi
vlerash dhe parimesh që duhet të respektohen nga
çdo qenie njerëzore, në çdo vend e kulturë. Secili, në
çdo rast, duhet të kërkojë kuptimin dhe zbatimin
tërësor të të drejtave të njeriut si për vete, ashtu dhe
për të tjerët.
Të drejtat e njeriut janë të
patjetërsueshme. Kjo do të thotë se
njeriu nuk mund të heqë dorë prej të
drejtave të njeriut në cilëndo situatë
qoftë. Ai nuk mund të heqë dorë nga
liria e tij personale e të hyjë në gjendje
skllavërie, edhe nëse e deklaron këtë
me shkrim ose publikisht; një deklaratë
e tillë nuk ka pasoja juridike, sido që të
jenë kushtet në të cilat ajo lëshohet.
Ndryshe ndodh kur një individ heq
dorë nga e drejta e tij e pronësisë, e cila
nuk konsiderohet e patjetërsueshme.
Në këtë këndvështrim, edhe një
kriminel përballë ligjit është një qenie
njerëzore. Ai ka të drejtë për një proces
të drejtë gjyqësor, si dhe të
konsiderohet i pafajshëm, derisa fajësia
e tij nuk është provuar me anë të një
procesi të drejtë gjyqësor.
Te drejtat dhe lirit e individit
 Neni 15
1. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të
patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë
rendit juridik.
2. Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të
respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë
në realizimin e tyre.
 Neni 16
1. Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë
për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa
shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve
kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare
ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara.
2. Të drejtat dhe liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara ne
Kushtetutë vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa përputhen me
qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të
drejtave, lirive dhe detyrimeve.
Te drejtat dhe lirit e individit
 Neni 17
1. Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë
Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes
publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi
duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë.
2. Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të
drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e
parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut.
 Neni 18
1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.
2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të
tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a
filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia
prindërore.
3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura
në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme
dhe objektive.
Te drejtat dhe lirit e individit
 Neni 19
1. Kushdo që lind duke pasur qoftë edhe njërin prej
prindërve me shtetësi shqiptare, e fiton vetiu shtetësinë
shqiptare. Shtetësia shqiptare fitohet edhe për shkaqe të
tjera të parashikuara me ligj.
2. Shtetasi shqiptar nuk mund ta humbasë shtetësinë,
përveçse kur ai heq dorë prej saj.
 Neni 20
1. Personat që u përkasin pakicave kombëtare ushtrojnë në
barazi të plotë para ligjit të drejtat dhe liritë e tyre.
2. Ata kanë të drejtë të shprehin lirisht, pa u ndaluar as
detyruar, përkatësinë e tyre etnike, kulturore, fetare e
gjuhësore. Ata kanë të drejtë t'i ruajnë e zhvillojnë ato, të
mësojnë dhe të mësohen në gjuhën e tyre amtare, si dhe
të bashkohen në organizata e shoqata për mbrojtjen e
interesave dhe të identitetit të tyre.
Te drejtat dhe lirit e individit
Madje
edhe
e bukura
Cfare
cmimi
kane
Ne
Mund
Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit
1 sur 21

Recommandé

Te drejtat e njeriut par
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
63.9K vues17 diapositives
Matematika dhe Mjekesia par
Matematika dhe MjekesiaMatematika dhe Mjekesia
Matematika dhe MjekesiaMehmet Emiri
15.3K vues12 diapositives
problemet e respektimit te te dr par
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drDonalda Kellezi
8.1K vues41 diapositives
Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Sëmundjet gjenetike par
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
50.8K vues15 diapositives
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
76.4K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filozofia gjate shekullit XVII par
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
6.7K vues5 diapositives
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit par
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.4K vues34 diapositives
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
16.6K vues17 diapositives
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.enerisaloti
58.4K vues29 diapositives
Ndotja e ujit par
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujitArDit Mani
54.3K vues10 diapositives
Komunizmi ne shqiperi par
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiElton Gjoka
49.2K vues14 diapositives

Tendances(20)

Filozofia gjate shekullit XVII par Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vues
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti58.4K vues
Ndotja e ujit par ArDit Mani
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ArDit Mani54.3K vues
Komunizmi ne shqiperi par Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.2K vues
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre par Klevi Hoxha
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Klevi Hoxha26.5K vues
Duhani,droga,alkooli par Egi Zenelaj
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
Egi Zenelaj52.1K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.6K vues
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.7K vues
Biodiversiteti par Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.7K vues
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.1K vues
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K vues
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. par ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.7K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues
Figurat e rilindjes sonë kombëtare par olinuhi
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
olinuhi20.8K vues

Similaire à Te drejtat dhe lirit e individit

Punim seminarik par
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarikYllYmeri
4.1K vues15 diapositives
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut par
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriutE drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriutDurim Krasniqi
14K vues149 diapositives
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe par
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhekulla 2010
22.9K vues26 diapositives
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut par
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTaulant Kelmendi
4.3K vues26 diapositives
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime par
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeVerlona Pireci
23.6K vues45 diapositives
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore” par
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”Universiteti Drejtësi
2.4K vues8 diapositives

