Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

  • Soyez le premier à commenter

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

  1. 1. แนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 1 จานวน 50 ข้อ) รวมรวมนาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตาบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
  2. 2. แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (ชุดที่ 1) *********************** 1. ขอความใดเป2นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้ ก. การเก็บรักษา การยืม การทําลาย ข. การรับ การสง ค. การจัดทํา ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 2. หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณมีกี่ชนิด ก. 4 ชนิด ข. 6 ชนิด ค. 8 ชนิด ง. 10 ชนิด ตอบ ขอ ข. 6 ชนิด 3. หนังสือติดตอราชการที่เป2นแบบพิธีไดแก หนังสือชนิดใด ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือภายใน ค. หนังสือภายนอก ง. หนังสือประทับตรา ตอบ ขอ ค. หนังสือภายนอก 4. สวนราชการเจาของเรื่อง ถาออกหนังสืออยูในระดับกระทรวงใหลงชื่อสวนราชการระดับใด ลงไปดวย ก. สวนราชการเจาของเรื่อง ข. ระดับกรมและกอง ค. ระดับหนวยงาน ง. ไมมีขอใดถูก ตอบ ขอ ข. ระดับกรมและกอง 5. ขอใดไมใชหนังสือประทับตรา ก. การเตือนเรื่องที่คาง ข. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม ค. การแจงผลงานใหผูเกี่ยวของทราบ ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงินที่สําคัญ ตอบ ขอ ง. ตอบรับทราบเกี่ยวกับการเงินที่สําคัญ 6. ขอใดที่สอดคลองกับหนังสือสั่งการ ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ขอบังคับ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 7. หนังสือประชาสัมพันธ<มีกี่ชนิด ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด ตอบ ขอ ก. 3 ชนิด 8. ขอใด เป2นหนังสือประชาสัมพันธ< ก. คําสั่ง ข. ระเบียบ ค. ประกาศ ง. ขอบังคับ ตอบ ขอ ค. ประกาศ 9. หนังสือรับรองการรายงานบันทึกประชุม และหนังสืออื่นจัดอยูในหนังสือชนิดใด ก. หนังสือภายใน ข. หนังสือสั่งการ ค. หนังสือประชาสัมพันธ ง. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น ตอบ ขอ ง. หนังสือที่เจาที่จัดทําขึ้น รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 1
  3. 3. 10. หนังสือราชการที่มีคําวา “ดวนมาก” ผูมีหนาที่จะตองปฏิบัติอยางไร ก. ปฏิบัติโดยเร็ว ข. ปฏิบัติโดยเร็วกวาปกติ ค. ปฏิบัติโดยเอาใจใสเป>นพิเศษ ง. ปฏิบัติตามกําหนดเวลาในหนังสือ ตอบ ขอ ก. ปฏิบัติโดยเร็ว 11. ผูมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลภายนอกยืมดูหรือคัดลอกหนังสือราชการตองเป2นขาราชการที่ดํารงตําแหนงใด ขึ้นไป ก. หัวหนาฝ"าย ข. หัวหนากอง ค. หัวหนาแผนก ง. ปลัดกระทรวง ตอบ ขอ ข. หัวหนากอง 12. เลขประจําของสวนราชการประกอบดวยเลขกี่ตัว ก. 4 ตัว ข. 5 ตัว ค. 6 ตัว ง. 7 ตัว ตอบ ขอ ก. 4 ตัว 13. หนังสือราชการประเภทใด ที่ตองเก็บรักษาไวเป2นหลักฐานของทางราชการตลอดไป ก. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ข. หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน ค. หนังสือที่ตองใชตรวจสอบ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 14. ถาทานมีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ทานจะใชคําขึ้นตนวาอยางไร ก. ทูล ข. นมัสการ ค. กราบทูล ง. ขอประทานกราบทูล ตอบ ขอ ค. กราบทูล 15. คําลงทายในหนังสือนิมนต<พระราชาคณะใชอยางไร ก. แลวแตจะโปรด ข. ขอมนัสการดวยความเคารพ ค. นมัสการดวยความเคารพอยางยิ่ง ง. ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง ตอบ ขอ ง. ขอมนัสการดวยความเคารพอยางสูง 16. ขอใด มิใชหนังสือราชการ ก. หนังสือภายนอก หนังสือภายใน ข. หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ ค. หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือเจาหนาที่ทําขึ้น ง.หนังสือที่รับไวเป>นหลักฐานในราชการหนังสือสวนตัว ตอบ ขอ ง. หนังสือที่รับไวเป>นหลักฐานในราชการ หนังสือสวนตัว 17. ขอใดเป2นหนังสือภายนอก ก. หนังสือที่สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใด ที่มิใชสวนราชการ ข. หนังสือที่สวนราชการมีถึงบุคคลภายนอก ค. หนังสือติดตอราชการที่เป>นแบบพิธี ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 18. ถาทานจะมีหนังสือถึงทานนายกรัฐมนตรี ทานจะใชคําลงทายอยางไร ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 2
