17 jan 2014

A
Arindam BanerjeeOwner/Editor à "INDIA LOCAL"
meesceeveer
efØebefšbie Øesme

Deeceb$eCe
cetuÙe

owefvekeâ

ceOÙece SJeb Úesšs mlej kesâ DeKeyeej
Úeheves kesâ efueS efJeÕemeveerÙe mLeeve
7GÅeesie YeJeve, Mecee& Fb[mš^erÙeue Fmšsš,
JeeueYeó jes[, ieesjsieebJe (F&)
cegbyeF& veb. 400063.
cees.9320241710/
9699796991

ÌãÓãà : 01

Debkeâ - 232

‚ã½ãð¦ãÌãããä¥ã

visit us at-www.metroeastwest.blogspot.in

cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014
b

cegbyeF&, DeeoMe& Ieesše}s cesb Heâbmes ceneje<š^ kesâ hetke& cegKÙeceb$eer DeMeeskeâ Ûe£eCe
peuo ner Fme oeie mes Úgškeâeje hee mekeâles nwb~ jepÙehee} Éeje cegkeâocee Ûe}eves
keâer Devegceefle osves mes Fvkeâej efkeâS peeves kesâ yeeo meeryeerDeeF ves efkeMes<e Deoe}le
cesb DeMeeskeâ Ûe£eCe keâe veece Ûeepe&Meerš cesb ope& DeejesefheÙeesb keâer metÛeer mes nševes kesâ
ef}S Depeer& oer nw~
meeryeerDeeF kesâ kekeâer} Yejle yeeoeceer ves efkeMes<e Deoe}le kesâ pepe Smemeer meer
efoIes keâer Deoe}le cesb Ùen Depeer& oer nw~ Deoe}le Meefvekeej keâes Fme hej Heâwme}e
megvee mekeâles nwb~ DeeoMe& Ieesše}s cesb meeryeerDeeF ves 13 DeejesefheÙeesb kesâ efKe}eHeâ
peg}eF&, 2012 cesb 10 npeej heve>esb keâe Deejeshehe$e oeefKe} efkeâÙee Lee~ Fvecesb Skeâ
keâvnwÙee}e} efie[keeveer keâe efveOeve nes Ûegkeâe nw~ Mes<e 12 DeejesefheÙeesb keâer metÛeer
cesb DeMeeskeâ Ûe£eCe Dekesâ}s jepeveerefle%e nwb~ meeryeerDeeF ves kegâÚ efove hen}s
jepÙehee} mes Ûe£eCe kesâ efKe}eHeâ cegkeâocee Ûe}eves keâer Devegceefle ceebieer Leer, efpemes
Keeefjpe keâj efoÙee ieÙee Lee~
keâevetveer efkeMes<e%eesb keâe ceevevee nw efkeâ meeryeerDeeF kegâÚ Deewj mee#edÙe pegšekeâj
jepÙehee} mes efveCeNÙe hej hegveefke&Ûeej keâjves keâe DeeieÇn keâj mekeâleer nw~ ne}ebefkeâ,

‡ãŠü¡Ìãñ ¹ãÆÌãÞã¶ã

2

Deeoceer
kesâke} efoceeie keâer
veme Heâšves Deewj
efo} keâer OeÌ[keâve
®keâves mes venerb
cejlee yeefukeâ
Gcceerosb

efove cesb Yeer Útš
ieF& OetpeCeer

Decesejkeâer veeieefjkeâ ves
f
keâer Leer nce}s keâer
Pet"er efMekeâeÙele
cegyeF&~ ceneveiej kesâ hekeF& F}ekesâ cesb
b
cebie}keej megyen nce}s kesâ efMekeâej
ngS Decesejkeâer veeieefjkeâ [seke[ hesejme
f
f
f
ves hege}me cesb Fme keejoele keâer Pet"er
f
efMekeâeÙele ope& keâjeF& Leer~ Fme Iešvee
kesâ yeeo njkeâle cesb DeeF& cegyeF& hege}me
b f
ves peebÛe cesb Decesejkeâer veeieefjkeâ kesâ Pet"
f
keâe Keg}emee efkeâÙee nw~ hege}me keâe
f
keânvee nw efkeâ [seke[ kesâ meeLe }tš keâe
f
heÇÙeeme venerb efkeâÙee ieÙee Lee, yeefukeâ
Gvnesves Fmekeâer Pet"er keâneveer hege}me
b
f
keâes megveeF& Leer~ ne}ebekeâ Fmekesâ heerÚs
f
Gvekeâer cebMee keäÙee Leer? hege}me DeYeer
f
Fmekeâer peebÛe keâj jner nw~ ieewjle}ye
nw efkeâ }eme&ve Sb[ štyeÇes keâbheveer cesb
keâece keâjves kee}s [seke[ Deheves oes
f
meeefLeÙeesb kesâ meeLe hekeF& kesâ nesš} cesb
"njs ngS Les~ [seke[ ves hege}me keâes
f
f
oer Deheveer efMekeâeÙele cesb keâne Lee efkeâ
cebie}keej megyen peye ken pee@eiebie kesâ
f
ef}S nesš} mes yeenj efvekeâ}s Les,
leye Gve hej leerve yeoceeMeesb nce}e
efkeâÙee Lee Deewj heme& Deewj meesves keâer
Ûesve Úerveves keâe heÇÙeeme efkeâÙee Lee~
Sensex 21289.49(256.61)
Nifty6320.90(79.05)
Gold29001.00(-95.00)
Silver 44750.00(-191.00)
(Rs/$)61.52(-0.39)

½ãìʾã-2.50/-

¹ãðÓŸ -6

DeeoMe& Ieesšeuee ceeceues ceW ÛeJneCe keâes efce} mekeâleer nw jenle

Ghepes veeo menpe yeng Yeeble
Depehee peehe Yeerlej nes Meeble
jece jece heo Meefòeâ peieeJes
jece jece Oegve peYeer jceeJes

ÂðÁ Ñ

RNI.No.MAHHIN/2013/50954

2

lelkeâe} veS mee#edÙe pegše heevee peebÛe Spesbmeer keâes cegefMkeâ} }ie jne nw~ Fmeef}S
meeryeerDeeF ves efkeMes<e Deoe}le mes DeejesefheÙeesb keâer metÛeer mes DeMeeskeâ Ûe£eCe keâe veece
nševes keâer Devegceefle ceebieer nw~ Ùeefo keâesš& peebÛe Spesbmeer kesâ DeeieÇn keâes ceeve }slee
nw lees Ùen keâebieÇsme Deewj DeMeeskeâ Ûe£eCe kesâ keâeHeâer jenle Yeje nesiee~ meeryeerDeeF
keâe Ùen keâoce mejkeâej hej efkehe#e Éeje }ieeS pee jns Fme Deejeshe keâer hegef<š ner
keâjsiee efkeâ ken DeeoMe& Ieesše}s cesb Heâbmes jepevesleeDeesb keâes yeÛeevee Ûeenleer nw~
ieewjle}ye nw efkeâ efkeOeevemeYee kesâ Meerlekeâe}erve me$e kesâ Debeflece efove jepÙe cebef$eceb[}
ves oes meomÙeerÙe DeeoMe& peebÛe DeeÙeesie keâer efjheesš& keâes mkeerkeâej keâjves mes Fvkeâej
keâj efoÙee Lee~ yeeo cesb keâebieÇsme GheeOÙe#e jeng} ieebOeer Éeje peebÛe efjheesš& hej
hegveefke&Ûeej keâjves kesâ megPeeke hej he=Lkeerjepe Ûe£eCe keâer mejkeâej ves keâej&keeF& efjheesš&
kesâ Gvnerb DebMeesb hej Dece} keâer cebMee peleeF&, efpevecesb efmeHeâ& DeefOekeâeefjÙeesb keâes oes<eer
ceevee ieÙee nw~ leerve hetke& cegKÙecebef$eÙeesb DeMeeskeâ Ûe£eCe, megMeer} kegâceej efMebos Skeb
efMekeepeerjeke heeefš} efve}ebieskeâj mecesle kegâÚ DevÙe vesleeDeesb kesâ efKe}eHeâ DeheÙe&ehle
megyetle nesves keâe nkee}e oskeâj jepÙe mejkeâej Fvekesâ efKe}eHeâ keâej&keeF& mes hen}s ner
Fvkeâej keâj Ûegkeâer nw~

heekeâ keâer ceefn}e he$ekeâej kesâ meeLe kesâbõ keâjsiee efkeMes<e%elee kee}s heoesb cesb Deej#eCe hej Heâwme}e
nw MeefMe Le™j keâe DeHeâsÙej: megveboe
veF& efouueer, kesâõerÙe ceb$eer MeefMe Le™j Skeâ
yeej efHeâj efkekeeoesb cesb efIej ieS nwb~ Fme yeej kesâbõerÙe
ceb$eer Deheveer hele>er megveboe heg<keâj keâer Deesj mes }ieeS
ieS mevemeveerKespe Deejesheesb keâer kepen mes efkekeeo cesb
Heâbmeles venj Dee jns nw~ MeefMe Le™j keâer hele>er megveboe
heg<keâj ves keâefLele leewj Deejeshe }ieeles ngS yegOekeej
keâes keâne efkeâ Gvekesâ heefle keâe Skeâ heeefkeâmleeveer
ceefn}e he$ekeâej kesâ
meeLe Skeä m eš^ e
cesefjš} DeHeâsÙej
nw~ Skeâ meceeÛeej
he$e cesb Úheer efjheesš&
kesâ cegleeefyekeâ megveboe
heg<keâj ves keâne efkeâ
Deye ken Deheves
heefle Skeb kesâbõerÙe
ceb$eer MeefMe Le™j
mes le}ekeâ }svee
Ûeenleer nwb~ Fmemes hen}s MeefMe Le™j ves oekee efkeâÙee
Lee efkeâ Gvekeâe efšdkešj DekeâeGbš efkeâmeer ves nwkeâ keâj
ef}Ùee nw~ MeefMe Le™j kesâ efšdkešj DekeâeGbš mes kegâÚ
Ûeewkeâeves kee}s šdkeerš yegOekeej keâer Meece keâes heesmš
efkeâÙee ieÙee~ heesmš efkeâS ieS meYeer šdkeerš Skeâ
heeefkeâmleeveer he$ekeâej cesnj lejej mes mebyebefOele Lee~
MeefMe Le™j kesâ efšdkešj DekeâeGbš keâes nwkeâ efkeâS
peeves kesâ yeeo Fmekesâ ceeOÙece mes Skeâ heeefkeâmleeveer
he$ekeâej keâes kegâÚ ie}le mebosMe Yeer heesmš efkeâÙes ieS~
meesMe} ceeref[Ùee cesb Fve mebosMeesb kesâ heesmš nesves kesâ

veF& efouueer, mhesefMeef}šer Deewj
meghej mhesefMeef}šer heoesb hej Deej#eCe
kesâ ceme}s hej iesbo kesâbõ kesâ hee}s cesb
nw~ megheÇerce keâesš& ves mhesefMeef}šer Deewj
meghej mhesefMeef}šer heoesb cesb Deej#eCe
keâe Heâwme}e kesâbõ mejkeâej hej ÚesÌ[
efoÙee nw~ Deye kesâbõ mejkeâej keâes leÙe
keâjvee nw efkeâ ken Scme meefnle DevÙe
mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer
heoesb hej Deej#eCe osvee Ûeenleer nw
Ùee venerb~ megheÇerce keâesš& ves mhesMesef}šer
Deewj meghej mhesMesef}šer heoesb cesb
Deej#eCe keâes Ûegveewleer osves kee}er
Scme Heâwkesâušer keâer ÙeeefÛekeâe hej

meeLe ner len}keâe ceÛe ieÙee~ yeeo cesb MeefMe Le™j
ves Deheves hespe hej Deheves heÇMebmekeâesb keâes efšdkeš keâjles
ngS keâne, ceeHeâ keâjvee oesmlees, cesje efškešj SkeâeGbš
b
d
nwkeâ keâj ef}Ùee ieÙee nw Deewj Ùen DemLeeÙeer ™he mes
efveef<›eâÙe jnsiee~ mecemÙee meg}Peves lekeâ menÙeesie
keâjsb~ Fmekesâ meeLe ner efkekeeefole šdkeerš keâes nše
efoÙee ieÙee nw~ Fmekesâ yeeo Fme efkekeeo keâer keâÌ[er cesb
meg v eb o e heg < keâj ves
Keg}emee keâjles ngS
keâne efkeâ ve lees cesje,
ve ner Gvekesâ heefle keâe
DekeâeGbš nwkeâ efkeâÙee
ieÙee nw ~ yeef u keâ
keemleefkekeâlee ces, Gvnesves
b
b
Le™j kesâ DekeâeGbš keâes
}e@ie Fve keâjkesâ cewmespe
keâes heesmš efkeâÙee peesekeâ
f
}enew j DeeOeeef j le
ceefn}e he$ekeâej ves Gvekesâ heefle keâes Yespee Lee~ Gvnesves
b
Ssmee Fmeef}S efkeâÙee leeefkeâ ogefveÙee osKes efkeâ keâwmes
cesnj cesjs heefle kesâ heerÚs heÌ[er nw~ megveboe ves keâne, cewb Fmes
yeo&eMle venerb keâj mekeâleer~ Ùen Skeâ heeefkeâmleeveer ceefn}e
nw Deewj DeeFSmeDeeF keâer Spesš nw~ Ùen ceefn}e cesjs
b
heefle keâe heerÚe keâj jner nw~ Deehe peeveles ner nwb efkeâ heg®<e
keâwmes nesles nw~ Gvnesves keâne efkeâ cewves Fbe[Ùeve heÇeer ceÙej
b
b
b f
f
veF& efouueer, [sveceekeâ& keâer 51
}erie kesâ oewjeve Yeer kegâÚ ceece}esb keâes vepeoerkeâ mes osKee ke<eer&Ùe efkeosMeer ceefn}e heÙe&škeâ kesâ
nw~ cewb Fme lejn keâer Iešvee Deheves meeLe Ieefšle nesves keâer meeLe keâefLele leewj hej iewbiejshe kesâ
b
Fpeepele venerb os mekeâleer, cewb kegâÚ Deewj venerb keântieer~ ceece}s cesb yegOekeej keâes hegef}me ves
b

nes efkeâ Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s cesb
keâne ieÙee Lee efkeâ mejkeâej keâes
mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer

heoesb cesb Deej#eCe }eiet venerb keâjvee
ÛeeefnS~ peg}eF& kesâ Heâwme}s keâes
mhesMesef}šer Deewj meghej mheMesef}šer
heoesb cesb Deej#eCe keâer ceveener
keâe DeeosMe ceevee pee jne
Lee~ Heâwme}s kesâ yeeo keâF&
o}esb ves keâevetve cesb mebMeesOeve
keâj Deej#eCe }eiet keâjves
keâer ceebie keâer Leer, efpemekesâ
yeeo kesâbõ ves megheÇerce keâesš&
cesb hegveefke&Ûeej ÙeeefÛekeâe
oeefKe} keâer Leer~ ieg®keej keâes
vÙeeÙecetefle& SÛeS} ollet keâer
DeOÙe#elee kee}er heebÛe meomÙeerÙe

efkeosMeer ceefn}e kesâ meeLe
iewbiejshe ceece}s cesb 4 efiejHeäleej

Yeepehee, efMeke mesvee kesâ efveMeeves hej Dejefkebo kesâpejerkee}

veF& efo}êer~ 2014 kesâ Deece Ûegveekeesb cesb Deece Deeoceer heešer& (Deehe) mes
mebYeeefkele Kelejesb kesâ ceösvepej Yeepehee Deewj Gmekeâer menÙeesieer heešer& efMeke mesvee ves
ieg®keej keâes Dejefkebo kesâpejerkee} hej keâjeje nce}e yees} efoÙee~ Yeepehee keâer Deesj
mes jepÙe meYee cesb veslee heÇeflehe#e De®Ce pesš}er ves Dee›eâeceCe keâer keâceeve mebYee}er~
peyeefkeâ Deehe hej nce}e yees}ves kesâ ef}S efMeke mesvee megheÇercees
Gæke "ekeâj Kego cewoeve cesb Glejs~ yekeâew} pesš}er, osMe
keâes kewkeâefuhekeâ jepeveerefle osves keâe Deehe keâe keeoe Heâêehe
meeefyele nes jne~ kesâpejerkee} keâer heešer& Ssmee keâjves mes
}Ì[KeÌ[e jner nw~ yeo}s cesb Ûee}yeepeer, efoKeekešerheve
Deewj Dejepekeâlee keâer efmLeefle yeveleer efoKeeF& os jne nw~
peyeefkeâ efMeke mesvee megheÇercees ves cegbyeF& cesb DeeÙeesefpele Skeâ
keâeÙe&›eâce cesb Deehe hej hejes#e nce}e yees}e~ Gvnesbves
keâne efkeâ jeleesbjele kegâkegâjceglles keâer lejn Gie
DeeF& heeefšNÙeesb keâer kepen mes celeoelee YeÇefcele
nes ieÙee nw~
pesš}er ves Skeâ }sKe kesâ peefjÙes kesâpejerkee}
hej efveMeevee meeOee nw~ Gvekeâe keânvee nw, 'cegPes
Kego Yeer Gcceero Leer efkeâ kewkeâefuhekeâ jepeveerefle
kesâ keeos keâe meceepe hej ienje Demej heÌ[siee~
hejbhejeiele heeefšNÙeeb Deewj Gvekesâ veslee jepeveerefle

peg}eF&, 2013 cesb Heâwme}e efoÙee
Lee, efpemecesb Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s
mes menceefle peleeF& ieF& Leer~ cee}tce

cesb MegefÛelee Deewj pekeeyeosner kesâ cenlke keâes mecePesbies~ }sefkeâve osMe keâes eflekeâÌ[ceyeepeer
Deewj yeveekešerheve osKeves keâes efce} jner nw~ Dejepekeâlee keâer jen yeveleer heÇleerle nes
jner nw~' pesš}er kesâ Devegmeej, 'cegPes [j nw efkeâ Deehe veecekeâ Fme heÇÙeesie keâer
DemeHeâ}lee keâes keânerb MegefÛelee Deewj pekeeyeosner keâer jepeveerefle keâer DemeHeâ}lee kesâ
™he cesb heefjYeeef<ele ve keâj efoÙee peeS~ efmeÙeemeer o}esb keâes Deehe keâer DemeHeâ}lee
keâes Fme ™he cesb heefjYeeef<ele keâjves mes yeÛevee ÛeeefnS~' Deehe vesleeDeesb hej
nce}ekej nesles ngS Gvnesbves keâne efkeâ hen}s heešer& ieef"le keâjves Deewj yeeo
cesb Gmekesâ ef}S meomÙeesb Deewj efkeÛeejOeeje keâer Keespe keâjves kesâ Deheves
ner peesefKece nwb~ pesš}er keâe keânvee Lee efkeâ Deehe cesb Ssmes }esieesb
keâe peceIeš }ie ieÙee nw pees De}ieekekeeoer meesÛe kee}s mkeÙebYet
efkeÛeejkeâ nwb~ efo}êer mejkeâej kesâ keâevetve ceb$eer meesceveeLe
Yeejleer hej nce}e yees}les ngS Yeepehee veslee ves keâne,
'veF& heešer& ves Deheves ef}S Skeâ veÙee #es$eeefOekeâej leÙe
efkeâÙee nw, efpemekesâ lenle pepeesb keâes keâeÙe&heeef}keâe kesâ
mece#e le}ye efkeâÙee peevee Meeefce} nw~ kewmes jenle keâer
yeele nw efkeâ YeerÌ[ leb$e Éeje Kego keâes veerefle efvece&elee
yeveeves keâe heÇÙeesie DemeHeâ} nes ieÙee nw~'
'Deehe keâer Deesj mes osMe keâes kewkeâefuhekeâ jepeveerefle
osves keâe keeoe efkeâÙee ieÙee Lee~ }sefkeâve yeo}s cesb
Ûee}yeepeer Deewj efoKeekešerheve kesâ meeLe Dejepekeâlee
keâe ceeie& heÇMemle neslee efoKe jne nw~'

Deheves nesš} }ewšles meceÙe jemlee
Yet} ieF& Deewj veF& efo}êer js}kes
mšsMeve kesâ heeme hengbÛe ieF&~ Fme
yeerÛe keâF& }Ì[kesâ Gmes Ûeekeât efoKeekeâj
megvemeeve F}ekesâ cesb }s ieS~ hen}s
lees ceefn}e kesâ meeLe }tšheeš keâer
ieF&, Gmekesâ yeeo iewiejshe keâer keejoele
b
keâes Debpeece efoÙee ieÙee~ otleekeeme
kesâ DeefOekeâeefjÙeesb ves efo}êer hegef}me
keâes ceece}s keâer peevekeâejer oer.
peevekeâejer efce}les ner hegef}me mekeâles
ef}Ùee ieÙee nw~
f
G}êsKeveerÙe nw efkeâ heerefÌ[lee cesb Dee ieF&~ hege}me kesâ yeÌ[s DeHeâmejesb
vewMeve} cÙetefpeÙece Ietceves ieF& Leer~ ves nesš} cesb ner ceefn}e keâe yeÙeeve
keâvee@š heêsme mes heneÌ[iebpe efmLele ef}Ùee~
Ûeej }esieesb keâes
efiejHeâdleej keâj
ef } Ùee nw ~
Fmemes hen}s
efo}êer hegef}me
Éeje ceece}e
ope& keâjves kesâ
meeLe ner hebõn
}es i ees b keâes
ef n jemele ces b

mebekeOeeve heer" ves kesâõ keâer hegveefke&Ûeej
f
b
ÙeeefÛekeâe keâe efvehešeje keâjles ngS
efmLeefle meeHeâ keâer nw~ keâesš& ves keâne
mhesefMeef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer
heoesb hej Deej#eCe osves Ùee ve osves
keâe Heâwme}e kesâbõ mejkeâej hej nw~
keâesš& ves peg}eF&, 2013 kesâ Heâwme}s
cesb mebMeesOeve Deewj yeo}eke keâjves
mes Fvkeâej keâjles ngS keâne efkeâ
Gvekeâe efveCeNÙe mhe<š nw~ Gme
Heâwme}s cesb Fbõe meenveer (ceb[}
keâceerMeve) kesâ Heâwme}s mes menceefle
peleeF& ieF& nw~ Deheveer lejHeâ mes
kegâÚ venerb keâne ieÙee nw~ Deiej
Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s cesb efmeHeâ&
mejkeâej keâes megPeeke efoÙee ieÙee nw
lees Fmecesb Yeer kener }eiet nesiee~
keâesš& ves Ùes yeele leye keâner peye
kesâõ keâer Deesj mes Deefleefjòeâ mee@e}efmešj
b
f
pevej} S}Sve jeke ves peg}eF& kesâ
Heâwme}s keâe efkejesOe keâjles ngS keâne
efkeâ Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s cesb
mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer
heoesb cesb Deej#eCe }eiet venerb keâjves
keâer yeele cenpe megPeeke Lee, peyeefkeâ
peg}eF& kesâ Heâwme}s cesb megPeeke keâes
yeeOÙekeâejer yevee efoÙee ieÙee~ keâesš&
ves kesâbõ Deewj jepÙeesb keâes Heâwme}s kesâ
cegleeefyekeâ keâej&keeF& keâjves keâe DeeosMe
efoÙee nw~ Gvekeâer o}er} hej heer"
ves keâne efkeâ Gvnesbves peg}eF& kesâ
Heâwme}s cesb efmeHeâ& Flevee keâne nw efkeâ
kes Fbõe meenveer kesâ ceece}s cesb efoS
ieS Heâwme}s mes menceefle peleeles nwb~
iesbo Deye Yeer kesâbõ kesâ hee}s cesb nw~

Yeepehee heÇefleefveefOe ceesoer Heâb[ cesb osbies Skeâ cenerves keâe kesleve
veF& ef o uueer os M e kes â
pÙeeoelej jepÙeesb cesb keâce mes keâce
Skeâ jw}er keâj Ûegkesâ Yeepehee kesâ
heerSce Gcceerokeej vejsbõ ceesoer
keâe Ûegveeke heÇÛeej Deye Deewj lespe
nesiee~ keâebieÇsme hej nce}e Yeer
Deewj leerKee nes mekeâlee
nw~ jepeOeeveer cesb Meg›eâkeej
mes nes jner heešer& keâer
je<š^eÙe keâeÙe&keâeefjCeer Deewj
r
heefj<eo keâer yew"keâ cesb
Ûegveeke jCeveerele keâes Oeej
f
oer peeSieer~ Iej-Iej
peekeâj keesš Deewj veesš keâer ceebie
keâjves mes hen}s heešer& kesâ meYeer
efveke&eefÛele heÇefleefveefOe Skeâ cenerves
keâe kesleve ceesoer Heâe@j heerSce Heâb[
cesb osbies~ jepeveeLe efmebn keâer
DeOÙe#elee cesb ieg®keej keâes heešer&
kesâ meYeer heoeefOekeâeefjÙeesb Deewj
keefj… vesleeDeesb keâer yew"keâ ngF&~
yew"keâ keâe cegKÙe Spesb[e lees

jepeveerelekeâ Deewj DeeefLe&keâ heÇmleeke
f
Lee efpemes heefj<eo cesb cebpetj keâjevee
nw~ }sefkeâve, ÛeÛe&e Deeieeceer
DeefYeÙeeveesb Deewj Ûegveekeer veejesb hej
Yeer ngF~ pÙeeoelej veejs ceesoer Deewj
&
osMe hej kesâbefõle nesbies~ ceme}ve,

'Skeâ Yeejle ßes… Yeejle',
'megMeemeve mebkeâuhe, Yeepehee
efkekeâuhe', Deewj ceesoer Heâe@j heerSce
Deeefo~ leerve efokemeerÙe yew"keâ kesâ
yeeo keâeÙe&keâle&eDeesb keâes Iej-Iej
peekeâj Yeepehee Meeefmele jepÙeesb kesâ
megMeemeve keâe mebosMe hengbÛeeves keâes
keâne peeSiee~ ceesoer Deewj iegpejele
cesb Gvekesâ megMeemeve hej Yeer keâeÙe&keâle&e

kÙeehekeâ lewÙeejer kesâ meeLe celeoeleeDeesb
lekeâ hengbÛesbies~ 'keve keesš, keve
veesš' DeefYeÙeeve kesâ lenle keâeÙe&keâle&e
keesš kesâ meeLe DeeefLe&keâ ceoo kesâ
™he cesb 10 ®heÙes mes }skeâj
1000 ®heÙes lekeâ keâe meceLe&ve
Yeer ceebiesbies~ Heâwme}e ngDee nw
efkeâ mejhebÛe mes }skeâj meebmeoesb
lekeâ heešer& kesâ meYeer Ûegves
ngS heÇefleefveefOe Skeâ cenerves
keâe kesleve ceesoer Heâb[ cesb osies~
b
keâebieÇme kesâ efKe}eHeâ DeefYeÙeeve
s
cesb Yeer lespeer }eF& peeSieer~
Fmekeâe mebkesâle heešer& heÇkeòeâe megOeebMeg
ef$ekesoer ves efoÙee~ Gvnesves keâne efkeâ
b
keâebieÇsme peesÌ[-leesÌ[ keâer jepeveerefle
mes Deye Ú}-heÇhebÛe keâer jepeveerele
f
hej Glej DeeF& nw~ efpeme lejn
keâebieÇsme kesâ heÇOeeveceb$eer Gcceerokeej
ceesoer kesâ efKe}eHeâ DeefYeÙeeve Ûe}eS
pee jns nwb ken heÇhebÛe keâe efnmmee
nw~
2

owevekeâ
f

cesš^es F&mš Jesmš

cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014
b

Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã

efyepe}er keâe Peškeâe
heb p eeye mejkeâej Skeâ yeej ef H eâj God Ù ees i e peiele kes â ef } S
ef y epe}er keâer ojs b yeÌ { eves keâer lew Ù eejer ces b nw ~ Ss m ee keâjkes â ken
heÇ o s M e ces b ef v ekes M e keâe ceenew } yeveeves kes â ef } S ef k eâS ieS Deheves
ner heÇ Ù eemees b hej heeveer Heâs j leer ef o Ke jner nw ~ Ùeef o heekejkeâe@ c e keâer
ne} ner ces b keâer ieF& ieg p eeef j Me ceeve }er peeleer nw lees ef y epe}er
kes â oece 62 mes 70 hew m es heÇ e f l e Ùet e f v eš lekeâ yeÌ { peeSb i es pees
hen}s mes ner ef k eef Y eve> heÇ k eâej keâer mecemÙeeDees b ces b ef I ejs God Ù ees i e
peiele kes â ef } S ceg m eer y ele keâe keâejCe yeves b i es ~ Ùen yeele ef k eâmeer
mes ef Ú heer vener b nw ef k eâ heÇ o s M e DeYeer Yeer ef y epe}er meb k eâš mes pet P e
jne nw Deew j Deece pevelee kes â meeLe-meeLe God Ù ees i ees b keâes Yeer
heÙe& e hle ef y epe}er vener b ef c e} hee jner nw ~ ne}ele lees Ùen nw ef k eâ
God Ù ees i ees b keâes ner meyemes Deef O ekeâ ef y epe}er DekekeâeMe keâe meecevee
keâjvee heÌ [ jne nw ~ Ss m ee leye nes jne nw peye mejkeâej yeej-yeej
Ùen oekee keâj jner nw ef k eâ heÇ o s M e ces b Meer I eÇ ner ef y epe}er mejheê m e
nes peeSieer~ ne} ner cesb Ghe cegKÙeceb$eer ves hebpeeye cesb efvekesMe keâe
Dee£eve keâjles ng S os M e kes â heÇ c eg K e God Ù ees i eheef l eÙees b kes â mece#e
Ùen oekee Yeer ef k eâÙee Lee ef k eâ heb p eeye ces b ef y epe}er yeekeâer jepÙees b
mes memleer nw Deew j heÇ o s M e ces b ef y epe}er mejheê m e nes l es ner Fmekeâer
keâceer Yeer venerb jnsieer~ mejkeâej efpeme heÇkeâej mes heÇosMe cesb efvekesMe
kes â ef } S Deew o d Ù ees e f i ekeâ Iejevees b keâes Deekeâef < e& l e keâjves keâe DeLekeâ
heÇ Ù eeme keâj jner nw Deew j Gvns b nj lejn keâer meg e f k eOeeSb meg } Ye
keâjeves keâe oekee keâj jner nw ken heÇMebmeveerÙe nw, }sefkeâve efyepe}er
kes â oece yeÌ { eves pew m es keâoce mejkeâej kes â Fve heÇ Ù eemees b hej he}er l ee
Yeer }iee mekeâles nw b ~ ef o }ê e r ces b ef y epe}er keâer ojs b Ieševes keâer
Iees<eCee kesâ yeeo Deye efpeme heÇkeâej mes DevÙe jepÙeesb cesb Yeer Fmekesâ
ef } S heÇ Ù eeme nes l es ef o Ke jns nw b ken Yeer heb p eeye kes â ef } S Ûeg v eew l eer
KeÌ [ er keâj mekeâles nw b ~ heÌ [ es m eer jepÙe nef j ÙeeCee ves lees ef y epe}er
kes â oece Ieše Yeer ef o S nw b ~ mejkeâej keâes Ûeeef n S ef k eâ ken heÇ o s M e
cesb efyepe}er megOeej kesâ ef}S efkeâS pee jns heÇÙeemeesb keâer ieefle lespe
keâjs leeef k eâ ve ef m eHeâ& Gmekeâe ef y epe}er mejheê m e heÇ o s M e keâe mehevee
het j e nes mekes â Deef h eleg ef v ekes M e kes â ef } S yeveeS ieS ceenew } keâe
Yeer meceg e f Û ele }eYe G"eÙee pee mekes â ~

kesš}w[ keâer DeveosKeer
b
Yeejle-heekeâ meercee hej efmLele DeejSmehegje meskeäšj cesb Iejevee kesš}wb[
keâes Ye}s ner efkeMke heÙe&šve vekeäMes hej }eves kesâ oekes efkeâS ieS nesb,
}sefkeâve DeYeer lekeâ Fmes Gve ceeheob[esb hej efkekeâefmele ve efkeâÙee peevee
mejkeâej keâer Goemeervelee keâes ner oMe&elee nw~ Ùeneb meeFyesefjÙee Deewj DevÙe
osMeesb mes npeejesb keâer mebKÙee cesb yeej nw[s[s ieerpe Ùeeefve jepenbme kesâ
De}ekee keâF& heÇpeeefleÙeesb kesâ he#eer meefoNÙeesb kesâ ceewmece cesb Deeles nwb~ Ssmes
cesb mewkeâÌ[esb he#eer heÇsceer osMe-efkeosMe mes Fvnsb Deheves keâwcejesb cesb keâwo keâjves
kesâ ef}S Ùeneb hengbÛeles nwb~ DeHeâmeesme efkeâ Fme kesš}wb[ lekeâ hengbÛeves kesâ
ef}S mejkeâej ves pees ÙeespeveeSb yeveeF& Leerb, ken Skeâ keâeiepeer hegef}boe
yevekeâj jn ieF& nwb peyeefkeâ keneb jnves kee}s efkeâmeeveesb keâer n"Oeceer& Deewj
kegâÚ mLeeveerÙe vesleeDeesb keâer efce}erYeiele kesâ keâejCe Ùen kesš}wb[ pees peccet
mebYeeie keâe meyemes Deekeâ<e&keâ heÙe&šve mLe} nes mekeâlee nw, KešeF& cesb heÌ[e
ngDee nw~ Deiej Ùeneb osMe-efkeosMe Deewj mLeeveerÙe mew}eefveÙeesb keâes Fme
heÙe&šve mLe} keâer Deesj Deekeâef<e&le efkeâÙee peeS lees keneb jnves kee}s
efkeâmeeveesb keâe peerkeve meHeâ} nes mekeâlee nw~ Fmekesâ efkekeâeme kesâ ef}S Ùeneb
nš yeveeF& peeSb Deewj Fmes Skeâ meg®efÛehetCe& lejerkesâ mes efkekeâefmele keâj
Fmekesâ Heâw}eke keâes yeÌ{eÙee peeS lees Ùen kesš}wb[ Deheves-Deehe cesb jepÙe
keâe yesnlejerve heÙe&šve mLe} yeve mekeâlee nw~ ogKe keâer yeele Ùen nw efkeâ
Iejevee kesš}wb[ keâes efkekeâefmele keâjves keâe mehevee keâjerye heebÛe mee} mes "b[s
yemles cesb heÌ[e nw~ Fme mee} Yeer Iejevee kesš}wb[ cesb jepenbme, keâeceve kegâš,
keâer} hew}erkeâve, ieÇs-nsjesve meefnle heef#eÙeesb keâer mellej heÇpeeefleÙeeb Ùeneb
hengbÛeer nwb }sefkeâve heÙe&šve keâes yeÌ{ekee osves kesâ cekeâmeo mes Fmekeâe efkekeâeme
venerb nes jne nw~ heef#eÙeesb keâe Iejevee kesš}wb[ cesb Deevee kegâojle keâe ner efvepeece
nw Deewj heÇke=âefle kesâ meeLe Deiej efKe}keeÌ[ neslee jne lees Fmekesâ heefjCeece otjieeceer
nes mekeâles nwb~ peye lekeâ efkeâmeeveesb kesâ hegveke&eme kesâ ef}S hen} venerb nesieer leye
lekeâ Iejevee kesš}wb[ kesâ meheves keâes mebpeesÙee venerb pee mekeâlee~ mejkeâejer keâeiepeesb
cesb Ùen kesš}wb[ 0.75 keie& efkeâ}esceeršj cesb nw ceiej keemleke cesb osKee peeS
lees 70 Heâermeo #es$e }esieesb kesâ heeme nw, efpeme hej Kesleer nesleer nw~ mejkeâej keâes
ÛeeefnS efkeâ ken Fme kesš}wb[ keâes efkekeâefmele keâjves kesâ DeeÌ[s Dee jner meYeer
DeÌ[Ûeveesb keâes efyevee osjer otj keâjs~

