Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Registration of Cooperatives Tagalog

Trainer's Power Point for Registering a Cooperative

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Registration of Cooperatives Tagalog

 1. 1. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Ang Cooperative Development Authority(CDA) ay ang pangunahing ahensya sagobyerno na ang utos sa bisa ng RepublicAct No. 9520 (Philippine CooperativeCode ng 2008) upang itaguyod angposibilidad na paglago ng kooperatiba saPilipinas. Ito ay ang nag-iisang ahensyang gobeyerno na nagreregister ngkooperatiba.
 2. 2. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Ang kooperatiba ay otónomi may kalayaan namamahalá at rehistro na asosasyon ng mgatao, na may parehong mga interes, nanagkakasama ng voluntaryo upang maabotang sosyal, pangekonomiya at pangkulturangpangagailangan at pangarap sapamamagitan ng pantay-pantay nakontribusyon sa kapital na kailangan,pagtangkilik ng produkton at serbisyo atpagtanggap ng pantay-pantay na bahagi ngmga panganib and benepisyo ng isinasagawaayon sa pangkalahatang alituntunin ayon samga tanggap na prinsipyo ng kooperatiba.
 3. 3. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng KooperatbaAng pangunahing layunin ng bawatkoopreratiba ay upang tulungan naiangagt ang kalidad ng buhay ng bawatmiembro.Sa layuning ito, ang kooperatiba aymaglalayon na:
 4. 4. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng Kooperatiba1. Magbigay ng mga produkto o serbisyosa kaniynag mga miembro upangmatulungan nilang abutin ang mas mataasna pagkukunan ng kabuhayan, mga ipon,mga investment, ang kanilang pagigingproduktibo at pagaangat ng kakayahangbumili at itangkilik sa kani-kanilang patasna distribusyon sa pammagitan ngpaghahati ng gastos at pdhahati sapossibleng panganib.
 5. 5. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng Kooperatiba2. Magbigay ng pangkaragdagang sosyalat pangekonomiya na benepisyo sa mgamiembro.
 6. 6. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng Kooperatiba3. Upang turuan ng mainam na paraan ngpaggawa ng mga bagay sa kooperatibangkaparaan.
 7. 7. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng Kooperatiba4. Upang ipalaganap ang kooperatibangkagawian at mga bagong idea sa negosyo atpamamahala.
 8. 8. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng Kooperatiba5. Hayaan ang mga miembrong maymababang kita at mas mahihirap namiembro upang iangat ang kanilang pag-aari at pagbabahagi sa yaman ng bansa.
 9. 9. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Layunin ng Kooperatiba6. Makipagkaisa sa gobyerno, at iba pangkooperatiba at iba pang organisasyonupang abutin at sa ikalalawak ng kanilanglayunin.
 10. 10. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng kooperatiba ay magkarapatangmagdeposito ng kanilang cash boxes ocontainer, mga dokyumento o iba pangmahahalagang papel sa mga safeng munisipyo o treasurers ng syudad atibang opisina sa gobeyerno ng libre, atang the custodian ng articles aymagiissue ng receipt na kumikilala sapangngalaga at tinaggap at witness ng isapang tao;
 11. 11. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng mga kooperatiba na inorganize samga government employees, atnotwithstanding any law or regulation tothe contrary upang makagamit ng libreang anumang libreng spasyo sa kanilangahensya, ito man ay pagmamay-ari orrenta ng gobyerno.
 12. 12. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng mga kooperatiba na nagbibigay ngspecial na serbisyo at pasilidad tulad ngcold storage, ice plant, electricity,transportation, at mga parehong serbisyoat pasilidad ay nararapat na magsecure ngfranchise at ang kooperatiba ay nararapatna magbukas ng kanilang membership salahat ng tao na qualified sa kanilang mgaarea ng operation.
 13. 13. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaSa mga lugar kung saan ang nararapat nakooperatiba ay nageexist ng kanilangpreferential na karapatan upangmagsupply sa mga government institutionsand agencies rice, corn and other grains,fish at iba pang mga marine productsmeat, eggs, milk, vegetables, tobacco atibang agricultural commodities na gawa ngkanilang mga miembro ay nararapat nama-igrant sa kooperatibang concerned.
