Νερό και Χημεία

1
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
1ο
Γυμνάσιο Πυλαίας
Τμήμα : Γ1
Αζά Βασιλική
Αλαμπορινού Δέσποινα
Αναγνωστούδη Φωτεινή
Αναστασιάδου Αναστασία
Αντωνιάδου Αναστασία
Τι είναι το νερό;
• Το νερό είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωσ η που
είναι απαραίτητη σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής στον
πλανήτη μας . Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν στο σώμα τους
60-70% νερό (κατά βάρος), ενώ φθάνει μέχρι και το 90%
εκείνου των κυττάρων. Το νερό αποτελείται από δύο άτομα
υδρογόνου(Η) και ένα άτομο οξυγόνου(Ο). Έχει χημικό τύπο
H2O αλλά σε διάφορες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και οι
χημικοί τύποι ΗΟΗ και ΟΗ2. Η σχετική αναλογία βαρών του
υδρογόνου και του οξυγόνου είναι 2,016:16,000 περίπου δηλ.
1:8.
• Το νερό μέχρι το 18ο αιώνα θεωρούνταν ως στοιχείο.
Σε ποιες καταστάσεις συναντάμε
το νερό;
• Απαντάται και στις
τρεις μορφές στη Γη:
στερεή (πάγος,
χιόνι), υγρή (νερό
πηγών, ποταμών,
θαλασσών) και
αέρια (υδρατμοί
στην ατμόσφαιρα),
ενώ με μορφή πάγου
υπάρχει και σε
άλλους πλανήτες του
ηλιακού συστήματος.
Το νερό υπάρχει σ' όλους
τους ζωντανούς
οργανισμούς, ζωικούς και
φυτικούς. Στις τροφές
υπάρχει σε μεγάλο
ποσοστό. Το γάλα π.χ.
περιέχει 87%, οι πατάτες
78 %, τα αβγά 74 %, τα
λαχανικά και τα φρούτα
μέχρι 93 % νερό. Στο
ανθρώπινο σώμα το νερό
περιέχεται σε ποσότητα
70% και στο αίμα 90 %.
Μερικές φορές προσκολλάται σε
διάφορες χημικές ουσίες και
σχηματίζει μ' αυτές ένυδρες
ενώσεις, συνήθως κρυσταλλικές,
όπως είναι ο ένυδρος θειικός
χαλκός, ο γύψος, το θειικό
ασβέστιο κ.ά. Το νερό αυτό
ονομάζεται "κρυσταλλικό νερό".
Άλλοτε πάλι το νερό ενώνεται
σταθερά με τα μόρια των
χημικών ενώσεων και
σχηματίζεται νέα χημική ένωση.
Έτσι π.χ. το τριοξείδιο του θείου
και το πεντοξείδιο του
φωσφόρου ενώνονται με το νερό
και δίνουν νέες χημικές ενώσεις,
το θειικό οξύ και το φωσφορικό
οξύ. Το νερό αυτό ονομάζεται
"χημικό" και δεν είναι δυνατό
να απομακρυνθεί με θέρμανση
όπως το κρυσταλλικό νερό.
Νερό και Χημεία
Ποια είναι η δομή
του μορίου;
• Το μόριο του νερού δεν είναι γραμμικό, δηλαδή
οι δεσμοί Ο-Η δε βρίσκονται πάνω στην ίδια
ευθεία, αλλά σχηματίζουν γωνία 104,5°. Το
μήκος του δεσμού Ο-Η είναι 0,96 Å (Άγκστρεμ,
1 Å = 10-8
cm). Λόγω της γωνιακής διάταξης του
δεσμού Ο-Η, το μόριο του νερού είναι
ασύμμετρο και έχει υψηλή διπολική ροπή. Το
κέντρο του θετικού φορτίου βρίσκεται προς
την πλευρά του υδρογόνου και του αρνητικού
προς την πλευρά του οξυγόνου. Ο υψηλός
πολικός χαρακτήρας του μορίου εξηγεί τη
μεγάλη του διηλεκτρική σταθερά (78 στους
25°C) και άλλες ιδιότητες αυτού, όπως είναι η
διάλυση ιοντικών ενώσεων, ιδιότητα που το
καθιστά το καλύτερο διαλυτικό μέσο.
• Το νερό παρουσιάζει έντονα το φαινόμενο της
σύζευξης, με τη δημιουργία μεταξύ των μορίων
του δεσμών υδρογόνου. Τα μόρια δηλαδή του
νερού σχηματίζουν γέφυρες μεταξύ του