Deelceke

efheÚ}s kegâÚ ke<e&es cesb meeceefjkeâ ÛegveeweleÙeesb
f
keâe cegkeâeye}e keâjves kesâ ef}S mebheÇie mejkeâej
keâer jepeveerelekeâ FÛÚeMeefòeâ Deewj heÇyebOeve
f
#eceleeDeesb cesb Yeejer keâceer Deeves kesâ meeLe
Yeejle keâe keeåÙe keeleekejCe peefš} mes
peefš} neslee pee jne nw~ efkeosMe veerele kesâ
f
Dence ceme}esb hej meceieÇ Deecemenceefle
keâeÙece keâjves cesb mejkeâej keâer efkeHeâ}leeDeesb
ves Yeer Yeejle kesâ je<š^eÙe efnleesb keâes Ûeesš
r
hengÛeeF& nw~ efheÚ}s mee} Ùener yeebieêeosMe
b
kesâ meeLe Yeejle kesâ mebyebOeesb cesb Gpeeiej ngDee
Deewj ßeer}keâe kesâ meeLe efjMleesb kesâ ceece}s
b
cesb Yeer~ yeebieêeosMe kesâ meeLe mebyebOe le=Cecet}
keâebieÇme keâer jepeveerele kesâ keâejCe heÇYeeefkele
s
f
ngS lees ßeer}keâe mes efjMleesb hej leefce}
b
o}esb kesâ keâejCe ieÇnCe }iee~
efkeosMe Deewj megj#ee veerele keâes kÙekeefmLele
f
keâjves kee}e mebmLeeiele {ebÛee Demeblegef}le
nes ieÙee nw~ efkeosMe ceb$ee}Ùe kesâ meboYe& cesb
Deye Ùen venerb keâne pee mekeâlee efkeâ ken
meYeer lejn keâer efkeosMe veereleÙeesb keâes cepeyetle
f
keâjves kesâ Deheves yegeveÙeeoer GösMÙe keâer
f
hetele& cesb me#ece nw~ efkeosMe ceb$ee}Ùe keâer Ùen
f
Yetecekeâe efove-heÇeleefove efmecešleer pee jner
f
f
nw~ Gmes megOeejesb keâer DeekeMÙekeâlee nw,
}sekeâve Gmes Dehevee yegeveÙeeoer keâece Yeer
f
f
keâjves efoÙee peevee ÛeeefnS~ je<š^eÙe megj#ee
r
me}enkeâej ves ve kesâke} efkeosMe ceb$ee}Ùe
keâes Deheves DeekejCe cesb }s ef}Ùee nw,
yeefukeâ Gvekeâer ÚeÙee osMe kesâ efkeosMeer
mebyebOeesb kesâ meYeer hen}gDeesb hej heÌ[ jner nw~
Fmemes Yeer osMe kesâ efnleesb keâes vegkeâmeeve
hengÛee nw~ Deece Ûegveeke keâjerye Deeves kesâ
b
meeLe jepeveerelekeâ keie& kesâ meeLe-meeLe Deepe
f
pevelee keâe OÙeeve Deebleefjkeâ cegöesb hej
kesâeb õle nesiee~ Fmekesâ Heâ}mke™he efkeosMe
f
veerefle Deewj meeceefjkeâ ceece}esb hej pÙeeoe

ÛegveeweleÙeesb keâer lemkeerj
f
OÙeeve venerb efoÙee peeSiee~ Deiej Ûegveekeesb
cesb efkeYeeefpele peveeosMe meeceves Deelee nw lees
Deheves heÌ[esme cesb nesves kee}er IešveeDeesb keâes
heÇYeeefkele keâjves keâer Yeejle keâer #ecelee Yeer
Iešsieer, keäÙeeseb keâ efkeosMe veerele kesâ ceme}esb
f
f
hej Iejs}t jepeveerelekeâ oyeeke nekeer nesies~
f
b
Fmekesâ meeLe ner heÌ[esmeer osMe, efkeMes<ekeâj
heeefkeâmleeve cenmetme keâjsiee efkeâ Yeejle Ûeteb keâ
f
Deebleefjkeâ heÇeleyeæleeDeesb cesb pekeâÌ[e ngDee
f
nw Fmeef}S Fmeêeceeyeeo Gve ceece}esb cesb
Deemeeveer mes Deeies yeÌ{ mekeâlee nw pees
Yeejle kesâ efnle keâes Ûeesš hengÛeeves kee}s nwb
b
Deewj Gmes veF& efo}êer kesâ he}škeej kesâ
Kelejs keâe Yeer meecevee venerb keâjvee heÌ[iee~
s
osMe keâes 2014 cesb efkeosMe veerele
f
Deewj meeceefjkeâ Âef<š mes efpeve cegKÙe ÛegveeweleÙeesb
f
keâe meecevee keâjvee nesiee kes Gmekesâ DeemeheÌ[esme ner efmLele nw~ Glleej cesb veshee} mes
b
}skeâj oef#eCe cesb cee}oerke lekeâ Deewj hetjye
cesb yeebieêeosMe mes }skeâj heefMÛece cesb
DeHeâieeefvemleeve lekeâ Yeejle keâe heÌ[esmeer
F}ekeâe jepeveerelekeâ DeefmLejlee Deewj yeo}eke
f
kesâ oewj mes Ùee lees iegpej Ûegkeâe nw Ùee iegpej
jne nw~ Ùen efvejeMeepevekeâ nw efkeâ Yeejle
cee}oerke kesâ ceece}s cesb De}ie-Le}ie
Deewj DeheÇYeekeer vepej DeeÙee~ Ssmee ner
kegâÚ DevÙe osMeesb kesâ meboYe& cesb Yeer jne~
Ùen mener nw efkeâ heÌ[esmeer osMeesb keâer Deebleefjkeâ
jepeveerele cesb meerOeer Iegmehew" mes Deeceleewj
f
hej yeÛee peevee ÛeeefnS, }sekeâve Deheves
f
osMe kesâ efnleesb keâes cepeyetle keâjves kesâ Deewj
Yeer lejerkesâ nesles nw~ Yeejle Fve lejerkeâesb keâe
b

meÛÛeeF& hej FbmeeHeâ keâer cegnj

iegpejele obieesb kesâ yeejs cesb Denceoeyeeo keâesš& ves vejsbõ ceesoer
keâes efveo&es<e ceevee~ efheÚ}s 12 ke<e&es mes yeÌ[er mebKÙee cesb kegâÚ
meeceeefpekeâ mebie"ve, jepeveerelekeâ o} Deewj leLeekeâefLele yegeæpeerkeer
f
f
keie& ves iegpejele obieesb kesâ ef}S ceesoer keâes oes<eer "njeves kesâ ef}S
je<š^erÙe-Deblejje<š^erÙe mlej hej DeefYeÙeeve ÚsÌ[ jKee Lee~ Fme
efveCeNÙe kesâ yeeo ceesoer ves keâesF& efkepeÙe keâe Denbkeâej ve efoKeeles
ngS yengle ner Mee}ervelee mes Deheveer heerÌ[e, Goemeer, mebleehe Deewj
Gme Kee}erheve hej Deheveer YeekeveeDeesb keâer DeefYekÙeefòeâ oer pees
Fleveer yeÌ[er DeceevekeerÙelee osKekeâj Gvnesbves cenmetme keâer~ obies
keânerb Yeer nesb kes ogYe&eiÙehetCe& nesles nwb~ ieesOeje cesb peye keâejmeskekeâesb
keâes efpeboe pe}eÙee ieÙee Deewj Gmekesâ yeeo pees obies ngS, kes
oesveesb ner ogYe&eiÙehetCe& Les~ iegpejele cesb keâebieÇsme kesâ Meemevekeâe}
cesb ope&vees obies ngS~ Fmekesâ De}ekee keâebieÇsme kesâ jepe cesb cesj",
ceef}Ùeevee, efYekeb[er, cegjeoeyeeo, Demece Deewj Yeeie}hegj Deeefo
mLeeve hej ngS Yeer<eCe meebheÇoeefÙekeâ obieesb cesb npeejesb efveo&es<e
}esieesb keâer peevesb ieF&b Deewj efkeâleves keâce keâes mepee efce}er, Ùen
nce meYeer peeveles nwb~ 1984 kesâ efmeKe vejmebnej kesâ oesef<eÙeesb
keâes mepee osves keâer }Ì[eF& Deepe lekeâ Ûe} jner nw~ Fbefoje ieebOeer
keâer ogYe&eiÙehetCe& nlÙee kesâ yeeo lelkeâe}erve heÇOeeveceb$eer jepeerke
ieebOeer keâe yeÙeeve efkeâ peye yeÌ[e hesÌ[ efiejlee nw, leye Oejleer
efn}leer ner nw' keâer Deepe ÛeÛe&e Yeer venerb nesleer~ Glleej heÇosMe
keâer mehee mejkeâej kesâ Debleie&le efheÚ}s [sÌ{ ke<ejsb cesb 100 mes
DeefOekeâ obies ngS~ cegpeHeâdHeâjveiej kesâ obieesb ves mejkeâejer }ehejkeener,
cebef$eÙeesb Éeje DehejeefOeÙeesb keâes yeÛeeves kesâ ef}S nmle#eshe,
heÇMeemeefvekeâ Goemeervelee Deewj ›eâtjlee keâer meejer nosb heej keâj oerb~
jenle efMeefkejesb cesb "b[ mes DeuhemebKÙekeâ meceepe kesâ keâF& yeÛÛes
cejs Deewj mehee keâer mejkeâej jenle osves kesâ yepeeÙe Gvekesâ efMeefkejesb
keâes ner GpeeÌ[ves keâe keâeÙe& keâj jner nw~ meyemes yeÌ[e DeeMÛeÙe&
nw efkeâ 12-13 ke<ejsb kesâ yeeo Yeer iegpejele kesâ obieesb keâes }skeâj
efke}ehe keâjves kee}s Ùes leceece iewj-mejkeâejer mebie"ve, yegefæpeerkeer
Deewj Deblejje<š^eÙe mlej hej DeefYeÙeeve Ûe}eves kee}s cegpeHeâdHeâjveiej
r
leLee keâebieÇsme Meemeve ces ngS obieesb hej DeeMÛeÙe&pevekeâ Ûeghheer
meeOes jKeles nwb~ kegâÚ efoveesb hen}s Demece kesâ obieesb cesb yeebieêeosMe
mes DeeS Iegmehewef"Ùeesb kesâ Éeje yeÌ[er mebKÙee cesb yees[es Deeefokeemeer
ceejs ieS Deewj Gvekesâ Iej pe}eS ieS~ Demece keâer Fme Iešvee
hej keâebieÇsme mejkeâej keâer iebYeerj Goemeervelee keâes }skeâj keâesF&
DeefYeÙeeve Ûe}eves keâer yeele lees otj, MeeÙeo ner keâesF& mekee}
hetÚs ieS~ mkeeYeeefkekeâ nw iegpejele mejkeâej Deewj vejsbõ ceesoer kesâ
efKe}eHeâ DeefYeÙeeve heÇeÙeesefpele Lee~ Pet" keâe DeefYeÙeeve }byee
vener efškeâlee Deewj meÛÛeeF& mkeÙeb meeceves Deeleer nw Deewj Ùener

ngDee~ iegpejele cesb obieesb keâe ogYe&eiÙehetCe& Fefleneme jne nw~
2002 cesb meeyejceleer SkeämeheÇsme cesb keâejmeskekeâesb kesâ pe}eS
peeves Deewj Gmekesâ yeeo kesâ obieesb cesb }ieYeie 1100 }esie
ceejs ieS~ obieesb keâes jeskeâves kesâ ef}S hegef}me keâer iees}er mes ner
}ieYeie 200 }esie ceejs ieS, efpemecesb yeÌ[er mebKÙee cesb
yengmebKÙekeâ meceepe kesâ }esie Les~ kegâ} efce}ekeâj }ieYeie Skeâ
}eKe }esie efiejHeâdleej ngS, 4272 ceece}s hegef}me cesb ope&
efkeâS, efpemecesb 1168 ceece}esb keâer megvekeeF& hetjer nesves kesâ
yeeo mewkeâÌ[esb }esieesb keâes mepee Yeer nes Ûegkeâer nw~ DeefOekeâebMe
ceece}esb cesb iegpejele hegef}me keâer keâej&keeF& mes ner mepee ngF& nw~
obieesb kesâ Ûeej ke<ejsb kesâ yeeo petve 2006 cesb megheÇerce
keâesš& cesb Ùen Deejeshe }ieeÙee ieÙee efkeâ iegpejele hegef}me
DeejesefheÙeesb mes efce}er ngF& nw~ megheÇerce keâesš& ves obieesb kesâ 9
iebYeerj ceece}esb keâer kÙeehekeâ peebÛe kesâ ef}S Skeâ efkeMes<e peebÛe
o} keâe ie"ve efkeâÙee, efpemekeâer DeiegkeeF& meeryeerDeeF kesâ hetke&
efveosMekeâ Deejkesâ jeIekeve ves keâer Leer~ jeIekeve mecesle meejs peebÛe
DeefOekeâeefjÙeesb keâe ÛeÙeve Yeer megheÇece keâesš& keâer osKejsKe cesb ngDee~
r
peeefkeâÙee peeHeâjer keâe Ùen Deejeshe Lee efkeâ ceesoer ves mkeÙeb yew"keâ
keâjkesâ DeefOekeâeefjÙeesb keâes Ùen efveo&Me efoÙee efkeâ efnoDees keâes Útš
s
bg
oer peeS~ SmeDeeFšer ves Fme ceece}s keâer Yeer efkemle=le peebÛe keâer,
efpemekesâ Debleie&le Gvnesves mkeÙeb ceesoer mes }byeer hetÚleeÚ keâer~
b
kÙeehekeâ Úeveyeerve kesâ yeeo Gvnesves ceesoer kesâ efKe}eHeâ }ies meejs
b
Deejesheesb keâes yesyegeveÙeeo heeÙee~ megheÇece keâesš& ves SmeDeeFšer keâer
f
r
hetjer peebÛe keâer mejenvee keâer, efkeâbleg vÙeeÙe keâer DeekeMÙekeâlee keâes
OÙeeve cesb jKeles ngS keâesš& keâe efveo&Me Lee efkeâ SmeDeeFšer keâer
s
efjheesš& hej peeefkeâÙee peeHeâjer keâes Deeheefllepeeefnj keâjves keâe
DeefOekeâej nesiee Deewj meYeer he#eesb keâes megveves kesâ yeeo ner
Denceoeyeeo keâer Deoe}le SmeDeeFšer keâer peebÛe efjheesš& keâes
mkeerke=âle DeLekee Demkeerke=âle keâjves keâe efveCeNÙe keâjsieer~
leo>gmeej vÙeeÙee}Ùe ves cenerveesb keâer }byeer megvekeeF& kesâ yeeo
DeYeer Ùen Heâwme}e efkeâÙee nw~ efpeleveer }byeer Deefie>hejer#ee mes
ceesoer iegpejs nwb Glevee osMe keâe keâesF& DevÙe veslee MeeÙeo ner
iegpeje nesiee~ efveÛe}er Deoe}le mes GÛÛelece vÙeeÙee}Ùe lekeâ
Gvekeâer mejkeâej Deewj Gvekeâer mkeÙeb keâer Yetefcekeâe keâes }skeâj
keâF& yeej peebÛe ngF& Deewj ken nj yeej efveo&es<e heeS ieS~
mkeeYeeefkekeâ nw efkeâ keâebieÇme heÇeÙeesepele SvepeerDees Deewj yegeæpeerekeÙeesb
s
f
f f
keâe DeefYeÙeeve Ùen ceeve yew"e Lee efkeâ Pet"e heÇÛeej megyetle yeve
peeSiee, }sefkeâve Ùen meeje <e[dÙeb$e megheÇerce keâesš& kesâ efveo&sMe
cesb keâece keâj jner SmeDeeFšer keâer peebÛe Deewj kÙeehekeâ yenme
kesâ yeeo keâesš& kesâ efveCeNÙe mes Okemle nes ieÙee~

âLee

Deelceye} Skeâ Ssmee iegCe nw pees
nceejs heg®<eeLe& keâes peeieÇle jKelee nw~
Ùen iegCe cegeMkeâ} #eCeesb cesb Tpe&e keâe
f
ßeesle meeefyele neslee nw~ Deelceye} ncesb
nj yegjeF& Deewj efkeIe>-yeeOeeDeesb mes yeÛeelee
nw~ keânles nwb efkeâ cejCeemeve> Mejerj cesb Yeer
vekepeerkeve keâe mebÛeej keâj os, Ssmeer
Dece=le yeto nw-Deelceye}~ meÛe lees Ùen
b
nw efkeâ peneb keâesF& heÇeCeer nceeje meneÙekeâ
venerb neslee keneb nceeje Deelceye} ncesb
meneje oslee nw~ Ùen ncesb ve efmeHeâ&
Â{mebkeâuheer Deewj meenmeer yeveelee
nw, yeefukeâ peerkeve-mebieÇece cesb peerleves
keâer DeocÙe FÛÚeMeefòeâ Yeer heÇoeve
keâjlee nw~ Ùen ncesb ve efmeHeâ&
DeÛÚs keâce& keâjves keâer Deesj
heÇes jle keâjlee nw, yeefukeâ ncesb
f
heÇeflekeât} heefjefmLeefleÙeesb mes

lees DeHeâieeefvemleeve kesâ megj#ee ye} Skeâ
Goej Deewj }eskeâleebef$ekeâ mejkeâej kesâ
DeOeerve keâeHeâer no lekeâ leeef}yeeve keâer
ÛegveewefleÙeesb keâe meecevee keâj mekeâles nwb~
Fme meceÙe lees Ùen DeekeMÙekeâ nw
™he mes heeefkeâmleeve keâer meke&MeefòeâMee}er efkeâ je<š^heefle keâjpeF& mellee kesâ menpe
Fmlescee} keâjves kesâ ceece}s cesb veekeâece
f
meeefyele ngDee nw~ veshee} Yeejle keâer megj#ee mesvee kesâ vesle=lke cesb keneb kesâ mewvÙe heÇele…eve nmleeblejCe keâer lewÙeejer keâjsb, }sefkeâve
ves Yeejle kesâ meeLe ogMceveer kesâ hegjeves jbie- ken DeYeer Yeer lejn-lejn kesâ Kes}
kesâ ef}nepe mes yesno Dence nw Deewj Ùen
DeekeMÙekeâ Lee efkeâ Yeejle mebekeOeeve Deewj {bie veS efmejs mes efoKeeS lees veF& efo}êer kesâ Kes} jns nwb~ Yeejle keâes Gvnsb kegâÚ
f
osMe kesâ jepeveerelekeâ Yeefke<Ùe kesâ ef}S neLe efvejeMee kesâ De}ekee kegâÚ venerb }iee~ heefjhekeäkelee efoKeeves keâer me}en osves
f
meYeer o}esb kesâ yeerÛe menceefle keâeÙece MejerHeâ kesâ mellee mebYee}ves kesâ yeeo mes ner keâer pe™jle nw~ Fmekesâ meeLe ner Yeejle
keâjves cesb meHeâ} jnlee, }sekeâve ken Ssmee meercee leveeke keâe ef"keâevee yeveer ngF& nw~ keâes DeHeâieeve ye}esb keâes Yeer cepeyetle
f
b
venerb keâj mekeâe~ yeebieêeosMe kesâ ceewpetoe Flevee ner vener, heeefkeâmleeve keâer Deesj mes Ssmes yeveevee nesiee, efkeMes<ekeâj Gvnsb kes nefLeÙeej
jepeveerelekeâ {ebÛes ves osMe kesâ efnleesb keâes keâesF& mebkesâle Yeer venerb efce}s efkeâ ken Deelebkeâkeeo oskeâj efpevekeâer FÛÚe keâeyeg} ves peleeF&
f
Yeejle kesâ meeLe pees[ves keâer keâeseMeMe keâer, kesâ peefjÙes Yeejle keâes Ieeke osves keâer Deheveer nw~ Ûeerve kesâ meeLe Yeejle kesâ mebyebOeesb kesâ
Ì
f
f
}sekeâve mebheÇie mejkeâej F}ekeâesb keâer Deo}e- Deeole-veerele lÙeeieves keâe Fjeoe jKelee ceece}s cesb ÛegveewefleÙeeb Skeâoce mhe<š nwb
f
yeo}er kesâ ™he cesb meercee mecemÙee kesâ nw~vekeepe MejerHeâ heeefkeâmleeve keâer efkeosMe Deewj Ùen ÛegveewefleÙeeb kesâke} meercee mebyebOeer
f
s
Debelece meceeOeeve kesâ ef}S meYeer jepeveerelekeâ veerele hej efmeefkeef}Ùeve keâbše^ } mLeeefhele mecemÙee lekeâ meerefcele venerb nwb~ Yeejle
f
f
f
b f
o}esb keâes Skeâ peien }eves cesb veekeâece keâjves keâer keâeseMeMe keâj jns nw, }sekeâve kesâ Ûeerve efkeMes<e%e Gvemes efvehešves cesb
s
jner~ Ssmee ner yeebieêeosMe kesâ meeLe heeveer Fmecesb mebon nw efkeâ mesvee Gvnsb Yeejle Deewj pÙeeoe keâeefyeef}Ùele venerb efoKee mekesâ~
DeHeâieeefvemleeve kesâ meeLe heeefkeâmleeve kesâ cesb Fme Lekesâ-nejs efkeÛeej keâes yeej-yeej
kesâ yebškeejs keâes }skeâj Yeer ngDee Deewj Deye
f
Ùen DeefveefMÛele nw efkeâ Ssmee ceewkeâe efHeâj mebyebOeesb kesâ ceece}s cesb Debelece Heâwme}e }sves oesnjeves keâer Deeole ÚesÌ[ ner oer
keâer Fpeepele osieer~ mhe<š nw efkeâ Yeejle keâes peeveer ÛeeefnS efkeâ ogefveÙee cesb Yeejle
DeeSiee efkeâ vener? 2014 cesb Yeejle
b
keâer efkeosMe Deewj megj#ee veerele keâe Deme}er 2014 cesb yesno melekeâ& jnvee nesiee ke Deewj Ûeerve, oesveesb kesâ meeLe-meeLe GYejves
f
Fefcleneve DeHeâieeefvemleeve Deewj heeefkeâmleeve Deleerle keâer ie}efleÙeesb keâes oesnjeves mes keâer het j er ieg b p eeFMe nw ~ os k eÙeeveer
cesb nesiee~ 2013 cesb Fve mebkesoveMeer} yeÛevee nesiee~ Ùen megefveefMÛele keâjvee Keesyejeie[s kesâ ceece}s ves Decesefjkeâe
osMeesb kesâ meeLe Yeejle kesâ mebyebOeesb keâes Keeme leewj hej Dence nw efkeâ Yeejle keâer kesâ meeLe nceejs mebyebOeesb keâer hees}
efoMee osves kesâ ceece}s cesb heÇOeeveceb$eer ceveceesnve DeHeâieeve veerefle heeefkeâmleeve kesâ meeLe Kees} ner oer nw~ Decesefjkeâe kesâ meeLe
efmebn leLee Gvekeâer efkeosMe Deewj megj#ee mebyebOe megOeejves keâer DeeMeenerve Deekeâeb#ee cepeyet l e ef j Mles nceejer meeceef j keâ
veerele šerce veewemeefKeÙee meeefyele ngF~ iele keâer yebOekeâ ve yeveves heeS~ Deie}s kegâÚ heÇeLeefcekeâlee DekeMÙe nwb, }sefkeâve keäÙee
f
f
&
ceF& cesb vekeepe MejerHeâ keâes Gvekeâer Ûegveekeer ceen DeHeâieeefvemleeve kesâ ef}S yesno Dence nceejs heeme Ssmeer keâtšveereflekeâ #ecelee
peerle kesâ yeeo ie}s }ieeves keâer nÌ[yeÌ[er nwb~ DeheÇw} cesb je<š^heefle Ûegveeke nesves nwb nw efkeâ Decesefjkeâe keâes Ùen Denmeeme
efoKeeves keâer keâesF& pe™jle venerb Leer, Deewj veešes ye}esb keâer mebKÙee Yeer Iešves keâjeÙee pee mekesâ efkeâ oskeÙeeveer keâe
}sekeâve Skeâ DeYetlehetke& IešveeòeâÇce cesb }iesieer~ veešes mewvÙe ye}esb cesb keâceer Deeves ceece}e nceejs Deelcemecceeve keâe heÇMe>
f
MejerHeâ kesâ heoYeej mebYee}ves kesâ hen}s ner mes leeef}yeeve keâes efHeâj mes cepeyetleer nw Deewj Deiej Yeejle meKle pekeeyeer
Gvnsb cegyeejkeâyeeo osves kesâ ef}S Skeâ neefme} keâjves keâe ceewkeâe efce}siee, }sefkeâve keâej&keeF& keâjlee nw lees Decesefjkeâe keâes
Keeme otle Yespe efoÙee ieÙee~ mkeeYeeefkekeâ Deiej Ûegveeke meHeâ}leehetke&keâ nes peeles nwb Fmes mecePevee nesiee~

jeefMeHeâue
ces<e- DeefOekeâeefjÙeeWs keâer yeele ceeveves mes cegefMkeâue nes
mekeâleer nw~ veS keâece keâer Meg®Deele ceW meyekeâe menÙeesie
efceuesiee~
Je=<e- ceelee-efhelee kesâ meeLe leeues-cesue yevee jnsiee~ efJeÅeeefLe&ÙeeW kesâ
efueS DeOÙeÙeve kesâ #es$e ceW DeefYe®efÛe yeÌ{ieer~ veewkeâjer ceW efmLeefle DeÛÚer
s
jnsieer~
efceLegve- efove keâeHeâer JÙemle jnsiee~ oew[-Oethe nes mekeâleer nw~ uesekeâve
Ì
f
keâece Deemeeveer mes neslee Ûeuee peeSiee~ efJeÅeeLeea Jeie& Dehevee meceÙe
JÙeLe& kesâ keâeÙeeX ceW JÙeleerle ve keâjW~ meceÙe keâe meogheÙeesie keâjW~
keâke&â- DeeÙe kesâ meeOeveeW Je=eæ nesieer~ ceve ceW ØemeVelee yevesieer~ Keevesf
heerves keâer JemlegDeeW mes hejnspe jKeW~ YeeF&-yenveebs keâer GVeefle kesâ mebyebOe
ceW Yeeie oew[ nes mekeâleer nw~ ueIeg Ùee$eeDeeW kesâ Ùeesie yevebies~
Ì
s
efmebn- keâeÙeeX ceW mebIe<e& nes mekeâlee nw~ otmejeW kesâ meeLe efceuekeâj keâesF&
veÙee keâeÙe& keâjves keâe ceewkeâe efceuesiee~ JÙeJenej ceW Goejlee DeeSieer~
hejsMeeefveÙeeb Kelce nesves mes ceeveefmekeâ LekeâeJeš otj nesieer~
keâvÙee- F° efce$eeW keâer Deesj mes ÙeLeemebYeJe mvesn, menÙeesie Øeehle
nesiee~ efJejesOeer he#e mes JÙeLe& Jeeo-efJeJeeo mes yeÛeW~ DeveeJeMÙekeâ
Yeeie-oew[ SJeb KeÛex keâer efmLele yevesieer~
Ì
leguee- cepeyetle FjeoeW Je DeelceefJeÕeeme mes nj cegeMkeâue Deemeeve nes
f
mekeâleer nw~ yeeleÛeerle mes GuePes keâeÙe& Deemeeveer mes meguePee uebies~
s
meePesoejer ceW veS keâece keâer ®hejsKee yeve mekeâleer nw~
Je=e§ekeâ- DeeefLe&keâ ceeceueeW ceW ®efÛe yeÌ{ieer~ heefjJeej ceW efkeâmeer keâe
f
s
mJeemLÙe Kejeye nes mekeâlee nw~ yegeæ efJeJeskeâ Éeje efJehejerle heefjefmLeefleÙeeW
f
ceW efveÙeb$eCe jKe mekeWâies~ YeeF&-yenveeW keâer Deesj mes ueeYe nesiee~
Oeveg- mJeemLÙe hej OÙeeve oW~ uebyeer otjer keâer Ùee$eeDeeW keâe Ùeesie yeve
mekeâlee nw~ pecee hebpeer Oeve keâe meogheÙeesie keâjW, DeveeJeMÙekeâ Oeve
t
JÙeÙe DeefOekeâ nes mekeâlee nw~ JÙeJenej DeÛÚe jKeW~
cekeâj- efove ueeYekeâejkeâ jnsiee~ uebyes meceÙe mes Ûeueer Dee jner
mecemÙeeDeeW keâe meceeOeeve nesves keâer mebYeeJevee nw~ ueIeg Ùee$eeDeeW kesâ
s
yeveWies~ JeeCeer keâer ceOegjlee mes otmejeW keâe efoue peerle mekeâles nQ~
kebâg Ye- ceelee-efhelee SJeb menesoj YeeF&-yenveeW keâe efJeMes<e menÙeesieelcekeâ
JÙeJenej veneR jnsiee~ mener efoMee ceW heefjßece keâjves mes ueeYe nesiee~
meceepe ceW ceeve-mecceeve ye{siee~ Oece&-keâce& ceW ®efÛe yeveeS jKeW~
ceerve- heefjJeej peveesb mes YeeJeveelcekeâ menÙeesie yevesiee~ mebleevehe#e keâer
GVeefle kesâ mebyebOe ceW efÛebelele jnWies~
f

keâÌ[kes heÇkeÛeve : cegefve le®Ce meeiej

Deelceye}
efvekeâ}ves keâer efnccele Yeer oslee nw~ Ùen
nceeje Ssmee ye}keeve meeLeer nw, pees peerkeve
kesâ IeveIeesj DebOesjs mes Yeer ncesb yeenj efvekeâe}
mekeâlee nw~ Deelceye} efpemekeâe meeLeer nw
ken keâYeer keâcepeesj venerb heÌ[lee~ nej keâer
efvejeMee Gvekesâ efo}esb hej jepe venerb keâj
heeleer~ Ssmes }esie Deheves Deelceye}
keâer kepen mes osMe Deewj ogeveÙee
f
hej jepe keâjles nw~ Fmekesâ
b
efkehejerle Deelceye}nervelee
yengle ner Kelejveekeâ jesie
nw, pees ncesb keâcepeesj ner
venerb keâjlee, yeefukeâ otmejesb
kesâ mece#e oyyet Yeer yevee
oslee nw~ Fmeef}S ncesb