  4. 4. ค. ขอแสดงความนับถือเป>นอยางสูง ง. ขอแสดงความนับถืออยางสูงยิ่ง ตอบ ขอ ข. ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 19. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเป2นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิด ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด ตอบ ขอ ค. 4 ชนิด 20. ตอไปนี้ เป2นหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเป2นหลักฐานในราชการ ยกเวนขอใด ก. ขาว ข. บันทึก ค. หนังสือรับรอง ง. รายงานการประชุม ตอบ ขอ ก. ขาว 21. หนังสือประเภทใดใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น ก. หนังสือดวน ข. หนังสือเวียน ค. หนังสือดวนมาก ง. หนังสือดวนที่สุด ตอบ ขอ ง. หนังสือดวนที่สุด 22. กรณีที่ไดรับหนังสือตอไปนี้พรอมกันใหปฏิบัติหนังสือประเภทใดกอน ก. ดวนภายในเวลาที่กําหนด ข. ดวนที่สุด ค. ดวนมาก ง. ดวน ตอบ ขอ ก. ดวนภายในเวลาที่กําหนด 23. การปฏิบัติในการระบุชั้นความเร็วใชอักษรสีอะไร ก. สีดํา ข. สีแดง ค. สีน้ําเงิน ง. สีเขียวเขม ตอบ ขอ ข. สีแดง 24. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ไดกําหนดชั้นความลับออกเป2นกี่ชั้น ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น ตอบ ขอ ค. 4 ชั้น 25. ขอใดมิใชชั้นความลับของระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ก. ลับ ข. ลับมาก ค. ลับที่สุด ง. ลับเฉพาะ ตอบ ขอ ง. ลับเฉพาะ 26. เอกสารในขอใดจะตองบรรจุซองหรือหอสองชั้นอยางมั่นคง ซองหรือหอชั้นนอกตองทึบแสง ก. เอกสารชั้นลับที่สุด ข. เอกสารชั้นลับมาก ค. เอกสารชั้นลับ ง. เอกสารชั้นปกปDด ตอบ ขอ ค. เอกสารชั้นลับ 27. หนังสือราชการภาษาอังกฤษกี่ประเภท ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท ตอบ ขอ ก. 2 ประเภท 28. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ตองลงชื่อ มี 3 ชนิด ยกเวนขอใด ก. หนังสือกลาง ข. หนังสือราชการภายใน ค. หนังสือราชการที่เป>นแบบพิธี ง. หนังสือราชการที่ไมเป>นแบบพิธี ตอบ ขอ ข. หนังสือราชการภายใน รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 3
  5. 5. 29. การทําสําเนาหนังสือ โดยปกติใชทําสําเนาคูฉบับไวอยางนอยกี่ชุด ก. 2 ชุด ข. 3 ชุด ค. 4 ชุด ง. แลวแตตกลงกัน ตอบ ขอ ข. 2 ชุด 30. การทําสําเนาในขอใด ตองมีผูรับรองสําเนาวา “สําเนาถูกตอง” ก. การทําสําเนาโดยคัดจากตนฉบับ ข. การทําสําเนาโดยลอกจากตนฉบับ ค. การทําสําเนาโดยถายจากตนฉบับดวยเครื่องถายภาพ ง.ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 31. รายละเอียดของบัตรตรวจคนมีดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด ก. เรื่อง รหัส เลขทะเบียนรับ ข. เลขทะเบียนสง หมายเหตุ ค. รายการ ปฏิบัติ ง. ที่ ลงวันที่ ตอบ ขอ ข. เลขทะเบียนสง หมายเหตุ 32. การจาหนาซองหนังสือ ไดกําหนดการจาหนาซองไวโดยแบงซองเป2นกี่สวน ก. 9 สวน ข. 8 สวน ค. 7 สวน ง. 6 สวน ตอบ ขอ ก. 9 สวน 33. จากขอ 32 สวนบนดานซายของซองสําหรับทําอะไร ก. เป>นตราครุฑ ข.พิมพคําขึ้นตน ค. กรอกรหัสประจําสวนราชการ ง. พิมพชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือ ตอบ ขอ ก. เป>นตราครุฑ 34. วิธีการเก็บหนังสือแบงออกไดเป2นกี่ลักษณะ ก. 5 ลักษณะ ข. 4 ลักษณะ ค. 3 ลักษณะ ง. 2 ลักษณะ ตอบ ขอ ค. 3 ลักษณะ 35. วิธีการเก็บหนังสือมีดังนี้ ยกเวนขอใด ก. การเก็บระหวางปฏิบัติ ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว ค. การเก็บไวเพื่อใชคนควาตอไป ง. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ ตอบ ขอ ค. การเก็บไวเพื่อคนควาตอไป 36. การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือคําวา “หามทําลาย”ใชหมึกสีอะไร ก. สีดํา ข. สีแดง ค. สีเขียว ง. สีน้ําเงิน ตอบ ขอ ข. สีแดง 37. การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือคําวา “เก็บถึง พ.ศ. .....” ใชหมึกสีอะไร ก. สีดํา ข. สีแดง ค. สีเขียว ง. สีน้ําเงิน ตอบ ขอ ง. สีน้ําเงิน 38. ระเบียบงานสารบรรณ ไดกําหนดอายุการเก็บหนังสือไววา โดยปกติใหเก็บหนังสือตางๆไวไมนอยกวากี่ปL รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 4
