Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu

ALTUM
ALTUMALTUM
14.09.2022
AF 1.2.1.1.i. investīcija
"Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošana
un pāreja uz atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju
izmantošanu"
Gatis Silovs
Enerģētikas finanšu instrumentu
departamenta direktors
Saturs
1) Programmas finansējums, termiņi
2) Mājas atbilstība programmas nosacījumiem
3) Atbalstāmās darbības
4) Atbalsta apmērs
5) Atbalsts tehniskajai dokumentācijai
6) Projekta ieviešanas un finansēšanas aspekti
7) Pilnvarotā persona
8) De minimis noteikumi
9) ESKO
Programmas finansējums, termiņi
Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 460 «Eiropas Savienības
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena
"Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju
izmantošanu" īstenošanas noteikumi»
Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 57 282 000 euro
Līdz 2026. gada 31. martam iesniedz sabiedrībā "Altum" visus dokumentus, kas apliecina
projekta īstenošanas pabeigšanu un uzņemto saistību izpildi
Mājas atbilstība programmas
nosacījumiem
Māja var pretendēt uz atbalstu, ja projekta mērķis ir sasniegt vismaz 30 % primārās
enerģijas ietaupījumu no daudzdzīvokļu mājas primārās enerģijas patēriņa pirms projekta
uzsākšanas.
Uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 euro ir sasniegts primārās enerģijas
ietaupījums – 1 MWh/gadā.
Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222
«Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku
energosertifikācijas noteikumi»
Atbalstāmās darbības
1. būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
2. mājas digitālā uzmērīšana;
3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk kā līdz daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas zemes robežai, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālām prasībām. Nav atbalstāmi ieguldījumi fosilos energoresursus
izmantojošās tehnoloģiskās iekārtās, kas attiecīgajā ēkā uz vietas ražo enerģiju konkrētās ēkas patēriņam (šis
ierobežojums neattiecas uz centralizētajai siltumapgādei pieslēgtajām ēkām);
4. mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas
ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Par pašpatēriņu
uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko
var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas:
4.1. savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai;
4.2. savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie
kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji;
5. projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība;
6. projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām;
7. citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanai un sasniegto rezultātu
ilgtspējai vienlaikus ar augstāk minētajām atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot 20 % no projekta attiecināmajām
izmaksām;
8. pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu".
Atbalsta apmērs
Kapitāla atlaide nepārsniedz 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām (neskaitot
PVN).
Būvniecības un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju pasākumi ir īstenoti, ēka ir
nodota ekspluatācijā un pilnvarotā persona ir iesniegusi Būvniecības informācijas sistēmā
ēkas pagaidu energosertifikātu, kas apliecina 30 % primārās enerģijas ietaupījuma
nosacījuma izpildi.
Triju mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pilnvarotā persona sabiedrībā
"Altum" ir iesniegusi:
1. attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā noslēgtos līgumus un
pieņemšanas un nodošanas aktus;
2. citu sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē norādīto informāciju, kas nepieciešama projekta
īstenošanas izvērtēšanai.
Atbalsts tehniskajai dokumentācijai
Tehniskās dokumentu sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās ne agrāk
kā no 2020. gada 1. februāra.
Pieteikumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsta saņemšanai dzīvokļu
īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību iesniedz vienlaikus ar pieteikumu
aizdevuma vai garantijas saņemšanai.
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49 % no projekta tehniskās
dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet ne
vairāk kā 10 000 euro.
Projekta ieviešanas un finansēšanas
aspekti
Pilnvarotā persona piesakās Altum un rezervē atbalsta summu.
Izvēlas banku vai Altum, kas kreditēs projektu:
• Viens aizdevums;
• Vairāki (paralēli) aizdevumi.
Izvēlas būvnieku, veic būvdarbus.
Iesniedz Altum gala atskaiti.
Pilnvarotā persona
Pilnvarotā persona – juridiska persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai
energoservisa kompānija, kuru dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība
pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī slēgt
līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu un
izpildīt šos līgumus. Pilnvarotā persona var būt arī projekta vadītājs.
Atbalstu sabiedrība "Altum" sniedz dzīvokļu īpašniekiem, noslēdzot civiltiesisku līgumu ar
pilnvaroto personu par projekta īstenošanu.
De minimis noteikumi
Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu
īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs, un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek
izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu projekta ietvaros sniedz saskaņā
ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
(turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta
uzskaites un piešķiršanas kārtību.
ESKO
Dzīvokļu īpašnieki projekta īstenošanā var iesaistīt energoservisa kompāniju.
Energoservisa kompānija nodrošina dzīvokļu īpašniekiem šādus pakalpojumus:
1. cita finansētāja vai sabiedrības "Altum" aizdevuma piesaistīšanu projekta īstenošanai;
2. projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi;
3. piegādātāju (piemēram, būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu, tehniskās
dokumentācijas izstrādātāju) atlasi;
4. līgumu noslēgšanu ar piegādātājiem.
Projekta ietvaros saņemto atbalstu, tai skaitā kapitāla atlaidi, nodod tālāk dzīvokļu
īpašniekiem, samazinot pakalpojumu izmaksas atbalsta, tai skaitā kapitāla atlaides,
apmērā.
1 sur 12

Recommandé

Projekta dzīves cikli par
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliALTUM
370 vues17 diapositives
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... par
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vues5 diapositives
Tehniskā dokumentācija un būvniecība par
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
400 vues11 diapositives
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... par
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vues8 diapositives
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" par
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
309 vues15 diapositives
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
404 vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Vertikālas ass vēja ģeneratori par
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
537 vues9 diapositives
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika par
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaALTUM
231 vues6 diapositives
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām par
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
577 vues18 diapositives
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš... par
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1K vues24 diapositives
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas par
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
388 vues28 diapositives
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās par
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās ALTUM
168 vues17 diapositives