ηλεκτροθετικού υδρογόνου ενός μορίου και
του ηλεκτραρνητικού οξυγόνου άλλου μορίου.
• Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού εξακολουθούν να
υπάρχουν και σε υψηλή σχετικά θερμοκρασία, όπως το μόλις
λιωμένο νερό στο οποίο έχουν σπάσει το 15 % των δεσμών
υδρογόνου[1]
.
• Έτσι, στους 25°C ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των
μορίων του νερού έχει τέτοια τιμή, ώστε ο στοιχειομετρικός τύπος
του, στους 25°C, δεν είναι ο γνωστός H2O, αλλά H180O90. Αυτοί οι
σχηματισμοί είναι αποτέλεσμα των δεσμών υδρογόνου και
ονομάζονται παγοειδή συγκροτήματα, ενώ το μοντέλο που
περιγράφει τη συμπεριφορά του νερού με αυτόν τον τρόπο
ονομάζεται ταλαντευόμενο συγκρότημα[1]
.
Ποιές είναι οι φυσικές ιδιότητες του νερού ;
• Το νερό είναι υγρό, διαυγές, άχρωμο σε λεπτά στρώματα, κυανίζον
σε μεγάλους όγκους. Η καθαρή ουσία είναι άγευστη, ενώ το καλό
πόσιμο νερό έχει ευχάριστη γεύση, που οφείλεται στα διαλυμένα
άλατα και αέρια. Η πυκνότητα του νερού είναι διαφορετική σε
διάφορες θερμοκρασίες, με μέγιστη στους 4°C.
• ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Θερμοκρασία σε °C
Πυκνότητα (gr/cm3
) 100 0,9586 80 0,9719 60 0,9833 40 0,9923 20
0,9982 10 0,9997 5 0,9999 3,98 1,0000 0 (νερό) 0,9998 0 (πάγος)
0,9170 Από τον πίνακα φαίνεται πως το νερό σε στερεή κατάσταση
έχει μικρότερη πυκνότητα απ' ό,τι στην υγρή. Ο όγκος μιας
συγκεκριμένης ποσότητας νερού αυξάνεται κατά την ψύξη, γιατί η
μοριακή δομή του πάγου στηρίζεται στους δεσμούς υδρογόνου, οι
οποίοι συγκρατούν τα μόρια σε θέσεις με αρκετά κενά μεταξύ τους.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή στον πλανήτη μας: Οι πάγοι
επιπλέουν στο νερό και δρουν ως μονωτικά, εμποδίζοντας το νερό
που βρίσκεται από κάτω να παγώσει, μ' όλες τις ευεργετικές
συνέπειες στη ζωή του υδρόβιου κόσμου.
• Χωρίς την "ανωμαλία" αυτή της πυκνότητας του νερού, η ζωή
στον πλανήτη μας δε θα υπήρχε, τουλάχιστον με τη σημερινή
της μορφή, εξαιτίας της βαθμιαίας ψύξης του νερού της
επιφάνειας της Γης.
Η ιδιορρυθμία της πυκνότητας του νερού είναι επίσης και η
αιτία της αποσάθρωσης των βράχων. Το νερό που εισέρχεται
στις ρωγμές των βράχων στερεοποιείται κατά τη διάρκεια του
χειμώνα και προκαλεί την αποσάθρωσή τους. Ακόμα, το
σπάσιμο των σωλήνων διανομής του νερού κατά το χειμώνα
οφείλεται στην αύξηση του όγκου του νερού κατά τη
μετάβαση από την υγρή στη στερεή κατάσταση.
• Η ανωμαλία αυτή διαρκεί μέχρι τους 4°C περίπου και έπειτα
η συμπεριφορά είναι η γνωστή, όταν η θερμοκρασία
αυξάνεται, αυξάνεται και ο όγκος.
• Το νερό έχει πολύ μεγάλη ειδική
θερμότητα(θερμοχωρητικότητα), 1 cal.g-1
.°C-1
και γιαυτό
χρησιμοποιείται ευρύτατα ως ψυκτικό μέσο και ως φορέας
θερμότητας στα καλοριφέρ.
Κύκλος του νερού
• Το φυσικό νερό (πηγών, ποταμών κ.λ.π.) δεν είναι καθαρή χημική ένωση.
Περιέχει σχεδόν πάντοτε διαλυμένα ανόργανα άλατα, αέρια και άλλες
ουσίες, πολλές φορές και οργανικές. Σχηματίζεται από τη συμπύκνωση των