  6. 6. ก. 5 ปH ข. 10 ปH ค. 1 ปH ง. 25 ปH ตอบ ขอ ข. 10 ปH 39. จากขอ 38 ยกเวน หนังสือที่เป2นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญ และเป2นเรื่องที่เกิดขึ้นเป2นประจํา เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวากี่ปL ก. 1 ปH ข. 3 ปH ค. 5 ปH ง. 10 ปH ตอบ ขอ ก. 1 ปH 40. จากขอ 38 ยกเวน หนังสือที่ไดปฏิบัติงานแลว และเป2นคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่น ใหเก็บไวไม นอยกวากี่ปL ก. 1 ปH ข. 3 ปH ค. 5 ปH ง. 10 ปH ตอบ ขอ ค. 5 ปH 41. ขอใด คือ การกําหนดมาตรการในการรักษาหนังสือ ก. ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุกโอกาส ข. หากชํารุดเสียหายรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม ค. หากเกิดการสูญหายตองหาสําเนามาแทน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 42. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปLปฏิทินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบอายุ การเก็บในปLนั้น แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ก. ภายใน 30 วัน ข. ภายใน 60 วัน ค. ภายใน 90 วัน ง. ภายใน 120 วัน ตอบ ขอ ข. ภายใน 60 วัน 43. คําราชาศัพท<วา “ดัชนี” คําสามัญคือขอใด ก. นิ้วชี้ ข. นิ้วนาง ค. นิ้วกอย ง. นิ้วกลาง ตอบ ขอ ก. นิ้วชี้ 44. คําราชาศัพท<วา “พระปราษณี” คําสามัญคือขอใด ก. ขอเทา ข. ฝ"าเทา ค. สันเทา ง. หลังเทา ตอบ ขอ ค. สันเทา 45. คําในขอใดมีความหมายวา “ตาย” ก. ถึงพิราลัย ข. ถึงอสัญกรรม ค. ถึงแกมรณภาพ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 46. หนังสือที่ระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรแดงดังตอไปนี้ ขอใดตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ก. ดวน ข. ดวนมาก ค. ดวนที่สุด ง. ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติทุกขอ ตอบ ขอ ง. ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติทุกขอ 47. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเป2นหัวหนาสวนราชการระดับใดขึ้นไป ก. ปลัดกระทรวง ข. หัวหนาแผนก ค. หัวหนากอง ง. หัวหนาฝ"าย รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 5
  7. 7. ตอบ ขอ ค. หัวหนากอง 48. หนังสือราชการในขอใด โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ ก. คําสั่ง ข. บันทึก ค. ระเบียบ ง. ขอบังคับ ตอบ ขอ ข. บันทึก 49. ขอความใดมีความสอดคลองกับรายงานการประชุมมากที่สุด ก. การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ข. การบันทึกความความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม ค. บันทึกมติของที่ประชุมไวเป>นหลักฐาน ง. ถูกทุกขอ ตอบ ขอ ง. ถูกทุกขอ 50. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่เทาใด ก. วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ข. วันที่ 2 มิถุนายน 2526 ค. วันที่ 3 มิถุนายน 2526 ง. วันที่ 4 มิถุนายน 2526 ตอบ ขอ ก. วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ***************************************** แนวขอสอบชุดอาจเป>นประโยชนไมมากก็นอย ขอเป>นสวนหนึ่งในการแบงปJน ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต< valrom2012.fix.gs รวมรวมนําเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย เจาหนาทีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป"าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ่ หนา 6

×