Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Snund

1 187 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Snund

 1. 1. Սնունդ(մի քիչ թեմայից դուրս, բայց շա՜տ կարևոր)
 2. 2. Երեխաներ, ովքեր սնվում ենՊատրաստի սննդով Առողջ սնունդով
 3. 3. Առողջ սնունդ ընդունած երեխաներն ավելի խելացի են,քան տեխնոլոգիական մշակման ենթարկված սնունդօգտագործածները: Հետազոտողները եզրակացրել են, որ երեխայի ուղեղըմեկից երեք տարեկանում շատ արագ է զարգանում, և որառաջին երեք տարիների ընթացքում ճիշտ, առողջսնունդը կարող է նպաստել ուղեղի օպտիմալզարգացմանը•
 4. 4. • Սննդի որակը ուղիղ համեմատական է երեխայի մտավոր կարողությունների զարգացմանը:
 5. 5. • Անհատական հարցումը (էքսպրեսս հարցում) անց է կացվել Երևան քաղաքի տարբեր թաղամասերում և Արմավիրում: Հարցմանը մասնակցել են 10-70 տարեկան 50 մարդ:
 6. 6. • Հաճախո՞ւմ եք արագ սննդի կետեր: • Այո(40%) • Ոչ(30%) • Երբեմն(30%)
 7. 7. • Օգտվո՞ւմ եք արագ սննդից: • Այո(56%) • Ոչ(22%) • Երբեմն(22%)
 8. 8. • Ձեր ընկերները օգտվո՞ւմ են արագ սննդից: • Այո(68%) • Ոչ(16%) • Չգիտեմ(16%)
 9. 9. • Ձեր կարծիքով արագ սնունդը համե՞ղ է: • Այո(60%) • Ոչ(20%) • Ոչ այնքան(20%)
 10. 10. • Ի՞նչ եք կարծում, արագ սնունդը վնասակա՞ր է առողջության համար: • Այո(54%) • Ոչ(46%)
 11. 11. • Ձեր երեխաների համար կգնե՞ք արագ սնունդ: • Այո(32%) • Ոչ(44%) • Ոչ միշտ(24%)
 12. 12. • Ձեր համայնքում կա՞ն արագ սննդի կետեր: • Այո(72%) • Ոչ(28%)
 13. 13. • Ձեր կարծիքով Հայաստանում շա՞տ մարդիկ են օգտվում արագ սննդից: • Այո(74%) • Ոչ(26%)
 14. 14. • Արագ սննդի օգտագործումը չի՞ նպաստում արդյոք շրջակա միջավայրի աղտոտմանը: • Չի նպաստում(28%) • Նպաստում է(72%)
 15. 15. • Ո՞րն է ձեր նախընտրած արագ սննդի կետը: 1. Ташир Пицца 2. Macdonald’s 3. KFC 4. Pizza Hatt 5. AFC 6. SFCԱրագ սննդի կետերը դասավորված են ըստ հարցվողների նախապատվության::
 16. 16. Իմ կարծիքով, արագ սննդի օգտագործումը բավականինտարածված է դարձել նաև մեզ մոտ: Դրա մշտապեսօգտագործումը վնասակար է արողջությանը ևնպաստում է շաջակա միջավայրի աղտոտմանը:Հարցման ժամանակ պարզեցի, որ արագ սննդիծառայություններից պարբերաբար օգտվում եմուսանողներն ու ավագ դպրոցի սովորղները, որոշ չափովնաև միջին տարիքի մարդիկ: Տարեցներն ուփոքրերը գրեթե չեն օգտվում և հաճախում ենհազվադեպ:Կարծում եմ՝ Հայաստանում սա դեռ լուրջ խնդիր չիհանդիսանում: Դեռ…

×