υδρατμών που παράγονται από την εξάτμιση του νερού των ποταμών, των
λιμνών και των θαλασσών που πέφτει ως βροχή, χιόνι ή χαλάζι. Η
ανακύκλωση του νερού του πλανήτη μέσω συνεχών μετατροπών στη
φυσική του κατάσταση είναι γνωστή και ως υδρολογικός κύκλος ή κύκλος
του νερού
• Το νερό της βροχής διαλύει διάφορα συστατικά της ατμόσφαιρας, π.χ.
διοξείδιο του άνθρακα(CΟ2), λίγο οξυγόνο και άζωτο, συμπαρασύρει σκόνη,
αιθάλη και άλλες αιωρούμενες ουσίες. Φτάνει στη γη ως αραιότατο οξύ,
λόγω του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτόν, το φυσικό
νερό διαλύει τα δυσδιάλυτα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του
μαγνησίου και τα μετατρέπει σε ευδιάλυτα όξινα ανθρακικά άλατα των
στοιχείων.
Νερό και Χημεία
Νερό και Χημεία
Νερό και Χημεία
• Κατά την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια της γης
απορροφάται το 30% της ενέργειας του ήλιου που φτάνει στην
επιφάνεια της γης με μορφή ακτινοβολίας. Σε αυτό οφείλονται
μετεωρολογικά φαινόμενα όπως τυφώνες και τροπικές καταιγίδες.
• Επιπλέον το κλίμα μιας περιοχής εξαρτάται από την εγγύτητα σε
γεωγραφικές περιοχές νερού αλμυρές ή γλυκές, όσο πιο κοντά είναι
μια περιοχή σε νερό τόσο πιο ομαλό είναι το κλίμα εξ' αιτίας της
μεγάλης θερμοχωρητικότητας του νερού.
Νερό και Χημεία
Το πρόβλημα της λειψυδρίας
• Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της γης , της μαζικής
κατανάλωσης , της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της
μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και
διαρκώς μειώνεται . Για αυτό το λόγο , το νερό αποτελεί
στρατηγικής σημασίας αγαθό σε όλη την υφήλιο και αιτία για
πολλές πολιτικές διενέξεις . Πολλοί έχουν προβλέψει ότι το καθαρό
νερό θα γίνει το πετρέλαιο του μέλλοντος καθιστώντας τον
Καναδά με τα πλεονάζοντα αποθέματα νερού την πιο πλούσια χώρα
του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα της UNESCO που
πραγματοποιήθηκε το 2003 για τα παγκόσμια αποθέματα νερού,
υπολογίζεται ότι στα επόμενα 20 χρόνια η ποσότητα του νερού που
αναλογεί στον καθένα προβλέπεται να μειωθεί κατά 30%.
• Σήμερα ένα ποσοστό περίπου 40% από τους ανθρώπους που ζουν
στη γη δεν έχει επαρκές νερό ακόμα και για υποτυπώδη υγιεινή .
Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2000
από ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση μολυσμένου
νερού, ή με ξηρασία. Το 2004, σε μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση WaterAid
αναφέρεται ότι στη Βρετανία ένα παιδί πεθαίνει κάθε 15
δευτερόλεπτα από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό. Το πόσιμο
νερό - τώρα πολυτιμότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία λόγω
της εντατικής χρησιμοποίησης του στη γεωργία, στη σύγχρονή
βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας - χρειάζεται καλύτερη
διαχείριση και λογική χρήση εάν δεν επιθυμούμε να ζήσουμε
τραγικές καταστάσεις στο μέλλον.
Νερό και Χημεία
Νερό και Χημεία
1 sur 20

Recommandé

Οι χρησεις του νερού par
Οι χρησεις του νερού Οι χρησεις του νερού
Οι χρησεις του νερού Eleni Kabaraki
9.2K vues5 diapositives
γεωλογια β3.1 par
γεωλογια β3.1γεωλογια β3.1
γεωλογια β3.1tvagelis96
13.1K vues29 diapositives
Τι είναι το νερό; par
Τι είναι το νερό;Τι είναι το νερό;
Τι είναι το νερό;Eleni Kabaraki
5.3K vues5 diapositives
Το νερό στη ζωή μας par
Το νερό στη ζωή μαςΤο νερό στη ζωή μας
Το νερό στη ζωή μαςevakou56
3.6K vues70 diapositives
Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ) par
Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)
Μ.Μ.Ε. (ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ)DJ Dragon King
13.8K vues65 diapositives
Ηράκλειο, η πόλη μας : γνωρίζω τα μνημεία της πόλης μου και μαθαίνω την ιστορ... par
Ηράκλειο, η πόλη μας : γνωρίζω τα μνημεία της πόλης μου και μαθαίνω την ιστορ...Ηράκλειο, η πόλη μας : γνωρίζω τα μνημεία της πόλης μου και μαθαίνω την ιστορ...
Ηράκλειο, η πόλη μας : γνωρίζω τα μνημεία της πόλης μου και μαθαίνω την ιστορ...vserdaki
6.3K vues159 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι... par
Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι...Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι...
Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι...HOME
19.6K vues7 diapositives
ο κύκλος του νερού par
ο κύκλος του νερούο κύκλος του νερού
ο κύκλος του νερούkonstantinabekoiu
3.5K vues10 diapositives
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15) par
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Xristos Koutras
91.9K vues30 diapositives
Η ομιλία του Κλεόκριτου par
Η ομιλία του ΚλεόκριτουΗ ομιλία του Κλεόκριτου
Η ομιλία του ΚλεόκριτουStella Karioti
4.2K vues21 diapositives
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α par
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Αδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη ΑRia Papamanoli
27.3K vues2 diapositives
Η λύση του Γόρδιου δεσμού par
Η λύση του Γόρδιου δεσμούΗ λύση του Γόρδιου δεσμού
Η λύση του Γόρδιου δεσμούΠατσαλίδου Μαρία
340 vues8 diapositives

Tendances(20)

Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι... par HOME
Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι...Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι...
Φ.Ε.5 Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία - Θερμική Ισορροπία/ απαντήσεις του Μι...
HOME19.6K vues
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15) par Xristos Koutras
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Xristos Koutras91.9K vues
Η ομιλία του Κλεόκριτου par Stella Karioti
Η ομιλία του ΚλεόκριτουΗ ομιλία του Κλεόκριτου
Η ομιλία του Κλεόκριτου
Stella Karioti4.2K vues
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α par Ria Papamanoli
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Αδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της νεοελληνικης γλωσσας, ταξη Α
Ria Papamanoli27.3K vues
ραψ. α 26 108 (2) par aggpet
ραψ. α 26 108 (2)ραψ. α 26 108 (2)
ραψ. α 26 108 (2)
aggpet29.6K vues
κυκλοφορικό σύστημα par fotist
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
fotist8K vues
Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου par Marilena Agiomavriti
Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπουΠαράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου
Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου par De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
οι νόμοι του σόλωνα. ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος par daskalogiannis
οι νόμοι του σόλωνα. ο πεισίστρατος γίνεται τύραννοςοι νόμοι του σόλωνα. ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος
οι νόμοι του σόλωνα. ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος
daskalogiannis6.9K vues
παρομοιώσεις Οδύσσειας par aggpet
παρομοιώσεις Οδύσσειαςπαρομοιώσεις Οδύσσειας
παρομοιώσεις Οδύσσειας
aggpet22.1K vues
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά par iliana stavrou
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιάΗ ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
Η ζωή στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά
iliana stavrou34.1K vues
8η ενότητα ε 165-310 par Maria Michali
8η ενότητα ε 165-3108η ενότητα ε 165-310
8η ενότητα ε 165-310
Maria Michali17.2K vues
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ραψωδία ζ, στίχοι 139-259 par JoannaArtinou
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ραψωδία ζ, στίχοι 139-259ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ραψωδία ζ, στίχοι 139-259
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ραψωδία ζ, στίχοι 139-259
JoannaArtinou501 vues
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - α 109-497 - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-5 - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019 par emathites
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - α 109-497 - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-5 - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - α 109-497 - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-5 - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ - α 109-497 - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-5 - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019
emathites 1.7K vues

Similaire à Νερό και Χημεία

ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ par
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣaptzan
7.8K vues56 diapositives
ΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ par
ΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ
ΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑkogxylak
1.2K vues9 diapositives
Νερό: Δημόσιο Αγαθό Ανθρώπινο Δικαίωμα, ερευνητική εργασία 2013-14 par
Νερό: Δημόσιο Αγαθό Ανθρώπινο Δικαίωμα, ερευνητική εργασία 2013-14Νερό: Δημόσιο Αγαθό Ανθρώπινο Δικαίωμα, ερευνητική εργασία 2013-14
Νερό: Δημόσιο Αγαθό Ανθρώπινο Δικαίωμα, ερευνητική εργασία 2013-141ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
258 vues77 diapositives
το νερο par
το νεροτο νερο
το νεροiliilischgr
683 vues10 diapositives
ΝΕΡΟ par
ΝΕΡΟΝΕΡΟ
ΝΕΡΟΥπουργείο Παιδείας
1.7K vues41 diapositives
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη par
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρητο νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη17gymper
5.2K vues11 diapositives

