Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Guia didactica Presentacions Multimedia Interactives

180 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Guia didactica Presentacions Multimedia Interactives

  1. 1. Universitat de les Illes Balears Assignatura: 22122 Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’E-A. Professora: Victoria Irene Marín Data d’entrega: 12/12/13 GUIA DIDÀCTICA: PRESENTACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES HacesSoutullo, Mª Victoria. Valero Matas, Marina.
  2. 2. 1. INFORMACIÓ GENERAL I DE IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL: En el marc del nostre projecte “Mira dentro de TIC”, presentam ara una nova guia didàctica on l’eix vertebrador és un PowerPoint interactiu amb el qual els infants hauran de treballar diversos continguts del seu nivell d’una manera atractiva, lligada a les activitats ja realitzades amb les emocions bàsiques treballades anteriorment. Títol del material: Descobrint les emocions! Nom dels autors: Mª Victoria HacesSoutullo i Marina Valero Matas. Any de producció: 2013. Idioma del material: Català. Breu descripció: Per tal d’ aconseguir el desenvolupament integral dels infants i els objectius propis de l’etapa tal com indica el currículum vigent d’educació primària, en aquesta activitat es prioritza un enfocament globalitzador: procurant la integració dels aprenentatges posant de manifest les relacions entre les àrees i la seva vinculació amb la realitat. Atès que l’eina utilitzada és un PowerPoint interactiu pretenem aconseguir un aprenentatge actiu, i progressivament autònom per desenvolupar les competències bàsiques de l’alumnat. L’alumnat destinatari pot ser de primernivell de primersegon de primària, d’un centre públic o concertat, i el seu àmbit, una intervenció globalitzada des de les àrees lingüístiques, matemàtica i educació física. Durada estimada: Realitzarem aquesta activitat en dues sessió. En la primera sessió, durant uns 20 minuts, durem a terme una presentació de l’eina PowerPoint i del seu maneig. Es pot fer servir un PowerPoint interactiu més simple ja preparat per facilitar l’aprenentatge del seu ús a classe. La 2
  3. 3. resta de la sessió es dedica a fer una activitat oral en gran grup de diagnòstic de coneixements previs sobre els continguts a treballar posteriorment. En la segona sessió, els infants treballen individualment els continguts de l’activitat mitjançant la pràctica amb el PowerPoint interactiu durant uns 40 minuts. La resta de la sessió es dedica a la comprovació dels continguts treballats en aquesta activitat. Especificacions tècniques: Aula amb connexió a internet, per poder descarregar del bloc el PowerPoint interactiu, ordinadors amb el programa PowerPoint instal·lat, i una pissarra digital per visualitzar en gran grup el funcionament de PowerPoint. Aspectes generals sobre la instal·lació i utilització del programa: Disposar d’un nombre suficient d’ordinadors per tal que cada infant pugui realitzar la seva tasca. La xarxa d’ordinadors ha de tenir connexió a internet i ha d’incloure el programa PowerPoint. 2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL / RECURS: Concepció: PowerPoint és un software que permet crear materials anomenats presentacions. Aquestes són un seguit de diapositives les quals poden incorporar textos i fotos, il·lustracions, dibuixos, taules, gràfics i pel·lícules, que van passant una a altra formant una presentació de diapositives. Així mateix, es pot animar el text i les il·lustracions emprant la característica d’animació, així com afegir una narració i efectes de so. Aquest software forma part del paquet “Office”, que combina diferents tipus de software que permeten crear documents (Word), fulls de càlcul (Excel), presentacions (PowerPoint) i administrar el correu electrònic. Funcionalitat: El PowerPoint és una eina molt coneguda, possiblement els infants no tindran dificultats en manejar-la, de manera que es podran centrar en la 3
  4. 4. realització de l’activitat, i l’assoliment dels continguts proposats. A més, la facilitat de conèixer els seus resultats, encerts i errades, permet una autoavaluació immediata que motiva positivament als infants, i facilita l’aprenentatge mitjançant el joc. Aportacions didàctiques: Aquesta tasca permet la consolidació dels continguts proposats de les diferents àrees de coneixement pel que fa a matemàtiques (nombres i operacions), llengües (comprensió escrita i oral), educació física (lateralitat), a més de promoure l’aprenentatge i coneixement de les emocions. Estructura i organització del material: Un cop que els alumnes s’hagin descarregat del bloc de classe el PowerPoint, hauran d’obrir el PowerPoint i prémer el botó “Presentació de diapositives” i el botó “Des del principi” per començar a jugar. En la primera diapositiva es troben enPrix que serà el seu guia. En Prixexplica en què consisteix la tasca, presenta les emocions i dóna ànims al llarg de tota la presentació. A continuació, les emocions són les encarregades d’explicar en què consisteix cada repte i donar l’enhorabona als infants quan encerten la prova. En el cas de no esbrinar la resposta correcta, en Prix anima i convida a tornar intentar-ho. Altres especificacions: El mestre proporcionarà la informació necessària per poder realitzar la tasca, resoldrà dubtes, i estimularà als alumnes per a que siguin ells mateixos els propis protagonistes del seu aprenentatge. Per això, el mestre serà un guia en tot el procés d’aprenentatge. 3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES: Destinataris: Aquesta activitat va adreçada a alumnes de primària. Es pot realitzar en tots els nivells de l’Educació Primària, simplement variant la complexitat 4