Fmemes yeÛevee ÛeeefnS Deewj Deheves Deelceye}
keâes yejkeâjej jKevee ÛeeefnS~ Deelceye} mes
Deesle-heÇele kÙeefòeâ efkeâmeer Yeer heÇelekeât}
s
f
heefjefmLeefle keâes Deheves Deveg™he yeo} osves
keâer meeceLÙe& jKelee nw~ Deelceye} ceeveke
cesb meeeflkekeâ iegCeesb keâe efkekeâeme keâj Gmes
mkeÙeb keâes F&Mkej kesâ heÇele meceefhe&le keâj osves
f
kesâ ef}S meenme yebOeelee nw Deewj F&Mkej keâer
Deesj GvcegKe keâjlee nw~ Deelceye} keâe
DeeweÛelÙe Yeer Fmeer cesb nw efkeâ kÙeefòeâ F&MkejesvcegKe
f
nes peeS~ heefjefmLeefle Ûeens keâwmeer Yeer nes,
nce meyekeâes njoce Deelceye} kesâ ceeOÙece
mes Deeies yeÌ{ves keâe heÇÙeeme keâjles jnvee
ÛeeefnS~ mecemÙeeDeesb Deewj hejsMeeefveÙeesb mes
keâleF& Ieyejevee venerb ÛeeefnS~ nce Ùeefo Fve

mecemÙeeDeesb hej efkepeÙe hee
}sies lees nceeje DeelceefkeMkeeme
b
yeÌ{iee Deewj ncesb Deelcemeblege<š
s
f
Yeer heÇehle nesieer~ efkeâmeer mecemÙee
keâes Yeej Ùee hejsMeeveer mecePevee
nceejer keâeÙejlee nw, pees ncesb
DemeHeâ}lee kesâ heLe keâer Deesj
GvcegKe keâjleer nw~ Ùeefo nce
hejsMeeefveÙeesb Deewj mecemÙeeDeesb
hej nce}e keâj Gvekesâ meccegKe
[šs jnsies, leye nceejer DeeefLe&keâ
b
Deewj vewelekeâ Gve>ele DekeMÙe
f
f
nesieer~ nce peerkeve keâer meeceevÙe
efmLeefle mes Thej G" peeSbies
Deewj meye }esie ncesb hen}s mes
keânerb pÙeeoe Deeoj-mecceeve
osies~ mecemÙee kesâ keòeâ ncesb
b
OewÙe& Deewj meenme mes keâeÙe&
}svee ÛeeefnS~

ceQ legcnW leeves vener ceej jne nt.leeves ceejvee Deewj
@
Dee@Ke ceejvee cegeve keâer ceÙee&oe kesâ efKeueeheâ nw. ogeveÙee
f
f
ceW efpeleves ueesie leeves ceejves mes cejles nQ Gleves MeeÙeo
DeŒe-MeŒe mes Yeer vener cejves neWies pees DeebKe
ceejvee, leeves ceejvee -Fve oesvees keâes mecYeeue
ueslee nw.Jener DeeoMe&- ie=nmLe neslee nw.Deheveer
DeebKeeW Deewj pegyeeve keâes mebYeeue keâj jKevee
ÛeeefnS.meejer ieÌ[yeef[Ùee@ Fvner mes Meg™ nesleer
Ì
nQ. ceQ legcnW leeves vener ceej jne nt. cew lees
@
leeves mecePee jne nt@ efkeâ leeves ceejves keâer
Deeole DeÛÚer veneR nw.
3

owevekeâ
f

cesš^es F&mš Jesmš

cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014
b

DeeF& hew[ kesâ peerheerSme ves hekeâÌ[JeeS keâej Ûeesj 1 ueeKe ueesie ieeSbies ‘S cesjs Jeleve kesâ ueesieeW’ ‘DeJewOe FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjes’
cegbyeF& Skeâ JÙeeheejer keâer keâej
Ûeesjer keâj Yeeies Meeeflej Ûeesj GmeceW
jKes DeeF& hew[ kesâ peerheerSme efmemšce
kesâ keâejCe cenpe 8 Iebšs ceW hekeâÌ[s
ieS~ oesveeW keâej ÛeesjeW keâes ceneje°^
kesâ jeJesj hegefueme keâer ceoo mes yeebõe
hegefueme hekeâÌ[ves ceW keâeceÙeeye jner
nw~ hegefueme ves keâej ceW jKes JÙeeheejer
kesâ efjJee@uJej Deewj 10 efpeboe keâejletme
meefnle Gòeâ DeeF& hew[ Yeer yejeceo
keâj efueÙee nw~ Keyej kesâ Devegmeej
ke=â<CeeØeleehe efmebn Deewj GoÙe
ÛeewjefmeÙee veecekeâ keâej Ûeesj ceešgbiee
cesjer ÛeÛe& kesâ heeme KeÌ[er Skeâ pJesuej
keâer ueeue FveesJee keâej keâes meesceJeej
keâer jele keâes Ûeesjer keâj ues Yeeies Les~
yeebõe hegefueme keâej kesâ ceeefuekeâ keâe

veece yeleeves mes hejnspe keâj jner
nw~ hegefueme ves Flevee yeleeÙee efkeâ
oesveeW keâej Ûeesj efmekeäÙegejšer SpeWmeer
f
ceW keâece keâj Ûegkesâ nQ FmeefueS
efyeefu[bie kesâ efmekeäÙegefjšer JeeueeW keâes
Deemeeveer mes heše uesles Les~ oesveeW
ceW mes Skeâ Gve efmekeäÙegefjšer JeeueeW
keâes Deheveer yeeleeW ceW GuePeelee
Lee Deewj otmeje meeLeer efyeefu[bie
Ùee efyeefu[bie kesâ yeenj KeÌ[er
cenb i eer keâej keâes ues keâj
jHetâÛekeäkeâj nes peelee Lee~ kegâÚ
osj yeeo oesveeW meeLe nes uesles
Les Deewj keâej Gòej ØeosMe ues
peekeâj yesÛe osles Les~ meesceJeej
keâer jele keâes oesveeW ves ceeGbš
cesjer ÛeÛe& kesâ heeme Skeâ Fceejle

kesâ yeenj KeÌ[er ueeue jbie keâer
FveesJee keâej ÛegjeF& Leer~ GmeceW
pJesuej ves Dehevee DeeF& hew[ jKee
Lee, efpemekeâe peerheerSme efmemšce
Ûeeuet Lee~ Gmeer kesâ DeeOeej hej
yeebõe hegefueme keâes helee Ûeuee efkeâ
keâej jeJesj hegefueme mšsMeve keâer
no ceW nw~ yeebõe hegefueme ves Jeneb
keâer hegefueme mes mebheke&â keâj Gve
keâej ÛeejeW keâes hekeâÌ[ves ceW keâeceÙeeye
jner nw~ Jeefj‰ hegefueme efvejer#ekeâ
jeceÛebõ {Jeues ves Fme Iešvee keâer
hegef° keâer nw meeLe ner yeleeÙee efkeâ
Fve oesveeW ves Deewj efkeâleves keâej
Ûeesjer keâer Iešvee keâes Debpeece
efoS nQ Gmekeâer hetÚleeÚ keâer
peejer nw~

cegbyeF& osMe kesâ efueS yeefueoeve osvesJeeues Decej MeneroeW keâer Ùeeo ceW ieeS ieS ieerle ‘S cesjs Jeleve
kesâ ueesieeW’ keâer mJeCe& peÙebleer kesâ DeJemej hej ceneue#ceer jsmekeâesme& ceW DeeÙeesefpele Menero ieewjJe keâeÙe&›eâce
ceW 1 ueeKe ueesie meecetefnkeâ ieeÙeve keâjWies~ ‘Menero ieewjJe meefceefle’ keâer meefÛeJe DevegjeOee ieesjs kesâ
Devegmeej MeneroeW kesâ yeefueoeve keâes osMe keâer ÙegJee heerÌ{er veneR Yetues Fmeer GösMÙe mes Fme keâeÙe&›eâce keâe
DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee nw~ ‘Menero ieewjJe meefceefle’ SJeb ‘ueesÌ{e HeâeGb[sMeve’ Éeje 27 peveJejer keâes
DeeÙeesefpele keâeÙe&›eâce ceW Yeepehee kesâ ØeOeeveceb$eer heo kesâ ØelÙeeMeer vejWõ ceesoer kesâ neLeeW mJej keâesefkeâuee
uelee cebiesMekeâj keâe mecceeve efkeâÙee peeSiee~ ieerlekeâej Øeoerhe Éeje efueKes ieS ieerle ‘Ss cesjs Jeleve kesâ
ueesieeW’ keâer Oegve meer jeceÛebõ ves lewÙeej keâer Leer~ Fme DeJemej hej hejceJeerj Ûe›eâ, ceneJeerj Ûe›eâ, leLee
MeewÙe& heokeâ Øeehle keâjves Jeeues heefjJeejeW keâe mecceeve efkeâÙee peeSiee~ keâeÙe&›eâce ceW osMe kesâ ceMentj
ieeÙekeâ Yeeie ueWies~ keânles nQ efkeâ uelee cebiesMekeâj Éeje ieeS ieS ieerle ’Ss cesjs Jeleve kesâ ueesieeW’ keâes
megvekeâj lelkeâeueerve ØeOeeveceb$eer heb. peJeenjueeue vesn¤ jes heÌ[s Les~ Ùen ieerle efnbogmLeeve, heeefkeâmleeve
leLee Ûeerve mes ngF& ueÌ[eF& ceW ceejs ieS MeneroeW keâer Ùeeo ceW ieeÙee ieÙee Lee~

peguetme ceW ceefnuee mes ÚsÌ[ÚeÌ[

cegbyeF&~ osJeveej hegefueme keâer no ceW 14 peveJejer keâes F&o-S-efceueeogVeyeer kesâ DeJemej
hej efvekeâues peguetme ceW Skeâ ceefnuee kesâ meeLe ÚsÌ[ÚeÌ[ keâjvesJeeues Deejesheer keâes hegefueme
ves efiejHeäleej efkeâÙee nw~ Deejesheer keâe veece meesnsue JeWkeâš jsñer (23) nw~ ieewjleueye nw efkeâ
cebieueJeej 14 peveJejer keâes F&o-S-efceueeogVeyeer kesâ Gheue#Ùe ceW osJeveej hegefueme keâer no
ceW cegmeueceeveeW Éeje peguetme efvekeâeuee ieÙee, efpemeceW Meeefceue Skeâ ceefnuee keâe efJeveÙeYebie
efkeâS peeves keâer Iešvee Iešer~ meneÙekeâ hegefueme efvejer#ekeâ DeMeeskeâ Deefnjs ves yeleeÙee efkeâ
meesnsue KeejIej meskeäšj 22 veF& cegbyeF& keâe efveJeemeer nw Deewj keâeHeâer uebyes meceÙe mes heerefÌ[le
ÙegJeleer keâe heerÚe keâj jne Lee~ cebieueJeej keâes ieesJeb[er mšsMeve kesâ heeme Gmeves heerefÌ[le
cegbyeF& ÛesWyetj efmLele efleuekeâ veiej kesâ efJepeÙe ue#ceer uetšheeš ceW kesâJeue 10,000 ®heS Je leerve ceefnuee kesâ meeLe ÚsÌ[ÚeÌ[ keâer~ heerefÌ[lee keâer efMekeâeÙele hej meesnsue keâes efiejHeäleej efkeâÙee
yeerÙej yeej kesâ megj#ee j#ekeâ keâer nlÙee keâj Heâjej ngS ceesyeeFue ner uegšsjeW kesâ neLe ueiee Lee, keäÙeeWefkeâ ieÙee nw~

DehejeOe MeeKee kesâ nlLes ÛeÌ{s
megj#ee j#ekeâ kesâ nlÙeejs

meele DeejesefheÙeeW ceW mes leerve DeejesefheÙeeW keâes efiejHeäleej
keâjves ceW hegefueme keâes meHeâuelee efceueer nw~ hekeâÌ[s ieS
DeejesefheÙeeW keâe veece jeceÛebõ Jecee& GHe&â ØekeâeMe Mecee&
(25), DeeMeglees<e jceekeâeble heeb[sÙe GHe&â hebef[le (26)
Je DeveJej Deueer meeefyej Deueer (40) nw~ ieewjleueye nw
efkeâ iele 29 efomebyej keâer jele leerve yepes kesâ keâjerye meele
De%eele ueesieeW ves efJepeÙe ue#ceer yeerÙej yeej ceW Iegmekeâj
uetšheeš keâj megj#ee j#ekeâ efJejWõ Øemeeo kesâmejer hej
nceuee keâj Heâjej nes ieS Les~ IeeÙeue efJejWõ keâer
jepeeJeeÌ[er Demheleeue ceW Fueepe kesâ oewjeve ce=lÙeg nes ieF&
Leer~ efleuekeâ veiej hegefueme ves ceeceuee ope& keâj peebÛe keâj
jner Leer efkeâ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW kesâ DeeosMe hej ceeceues
keâer peebÛe keâer efpeccesoejer DehejeOe MeeKee Ùetefveš-Ún
keâes meeQheer ieF&~ met$eeW kesâ Devegmeej IešveeJeeues efove

Gme efove cewvespej hetje kewâMe ueskeâj Iej Ûeuee
ieÙee Lee~ Fmeer keâes DeeOeej ceevekeâj hegefueme ves
peebÛe Meg¤ keâer lees helee Ûeuee efkeâ Ùeneb mes Skeâ
megj#ee j#ekeâ keâece ÚesÌ[keâj ieÙee Lee pees vesn¤veiej
ceW jnlee Lee~ peebÛe ceW helee Ûeuee efkeâ jeceÛebõ
Jecee& GHe&â ØekeâeMe Mecee& ner efJepeÙe ue#ceer yeej
ceW veece yeouekeâj kegâÚ efove megj#ee j#ekeâ keâe
keâece efkeâÙee Lee~ DehejeOe MeeKee Ùetefveš-Ún kesâ
Jeefj‰ hegefueme efvejer#ekeâ ßeerhele keâeues, hegefueme
DeefOekeâejer ceveesnj heešerue, Yejle kegâceej peeOeJe
Je mebkeâheeue keâer šerce ves peeue efyeÚekeâj jeceÛebõ,
DeeMeglees<e Je DeveJej keâes vesn¤veiej #es$e mes
efiejHeäleej efkeâÙee nw~ Ûeej DeejesefheÙeeW keâer leueeMe
Deye Yeer hegefueme keâj jner nw~

ÙegJeleer keâes ÚsÌ[e 3 efiejHeäleej
veF& cegbyeF& yesueehegj ceW Skeâ ÙegJeleer mes ÚsÌ[Keeveer keâjvee keâe@uespe kesâ leerve Úe$eeW keâes cenbiee
meeefyele ngDee~ hegefueme ves ÙegJeleer keâer efMekeâeÙele hej leerveeW Úe$eeW keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~ Øeehle
peevekeâejer kesâ Devegmeej ves®ue efmLele meskeäšj 44 ceW jnvesJeeueer 23 Je<eeaÙe ÙegJeleer iele efoJeme
osj jele Deheves heg®<e efce$e Heâkeâ®öerve kesâ meeLe ogheefnÙee Jeenve mes Iej pee jne Leer~ Gmeer yeerÛe
heewves yeejn yepes kesâ oewjeve oesveeW pewmes ner yesueehegj efmLele DeeÙekeâj keâe@ueesveer kesâ efvekeâš hesš^esue
hebhe hej hengbÛekeâj ceesšjmeeFefkeâue ceW hesš^esue YejJeeves ueies~ Gmeer meceÙe meeveheeÌ[e efveJeemeer meeefpeo
cegmleHeâe MesKe (23), yesueehegj kesâ efMeJeoeme hejceJeerj (22) Je ves®ue kesâ MenyeepeieebJe efveJeemeer
n<e&o ceeves (20) Jeneb hengbÛe ieS~ leerveeW keâe@uespe kesâ Úe$eeW ves ÙegJeleer kesâ meeLe ÚsÌ[Keeveer keâjles
ngS Gmekesâ Mejerj keâes Yeer Útves keâe ØeÙeeme efkeâÙee~ Ùen osKe peye ÙegJeleer kesâ heg®<e efce$e ves efJejesOe
efkeâÙee lees Gmekeâer ceveÛeueeW ves efhešeF& keâj oer~ Gmeer meceÙe ieMle hej efvekeâues yeerš ceeMe&ue ves
ceveÛeueeW keâer njkeâle osKekeâj meYeer keâes efnjemele ceW ues efueÙee~

Debyeeveer mes meerKeW keâeWkeâCeJeemeer : jeCes ]keâesunehegj ceW šes} yetLeesb hej leesÌ[HeâesÌ[
Yeer keâvekeâ(meesvee)yeveeves keâer DeekeMÙekeâlee
nw~ "eCes kesâ efMekeeF& veiej efmLele Gve>efle
cewoeve hej DeeÙeesefpele keâesbkeâCe ceneslmeke
cesb cegKÙe DeefleefLe kesâ oewj hej yees} jns
Les~ efkeefole nes efkeâ iele 16 ke<e&esb mes
"eCes cesb meerleejece jeCes keâesbkeâCe ceneslmeke
keâe DeeÙeespeve keâj jns nw~ Fmeer Dekemej
veejeÙeCe jeCes ves keâne efkeâ ceneslmeke keâe
cele}ye efmeHeâ& ceveesjbpeve Ùee cegie&s kesâ
mkeeo lekeâ meerefcele vener nesvee ÛeeefnS~
"eCes~ Skeâ vee@ve cewefš^keâ kÙeefòeâ keâesbkeâCekeeefmeÙeesb keâes peeie=le keâjves keâer
15 npeej ®heS keâer hetbpeer mes keâejesyeejer DeekeMÙekeâlee nw~ kes keâesbkeâCe keâes
#es$e cesb Glejlee nw Deewj ken 63 npeej meesvee(keâvekeâ)yeveeves keâer #ecelee jKeles nwb~
keâjesÌ[ ®heS keâer mebheeflle(keâejesyeej)keâe Fme OÙesÙe keâes jKekeâj ner keâeskeâCe ceneslmeke
b
ceeef}keâ yeve yew"lee nwb~ Ssmes Debyeeveer DeeÙeesefpele nesves ÛeeefnS~ meerleejece jeCes
heefjkeej mes keâesbkeâCekeeefmeÙeesb keâes meerKe kesâ efvepeer heÇÙeemeesb keâer mejenvee keâjles ngS
}sves keâer DeekeMÙekeâlee nw~ Fve yeeleesb keâe Gvnesbves keâne efkeâ menkeâej #es$e cesb Gvekeâe
efpeÇkeâ keâjles ngS jepÙe kesâ GodÙeesieceb$eer Ùeesieoeve }eYekeâejer meeceeefpekeâ hen} nw~
veejeÙeCe jeCes ves keâne efkeâ keâesbkeâCe keâes Fmemes hetje meceepe }eYeeefvkele nwb~

cegbyeF&: ceneje<š^ kesâ keâesunehegj cesb šes} kemet}er kesâ
efKe}eHeâ efMekemesvee kesâ Deeboes}ve ves jefkekeej keâes efnbmekeâ ™he
}s ef}Ùee~ efMekemesvee keâeÙe&keâle&eDeesb ves Ûeej šes} yetLeesb hej
leesÌ[HeâesÌ[ keâer Deewj Skeâ keâes Deeie kesâ nkee}s keâj efoÙee~
efMekemesvee ves šes} kemet}er kesâ efKe}eHeâ meescekeej keâes keâesunehegj
yebo keâe Deekeenve efkeâÙee nw~ hegef}me ves yetLeesb hej leesÌ[HeâesÌ[
keâjves kee}s kegâÚ efMekemesvee keâeÙe&keâle&eDeesb keâes efnjemele cesb
ef}Ùee nw~ heÇoMe&vekeâeefjÙeesb ves keâesunehegj peeves kee}er veew

ceeueJeCeer ceW ye{lee YetceeefHeâÙeeDeeW keâe Deelebkeâ
cegbyeF& , cee}e[ (he.) efmLele cee}keCeer
hegef}me Leeves keâer yeerš veb-4 cesb Yejveer
ceeefHeâÙeeDeesb keâe peceekeÊ[e (keâypee) mecetÛes
#es$e cesb ÛeÛe&e keâe efke<eÙe yevee ngDee nw~
heÇehle peevekeâejer kesâ Devegmeej Decyegpe
keeÊ[er , ef Û ekeäkeg â keeÊ[er ,
MebkeâjkeeÊ[er , De}er le}eke,
Oeejes}er ieebke, ceÊ{ Skeb Yeešer
F&lÙeeefo #es$eesb cesb Kee}er cewbieÇespe
kesâ Yet-KeC[esb hej DekewOe lejerkesâ
mes efyevee je@Ùeušer keâe Yegieleeve
efkeâÙes Yejveer keâjves kee}s `Yejveer
ceeefHeâÙeeDeesb ' ves Deepekeâ} cee}e[
hegef}me keâer yeerš veb-4 cesb Dehevee
Deñe pecee ef}Ùee nw, efpememes efkeâ
meke&meeceevÙe }esieesb keâe hegef}me mes
mebhekeâ& keâjvee efMekeâeÙele keâjvee
otYej nes ieÙee nw~ peyeefkeâ Fmekesâ hen}s
` Yejveer ceeefHeâÙeeDeesb ' keâer yew"keâ (Deñe)
hen}s Ûeejkeâeshe veekeâe kesâ meceerhe `mceMeeve

ceQieÇepe kee}s, Deejef#ele Skeb vees [ske}hecesš
s
b
peesve kesâ Yet-KeC[esb hej Yejveer keâjles nwb~
Gvekesâ koeje [chejesb mes }eF& peeves kee}er
efceóer DekewOe ®he mes efyevee jepÙe mejkeâej
kesâ cenmet} efkeYeeie keâes je@Ùeušer
keâe Yegieleeve efkeâÙes leLee efyevee GheÙegòeâ
`Devegceefle heÇceeCe-he$e 'kesâ ner efvekeâe}
keâj }eÙeer peeleer nw~ }esieesb keâe
keânvee nw efkeâ Gòeâ yeelesb mLeeveerÙe
hegef}me ke cenmet} efkeYeeie kesâ
DeefOekeâejer DeÛÚer lejn peeveles
nwb efkeâbleg Gvekesâ efke®Oo keâesF&
keâeÙe&keener venerb keâjleer nw keäÙeesbefkeâ
Gvekeâer Yet-ceeefHeâÙeeDeesb Skeb YejveerceeefHeâÙeeDeesb mes DeÛÚer mesefšbie
jnleer nw~ yeerš veb-4 cesb nesves
kee}e Yejveer ceeefHeâÙeeDeesb keâe
DeeMebkeâeSb keâjvee Meg® keâj efoÙee nw~ peceekeÊ[e, Yet-ceeefHeâÙeeDeesb Skeb Yejveermet$eesb kesâ Devegmeej Yejveer ceeefHeâÙee, Yet- ceeefHeâÙeeDeesb keâes efoÙee peeves kee}e
ceeefHeâÙeeDeesb mes "skeâe }skeâj mejkeâejer, DeIeesef<ele mebj#eCe ceevee pee jne nw~
Yetefce ' kesâ Deemeheeme Leer~ yeerš ve-4 kesâ
yeenj ke Deboj keâer yesbÛeesb hej Yejveer
ceeefHeâÙee ner yew"w efoKeles nwb, efpememes yeerš
veb. 4 kesâ hegef}me keâefceNÙeesb hej }esieesb ves

jekeâebhee osieer meYeer meemeboes keâes efškeâš
cegbyeF&: Deeieeceer }eskeâmeYee Ûegveekeesb
kesâ ef}S jekeâebhee 21 pevekejer keâes Deheves
Gcceerokeejesb keâer Iees<eCee keâjsieer~ Deheves
ceewpetoe meebmeoesb hej efkeMkeeme peleeles ngS

heešer& ves Gvnsb oesyeeje Ûegveeke }Ì[eves keâe
Heâwme}e efkeâÙee nw~ Fmekesâ De}ekee ceneje<š^
mejkeâej cesb heešer& kesâ keâesšs Úieve Yegpeye},
peÙeble heeefš} Deewj ieCesMe veeFkeâ pewmes
cebef$eÙeesb keâes Yeer Ûegveeke }Ì[eves hej efkeÛeej
efkeâÙee pee jne nw~ jekeâebhee keâe ceneje<š^
cesb keâebieÇsme kesâ meeLe ie"yebOeve nw Deewj

DeeF& hew[ kesâ peerheerSme ves hekeâÌ[JeeS keâej Ûeesj
cegyeF& Skeâ JÙeeheejer keâer keâej Ûeesjer keâj Yeeies Meeeflej Ûeesj GmeceW jKes
b
DeeF& hew[ kesâ peerheerSme efmemšce kesâ keâejCe cenpe 8 Iebšs ceW hekeâÌ[s ieS~ oesveeW
keâej ÛeesjeW keâes ceneje°^ kesâ jeJesj hegeueme keâer ceoo mes yeebõe hegeueme hekeâÌ[ves
f
f
ceW keâeceÙeeye jner nw~ hegeueme ves keâej ceW jKes JÙeeheejer kesâ efjJee@uJej Deewj 10
f
efpeboe keâejletme meefnle Gòeâ DeeF& hew[ Yeer yejeceo keâj efueÙee nw~ Keyej kesâ
Devegmeej ke=â<CeeØeleehe efmebn Deewj GoÙe ÛeewjefmeÙee veecekeâ keâej Ûeesj ceešgiee
b
cesjer ÛeÛe& kesâ heeme KeÌ[er Skeâ pJesuej keâer ueeue FveesJee keâej keâes meesceJeej
keâer jele keâes Ûeesjer keâj ues Yeeies Les~ yeebõe hegeueme keâej kesâ ceeefuekeâ keâe veece
f
yeleeves mes hejnspe keâj jner nw~ hegeueme ves Flevee yeleeÙee efkeâ oesveeW keâej Ûeesj
f
efmekeäÙegejšer SpeWmeer ceW keâece keâj Ûegkesâ nQ FmeefueS efyeefu[bie kesâ efmekeäÙegejšer
f
f
JeeueeW keâes Deemeeveer mes heše uesles Les~ oesveeW ceW mes Skeâ Gve efmekeäÙegejšer JeeueeW
f

meÌ[keâesb hej šes} yetLeesb keâe heÇyebOeve keâjves kee}er keâbheveer
DeeFDeejyeer FbHeâÇemš^keäÛej [ske}heme& kesâ keâeÙe&e}Ùe cesb
Yeer leesÌ[HeâesÌ[ keâer~ ceneje<š^ kesâ cegKÙeceb$eer he=Lkeerjepe
Ûe£eCe ves Deeboes}vekeâeefjÙeesb mes Meebefle yeveeS jKeves keâer
Deheer} keâer nw~ Ûe£eCe ves keâne, 'cewb keâesunehegj cesb
efmLeefle hej vepej jKe jne ntb~ nce šes} cegös keâe n}
efvekeâe}ves keâe heÇÙeeme keâj jns nwb~' keâesunehegj kesâ }esie
veew meÌ[keâesb hej šes} ketme}er kesâ efKe}eHeâ efheÚ}s leerve
ke<e&es mes Deeboes}ve Ûe}e jns nwb~ Ún efove hen}s šes}
efkejesOeer meefceefle kesâ keâjerye ope&ve Yej meomÙeesb ves YetKe
nÌ[lee} heÇejbYe keâer Leer~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ peye lekeâ
šes} kemet}er yebo venerb keâer peeleer nw leye lekeâ kes YetKe
nÌ[lee} meceehle venerb keâjsbies~ Meefvekeej keâes ceneje<š^ kesâ
ie=n jepÙe ceb$eer melespe heeefš} Deewj ßece ceb$eer nmeve
cegMeefjHeâ ves YetKe nÌ[lee} cesb Meeefce} }esieesb mes ceg}ekeâele
keâer Leer~ oesveesb ves Gvnsb DeeMkeemeve efoÙee Lee efkeâ
mejkeâej keâbheveer mes šes} kemet}er yebo keâjves kesâ ef}S
keânsieer~ Fmekesâ yeekepeto jefkekeej keâes Yeer šes} kemet}er
peejer jner Deewj Fmes osKeles ngS }esie efnbmekeâ nes ieS~

keâes Deheveer yeeleeW ceW GuePeelee Lee Deewj otmeje meeLeer efyeefu[bie Ùee efyeefu[bie
kesâ yeenj KeÌ[er cenbieer keâej keâes ues keâj jHetâÛekeäkeâj nes peelee Lee~ kegâÚ osj
yeeo oesveeW meeLe nes uesles Les Deewj keâej Gòej ØeosMe ues peekeâj yesÛe osles Les~
meesceJeej keâer jele keâes oesveeW ves ceeGbš cesjer ÛeÛe& kesâ heeme Skeâ Fceejle kesâ yeenj
KeÌ[er ueeue jbie keâer FveesJee keâej ÛegjeF& Leer~ GmeceW pJesuej ves Dehevee DeeF&
hew[ jKee Lee, efpemekeâe peerheerSme efmemšce Ûeeuet Lee~ Gmeer kesâ DeeOeej hej
yeebõe hegeueme keâes helee Ûeuee efkeâ keâej jeJesj hegeueme mšsMeve keâer no ceW nw~
f
f
yeebõe hegeueme ves Jeneb keâer hegeueme mes mebheke&â keâj Gve keâej ÛeejeW keâes hekeâÌ[ves
f
f
ceW keâeceÙeeye jner nw~ Jeefj‰ hegeueme efvejer#ekeâ jeceÛebõ {Jeues ves Fme Iešvee
f
keâer hege° keâer nw meeLe ner yeleeÙee efkeâ Fve oesveeW ves Deewj efkeâleves keâej Ûeesjer
f
keâer Iešvee keâes Debpeece efoS nQ Gmekeâer hetÚleeÚ keâer peejer nw~

oesveesb heeefšNÙeesb ves 2009 keâe }eskeâmeYee
Ûegveeke meeLe efce}keâj }Ì[e Lee~ efheÚ}er
yeej 22 meeršesb hej Ûegveeke }Ì[er jekeâebhee
kesâ Dee" meebmeo peerles Les~ }eskeâmeYee
Ûegveeke kesâ ef}S mebYeeefkele
Gcceerokeejesb kesâ veeceesb hej ÛeÛe&e
kesâ ef}S meescekeej keâes ceneje<š^
kesâ Ghe cegKÙeceb$eer Depeerle hekeej
kesâ mejkeâejer Deekeeme hej ngF&
yew"keâ cesb jekeâebhee heÇcegKe Deewj
kesâbõerÙe ke=âef<e ceb$eer Mejo hekeej
ves Yeer efnmmee ef}Ùee~
yew"keâ kesâ yeeo heešer& kesâ heÇosMe
DeOÙe#e Yeemkeâj peeOeke ves keâne, pÙeeoelej
ceewpetoe meebmeoesb keâes }eskeâmeYee Ûegveeke cesb
oesyeeje ceewkeâe efoÙee peeSiee~ oes leerve
meerš ÚesÌ[keâj }ieYeie meYeer meeršesb hej
heÇlÙeeefMeÙeesb kesâ veece hej menceefle yeve
Ûegkeâer nw~

yeÛÛes kesâ meeLe efJeJeeefnlee Iej mes ueehelee
Gunemeveiej~ Gunemeveiej keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej mes Skeâ
30 Je<eeaÙe ceefnuee kesâ Deheves 2 Je<e& kesâ yeÛÛes kesâ meeLe Iej mes ueehelee
nesves keâer Iešvee Iešer nw~ efpemekeâer efMekeâeÙele Gmekesâ heefle ves ceOÙeJeleea
hegefueme ceW ope& keâjeF& nw~ keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej jnvesJeeueer
Skeâ 30 Je<eeaÙe efJeJeeefnlee ceerje osJeer efMeJekegâceej pewmeJeeue 9
peveJejer keâer Meece 6 yepes Deheves yesšs MegYece efMeJekegâceej pewmeJeeue
(2 Je<e&) kesâ meeLe Iej mes ueehelee nes ieF& nw efpemekeâer keâeHeâer
Keespeyeerve kesâ yeeo Gmekesâ heefle efMeJekegâceej ves 10 peveJejer keâes
ceOÙeJeleea hegefueme ceW Deheveer helveer kesâ ueehelee nesves keâer efMekeâeÙele
ope& keâjeF&~ efkeâmeer keâes Yeer Fme yeejs ceW keâesF& Yeer peevekeâejer nw lees
Jen mLeeveerÙe hegefueme Ùee Gunemeveiej hegefueme veb. 0252706900hej mebheke&â keâj peevekeâejer os mekeâlee nw~

cegbyeF& Deece ueesieeW keâes efjÙeeÙele osves keâer Ùeespevee (Scevesmšer mkeâerce) kesâ
lenle Je<e& 1995 mes hetJe& keâer yeiewj Dees.meer. (Dee@keäÙethesMeve meefš&efHeâkesâš)
Jeeueer FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjves keâer ceebie keâeb«esmeer meebmeo efØeÙee oòe ves jepÙe
mejkeâej mes keâer nw~
Scevesmšer Ùeespevee kesâ Debleie&le 1 peveJejer 1995 kesâ henues ner efyevee
Deesmeer Jeeueer DeJewOe FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjves mebyebOeer he$e efJeuesheeuex mes
keâeb«esmeer efJeOeeÙekeâ ke=â<Cee nsie[s ves cegKÙeceb$eer keâes efueKee nw~ Fmeer ceeceues hej
yeesueleer ngFË efØeÙee oòe ves keâne efkeâ jepÙe mejkeâej ves 1 peveJejer 1995 kesâ
henues kesâ PeesheÌ[eW keâes mebj#eCe os jKee nw~ efyevee Deesmeer Jeeueer FceejleeW ceW
jnvesJeeues ueesieeW keâes Yeer Scevesmšer Ùeespevee keâe ueeYe efceuevee ÛeeefnS~ cegbyeF&
ceW efyevee Deesmeer Jeeueer FceejleeW ceW ueeKeeW keâer mebKÙee ceW ueesie jnles nQ,
FmeefueS Deece efjÙeeÙele osles ngS Je<e& 1995 mes hetJe& keâer efyevee Deesmeer Jeeueer
FceejleeW keâes mejkeâej Éeje efveÙeefcele efkeâÙee peevee ÛeeefnS~ cegKÙeceb$eer he=LJeerjepe
ÛeJneCe kesâ efueKes he$e kesâ ceeOÙece mes efJeOeeÙekeâ ke=â<Cee nsie[s ves yeleeÙee efkeâ
cegbyeF& ceW 5 npeej mes Yeer DeefOekeâ FceejleW yeiewj Deesmeer keâer nQ~ cegbyeF& cevehee
Éeje DeJewOe FceejleeW mes ob[ Jemetue keâj efveÙeefcele keâjves keâe keâece efkeâÙee pee
jne nw~ Fmekesâ yeeJepeto ueeKeeW ueesie efyeu[jeW keâer OeebOeueer kesâ keâejCe hejsMeeve
nQ~ nefjÙeeCee Deewj yebieueg¤ ceW Scevesmšer Ùeespevee kesâ ceeOÙece mes ueesieeW keâes
jenle oer ieF& nw~ ceneje°^ mejkeâej keâes Yeer ÛeeefnS efkeâ yeiewj Deesmeer keâer Je<e&
95 mes hetJe& keâer FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjs~

Ûesve mvewÛej keâes efnjemele
DebyejveeLe ~ Ûesve mvewefÛebie keâjles meceÙe Skeâ ÙegJekeâ keâes mLeeveerÙe ueesieeW
ves hekeâÌ[keâj hegefueme kesâ nJeeues keâj efoÙee~ DebyejveeLe kesâ efmeæeLe& veiej keâer
jnvesJeeueer Jebovee oòee heJeej (40) cekeâj meb›eâebefle kesâ efove cebefoj mes Deheves
Iej kesâ efueS meÌ[keâ mes Dee jner Leer~ jemles ceW De#eÙe Demheleeue kesâ heeme Skeâ
ÙegJekeâ meblees<e JeeIeespeer meekeâJes Jebovee kesâ keâjerye DeeÙee Deewj Gmekesâ ieues mes
meesves keâer Ûesve leLee cebieuemet$e Úervekeâj Yeeiee~ mLeeveerÙe ueesieeW ves meblees<e keâes
hekeâÌ[keâj hegefueme kesâ nJeeues keâj efoÙee~ hegefueme ves meblees<e keâes keâesš& ceW hesMe
efkeâÙee peneb Gmes 3 efove kesâ efueS hegefueme efnjemele ceW jKeves keâe DeeosMe efceuee
nw~

Kego keâes hegeueme DeefOekeâejer yeleekeâj "ieles Les
f
veF& cegbyeF& veewkeâjer efoueeves kesâ veece hej ueeKeeW ®heS SW"vesJeeues oes "ieeW
keâes hegefueme ves Oej oyeesÛee, peyeefkeâ DevÙe oes keâer leueeMe peejer nw~ efceueer
peevekeâejer kesâ Devegmeej pesSveheeršer efveJeemeer Skeâ efJeÅeeLeea keâes veewkeâjer efoueeves
kesâ veece hej Ûeej "ieeW ves Dee" ueeKe ®heS "ie efueS~ ÛeejeW "ieeW ves Deheves
Deehekeâes ›eâeFce yeÇebÛe keâe DeefOekeâejer leLee ceb$eeueÙe ceW keâeÙe&jle nesves keâer yeele
keânkeâj efJeÅeeLeea keâes DeÛÚer veewkeâjer efoueeves keâe Pet"e Jeeoe keâjles ngS oes mes
leerve efkeâMleeW ceW 8 ueeKe ®heS efueS~ efJeÅeeLeea keâe veece nefj§ebõ heešerue
(19) nw~ "ieeW kesâ veece efovesMe jcesMe ieJeme (26), efveefleve heešerue (22),
peieoerMe Keesle (21) leLee ieesjs (50) nQ~ "ieer kesâ efMekeâej nefj§ebõ heešerue
ves Gòeâ ØekeâjCe keâer efMekeâeÙele vneJee MesJee hegeueme Leeves ceW ope& keâjeF&~ hegeueme
f
f
ves ÛeejeW "ieeW kesâ efJe®æ ceeceuee ope& keâjles ngS oes "ieeW keâes efiejHeäleej keâj
efueÙee peyeefkeâ DevÙe oes keâer leueeMe keâer pee jner nw~

