Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9

1 003 vues

Publié le

10 th model paper 9

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9

  1. 1. ಾದ ಪ ಾ ಪ ೆ 9 ಅ. ಾಲು ಪ ಾ ಯ ಉತರಗಳನು ೕಡ ಾ ೆ. ಸ ಾದುದನು ಆ ಬ ೆ . 10*1=10 1. ೕಷರು ಾರತ ಟು ೋಗು ಾಗ ೇಶದ ನ ಸಂ ಾನಗಳ ಸಂ ೆ _____________ ಎ)462 ) 662 ) 562 ) 552 2.ಕ ಾ ಟಕದ ಅ ೕ ೊಡ ೋ ೇಶ ನ ಕ ೆ ೕಜ ೆ _________ ಎ) ಪಂಪ ಾಗರ ) ಕೃ ಾ ೕಲಂ ೆ )ನಮ ಾ ಕ ೆ ೕಜ ೆ ) ಾಕು 3)ಆಂಧ ಪ ೇಶದ ರಚ ೆ ಾ ಉಪ ಾಸ ಸ ಾ ಗ ಹ ನ ೆ ದ ವ ___________ ಎ) ೕ ೕ ಾಮುಲು ) ೆ.ಎಂ.ಫ ಕ ) ೆ .ಎ ಕುಂಜು ) ಜ ಂಗಪ 4) ಾಂ ಯ ಾಮಹ ಇವ ಾ ಾ ೆ __________ ಎ) ೕರೂ ಾ ಅಂ ಾ ) ವ ೕ ಕು ಯ ) ಾ ಾಯಣ ಮೂ ) ಪ ಾ ೆ 5) ಾನವ ಕುಲ ಾ ೊಂ ೆ ವಲಂ ಎಂದವರು________ ಎ) ಪಂಪ )ರನ ) ೕನ ) ಜನ 6) ತಮ ೇ ೆಗ ೆ ಾ ಂಕುಗಳ ೇ ಾ ಶ ಲ ವನು ವಸೂ ಾಡುವ ಾ ೆ _______ ಎ) ಆವತ ೇವ ಾ ೆ ) ಾ ಾ ೆ ) ತ ೇವ ಾ ೆ ) ಉ ಾಯ ಾ ೆ 7) ಾರತದ ಅ ೕ ೆಚು ಉ ಾಂಶ ಇರುವ ಪ ೇಶ ಇರುವ ಾಜ ________ ಎ) ಮ ಾ ಾಷ ) ಾಜ ಾನ ) ಕ ಾ ಟಕ ) ಗುಜ ಾ 8)ಸ ೕ ಚ ಾ ಾಲಯ ಾಪ ೆ ೆ ಾರಣ ಾದ ಾಸನ_______ ಎ) ೆಗು ೇ ಂ ಾಸನ ) ಇಂ ಾ ) ಇಂ ಯ ೌ ಾಸನ ) ಾರತ ಸ ಾ ರ ಾಸನ 9) ಾರತ ಹಲ ಾರು ಾ ಾರದ ಾ ಗಳನು ೇ ಾಳ ೆ ೕ ದರೂ ಈ ಾಷ ಗಳ ನಡು ನ ಸಂಬಂಧ ಉತಮ ೊಳ ರಲು ಾರಣ_________ ಎ)ಭ ೕ ಾದ ೆ ) ಗ ಸಮ ೆ ) ಾ ತರ ಸಮ ೆ 0 ಾದಕ ವಸುಗಳ ಾಗೂ ಶ ಾಸ ಗಳ ಕಳ ಾ ಾ ೆ 10) ಸ ಾ ರವ ಆಂತ ಕ ಾಗೂ ೇ ಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ ಸುವ ಆ ಾಯವನು _________ ಎ)ಬಂಡ ಾಳ ಆ ಾಯ ) ೆ ೆ ಆ ಾಯ ) ಾವ ಜ ಕ ಆ ಾಯ ) ಾವ ಜ ಕ ೆಚ ಆ) ಒಂದು ಾಕ ದ ಉತ . 14*1=14