Similaire à Νερό και Χημεία(20)

ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ par aptzan
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
aptzan7.8K vues
ΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ par kogxylak
ΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ
ΤΟ ΝΕΡΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ
kogxylak1.2K vues
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη par 17gymper
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρητο νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη
το νερο και η σπουδαιοτητα του κορτσινογλου, λυγουρη
17gymper5.2K vues
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt par Efi Sp
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.pptce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt
Efi Sp468 vues
το νερο 2o gym. cholargou par gper2014
το νερο 2o gym. cholargouτο νερο 2o gym. cholargou
το νερο 2o gym. cholargou
gper2014295 vues
Νερό.ppt par Efi Sp
Νερό.pptΝερό.ppt
Νερό.ppt
Efi Sp4.5K vues
Νερό, ο γαλάζιος χρυσός par Maria Georgiadou
Νερό, ο γαλάζιος χρυσόςΝερό, ο γαλάζιος χρυσός
Νερό, ο γαλάζιος χρυσός
Maria Georgiadou683 vues
πρότζεκτ νερο par Ilias Pappas
πρότζεκτ νεροπρότζεκτ νερο
πρότζεκτ νερο
Ilias Pappas1.3K vues
Ρυπανση υδατων par ifh
Ρυπανση υδατων  Ρυπανση υδατων
Ρυπανση υδατων
ifh1K vues
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη par 2moud
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνην νερο νερακι κυριακή ειρήνη
ν νερο νερακι κυριακή ειρήνη
2moud2.4K vues

Plus de 1gympyl

Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3 par
Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3
Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV31gympyl
2K vues26 diapositives
Ανοιχτό παράθυρο στο Α3 par
Ανοιχτό παράθυρο στο Α3Ανοιχτό παράθυρο στο Α3
Ανοιχτό παράθυρο στο Α31gympyl
2K vues4 diapositives
Τεύχος 1ο Μάρτιος 2019 par
Τεύχος 1ο  Μάρτιος 2019Τεύχος 1ο  Μάρτιος 2019
Τεύχος 1ο Μάρτιος 20191gympyl
41 vues4 diapositives
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940 par
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 19401gympyl
662 vues21 diapositives
To Turing test στην τάξη par
To Turing test στην τάξηTo Turing test στην τάξη
To Turing test στην τάξη1gympyl
1.8K vues63 diapositives
Το Δημοτικό Τραγούδι par
Το Δημοτικό ΤραγούδιΤο Δημοτικό Τραγούδι
Το Δημοτικό Τραγούδι1gympyl
992 vues20 diapositives

Plus de 1gympyl(20)

Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3 par 1gympyl
Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3
Έλεγχος χώρου στάθμευσης με το ρομπότ EV3
1gympyl2K vues
Ανοιχτό παράθυρο στο Α3 par 1gympyl
Ανοιχτό παράθυρο στο Α3Ανοιχτό παράθυρο στο Α3
Ανοιχτό παράθυρο στο Α3
1gympyl2K vues
Τεύχος 1ο Μάρτιος 2019 par 1gympyl
Τεύχος 1ο  Μάρτιος 2019Τεύχος 1ο  Μάρτιος 2019
Τεύχος 1ο Μάρτιος 2019
1gympyl41 vues
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940 par 1gympyl
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1940
1gympyl662 vues
To Turing test στην τάξη par 1gympyl
To Turing test στην τάξηTo Turing test στην τάξη
To Turing test στην τάξη
1gympyl1.8K vues
Το Δημοτικό Τραγούδι par 1gympyl
Το Δημοτικό ΤραγούδιΤο Δημοτικό Τραγούδι
Το Δημοτικό Τραγούδι
1gympyl992 vues
Ep par 1gympyl
EpEp
Ep
1gympyl1.6K vues
Mathitikes koinotites par 1gympyl
Mathitikes koinotitesMathitikes koinotites
Mathitikes koinotites
1gympyl846 vues
Στατιστική par 1gympyl
ΣτατιστικήΣτατιστική
Στατιστική
1gympyl1K vues
Σου αρέσει η μουσική; par 1gympyl
Σου αρέσει η μουσική;Σου αρέσει η μουσική;
Σου αρέσει η μουσική;
1gympyl963 vues
Γιώργος Ιωάννου par 1gympyl
Γιώργος ΙωάννουΓιώργος Ιωάννου
Γιώργος Ιωάννου
1gympyl527 vues
Γιώργος Ιωάννου (λογοτέχνης) par 1gympyl
Γιώργος Ιωάννου (λογοτέχνης)Γιώργος Ιωάννου (λογοτέχνης)
Γιώργος Ιωάννου (λογοτέχνης)
1gympyl442 vues
Λαογραφία par 1gympyl
ΛαογραφίαΛαογραφία
Λαογραφία
1gympyl404 vues
πυλαια.Pptx2 par 1gympyl
πυλαια.Pptx2πυλαια.Pptx2
πυλαια.Pptx2
1gympyl253 vues
Καστοριά par 1gympyl
ΚαστοριάΚαστοριά
Καστοριά
1gympyl376 vues
Καστοριά par 1gympyl
ΚαστοριάΚαστοριά
Καστοριά
1gympyl1.9K vues
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση τ... par 1gympyl
 Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση τ... Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση τ...
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση τ...
1gympyl638 vues
Τραπεζογραμμάτια Euro par 1gympyl
Τραπεζογραμμάτια EuroΤραπεζογραμμάτια Euro
Τραπεζογραμμάτια Euro
1gympyl316 vues
Τοπική ιστορία της Πυλαίας par 1gympyl
Τοπική ιστορία της Πυλαίας Τοπική ιστορία της Πυλαίας
Τοπική ιστορία της Πυλαίας
1gympyl1.4K vues
Ιστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Ελλάδα par 1gympyl
Ιστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην ΕλλάδαΙστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Ελλάδα
Ιστορία της εκπαίδευσης των κοριτσιών στην Ελλάδα
1gympyl3.7K vues

Dernier

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
20 vues13 diapositives
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
37 vues36 diapositives
Dikaiomata_2023.pptx par
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
322 vues33 diapositives
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
10 vues20 diapositives
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
11 vues14 diapositives
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
12 vues24 diapositives

Dernier(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
tmimata2711112.pdf par ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 vues
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" par gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 vues
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo506 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 vues
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 vues
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 vues

