Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Skenaariotyöskentely taulukoiden avulla

Yksi tulevaisuustaulukkomenetelmä

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Skenaariotyöskentely taulukoiden avulla

 1. 1. Skenaariotyöskentely tulevaisuustaulukon avulla Tulevaisuustarina- ja eDelfoi-paja Helsinki 10.10.2014 Anita Rubin
 2. 2. 6.10.2014 2 Skenaarioiden tyypit Lähde: Hynynen-Leppo-Puikkonen-Alsta (1979) Skenaariomenetelmä tulevaisuuden tutkimuksessa. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1979:1. Valtion painatuskeskus. Helsinki.
 3. 3. 6.10.2014 3 Skenaariot eivät ole • Ennusteita • Epäselviä utopioita • Epäloogisia kuvauksia • Variointia yksittäisen trendin ympärillä • Epäolennaisiin yksityis-kohtiin pureutuvia • Strategiset perus-kysymykset ohittavia • Pelkkiä ajatusleikkejä Skenaariot ovat • Perusteltuja tarinoita tulevaisuudesta • Selkeitä ja johdonmukaisia • Sisäisesti loogisia • Keskenään erilaisia • Olennaisia asioita käsitteleviä • Strategisiin peruskysymyksiin liittyviä • Haastavia ja mielekkäitä kuvauksia tulevaisuudesta
 4. 4. 6.10.2014 4 Skenaariotyöskentelyn vaiheet tulevaisuustaulukon avulla 1. Aloitus 2. Tulevaisuus-suuntautunut tiedon hankinta 3. Tulevaisuus-taulukon rakentaminen 4. Muuttujien arvojen ja niiden välisten riippuvuuksien selvittäminen 5. Tulevaisuus-kuvien luominen 6. Kehitys-polkujen luominen 7. Raportointi Lähde: Seppälä, Yrjö: 84 tuhatta tulevaisuutta. Gaudeamus, Helsinki 1984
 5. 5. 6.10.2014 5 Morfologinen skenaariotyöskentely • Tulevaisuustaulukkomenetelmän toinen nimi • Tulevaisuustaulukko on – tulevaisuustilojen sektoreittain järjestetty, taulukoitu kokoelma; – edustaa yleensä jotain ennalta määrättyä ajankohtaa. • Tulevaisuustaulukkomenetelmän tarkoituksena on tunnistaa tarkasteltavan ongelma-alueen kannalta keskeiset muuttujat (ilmiöt, tekijät) ja niiden mahdolliset toteutumavaihtoehdot tulevaisuudessa.
 6. 6. Tulevaisuustaulukko Suomen yliopistolaitos 2030 Paluu menneeseen (ympäristö-skenaario) Katastrofi-skenaario (äkillinen katastrofi) Entiseen tapaan – skenaario (BAU) Muutos— skenaario (Vähemmällä vähemmästä) skenaariot muuttujat Toiminnan ohjaus-järjestelmä Valtiojohtoi nen Yksityinen omistus Talouseläm ä-johtoinen, vapaa kilpailu, lukuk.maks ut Säätiöt, kuntayhtym ät, erilliset tiet. taustaorga nis. Organisaation rakenne Pienet, erilliset yksiköt, itse-hallinto Keskittynyt, byrokraatti nen, kontrolloitu Suuret yksiköt, sulautumis et, hierarkkisu us Verkostom ainenvapaa , joustava Yliopiston tehtävät Tieteellinen opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus (ideologia-lähtöisyys?) Soveltava, tutkimus, innovaatiot, kaupallisuu Viisaus, tiedon määrän kasvattamin 6.10.2014 6
 7. 7. 6.10.2014 7 Tulevaisuustaulukon luonne • Tulevaisuustaulukko määrittelee ja rajaa käsiteltävän ongelma-alueen. • Tulevaisuustaulukossa rivit nähdään muuttujina ja taulukon ruudut tai solut muuttujien saamina arvoina. • Tulevaisuustaulukkoon sisältyvät kaikki ne mahdolliset muuttujien arvot, joita ko. tutkimuksessa tarkastellaan. • Taulukon perusteella voidaan rakentaa erilaisia tulevaisuuskuvia ja niistä edelleen kehityspolkuja (= ”backcasting”).