 14. 14. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng preferential treatment sa pagallocateng fertilizers at sa rice distribution aynararapat na igrant sa kooperatiba byangkop na government agencies.
 15. 15. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng Preferential and equitable treatmentsa pag-allocate o control ng bottomries ofcommercial shipping vessels in connectionsa shipment ng mga produkto ngkooperatiba.
 16. 16. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng kooperatiba at ang kanilangfederasyon tulda ng kanilang marketvendor cooperatives, ay magkakaroon ngpreferential rights sa pagmanage ng publicmarkets and/or pagpaparenta of publicmarket facilities, stall or spaces.
 17. 17. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng Credit cooperatives at / o angfederations ay entitled to pautang, creditlines, rediscounting ng kanilang loannotes, at ibang eligible papers saDevelopment Bank of the Philippines, thePhilippine National Bank, the Land Bank ofthe Philippines at iba pang financialinstitutions except the Central Bank of thePhilippines.
 18. 18. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Privileges Enjoyed by CooperativesAng kooperatiba na nagtratransact ngnegosyo sa Government of the Philippineso ang anumang political subdivisions oang alin mang ahensya oinstrumentalities, kasama anggovernment-owned at ang controlledcorporations ay exempt sa prequalificationbidding requirements.
 19. 19. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga pribilehiyo ng KooperatibaAng kooperatiba ay may pribilehiyo ngpagrerepresent ng probinsya o bayangpiskal o ng Opisina of the SolicitorGeneral, ng libre, maliban na lamang kungthe adverse party ay ang Republic of thePhilippines.
 20. 20. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba1. Credit Cooperative ay isa nanagpapalaganap ng pagiimpok atpagpapautang na serbisyo sa kanilangmiembro. It ay upang makapaggenerateng common pool of funds upangmakapagbigay ng financial assistance atiba pang related na serbisyong pangfinancial upang sa ikalalago ng kanilangmga miembro.
 21. 21. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba2. Consumer Cooperative ay isa sa mgapangkaraniwang kooperatiba na ang isasa pinakapangunahing layunin aygumawa at magdistribute ng mgaprodukto sa kanilang mga miembro athindi mga miembro.
 22. 22. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba3. Producers Cooperative ay isa nanagsasagawa ng joint production itoman ay agricultural or industrial. Ito aynabuo at inooperate ng kanilang mgamiembro upang pagtulungan angpagsasagawa ng produksyon atpagproproseso ng the raw materials o angproduce na gawa ng kanilang miembro safinished or processed products upangibenta ng kooperatiba sa kanilang mgamiembro at hindi miembro members andnon-members.
 23. 23. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba3. Producers CooperativeAng alin mang end product o ang alinmang makukuha sa mga raw materials nagawa ng kaniyang mga miembro by atibenta sa pangalan ng o sa ng account ngcooperative, ang mga mga produkto ayprodukto ng kooperatiba at ng kanilangmiembro.
 24. 24. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba4. Marketing Cooperative ay isangnagsasagawa ng supply of productionat mga input sa kanilang mga miembro,at syang nag-mamarket ng kanilang mgaprodukto.
 25. 25. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba5. Service Cooperative ay syangnagsasagawa ng medical and dentalcare, hospitalization, transportation,insurance, housing, labor, electric light andpower, communication, professional at ibapang serbisyo.
 26. 26. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba6. Multi-Purpose Cooperative nagsama ngdalawa (2) o mas madami pang businessactivities ng iba pang mga uri ngkooperatiba.
 27. 27. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba7. Advocacy Cooperative angpangunahing kooperatiba na syangnagpromote at nag- aadvocate ngcooperativism sa kanilang miembro at angpubliko sa mga socially-oriented projects,education and training, research andcommunication, at iba pang similar nagawain upang abutin ang kanilang mgabenepisyari.
 28. 28. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba8. Agrarian Reform Cooperative ay isa naorganized ng marginal farmers kungsaan ang agrarian reform beneficiaries aynagtutulong para sa layunin ngpagdevelop ng appropriate system of landtenure, land development, landconsolidation or land management inareas covered by agrarian reform.