Meeoer mes efkeâÙee Fbkeâej, Øesecekeâe ves peeve oer
f
cegbyeF& ieesJeb[er efMeJeepeerveiej efveJeemeer Skeâ 25 Je<eeaÙe ÙegJeleer ves Øesceer kesâ
Meeoer keâjves mes Fbkeâej keâjves hej Gmeves DeelcenlÙee keâj ueer~ Øesceer jcesMe
keâeMeerveeLe peeveoej (26) keâes hegefueme ves efiejHeäleej efkeâÙee nw~ efMeJeepeerveiej
hegeueme Leeves kesâ hegeueme Gheefvejer#ekeâ efJeveeso keâebyeues ves yeleeÙee efkeâ efMeJeepeerveiej
f
f
jes[ vebyej Skeâ efveJeemeer mebieerlee nsieÌ[s Je ÛeWyetj Ieešuee ieebJe efveJeemeer jcesMe
peeveoej ceW efheÚues Skeâ meeue mes Øesce mebyebOe Lee~ mebieerlee ncesMee jcesMe hej
Meeoer kesâ efueS oyeeJe yeveeleer Leer, ØemleeJe keâes jcesMe "gkeâje oslee Lee~ 13
peveJejer keâes oesveeW efceues~ mebieerlee ves efHeâj Meeoer keâer yeele keâer lees jcesMe ves vee
keân efoÙee~ iegmmeeF& mebieerlee ves Iej ceW peekeâj Heâebmeer ueieekeâj DeelcenlÙee keâj
ueer~ hegefueme ves hebÛeveecee keâj DehejeOe ›eâceebkeâ 20/014 YeeobefJe 306 kesâ
lenle ceeceuee ope& keâj 14 keâes jcesMe keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~

DeOÙeehekeâ ves hegefueme Leeves ceW heerÙee penj
"eCes cegbyeF& kesâ Skeâ efJeÅeeueÙe ceW heÌ{eves keâe keâece keâjvesJeeues oerhekeâ
yeesjmes ves hegefueme Leeves ceW penj heerkeâj DeelcenlÙee keâjves keâe ØeÙeeme efkeâÙee~
Jele&keâ veiej hegefueme Leevee Debleie&le Deheves heefjJeej kesâ meeLe jnvesJeeues
yeesjmes Skeâ mebheefòe efJeJeeo keâes ueskeâj yesno hejsMeeve Les~ Gvekeâer efMekeâeÙele
hej hegefueme ves ceeceuee ope& keâj 3 ueesieeW keâes efiejHeäleej Yeer efkeâÙee Lee Deewj
hegefueme peebÛe peejer Leer~ cebieueJeej keâes osj Meece yeesjmes Jele&keâ veiej hegefueme
Leeves ieS Deewj hegefuemeJeeueeW mes yeeleÛeerle keâjves kesâ yeeo DeÛeevekeâ penj heer
efueÙee~ hegefueme Leeves ceW ngF& Fme Iešvee keâes osKekeâj Jeneb ceewpeto heggefuemeJeeueeW
kesâ neLe-hewj Hetâue ieS~ GvnW Heâewjve efmeefJeue Demheleeue Yespee ieÙee peneb
Gvekeâe Fueepe Ûeue jne nw~ [e@keäšjeW ves Gvekeâer neuele keâes Kelejs mes yeenj
yeleeÙee nw~

yeÛÛes kesâ meeLe efJeJeeefnlee Iej mes ueehelee
Gunemeveiej~ Gunemeveiej keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej mes Skeâ 30
Je<eeaÙe ceefnuee kesâ Deheves 2 Je<e& kesâ yeÛÛes kesâ meeLe Iej mes ueehelee nesves keâer Iešvee
Iešer nw~ efpemekeâer efMekeâeÙele Gmekesâ heefle ves ceOÙeJeleea hegefueme ceW ope& keâjeF& nw~
keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej jnvesJeeueer Skeâ 30 Je<eeaÙe efJeJeeefnlee ceerje osJeer
efMeJekegâceej pewmeJeeue 9 peveJejer keâer Meece 6 yepes Deheves yesšs MegYece efMeJekegâceej
pewmeJeeue (2 Je<e&) kesâ meeLe Iej mes ueehelee nes ieF& nw efpemekeâer keâeHeâer Keespeyeerve
kesâ yeeo Gmekesâ heefle efMeJekegâceej ves 10 peveJejer keâes ceOÙeJeleea hegefueme ceW Deheveer
helveer kesâ ueehelee nesves keâer efMekeâeÙele ope& keâjeF&~ efkeâmeer keâes Yeer Fme yeejs ceW keâesF&
Yeer peevekeâejer nw lees Jen mLeeveerÙe hegefueme Ùee Gunemeveiej hegefueme veb. 0252706900hej mebheke&â keâj peevekeâejer os mekeâlee nw~

IeeÙeue YeeF& keâes osKeves hengbÛes YeeF& keâer ceewle
cegbyeF&~ ÛeWyetj iegueMeve yeeie efveJeemeer ØecegKe meceepemesJeer keâer keâue ùoÙeieefle
®keâ peeves mes ce=lÙeg nes ieF&~ ceesncceo MeHeâer Heâe®keâer (38) ogIe&švee ceW IeeÙeue
YeeF& ceesncceo ceesnmeerve Heâe®keâer keâes osKeves Demheleeue ceW ieÙee Lee~ peneb Gmekeâer
neuele efÛebleepevekeâ neuele osKe MeHeâer ves Yeer oce leesÌ[ efoÙee~ ieewjleueye nw efkeâ
ÛeWyetj iegueMeve yeeie efveJeemeer ceesncceo MeHeâer kesâ Úesšs YeeF& ceesnmeerve meÌ[keâ
ogIe&švee ceW iebYeerj ÛeesšW DeeFË~ Gmes Fueepe kesâ efueS ÛeWyetj-hetJe& efmLele Skeâ efvepeer
Demheleeue ceW Yeleea keâjeÙee ieÙee~ Fmekeâer peevekeâejer peye MeHeâer Heâe®keâer keâes ueieer
lees Jen Yeer Demheleeue hengbÛee~ [e@keäšjeW mes yeeleÛeerle kesâ yeeo MeHeâer keâes efoue keâe
oewje heÌ[ ieÙee~ osKeles ner osKeles Gmekeâer ceewle nes ieF&~
4

owevekeâ
f

cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014
b

Deiej Ùen [er} nes peeleer lees nce
meefÛeve keâes efHeâj Kes}les osKe mekeâles Les
ces}yeve&~ oes cenerves hen}s meefÛeve lesbog}keâj ves
peye Deblejje<š^erÙe ef›eâkesâš keâes De}efkeoe keâne Lee,
leye nj peien Ùes ÛeÛe&e Leer efkeâ DeeefKej meefÛeve
ef›eâkesâš kesâ De}ekee keâjsbies keäÙee? keâF& Heâwbme Ûeenles Les
efkeâ meefÛeve keâes kees efkeâmeer
vee efkeâmeer heÇe™he cesb cewoeve
hej Kes}les osKes, Deewj nwjle
b
keâer yeele Ùes nw efkeâ Gve
Heâwbme keâe Ùes mehevee meÛe
Yeer nes mekeâlee Lee Deiej
meefÛeve ves Skeâ Dee@Heâj
mkeerkeâej keâj ef}Ùee neslee~
DeeefKej keäÙee Lee Ùes Dee@Heâj,
DeeFS peeveles nwb~
ojDeme}, Dee@mš^sef}ÙeeF& šer20 }erie efyeie
yewMe keâer HeâÇsbÛeeFpeer efme[veer Leb[j ceemšj yeêemšj
meefÛeve lesb[g}keâj keâes Deheveer šerce cesb Meeefce} keâjvee
Ûeenleer Leer }sefkeâve meefÛeve Fme yeele kesâ ef}S jepeer
venerb ngS~ Dee@mš^sef}ÙeeF& DeKeyeej efme[veer cee@efve&ie
nsjeu[ kesâ cegleeefyekeâ meefÛeve keâes efme[veer Leb[j mes
Kes}ves kesâ ef}S DeÛÚer Keemeer jkeâce efce}veer Leer~

efme[veer Leb[j efheÚ}s 25 cenerveesb cesb Kes}s ieS kegâ}
19 cewÛeesb cesb mes efmeHeâ& Skeâ ner cewÛe peerle mekeâer nw, Ssmes
cesb Gvnsb meefÛeve pewmes efkeâmeer mšej efKe}eÌ[er keâer pe™jle
nw~ efme[veer Leb[j cesb Fme meceÙe ceeFkeâ nmeer Deewj
Dee@mš^sef}Ùee keâes SMespe cesb peerle
efo}eves kee}s ceeFkeâ} keâêekeâ&
hen}s mes ner Meeefce} nwb~ Yeejle
keâe keâesF& Yeer ef›eâkesâšj efyeie
yewMe }erie mes pegÌ[e venerb nw~
SefMeÙeeF& cet} kesâ efle}keâjle>s
efo}Meeve Deewj heeefkeâmleeve kesâ
keâF& efmeleejs Fme }erie cesb meef›eâÙe
nw~
b
peeefnj nw efkeâ Deiej meefÛeve
efyeie yewMe cesb Kes}ves kesâ ef}S lewÙeej nes peeles lees vee
efmeHeâ& Gvnsb ceesšer keâceeF& nesleer, yeefukeâ ef›eâkesâš kesâ cewoeve
hej Glejves keâe Gvekeâe hen}e heÇsce Skeâ yeej efHeâj meÛe
nes peelee, efpememes Gvekesâ Heâwbme Yeer yesno KegMe nesles~
ne}ebefkeâ Deheves Heâwme}esb kesâ hekeäkesâ meefÛeve ves Fme yeej Yeer
kener Heâwme}e ef}Ùee pees Gvnsb mener }iee~

heekeâ keâesÛe heo kesâ ef}S
leerve oekesoejesb cesb nesieer 'pebie'

keâjeÛeer~ heeefkeâmleeve ef›eâkesâš
yees[& (heermeeryeer) keâer Debleefjce
heÇyebOeve meefceefle ves Fme mehleen
Deheveer yew"keâ cesb yeebieêeosMe cesb
nesves kee}s SefMeÙee keâhe Deewj
šer-20 efkeMke keâhe kesâ oewjeve

je<š^erÙe šerce kesâ cegKÙe keâesÛe
kes â heo kes â ef } S leer v e
Gcceerokeejesb keâe ÛeÙeve efkeâÙee
nw~ DeeFScemeer kesâ Skeâ met$e ves
yeleeÙee efkeâ Debleefjce meefceefle
ves veS keâesÛe kesâ ÛeÙeve kesâ

ceme}s hej yeele keâer~ Fmecesb ceesFve
Keeve, ceesnefmeve Keeve Deewj kekeâej Ùetvegme
hej leHeâmeer} mes ÛeÛe&e keâer ieF&~ met$e
keâe keânvee nw efkeâ DeeFScemeer kesâ DeOÙe#e
ves veS keâesÛe kesâ ceme}s hej meomÙeesb
MenjÙeej Keeve, penerj Deyyeeme, ne™ve
jMeero Deewj veekeso Ûeercee mes yeele keâer,
efpevekeâe ceevevee Lee efkeâ SefMeÙee keâhe
Deewj šer-20 efkeMke keâhe kesâ ceösvepej
Fme hej Heâwme}e }svee pe™jer nw~ ceesFve,
ceesnefmeve Deewj kekeâej Debleefjce keâesÛe
yeveves kesâ heÇye} oekesoej nwb, }sefkeâve
leerveesb mes yeeleÛeerle kesâ yeeo ner Debeflece
Heâwme}e ef}Ùee peeSiee~ 2015 efkeMke
keâhe kesâ ef}S oerIe&keâe}erve keâesÛe yeveeves
keâe Heâwme}e Fve štve&ecesbš kesâ yeeo ef}Ùee
peeSiee~

vekeepegöerve efmeöerkeâer
keâes DeÛÚe }ielee nw
nbmevee-nbmeevee

cegyeF&~ iewime Dee@Heâ keemeshegj kesâ yeeo mes efvele veF& TbÛeeFÙeeb neefme} keâj
b
b
jns nwb vekeepegöerve efmeöerkeâer~ Gvekeâer nj efHeâuce cesb Deoekeâejer kesâ De}ie jbie
efoKes nw~ keâF& heÇeleef…le efHeâuce meceejesnesb cesb hegjmkeâej ke mejenvee yešesj Ûegkeâer
b
f
Gvekeâer efHeâuce 'o }bÛeyee@keäme' Deye Yeejle cesb efj}erpe nes jner nw~ Gmekesâ yeeo
ken kesâleve cesnlee keâer yeeÙeesehekeâ 'ceeGbšve cewve' cesb vepej DeeSbies~ Keyej Ùen
f
s
Yeer nw efkeâ ken efyepee@Ùe veebeyeÙeej keâer efHeâuce 'Heâeskeâme' cesb keâe@ces[er keâjles vepej
f
DeeSbies~ ken keânles nw, ''Heâeskeâme kesâ yeejs cesb yeele Ûe} jner nw~ Gmekeâe
b
meypeskeäš jesÛekeâ nw~ cewb efLeSšj kesâ efoveesb cesb Ketye keâe@ces[er Yeer efkeâÙee keâjlee
Lee~ cegPes ken keâjves cesb keâeHeâer cepee Deelee Lee, }sekeâve efnoer efHeâuceesb ves cegPes
f
b

iebYeerj Deewj }eÛeej MeKme kesâ jes} cesb mesš keâj efoÙee~ ne}ebefkeâ cewb nj lejn
kesâ jes} keâjvee Ûeenlee nt~''
b
o }bÛeyee@keäme' cesb cewb MesKe kesâ efkeâjoej cesb nt~ ken peuo efjšeÙej nes jns
b
mejkeâejer DeHeâmej meepeve Heâve&eve[erpe mes SkeâeGbšme Deewj Dee@e[efšie meerKevee
d
f b
Ûeenlee nw~ MesKe yeÌ[yees}e nw, peyeefkeâ meepeve keâce yees}lee nw~ Deheveer ogeveÙee
f
cesb KeesÙee jnlee nw~ Ssmes cesb Gve oesveesb kesâ yeerÛe keâwmes šdÙetevebie yeveleer nw, efHeâuce
f
Gme yeejs cesb nw~'' vekeepegöerve Deeies keânles nw, ''o }bÛeyee@keäme' pewmeer efHeâucesb nj
b
efkeâmeer keâer pe™jle nw~ Ûeens ken efHeâucekeâej nes Ùee Dee@e[Sbme Deewj keâ}ekeâej~
b
f
Fmemes Dee@e[Sbme keâe šsmš yeo}siee~ oMe&keâ Smkesâefhemš efmevescee mes yeenj efvekeâ}
f
mekesâies~ ieêeye} heš} hej efnomleeveer efmevescee keâer Oeekeâ pecesieer~ cegPes }ielee nw
b
s
bg
efkeâ Fme efHeâuce cesb Dee@mkeâj peerleves keâer hetjer kegâkkele nw~'' Deheveer Deeves kee}er
efHeâuce 'ceeGbšve cewve' keâes vekeepegöerve keâ@ejÙej cesb ceer} keâe helLej ceeveles nw~ ken
s
f
b
yeleeles nw, ''cesjs KÙee} mes oMejLe ceebPeer keâer }ke mšesjer meyemes De}ie Deewj
b
efveMÚ} nw~ kewmes MeKme efyej}s nesles nw, pees Deheves hÙeej kesâ ef}S Deheveer efpeboieer
b
kesâ 22 mee} kegâye&eve keâj os~ ken cesjer efpeboieer cesb Deye lekeâ keâer meyemes keâef"ve
Yetecekeâe nw~ Gmes efveYeeves kesâ ef}S Meejerejkeâ Deewj ceeveefmekeâ oesveesb ™he mes cegPes
f
f
keâeHeâer cepeyetle nesvee heÌ[e~'' ieewjle}ye nw efkeâ Fme efHeâuce keâer keâneveer oMejLe
ceebPeer veecekeâ Skeâ Ssmes MeKme kesâ Fo&-efieo& Ietceleer nw, efpemeves meceÙe hej
efÛeefkeâlmee ve efce} heeves kesâ keâejCe helveer keâer ce=lÙeg nesves kesâ yeeo Dekesâ}s ner heneÌ[
keâeškeâj meÌ[keâ yeveeves keâe Heâwme}e efkeâÙee leeefkeâ efkeâmeer Deewj kesâ meeLe Ssmee ve
nes~nj keâ}ekeâej keâe jes} heês keâjves keâe Dehevee Deboepe neslee nw~ vekeepegöerve keâe
Yeer nw~ ken yeleeles nw, ''Deehe mkeeYeeefkekeâ Deoekeâejer leYeer keâj mekeâles nw, peye
b
b
SHeâš&}me jns~ efkeâjoej efveYeeles keòeâ Deheveer Deefleefjòeâ keâeefyeef}Ùele efoKeeves keâer
s b
keâeseMeMe ve keâjs~ Skeâ Skeäšj keâes keâYeer Deheves keâwjkeäšj hej nekeer venerb nesvee
f
b
s
ÛeeefnS~ leYeer Gmekeâer Deoekeâejer efveKej keâj meeceves Deeleer nw~ cewb kener lejerkeâe
Deheveelee nt~''
b

lees keäÙee me}ceeve
kesâ yeneves keâwš mes
yeo}e }svee Ûeenleer
nwb oerefhekeâe?
peye oes štšs ngS efo} efce}les
nwb leye yeveleer nwb oemleeb~ peer neb Ssmee ner kegâÚ
Ùeneb Yeer nes jne nw~ FOej keâwš kesâ neLeesb me}ceeve keâe efo}
štšves kesâ yeeo kes oo& cesb peer jns nwb Deewj GOej jCeyeerj mes yeÇskeâ
Dehe kesâ yeeo mes oerefhekeâe Yeer levne nw~ kewmes Yeer me}ceeve kesâ efo} keâe
keâesF& Yejesmee venerb nw~ efpemekesâ ef}S Yeer Gvekesâ efo} cesb Iebšer yepeleer nw kes
Dehevee efo} Gmeer DeefYeves$eer kesâ veece keâj osles nwb~
jCeyeerj keâhetj Deewj keâš^ervee keâwHeâ kesâ yeerÛe hÙeej heveheves mes me}ceeve Keeve
kesâ meeLe-meeLe oerefhekeâe keâe Yeer efo} štše nw~ Ssmee }ieves }iee nw pewmes keâwš ves
oerefhekeâe heeogkeâesCe keâe hÙeej Úerve ef}Ùee Deewj jCeyeerj keâhetj ves me}ceeve Keeve keâer
ie}&HeâÇwb[ keâes Dehevee yevee ef}Ùee nw~ Ssmes cesb keâÙeeme }ieeS pee jns nwb efkeâ Deye oerefhekeâe
Yeer keânerb keâš^ervee keâwHeâ kesâ hegjeves heÇsceer me}ceeve Keeve keâes Dehevee yeveeves keâer keâesefMeMe
lees venerb keâj jner nwb? nce Fve yeeleesb keâes nkee cesb venerb keân jns nwb~Deiej yee@}erkeg[
met$eesb keâer ceevesb lees oerefhekeâe heeogkeâesCe ves ne} ner cesb Skeâ FbšjkÙet cesb keâne Lee efkeâ
kes me}êt efceÙeeb kesâ meeLe keâece keâjves keâes yesleeye nw~ kes Skeâ DeÛÚs Dekemej kesâ
Fblepeej cesb nwb~ Fmeef}S Gvnesbves efHeâuce nwhheer vÙet FNÙej kesâ yeeo keâesF& Yeer keâjves
mes efHeâ}ne} cevee keâj efoÙee nw~ yee@}erkeg[ meghejmšej kesâ meeLe keâece keâjves
keâe mehevee nj Skeäš^sme osKeleer nw~ meghejmšej keâer ef}mš lees yengle }byeer
nw,}sefkeâve oerefhekeâe heeogkeâesCe lees yeme me}ceeve Keeve ner hemebo
DeeS~ DeeefKejkeâej keäÙeesb oerefhekeâe heeogkeâesCe ves me}ceeve
Keeve kesâ meeLe keâece keâjves kesâ ef}S efkeâmeer Deewj
efHeâuce keâes meeFve keâjves mes cevee keâj
efoÙee?

cesš^es F&mš Jesmš
DeeFheerS}-7 cesb keäÙee efkeješ
keâer Ùes KkeeFMe hetjer nes heeSieer?
veF& efo}êer~ Keyejesb keâer ceevesb lees šerce Fbef[Ùee kesâ OegDeebOeej
ye}êsyeepe efkeješ keâesn}er Fve efoveesb DeeFheerS}-7 keâes }skeâj
Deheves efo} cesb Skeâ KkeeFMe hee}s yew"s nwb, Deewj Gvekeâer Ùes

KkeeFMe nw Ùegkejepe efmebn keâes Deheveer šerce (je@Ùe} Ûew}sbpeme&
yewbie}esj) cesb Meeefce} keâjvee~
Keyejesb kesâ cegleeefyekeâ efkeješ keâesn}er ves lees Ùegkejepe efmebn mes
Fme yeejs cesb yeele Yeer keâj }er nw, Deewj kees DeeFheerS} veer}eceer
cesb Ùegkeer keâes efkeâmeer Yeer ne}le cesb Kejeroves keâer lewÙeejer keâj yew"s
nwb~ Fmemes hen}s Ùegkejepe efkeâbime F}skeve hebpeeye Deewj efHeâj meneje
hegCes kee@efjÙeme& (DeeFheerS} mes yeenj ngF& šerce) mes Kes} Ûegkesâ nwb~
kewmes efmeHeâ& efkeješ Deewj yewbie}esj keâer šerce ner Ùegkejepe keâes Kejeroves
keâer nesÌ[ cesb venerb nwb, yeefukeâ keâF& Deewj Yeer efoiiepe šercesb Fme
OegDeebOeej ye}êsyeepe keâes Deheveer šerce cesb Meeefce} keâjves kesâ ef}S
keâcej keâme Ûegkesâ nwb~ ieewjle}ye nw efkeâ Ùegkejepe keâe ne} keâe
ef›eâkesâš keâefjÙej kegâÚ Keeme venerb jne nw }sefkeâve efHeâj Yeer šer20
cesb Ùegkejepe ncesMee DeÛÚe keâjles DeeS nwb~ Fmemes hen}s keâbiee®Deesb
kesâ Yeejle oewjs kesâ oewjeve Yeer Ùegkeer ves šer20 mes Deblejje<š^erÙe
ef›eâkesâš cesb peyejomle heejer Kes}keâj keehemeer keâer Leer~ Ssmes cesb Fme
heÇe™he cesb YeejleerÙe ne}eleesb keâes osKeles ngS nj šerce veer}eceer cesb
Ùegkeer keâes Kejeroves keâer jsme cesb pegšer nesieer~ osKevee efo}Ûemhe nesiee
efkeâ Deye efkeješ Dehevee Fme KkeeFMe keâes efkeâme Deboepe cesb hetje
keâjles nwb~

meewjke ieebieg}er keâes jepÙemeYee Yespeves
keâer lewÙeejer keâj jner le=Cecet} keâebieÇme
s

cewbves leesÌ[e nw keâbHeâš& peesve: F}Ùeevee ef[›eâtpe
'yeHeâer&' cesb iebYeerj meer vepej Deeves kee}er F}Ùeevee ef[›eâtpe Heâše heesmšj
cesb De}ie ™he cesb efoKeeF& osbieer~ F}Ùeevee keânleer nwb, 'Ùen efHeâuce cesjs ef}S
Skeâ Ûegveewleer Leer~ cegPes Ùeeo nw efkeâ peye }esKeb[kee}e cesb meÌ[keâ hej efHeâuce
keâe hen}e meerve efHeâuceeÙee peevee Lee~ cewbves DeefYeveÙe lees efkeâÙee Lee, }sefkeâve
ye[sÊ hewceeves hej Fleveer YeerÌ[ kesâ meeLe keâYeer Yeer Metš venerb efkeâÙee Lee~ cesjs
ef}S yengle cegefMkeâ} jne efHeâuce cesb keâepe} keâe efkeâjoej efveYeevee~ Heâše
heesmšj keâer keâepe} Keg}keâj nbmeves Deewj meyekeâes nbmeeles ngS peerves kee}er
}Ì[keâer nw~ cewb Deheves efvepeer peerkeve cesb Fleveer Yeer yeye}er venerb ntb lees keânerb
ve keânerb efkeâjoej kesâ Deboj hengbÛevee Deheves Deehe cesb Skeâ Ûew}sbpe nw~ Fme
efkeâjoej kesâ ef}S cewbves yengle cesnvele keâer nw~ kewmes, meÛe keântb, lees cegPes
DeefYeveÙe mes pÙeeoe }esieesb kesâ yeejs cesb peeveves Ùee Gvemes efce}ves-peg}ves cesb
cepee Deelee nw~ cewb keâYeer Ûeenleer ner venerb Leer efkeâ DeefYeves$eer yevetb~ cewb ncesMee
mes efmebiej yevevee Ûeenleer Leer~ cewb oes mee} keâer GceÇ mes ieevee iee jner ntb Deewj
cesjer ceeb lees iegpejeleer keâer heÇefMeef#ele efmebiej nwb~ cesje keâebefHeâ[sbme DeYeer Yeer
efmebefieie cesb pÙeeoe nw~ nes mekeâlee nw Deeves kee}s efoveesb cesb cewb Deewj keâebefHeâ[sbš
nes mekeâtb~ cesjer hetjer }Ì[eF& Kego keâe keâbHeâš& peesve leesÌ[ves keâer nw~ keâwcejs kesâ
meeceves menpe cenmetme ve keâjvee Yeer cesje keâbHeâš& peesve Lee pees cewbves OeerjsOeerjs leesÌ[e nw~ Deehe Ùekeâerve keâerefpeS cewb yeebõe Ùee osMe kesâ efkeâmeer Yeer Úesšs
Menj kesâ Úesšs mes yeepeej cesb Ietce jner Deece }Ì[keâer pewmeer ner ntb pees efjkeäMee
kee}s Ùee meypeer kee}s mes Yeer yeejiesve keâjleer nw~ efmevescee Ùee ieêwcej Ùee Ûecekeâocekeâ Ùes keâYeer cesjs heefjkeej keâes Deewj cegPes Út lekeâ venerb heeS nwb, }sefkeâve
pees Ûeerpesb Deye lekeâ ngF& nwb kes yeme nesleer ieF& nwb Deewj cegPes Gcceero nw efkeâ
Deeies Yeer nesleer peeSbieer~'

mecemÙee
efheâšvesme hej kegâÚ pÙeeoe ner OÙeeve
osves keeueer DeefYeves$eer efyeheeMee yemeg keâer
Skeâ Deewj efheâšvesme [erkeer[er ‘DevueerMeo Le[& kee@uÙetce Dee@heâ ueke Ùeesjmesuheâ’
Deepe yeepeej ceW nesieer~ efyehme keâe
oeJee nw efkeâ ‘Deehe keâtoves kesâ
ØeefMe#eCe Deewj ùoÙe keâer Ûeeue
mes Dehevee Mejerj lejeMe mekeâles
nQ~ Deehekesâ lejeMes ngS yeove
keâer ceebmeheseMeÙeeb Fmemes cepeyetle
f
neWieer~’ Kewj, Demeue Keyej
Ùen veneR, yeefukeâ Keyej lees Ùen nw
efkeâ Fme [erkeer[er ceW efyeheeMee ves
mesefueefyeÇefšpe kesâ yepeeÙe Deheves
efpece kesâ oesmleeW keâes uesves keâe
heâwmeuee efkeâÙee nw~ efpememes efyehme
kesâ keâF& mesefueye oesmle veejepe
nQ, pees Fme [erJeer[er ceW
efoKevee Ûeenles Les~ Fmemes
efyehme kesâ efueS mecemÙee
KeÌ[er nes ieF& nw~ nes
mekeâlee nw Fve veejepe
ueesieeW ceW njceve yeJespee
Yeer Meeefceue neW~ efyehme
Deewj njceve Fve efoveeW [sš
keâj jns nQ~

keâes}keâelee ~ keâebieÇsme ke Yeepehee Éeje hetke& ef›eâkesâš keâhleeve
meewjke ieebieg}er keâes }eskeâmeYee cesb Gleejves keâer keâesefMeMeesb kesâ yeeo
le=Cecet} keâebieÇsme Gvnsb jepÙemeYee Yespeves keâer lewÙeejer keâj jner nw~
Heâjkejer cesb keece ceesÛe&e
kesâ heebÛe jepÙemeYee
meebmeoesb keâe keâeÙe&keâe}
hetje nesiee Deewj Gvekesâ
heo efjòeâ nes peeSbies,
efpeve hej le=Cecet} keâer
vepej nw~ heešer& Fve meYeer
meer š es b hej Deheves
Gcceerokeej Gleejsieer~
le=Cecet} keâebieÇsme
met$eesb kesâ cegleeefyekeâ Fve
meeršesb kesâ ef}S vesleepeer
megYee<eÛebõ yeesme kesâ
Yeleerpes megiele yeesme,
Deefleefjòeâ mee@ef}efmešj
pevej} Fbeoje peÙeefmebn
f
ke YeejleerÙe ef›eâkesâš šerce kesâ hetke& keâhleeve yebiee} šeFiej kesâ veeceesb
hej efkeÛeej keâj jner nw~ Fmekesâ Ûegveeke keâer mebYeekevee meele Heâjkejer
keâes nw~ mebKÙee ye} kesâ Devegmeej le=Cecet} keâebieÇsme heÇlÙe#e ™he mes
leerve meebmeoesb keâes jepÙemeYee cesb Yespeves keâer efmLeefle cesb nw, peyeefkeâ
ÛeewLeer meerš kesâ ef}S keece ceesÛe&e Gcceerokeej os mekeâlee nw Deewj
heebÛekeer meerš hej keâebieÇsme Yeer meeceves Dee mekeâleer nw~ Ssmes cesb cecelee
mejkeâej Fme ÛeewLeer meerš hej meewjke ieebieg}er keâes Dehevee Gcceerokeej
yeveevee Ûeenleer nw, efpememes peerle megefveefMÛele nes mekesâ~ ne}ebefkeâ
Deheves meeLeer efKe}eÌ[er ke ceemšj yeêemšj meefÛeve lesbog}keâj keâer
lejn jepÙemeYee cesb peeves kesâ mekee} hej hetke& ef›eâkesâš keâhleeve ves
ieg®keej keâes keâne efkeâ ken jepeveerefle cesb venerb Deevee Ûeenles~

Dee@mš^sef}Ùee mes Skeâ šsmš
kesâ yeo}s leerve keve[s
Kes}vee Ûeenlee nw heekeâ
keâjeÛeer~ heeefkeâmleeve ef›eâkesâš yees[& (heermeeryeer) Dee@mš^sef}Ùee
kesâ efKe}eHeâ Fme mee} kesâ Deble cesb Skeâ šsmš keâer yepeeÙe leerve
keve[s Deewj mebYekele: Skeâ šer-20 cewÛe keâer cespeyeeveer keâjsiee~
heermeeryeer kesâ Skeâ DeefOekeâejer ves keâne, 'nceves ef›eâkesâš Dee@mš^sef}Ùee
mes Dekeäštyej-vekebyej cesb Skeâ šsmš Iešekeâj Gmekeâer yepeeÙe leerve
keve[s Kes}ves
keâes keâne nw~
nce Skeâ
šer-20 cewÛe
kesâ DeeÙeespeve
keâer Yeer
keâeseMeMe keâj
f
jns nwb~'
heeefkeâmleeve
keâes hetke& efveOe&eefjle keâeÙe&›eâce kesâ Devegmeej Dee@mš^sef}Ùee kesâ
efKe}eHeâ leerve šsmš cewÛeesb keâer Iejs}t meerjerpe Kes}veer Leer,
}sefkeâve DeefOekeâejer ves keâne efkeâ efkelleerÙe pe™jleesb kesâ keâejCe
Gvnsb Dee@mš^sef}Ùee mes Skeâ šsmš keâce keâjkesâ leerve keve[s Kes}ves
keâe DeeieÇn keâjvee heÌ[e nw~ DeefOekeâejer ves keâne efkeâ meerjerpe
mebÙegòeâ Dejye Deceerjele (ÙetSF&) cesb Kes}er peeSieer, keäÙeesbefkeâ
keâesF& Deewj lešmLe mLeeve keâe efkekeâuhe Ghe}yOe venerb nw~ megj#ee
keâejCeesb mes 2009 kesâ yeeo mes keâesF& Yeer šsmš Kes}ves kee}er
šerce heeefkeâmleeve oewjs hej venerb DeeF& nw~
17  jan 2014
17  jan 2014

Recommandé

19 april 2018 skk par
19 april 2018 skk19 april 2018 skk
19 april 2018 skkSantosh Tiwari
42 vues4 diapositives
15 may 2016 pavitra samay par
15 may 2016 pavitra samay15 may 2016 pavitra samay
15 may 2016 pavitra samaySantosh Tiwari
246 vues8 diapositives
13 dec 2018 skk par
13 dec 2018 skk13 dec 2018 skk
13 dec 2018 skkSantosh Tiwari
58 vues4 diapositives
17 may 2018 skk par
17 may 2018 skk17 may 2018 skk
17 may 2018 skkSantosh Tiwari
57 vues4 diapositives
4 jan 2018 skk par
4 jan 2018 skk4 jan 2018 skk
4 jan 2018 skkSantosh Tiwari
246 vues4 diapositives
26 jan 2014 par
26 jan 201426 jan 2014
26 jan 2014abhimanbharat2011
368 vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

24 may 2018 s ke ke par
24 may 2018 s ke ke24 may 2018 s ke ke
24 may 2018 s ke keSantosh Tiwari
44 vues4 diapositives
20 jan 2014 par
20  jan 201420  jan 2014
20 jan 2014Arindam Banerjee
325 vues6 diapositives
15 nov 2017 skk par
15 nov 2017 skk15 nov 2017 skk
15 nov 2017 skkSantosh Tiwari
73 vues4 diapositives
MAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPER par
MAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPERMAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPER
MAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPERsiraj chaudhary
308 vues8 diapositives
13 jan 2014 metro par
13  jan 2014 metro13  jan 2014 metro
13 jan 2014 metroArindam Banerjee
253 vues6 diapositives
MAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPER par
MAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPERMAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPER
MAHARASHTRA CRIMES NEWSPAPERsiraj chaudhary
241 vues8 diapositives

Tendances(20)

En vedette

Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det.... par
Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det....Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det....
Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det....Pino Ciampolillo
53 vues8 diapositives
12 feb 2014 mehfooz par
12 feb 2014 mehfooz12 feb 2014 mehfooz
12 feb 2014 mehfoozArindam Banerjee
364 vues8 diapositives
Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n... par
Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n...Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n...
Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n...Pino Ciampolillo
32 vues43 diapositives
Trends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato Rabelo par
Trends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato RabeloTrends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato Rabelo
Trends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato RabeloCPqD
843 vues51 diapositives
Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44 par
Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44 Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44
Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44 Pino Ciampolillo
406 vues264 diapositives
Materias par
MateriasMaterias
Materiasmodavirgem
120 vues6 diapositives

En vedette(20)

Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det.... par Pino Ciampolillo
Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det....Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det....
Scioglimento consiglio comunale isola durante d'arpa bonuso pietro riso det....
Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n... par Pino Ciampolillo
Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n...Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n...
Inquinamento sostanze odorigene aia italcementi antonino cuspilici decreto n...
Trends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato Rabelo par CPqD
Trends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato RabeloTrends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato Rabelo
Trends in Future CommunicationsInternational Workshop - Renato Rabelo
CPqD843 vues
Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44 par Pino Ciampolillo
Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44 Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44
Caravello selespurghi mutolo micalizzi riccobono enea pag 44
Pino Ciampolillo406 vues
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal... par Pino Ciampolillo
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
Tar roma si pronuncia sulla liceita' dello scioglimento del consiglio comunal...
English dos and_don_t par jorge2596
English dos and_don_tEnglish dos and_don_t
English dos and_don_t
jorge2596169 vues
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D... par Pino Ciampolillo
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
Scioglimento c.c. isola cooperative edilizia convenzionata a isola delle femm... par Pino Ciampolillo
Scioglimento c.c. isola cooperative edilizia convenzionata a isola delle femm...Scioglimento c.c. isola cooperative edilizia convenzionata a isola delle femm...
Scioglimento c.c. isola cooperative edilizia convenzionata a isola delle femm...
Pino Ciampolillo144 vues
áLbum de fotografías par Rocio Belen
áLbum de fotografíasáLbum de fotografías
áLbum de fotografías
Rocio Belen146 vues
3 проба par wond4yd
3 проба3 проба
3 проба
wond4yd724 vues
Quality label nottingham par alinesta
Quality label nottinghamQuality label nottingham
Quality label nottingham
alinesta175 vues
Scioglimento consiglio comunale isola fognario carini durante puglisi bonuso ... par Pino Ciampolillo
Scioglimento consiglio comunale isola fognario carini durante puglisi bonuso ...Scioglimento consiglio comunale isola fognario carini durante puglisi bonuso ...
Scioglimento consiglio comunale isola fognario carini durante puglisi bonuso ...
Convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-convenzione-a... par Pino Ciampolillo
Convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-convenzione-a...Convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-convenzione-a...
Convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-convenzione-a...