 8. 8. 6.10.2014 8 Backcasting tapana rakentaa tulevaisuuskuvia • Valitse muutama sellainen tulevaisuudentila, joka mielestäsi on mahdollinen ja perusteltu nykyhetken tilanteen valossa (esimerkissä on käytetty Havaijilla kehitettyä neljän mahdollisen tulevaisuuden mallia). Nimeä tulevaisuudet ja tee niille kullekin omat sarakkeet. • Mieti valitsemiesi muuttujien arvot siten, että ne kuvastavat tulevaisuuden tilannetta kunkin sarakkeen otsikon näkökulmasta. • Ole tarkka muuttujia valitessasi. Niiden tarkoitus on ilmaista kunkin erilaisen tulevaisuuden olennaisimpia arvoja, piirteitä ja ilmiöitä siitä lähtökohdasta, jonka tutkimuksesi antaa. • Nyt voit lukea taulukkoa sarakkeittain – kukin erillinen tulevaisuuskuva muodostuu kustakin sarakkeesta.
 9. 9. Tulevaisuustaulukko Suomen yliopistolaitos 2030 Paluu menneeseen (ympäristö-skenaario) Katastrofi-skenaario (äkillinen katastrofi) Entiseen tapaan – skenaario (BAU) Muutos— skenaario (Vähemmällä vähemmästä) skenaariot muuttujat Toiminnan ohjaus-järjestelmä Valtiojohtoi nen Yksityinen omistus Talouseläm ä-johtoinen, vapaa kilpailu, lukuk.maks ut Säätiöt, kuntayhtym ät, erilliset tiet. taustaorga nis. Organisaation rakenne Pienet, erilliset yksiköt, itse-hallinto Keskittynyt, byrokraatti nen, kontrolloitu Suuret yksiköt, sulautumis et, hierarkkisu us Verkostom ainenvapaa , joustava Yliopiston tehtävät Tieteellinen opetus ja tutkimus Opetus ja tutkimus (ideologia-lähtöisyys?) Soveltava, tutkimus, innovaatiot, kaupallisuu Viisaus, tiedon määrän kasvattamin 6.10.2014 9
 10. 10. 6.10.2014 10 Muuttujien valinta Muuttujien valinta riippuu siitä, • millaisesta tutkimuskohteesta on kysymys; • minkälainen on tarkastelun näkökulma (backcasting/forecasting; normatiivinen/objektiivinen; tekninen, kriittinen tai hermeneuttinen tiedonintressi; perustutkimus/soveltava tutkimus, jne.); • mikä on tarkastelun tulevaisuusperspektiivi; • millaiseen tarkoitukseen tulevaisuuskuvia halutaan käyttää (skenaarioiden rakentaminen niiden pohjalta, asiantuntijatiedon lisääminen, mielikuvituksen ja intuition laajentaminen, opetus, jne. Muuttujien valinnassa voidaan käyttää apuna esim. tulevaisuuspyörää tai erilaisia heikkojen signaalien havaitsemiseksi kehitettyjä työkaluja.
 11. 11. 6.10.2014 11 Valmiiden skenaarioiden tarkastelun painopisteet • normatiivisuuden aste (mahdolliset, todennäköiset, toivottavat tulevaisuudet)? • tutkimuksen kohde ja rajaus (tietty aihe, maantieteellinen alue, jokin toimijoiden rajattu mielenkiinnon kohde, erilaiset yhdistelmät, jne.)? • aikajänne? • spatiaalinen lähestyminen (globaali, kansallinen, alueellinen, paikallinen taso)? • lähtökohta (backcasting tai forecasting)? • syöte / raaka-aine (kvantitatiivinen, kvalitatiivinen, yhdistely)? • datan keruun tapa (osallistavat työpajat, työpöytä-tutkimus, mallinnus ja simulaatiot, jne.)?
 12. 12. 6.10.2014 12 Valmiiden skenaarioiden tarkastelun kohteet jatk. • resurssien hyödyntäminen (rajatut /laajat mahdollisuudet)? • rajoittavat tekijät (esim. poliittisesti arka)? • tulevaisuuskuvien vai tulevaisuuspolkujen käyttö? • riittävä erilaisuus (ovatko skenaariot todella poikkeavia vai onko kyseessä samojen muuttujien herkkyysanalyysi)? • muuttujien valinta (toisistaan riippumattomia vai riippuvia muuttujia)? • kuinka keskeisiä asioita tarkistellaan? • taustojen riittävä avaaminen?
 13. 13. 6.10.2014 13 Kiitos että jaksoitte kuunnella! Rob Gonsalves: Deluged

×