Similaire à Te drejtat dhe lirit e individit (20)

Punim seminarik par YllYmeri
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
YllYmeri4.1K vues
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut par Durim Krasniqi
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriutE drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut
E drejta-ndërkombëtare-për-të-drejtat-e-njeriut
Durim Krasniqi14K vues
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe par kulla 2010
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
kulla 201022.9K vues
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut par Taulant Kelmendi
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Taulant Kelmendi4.3K vues
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime par Verlona Pireci
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- ShenimeMbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut- Shenime
Verlona Pireci23.6K vues
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore” par Universiteti Drejtësi
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
“Statusi juridik i të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore”
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut par Refik Mustafa
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te NjeriutMborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Mborjta Nderkombtare e Te Drejtave Te Njeriut
Refik Mustafa3K vues
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx par brajanosmani
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx
brajanosmani334 vues
Kushtetuta e Shqiperise 2016 par simart12
Kushtetuta e Shqiperise 2016Kushtetuta e Shqiperise 2016
Kushtetuta e Shqiperise 2016
simart12508 vues
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare par ArberSusuri
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare
Punim seminarik - Gjykata Penale Nderkombetare
ArberSusuri7.3K vues
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER... par SHKOLLA "ALBANET"
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI .DETYRE FUND VITI{2013}Legjislacioni NE ANTIKITET DER...
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme par An An
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotmeDemokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
An An20K vues
E Drejta Ndërkombtare Publike par Refik Mustafa
E Drejta Ndërkombtare PublikeE Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare Publike
Refik Mustafa20.2K vues
Kontrata sociale e ruso par sara7991
Kontrata sociale e ruso Kontrata sociale e ruso
Kontrata sociale e ruso
sara79912.5K vues