Νερό και Χημεία

 • 1. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας Τμήμα : Γ1 Αζά Βασιλική Αλαμπορινού Δέσποινα Αναγνωστούδη Φωτεινή Αναστασιάδου Αναστασία Αντωνιάδου Αναστασία
 • 2. Τι είναι το νερό; • Το νερό είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωσ η που είναι απαραίτητη σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής στον πλανήτη μας . Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν στο σώμα τους 60-70% νερό (κατά βάρος), ενώ φθάνει μέχρι και το 90% εκείνου των κυττάρων. Το νερό αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου(Η) και ένα άτομο οξυγόνου(Ο). Έχει χημικό τύπο H2O αλλά σε διάφορες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και οι χημικοί τύποι ΗΟΗ και ΟΗ2. Η σχετική αναλογία βαρών του υδρογόνου και του οξυγόνου είναι 2,016:16,000 περίπου δηλ. 1:8. • Το νερό μέχρι το 18ο αιώνα θεωρούνταν ως στοιχείο.
 • 3. Σε ποιες καταστάσεις συναντάμε το νερό; • Απαντάται και στις τρεις μορφές στη Γη: στερεή (πάγος, χιόνι), υγρή (νερό πηγών, ποταμών, θαλασσών) και αέρια (υδρατμοί στην ατμόσφαιρα), ενώ με μορφή πάγου υπάρχει και σε άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος.
 • 4. Το νερό υπάρχει σ' όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, ζωικούς και φυτικούς. Στις τροφές υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό. Το γάλα π.χ. περιέχει 87%, οι πατάτες 78 %, τα αβγά 74 %, τα λαχανικά και τα φρούτα μέχρι 93 % νερό. Στο ανθρώπινο σώμα το νερό περιέχεται σε ποσότητα 70% και στο αίμα 90 %.
 • 5. Μερικές φορές προσκολλάται σε διάφορες χημικές ουσίες και σχηματίζει μ' αυτές ένυδρες ενώσεις, συνήθως κρυσταλλικές, όπως είναι ο ένυδρος θειικός χαλκός, ο γύψος, το θειικό ασβέστιο κ.ά. Το νερό αυτό ονομάζεται "κρυσταλλικό νερό". Άλλοτε πάλι το νερό ενώνεται σταθερά με τα μόρια των χημικών ενώσεων και σχηματίζεται νέα χημική ένωση. Έτσι π.χ. το τριοξείδιο του θείου και το πεντοξείδιο του φωσφόρου ενώνονται με το νερό και δίνουν νέες χημικές ενώσεις, το θειικό οξύ και το φωσφορικό οξύ. Το νερό αυτό ονομάζεται "χημικό" και δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί με θέρμανση όπως το κρυσταλλικό νερό.
 • 7. Ποια είναι η δομή του μορίου; • Το μόριο του νερού δεν είναι γραμμικό, δηλαδή οι δεσμοί Ο-Η δε βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία, αλλά σχηματίζουν γωνία 104,5°. Το μήκος του δεσμού Ο-Η είναι 0,96 Å (Άγκστρεμ, 1 Å = 10-8 cm). Λόγω της γωνιακής διάταξης του δεσμού Ο-Η, το μόριο του νερού είναι ασύμμετρο και έχει υψηλή διπολική ροπή. Το κέντρο του θετικού φορτίου βρίσκεται προς την πλευρά του υδρογόνου και του αρνητικού προς την πλευρά του οξυγόνου. Ο υψηλός πολικός χαρακτήρας του μορίου εξηγεί τη μεγάλη του διηλεκτρική σταθερά (78 στους 25°C) και άλλες ιδιότητες αυτού, όπως είναι η διάλυση ιοντικών ενώσεων, ιδιότητα που το καθιστά το καλύτερο διαλυτικό μέσο. • Το νερό παρουσιάζει έντονα το φαινόμενο της σύζευξης, με τη δημιουργία μεταξύ των μορίων του δεσμών υδρογόνου. Τα μόρια δηλαδή του νερού σχηματίζουν γέφυρες μεταξύ του ηλεκτροθετικού υδρογόνου ενός μορίου και του ηλεκτραρνητικού οξυγόνου άλλου μορίου.
 • 8. • Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού εξακολουθούν να υπάρχουν και σε υψηλή σχετικά θερμοκρασία, όπως το μόλις λιωμένο νερό στο οποίο έχουν σπάσει το 15 % των δεσμών υδρογόνου[1] . • Έτσι, στους 25°C ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού έχει τέτοια τιμή, ώστε ο στοιχειομετρικός τύπος του, στους 25°C, δεν είναι ο γνωστός H2O, αλλά H180O90. Αυτοί οι σχηματισμοί είναι αποτέλεσμα των δεσμών υδρογόνου και ονομάζονται παγοειδή συγκροτήματα, ενώ το μοντέλο που περιγράφει τη συμπεριφορά του νερού με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ταλαντευόμενο συγκρότημα[1] .
 • 9. Ποιές είναι οι φυσικές ιδιότητες του νερού ; • Το νερό είναι υγρό, διαυγές, άχρωμο σε λεπτά στρώματα, κυανίζον σε μεγάλους όγκους. Η καθαρή ουσία είναι άγευστη, ενώ το καλό πόσιμο νερό έχει ευχάριστη γεύση, που οφείλεται στα διαλυμένα άλατα και αέρια. Η πυκνότητα του νερού είναι διαφορετική σε διάφορες θερμοκρασίες, με μέγιστη στους 4°C. • ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Θερμοκρασία σε °C Πυκνότητα (gr/cm3 ) 100 0,9586 80 0,9719 60 0,9833 40 0,9923 20 0,9982 10 0,9997 5 0,9999 3,98 1,0000 0 (νερό) 0,9998 0 (πάγος) 0,9170 Από τον πίνακα φαίνεται πως το νερό σε στερεή κατάσταση έχει μικρότερη πυκνότητα απ' ό,τι στην υγρή. Ο όγκος μιας συγκεκριμένης ποσότητας νερού αυξάνεται κατά την ψύξη, γιατί η μοριακή δομή του πάγου στηρίζεται στους δεσμούς υδρογόνου, οι οποίοι συγκρατούν τα μόρια σε θέσεις με αρκετά κενά μεταξύ τους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή στον πλανήτη μας: Οι πάγοι επιπλέουν στο νερό και δρουν ως μονωτικά, εμποδίζοντας το νερό που βρίσκεται από κάτω να παγώσει, μ' όλες τις ευεργετικές συνέπειες στη ζωή του υδρόβιου κόσμου.