Plus de Arindam Banerjee

8 page (1) par
8 page (1)8 page (1)
8 page (1)Arindam Banerjee
362 vues1 diapositive
INDIA LOCAL par
INDIA LOCALINDIA LOCAL
INDIA LOCALArindam Banerjee
470 vues12 diapositives
Chatra ekta par
Chatra ektaChatra ekta
Chatra ektaArindam Banerjee
397 vues4 diapositives
Chatra ekta par
Chatra ektaChatra ekta
Chatra ektaArindam Banerjee
365 vues4 diapositives
Karm se kam tak par
Karm se kam takKarm se kam tak
Karm se kam takArindam Banerjee
426 vues4 diapositives
15 june - 14 chatra ekta (1) par
15 june - 14 chatra ekta (1)15 june - 14 chatra ekta (1)
15 june - 14 chatra ekta (1)Arindam Banerjee
362 vues4 diapositives

Plus de Arindam Banerjee(20)

17 jan 2014

 • 1. meesceeveer efØebefšbie Øesme Deeceb$eCe cetuÙe owefvekeâ ceOÙece SJeb Úesšs mlej kesâ DeKeyeej Úeheves kesâ efueS efJeÕemeveerÙe mLeeve 7GÅeesie YeJeve, Mecee& Fb[mš^erÙeue Fmšsš, JeeueYeó jes[, ieesjsieebJe (F&) cegbyeF& veb. 400063. cees.9320241710/ 9699796991 ÌãÓãà : 01 Debkeâ - 232 ‚ã½ãð¦ãÌãããä¥ã visit us at-www.metroeastwest.blogspot.in cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014 b cegbyeF&, DeeoMe& Ieesše}s cesb Heâbmes ceneje<š^ kesâ hetke& cegKÙeceb$eer DeMeeskeâ Ûe£eCe peuo ner Fme oeie mes Úgškeâeje hee mekeâles nwb~ jepÙehee} Éeje cegkeâocee Ûe}eves keâer Devegceefle osves mes Fvkeâej efkeâS peeves kesâ yeeo meeryeerDeeF ves efkeMes<e Deoe}le cesb DeMeeskeâ Ûe£eCe keâe veece Ûeepe&Meerš cesb ope& DeejesefheÙeesb keâer metÛeer mes nševes kesâ ef}S Depeer& oer nw~ meeryeerDeeF kesâ kekeâer} Yejle yeeoeceer ves efkeMes<e Deoe}le kesâ pepe Smemeer meer efoIes keâer Deoe}le cesb Ùen Depeer& oer nw~ Deoe}le Meefvekeej keâes Fme hej Heâwme}e megvee mekeâles nwb~ DeeoMe& Ieesše}s cesb meeryeerDeeF ves 13 DeejesefheÙeesb kesâ efKe}eHeâ peg}eF&, 2012 cesb 10 npeej heve>esb keâe Deejeshehe$e oeefKe} efkeâÙee Lee~ Fvecesb Skeâ keâvnwÙee}e} efie[keeveer keâe efveOeve nes Ûegkeâe nw~ Mes<e 12 DeejesefheÙeesb keâer metÛeer cesb DeMeeskeâ Ûe£eCe Dekesâ}s jepeveerefle%e nwb~ meeryeerDeeF ves kegâÚ efove hen}s jepÙehee} mes Ûe£eCe kesâ efKe}eHeâ cegkeâocee Ûe}eves keâer Devegceefle ceebieer Leer, efpemes Keeefjpe keâj efoÙee ieÙee Lee~ keâevetveer efkeMes<e%eesb keâe ceevevee nw efkeâ meeryeerDeeF kegâÚ Deewj mee#edÙe pegšekeâj jepÙehee} mes efveCeNÙe hej hegveefke&Ûeej keâjves keâe DeeieÇn keâj mekeâleer nw~ ne}ebefkeâ, ‡ãŠü¡Ìãñ ¹ãÆÌãÞã¶ã 2 Deeoceer kesâke} efoceeie keâer veme Heâšves Deewj efo} keâer OeÌ[keâve ®keâves mes venerb cejlee yeefukeâ Gcceerosb efove cesb Yeer Útš ieF& OetpeCeer Decesejkeâer veeieefjkeâ ves f keâer Leer nce}s keâer Pet"er efMekeâeÙele cegyeF&~ ceneveiej kesâ hekeF& F}ekesâ cesb b cebie}keej megyen nce}s kesâ efMekeâej ngS Decesejkeâer veeieefjkeâ [seke[ hesejme f f f ves hege}me cesb Fme keejoele keâer Pet"er f efMekeâeÙele ope& keâjeF& Leer~ Fme Iešvee kesâ yeeo njkeâle cesb DeeF& cegyeF& hege}me b f ves peebÛe cesb Decesejkeâer veeieefjkeâ kesâ Pet" f keâe Keg}emee efkeâÙee nw~ hege}me keâe f keânvee nw efkeâ [seke[ kesâ meeLe }tš keâe f heÇÙeeme venerb efkeâÙee ieÙee Lee, yeefukeâ Gvnesves Fmekeâer Pet"er keâneveer hege}me b f keâes megveeF& Leer~ ne}ebekeâ Fmekesâ heerÚs f Gvekeâer cebMee keäÙee Leer? hege}me DeYeer f Fmekeâer peebÛe keâj jner nw~ ieewjle}ye nw efkeâ }eme&ve Sb[ štyeÇes keâbheveer cesb keâece keâjves kee}s [seke[ Deheves oes f meeefLeÙeesb kesâ meeLe hekeF& kesâ nesš} cesb "njs ngS Les~ [seke[ ves hege}me keâes f f oer Deheveer efMekeâeÙele cesb keâne Lee efkeâ cebie}keej megyen peye ken pee@eiebie kesâ f ef}S nesš} mes yeenj efvekeâ}s Les, leye Gve hej leerve yeoceeMeesb nce}e efkeâÙee Lee Deewj heme& Deewj meesves keâer Ûesve Úerveves keâe heÇÙeeme efkeâÙee Lee~ Sensex 21289.49(256.61) Nifty6320.90(79.05) Gold29001.00(-95.00) Silver 44750.00(-191.00) (Rs/$)61.52(-0.39) ½ãìʾã-2.50/- ¹ãðÓŸ -6 DeeoMe& Ieesšeuee ceeceues ceW ÛeJneCe keâes efce} mekeâleer nw jenle Ghepes veeo menpe yeng Yeeble Depehee peehe Yeerlej nes Meeble jece jece heo Meefòeâ peieeJes jece jece Oegve peYeer jceeJes ÂðÁ Ñ RNI.No.MAHHIN/2013/50954 2 lelkeâe} veS mee#edÙe pegše heevee peebÛe Spesbmeer keâes cegefMkeâ} }ie jne nw~ Fmeef}S meeryeerDeeF ves efkeMes<e Deoe}le mes DeejesefheÙeesb keâer metÛeer mes DeMeeskeâ Ûe£eCe keâe veece nševes keâer Devegceefle ceebieer nw~ Ùeefo keâesš& peebÛe Spesbmeer kesâ DeeieÇn keâes ceeve }slee nw lees Ùen keâebieÇsme Deewj DeMeeskeâ Ûe£eCe kesâ keâeHeâer jenle Yeje nesiee~ meeryeerDeeF keâe Ùen keâoce mejkeâej hej efkehe#e Éeje }ieeS pee jns Fme Deejeshe keâer hegef<š ner keâjsiee efkeâ ken DeeoMe& Ieesše}s cesb Heâbmes jepevesleeDeesb keâes yeÛeevee Ûeenleer nw~ ieewjle}ye nw efkeâ efkeOeevemeYee kesâ Meerlekeâe}erve me$e kesâ Debeflece efove jepÙe cebef$eceb[} ves oes meomÙeerÙe DeeoMe& peebÛe DeeÙeesie keâer efjheesš& keâes mkeerkeâej keâjves mes Fvkeâej keâj efoÙee Lee~ yeeo cesb keâebieÇsme GheeOÙe#e jeng} ieebOeer Éeje peebÛe efjheesš& hej hegveefke&Ûeej keâjves kesâ megPeeke hej he=Lkeerjepe Ûe£eCe keâer mejkeâej ves keâej&keeF& efjheesš& kesâ Gvnerb DebMeesb hej Dece} keâer cebMee peleeF&, efpevecesb efmeHeâ& DeefOekeâeefjÙeesb keâes oes<eer ceevee ieÙee nw~ leerve hetke& cegKÙecebef$eÙeesb DeMeeskeâ Ûe£eCe, megMeer} kegâceej efMebos Skeb efMekeepeerjeke heeefš} efve}ebieskeâj mecesle kegâÚ DevÙe vesleeDeesb kesâ efKe}eHeâ DeheÙe&ehle megyetle nesves keâe nkee}e oskeâj jepÙe mejkeâej Fvekesâ efKe}eHeâ keâej&keeF& mes hen}s ner Fvkeâej keâj Ûegkeâer nw~ heekeâ keâer ceefn}e he$ekeâej kesâ meeLe kesâbõ keâjsiee efkeMes<e%elee kee}s heoesb cesb Deej#eCe hej Heâwme}e nw MeefMe Le™j keâe DeHeâsÙej: megveboe veF& efouueer, kesâõerÙe ceb$eer MeefMe Le™j Skeâ yeej efHeâj efkekeeoesb cesb efIej ieS nwb~ Fme yeej kesâbõerÙe ceb$eer Deheveer hele>er megveboe heg<keâj keâer Deesj mes }ieeS ieS mevemeveerKespe Deejesheesb keâer kepen mes efkekeeo cesb Heâbmeles venj Dee jns nw~ MeefMe Le™j keâer hele>er megveboe heg<keâj ves keâefLele leewj Deejeshe }ieeles ngS yegOekeej keâes keâne efkeâ Gvekesâ heefle keâe Skeâ heeefkeâmleeveer ceefn}e he$ekeâej kesâ meeLe Skeä m eš^ e cesefjš} DeHeâsÙej nw~ Skeâ meceeÛeej he$e cesb Úheer efjheesš& kesâ cegleeefyekeâ megveboe heg<keâj ves keâne efkeâ Deye ken Deheves heefle Skeb kesâbõerÙe ceb$eer MeefMe Le™j mes le}ekeâ }svee Ûeenleer nwb~ Fmemes hen}s MeefMe Le™j ves oekee efkeâÙee Lee efkeâ Gvekeâe efšdkešj DekeâeGbš efkeâmeer ves nwkeâ keâj ef}Ùee nw~ MeefMe Le™j kesâ efšdkešj DekeâeGbš mes kegâÚ Ûeewkeâeves kee}s šdkeerš yegOekeej keâer Meece keâes heesmš efkeâÙee ieÙee~ heesmš efkeâS ieS meYeer šdkeerš Skeâ heeefkeâmleeveer he$ekeâej cesnj lejej mes mebyebefOele Lee~ MeefMe Le™j kesâ efšdkešj DekeâeGbš keâes nwkeâ efkeâS peeves kesâ yeeo Fmekesâ ceeOÙece mes Skeâ heeefkeâmleeveer he$ekeâej keâes kegâÚ ie}le mebosMe Yeer heesmš efkeâÙes ieS~ meesMe} ceeref[Ùee cesb Fve mebosMeesb kesâ heesmš nesves kesâ veF& efouueer, mhesefMeef}šer Deewj meghej mhesefMeef}šer heoesb hej Deej#eCe kesâ ceme}s hej iesbo kesâbõ kesâ hee}s cesb nw~ megheÇerce keâesš& ves mhesefMeef}šer Deewj meghej mhesefMeef}šer heoesb cesb Deej#eCe keâe Heâwme}e kesâbõ mejkeâej hej ÚesÌ[ efoÙee nw~ Deye kesâbõ mejkeâej keâes leÙe keâjvee nw efkeâ ken Scme meefnle DevÙe mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer heoesb hej Deej#eCe osvee Ûeenleer nw Ùee venerb~ megheÇerce keâesš& ves mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer heoesb cesb Deej#eCe keâes Ûegveewleer osves kee}er Scme Heâwkesâušer keâer ÙeeefÛekeâe hej meeLe ner len}keâe ceÛe ieÙee~ yeeo cesb MeefMe Le™j ves Deheves hespe hej Deheves heÇMebmekeâesb keâes efšdkeš keâjles ngS keâne, ceeHeâ keâjvee oesmlees, cesje efškešj SkeâeGbš b d nwkeâ keâj ef}Ùee ieÙee nw Deewj Ùen DemLeeÙeer ™he mes efveef<›eâÙe jnsiee~ mecemÙee meg}Peves lekeâ menÙeesie keâjsb~ Fmekesâ meeLe ner efkekeeefole šdkeerš keâes nše efoÙee ieÙee nw~ Fmekesâ yeeo Fme efkekeeo keâer keâÌ[er cesb meg v eb o e heg < keâj ves Keg}emee keâjles ngS keâne efkeâ ve lees cesje, ve ner Gvekesâ heefle keâe DekeâeGbš nwkeâ efkeâÙee ieÙee nw ~ yeef u keâ keemleefkekeâlee ces, Gvnesves b b Le™j kesâ DekeâeGbš keâes }e@ie Fve keâjkesâ cewmespe keâes heesmš efkeâÙee peesekeâ f }enew j DeeOeeef j le ceefn}e he$ekeâej ves Gvekesâ heefle keâes Yespee Lee~ Gvnesves b Ssmee Fmeef}S efkeâÙee leeefkeâ ogefveÙee osKes efkeâ keâwmes cesnj cesjs heefle kesâ heerÚs heÌ[er nw~ megveboe ves keâne, cewb Fmes yeo&eMle venerb keâj mekeâleer~ Ùen Skeâ heeefkeâmleeveer ceefn}e nw Deewj DeeFSmeDeeF keâer Spesš nw~ Ùen ceefn}e cesjs b heefle keâe heerÚe keâj jner nw~ Deehe peeveles ner nwb efkeâ heg®<e keâwmes nesles nw~ Gvnesves keâne efkeâ cewves Fbe[Ùeve heÇeer ceÙej b b b f f veF& efouueer, [sveceekeâ& keâer 51 }erie kesâ oewjeve Yeer kegâÚ ceece}esb keâes vepeoerkeâ mes osKee ke<eer&Ùe efkeosMeer ceefn}e heÙe&škeâ kesâ nw~ cewb Fme lejn keâer Iešvee Deheves meeLe Ieefšle nesves keâer meeLe keâefLele leewj hej iewbiejshe kesâ b Fpeepele venerb os mekeâleer, cewb kegâÚ Deewj venerb keântieer~ ceece}s cesb yegOekeej keâes hegef}me ves b nes efkeâ Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s cesb keâne ieÙee Lee efkeâ mejkeâej keâes mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer heoesb cesb Deej#eCe }eiet venerb keâjvee ÛeeefnS~ peg}eF& kesâ Heâwme}s keâes mhesMesef}šer Deewj meghej mheMesef}šer heoesb cesb Deej#eCe keâer ceveener keâe DeeosMe ceevee pee jne Lee~ Heâwme}s kesâ yeeo keâF& o}esb ves keâevetve cesb mebMeesOeve keâj Deej#eCe }eiet keâjves keâer ceebie keâer Leer, efpemekesâ yeeo kesâbõ ves megheÇerce keâesš& cesb hegveefke&Ûeej ÙeeefÛekeâe oeefKe} keâer Leer~ ieg®keej keâes vÙeeÙecetefle& SÛeS} ollet keâer DeOÙe#elee kee}er heebÛe meomÙeerÙe efkeosMeer ceefn}e kesâ meeLe iewbiejshe ceece}s cesb 4 efiejHeäleej Yeepehee, efMeke mesvee kesâ efveMeeves hej Dejefkebo kesâpejerkee} veF& efo}êer~ 2014 kesâ Deece Ûegveekeesb cesb Deece Deeoceer heešer& (Deehe) mes mebYeeefkele Kelejesb kesâ ceösvepej Yeepehee Deewj Gmekeâer menÙeesieer heešer& efMeke mesvee ves ieg®keej keâes Dejefkebo kesâpejerkee} hej keâjeje nce}e yees} efoÙee~ Yeepehee keâer Deesj mes jepÙe meYee cesb veslee heÇeflehe#e De®Ce pesš}er ves Dee›eâeceCe keâer keâceeve mebYee}er~ peyeefkeâ Deehe hej nce}e yees}ves kesâ ef}S efMeke mesvee megheÇercees Gæke "ekeâj Kego cewoeve cesb Glejs~ yekeâew} pesš}er, osMe keâes kewkeâefuhekeâ jepeveerefle osves keâe Deehe keâe keeoe Heâêehe meeefyele nes jne~ kesâpejerkee} keâer heešer& Ssmee keâjves mes }Ì[KeÌ[e jner nw~ yeo}s cesb Ûee}yeepeer, efoKeekešerheve Deewj Dejepekeâlee keâer efmLeefle yeveleer efoKeeF& os jne nw~ peyeefkeâ efMeke mesvee megheÇercees ves cegbyeF& cesb DeeÙeesefpele Skeâ keâeÙe&›eâce cesb Deehe hej hejes#e nce}e yees}e~ Gvnesbves keâne efkeâ jeleesbjele kegâkegâjceglles keâer lejn Gie DeeF& heeefšNÙeesb keâer kepen mes celeoelee YeÇefcele nes ieÙee nw~ pesš}er ves Skeâ }sKe kesâ peefjÙes kesâpejerkee} hej efveMeevee meeOee nw~ Gvekeâe keânvee nw, 'cegPes Kego Yeer Gcceero Leer efkeâ kewkeâefuhekeâ jepeveerefle kesâ keeos keâe meceepe hej ienje Demej heÌ[siee~ hejbhejeiele heeefšNÙeeb Deewj Gvekesâ veslee jepeveerefle peg}eF&, 2013 cesb Heâwme}e efoÙee Lee, efpemecesb Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s mes menceefle peleeF& ieF& Leer~ cee}tce cesb MegefÛelee Deewj pekeeyeosner kesâ cenlke keâes mecePesbies~ }sefkeâve osMe keâes eflekeâÌ[ceyeepeer Deewj yeveekešerheve osKeves keâes efce} jner nw~ Dejepekeâlee keâer jen yeveleer heÇleerle nes jner nw~' pesš}er kesâ Devegmeej, 'cegPes [j nw efkeâ Deehe veecekeâ Fme heÇÙeesie keâer DemeHeâ}lee keâes keânerb MegefÛelee Deewj pekeeyeosner keâer jepeveerefle keâer DemeHeâ}lee kesâ ™he cesb heefjYeeef<ele ve keâj efoÙee peeS~ efmeÙeemeer o}esb keâes Deehe keâer DemeHeâ}lee keâes Fme ™he cesb heefjYeeef<ele keâjves mes yeÛevee ÛeeefnS~' Deehe vesleeDeesb hej nce}ekej nesles ngS Gvnesbves keâne efkeâ hen}s heešer& ieef"le keâjves Deewj yeeo cesb Gmekesâ ef}S meomÙeesb Deewj efkeÛeejOeeje keâer Keespe keâjves kesâ Deheves ner peesefKece nwb~ pesš}er keâe keânvee Lee efkeâ Deehe cesb Ssmes }esieesb keâe peceIeš }ie ieÙee nw pees De}ieekekeeoer meesÛe kee}s mkeÙebYet efkeÛeejkeâ nwb~ efo}êer mejkeâej kesâ keâevetve ceb$eer meesceveeLe Yeejleer hej nce}e yees}les ngS Yeepehee veslee ves keâne, 'veF& heešer& ves Deheves ef}S Skeâ veÙee #es$eeefOekeâej leÙe efkeâÙee nw, efpemekesâ lenle pepeesb keâes keâeÙe&heeef}keâe kesâ mece#e le}ye efkeâÙee peevee Meeefce} nw~ kewmes jenle keâer yeele nw efkeâ YeerÌ[ leb$e Éeje Kego keâes veerefle efvece&elee yeveeves keâe heÇÙeesie DemeHeâ} nes ieÙee nw~' 'Deehe keâer Deesj mes osMe keâes kewkeâefuhekeâ jepeveerefle osves keâe keeoe efkeâÙee ieÙee Lee~ }sefkeâve yeo}s cesb Ûee}yeepeer Deewj efoKeekešerheve kesâ meeLe Dejepekeâlee keâe ceeie& heÇMemle neslee efoKe jne nw~' Deheves nesš} }ewšles meceÙe jemlee Yet} ieF& Deewj veF& efo}êer js}kes mšsMeve kesâ heeme hengbÛe ieF&~ Fme yeerÛe keâF& }Ì[kesâ Gmes Ûeekeât efoKeekeâj megvemeeve F}ekesâ cesb }s ieS~ hen}s lees ceefn}e kesâ meeLe }tšheeš keâer ieF&, Gmekesâ yeeo iewiejshe keâer keejoele b keâes Debpeece efoÙee ieÙee~ otleekeeme kesâ DeefOekeâeefjÙeesb ves efo}êer hegef}me keâes ceece}s keâer peevekeâejer oer. peevekeâejer efce}les ner hegef}me mekeâles ef}Ùee ieÙee nw~ f G}êsKeveerÙe nw efkeâ heerefÌ[lee cesb Dee ieF&~ hege}me kesâ yeÌ[s DeHeâmejesb vewMeve} cÙetefpeÙece Ietceves ieF& Leer~ ves nesš} cesb ner ceefn}e keâe yeÙeeve keâvee@š heêsme mes heneÌ[iebpe efmLele ef}Ùee~ Ûeej }esieesb keâes efiejHeâdleej keâj ef } Ùee nw ~ Fmemes hen}s efo}êer hegef}me Éeje ceece}e ope& keâjves kesâ meeLe ner hebõn }es i ees b keâes ef n jemele ces b mebekeOeeve heer" ves kesâõ keâer hegveefke&Ûeej f b ÙeeefÛekeâe keâe efvehešeje keâjles ngS efmLeefle meeHeâ keâer nw~ keâesš& ves keâne mhesefMeef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer heoesb hej Deej#eCe osves Ùee ve osves keâe Heâwme}e kesâbõ mejkeâej hej nw~ keâesš& ves peg}eF&, 2013 kesâ Heâwme}s cesb mebMeesOeve Deewj yeo}eke keâjves mes Fvkeâej keâjles ngS keâne efkeâ Gvekeâe efveCeNÙe mhe<š nw~ Gme Heâwme}s cesb Fbõe meenveer (ceb[} keâceerMeve) kesâ Heâwme}s mes menceefle peleeF& ieF& nw~ Deheveer lejHeâ mes kegâÚ venerb keâne ieÙee nw~ Deiej Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s cesb efmeHeâ& mejkeâej keâes megPeeke efoÙee ieÙee nw lees Fmecesb Yeer kener }eiet nesiee~ keâesš& ves Ùes yeele leye keâner peye kesâõ keâer Deesj mes Deefleefjòeâ mee@e}efmešj b f pevej} S}Sve jeke ves peg}eF& kesâ Heâwme}s keâe efkejesOe keâjles ngS keâne efkeâ Fbõe meenveer kesâ Heâwme}s cesb mhesMesef}šer Deewj meghej mhesMesef}šer heoesb cesb Deej#eCe }eiet venerb keâjves keâer yeele cenpe megPeeke Lee, peyeefkeâ peg}eF& kesâ Heâwme}s cesb megPeeke keâes yeeOÙekeâejer yevee efoÙee ieÙee~ keâesš& ves kesâbõ Deewj jepÙeesb keâes Heâwme}s kesâ cegleeefyekeâ keâej&keeF& keâjves keâe DeeosMe efoÙee nw~ Gvekeâer o}er} hej heer" ves keâne efkeâ Gvnesbves peg}eF& kesâ Heâwme}s cesb efmeHeâ& Flevee keâne nw efkeâ kes Fbõe meenveer kesâ ceece}s cesb efoS ieS Heâwme}s mes menceefle peleeles nwb~ iesbo Deye Yeer kesâbõ kesâ hee}s cesb nw~ Yeepehee heÇefleefveefOe ceesoer Heâb[ cesb osbies Skeâ cenerves keâe kesleve veF& ef o uueer os M e kes â pÙeeoelej jepÙeesb cesb keâce mes keâce Skeâ jw}er keâj Ûegkesâ Yeepehee kesâ heerSce Gcceerokeej vejsbõ ceesoer keâe Ûegveeke heÇÛeej Deye Deewj lespe nesiee~ keâebieÇsme hej nce}e Yeer Deewj leerKee nes mekeâlee nw~ jepeOeeveer cesb Meg›eâkeej mes nes jner heešer& keâer je<š^eÙe keâeÙe&keâeefjCeer Deewj r heefj<eo keâer yew"keâ cesb Ûegveeke jCeveerele keâes Oeej f oer peeSieer~ Iej-Iej peekeâj keesš Deewj veesš keâer ceebie keâjves mes hen}s heešer& kesâ meYeer efveke&eefÛele heÇefleefveefOe Skeâ cenerves keâe kesleve ceesoer Heâe@j heerSce Heâb[ cesb osbies~ jepeveeLe efmebn keâer DeOÙe#elee cesb ieg®keej keâes heešer& kesâ meYeer heoeefOekeâeefjÙeesb Deewj keefj… vesleeDeesb keâer yew"keâ ngF&~ yew"keâ keâe cegKÙe Spesb[e lees jepeveerelekeâ Deewj DeeefLe&keâ heÇmleeke f Lee efpemes heefj<eo cesb cebpetj keâjevee nw~ }sefkeâve, ÛeÛe&e Deeieeceer DeefYeÙeeveesb Deewj Ûegveekeer veejesb hej Yeer ngF~ pÙeeoelej veejs ceesoer Deewj & osMe hej kesâbefõle nesbies~ ceme}ve, 'Skeâ Yeejle ßes… Yeejle', 'megMeemeve mebkeâuhe, Yeepehee efkekeâuhe', Deewj ceesoer Heâe@j heerSce Deeefo~ leerve efokemeerÙe yew"keâ kesâ yeeo keâeÙe&keâle&eDeesb keâes Iej-Iej peekeâj Yeepehee Meeefmele jepÙeesb kesâ megMeemeve keâe mebosMe hengbÛeeves keâes keâne peeSiee~ ceesoer Deewj iegpejele cesb Gvekesâ megMeemeve hej Yeer keâeÙe&keâle&e kÙeehekeâ lewÙeejer kesâ meeLe celeoeleeDeesb lekeâ hengbÛesbies~ 'keve keesš, keve veesš' DeefYeÙeeve kesâ lenle keâeÙe&keâle&e keesš kesâ meeLe DeeefLe&keâ ceoo kesâ ™he cesb 10 ®heÙes mes }skeâj 1000 ®heÙes lekeâ keâe meceLe&ve Yeer ceebiesbies~ Heâwme}e ngDee nw efkeâ mejhebÛe mes }skeâj meebmeoesb lekeâ heešer& kesâ meYeer Ûegves ngS heÇefleefveefOe Skeâ cenerves keâe kesleve ceesoer Heâb[ cesb osies~ b keâebieÇme kesâ efKe}eHeâ DeefYeÙeeve s cesb Yeer lespeer }eF& peeSieer~ Fmekeâe mebkesâle heešer& heÇkeòeâe megOeebMeg ef$ekesoer ves efoÙee~ Gvnesves keâne efkeâ b keâebieÇsme peesÌ[-leesÌ[ keâer jepeveerefle mes Deye Ú}-heÇhebÛe keâer jepeveerele f hej Glej DeeF& nw~ efpeme lejn keâebieÇsme kesâ heÇOeeveceb$eer Gcceerokeej ceesoer kesâ efKe}eHeâ DeefYeÙeeve Ûe}eS pee jns nwb ken heÇhebÛe keâe efnmmee nw~
 • 2. 2 owevekeâ f cesš^es F&mš Jesmš cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014 b Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã efyepe}er keâe Peškeâe heb p eeye mejkeâej Skeâ yeej ef H eâj God Ù ees i e peiele kes â ef } S ef y epe}er keâer ojs b yeÌ { eves keâer lew Ù eejer ces b nw ~ Ss m ee keâjkes â ken heÇ o s M e ces b ef v ekes M e keâe ceenew } yeveeves kes â ef } S ef k eâS ieS Deheves ner heÇ Ù eemees b hej heeveer Heâs j leer ef o Ke jner nw ~ Ùeef o heekejkeâe@ c e keâer ne} ner ces b keâer ieF& ieg p eeef j Me ceeve }er peeleer nw lees ef y epe}er kes â oece 62 mes 70 hew m es heÇ e f l e Ùet e f v eš lekeâ yeÌ { peeSb i es pees hen}s mes ner ef k eef Y eve> heÇ k eâej keâer mecemÙeeDees b ces b ef I ejs God Ù ees i e peiele kes â ef } S ceg m eer y ele keâe keâejCe yeves b i es ~ Ùen yeele ef k eâmeer mes ef Ú heer vener b nw ef k eâ heÇ o s M e DeYeer Yeer ef y epe}er meb k eâš mes pet P e jne nw Deew j Deece pevelee kes â meeLe-meeLe God Ù ees i ees b keâes Yeer heÙe& e hle ef y epe}er vener b ef c e} hee jner nw ~ ne}ele lees Ùen nw ef k eâ God Ù ees i ees b keâes ner meyemes Deef O ekeâ ef y epe}er DekekeâeMe keâe meecevee keâjvee heÌ [ jne nw ~ Ss m ee leye nes jne nw peye mejkeâej yeej-yeej Ùen oekee keâj jner nw ef k eâ heÇ o s M e ces b Meer I eÇ ner ef y epe}er mejheê m e nes peeSieer~ ne} ner cesb Ghe cegKÙeceb$eer ves hebpeeye cesb efvekesMe keâe Dee£eve keâjles ng S os M e kes â heÇ c eg K e God Ù ees i eheef l eÙees b kes â mece#e Ùen oekee Yeer ef k eâÙee Lee ef k eâ heb p eeye ces b ef y epe}er yeekeâer jepÙees b mes memleer nw Deew j heÇ o s M e ces b ef y epe}er mejheê m e nes l es ner Fmekeâer keâceer Yeer venerb jnsieer~ mejkeâej efpeme heÇkeâej mes heÇosMe cesb efvekesMe kes â ef } S Deew o d Ù ees e f i ekeâ Iejevees b keâes Deekeâef < e& l e keâjves keâe DeLekeâ heÇ Ù eeme keâj jner nw Deew j Gvns b nj lejn keâer meg e f k eOeeSb meg } Ye keâjeves keâe oekee keâj jner nw ken heÇMebmeveerÙe nw, }sefkeâve efyepe}er kes â oece yeÌ { eves pew m es keâoce mejkeâej kes â Fve heÇ Ù eemees b hej he}er l ee Yeer }iee mekeâles nw b ~ ef o }ê e r ces b ef y epe}er keâer ojs b Ieševes keâer Iees<eCee kesâ yeeo Deye efpeme heÇkeâej mes DevÙe jepÙeesb cesb Yeer Fmekesâ ef } S heÇ Ù eeme nes l es ef o Ke jns nw b ken Yeer heb p eeye kes â ef } S Ûeg v eew l eer KeÌ [ er keâj mekeâles nw b ~ heÌ [ es m eer jepÙe nef j ÙeeCee ves lees ef y epe}er kes â oece Ieše Yeer ef o S nw b ~ mejkeâej keâes Ûeeef n S ef k eâ ken heÇ o s M e cesb efyepe}er megOeej kesâ ef}S efkeâS pee jns heÇÙeemeesb keâer ieefle lespe keâjs leeef k eâ ve ef m eHeâ& Gmekeâe ef y epe}er mejheê m e heÇ o s M e keâe mehevee het j e nes mekes â Deef h eleg ef v ekes M e kes â ef } S yeveeS ieS ceenew } keâe Yeer meceg e f Û ele }eYe G"eÙee pee mekes â ~ kesš}w[ keâer DeveosKeer b Yeejle-heekeâ meercee hej efmLele DeejSmehegje meskeäšj cesb Iejevee kesš}wb[ keâes Ye}s ner efkeMke heÙe&šve vekeäMes hej }eves kesâ oekes efkeâS ieS nesb, }sefkeâve DeYeer lekeâ Fmes Gve ceeheob[esb hej efkekeâefmele ve efkeâÙee peevee mejkeâej keâer Goemeervelee keâes ner oMe&elee nw~ Ùeneb meeFyesefjÙee Deewj DevÙe osMeesb mes npeejesb keâer mebKÙee cesb yeej nw[s[s ieerpe Ùeeefve jepenbme kesâ De}ekee keâF& heÇpeeefleÙeesb kesâ he#eer meefoNÙeesb kesâ ceewmece cesb Deeles nwb~ Ssmes cesb mewkeâÌ[esb he#eer heÇsceer osMe-efkeosMe mes Fvnsb Deheves keâwcejesb cesb keâwo keâjves kesâ ef}S Ùeneb hengbÛeles nwb~ DeHeâmeesme efkeâ Fme kesš}wb[ lekeâ hengbÛeves kesâ ef}S mejkeâej ves pees ÙeespeveeSb yeveeF& Leerb, ken Skeâ keâeiepeer hegef}boe yevekeâj jn ieF& nwb peyeefkeâ keneb jnves kee}s efkeâmeeveesb keâer n"Oeceer& Deewj kegâÚ mLeeveerÙe vesleeDeesb keâer efce}erYeiele kesâ keâejCe Ùen kesš}wb[ pees peccet mebYeeie keâe meyemes Deekeâ<e&keâ heÙe&šve mLe} nes mekeâlee nw, KešeF& cesb heÌ[e ngDee nw~ Deiej Ùeneb osMe-efkeosMe Deewj mLeeveerÙe mew}eefveÙeesb keâes Fme heÙe&šve mLe} keâer Deesj Deekeâef<e&le efkeâÙee peeS lees keneb jnves kee}s efkeâmeeveesb keâe peerkeve meHeâ} nes mekeâlee nw~ Fmekesâ efkekeâeme kesâ ef}S Ùeneb nš yeveeF& peeSb Deewj Fmes Skeâ meg®efÛehetCe& lejerkesâ mes efkekeâefmele keâj Fmekesâ Heâw}eke keâes yeÌ{eÙee peeS lees Ùen kesš}wb[ Deheves-Deehe cesb jepÙe keâe yesnlejerve heÙe&šve mLe} yeve mekeâlee nw~ ogKe keâer yeele Ùen nw efkeâ Iejevee kesš}wb[ keâes efkekeâefmele keâjves keâe mehevee keâjerye heebÛe mee} mes "b[s yemles cesb heÌ[e nw~ Fme mee} Yeer Iejevee kesš}wb[ cesb jepenbme, keâeceve kegâš, keâer} hew}erkeâve, ieÇs-nsjesve meefnle heef#eÙeesb keâer mellej heÇpeeefleÙeeb Ùeneb hengbÛeer nwb }sefkeâve heÙe&šve keâes yeÌ{ekee osves kesâ cekeâmeo mes Fmekeâe efkekeâeme venerb nes jne nw~ heef#eÙeesb keâe Iejevee kesš}wb[ cesb Deevee kegâojle keâe ner efvepeece nw Deewj heÇke=âefle kesâ meeLe Deiej efKe}keeÌ[ neslee jne lees Fmekesâ heefjCeece otjieeceer nes mekeâles nwb~ peye lekeâ efkeâmeeveesb kesâ hegveke&eme kesâ ef}S hen} venerb nesieer leye lekeâ Iejevee kesš}wb[ kesâ meheves keâes mebpeesÙee venerb pee mekeâlee~ mejkeâejer keâeiepeesb cesb Ùen kesš}wb[ 0.75 keie& efkeâ}esceeršj cesb nw ceiej keemleke cesb osKee peeS lees 70 Heâermeo #es$e }esieesb kesâ heeme nw, efpeme hej Kesleer nesleer nw~ mejkeâej keâes ÛeeefnS efkeâ ken Fme kesš}wb[ keâes efkekeâefmele keâjves kesâ DeeÌ[s Dee jner meYeer DeÌ[Ûeveesb keâes efyevee osjer otj keâjs~ Deelceke efheÚ}s kegâÚ ke<e&es cesb meeceefjkeâ ÛegveeweleÙeesb f keâe cegkeâeye}e keâjves kesâ ef}S mebheÇie mejkeâej keâer jepeveerelekeâ FÛÚeMeefòeâ Deewj heÇyebOeve f #eceleeDeesb cesb Yeejer keâceer Deeves kesâ meeLe Yeejle keâe keeåÙe keeleekejCe peefš} mes peefš} neslee pee jne nw~ efkeosMe veerele kesâ f Dence ceme}esb hej meceieÇ Deecemenceefle keâeÙece keâjves cesb mejkeâej keâer efkeHeâ}leeDeesb ves Yeer Yeejle kesâ je<š^eÙe efnleesb keâes Ûeesš r hengÛeeF& nw~ efheÚ}s mee} Ùener yeebieêeosMe b kesâ meeLe Yeejle kesâ mebyebOeesb cesb Gpeeiej ngDee Deewj ßeer}keâe kesâ meeLe efjMleesb kesâ ceece}s b cesb Yeer~ yeebieêeosMe kesâ meeLe mebyebOe le=Cecet} keâebieÇme keâer jepeveerele kesâ keâejCe heÇYeeefkele s f ngS lees ßeer}keâe mes efjMleesb hej leefce} b o}esb kesâ keâejCe ieÇnCe }iee~ efkeosMe Deewj megj#ee veerele keâes kÙekeefmLele f keâjves kee}e mebmLeeiele {ebÛee Demeblegef}le nes ieÙee nw~ efkeosMe ceb$ee}Ùe kesâ meboYe& cesb Deye Ùen venerb keâne pee mekeâlee efkeâ ken meYeer lejn keâer efkeosMe veereleÙeesb keâes cepeyetle f keâjves kesâ Deheves yegeveÙeeoer GösMÙe keâer f hetele& cesb me#ece nw~ efkeosMe ceb$ee}Ùe keâer Ùen f Yetecekeâe efove-heÇeleefove efmecešleer pee jner f f nw~ Gmes megOeejesb keâer DeekeMÙekeâlee nw, }sekeâve Gmes Dehevee yegeveÙeeoer keâece Yeer f f keâjves efoÙee peevee ÛeeefnS~ je<š^eÙe megj#ee r me}enkeâej ves ve kesâke} efkeosMe ceb$ee}Ùe keâes Deheves DeekejCe cesb }s ef}Ùee nw, yeefukeâ Gvekeâer ÚeÙee osMe kesâ efkeosMeer mebyebOeesb kesâ meYeer hen}gDeesb hej heÌ[ jner nw~ Fmemes Yeer osMe kesâ efnleesb keâes vegkeâmeeve hengÛee nw~ Deece Ûegveeke keâjerye Deeves kesâ b meeLe jepeveerelekeâ keie& kesâ meeLe-meeLe Deepe f pevelee keâe OÙeeve Deebleefjkeâ cegöesb hej kesâeb õle nesiee~ Fmekesâ Heâ}mke™he efkeosMe f veerefle Deewj meeceefjkeâ ceece}esb hej pÙeeoe ÛegveeweleÙeesb keâer lemkeerj f OÙeeve venerb efoÙee peeSiee~ Deiej Ûegveekeesb cesb efkeYeeefpele peveeosMe meeceves Deelee nw lees Deheves heÌ[esme cesb nesves kee}er IešveeDeesb keâes heÇYeeefkele keâjves keâer Yeejle keâer #ecelee Yeer Iešsieer, keäÙeeseb keâ efkeosMe veerele kesâ ceme}esb f f hej Iejs}t jepeveerelekeâ oyeeke nekeer nesies~ f b Fmekesâ meeLe ner heÌ[esmeer osMe, efkeMes<ekeâj heeefkeâmleeve cenmetme keâjsiee efkeâ Yeejle Ûeteb keâ f Deebleefjkeâ heÇeleyeæleeDeesb cesb pekeâÌ[e ngDee f nw Fmeef}S Fmeêeceeyeeo Gve ceece}esb cesb Deemeeveer mes Deeies yeÌ{ mekeâlee nw pees Yeejle kesâ efnle keâes Ûeesš hengÛeeves kee}s nwb b Deewj Gmes veF& efo}êer kesâ he}škeej kesâ Kelejs keâe Yeer meecevee venerb keâjvee heÌ[iee~ s osMe keâes 2014 cesb efkeosMe veerele f Deewj meeceefjkeâ Âef<š mes efpeve cegKÙe ÛegveeweleÙeesb f keâe meecevee keâjvee nesiee kes Gmekesâ DeemeheÌ[esme ner efmLele nw~ Glleej cesb veshee} mes b }skeâj oef#eCe cesb cee}oerke lekeâ Deewj hetjye cesb yeebieêeosMe mes }skeâj heefMÛece cesb DeHeâieeefvemleeve lekeâ Yeejle keâe heÌ[esmeer F}ekeâe jepeveerelekeâ DeefmLejlee Deewj yeo}eke f kesâ oewj mes Ùee lees iegpej Ûegkeâe nw Ùee iegpej jne nw~ Ùen efvejeMeepevekeâ nw efkeâ Yeejle cee}oerke kesâ ceece}s cesb De}ie-Le}ie Deewj DeheÇYeekeer vepej DeeÙee~ Ssmee ner kegâÚ DevÙe osMeesb kesâ meboYe& cesb Yeer jne~ Ùen mener nw efkeâ heÌ[esmeer osMeesb keâer Deebleefjkeâ jepeveerele cesb meerOeer Iegmehew" mes Deeceleewj f hej yeÛee peevee ÛeeefnS, }sekeâve Deheves f osMe kesâ efnleesb keâes cepeyetle keâjves kesâ Deewj Yeer lejerkesâ nesles nw~ Yeejle Fve lejerkeâesb keâe b meÛÛeeF& hej FbmeeHeâ keâer cegnj iegpejele obieesb kesâ yeejs cesb Denceoeyeeo keâesš& ves vejsbõ ceesoer keâes efveo&es<e ceevee~ efheÚ}s 12 ke<e&es mes yeÌ[er mebKÙee cesb kegâÚ meeceeefpekeâ mebie"ve, jepeveerelekeâ o} Deewj leLeekeâefLele yegeæpeerkeer f f keie& ves iegpejele obieesb kesâ ef}S ceesoer keâes oes<eer "njeves kesâ ef}S je<š^erÙe-Deblejje<š^erÙe mlej hej DeefYeÙeeve ÚsÌ[ jKee Lee~ Fme efveCeNÙe kesâ yeeo ceesoer ves keâesF& efkepeÙe keâe Denbkeâej ve efoKeeles ngS yengle ner Mee}ervelee mes Deheveer heerÌ[e, Goemeer, mebleehe Deewj Gme Kee}erheve hej Deheveer YeekeveeDeesb keâer DeefYekÙeefòeâ oer pees Fleveer yeÌ[er DeceevekeerÙelee osKekeâj Gvnesbves cenmetme keâer~ obies keânerb Yeer nesb kes ogYe&eiÙehetCe& nesles nwb~ ieesOeje cesb peye keâejmeskekeâesb keâes efpeboe pe}eÙee ieÙee Deewj Gmekesâ yeeo pees obies ngS, kes oesveesb ner ogYe&eiÙehetCe& Les~ iegpejele cesb keâebieÇsme kesâ Meemevekeâe} cesb ope&vees obies ngS~ Fmekesâ De}ekee keâebieÇsme kesâ jepe cesb cesj", ceef}Ùeevee, efYekeb[er, cegjeoeyeeo, Demece Deewj Yeeie}hegj Deeefo mLeeve hej ngS Yeer<eCe meebheÇoeefÙekeâ obieesb cesb npeejesb efveo&es<e }esieesb keâer peevesb ieF&b Deewj efkeâleves keâce keâes mepee efce}er, Ùen nce meYeer peeveles nwb~ 1984 kesâ efmeKe vejmebnej kesâ oesef<eÙeesb keâes mepee osves keâer }Ì[eF& Deepe lekeâ Ûe} jner nw~ Fbefoje ieebOeer keâer ogYe&eiÙehetCe& nlÙee kesâ yeeo lelkeâe}erve heÇOeeveceb$eer jepeerke ieebOeer keâe yeÙeeve efkeâ peye yeÌ[e hesÌ[ efiejlee nw, leye Oejleer efn}leer ner nw' keâer Deepe ÛeÛe&e Yeer venerb nesleer~ Glleej heÇosMe keâer mehee mejkeâej kesâ Debleie&le efheÚ}s [sÌ{ ke<ejsb cesb 100 mes DeefOekeâ obies ngS~ cegpeHeâdHeâjveiej kesâ obieesb ves mejkeâejer }ehejkeener, cebef$eÙeesb Éeje DehejeefOeÙeesb keâes yeÛeeves kesâ ef}S nmle#eshe, heÇMeemeefvekeâ Goemeervelee Deewj ›eâtjlee keâer meejer nosb heej keâj oerb~ jenle efMeefkejesb cesb "b[ mes DeuhemebKÙekeâ meceepe kesâ keâF& yeÛÛes cejs Deewj mehee keâer mejkeâej jenle osves kesâ yepeeÙe Gvekesâ efMeefkejesb keâes ner GpeeÌ[ves keâe keâeÙe& keâj jner nw~ meyemes yeÌ[e DeeMÛeÙe& nw efkeâ 12-13 ke<ejsb kesâ yeeo Yeer iegpejele kesâ obieesb keâes }skeâj efke}ehe keâjves kee}s Ùes leceece iewj-mejkeâejer mebie"ve, yegefæpeerkeer Deewj Deblejje<š^eÙe mlej hej DeefYeÙeeve Ûe}eves kee}s cegpeHeâdHeâjveiej r leLee keâebieÇsme Meemeve ces ngS obieesb hej DeeMÛeÙe&pevekeâ Ûeghheer meeOes jKeles nwb~ kegâÚ efoveesb hen}s Demece kesâ obieesb cesb yeebieêeosMe mes DeeS Iegmehewef"Ùeesb kesâ Éeje yeÌ[er mebKÙee cesb yees[es Deeefokeemeer ceejs ieS Deewj Gvekesâ Iej pe}eS ieS~ Demece keâer Fme Iešvee hej keâebieÇsme mejkeâej keâer iebYeerj Goemeervelee keâes }skeâj keâesF& DeefYeÙeeve Ûe}eves keâer yeele lees otj, MeeÙeo ner keâesF& mekee} hetÚs ieS~ mkeeYeeefkekeâ nw iegpejele mejkeâej Deewj vejsbõ ceesoer kesâ efKe}eHeâ DeefYeÙeeve heÇeÙeesefpele Lee~ Pet" keâe DeefYeÙeeve }byee vener efškeâlee Deewj meÛÛeeF& mkeÙeb meeceves Deeleer nw Deewj Ùener ngDee~ iegpejele cesb obieesb keâe ogYe&eiÙehetCe& Fefleneme jne nw~ 2002 cesb meeyejceleer SkeämeheÇsme cesb keâejmeskekeâesb kesâ pe}eS peeves Deewj Gmekesâ yeeo kesâ obieesb cesb }ieYeie 1100 }esie ceejs ieS~ obieesb keâes jeskeâves kesâ ef}S hegef}me keâer iees}er mes ner }ieYeie 200 }esie ceejs ieS, efpemecesb yeÌ[er mebKÙee cesb yengmebKÙekeâ meceepe kesâ }esie Les~ kegâ} efce}ekeâj }ieYeie Skeâ }eKe }esie efiejHeâdleej ngS, 4272 ceece}s hegef}me cesb ope& efkeâS, efpemecesb 1168 ceece}esb keâer megvekeeF& hetjer nesves kesâ yeeo mewkeâÌ[esb }esieesb keâes mepee Yeer nes Ûegkeâer nw~ DeefOekeâebMe ceece}esb cesb iegpejele hegef}me keâer keâej&keeF& mes ner mepee ngF& nw~ obieesb kesâ Ûeej ke<ejsb kesâ yeeo petve 2006 cesb megheÇerce keâesš& cesb Ùen Deejeshe }ieeÙee ieÙee efkeâ iegpejele hegef}me DeejesefheÙeesb mes efce}er ngF& nw~ megheÇerce keâesš& ves obieesb kesâ 9 iebYeerj ceece}esb keâer kÙeehekeâ peebÛe kesâ ef}S Skeâ efkeMes<e peebÛe o} keâe ie"ve efkeâÙee, efpemekeâer DeiegkeeF& meeryeerDeeF kesâ hetke& efveosMekeâ Deejkesâ jeIekeve ves keâer Leer~ jeIekeve mecesle meejs peebÛe DeefOekeâeefjÙeesb keâe ÛeÙeve Yeer megheÇece keâesš& keâer osKejsKe cesb ngDee~ r peeefkeâÙee peeHeâjer keâe Ùen Deejeshe Lee efkeâ ceesoer ves mkeÙeb yew"keâ keâjkesâ DeefOekeâeefjÙeesb keâes Ùen efveo&Me efoÙee efkeâ efnoDees keâes Útš s bg oer peeS~ SmeDeeFšer ves Fme ceece}s keâer Yeer efkemle=le peebÛe keâer, efpemekesâ Debleie&le Gvnesves mkeÙeb ceesoer mes }byeer hetÚleeÚ keâer~ b kÙeehekeâ Úeveyeerve kesâ yeeo Gvnesves ceesoer kesâ efKe}eHeâ }ies meejs b Deejesheesb keâes yesyegeveÙeeo heeÙee~ megheÇece keâesš& ves SmeDeeFšer keâer f r hetjer peebÛe keâer mejenvee keâer, efkeâbleg vÙeeÙe keâer DeekeMÙekeâlee keâes OÙeeve cesb jKeles ngS keâesš& keâe efveo&Me Lee efkeâ SmeDeeFšer keâer s efjheesš& hej peeefkeâÙee peeHeâjer keâes Deeheefllepeeefnj keâjves keâe DeefOekeâej nesiee Deewj meYeer he#eesb keâes megveves kesâ yeeo ner Denceoeyeeo keâer Deoe}le SmeDeeFšer keâer peebÛe efjheesš& keâes mkeerke=âle DeLekee Demkeerke=âle keâjves keâe efveCeNÙe keâjsieer~ leo>gmeej vÙeeÙee}Ùe ves cenerveesb keâer }byeer megvekeeF& kesâ yeeo DeYeer Ùen Heâwme}e efkeâÙee nw~ efpeleveer }byeer Deefie>hejer#ee mes ceesoer iegpejs nwb Glevee osMe keâe keâesF& DevÙe veslee MeeÙeo ner iegpeje nesiee~ efveÛe}er Deoe}le mes GÛÛelece vÙeeÙee}Ùe lekeâ Gvekeâer mejkeâej Deewj Gvekeâer mkeÙeb keâer Yetefcekeâe keâes }skeâj keâF& yeej peebÛe ngF& Deewj ken nj yeej efveo&es<e heeS ieS~ mkeeYeeefkekeâ nw efkeâ keâebieÇme heÇeÙeesepele SvepeerDees Deewj yegeæpeerekeÙeesb s f f f keâe DeefYeÙeeve Ùen ceeve yew"e Lee efkeâ Pet"e heÇÛeej megyetle yeve peeSiee, }sefkeâve Ùen meeje <e[dÙeb$e megheÇerce keâesš& kesâ efveo&sMe cesb keâece keâj jner SmeDeeFšer keâer peebÛe Deewj kÙeehekeâ yenme kesâ yeeo keâesš& kesâ efveCeNÙe mes Okemle nes ieÙee~ âLee Deelceye} Skeâ Ssmee iegCe nw pees nceejs heg®<eeLe& keâes peeieÇle jKelee nw~ Ùen iegCe cegeMkeâ} #eCeesb cesb Tpe&e keâe f ßeesle meeefyele neslee nw~ Deelceye} ncesb nj yegjeF& Deewj efkeIe>-yeeOeeDeesb mes yeÛeelee nw~ keânles nwb efkeâ cejCeemeve> Mejerj cesb Yeer vekepeerkeve keâe mebÛeej keâj os, Ssmeer Dece=le yeto nw-Deelceye}~ meÛe lees Ùen b nw efkeâ peneb keâesF& heÇeCeer nceeje meneÙekeâ venerb neslee keneb nceeje Deelceye} ncesb meneje oslee nw~ Ùen ncesb ve efmeHeâ& Â{mebkeâuheer Deewj meenmeer yeveelee nw, yeefukeâ peerkeve-mebieÇece cesb peerleves keâer DeocÙe FÛÚeMeefòeâ Yeer heÇoeve keâjlee nw~ Ùen ncesb ve efmeHeâ& DeÛÚs keâce& keâjves keâer Deesj heÇes jle keâjlee nw, yeefukeâ ncesb f heÇeflekeât} heefjefmLeefleÙeesb mes lees DeHeâieeefvemleeve kesâ megj#ee ye} Skeâ Goej Deewj }eskeâleebef$ekeâ mejkeâej kesâ DeOeerve keâeHeâer no lekeâ leeef}yeeve keâer ÛegveewefleÙeesb keâe meecevee keâj mekeâles nwb~ Fme meceÙe lees Ùen DeekeMÙekeâ nw ™he mes heeefkeâmleeve keâer meke&MeefòeâMee}er efkeâ je<š^heefle keâjpeF& mellee kesâ menpe Fmlescee} keâjves kesâ ceece}s cesb veekeâece f meeefyele ngDee nw~ veshee} Yeejle keâer megj#ee mesvee kesâ vesle=lke cesb keneb kesâ mewvÙe heÇele…eve nmleeblejCe keâer lewÙeejer keâjsb, }sefkeâve ves Yeejle kesâ meeLe ogMceveer kesâ hegjeves jbie- ken DeYeer Yeer lejn-lejn kesâ Kes} kesâ ef}nepe mes yesno Dence nw Deewj Ùen DeekeMÙekeâ Lee efkeâ Yeejle mebekeOeeve Deewj {bie veS efmejs mes efoKeeS lees veF& efo}êer kesâ Kes} jns nwb~ Yeejle keâes Gvnsb kegâÚ f osMe kesâ jepeveerelekeâ Yeefke<Ùe kesâ ef}S neLe efvejeMee kesâ De}ekee kegâÚ venerb }iee~ heefjhekeäkelee efoKeeves keâer me}en osves f meYeer o}esb kesâ yeerÛe menceefle keâeÙece MejerHeâ kesâ mellee mebYee}ves kesâ yeeo mes ner keâer pe™jle nw~ Fmekesâ meeLe ner Yeejle keâjves cesb meHeâ} jnlee, }sekeâve ken Ssmee meercee leveeke keâe ef"keâevee yeveer ngF& nw~ keâes DeHeâieeve ye}esb keâes Yeer cepeyetle f b venerb keâj mekeâe~ yeebieêeosMe kesâ ceewpetoe Flevee ner vener, heeefkeâmleeve keâer Deesj mes Ssmes yeveevee nesiee, efkeMes<ekeâj Gvnsb kes nefLeÙeej jepeveerelekeâ {ebÛes ves osMe kesâ efnleesb keâes keâesF& mebkesâle Yeer venerb efce}s efkeâ ken Deelebkeâkeeo oskeâj efpevekeâer FÛÚe keâeyeg} ves peleeF& f Yeejle kesâ meeLe pees[ves keâer keâeseMeMe keâer, kesâ peefjÙes Yeejle keâes Ieeke osves keâer Deheveer nw~ Ûeerve kesâ meeLe Yeejle kesâ mebyebOeesb kesâ Ì f f }sekeâve mebheÇie mejkeâej F}ekeâesb keâer Deo}e- Deeole-veerele lÙeeieves keâe Fjeoe jKelee ceece}s cesb ÛegveewefleÙeeb Skeâoce mhe<š nwb f yeo}er kesâ ™he cesb meercee mecemÙee kesâ nw~vekeepe MejerHeâ heeefkeâmleeve keâer efkeosMe Deewj Ùen ÛegveewefleÙeeb kesâke} meercee mebyebOeer f s Debelece meceeOeeve kesâ ef}S meYeer jepeveerelekeâ veerele hej efmeefkeef}Ùeve keâbše^ } mLeeefhele mecemÙee lekeâ meerefcele venerb nwb~ Yeejle f f f b f o}esb keâes Skeâ peien }eves cesb veekeâece keâjves keâer keâeseMeMe keâj jns nw, }sekeâve kesâ Ûeerve efkeMes<e%e Gvemes efvehešves cesb s jner~ Ssmee ner yeebieêeosMe kesâ meeLe heeveer Fmecesb mebon nw efkeâ mesvee Gvnsb Yeejle Deewj pÙeeoe keâeefyeef}Ùele venerb efoKee mekesâ~ DeHeâieeefvemleeve kesâ meeLe heeefkeâmleeve kesâ cesb Fme Lekesâ-nejs efkeÛeej keâes yeej-yeej kesâ yebškeejs keâes }skeâj Yeer ngDee Deewj Deye f Ùen DeefveefMÛele nw efkeâ Ssmee ceewkeâe efHeâj mebyebOeesb kesâ ceece}s cesb Debelece Heâwme}e }sves oesnjeves keâer Deeole ÚesÌ[ ner oer keâer Fpeepele osieer~ mhe<š nw efkeâ Yeejle keâes peeveer ÛeeefnS efkeâ ogefveÙee cesb Yeejle DeeSiee efkeâ vener? 2014 cesb Yeejle b keâer efkeosMe Deewj megj#ee veerele keâe Deme}er 2014 cesb yesno melekeâ& jnvee nesiee ke Deewj Ûeerve, oesveesb kesâ meeLe-meeLe GYejves f Fefcleneve DeHeâieeefvemleeve Deewj heeefkeâmleeve Deleerle keâer ie}efleÙeesb keâes oesnjeves mes keâer het j er ieg b p eeFMe nw ~ os k eÙeeveer cesb nesiee~ 2013 cesb Fve mebkesoveMeer} yeÛevee nesiee~ Ùen megefveefMÛele keâjvee Keesyejeie[s kesâ ceece}s ves Decesefjkeâe osMeesb kesâ meeLe Yeejle kesâ mebyebOeesb keâes Keeme leewj hej Dence nw efkeâ Yeejle keâer kesâ meeLe nceejs mebyebOeesb keâer hees} efoMee osves kesâ ceece}s cesb heÇOeeveceb$eer ceveceesnve DeHeâieeve veerefle heeefkeâmleeve kesâ meeLe Kees} ner oer nw~ Decesefjkeâe kesâ meeLe efmebn leLee Gvekeâer efkeosMe Deewj megj#ee mebyebOe megOeejves keâer DeeMeenerve Deekeâeb#ee cepeyet l e ef j Mles nceejer meeceef j keâ veerele šerce veewemeefKeÙee meeefyele ngF~ iele keâer yebOekeâ ve yeveves heeS~ Deie}s kegâÚ heÇeLeefcekeâlee DekeMÙe nwb, }sefkeâve keäÙee f f & ceF& cesb vekeepe MejerHeâ keâes Gvekeâer Ûegveekeer ceen DeHeâieeefvemleeve kesâ ef}S yesno Dence nceejs heeme Ssmeer keâtšveereflekeâ #ecelee peerle kesâ yeeo ie}s }ieeves keâer nÌ[yeÌ[er nwb~ DeheÇw} cesb je<š^heefle Ûegveeke nesves nwb nw efkeâ Decesefjkeâe keâes Ùen Denmeeme efoKeeves keâer keâesF& pe™jle venerb Leer, Deewj veešes ye}esb keâer mebKÙee Yeer Iešves keâjeÙee pee mekesâ efkeâ oskeÙeeveer keâe }sekeâve Skeâ DeYetlehetke& IešveeòeâÇce cesb }iesieer~ veešes mewvÙe ye}esb cesb keâceer Deeves ceece}e nceejs Deelcemecceeve keâe heÇMe> f MejerHeâ kesâ heoYeej mebYee}ves kesâ hen}s ner mes leeef}yeeve keâes efHeâj mes cepeyetleer nw Deewj Deiej Yeejle meKle pekeeyeer Gvnsb cegyeejkeâyeeo osves kesâ ef}S Skeâ neefme} keâjves keâe ceewkeâe efce}siee, }sefkeâve keâej&keeF& keâjlee nw lees Decesefjkeâe keâes Keeme otle Yespe efoÙee ieÙee~ mkeeYeeefkekeâ Deiej Ûegveeke meHeâ}leehetke&keâ nes peeles nwb Fmes mecePevee nesiee~ jeefMeHeâue ces<e- DeefOekeâeefjÙeeWs keâer yeele ceeveves mes cegefMkeâue nes mekeâleer nw~ veS keâece keâer Meg®Deele ceW meyekeâe menÙeesie efceuesiee~ Je=<e- ceelee-efhelee kesâ meeLe leeues-cesue yevee jnsiee~ efJeÅeeefLe&ÙeeW kesâ efueS DeOÙeÙeve kesâ #es$e ceW DeefYe®efÛe yeÌ{ieer~ veewkeâjer ceW efmLeefle DeÛÚer s jnsieer~ efceLegve- efove keâeHeâer JÙemle jnsiee~ oew[-Oethe nes mekeâleer nw~ uesekeâve Ì f keâece Deemeeveer mes neslee Ûeuee peeSiee~ efJeÅeeLeea Jeie& Dehevee meceÙe JÙeLe& kesâ keâeÙeeX ceW JÙeleerle ve keâjW~ meceÙe keâe meogheÙeesie keâjW~ keâke&â- DeeÙe kesâ meeOeveeW Je=eæ nesieer~ ceve ceW ØemeVelee yevesieer~ Keevesf heerves keâer JemlegDeeW mes hejnspe jKeW~ YeeF&-yenveebs keâer GVeefle kesâ mebyebOe ceW Yeeie oew[ nes mekeâleer nw~ ueIeg Ùee$eeDeeW kesâ Ùeesie yevebies~ Ì s efmebn- keâeÙeeX ceW mebIe<e& nes mekeâlee nw~ otmejeW kesâ meeLe efceuekeâj keâesF& veÙee keâeÙe& keâjves keâe ceewkeâe efceuesiee~ JÙeJenej ceW Goejlee DeeSieer~ hejsMeeefveÙeeb Kelce nesves mes ceeveefmekeâ LekeâeJeš otj nesieer~ keâvÙee- F° efce$eeW keâer Deesj mes ÙeLeemebYeJe mvesn, menÙeesie Øeehle nesiee~ efJejesOeer he#e mes JÙeLe& Jeeo-efJeJeeo mes yeÛeW~ DeveeJeMÙekeâ Yeeie-oew[ SJeb KeÛex keâer efmLele yevesieer~ Ì leguee- cepeyetle FjeoeW Je DeelceefJeÕeeme mes nj cegeMkeâue Deemeeve nes f mekeâleer nw~ yeeleÛeerle mes GuePes keâeÙe& Deemeeveer mes meguePee uebies~ s meePesoejer ceW veS keâece keâer ®hejsKee yeve mekeâleer nw~ Je=e§ekeâ- DeeefLe&keâ ceeceueeW ceW ®efÛe yeÌ{ieer~ heefjJeej ceW efkeâmeer keâe f s mJeemLÙe Kejeye nes mekeâlee nw~ yegeæ efJeJeskeâ Éeje efJehejerle heefjefmLeefleÙeeW f ceW efveÙeb$eCe jKe mekeWâies~ YeeF&-yenveeW keâer Deesj mes ueeYe nesiee~ Oeveg- mJeemLÙe hej OÙeeve oW~ uebyeer otjer keâer Ùee$eeDeeW keâe Ùeesie yeve mekeâlee nw~ pecee hebpeer Oeve keâe meogheÙeesie keâjW, DeveeJeMÙekeâ Oeve t JÙeÙe DeefOekeâ nes mekeâlee nw~ JÙeJenej DeÛÚe jKeW~ cekeâj- efove ueeYekeâejkeâ jnsiee~ uebyes meceÙe mes Ûeueer Dee jner mecemÙeeDeeW keâe meceeOeeve nesves keâer mebYeeJevee nw~ ueIeg Ùee$eeDeeW kesâ s yeveWies~ JeeCeer keâer ceOegjlee mes otmejeW keâe efoue peerle mekeâles nQ~ kebâg Ye- ceelee-efhelee SJeb menesoj YeeF&-yenveeW keâe efJeMes<e menÙeesieelcekeâ JÙeJenej veneR jnsiee~ mener efoMee ceW heefjßece keâjves mes ueeYe nesiee~ meceepe ceW ceeve-mecceeve ye{siee~ Oece&-keâce& ceW ®efÛe yeveeS jKeW~ ceerve- heefjJeej peveesb mes YeeJeveelcekeâ menÙeesie yevesiee~ mebleevehe#e keâer GVeefle kesâ mebyebOe ceW efÛebelele jnWies~ f keâÌ[kes heÇkeÛeve : cegefve le®Ce meeiej Deelceye} efvekeâ}ves keâer efnccele Yeer oslee nw~ Ùen nceeje Ssmee ye}keeve meeLeer nw, pees peerkeve kesâ IeveIeesj DebOesjs mes Yeer ncesb yeenj efvekeâe} mekeâlee nw~ Deelceye} efpemekeâe meeLeer nw ken keâYeer keâcepeesj venerb heÌ[lee~ nej keâer efvejeMee Gvekesâ efo}esb hej jepe venerb keâj heeleer~ Ssmes }esie Deheves Deelceye} keâer kepen mes osMe Deewj ogeveÙee f hej jepe keâjles nw~ Fmekesâ b efkehejerle Deelceye}nervelee yengle ner Kelejveekeâ jesie nw, pees ncesb keâcepeesj ner venerb keâjlee, yeefukeâ otmejesb kesâ mece#e oyyet Yeer yevee oslee nw~ Fmeef}S ncesb Fmemes yeÛevee ÛeeefnS Deewj Deheves Deelceye} keâes yejkeâjej jKevee ÛeeefnS~ Deelceye} mes Deesle-heÇele kÙeefòeâ efkeâmeer Yeer heÇelekeât} s f heefjefmLeefle keâes Deheves Deveg™he yeo} osves keâer meeceLÙe& jKelee nw~ Deelceye} ceeveke cesb meeeflkekeâ iegCeesb keâe efkekeâeme keâj Gmes mkeÙeb keâes F&Mkej kesâ heÇele meceefhe&le keâj osves f kesâ ef}S meenme yebOeelee nw Deewj F&Mkej keâer Deesj GvcegKe keâjlee nw~ Deelceye} keâe DeeweÛelÙe Yeer Fmeer cesb nw efkeâ kÙeefòeâ F&MkejesvcegKe f nes peeS~ heefjefmLeefle Ûeens keâwmeer Yeer nes, nce meyekeâes njoce Deelceye} kesâ ceeOÙece mes Deeies yeÌ{ves keâe heÇÙeeme keâjles jnvee ÛeeefnS~ mecemÙeeDeesb Deewj hejsMeeefveÙeesb mes keâleF& Ieyejevee venerb ÛeeefnS~ nce Ùeefo Fve mecemÙeeDeesb hej efkepeÙe hee }sies lees nceeje DeelceefkeMkeeme b yeÌ{iee Deewj ncesb Deelcemeblege<š s f Yeer heÇehle nesieer~ efkeâmeer mecemÙee keâes Yeej Ùee hejsMeeveer mecePevee nceejer keâeÙejlee nw, pees ncesb DemeHeâ}lee kesâ heLe keâer Deesj GvcegKe keâjleer nw~ Ùeefo nce hejsMeeefveÙeesb Deewj mecemÙeeDeesb hej nce}e keâj Gvekesâ meccegKe [šs jnsies, leye nceejer DeeefLe&keâ b Deewj vewelekeâ Gve>ele DekeMÙe f f nesieer~ nce peerkeve keâer meeceevÙe efmLeefle mes Thej G" peeSbies Deewj meye }esie ncesb hen}s mes keânerb pÙeeoe Deeoj-mecceeve osies~ mecemÙee kesâ keòeâ ncesb b OewÙe& Deewj meenme mes keâeÙe& }svee ÛeeefnS~ ceQ legcnW leeves vener ceej jne nt.leeves ceejvee Deewj @ Dee@Ke ceejvee cegeve keâer ceÙee&oe kesâ efKeueeheâ nw. ogeveÙee f f ceW efpeleves ueesie leeves ceejves mes cejles nQ Gleves MeeÙeo DeŒe-MeŒe mes Yeer vener cejves neWies pees DeebKe ceejvee, leeves ceejvee -Fve oesvees keâes mecYeeue ueslee nw.Jener DeeoMe&- ie=nmLe neslee nw.Deheveer DeebKeeW Deewj pegyeeve keâes mebYeeue keâj jKevee ÛeeefnS.meejer ieÌ[yeef[Ùee@ Fvner mes Meg™ nesleer Ì nQ. ceQ legcnW leeves vener ceej jne nt. cew lees @ leeves mecePee jne nt@ efkeâ leeves ceejves keâer Deeole DeÛÚer veneR nw.