Te drejtat dhe lirit e individit

 • 1. Te Drejtat dhe Lirite e Individit
 • 2. Mbasi njohja e dinjitetit te lindur te te drejtave te barabarta dhe te patjetersueshme te te gjithe anetareve te familjes njerzore eshte themeli I lirise,drejtesise dhe paqes ne bote. Mbasi mosrespektimi dhe perbuzja e te drejtave te njeriut ka cuar drejt akteve barbare,te cilet kane ofenduar ndergjegjjen e njerezimit ,dhe mbasi krijimi I botes ne te cilen njerzit do te gezojne lirine e fjales,te besimit dhe lirine nga frika e skamja eshte proklamuar si deshira me e larte e cdo njeriu. Mbasi eshte e nevojshme qe te drejtat e njeriut te mbrohen me dispozita juridike,keshtu qe njeriu te mos jete I shtrenguar qe ne piken e fundit ti pervishet kryengritjes tiranise dhe shtypjes. Mbasi eshte e nevojshme te te nxitet zhvillimi I marredhenieve miqesore midis kombeve. Mbasi popujt e Kombeve te Bashkuara vertetuan persei ne Karte besimin e tyre ne te drejat themelore te njeriut ,ne dinjitetin dhe vleren e personit te njeriut dhe barazine midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosen qe te nxitin perparimin shoqeror dhe te permirsoje nivelin e jetes ne liri te plote.
 • 3. Mbasi shtet anetare u detyruan qe ,ne bashkepunim me Kombet e Bashkuara,te siguroje respektimin e pergjithshem dhe zbatimin e te drejtave themelore te lirive themelore. Mbasi Kuptimi I perbashket I ketyre te drejtave dhe lirive eshe me I rendesishem per realizim e plote te ketij detyrimi. ASAMBLEJA E PERGJITHSHME shpall kete DEKLARATE TE PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT si ideal te pergjithshem te cilin duhet ta arrijne te gjithe popujt dhe te gjitha kombet ne menyre qe cdo njeri dhe cdo organizem shoqeror ,duke pasur parasysh gjithmone kete Deklarate,te perpiqet qe ,me ane te mesimit dhe edukimit, te ndihmonte ne respektimin e ketyre te drejtave dhe lirive dhe qe ,me ane te masave progresive kombetare dhe nderkombetare ,te sigurohej njohja dhe zbatimi I tyre I pergjithshem dhe I verete, si midis popujve te vete shteteve anetare,ashtu edhe minis popujve te atyre territoreve qe jane ne administrimin e tyre.
 • 6. Të drejtat e njeriut janë universale. Një ndër tiparet themelore të të drejtave të njeriut është karakteri i tyre universal. Kjo do të thotë se të drejtat e njeriut zbatohen kudo dhe për të gjithë njerëzit, pa dallim ngjyre, seksi, vendi , feje, pasurie ose ideje. Ato mbështeten në vlerat e dinjitetit, lirisë, barazisë e drejtësisë, që, duke qenë një ideal për njerëzimin, janë në të njëjtën kohë edhe parime që mund të drejtojnë jetën e secilit. Të drejtat e njeriut janë konkrete. Megjithëse janë universale, të drejtat e njeriut janë në të njëjtën kohë edhe konkrete, pasi ato i shërbejnë përcaktimit të veprimeve që bien ndesh me natyrën njerëzore, si: skllavëria, tortura, mohimi i lirisë, heqja e saj pa gjyq etj. Nga kjo pikëpamje, çdo individi i takon të ndërmarrë veprime për të dënuar, qoftë edhe moralisht, shkeljen e të drejtave të njeriut, sepse shkelja e të drejtave të një individi cenon shoqërinë njerëzore në të cilën ai bën pjesë. Kjo do të thotë se çdo qenie njerëzore është subjekt i ligjit, çdo qenie njerëzore merr pjesë pak a shumë në mënyrë të drejtpërdrejtë në hartimin e ligjeve, duke u bërë krijuese e tij dhe në të njëjtën kohë edhe bartëse e të drejtave, e të gjitha të drejtave të njeriut.
 • 8. Të drejtat e njeriut janë të pandashme. Përveçse universale të drejtat e njeriut janë dhe të pandashme. Ato formojnë një të tërë të vetme. Asnjë e drejtë ose grup të drejtash nuk mund të vlerësohet më e rëndësishme se të tjerat, pa dëmtuar të tërën, vetë konceptin e të drejtave të njeriut. Karakteri i pandashëm i të drejtave të njeriut shprehet fare qartë në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut, e cila i jep të njëjtën rëndësi si të drejtave civile e politike, ashtu edhe të drejtave ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Të drejtat e njeriut plotësojnë njëra-tjetrën. Nga sa më sipër rrjedh se të drejtat e njeriut plotësojnë njëra-tjetrën. Kjo do të thotë se: Askush nuk mund të shpallë liritë e tij, në qoftë se nuk respekton, në të njëjtën kohë dhe njëlloj, liritë e të tjerëve. Askush nuk ka të drejtë të kërkojë të drejtat e tij, nëse, nga ana tjetër, u ndalon të tjerëve të plotësojnë dhe të gëzojnë liritë dhe të drejtat e tyre. Askush nuk ka të drejtë të vendosë që disa të drejta janë më të rëndësishme se të tjerat. Të drejtat e njeriut formojnë një të tërë, ato krijojnë një tërësi vlerash dhe parimesh që duhet të respektohen nga çdo qenie njerëzore, në çdo vend e kulturë. Secili, në çdo rast, duhet të kërkojë kuptimin dhe zbatimin tërësor të të drejtave të njeriut si për vete, ashtu dhe për të tjerët.
 • 9. Të drejtat e njeriut janë të patjetërsueshme. Kjo do të thotë se njeriu nuk mund të heqë dorë prej të drejtave të njeriut në cilëndo situatë qoftë. Ai nuk mund të heqë dorë nga liria e tij personale e të hyjë në gjendje skllavërie, edhe nëse e deklaron këtë me shkrim ose publikisht; një deklaratë e tillë nuk ka pasoja juridike, sido që të jenë kushtet në të cilat ajo lëshohet. Ndryshe ndodh kur një individ heq dorë nga e drejta e tij e pronësisë, e cila nuk konsiderohet e patjetërsueshme. Në këtë këndvështrim, edhe një kriminel përballë ligjit është një qenie njerëzore. Ai ka të drejtë për një proces të drejtë gjyqësor, si dhe të konsiderohet i pafajshëm, derisa fajësia e tij nuk është provuar me anë të një procesi të drejtë gjyqësor.
 • 11.  Neni 15 1. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. 2. Organet e pushtetit publik, në përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre.  Neni 16 1. Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara. 2. Të drejtat dhe liritë themelore, si dhe detyrimet e parashikuara ne Kushtetutë vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve.
 • 13.  Neni 17 1. Kufizime të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që e ka diktuar atë. 2. Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut.  Neni 18 1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive.
 • 15.  Neni 19 1. Kushdo që lind duke pasur qoftë edhe njërin prej prindërve me shtetësi shqiptare, e fiton vetiu shtetësinë shqiptare. Shtetësia shqiptare fitohet edhe për shkaqe të tjera të parashikuara me ligj. 2. Shtetasi shqiptar nuk mund ta humbasë shtetësinë, përveçse kur ai heq dorë prej saj.  Neni 20 1. Personat që u përkasin pakicave kombëtare ushtrojnë në barazi të plotë para ligjit të drejtat dhe liritë e tyre. 2. Ata kanë të drejtë të shprehin lirisht, pa u ndaluar as detyruar, përkatësinë e tyre etnike, kulturore, fetare e gjuhësore. Ata kanë të drejtë t'i ruajnë e zhvillojnë ato, të mësojnë dhe të mësohen në gjuhën e tyre amtare, si dhe të bashkohen në organizata e shoqata për mbrojtjen e interesave dhe të identitetit të tyre.