Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Orele de bibliologie si formarea pentru viata a beneficiarilor bibliotecii scolare

147 vues

Publié le

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Maria CALANCEA, LT „Minerva” Chișinău

Publié dans : Médias sociaux
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Orele de bibliologie si formarea pentru viata a beneficiarilor bibliotecii scolare

  1. 1. OreleOrele dede bibliologiebibliologie işiş formareaformarea pentrupentru viaţăviaţă aa beneficiarilorbeneficiarilor biblioteciibibliotecii colareşcolareş Calancea Maria,Calancea Maria, LT „MInerva” ChişinăuLT „MInerva” Chişinău Învăţarea este un proces care nu se încheie niciodată Ranganathan
  2. 2. Societatea în „anticameraSocietatea în „anticamera societăţii informaţionale ”societăţii informaţionale ”  Calculatorul transformat înCalculatorul transformat în mijloc de muncă;mijloc de muncă;  Utilizarea informaţiei caUtilizarea informaţiei ca mijloc al muncii;mijloc al muncii;  Explorarea serviciilor WEBExplorarea serviciilor WEB oferite de reţeleleoferite de reţelele internaţionale;internaţionale;  Categoriile de cunoştinţeCategoriile de cunoştinţe cerute fiecărui profesionistcerute fiecărui profesionist includ şi elementeinclud şi elemente informaţionale;informaţionale;  Multitudinea informaţiei înMultitudinea informaţiei în schimbare rapidă cereschimbare rapidă cere instruire permanentă pentruinstruire permanentă pentru viaţă;viaţă;  Elevii trebuie deprinşi să seElevii trebuie deprinşi să se instruiască permanent.instruiască permanent.
  3. 3. Modalităţi de realizare aModalităţi de realizare a „Cursului de iniţiere în bibliologie„Cursului de iniţiere în bibliologie şi cultura informării”şi cultura informării” • Ore de bibliologie ca parte componentă a activităţii de informare a bibliotecii şcolare din contul orelor înlocuite; • Ore opţionale planificate şi introduse separat în orar cu proiect de lungă durată individual; • Cercuri „Prietenii cărţii”, „Prietenii bibliotecii ”cu proiectare calendaristică; • Discuţii în grup şi individuale cu elevii în sala de lectură a bibliotecii; • Consultanţă la momentul servirii sau în timpul activităţii intelectuale cu cartea.
  4. 4. Formarea beneficiarilor înFormarea beneficiarilor în biblioteca liceului „Minerva ”biblioteca liceului „Minerva ”  Cercul „”Tinerii bibliofili”, 3 ore peCercul „”Tinerii bibliofili”, 3 ore pe săptămînă, total 108 ore ;săptămînă, total 108 ore ; Din ele teoreticeDin ele teoretice -- 7272 PracticePractice -- 3636  Subiectele din curriculumul disciplineiSubiectele din curriculumul disciplinei „Introducere în bibliologie şi cultura„Introducere în bibliologie şi cultura informării”informării”  Lectura textelor literare, activitatea peLectura textelor literare, activitatea pe roluri, înscenări;roluri, înscenări;  Expoziţii, prezentări de carte cătreExpoziţii, prezentări de carte către săptămînile pe obiecte;săptămînile pe obiecte;  Activităţi practice de completare a fişeiActivităţi practice de completare a fişei de cerere, fişei cărţii, fişelor pentrude cerere, fişei cărţii, fişelor pentru catalogul de control, tehnici de lecturăcatalogul de control, tehnici de lectură (avizul, tezele, referatul ş.a.)(avizul, tezele, referatul ş.a.)  Activităţi practice de prelucrare tehnică aActivităţi practice de prelucrare tehnică a literaturiiliteraturii  Pregătirea proiectelor de animaţie aPregătirea proiectelor de animaţie a publicului cu scriitorii: Iulian Filip, Claudiapublicului cu scriitorii: Iulian Filip, Claudia Partole, Ada Zaporojan, ConstantinPartole, Ada Zaporojan, Constantin Dragomir ş.a.)Dragomir ş.a.)  Înscenări în baza poveştilor către ZileleÎnscenări în baza poveştilor către Zilele Ion Creangă în şcoală.Ion Creangă în şcoală.
