Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Twitter

513 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Twitter

  1. 1. Twitter Micro Blogging October 25, 2009 Authored by: Suchavadee Srikosol
  2. 2. Twitter Micro Blogging Twitter หรือ Micro Blogging เปนการสง message ระหวางสมาชิกที่มี connection กันดวยระบบ RSS feed สงขอความ ผานสื่อสองทาง เชน SMS , instant message, email, Twitter's web site หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสําหรับการนี้โดยเฉพาะ ดวยเหตุที่ เขียนขอความไดจํากัดจึงเกิดคําเรียกอีกคําวา "micro blogging" และ ขอความที่สงถึงกันมีศัพทเรียกวา "Tweets" ซึ่งเปรียบเหมือนเสียงนก รองอยูตลอดเวลา ขอความที่จะสงนั้นตองเปน plain text เทานั้นจะแทรก คําสั่งโปรแกรมอะไรไมได ยกเวนแต hyperlink มายังเว็บเพจของเรา ที่ สามารถใสไปได โดยระบบจะจัดการตอใหเอง คนที่ใช Twitter โดยมากเปน blogger ทั่วไปที่ตองการสื่อสาร ใหพรรคพวกไดupdateแบบรวดเร็วทันใจ ไมวาจะอยูที่มุมไหนของโลก โดย เริ่มมากจากคําถามที่วา What are you doing? แตขอเสียในการใชงาน แบบสวนตัวเกินไปก็มีมาก เชน การสง message วา หิวขาว อยากกิน สมตํา อยากไปดูหนัง ไปเที่ยวกับแฟนมา ไมไดอาบน้ํามาสามวันแลว ฯลฯ ซึ่งสรางความรูสึกที่นารําคาญกับผูรับ Tweets ที่ไมไดสนิทสนมดวย เดิม Twitter มีจุดประสงคสําหรับใชสื่อสารแบบสวนตัว และไมเปน Twitter | 10/25/2009 ทางการ จึงเต็มไปดวยสิ่งที่คนอีกกลุมหนึ่งตั้งขอรังเกียจ แตตอนหลังๆ คนเริ่มพยายามนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือในทางการตลาด ซึ่งนับวา 1
  3. 3. เปนไอเดียที่ไมเลว เพราะ Twitter บริการสง SMS แบบ Broadcasting โดยไมคิดคาบริการ ตัวอยางการนําไปใชงานใหเกิดประโยชนก็ เชน 1.ใชในการโฆษณาบอกกันแบบปากตอปาก ระหวางสมาชิกดวยกัน 2.ใชสื่อสารขอความสั้นๆภายในองคกร ในสวนที่ไมเปนความลับ เหมาะกับกลุมที่ทํางานขายงานตลาดในเครือขายเดียวกันจะใชในสื่อสาร บอกความคืบหนา update ขอมูลกันและกัน หัวหนาทีมที่มีผูติดตามมากก็ จะไดประโยชนมากหนอย เพราะสามารถสั่งงานไดฉับพลันทันที รับรายงาน ไดทันที 3.ใชสื่อสาร update กับผูอาน กลุมสมาชิก ลูกคากลุมเปาหมาย 4.ใชเปนชองทางใหความรูที่นาสนใจแกสมาชิกกลุม เพิ่ม value ใหกับผูมอบความรู 5.ใชแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะแบบ real time ในหมู สมาชิก 6.ใชรณรงค ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ สาธารณประโยชนกับกลุมสมาชิก สํานักขาว สามารถใชสง headline news ใหกับสมาชิก บริษัท หางราน ใชสงขอความตามเทศกาล สงขาว เกี่ยวกับสินคาโปรโมชั่น 7.การใช Twitter จึงเหมือนกับการสื่อสารทางตรงของสมาชิกผู หนึ่งกับสมาชิกกลุมปาหมาย ซึ่ง connect กันในระบบ online Twitter | 10/25/2009 networking ดวยวิธี broadcasting sms Social Networking คืออะไร ? 2
  4. 4. Social Networking ในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่เปนแบบ online ที่ สมัครสมาชิกกันไดฟรีๆ แลวก็สง message ผานทาง instant message หรือ email ไปชักชวนคนอื่นมา connect ดวย เมื่ออีกฝายดูประวัติคนสง แลว เกิดความสนใจก็ connect กลับ การไดเพื่อนแบบนี้ นอกจากจะได รูจักคนที่ connect กันโดยตรงแลวยังสามารถ connect กับเพื่อนของ เพื่อนนั้นไดอีกดวย จะ connect ไปไดกี่ชั้นก็แลวแตขอบเขตการบริการของ ผูใหบริการนั้น สวนมากบริการทํานองนี้มักจะถูกมองไปในเรื่องของการหาคู โดยที่ ตางคนตางโพสประวัติ (จริงไมจริง มีคนดียวที่รูดี) รูปสวยๆ หลอๆ ดูภูมิ ฐาน ไวกอน คุยกันไปคุยกันมาก็กลายเปนคูรัก แตงงานกันไป แตที่ถูก หลอกลวงนาจะมีมากกวา (ละมัง) ถาไมอยากของเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้ก็ตองเลือกเครือขายที่ ใหบริการดานธุรกิจ เชน ecademy.com เปนตน ในนั้นสมาชิกจะแสดง profile ของตนไว พรอมทั้งเขียน Tag ระบุคุณสมบัติของตัวเอง ของ ธุรกิจ หรือของสินคาบริการที่มานําเสนอ เมื่อคนอื่นในเครือขาย search พบแลวติดตอมา ก็จะมีการ add contact พูดคุยกันทางกลองmessage ในเว็บไซต, instant message อยาง Skype, MSN, Yahoo หรือ email เปนการเริ่มตนสานความคิดและเครือขายทางธุรกิจ หรือตอขา ธุรกิจออกไปในกลุมนักธุรกิจหรือผูที่สนใจจะทําธุรกิจ นักลงทุน นาย ธนาคาร นักประดิษฐคิดคน คนใหคําปรึกษา ที่มาพบกันในนั้น มีการแนะนํา Twitter | 10/25/2009 ตอๆกัน เปนการแสวงหาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งถาทําอยางมืออาชีพ จะเปนชองทางในการประกอบอาชีพ หรือเปนเจาของธุรกิจใหมๆไดอยาง นาสนใจทีเดียว 3
  5. 5. ทําไมตอง Twitter ? คําตอบอยูที่วาจะใชทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร ตางหาก ถาจะใช สวนตัวแบบ สงขอความกับเพื่อนๆ ก็ไมตองใชก็ได แตถาจะใชในเชิงธุรกิจ หรือ วิชาการ หรือเพื่อทําสิ่งที่สรางสรรคกับตัวเองและผูอื่น ก็นาจะลอง พิจารณาดู จะเลือก follow ใคร และ ใครจะมา follow เรา ? ใครที่มีแนวความคิดที่นาสนใจ ชวยเติมเต็มสิ่งที่เราขาด ชวยเพิ่มพูน สติปญญาความรอบรูดานที่เราสนใจ เปนผูนําทางความคิด เปนคนรูเทาทัน ขาวสาร ที่เชื่อถือได ไมวาจะเปนคุณสมบัติอะไรก็ตาม ขึ้นอยูกับความ ตองการของเราเอง อาจจะตองการคนสนุกสนานที่จะคอย feed joke ให เราอารมณดก็ไดี เมื่อสมัครไปแลว เขาจะเห็นเรา ถาเขาสนใจตามเรากลับมาแลว add เราบาง ก็จะกลายเปนการสื่อสารถึงกันและกัน ตอไปก็ตองพยายามโปรโมท ตัวเองดวยการสง email ถึงเพื่อนที่เราอยากใหใช Twitter เขียน บทความใหคนรู ทําประชาสัมพันธในชุมชนออนไลนที่มคนที่นาจะเปนกลุม ี ลูกคาเปาหมายอยู แลวรอดูผล ขณะเดียวกันก็ตองเริ่ม contribute ดวย การสง Tweets เมื่อทําไปสักพัก อาจจะพบกับพวกที่ชอบสงเสียงในเรื่อง ไมเปนเรื่อง ก็ตองมีมาตรการดูแลและจัดการดวยเหมือนกัน เชน ไมสนใจ หรือ ไมก็พิจารณาตัดออกไปจากสาระบบของเราเสีย ในระบบจะมีสถิติใหสมาชิกดูวา สมาชิก follow ใครอยูกี่คน มีคน Twitter | 10/25/2009 มา follow สมาชิกกี่คน มี favourite tweets กี่ขอความ เปนตน ใช Twitter อยางไรใหถูกตอง ? 4
  6. 6. Tweets ที่สงออกไปทั้งหมดจะปรากฎอยูใน profile สมาชิกและ จะอยูตอไปถาไมมีการจัดการบาง และสวนที่ยังปรากฎอยูจะแสดงถึง ลักษณะความเปนคุณ (หรือคุณในโลกออนไลน) อยูอยางนั้น ฉะนั้นจงคํานึง ถีงสิ่งเหลานี้ดวย อยาสงเสียงนารําคาญ เพราะชื่อก็บอกวาเปน เสียงนก ดังนั้นถาใช แบบ "เสียงนก เสียงกา" ก็จะไมมีคนใหความสนใจไดเหมือนกัน จึงควรตอง ระมัดระวัง เลือกคําใหสั้น ใหเหมาะและไดใจความ เหมือนที่คุณจะใชหากมี โอกาสไดคุยกับประธานบริหารของธนาคารที่คุณขอกูเงินในเวลาเพียง 30 วินาที ฉะนั้นจึงอาจตองฝกกันบาง หรือวางแผนไวบาง อยาใช Twitter เปน SMS โตตอบกับใครเปนการสวนตัวจนดูไมเปน Professional ถาจําเปนก็ควรยกหูโทรศัพทคุยหรือสง IM แทน ในกรณีที่ตองคุยใช Tweet บอกใครหรือกลุมของใครเปนการเฉพาะ ควร ใสเครื่องหมาย @หนาชื่อคนนั้นๆ หรือใชสีที่แตกตางกัน เพื่อตัดปญหาเวลาคนรับ Tweets ไมได flollow ทุกคนในกลุมที่เราสง SMS เขาจึงไดขอความไมครบ ทําใหเกิดการเขาใจผิดกันได จึงควรใช ถอยคําที่ผูอานสามารถจับความไดเปนดีที่สุด หรือไมก็เลือกสื่อสารทางอื่น แทน อยาพยายามขายอะไรใน ธweets เพราะมันจะไม work ลองสํารวจดู100 คําที่ไมควรใชใน email ในเรื่องนี้ก็ดีคะ เพราะคนทั่วไปไมมีใครชอบ Twitter | 10/25/2009 จดหมายขายสินคา หรือใชวิธี hard sell ...... 100 คําที่ควรเลี่ยงในการสงอีเมล & ตั้งชื่อหัวขอ 5

×