 • 10. • Χωρίς την "ανωμαλία" αυτή της πυκνότητας του νερού, η ζωή στον πλανήτη μας δε θα υπήρχε, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, εξαιτίας της βαθμιαίας ψύξης του νερού της επιφάνειας της Γης. Η ιδιορρυθμία της πυκνότητας του νερού είναι επίσης και η αιτία της αποσάθρωσης των βράχων. Το νερό που εισέρχεται στις ρωγμές των βράχων στερεοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και προκαλεί την αποσάθρωσή τους. Ακόμα, το σπάσιμο των σωλήνων διανομής του νερού κατά το χειμώνα οφείλεται στην αύξηση του όγκου του νερού κατά τη μετάβαση από την υγρή στη στερεή κατάσταση. • Η ανωμαλία αυτή διαρκεί μέχρι τους 4°C περίπου και έπειτα η συμπεριφορά είναι η γνωστή, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, αυξάνεται και ο όγκος. • Το νερό έχει πολύ μεγάλη ειδική θερμότητα(θερμοχωρητικότητα), 1 cal.g-1 .°C-1 και γιαυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα ως ψυκτικό μέσο και ως φορέας θερμότητας στα καλοριφέρ.
 • 11. Κύκλος του νερού • Το φυσικό νερό (πηγών, ποταμών κ.λ.π.) δεν είναι καθαρή χημική ένωση. Περιέχει σχεδόν πάντοτε διαλυμένα ανόργανα άλατα, αέρια και άλλες ουσίες, πολλές φορές και οργανικές. Σχηματίζεται από τη συμπύκνωση των υδρατμών που παράγονται από την εξάτμιση του νερού των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών που πέφτει ως βροχή, χιόνι ή χαλάζι. Η ανακύκλωση του νερού του πλανήτη μέσω συνεχών μετατροπών στη φυσική του κατάσταση είναι γνωστή και ως υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού • Το νερό της βροχής διαλύει διάφορα συστατικά της ατμόσφαιρας, π.χ. διοξείδιο του άνθρακα(CΟ2), λίγο οξυγόνο και άζωτο, συμπαρασύρει σκόνη, αιθάλη και άλλες αιωρούμενες ουσίες. Φτάνει στη γη ως αραιότατο οξύ, λόγω του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτόν, το φυσικό νερό διαλύει τα δυσδιάλυτα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου και τα μετατρέπει σε ευδιάλυτα όξινα ανθρακικά άλατα των στοιχείων.
 • 15. • Κατά την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια της γης απορροφάται το 30% της ενέργειας του ήλιου που φτάνει στην επιφάνεια της γης με μορφή ακτινοβολίας. Σε αυτό οφείλονται μετεωρολογικά φαινόμενα όπως τυφώνες και τροπικές καταιγίδες. • Επιπλέον το κλίμα μιας περιοχής εξαρτάται από την εγγύτητα σε γεωγραφικές περιοχές νερού αλμυρές ή γλυκές, όσο πιο κοντά είναι μια περιοχή σε νερό τόσο πιο ομαλό είναι το κλίμα εξ' αιτίας της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του νερού.
 • 17. Το πρόβλημα της λειψυδρίας • Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της γης , της μαζικής κατανάλωσης , της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται . Για αυτό το λόγο , το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό σε όλη την υφήλιο και αιτία για πολλές πολιτικές διενέξεις . Πολλοί έχουν προβλέψει ότι το καθαρό νερό θα γίνει το πετρέλαιο του μέλλοντος καθιστώντας τον Καναδά με τα πλεονάζοντα αποθέματα νερού την πιο πλούσια χώρα του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα της UNESCO που πραγματοποιήθηκε το 2003 για τα παγκόσμια αποθέματα νερού, υπολογίζεται ότι στα επόμενα 20 χρόνια η ποσότητα του νερού που αναλογεί στον καθένα προβλέπεται να μειωθεί κατά 30%.
 • 18. • Σήμερα ένα ποσοστό περίπου 40% από τους ανθρώπους που ζουν στη γη δεν έχει επαρκές νερό ακόμα και για υποτυπώδη υγιεινή . Περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2000 από ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση μολυσμένου νερού, ή με ξηρασία. Το 2004, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση WaterAid αναφέρεται ότι στη Βρετανία ένα παιδί πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό. Το πόσιμο νερό - τώρα πολυτιμότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία λόγω της εντατικής χρησιμοποίησης του στη γεωργία, στη σύγχρονή βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας - χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και λογική χρήση εάν δεν επιθυμούμε να ζήσουμε τραγικές καταστάσεις στο μέλλον.