 29. 29. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba9. Cooperative Bank ay isang inorganizepara sa primary purpose ngpagprovide ng malawak na tulongpinansyal na serbisyo para sakooperatiba at sa kanilang miembro.
 30. 30. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba10. Dairy Cooperative ay kung saan angmga miembro ay patungkol saproduction of sariwang gatas namaaring processed at maaring ibentabilang dairy products.
 31. 31. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba11. Education Cooperative ay isanginorganize para sa pangunahinglayunin na magmayari at mag-operateng licensed educational institutions, nghindi lumalabag sa provision ng RepublicAct No. 9155, na mas kilala naGovernance of Basic Education Act of2001.
 32. 32. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba12. Electric Cooperative ay isangsamahan na ang pangunahing layuninay sa paggawa ng power generation,utilizing renewable sources, kasama anghybrid systems, acquisition and operationof sub transmission o distribution sakanilang household members.
 33. 33. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba13. Financial Service Cooperative ayisang samahan na binuo para sapangunahing layunin para sasavings and credit services and otherfinancial services;
 34. 34. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba14. Fishermen Cooperative ay isangsamahan na binuo para sapangunahing layunin para sa mgamarginalized fishermen sa localitieskung saan ang mga produkto ay maaringibenta bilang sariwa o processed product.
 35. 35. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba15. Health Services ay isang samahan nabinuo para sa pangunahing layunin aymagbigay ng serbisyong medical, dental,and at iba pang health services;
 36. 36. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba16. Housing Cooperative isang samahanna binuo para sa pangunahing layuninupang mag-assist or magbigay ngaccess sa pabahay para sa benepisyo ngkanilang regular na miembro na aktibongnakikiisa sa pagiipon para sa pabahay. Itoay co-owned and kontrol ng mga miembro.
 37. 37. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba17. Insurance Cooperative isang samahanna binuo para sa pangunahing layuninpara sa mga negosyo na nag-iinsure ngbuhay at property ng kooperatiba atkanilang mga miembro.
 38. 38. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba18. Water Service ay isang samahan nabinuo para sa pangunahing layuninupang magmay-ari, mag-operate atmag-manage ng sariling waterssystems para sa provision and distributionng malinis at maiinom na tubig para samga miembro at sa kanilang households.
 39. 39. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba19. Workers Cooperative ay isangsamahan na binuo para ng mgamangagawa, kasama ang self-employed, kung saan ang lahat aymiembro at nagmamay-ari ng enterprise.Ang pangunahing layunin ay mabigay ngng trabaho at negosyo sa kanilangmiembro at oportunidad sa kanilangmiembro at i-manage ito ayon sa alituntinna napapasaloob ng principyo ngkooperatiba.
 40. 40. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Mga Uri ng Kooperatiba20. Other types of Cooperatives na sang-ayon sa sinasaad sa batas at autoridad.
 41. 41. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)Sa Pagtataguyod ng KooperatibaAng sumusunod ay ang mga basicinformation na dapat malaman ng mgamiembro upang kanilang maunawaan angmga hakbang sa pagtayo ng isangkooperatiba.May 6 na hakbang sa pagtataguyod ngkooperatiba.
 42. 42. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.1. Get organized. You must have atleast 15 members. Alamin ang problemaat pangangailangan na makakatulong rinna tukuyin kung anong uri ng kooperatibaang iyong ioorganisa. Kahit na bago i-setup ang kooperatiba, and mga dedicated namiembro ng core group na syang unanggagawa ng pang-organisasyon at mgatransaksyon sa papel ay meron dapat.
 43. 43. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.1. Get organized. You must have atleast 15 members. Mula sa core group,ang mga gumagawang komunidad aymaaring ibuo upang paandarin ang grupo.Ang mga komittee ay maaring isama angmembership, finance, executive,secretariat..
 44. 44. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.2. Maghanda ng general statement natinatawag na economic survey. Itongstatement na ito ay maaring tulungan kangsukatin ang pagkakataon namagtagumpay ang kooperatiba.
 45. 45. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.3. Isulat ang draft the cooperative’s by-laws. Ang By-Laws ay naglalaman ng bu-laws na syang nagsasaad ng rules atregulation na syang maglalatag ngoperasyon ng kooperatiba.