  5. 5. ZIUAZIUA AUTOADMINISTRĂRIIAUTOADMINISTRĂRII ÎNÎN ŞCOALĂ:ŞCOALĂ:  Concurs pentru ocupareaConcurs pentru ocuparea locului de bibliotecar;locului de bibliotecar;  Concurs despre activitateaConcurs despre activitatea bibliotecii, testarea orală;bibliotecii, testarea orală;  Alegerea unui pretendent;Alegerea unui pretendent;  Instruirea, încadrarea înInstruirea, încadrarea în procesul de activitate aprocesul de activitate a bibliotecii (servirea cititorilor,bibliotecii (servirea cititorilor, aranjarea la raft, organizareaaranjarea la raft, organizarea unei expoziţiei);unei expoziţiei);  În Ziua autoadministrăriiÎn Ziua autoadministrării bibliotecarul prestează ora debibliotecarul prestează ora de bibliologie pentru clasa IV.bibliologie pentru clasa IV.
  6. 6. OBIECTIVE:OBIECTIVE: Stimularea curiozităţii înStimularea curiozităţii în cunoaşterea drumului cărţii decunoaşterea drumului cărţii de pe masa de lucru a autoruluipe masa de lucru a autorului pînă la rafturile bibliotecii;pînă la rafturile bibliotecii;  Implementarea unorImplementarea unor competenţe speciale;competenţe speciale;  Cunoaşterea istoriei cărţii şiCunoaşterea istoriei cărţii şi bibliotecilor, inclusiv dinbibliotecilor, inclusiv din Moldova;Moldova;  Îmbogăţirea imaginii despreÎmbogăţirea imaginii despre bibliotecă;bibliotecă;  Formarea abilităţilor de lecturăFormarea abilităţilor de lectură în scop de instruire;în scop de instruire;  Formarea abilităţilor deFormarea abilităţilor de alegere a metodei necesarealegere a metodei necesare pentru lectură;pentru lectură;  Sporirea competenţelor prinSporirea competenţelor prin conlucrarea în grup;conlucrarea în grup;  Conştientizarea valorii lecturii.Conştientizarea valorii lecturii.
  7. 7. Forme şi metode de instruireForme şi metode de instruire a beneficiarilora beneficiarilor  Conversaţia;Conversaţia;  Lucrul în echipe şiLucrul în echipe şi individual;individual;  Jocurile didactice;Jocurile didactice;  Înscenări;Înscenări;  Lectura pe roluri;Lectura pe roluri;  Citirea comentată;Citirea comentată;  Completarea posterelor;Completarea posterelor; decodificarea schemelordecodificarea schemelor  Recital de poezie;Recital de poezie;  Demonstrarea şiDemonstrarea şi argumentarea;argumentarea;  Analiza şi sinteza textului;Analiza şi sinteza textului;  Descoperire.Descoperire.
  8. 8. PROBLEME:PROBLEME:  Lipsa staţiilor de lucruLipsa staţiilor de lucru (calculatoarelor) pentru utilizatori în(calculatoarelor) pentru utilizatori în bibliotecile şcolare;bibliotecile şcolare;  Lipsa accesului la Internet;Lipsa accesului la Internet;  Lipsa materialelor didactice pentruLipsa materialelor didactice pentru orele de bibliologie;orele de bibliologie;  Lipsa spaţiului de timp în cadrulLipsa spaţiului de timp în cadrul procesului educaţional pentruprocesului educaţional pentru prestarea orelor de bibliologie.prestarea orelor de bibliologie.

×