  2. 2. 11) ಾರತದ ೆ ೆಯುವ ಪ ಮುಖ ಾ ೕಯ ೆ ೆಗಳ ಾವ ವ ? 12)ಅಂತ ಾ ಯ ಾ ಾಲಯದ ೇಂದ ಕ ೇ ಎ ೆ? 13)ಉದ ಮ ಾ ೆ ಎಂದ ೇನು? 14) ಾರ ೕಯರು ೌ ಕ ಚ ೆ ೆ ೆಚು ಒತು ೕ ಾ ೆ ೇ ೆ? 15) ೕಯ ಮ ಾಯುಧದ ಸಮಯದ ಅ ೕ ಾವ ಯುಧ ಪ ೇ ದುದರ ಾರಣವನು ಸ ಷಪ . 16) ಾ ಸ ಬ ೆ . 17) ಾಬಬಡುಕುತನವನು ಯಂ ಸಲು ಮ ಸಲ ೆ ಏನು? 18. ೆಣು ಶು ಹ ೆ ಎನುವ ದು ಒಂದು ಾ ಾ ಕ ಡುಗು ಎಂದು ೇ ೆ ೇಳ . 19.ಕೂ ಂದ ಾ ೆ ೆ ಎಂಬ ಾಯ ಕ ಮದ ◌ು ೇಶವನು ಸ ಷಪ . 20. ಾಕ ಯ ಅದು ತ ೋಹ ಎಂದು ೇ ೆ ೇಳ . 21)ಮುಂ ೈಯನು ಾರತದ ಾ ಂ ೆಸ ಎಂದು ಕ ೆಯಲು ಾರಣ ೇನು? 22)ತ ಾ ಆ ಾಯವ ಅ ವೃ ಯ ೈಜ ಾಪಕ ಾಗ ಾರದು ೇ ೆ? 23) ಶ ೇ ಾಯ ಎಂದ ೇನು? 24) ೇಶದ ಆಥ ಕ ಅ ವೃ ಯ ಮ ೆಯರು ಾ ೕ ಾರರು ೇ ೆ? ಇ) ಎರಡು ಮೂರು ಾಕ ದ ಉತ . 15*2=30 25) ಾ ರ ೆಯನು ವೃ ಸಲು ಸ ಾ ರ ೈ ೊಂಡ ಾಯ ಕಮಗ ಾವ ವ ? 26) ೈದ ಾ ಾ ಪ ೇಶಗಳನು ಪ ಮ . 27) ೕ ಾ ಾಂ ಯ ಪ ಾಮಗ ಾವ ವ ? 28)ಸ ಸ ಾಯ ಸಮೂಹಗ ಂದ ೕಯ ೆ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗ ೇನು? 29) ಾಮಕೃಷ ಶ ದೃ ೋನವನು ವ . 30)ಭ ೕ ಾದಕ ೆ ಂದ ಅಗುವ ಪ ಾಮಗ ೇನು? 31)ಹ ರು ಾಂ ೆ ೆ ೕರ ೆ ಾಗುವ ಅಂಶಗ ಾವ ವ ? 32) ಾಲಯ ಪವ ತವ ಾರತದ ಾಯುಗುಣದ ೕ ೆ ಪ ಾವ ೕ ೆ ೇ ೆ )? 33) ಾ ೕ ಕದನವ ಾರತದ ಇಂ ೕಷರನು ಬಲಪ ತು ಎಂದು ೇ ೆ ೇಳ .?