  5. 5. dels continguts. En el nostre cas però, hem pensat en alumnes de primer nivell de segon cicle, és a dir, tercer de primària. D’aquesta manera, són infants que ja estan iniciats en l’aprenentatge i ús de les noves tecnologies. Competències, Objectius, Continguts: Les competències que es treballaran són la de comunicació lingüística ja que es treballa la comprensió i l’expressió oral i escrita, la matemàtica ja que els continguts són propis de l’àrea matemàtica, l’educació física ja que es treballa la lateralitat, i de manera fonamental, es treballa la competència digital mitjançant l’ús de les TIC per apropar l’alumat al maneig de diferents eines. Es desenvoluparan els següents objectius: - Utilitzar les habilitats motrius i funcionament del cos per adaptar el moviment a les circumstàncies i condicions de cada situació. - Reconèixer situacions que requereixen operacions elementals de càlcul. - Aprendre a utilitzar amb progressiva autonomia les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument per a l’aprenentatge de la llengua estrangera. - Conèixer el significat de les paraules. - Desenvolupar l’interès per gaudir de l’aprenentatge en un ambient divertit i lúdic. Els continguts que es treballaran pertanyen a les següents àrees de coneixement: Educació física: Bloc 1. El cos: imatge i percepció. - Consolidació de la lateralitat i la seva projecció a l’espai. Matemàtiques: Bloc 1. Nombres i operacions. 5
  6. 6. - Realització d’operacions amb nombres naturals, utilitzant els algoritmes estàndard en contextos de resolució de problemes: suma, resta, multiplicació i divisió per un nombre d’una xifra. - Utilització d’estratègies personals de càlcul mental. Llengua estrangera: Bloc 3. Coneixement de la llengua. - Reconeixement i ús de lèxic propi de la llengua estrangera: característiques dels objectes, números cardinals i alguns números ordinals, descripcions físiques bàsiques de persones i animals, descripció de llocs i vocabulari relatiu al cos, al col·legi, a la llar, a la família, a les accions habituals, a la roba, als aliments, als oficis i a altres camps d’interès de l’alumnat. Llengua catalana: Bloc 4. Coneixement de la llengua. - Observació del significat de les paraules: camps semàntics; famílies de paraules; sinònims i antònims, paraules polisèmiques. Utilització del material: A la primera sessió, en gran grup, el docent presentarà l’eina PowerPoint i els continguts a treballar durant uns 20 minuts. Els alumnes escoltaran activament i participaran oralment en la fase de diagnòstic de coneixements previs. A continuació, el docent donarà les instruccions per utilitzar correctament el PowerPoint, i a la pissarra digital mostrarà un exemple de PowerPoint interactiu. En la segona sessió, els infants hauran de descarregar-se el PowerPoint interactiu del bloc de classe. Començaran a treballar i disposaran de 40 minuts. El docent supervisarà la tasca individual i resoldrà dubtes si s’escau. En acabar l’activitat, l’alumnat tancarà correctament el programa, i l’ordinador. 6
  7. 7. Avaluació: Per avaluar aquesta tasca, el docent tindrà un registre d’observació de les diferents sessions i del desenvolupament del procés d’aprenentatge. Durant la realització de l’activitat, s’avaluarà el procés d’aprenentatge, i els alumnes podran ser conscients del seu progrés. A la darrera sessió es dedicarà un temps a valorar en gran grup la funcionalitat del programa i reforçar els coneixements adquirits. El docent tindrà en compte els diferents objectius, no només els continguts, sinó també l’actitud i l’interès envers les noves tecnologies 4. REFERÈNCIES I RECURSOS: Curriculum d’educació primària a les Illes Balears: http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_722008_primaria.pdf http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria/llengua_castellan_ll engua_catalana.pdf http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria/matematiques.pdf http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria/educacio_fisica.pdf http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria/llengua_estrangera .pdf Eina TIC: http://powerpoint-2013.softonic.com/ Tutorial eina TIC per fer presentacions interactives: https://www.youtube.com/watch?v=b3N3gDZV64E 7
  8. 8. 8

×