 46. 46. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.4. I-draft ang articles of cooperation. Isaadang mandatory na nilalaman ng articlesof cooperation ang mga sumusunod:(a) ang pangalan ng kooperatiba, na dapatisama ang salitang “cooperative”;(b) ang kadahilanan at sakop ng negosyong kooperatiba;(c) ang mga term ng existence ngkooperatiba(d) ang lugar ng operasyon at ang postalna address ng mga registrant cooperators;
 47. 47. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.4. Draft the articles of cooperation.Mandatory contents of the articles ofcooperation are the following:(e) ang common bond ng membership;(f) ang pangalan ng mga director na syangmag-mamanage ng kooperatiba;(g) ang halaga ng share capital;(h) ang pangalan at tirahan ng mga kasapi(i) anong uri ng cooperative, kung ito ayprimary, secondary or tertiary.
 48. 48. REGISTRATION OF COOPERATIVES(source: Cooperative Development Authority)MAY 6 NA HAKBANG SAPAGTATAGUYOD NG KOOPERATIBA.5. Secure bond for accountableofficer(s). Ang accountable officers aykadalasan ang Treasurer and theManager. Ang halaga ng bond aydinedesisyonan ng Board of Directors,base sa the initial net worth of thecooperative na kasama ang paid-upcapital, membership fees and at iba pangasset ng kooperatiba sa oras ngregistration.
 49. 49. 6. Register your cooperative with the CooperativeDevelopment Authority (CDA). Submit the followingrequired documents:1. Apat (4) na kopya ng Economic Survey, Articles ofCooperation and By-Laws2. Duly notarized; Bonds of accountable officer(s) (anydirectors, officers and employees) handling funds,securities, of properties in behalf of the cooperative;3. Sworn statement of the treasurer duly notarizedshowing that at least 25% of the authorized share capitalhas been subscribed, and at least 25% of the totalsubscription has been paid. The paid-up capital must notbe less than Php 2,000.00. It must be noted that nomember may own more than 20% of the subscribedshare capital and each share must not be less than Php1.00
 50. 50. Where to Register your Cooperative?The Cooperative Development Authority(CDA) is the only government agencymandated to register all types ofcooperatives. Its main office is located at5th Floors, Ben- Lor Building, 1184Quezon Avenue, Quezon City.
 51. 51. To facilitate the flow of its services,extension offices have been set up. Theseare located in (a) Dagupan City; (b)Tuguegarao, Cagayan; (c) Baguio City;(d) San Fernando, Pampanga; (e) NCR-Quezon City; (f) Calamba, Laguna; (g)Naga City; (h) Iloilo City; (I) Cebu City(k) Kidapawan; (l) Tacloban City; (m)Davao City; (n) Zamboanga City;and (o) Butuan City.
 52. 52. CDA Memorandum Circular No. 02-03, Series of 2002 therebyamending Memorandum Circular No. 92-004, Series of 1992provides the schedule of fees as follows:TYPE OFCOOPERATIVESPAID-UP CAPITAL FEESLaboratoryCooperativesNO Registration FeesPrimary Cooperatives P2,000.00 – P500,000.00P500,001.00-upP500.00 **1/10 of 1% ofthe paid-up share capitalSecondaryCooperativesP2,000.00 – P500,000.00 P500,001.00-upP1,000.00 **1/10 of 1% ofthe paid-up share capitalTertiary Cooperatives P3,000.00
 53. 53. Register your cooperative with theCooperative Development Authorityextension office near the place where thecooperative is located. For thoseestablished within Metro Manila,you may contact:Registration DivisionCooperative Development AuthorityGround Floor CDA Building,827 Brgy. Immaculate Conception, AuroraBlvd, Quezon City
 54. 54. or at 6/F Ben-Lor Bldg.1184 Quezon Ave., Quezon CityTel. No. (632) 725-5510Fax No. (632) 371-2077Website: www.cda.gov.phAn online cooperative registration isavailable by logging on tohttp://www.cda.gov.ph.
 55. 55. 1. Moringa Growers Cooperative2. Gospel Leadership Multi-purposeCooperative3. Gospel Centered Multi-Cooperative

×