 • 3. 3 owevekeâ f cesš^es F&mš Jesmš cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014 b DeeF& hew[ kesâ peerheerSme ves hekeâÌ[JeeS keâej Ûeesj 1 ueeKe ueesie ieeSbies ‘S cesjs Jeleve kesâ ueesieeW’ ‘DeJewOe FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjes’ cegbyeF& Skeâ JÙeeheejer keâer keâej Ûeesjer keâj Yeeies Meeeflej Ûeesj GmeceW jKes DeeF& hew[ kesâ peerheerSme efmemšce kesâ keâejCe cenpe 8 Iebšs ceW hekeâÌ[s ieS~ oesveeW keâej ÛeesjeW keâes ceneje°^ kesâ jeJesj hegefueme keâer ceoo mes yeebõe hegefueme hekeâÌ[ves ceW keâeceÙeeye jner nw~ hegefueme ves keâej ceW jKes JÙeeheejer kesâ efjJee@uJej Deewj 10 efpeboe keâejletme meefnle Gòeâ DeeF& hew[ Yeer yejeceo keâj efueÙee nw~ Keyej kesâ Devegmeej ke=â<CeeØeleehe efmebn Deewj GoÙe ÛeewjefmeÙee veecekeâ keâej Ûeesj ceešgbiee cesjer ÛeÛe& kesâ heeme KeÌ[er Skeâ pJesuej keâer ueeue FveesJee keâej keâes meesceJeej keâer jele keâes Ûeesjer keâj ues Yeeies Les~ yeebõe hegefueme keâej kesâ ceeefuekeâ keâe veece yeleeves mes hejnspe keâj jner nw~ hegefueme ves Flevee yeleeÙee efkeâ oesveeW keâej Ûeesj efmekeäÙegejšer SpeWmeer f ceW keâece keâj Ûegkesâ nQ FmeefueS efyeefu[bie kesâ efmekeäÙegefjšer JeeueeW keâes Deemeeveer mes heše uesles Les~ oesveeW ceW mes Skeâ Gve efmekeäÙegefjšer JeeueeW keâes Deheveer yeeleeW ceW GuePeelee Lee Deewj otmeje meeLeer efyeefu[bie Ùee efyeefu[bie kesâ yeenj KeÌ[er cenb i eer keâej keâes ues keâj jHetâÛekeäkeâj nes peelee Lee~ kegâÚ osj yeeo oesveeW meeLe nes uesles Les Deewj keâej Gòej ØeosMe ues peekeâj yesÛe osles Les~ meesceJeej keâer jele keâes oesveeW ves ceeGbš cesjer ÛeÛe& kesâ heeme Skeâ Fceejle kesâ yeenj KeÌ[er ueeue jbie keâer FveesJee keâej ÛegjeF& Leer~ GmeceW pJesuej ves Dehevee DeeF& hew[ jKee Lee, efpemekeâe peerheerSme efmemšce Ûeeuet Lee~ Gmeer kesâ DeeOeej hej yeebõe hegefueme keâes helee Ûeuee efkeâ keâej jeJesj hegefueme mšsMeve keâer no ceW nw~ yeebõe hegefueme ves Jeneb keâer hegefueme mes mebheke&â keâj Gve keâej ÛeejeW keâes hekeâÌ[ves ceW keâeceÙeeye jner nw~ Jeefj‰ hegefueme efvejer#ekeâ jeceÛebõ {Jeues ves Fme Iešvee keâer hegef° keâer nw meeLe ner yeleeÙee efkeâ Fve oesveeW ves Deewj efkeâleves keâej Ûeesjer keâer Iešvee keâes Debpeece efoS nQ Gmekeâer hetÚleeÚ keâer peejer nw~ cegbyeF& osMe kesâ efueS yeefueoeve osvesJeeues Decej MeneroeW keâer Ùeeo ceW ieeS ieS ieerle ‘S cesjs Jeleve kesâ ueesieeW’ keâer mJeCe& peÙebleer kesâ DeJemej hej ceneue#ceer jsmekeâesme& ceW DeeÙeesefpele Menero ieewjJe keâeÙe&›eâce ceW 1 ueeKe ueesie meecetefnkeâ ieeÙeve keâjWies~ ‘Menero ieewjJe meefceefle’ keâer meefÛeJe DevegjeOee ieesjs kesâ Devegmeej MeneroeW kesâ yeefueoeve keâes osMe keâer ÙegJee heerÌ{er veneR Yetues Fmeer GösMÙe mes Fme keâeÙe&›eâce keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee nw~ ‘Menero ieewjJe meefceefle’ SJeb ‘ueesÌ{e HeâeGb[sMeve’ Éeje 27 peveJejer keâes DeeÙeesefpele keâeÙe&›eâce ceW Yeepehee kesâ ØeOeeveceb$eer heo kesâ ØelÙeeMeer vejWõ ceesoer kesâ neLeeW mJej keâesefkeâuee uelee cebiesMekeâj keâe mecceeve efkeâÙee peeSiee~ ieerlekeâej Øeoerhe Éeje efueKes ieS ieerle ‘Ss cesjs Jeleve kesâ ueesieeW’ keâer Oegve meer jeceÛebõ ves lewÙeej keâer Leer~ Fme DeJemej hej hejceJeerj Ûe›eâ, ceneJeerj Ûe›eâ, leLee MeewÙe& heokeâ Øeehle keâjves Jeeues heefjJeejeW keâe mecceeve efkeâÙee peeSiee~ keâeÙe&›eâce ceW osMe kesâ ceMentj ieeÙekeâ Yeeie ueWies~ keânles nQ efkeâ uelee cebiesMekeâj Éeje ieeS ieS ieerle ’Ss cesjs Jeleve kesâ ueesieeW’ keâes megvekeâj lelkeâeueerve ØeOeeveceb$eer heb. peJeenjueeue vesn¤ jes heÌ[s Les~ Ùen ieerle efnbogmLeeve, heeefkeâmleeve leLee Ûeerve mes ngF& ueÌ[eF& ceW ceejs ieS MeneroeW keâer Ùeeo ceW ieeÙee ieÙee Lee~ peguetme ceW ceefnuee mes ÚsÌ[ÚeÌ[ cegbyeF&~ osJeveej hegefueme keâer no ceW 14 peveJejer keâes F&o-S-efceueeogVeyeer kesâ DeJemej hej efvekeâues peguetme ceW Skeâ ceefnuee kesâ meeLe ÚsÌ[ÚeÌ[ keâjvesJeeues Deejesheer keâes hegefueme ves efiejHeäleej efkeâÙee nw~ Deejesheer keâe veece meesnsue JeWkeâš jsñer (23) nw~ ieewjleueye nw efkeâ cebieueJeej 14 peveJejer keâes F&o-S-efceueeogVeyeer kesâ Gheue#Ùe ceW osJeveej hegefueme keâer no ceW cegmeueceeveeW Éeje peguetme efvekeâeuee ieÙee, efpemeceW Meeefceue Skeâ ceefnuee keâe efJeveÙeYebie efkeâS peeves keâer Iešvee Iešer~ meneÙekeâ hegefueme efvejer#ekeâ DeMeeskeâ Deefnjs ves yeleeÙee efkeâ meesnsue KeejIej meskeäšj 22 veF& cegbyeF& keâe efveJeemeer nw Deewj keâeHeâer uebyes meceÙe mes heerefÌ[le ÙegJeleer keâe heerÚe keâj jne Lee~ cebieueJeej keâes ieesJeb[er mšsMeve kesâ heeme Gmeves heerefÌ[le cegbyeF& ÛesWyetj efmLele efleuekeâ veiej kesâ efJepeÙe ue#ceer uetšheeš ceW kesâJeue 10,000 ®heS Je leerve ceefnuee kesâ meeLe ÚsÌ[ÚeÌ[ keâer~ heerefÌ[lee keâer efMekeâeÙele hej meesnsue keâes efiejHeäleej efkeâÙee yeerÙej yeej kesâ megj#ee j#ekeâ keâer nlÙee keâj Heâjej ngS ceesyeeFue ner uegšsjeW kesâ neLe ueiee Lee, keäÙeeWefkeâ ieÙee nw~ DehejeOe MeeKee kesâ nlLes ÛeÌ{s megj#ee j#ekeâ kesâ nlÙeejs meele DeejesefheÙeeW ceW mes leerve DeejesefheÙeeW keâes efiejHeäleej keâjves ceW hegefueme keâes meHeâuelee efceueer nw~ hekeâÌ[s ieS DeejesefheÙeeW keâe veece jeceÛebõ Jecee& GHe&â ØekeâeMe Mecee& (25), DeeMeglees<e jceekeâeble heeb[sÙe GHe&â hebef[le (26) Je DeveJej Deueer meeefyej Deueer (40) nw~ ieewjleueye nw efkeâ iele 29 efomebyej keâer jele leerve yepes kesâ keâjerye meele De%eele ueesieeW ves efJepeÙe ue#ceer yeerÙej yeej ceW Iegmekeâj uetšheeš keâj megj#ee j#ekeâ efJejWõ Øemeeo kesâmejer hej nceuee keâj Heâjej nes ieS Les~ IeeÙeue efJejWõ keâer jepeeJeeÌ[er Demheleeue ceW Fueepe kesâ oewjeve ce=lÙeg nes ieF& Leer~ efleuekeâ veiej hegefueme ves ceeceuee ope& keâj peebÛe keâj jner Leer efkeâ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW kesâ DeeosMe hej ceeceues keâer peebÛe keâer efpeccesoejer DehejeOe MeeKee Ùetefveš-Ún keâes meeQheer ieF&~ met$eeW kesâ Devegmeej IešveeJeeues efove Gme efove cewvespej hetje kewâMe ueskeâj Iej Ûeuee ieÙee Lee~ Fmeer keâes DeeOeej ceevekeâj hegefueme ves peebÛe Meg¤ keâer lees helee Ûeuee efkeâ Ùeneb mes Skeâ megj#ee j#ekeâ keâece ÚesÌ[keâj ieÙee Lee pees vesn¤veiej ceW jnlee Lee~ peebÛe ceW helee Ûeuee efkeâ jeceÛebõ Jecee& GHe&â ØekeâeMe Mecee& ner efJepeÙe ue#ceer yeej ceW veece yeouekeâj kegâÚ efove megj#ee j#ekeâ keâe keâece efkeâÙee Lee~ DehejeOe MeeKee Ùetefveš-Ún kesâ Jeefj‰ hegefueme efvejer#ekeâ ßeerhele keâeues, hegefueme DeefOekeâejer ceveesnj heešerue, Yejle kegâceej peeOeJe Je mebkeâheeue keâer šerce ves peeue efyeÚekeâj jeceÛebõ, DeeMeglees<e Je DeveJej keâes vesn¤veiej #es$e mes efiejHeäleej efkeâÙee nw~ Ûeej DeejesefheÙeeW keâer leueeMe Deye Yeer hegefueme keâj jner nw~ ÙegJeleer keâes ÚsÌ[e 3 efiejHeäleej veF& cegbyeF& yesueehegj ceW Skeâ ÙegJeleer mes ÚsÌ[Keeveer keâjvee keâe@uespe kesâ leerve Úe$eeW keâes cenbiee meeefyele ngDee~ hegefueme ves ÙegJeleer keâer efMekeâeÙele hej leerveeW Úe$eeW keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~ Øeehle peevekeâejer kesâ Devegmeej ves®ue efmLele meskeäšj 44 ceW jnvesJeeueer 23 Je<eeaÙe ÙegJeleer iele efoJeme osj jele Deheves heg®<e efce$e Heâkeâ®öerve kesâ meeLe ogheefnÙee Jeenve mes Iej pee jne Leer~ Gmeer yeerÛe heewves yeejn yepes kesâ oewjeve oesveeW pewmes ner yesueehegj efmLele DeeÙekeâj keâe@ueesveer kesâ efvekeâš hesš^esue hebhe hej hengbÛekeâj ceesšjmeeFefkeâue ceW hesš^esue YejJeeves ueies~ Gmeer meceÙe meeveheeÌ[e efveJeemeer meeefpeo cegmleHeâe MesKe (23), yesueehegj kesâ efMeJeoeme hejceJeerj (22) Je ves®ue kesâ MenyeepeieebJe efveJeemeer n<e&o ceeves (20) Jeneb hengbÛe ieS~ leerveeW keâe@uespe kesâ Úe$eeW ves ÙegJeleer kesâ meeLe ÚsÌ[Keeveer keâjles ngS Gmekesâ Mejerj keâes Yeer Útves keâe ØeÙeeme efkeâÙee~ Ùen osKe peye ÙegJeleer kesâ heg®<e efce$e ves efJejesOe efkeâÙee lees Gmekeâer ceveÛeueeW ves efhešeF& keâj oer~ Gmeer meceÙe ieMle hej efvekeâues yeerš ceeMe&ue ves ceveÛeueeW keâer njkeâle osKekeâj meYeer keâes efnjemele ceW ues efueÙee~ Debyeeveer mes meerKeW keâeWkeâCeJeemeer : jeCes ]keâesunehegj ceW šes} yetLeesb hej leesÌ[HeâesÌ[ Yeer keâvekeâ(meesvee)yeveeves keâer DeekeMÙekeâlee nw~ "eCes kesâ efMekeeF& veiej efmLele Gve>efle cewoeve hej DeeÙeesefpele keâesbkeâCe ceneslmeke cesb cegKÙe DeefleefLe kesâ oewj hej yees} jns Les~ efkeefole nes efkeâ iele 16 ke<e&esb mes "eCes cesb meerleejece jeCes keâesbkeâCe ceneslmeke keâe DeeÙeespeve keâj jns nw~ Fmeer Dekemej veejeÙeCe jeCes ves keâne efkeâ ceneslmeke keâe cele}ye efmeHeâ& ceveesjbpeve Ùee cegie&s kesâ mkeeo lekeâ meerefcele vener nesvee ÛeeefnS~ "eCes~ Skeâ vee@ve cewefš^keâ kÙeefòeâ keâesbkeâCekeeefmeÙeesb keâes peeie=le keâjves keâer 15 npeej ®heS keâer hetbpeer mes keâejesyeejer DeekeMÙekeâlee nw~ kes keâesbkeâCe keâes #es$e cesb Glejlee nw Deewj ken 63 npeej meesvee(keâvekeâ)yeveeves keâer #ecelee jKeles nwb~ keâjesÌ[ ®heS keâer mebheeflle(keâejesyeej)keâe Fme OÙesÙe keâes jKekeâj ner keâeskeâCe ceneslmeke b ceeef}keâ yeve yew"lee nwb~ Ssmes Debyeeveer DeeÙeesefpele nesves ÛeeefnS~ meerleejece jeCes heefjkeej mes keâesbkeâCekeeefmeÙeesb keâes meerKe kesâ efvepeer heÇÙeemeesb keâer mejenvee keâjles ngS }sves keâer DeekeMÙekeâlee nw~ Fve yeeleesb keâe Gvnesbves keâne efkeâ menkeâej #es$e cesb Gvekeâe efpeÇkeâ keâjles ngS jepÙe kesâ GodÙeesieceb$eer Ùeesieoeve }eYekeâejer meeceeefpekeâ hen} nw~ veejeÙeCe jeCes ves keâne efkeâ keâesbkeâCe keâes Fmemes hetje meceepe }eYeeefvkele nwb~ cegbyeF&: ceneje<š^ kesâ keâesunehegj cesb šes} kemet}er kesâ efKe}eHeâ efMekemesvee kesâ Deeboes}ve ves jefkekeej keâes efnbmekeâ ™he }s ef}Ùee~ efMekemesvee keâeÙe&keâle&eDeesb ves Ûeej šes} yetLeesb hej leesÌ[HeâesÌ[ keâer Deewj Skeâ keâes Deeie kesâ nkee}s keâj efoÙee~ efMekemesvee ves šes} kemet}er kesâ efKe}eHeâ meescekeej keâes keâesunehegj yebo keâe Deekeenve efkeâÙee nw~ hegef}me ves yetLeesb hej leesÌ[HeâesÌ[ keâjves kee}s kegâÚ efMekemesvee keâeÙe&keâle&eDeesb keâes efnjemele cesb ef}Ùee nw~ heÇoMe&vekeâeefjÙeesb ves keâesunehegj peeves kee}er veew ceeueJeCeer ceW ye{lee YetceeefHeâÙeeDeeW keâe Deelebkeâ cegbyeF& , cee}e[ (he.) efmLele cee}keCeer hegef}me Leeves keâer yeerš veb-4 cesb Yejveer ceeefHeâÙeeDeesb keâe peceekeÊ[e (keâypee) mecetÛes #es$e cesb ÛeÛe&e keâe efke<eÙe yevee ngDee nw~ heÇehle peevekeâejer kesâ Devegmeej Decyegpe keeÊ[er , ef Û ekeäkeg â keeÊ[er , MebkeâjkeeÊ[er , De}er le}eke, Oeejes}er ieebke, ceÊ{ Skeb Yeešer F&lÙeeefo #es$eesb cesb Kee}er cewbieÇespe kesâ Yet-KeC[esb hej DekewOe lejerkesâ mes efyevee je@Ùeušer keâe Yegieleeve efkeâÙes Yejveer keâjves kee}s `Yejveer ceeefHeâÙeeDeesb ' ves Deepekeâ} cee}e[ hegef}me keâer yeerš veb-4 cesb Dehevee Deñe pecee ef}Ùee nw, efpememes efkeâ meke&meeceevÙe }esieesb keâe hegef}me mes mebhekeâ& keâjvee efMekeâeÙele keâjvee otYej nes ieÙee nw~ peyeefkeâ Fmekesâ hen}s ` Yejveer ceeefHeâÙeeDeesb ' keâer yew"keâ (Deñe) hen}s Ûeejkeâeshe veekeâe kesâ meceerhe `mceMeeve ceQieÇepe kee}s, Deejef#ele Skeb vees [ske}hecesš s b peesve kesâ Yet-KeC[esb hej Yejveer keâjles nwb~ Gvekesâ koeje [chejesb mes }eF& peeves kee}er efceóer DekewOe ®he mes efyevee jepÙe mejkeâej kesâ cenmet} efkeYeeie keâes je@Ùeušer keâe Yegieleeve efkeâÙes leLee efyevee GheÙegòeâ `Devegceefle heÇceeCe-he$e 'kesâ ner efvekeâe} keâj }eÙeer peeleer nw~ }esieesb keâe keânvee nw efkeâ Gòeâ yeelesb mLeeveerÙe hegef}me ke cenmet} efkeYeeie kesâ DeefOekeâejer DeÛÚer lejn peeveles nwb efkeâbleg Gvekesâ efke®Oo keâesF& keâeÙe&keener venerb keâjleer nw keäÙeesbefkeâ Gvekeâer Yet-ceeefHeâÙeeDeesb Skeb YejveerceeefHeâÙeeDeesb mes DeÛÚer mesefšbie jnleer nw~ yeerš veb-4 cesb nesves kee}e Yejveer ceeefHeâÙeeDeesb keâe DeeMebkeâeSb keâjvee Meg® keâj efoÙee nw~ peceekeÊ[e, Yet-ceeefHeâÙeeDeesb Skeb Yejveermet$eesb kesâ Devegmeej Yejveer ceeefHeâÙee, Yet- ceeefHeâÙeeDeesb keâes efoÙee peeves kee}e ceeefHeâÙeeDeesb mes "skeâe }skeâj mejkeâejer, DeIeesef<ele mebj#eCe ceevee pee jne nw~ Yetefce ' kesâ Deemeheeme Leer~ yeerš ve-4 kesâ yeenj ke Deboj keâer yesbÛeesb hej Yejveer ceeefHeâÙee ner yew"w efoKeles nwb, efpememes yeerš veb. 4 kesâ hegef}me keâefceNÙeesb hej }esieesb ves jekeâebhee osieer meYeer meemeboes keâes efškeâš cegbyeF&: Deeieeceer }eskeâmeYee Ûegveekeesb kesâ ef}S jekeâebhee 21 pevekejer keâes Deheves Gcceerokeejesb keâer Iees<eCee keâjsieer~ Deheves ceewpetoe meebmeoesb hej efkeMkeeme peleeles ngS heešer& ves Gvnsb oesyeeje Ûegveeke }Ì[eves keâe Heâwme}e efkeâÙee nw~ Fmekesâ De}ekee ceneje<š^ mejkeâej cesb heešer& kesâ keâesšs Úieve Yegpeye}, peÙeble heeefš} Deewj ieCesMe veeFkeâ pewmes cebef$eÙeesb keâes Yeer Ûegveeke }Ì[eves hej efkeÛeej efkeâÙee pee jne nw~ jekeâebhee keâe ceneje<š^ cesb keâebieÇsme kesâ meeLe ie"yebOeve nw Deewj DeeF& hew[ kesâ peerheerSme ves hekeâÌ[JeeS keâej Ûeesj cegyeF& Skeâ JÙeeheejer keâer keâej Ûeesjer keâj Yeeies Meeeflej Ûeesj GmeceW jKes b DeeF& hew[ kesâ peerheerSme efmemšce kesâ keâejCe cenpe 8 Iebšs ceW hekeâÌ[s ieS~ oesveeW keâej ÛeesjeW keâes ceneje°^ kesâ jeJesj hegeueme keâer ceoo mes yeebõe hegeueme hekeâÌ[ves f f ceW keâeceÙeeye jner nw~ hegeueme ves keâej ceW jKes JÙeeheejer kesâ efjJee@uJej Deewj 10 f efpeboe keâejletme meefnle Gòeâ DeeF& hew[ Yeer yejeceo keâj efueÙee nw~ Keyej kesâ Devegmeej ke=â<CeeØeleehe efmebn Deewj GoÙe ÛeewjefmeÙee veecekeâ keâej Ûeesj ceešgiee b cesjer ÛeÛe& kesâ heeme KeÌ[er Skeâ pJesuej keâer ueeue FveesJee keâej keâes meesceJeej keâer jele keâes Ûeesjer keâj ues Yeeies Les~ yeebõe hegeueme keâej kesâ ceeefuekeâ keâe veece f yeleeves mes hejnspe keâj jner nw~ hegeueme ves Flevee yeleeÙee efkeâ oesveeW keâej Ûeesj f efmekeäÙegejšer SpeWmeer ceW keâece keâj Ûegkesâ nQ FmeefueS efyeefu[bie kesâ efmekeäÙegejšer f f JeeueeW keâes Deemeeveer mes heše uesles Les~ oesveeW ceW mes Skeâ Gve efmekeäÙegejšer JeeueeW f meÌ[keâesb hej šes} yetLeesb keâe heÇyebOeve keâjves kee}er keâbheveer DeeFDeejyeer FbHeâÇemš^keäÛej [ske}heme& kesâ keâeÙe&e}Ùe cesb Yeer leesÌ[HeâesÌ[ keâer~ ceneje<š^ kesâ cegKÙeceb$eer he=Lkeerjepe Ûe£eCe ves Deeboes}vekeâeefjÙeesb mes Meebefle yeveeS jKeves keâer Deheer} keâer nw~ Ûe£eCe ves keâne, 'cewb keâesunehegj cesb efmLeefle hej vepej jKe jne ntb~ nce šes} cegös keâe n} efvekeâe}ves keâe heÇÙeeme keâj jns nwb~' keâesunehegj kesâ }esie veew meÌ[keâesb hej šes} ketme}er kesâ efKe}eHeâ efheÚ}s leerve ke<e&es mes Deeboes}ve Ûe}e jns nwb~ Ún efove hen}s šes} efkejesOeer meefceefle kesâ keâjerye ope&ve Yej meomÙeesb ves YetKe nÌ[lee} heÇejbYe keâer Leer~ Gvekeâe keânvee nw efkeâ peye lekeâ šes} kemet}er yebo venerb keâer peeleer nw leye lekeâ kes YetKe nÌ[lee} meceehle venerb keâjsbies~ Meefvekeej keâes ceneje<š^ kesâ ie=n jepÙe ceb$eer melespe heeefš} Deewj ßece ceb$eer nmeve cegMeefjHeâ ves YetKe nÌ[lee} cesb Meeefce} }esieesb mes ceg}ekeâele keâer Leer~ oesveesb ves Gvnsb DeeMkeemeve efoÙee Lee efkeâ mejkeâej keâbheveer mes šes} kemet}er yebo keâjves kesâ ef}S keânsieer~ Fmekesâ yeekepeto jefkekeej keâes Yeer šes} kemet}er peejer jner Deewj Fmes osKeles ngS }esie efnbmekeâ nes ieS~ keâes Deheveer yeeleeW ceW GuePeelee Lee Deewj otmeje meeLeer efyeefu[bie Ùee efyeefu[bie kesâ yeenj KeÌ[er cenbieer keâej keâes ues keâj jHetâÛekeäkeâj nes peelee Lee~ kegâÚ osj yeeo oesveeW meeLe nes uesles Les Deewj keâej Gòej ØeosMe ues peekeâj yesÛe osles Les~ meesceJeej keâer jele keâes oesveeW ves ceeGbš cesjer ÛeÛe& kesâ heeme Skeâ Fceejle kesâ yeenj KeÌ[er ueeue jbie keâer FveesJee keâej ÛegjeF& Leer~ GmeceW pJesuej ves Dehevee DeeF& hew[ jKee Lee, efpemekeâe peerheerSme efmemšce Ûeeuet Lee~ Gmeer kesâ DeeOeej hej yeebõe hegeueme keâes helee Ûeuee efkeâ keâej jeJesj hegeueme mšsMeve keâer no ceW nw~ f f yeebõe hegeueme ves Jeneb keâer hegeueme mes mebheke&â keâj Gve keâej ÛeejeW keâes hekeâÌ[ves f f ceW keâeceÙeeye jner nw~ Jeefj‰ hegeueme efvejer#ekeâ jeceÛebõ {Jeues ves Fme Iešvee f keâer hege° keâer nw meeLe ner yeleeÙee efkeâ Fve oesveeW ves Deewj efkeâleves keâej Ûeesjer f keâer Iešvee keâes Debpeece efoS nQ Gmekeâer hetÚleeÚ keâer peejer nw~ oesveesb heeefšNÙeesb ves 2009 keâe }eskeâmeYee Ûegveeke meeLe efce}keâj }Ì[e Lee~ efheÚ}er yeej 22 meeršesb hej Ûegveeke }Ì[er jekeâebhee kesâ Dee" meebmeo peerles Les~ }eskeâmeYee Ûegveeke kesâ ef}S mebYeeefkele Gcceerokeejesb kesâ veeceesb hej ÛeÛe&e kesâ ef}S meescekeej keâes ceneje<š^ kesâ Ghe cegKÙeceb$eer Depeerle hekeej kesâ mejkeâejer Deekeeme hej ngF& yew"keâ cesb jekeâebhee heÇcegKe Deewj kesâbõerÙe ke=âef<e ceb$eer Mejo hekeej ves Yeer efnmmee ef}Ùee~ yew"keâ kesâ yeeo heešer& kesâ heÇosMe DeOÙe#e Yeemkeâj peeOeke ves keâne, pÙeeoelej ceewpetoe meebmeoesb keâes }eskeâmeYee Ûegveeke cesb oesyeeje ceewkeâe efoÙee peeSiee~ oes leerve meerš ÚesÌ[keâj }ieYeie meYeer meeršesb hej heÇlÙeeefMeÙeesb kesâ veece hej menceefle yeve Ûegkeâer nw~ yeÛÛes kesâ meeLe efJeJeeefnlee Iej mes ueehelee Gunemeveiej~ Gunemeveiej keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej mes Skeâ 30 Je<eeaÙe ceefnuee kesâ Deheves 2 Je<e& kesâ yeÛÛes kesâ meeLe Iej mes ueehelee nesves keâer Iešvee Iešer nw~ efpemekeâer efMekeâeÙele Gmekesâ heefle ves ceOÙeJeleea hegefueme ceW ope& keâjeF& nw~ keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej jnvesJeeueer Skeâ 30 Je<eeaÙe efJeJeeefnlee ceerje osJeer efMeJekegâceej pewmeJeeue 9 peveJejer keâer Meece 6 yepes Deheves yesšs MegYece efMeJekegâceej pewmeJeeue (2 Je<e&) kesâ meeLe Iej mes ueehelee nes ieF& nw efpemekeâer keâeHeâer Keespeyeerve kesâ yeeo Gmekesâ heefle efMeJekegâceej ves 10 peveJejer keâes ceOÙeJeleea hegefueme ceW Deheveer helveer kesâ ueehelee nesves keâer efMekeâeÙele ope& keâjeF&~ efkeâmeer keâes Yeer Fme yeejs ceW keâesF& Yeer peevekeâejer nw lees Jen mLeeveerÙe hegefueme Ùee Gunemeveiej hegefueme veb. 0252706900hej mebheke&â keâj peevekeâejer os mekeâlee nw~ cegbyeF& Deece ueesieeW keâes efjÙeeÙele osves keâer Ùeespevee (Scevesmšer mkeâerce) kesâ lenle Je<e& 1995 mes hetJe& keâer yeiewj Dees.meer. (Dee@keäÙethesMeve meefš&efHeâkesâš) Jeeueer FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjves keâer ceebie keâeb«esmeer meebmeo efØeÙee oòe ves jepÙe mejkeâej mes keâer nw~ Scevesmšer Ùeespevee kesâ Debleie&le 1 peveJejer 1995 kesâ henues ner efyevee Deesmeer Jeeueer DeJewOe FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjves mebyebOeer he$e efJeuesheeuex mes keâeb«esmeer efJeOeeÙekeâ ke=â<Cee nsie[s ves cegKÙeceb$eer keâes efueKee nw~ Fmeer ceeceues hej yeesueleer ngFË efØeÙee oòe ves keâne efkeâ jepÙe mejkeâej ves 1 peveJejer 1995 kesâ henues kesâ PeesheÌ[eW keâes mebj#eCe os jKee nw~ efyevee Deesmeer Jeeueer FceejleeW ceW jnvesJeeues ueesieeW keâes Yeer Scevesmšer Ùeespevee keâe ueeYe efceuevee ÛeeefnS~ cegbyeF& ceW efyevee Deesmeer Jeeueer FceejleeW ceW ueeKeeW keâer mebKÙee ceW ueesie jnles nQ, FmeefueS Deece efjÙeeÙele osles ngS Je<e& 1995 mes hetJe& keâer efyevee Deesmeer Jeeueer FceejleeW keâes mejkeâej Éeje efveÙeefcele efkeâÙee peevee ÛeeefnS~ cegKÙeceb$eer he=LJeerjepe ÛeJneCe kesâ efueKes he$e kesâ ceeOÙece mes efJeOeeÙekeâ ke=â<Cee nsie[s ves yeleeÙee efkeâ cegbyeF& ceW 5 npeej mes Yeer DeefOekeâ FceejleW yeiewj Deesmeer keâer nQ~ cegbyeF& cevehee Éeje DeJewOe FceejleeW mes ob[ Jemetue keâj efveÙeefcele keâjves keâe keâece efkeâÙee pee jne nw~ Fmekesâ yeeJepeto ueeKeeW ueesie efyeu[jeW keâer OeebOeueer kesâ keâejCe hejsMeeve nQ~ nefjÙeeCee Deewj yebieueg¤ ceW Scevesmšer Ùeespevee kesâ ceeOÙece mes ueesieeW keâes jenle oer ieF& nw~ ceneje°^ mejkeâej keâes Yeer ÛeeefnS efkeâ yeiewj Deesmeer keâer Je<e& 95 mes hetJe& keâer FceejleeW keâes efveÙeefcele keâjs~ Ûesve mvewÛej keâes efnjemele DebyejveeLe ~ Ûesve mvewefÛebie keâjles meceÙe Skeâ ÙegJekeâ keâes mLeeveerÙe ueesieeW ves hekeâÌ[keâj hegefueme kesâ nJeeues keâj efoÙee~ DebyejveeLe kesâ efmeæeLe& veiej keâer jnvesJeeueer Jebovee oòee heJeej (40) cekeâj meb›eâebefle kesâ efove cebefoj mes Deheves Iej kesâ efueS meÌ[keâ mes Dee jner Leer~ jemles ceW De#eÙe Demheleeue kesâ heeme Skeâ ÙegJekeâ meblees<e JeeIeespeer meekeâJes Jebovee kesâ keâjerye DeeÙee Deewj Gmekesâ ieues mes meesves keâer Ûesve leLee cebieuemet$e Úervekeâj Yeeiee~ mLeeveerÙe ueesieeW ves meblees<e keâes hekeâÌ[keâj hegefueme kesâ nJeeues