  3. 3. 34) ಾನೂ ಅರಣ ಗಳ ಾಗೂ ಾ ಂಗೂ ಅರಣ ಗಳ ಇರುವ ವ ಾ ಸ ೇನು? 35) ಮ ನ ಸಂರ ೆಯ ಾನಗಳನು . 36)ಭೂಕಂಪನ ೆ ಾವ ಾದರೂ ಎರಡು ಾರಣಗಳನು . 37) ಾಗ ೕಕರಣ ಂದ ನ ಾ ಾತ ಕ ಪ ಾಮಗಳನು ಎದು ಸ ೇ ಾಗುತ ೆ. ಮ . 38)ವಲ ೆ ಂದ ಉಂ ಾಗುವ ಸಮ ೆ ಗಳ ಾವ ವ ? 39) ಾರತದಂತಹ ಮುಂದುವ ಯು ರುವ ೇಶಗ ೆ ಾಗ ೕಕರಣವ ಅಗತ ಾ ೆ ಸ ೕಕ . ಅಥ ಾ ಾ ೕ ೇ ಾನಂದರು ಯುವ ಶ ಯ ೆ ೕರಕ ಾ ದರು ೇ ೆ? ಈ) ಆರು ಾಕ ದ ಉತ . 6*3=18 40) ಾರತದ ನ ರ ೆ ಾ ೆಯ ಾಮುಖ ೆ ವ . ಅಥ ಾ ೈ ಾ ೆಗಳ ಾ ೕಕರಣದ ೕ ೆ ಪ ಾವ ೕರುವ ಅಂಶಗಳ ಾವ ವ ? 41) ಾರತದ ೇ ಾಂಗ ೕ ಯ ಪ ಮುಖ ಉ ೇಸಗಳ ಾವ ವ ? ಅಥ ಾ ರ ಾ ೊಂ ೆ ಾರತದ ಸಂಬಂದ ೇನು? 42) ಾರತದ ಾ ೕಣ ಅ ವೃ ಯ ಪಂ ಾಯ ಾ ವ ವ ೆಗಳ ಾತ ೇನು? ಅಥ ಾ ಾವ ಜ ಕ ಹಣ ಾಸು ಮತು ೈಯ ಕ ಹಣ ಾಸು ವ ಾ ಸ ೇನು? 43)ಅಸ ಶ ಾ ಾರ ೆ ೆ ನಮ ಸ ಾ ರವ ೈ ೊಂ ರುವ ಕ ಮಗ ಾವ ವ ? ಅಥ ಾ ರು ೊ ೕಗ ಸಮ ೆ ೆ ಪ ಾ ೋ ಾಯಗ ೇನು? 44) ೕವ ಾ ಾನ ೆ ಇರುವ ವ ಾ ಸ ೇನು? ಅಥ ಾ ಾ ಂ ವ ಸುವ ಾಯ ಗಳ ಾವ ವ ?
  4. 4. 45) ೕ “ ದತು ಮಕ ೆ ಹ ಲ “ ೕ ಂದ ೇ ೕಯ ಸಂ ಾನಗಳ ತಮ ಅ ತ ವನು ಕ ೆದು ೊಂಡವ ಸಮ . ಅತ ಾ ಪ ೆಗಳ ನವ ಾಗೃ ಯ ಮೂ ಸುವ ಪ ಮುಖ ಾತ ವ ದವ ೇ ೆ? 46)ಎಂಟು ಾಕ ದ ಉತ 4*1=4 ೆಹರೂ ಪ ಾನ ಮಂ ಾದ ನಂತರ ಾಷ ೆ ೕ ದ ಪ ಮುಖ ೊಡು ೆ ಗ ಾವ ವ ? 47) ಾರತದ ನ ಾ ೆ ಬ ೆದು ಸಳ ಗುರು . 1+3=4 ಕಲ ಕಂ , ೌ ಾ , ಕ ಾ ಟಕ ಸಂ ಾಂ ವೃತ ರಚ ೆ ಾ ದವರು : 1. ೇ ಾಮಕುಂಜ ಪ ತೂರು. 2.ಗುಡಪ ೌಡ ಉ ನಂಗ ಪ ತೂರು 3. ೕಮ ಜಯ ಕ ಂ ೆ ೆಳಂಗ 4.ಭುವ ೇಶ ಕುಂತೂರುಪದವ ಪ ತೂರು 5.ರು ೆ ಮಕ ಂಜ ಸುಳ

×