keâj efoÙee~ hegefueme ves meblees<e keâes keâesš& ceW hesMe efkeâÙee peneb Gmes 3 efove kesâ efueS hegefueme efnjemele ceW jKeves keâe DeeosMe efceuee nw~ Kego keâes hegeueme DeefOekeâejer yeleekeâj "ieles Les f veF& cegbyeF& veewkeâjer efoueeves kesâ veece hej ueeKeeW ®heS SW"vesJeeues oes "ieeW keâes hegefueme ves Oej oyeesÛee, peyeefkeâ DevÙe oes keâer leueeMe peejer nw~ efceueer peevekeâejer kesâ Devegmeej pesSveheeršer efveJeemeer Skeâ efJeÅeeLeea keâes veewkeâjer efoueeves kesâ veece hej Ûeej "ieeW ves Dee" ueeKe ®heS "ie efueS~ ÛeejeW "ieeW ves Deheves Deehekeâes ›eâeFce yeÇebÛe keâe DeefOekeâejer leLee ceb$eeueÙe ceW keâeÙe&jle nesves keâer yeele keânkeâj efJeÅeeLeea keâes DeÛÚer veewkeâjer efoueeves keâe Pet"e Jeeoe keâjles ngS oes mes leerve efkeâMleeW ceW 8 ueeKe ®heS efueS~ efJeÅeeLeea keâe veece nefj§ebõ heešerue (19) nw~ "ieeW kesâ veece efovesMe jcesMe ieJeme (26), efveefleve heešerue (22), peieoerMe Keesle (21) leLee ieesjs (50) nQ~ "ieer kesâ efMekeâej nefj§ebõ heešerue ves Gòeâ ØekeâjCe keâer efMekeâeÙele vneJee MesJee hegeueme Leeves ceW ope& keâjeF&~ hegeueme f f ves ÛeejeW "ieeW kesâ efJe®æ ceeceuee ope& keâjles ngS oes "ieeW keâes efiejHeäleej keâj efueÙee peyeefkeâ DevÙe oes keâer leueeMe keâer pee jner nw~ Meeoer mes efkeâÙee Fbkeâej, Øesecekeâe ves peeve oer f cegbyeF& ieesJeb[er efMeJeepeerveiej efveJeemeer Skeâ 25 Je<eeaÙe ÙegJeleer ves Øesceer kesâ Meeoer keâjves mes Fbkeâej keâjves hej Gmeves DeelcenlÙee keâj ueer~ Øesceer jcesMe keâeMeerveeLe peeveoej (26) keâes hegefueme ves efiejHeäleej efkeâÙee nw~ efMeJeepeerveiej hegeueme Leeves kesâ hegeueme Gheefvejer#ekeâ efJeveeso keâebyeues ves yeleeÙee efkeâ efMeJeepeerveiej f f jes[ vebyej Skeâ efveJeemeer mebieerlee nsieÌ[s Je ÛeWyetj Ieešuee ieebJe efveJeemeer jcesMe peeveoej ceW efheÚues Skeâ meeue mes Øesce mebyebOe Lee~ mebieerlee ncesMee jcesMe hej Meeoer kesâ efueS oyeeJe yeveeleer Leer, ØemleeJe keâes jcesMe "gkeâje oslee Lee~ 13 peveJejer keâes oesveeW efceues~ mebieerlee ves efHeâj Meeoer keâer yeele keâer lees jcesMe ves vee keân efoÙee~ iegmmeeF& mebieerlee ves Iej ceW peekeâj Heâebmeer ueieekeâj DeelcenlÙee keâj ueer~ hegefueme ves hebÛeveecee keâj DehejeOe ›eâceebkeâ 20/014 YeeobefJe 306 kesâ lenle ceeceuee ope& keâj 14 keâes jcesMe keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~ DeOÙeehekeâ ves hegefueme Leeves ceW heerÙee penj "eCes cegbyeF& kesâ Skeâ efJeÅeeueÙe ceW heÌ{eves keâe keâece keâjvesJeeues oerhekeâ yeesjmes ves hegefueme Leeves ceW penj heerkeâj DeelcenlÙee keâjves keâe ØeÙeeme efkeâÙee~ Jele&keâ veiej hegefueme Leevee Debleie&le Deheves heefjJeej kesâ meeLe jnvesJeeues yeesjmes Skeâ mebheefòe efJeJeeo keâes ueskeâj yesno hejsMeeve Les~ Gvekeâer efMekeâeÙele hej hegefueme ves ceeceuee ope& keâj 3 ueesieeW keâes efiejHeäleej Yeer efkeâÙee Lee Deewj hegefueme peebÛe peejer Leer~ cebieueJeej keâes osj Meece yeesjmes Jele&keâ veiej hegefueme Leeves ieS Deewj hegefuemeJeeueeW mes yeeleÛeerle keâjves kesâ yeeo DeÛeevekeâ penj heer efueÙee~ hegefueme Leeves ceW ngF& Fme Iešvee keâes osKekeâj Jeneb ceewpeto heggefuemeJeeueeW kesâ neLe-hewj Hetâue ieS~ GvnW Heâewjve efmeefJeue Demheleeue Yespee ieÙee peneb Gvekeâe Fueepe Ûeue jne nw~ [e@keäšjeW ves Gvekeâer neuele keâes Kelejs mes yeenj yeleeÙee nw~ yeÛÛes kesâ meeLe efJeJeeefnlee Iej mes ueehelee Gunemeveiej~ Gunemeveiej keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej mes Skeâ 30 Je<eeaÙe ceefnuee kesâ Deheves 2 Je<e& kesâ yeÛÛes kesâ meeLe Iej mes ueehelee nesves keâer Iešvee Iešer nw~ efpemekeâer efMekeâeÙele Gmekesâ heefle ves ceOÙeJeleea hegefueme ceW ope& keâjeF& nw~ keQâhe-3 peerje Ûeewkeâ heefjmej jnvesJeeueer Skeâ 30 Je<eeaÙe efJeJeeefnlee ceerje osJeer efMeJekegâceej pewmeJeeue 9 peveJejer keâer Meece 6 yepes Deheves yesšs MegYece efMeJekegâceej pewmeJeeue (2 Je<e&) kesâ meeLe Iej mes ueehelee nes ieF& nw efpemekeâer keâeHeâer Keespeyeerve kesâ yeeo Gmekesâ heefle efMeJekegâceej ves 10 peveJejer keâes ceOÙeJeleea hegefueme ceW Deheveer helveer kesâ ueehelee nesves keâer efMekeâeÙele ope& keâjeF&~ efkeâmeer keâes Yeer Fme yeejs ceW keâesF& Yeer peevekeâejer nw lees Jen mLeeveerÙe hegefueme Ùee Gunemeveiej hegefueme veb. 0252706900hej mebheke&â keâj peevekeâejer os mekeâlee nw~ IeeÙeue YeeF& keâes osKeves hengbÛes YeeF& keâer ceewle cegbyeF&~ ÛeWyetj iegueMeve yeeie efveJeemeer ØecegKe meceepemesJeer keâer keâue ùoÙeieefle ®keâ peeves mes ce=lÙeg nes ieF&~ ceesncceo MeHeâer Heâe®keâer (38) ogIe&švee ceW IeeÙeue YeeF& ceesncceo ceesnmeerve Heâe®keâer keâes osKeves Demheleeue ceW ieÙee Lee~ peneb Gmekeâer neuele efÛebleepevekeâ neuele osKe MeHeâer ves Yeer oce leesÌ[ efoÙee~ ieewjleueye nw efkeâ ÛeWyetj iegueMeve yeeie efveJeemeer ceesncceo MeHeâer kesâ Úesšs YeeF& ceesnmeerve meÌ[keâ ogIe&švee ceW iebYeerj ÛeesšW DeeFË~ Gmes Fueepe kesâ efueS ÛeWyetj-hetJe& efmLele Skeâ efvepeer Demheleeue ceW Yeleea keâjeÙee ieÙee~ Fmekeâer peevekeâejer peye MeHeâer Heâe®keâer keâes ueieer lees Jen Yeer Demheleeue hengbÛee~ [e@keäšjeW mes yeeleÛeerle kesâ yeeo MeHeâer keâes efoue keâe oewje heÌ[ ieÙee~ osKeles ner osKeles Gmekeâer ceewle nes ieF&~
 • 4. 4 owevekeâ f cegyeF&, Meg›eâJeej 17peveJejer 2014 b Deiej Ùen [er} nes peeleer lees nce meefÛeve keâes efHeâj Kes}les osKe mekeâles Les ces}yeve&~ oes cenerves hen}s meefÛeve lesbog}keâj ves peye Deblejje<š^erÙe ef›eâkesâš keâes De}efkeoe keâne Lee, leye nj peien Ùes ÛeÛe&e Leer efkeâ DeeefKej meefÛeve ef›eâkesâš kesâ De}ekee keâjsbies keäÙee? keâF& Heâwbme Ûeenles Les efkeâ meefÛeve keâes kees efkeâmeer vee efkeâmeer heÇe™he cesb cewoeve hej Kes}les osKes, Deewj nwjle b keâer yeele Ùes nw efkeâ Gve Heâwbme keâe Ùes mehevee meÛe Yeer nes mekeâlee Lee Deiej meefÛeve ves Skeâ Dee@Heâj mkeerkeâej keâj ef}Ùee neslee~ DeeefKej keäÙee Lee Ùes Dee@Heâj, DeeFS peeveles nwb~ ojDeme}, Dee@mš^sef}ÙeeF& šer20 }erie efyeie yewMe keâer HeâÇsbÛeeFpeer efme[veer Leb[j ceemšj yeêemšj meefÛeve lesb[g}keâj keâes Deheveer šerce cesb Meeefce} keâjvee Ûeenleer Leer }sefkeâve meefÛeve Fme yeele kesâ ef}S jepeer venerb ngS~ Dee@mš^sef}ÙeeF& DeKeyeej efme[veer cee@efve&ie nsjeu[ kesâ cegleeefyekeâ meefÛeve keâes efme[veer Leb[j mes Kes}ves kesâ ef}S DeÛÚer Keemeer jkeâce efce}veer Leer~ efme[veer Leb[j efheÚ}s 25 cenerveesb cesb Kes}s ieS kegâ} 19 cewÛeesb cesb mes efmeHeâ& Skeâ ner cewÛe peerle mekeâer nw, Ssmes cesb Gvnsb meefÛeve pewmes efkeâmeer mšej efKe}eÌ[er keâer pe™jle nw~ efme[veer Leb[j cesb Fme meceÙe ceeFkeâ nmeer Deewj Dee@mš^sef}Ùee keâes SMespe cesb peerle efo}eves kee}s ceeFkeâ} keâêekeâ& hen}s mes ner Meeefce} nwb~ Yeejle keâe keâesF& Yeer ef›eâkesâšj efyeie yewMe }erie mes pegÌ[e venerb nw~ SefMeÙeeF& cet} kesâ efle}keâjle>s efo}Meeve Deewj heeefkeâmleeve kesâ keâF& efmeleejs Fme }erie cesb meef›eâÙe nw~ b peeefnj nw efkeâ Deiej meefÛeve efyeie yewMe cesb Kes}ves kesâ ef}S lewÙeej nes peeles lees vee efmeHeâ& Gvnsb ceesšer keâceeF& nesleer, yeefukeâ ef›eâkesâš kesâ cewoeve hej Glejves keâe Gvekeâe hen}e heÇsce Skeâ yeej efHeâj meÛe nes peelee, efpememes Gvekesâ Heâwbme Yeer yesno KegMe nesles~ ne}ebefkeâ Deheves Heâwme}esb kesâ hekeäkesâ meefÛeve ves Fme yeej Yeer kener Heâwme}e ef}Ùee pees Gvnsb mener }iee~ heekeâ keâesÛe heo kesâ ef}S leerve oekesoejesb cesb nesieer 'pebie' keâjeÛeer~ heeefkeâmleeve ef›eâkesâš yees[& (heermeeryeer) keâer Debleefjce heÇyebOeve meefceefle ves Fme mehleen Deheveer yew"keâ cesb yeebieêeosMe cesb nesves kee}s SefMeÙee keâhe Deewj šer-20 efkeMke keâhe kesâ oewjeve je<š^erÙe šerce kesâ cegKÙe keâesÛe kes â heo kes â ef } S leer v e Gcceerokeejesb keâe ÛeÙeve efkeâÙee nw~ DeeFScemeer kesâ Skeâ met$e ves yeleeÙee efkeâ Debleefjce meefceefle ves veS keâesÛe kesâ ÛeÙeve kesâ ceme}s hej yeele keâer~ Fmecesb ceesFve Keeve, ceesnefmeve Keeve Deewj kekeâej Ùetvegme hej leHeâmeer} mes ÛeÛe&e keâer ieF&~ met$e keâe keânvee nw efkeâ DeeFScemeer kesâ DeOÙe#e ves veS keâesÛe kesâ ceme}s hej meomÙeesb MenjÙeej Keeve, penerj Deyyeeme, ne™ve jMeero Deewj veekeso Ûeercee mes yeele keâer, efpevekeâe ceevevee Lee efkeâ SefMeÙee keâhe Deewj šer-20 efkeMke keâhe kesâ ceösvepej Fme hej Heâwme}e }svee pe™jer nw~ ceesFve, ceesnefmeve Deewj kekeâej Debleefjce keâesÛe yeveves kesâ heÇye} oekesoej nwb, }sefkeâve leerveesb mes yeeleÛeerle kesâ yeeo ner Debeflece Heâwme}e ef}Ùee peeSiee~ 2015 efkeMke keâhe kesâ ef}S oerIe&keâe}erve keâesÛe yeveeves keâe Heâwme}e Fve štve&ecesbš kesâ yeeo ef}Ùee peeSiee~ vekeepegöerve efmeöerkeâer keâes DeÛÚe }ielee nw nbmevee-nbmeevee cegyeF&~ iewime Dee@Heâ keemeshegj kesâ yeeo mes efvele veF& TbÛeeFÙeeb neefme} keâj b b jns nwb vekeepegöerve efmeöerkeâer~ Gvekeâer nj efHeâuce cesb Deoekeâejer kesâ De}ie jbie efoKes nw~ keâF& heÇeleef…le efHeâuce meceejesnesb cesb hegjmkeâej ke mejenvee yešesj Ûegkeâer b f Gvekeâer efHeâuce 'o }bÛeyee@keäme' Deye Yeejle cesb efj}erpe nes jner nw~ Gmekesâ yeeo ken kesâleve cesnlee keâer yeeÙeesehekeâ 'ceeGbšve cewve' cesb vepej DeeSbies~ Keyej Ùen f s Yeer nw efkeâ ken efyepee@Ùe veebeyeÙeej keâer efHeâuce 'Heâeskeâme' cesb keâe@ces[er keâjles vepej f DeeSbies~ ken keânles nw, ''Heâeskeâme kesâ yeejs cesb yeele Ûe} jner nw~ Gmekeâe b meypeskeäš jesÛekeâ nw~ cewb efLeSšj kesâ efoveesb cesb Ketye keâe@ces[er Yeer efkeâÙee keâjlee Lee~ cegPes ken keâjves cesb keâeHeâer cepee Deelee Lee, }sekeâve efnoer efHeâuceesb ves cegPes f b iebYeerj Deewj }eÛeej MeKme kesâ jes} cesb mesš keâj efoÙee~ ne}ebefkeâ cewb nj lejn kesâ jes} keâjvee Ûeenlee nt~'' b o }bÛeyee@keäme' cesb cewb MesKe kesâ efkeâjoej cesb nt~ ken peuo efjšeÙej nes jns b mejkeâejer DeHeâmej meepeve Heâve&eve[erpe mes SkeâeGbšme Deewj Dee@e[efšie meerKevee d f b Ûeenlee nw~ MesKe yeÌ[yees}e nw, peyeefkeâ meepeve keâce yees}lee nw~ Deheveer ogeveÙee f cesb KeesÙee jnlee nw~ Ssmes cesb Gve oesveesb kesâ yeerÛe keâwmes šdÙetevebie yeveleer nw, efHeâuce f Gme yeejs cesb nw~'' vekeepegöerve Deeies keânles nw, ''o }bÛeyee@keäme' pewmeer efHeâucesb nj b efkeâmeer keâer pe™jle nw~ Ûeens ken efHeâucekeâej nes Ùee Dee@e[Sbme Deewj keâ}ekeâej~ b f Fmemes Dee@e[Sbme keâe šsmš yeo}siee~ oMe&keâ Smkesâefhemš efmevescee mes yeenj efvekeâ} f mekesâies~ ieêeye} heš} hej efnomleeveer efmevescee keâer Oeekeâ pecesieer~ cegPes }ielee nw b s bg efkeâ Fme efHeâuce cesb Dee@mkeâj peerleves keâer hetjer kegâkkele nw~'' Deheveer Deeves kee}er efHeâuce 'ceeGbšve cewve' keâes vekeepegöerve keâ@ejÙej cesb ceer} keâe helLej ceeveles nw~ ken s f b yeleeles nw, ''cesjs KÙee} mes oMejLe ceebPeer keâer }ke mšesjer meyemes De}ie Deewj b efveMÚ} nw~ kewmes MeKme efyej}s nesles nw, pees Deheves hÙeej kesâ ef}S Deheveer efpeboieer b kesâ 22 mee} kegâye&eve keâj os~ ken cesjer efpeboieer cesb Deye lekeâ keâer meyemes keâef"ve Yetecekeâe nw~ Gmes efveYeeves kesâ ef}S Meejerejkeâ Deewj ceeveefmekeâ oesveesb ™he mes cegPes f f keâeHeâer cepeyetle nesvee heÌ[e~'' ieewjle}ye nw efkeâ Fme efHeâuce keâer keâneveer oMejLe ceebPeer veecekeâ Skeâ Ssmes MeKme kesâ Fo&-efieo& Ietceleer nw, efpemeves meceÙe hej efÛeefkeâlmee ve efce} heeves kesâ keâejCe helveer keâer ce=lÙeg nesves kesâ yeeo Dekesâ}s ner heneÌ[ keâeškeâj meÌ[keâ yeveeves keâe Heâwme}e efkeâÙee leeefkeâ efkeâmeer Deewj kesâ meeLe Ssmee ve nes~nj keâ}ekeâej keâe jes} heês keâjves keâe Dehevee Deboepe neslee nw~ vekeepegöerve keâe Yeer nw~ ken yeleeles nw, ''Deehe mkeeYeeefkekeâ Deoekeâejer leYeer keâj mekeâles nw, peye b b SHeâš&}me jns~ efkeâjoej efveYeeles keòeâ Deheveer Deefleefjòeâ keâeefyeef}Ùele efoKeeves keâer s b keâeseMeMe ve keâjs~ Skeâ Skeäšj keâes keâYeer Deheves keâwjkeäšj hej nekeer venerb nesvee f b s ÛeeefnS~ leYeer Gmekeâer Deoekeâejer efveKej keâj meeceves Deeleer nw~ cewb kener lejerkeâe Deheveelee nt~'' b lees keäÙee me}ceeve kesâ yeneves keâwš mes yeo}e }svee Ûeenleer nwb oerefhekeâe? peye oes štšs ngS efo} efce}les nwb leye yeveleer nwb oemleeb~ peer neb Ssmee ner kegâÚ Ùeneb Yeer nes jne nw~ FOej keâwš kesâ neLeesb me}ceeve keâe efo} štšves kesâ yeeo kes oo& cesb peer jns nwb Deewj GOej jCeyeerj mes yeÇskeâ Dehe kesâ yeeo mes oerefhekeâe Yeer levne nw~ kewmes Yeer me}ceeve kesâ efo} keâe keâesF& Yejesmee venerb nw~ efpemekesâ ef}S Yeer Gvekesâ efo} cesb Iebšer yepeleer nw kes Dehevee efo} Gmeer DeefYeves$eer kesâ veece keâj osles nwb~ jCeyeerj keâhetj Deewj keâš^ervee keâwHeâ kesâ yeerÛe hÙeej heveheves mes me}ceeve Keeve kesâ meeLe-meeLe oerefhekeâe keâe Yeer efo} štše nw~ Ssmee }ieves }iee nw pewmes keâwš ves oerefhekeâe heeogkeâesCe keâe hÙeej Úerve ef}Ùee Deewj jCeyeerj keâhetj ves me}ceeve Keeve keâer ie}&HeâÇwb[ keâes Dehevee yevee ef}Ùee nw~ Ssmes cesb keâÙeeme }ieeS pee jns nwb efkeâ Deye oerefhekeâe Yeer keânerb keâš^ervee keâwHeâ kesâ hegjeves heÇsceer me}ceeve Keeve keâes Dehevee yeveeves keâer keâesefMeMe lees venerb keâj jner nwb? nce Fve yeeleesb keâes nkee cesb venerb keân jns nwb~Deiej yee@}erkeg[ met$eesb keâer ceevesb lees oerefhekeâe heeogkeâesCe ves ne} ner cesb Skeâ FbšjkÙet cesb keâne Lee efkeâ kes me}êt efceÙeeb kesâ meeLe keâece keâjves keâes yesleeye nw~ kes Skeâ DeÛÚs Dekemej kesâ Fblepeej cesb nwb~ Fmeef}S Gvnesbves efHeâuce nwhheer vÙet FNÙej kesâ yeeo keâesF& Yeer keâjves mes efHeâ}ne} cevee keâj efoÙee nw~ yee@}erkeg[ meghejmšej kesâ meeLe keâece keâjves keâe mehevee nj Skeäš^sme osKeleer nw~ meghejmšej keâer ef}mš lees yengle }byeer nw,}sefkeâve oerefhekeâe heeogkeâesCe lees yeme me}ceeve Keeve ner hemebo DeeS~ DeeefKejkeâej keäÙeesb oerefhekeâe heeogkeâesCe ves me}ceeve Keeve kesâ meeLe keâece keâjves kesâ ef}S efkeâmeer Deewj efHeâuce keâes meeFve keâjves mes cevee keâj efoÙee? cesš^es F&mš Jesmš DeeFheerS}-7 cesb keäÙee efkeješ keâer Ùes KkeeFMe hetjer nes heeSieer? veF& efo}êer~ Keyejesb keâer ceevesb lees šerce Fbef[Ùee kesâ OegDeebOeej ye}êsyeepe efkeješ keâesn}er Fve efoveesb DeeFheerS}-7 keâes }skeâj Deheves efo} cesb Skeâ KkeeFMe hee}s yew"s nwb, Deewj Gvekeâer Ùes KkeeFMe nw Ùegkejepe efmebn keâes Deheveer šerce (je@Ùe} Ûew}sbpeme& yewbie}esj) cesb Meeefce} keâjvee~ Keyejesb kesâ cegleeefyekeâ efkeješ keâesn}er ves lees Ùegkejepe efmebn mes Fme yeejs cesb yeele Yeer keâj }er nw, Deewj kees DeeFheerS} veer}eceer cesb Ùegkeer keâes efkeâmeer Yeer ne}le cesb Kejeroves keâer lewÙeejer keâj yew"s nwb~ Fmemes hen}s Ùegkejepe efkeâbime F}skeve hebpeeye Deewj efHeâj meneje hegCes kee@efjÙeme& (DeeFheerS} mes yeenj ngF& šerce) mes Kes} Ûegkesâ nwb~ kewmes efmeHeâ& efkeješ Deewj yewbie}esj keâer šerce ner Ùegkejepe keâes Kejeroves keâer nesÌ[ cesb venerb nwb, yeefukeâ keâF& Deewj Yeer efoiiepe šercesb Fme OegDeebOeej ye}êsyeepe keâes Deheveer šerce cesb Meeefce} keâjves kesâ ef}S keâcej keâme Ûegkesâ nwb~ ieewjle}ye nw efkeâ Ùegkejepe keâe ne} keâe ef›eâkesâš keâefjÙej kegâÚ Keeme venerb jne nw }sefkeâve efHeâj Yeer šer20 cesb Ùegkejepe ncesMee DeÛÚe keâjles DeeS nwb~ Fmemes hen}s keâbiee®Deesb kesâ Yeejle oewjs kesâ oewjeve Yeer Ùegkeer ves šer20 mes Deblejje<š^erÙe ef›eâkesâš cesb peyejomle heejer Kes}keâj keehemeer keâer Leer~ Ssmes cesb Fme heÇe™he cesb YeejleerÙe ne}eleesb keâes osKeles ngS nj šerce veer}eceer cesb Ùegkeer keâes Kejeroves keâer jsme cesb pegšer nesieer~ osKevee efo}Ûemhe nesiee efkeâ Deye efkeješ Dehevee Fme KkeeFMe keâes efkeâme Deboepe cesb hetje keâjles nwb~ meewjke ieebieg}er keâes jepÙemeYee Yespeves keâer lewÙeejer keâj jner le=Cecet} keâebieÇme s cewbves leesÌ[e nw keâbHeâš& peesve: F}Ùeevee ef[›eâtpe 'yeHeâer&' cesb iebYeerj meer vepej Deeves kee}er F}Ùeevee ef[›eâtpe Heâše heesmšj cesb De}ie ™he cesb efoKeeF& osbieer~ F}Ùeevee keânleer nwb, 'Ùen efHeâuce cesjs ef}S Skeâ Ûegveewleer Leer~ cegPes Ùeeo nw efkeâ peye }esKeb[kee}e cesb meÌ[keâ hej efHeâuce keâe hen}e meerve efHeâuceeÙee peevee Lee~ cewbves DeefYeveÙe lees efkeâÙee Lee, }sefkeâve ye[sÊ hewceeves hej Fleveer YeerÌ[ kesâ meeLe keâYeer Yeer Metš venerb efkeâÙee Lee~ cesjs ef}S yengle cegefMkeâ} jne efHeâuce cesb keâepe} keâe efkeâjoej efveYeevee~ Heâše heesmšj keâer keâepe} Keg}keâj nbmeves Deewj meyekeâes nbmeeles ngS peerves kee}er }Ì[keâer nw~ cewb Deheves efvepeer peerkeve cesb Fleveer Yeer yeye}er venerb ntb lees keânerb ve keânerb efkeâjoej kesâ Deboj hengbÛevee Deheves Deehe cesb Skeâ Ûew}sbpe nw~ Fme efkeâjoej kesâ ef}S cewbves yengle cesnvele keâer nw~ kewmes, meÛe keântb, lees cegPes DeefYeveÙe mes pÙeeoe }esieesb kesâ yeejs cesb peeveves Ùee Gvemes efce}ves-peg}ves cesb cepee Deelee nw~ cewb keâYeer Ûeenleer ner venerb Leer efkeâ DeefYeves$eer yevetb~ cewb ncesMee mes efmebiej yevevee Ûeenleer Leer~ cewb oes mee} keâer GceÇ mes ieevee iee jner ntb Deewj cesjer ceeb lees iegpejeleer keâer heÇefMeef#ele efmebiej nwb~ cesje keâebefHeâ[sbme DeYeer Yeer efmebefieie cesb pÙeeoe nw~ nes mekeâlee nw Deeves kee}s efoveesb cesb cewb Deewj keâebefHeâ[sbš nes mekeâtb~ cesjer hetjer }Ì[eF& Kego keâe keâbHeâš& peesve leesÌ[ves keâer nw~ keâwcejs kesâ meeceves menpe cenmetme ve keâjvee Yeer cesje keâbHeâš& peesve Lee pees cewbves OeerjsOeerjs leesÌ[e nw~ Deehe Ùekeâerve keâerefpeS cewb yeebõe Ùee osMe kesâ efkeâmeer Yeer Úesšs Menj kesâ Úesšs mes yeepeej cesb Ietce jner Deece }Ì[keâer pewmeer ner ntb pees efjkeäMee kee}s Ùee meypeer kee}s mes Yeer yeejiesve keâjleer nw~ efmevescee Ùee ieêwcej Ùee Ûecekeâocekeâ Ùes keâYeer cesjs heefjkeej keâes Deewj cegPes Út lekeâ venerb heeS nwb, }sefkeâve pees Ûeerpesb Deye lekeâ ngF& nwb kes yeme nesleer ieF& nwb Deewj cegPes Gcceero nw efkeâ Deeies Yeer nesleer peeSbieer~' mecemÙee efheâšvesme hej kegâÚ pÙeeoe ner OÙeeve osves keeueer DeefYeves$eer efyeheeMee yemeg keâer Skeâ Deewj efheâšvesme [erkeer[er ‘DevueerMeo Le[& kee@uÙetce Dee@heâ ueke Ùeesjmesuheâ’ Deepe yeepeej ceW nesieer~ efyehme keâe oeJee nw efkeâ ‘Deehe keâtoves kesâ ØeefMe#eCe Deewj ùoÙe keâer Ûeeue mes Dehevee Mejerj lejeMe mekeâles nQ~ Deehekesâ lejeMes ngS yeove keâer ceebmeheseMeÙeeb Fmemes cepeyetle f neWieer~’ Kewj, Demeue Keyej Ùen veneR, yeefukeâ Keyej lees Ùen nw efkeâ Fme [erkeer[er ceW efyeheeMee ves mesefueefyeÇefšpe kesâ yepeeÙe Deheves efpece kesâ oesmleeW keâes uesves keâe heâwmeuee efkeâÙee nw~ efpememes efyehme kesâ keâF& mesefueye oesmle veejepe nQ, pees Fme [erJeer[er ceW efoKevee Ûeenles Les~ Fmemes efyehme kesâ efueS mecemÙee KeÌ[er nes ieF& nw~ nes mekeâlee nw Fve veejepe ueesieeW ceW njceve yeJespee Yeer Meeefceue neW~ efyehme Deewj njceve Fve efoveeW [sš keâj jns nQ~ keâes}keâelee ~ keâebieÇsme ke Yeepehee Éeje hetke& ef›eâkesâš keâhleeve meewjke ieebieg}er keâes }eskeâmeYee cesb Gleejves keâer keâesefMeMeesb kesâ yeeo le=Cecet} keâebieÇsme Gvnsb jepÙemeYee Yespeves keâer lewÙeejer keâj jner nw~ Heâjkejer cesb keece ceesÛe&e kesâ heebÛe jepÙemeYee meebmeoesb keâe keâeÙe&keâe} hetje nesiee Deewj Gvekesâ heo efjòeâ nes peeSbies, efpeve hej le=Cecet} keâer vepej nw~ heešer& Fve meYeer meer š es b hej Deheves Gcceerokeej Gleejsieer~ le=Cecet} keâebieÇsme met$eesb kesâ cegleeefyekeâ Fve meeršesb kesâ ef}S vesleepeer megYee<eÛebõ yeesme kesâ Yeleerpes megiele yeesme, Deefleefjòeâ mee@ef}efmešj pevej} Fbeoje peÙeefmebn f ke YeejleerÙe ef›eâkesâš šerce kesâ hetke& keâhleeve yebiee} šeFiej kesâ veeceesb hej efkeÛeej keâj jner nw~ Fmekesâ Ûegveeke keâer mebYeekevee meele Heâjkejer keâes nw~ mebKÙee ye} kesâ Devegmeej le=Cecet} keâebieÇsme heÇlÙe#e ™he mes leerve meebmeoesb keâes jepÙemeYee cesb Yespeves keâer efmLeefle cesb nw, peyeefkeâ ÛeewLeer meerš kesâ ef}S keece ceesÛe&e Gcceerokeej os mekeâlee nw Deewj heebÛekeer meerš hej keâebieÇsme Yeer meeceves Dee mekeâleer nw~ Ssmes cesb cecelee mejkeâej Fme ÛeewLeer meerš hej meewjke ieebieg}er keâes Dehevee Gcceerokeej yeveevee Ûeenleer nw, efpememes peerle megefveefMÛele nes mekesâ~ ne}ebefkeâ Deheves meeLeer efKe}eÌ[er ke ceemšj yeêemšj meefÛeve lesbog}keâj keâer lejn jepÙemeYee cesb peeves kesâ mekee} hej hetke& ef›eâkesâš keâhleeve ves ieg®keej keâes keâne efkeâ ken jepeveerefle cesb venerb Deevee Ûeenles~ Dee@mš^sef}Ùee mes Skeâ šsmš kesâ yeo}s leerve keve[s Kes}vee Ûeenlee nw heekeâ keâjeÛeer~ heeefkeâmleeve ef›eâkesâš yees[& (heermeeryeer) Dee@mš^sef}Ùee kesâ efKe}eHeâ Fme mee} kesâ Deble cesb Skeâ šsmš keâer yepeeÙe leerve keve[s Deewj mebYekele: Skeâ šer-20 cewÛe keâer cespeyeeveer keâjsiee~ heermeeryeer kesâ Skeâ DeefOekeâejer ves keâne, 'nceves ef›eâkesâš Dee@mš^sef}Ùee mes Dekeäštyej-vekebyej cesb Skeâ šsmš Iešekeâj Gmekeâer yepeeÙe leerve keve[s Kes}ves keâes keâne nw~ nce Skeâ šer-20 cewÛe kesâ DeeÙeespeve keâer Yeer keâeseMeMe keâj f jns nwb~' heeefkeâmleeve keâes hetke& efveOe&eefjle keâeÙe&›eâce kesâ Devegmeej Dee@mš^sef}Ùee kesâ efKe}eHeâ leerve šsmš cewÛeesb keâer Iejs}t meerjerpe Kes}veer Leer, }sefkeâve DeefOekeâejer ves keâne efkeâ efkelleerÙe pe™jleesb kesâ keâejCe Gvnsb Dee@mš^sef}Ùee mes Skeâ šsmš keâce keâjkesâ leerve keve[s Kes}ves keâe DeeieÇn keâjvee heÌ[e nw~ DeefOekeâejer ves keâne efkeâ meerjerpe mebÙegòeâ Dejye Deceerjele (ÙetSF&) cesb Kes}er peeSieer, keäÙeesbefkeâ keâesF& Deewj lešmLe mLeeve keâe efkekeâuhe Ghe}yOe venerb nw~ megj#ee keâejCeesb mes 2009 kesâ yeeo mes keâesF& Yeer šsmš Kes}ves kee}er šerce heeefkeâmleeve oewjs hej venerb DeeF& nw~