Tendances(20)

Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika par ALTUM
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM231 vues
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās par ALTUM
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
ALTUM168 vues
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība par ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
ALTUM121 vues

Similaire à Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma par
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaElektrumlv
689 vues21 diapositives
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi par
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
493 vues16 diapositives
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. par
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
229 vues33 diapositives
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro... par
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
429 vues71 diapositives
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro... par
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
511 vues70 diapositives
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ... par
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
488 vues33 diapositives

Similaire à Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu(20)

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma par Elektrumlv
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Elektrumlv689 vues

Plus de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
10 vues9 diapositives
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
13 vues9 diapositives
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
47 vues12 diapositives
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi par
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi ALTUM
302 vues8 diapositives
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma par
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaALTUM
419 vues15 diapositives
7 zm atbalsta_iespejas_210222 par
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222ALTUM
144 vues21 diapositives

Plus de ALTUM(20)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM10 vues
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM13 vues
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM47 vues
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi par ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM302 vues
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma par ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
ALTUM419 vues
7 zm atbalsta_iespejas_210222 par ALTUM
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
ALTUM144 vues
10 life 2022 converted par ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vues
9 em atbalsts_21022022 par ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vues
8 apvārsnis eiropa j.ancans par ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vues
8 eic_18022022_lv par ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vues
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 par ALTUM
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
ALTUM50 vues
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 par ALTUM
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
ALTUM35 vues
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027 par ALTUM
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM48 vues
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 par ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vues
2 liaa atbalsta programmas_210222 par ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM64 vues
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 par ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vues
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen) par ALTUM
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM2.3K vues
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen) par ALTUM
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM413 vues
ALTUM Investor presentation, June 2021 par ALTUM
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM1.3K vues
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020 par ALTUM
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
ALTUM532 vues

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu

 • 1. 14.09.2022 AF 1.2.1.1.i. investīcija "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" Gatis Silovs Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors
 • 2. Saturs 1) Programmas finansējums, termiņi 2) Mājas atbilstība programmas nosacījumiem 3) Atbalstāmās darbības 4) Atbalsta apmērs 5) Atbalsts tehniskajai dokumentācijai 6) Projekta ieviešanas un finansēšanas aspekti 7) Pilnvarotā persona 8) De minimis noteikumi 9) ESKO
 • 3. Programmas finansējums, termiņi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 460 «Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi» Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 57 282 000 euro Līdz 2026. gada 31. martam iesniedz sabiedrībā "Altum" visus dokumentus, kas apliecina projekta īstenošanas pabeigšanu un uzņemto saistību izpildi
 • 4. Mājas atbilstība programmas nosacījumiem Māja var pretendēt uz atbalstu, ja projekta mērķis ir sasniegt vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu no daudzdzīvokļu mājas primārās enerģijas patēriņa pirms projekta uzsākšanas. Uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 euro ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā.
 • 5. Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 «Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi»
 • 6. Atbalstāmās darbības 1. būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās; 2. mājas digitālā uzmērīšana; 3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk kā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes robežai, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālām prasībām. Nav atbalstāmi ieguldījumi fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģiskās iekārtās, kas attiecīgajā ēkā uz vietas ražo enerģiju konkrētās ēkas patēriņam (šis ierobežojums neattiecas uz centralizētajai siltumapgādei pieslēgtajām ēkām); 4. mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas: 4.1. savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai; 4.2. savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji; 5. projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība; 6. projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām; 7. citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai vienlaikus ar augstāk minētajām atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot 20 % no projekta attiecināmajām izmaksām; 8. pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu".
 • 7. Atbalsta apmērs Kapitāla atlaide nepārsniedz 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām (neskaitot PVN). Būvniecības un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju pasākumi ir īstenoti, ēka ir nodota ekspluatācijā un pilnvarotā persona ir iesniegusi Būvniecības informācijas sistēmā ēkas pagaidu energosertifikātu, kas apliecina 30 % primārās enerģijas ietaupījuma nosacījuma izpildi. Triju mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pilnvarotā persona sabiedrībā "Altum" ir iesniegusi: 1. attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā noslēgtos līgumus un pieņemšanas un nodošanas aktus; 2. citu sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē norādīto informāciju, kas nepieciešama projekta īstenošanas izvērtēšanai.
 • 8. Atbalsts tehniskajai dokumentācijai Tehniskās dokumentu sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās ne agrāk kā no 2020. gada 1. februāra. Pieteikumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsta saņemšanai dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību iesniedz vienlaikus ar pieteikumu aizdevuma vai garantijas saņemšanai. Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49 % no projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet ne vairāk kā 10 000 euro.
 • 9. Projekta ieviešanas un finansēšanas aspekti Pilnvarotā persona piesakās Altum un rezervē atbalsta summu. Izvēlas banku vai Altum, kas kreditēs projektu: • Viens aizdevums; • Vairāki (paralēli) aizdevumi. Izvēlas būvnieku, veic būvdarbus. Iesniedz Altum gala atskaiti.
 • 10. Pilnvarotā persona Pilnvarotā persona – juridiska persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai energoservisa kompānija, kuru dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība pilnvarojuši viņu vārdā īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu un izpildīt šos līgumus. Pilnvarotā persona var būt arī projekta vadītājs. Atbalstu sabiedrība "Altum" sniedz dzīvokļu īpašniekiem, noslēdzot civiltiesisku līgumu ar pilnvaroto personu par projekta īstenošanu.
 • 11. De minimis noteikumi Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs, un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu projekta ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.
 • 12. ESKO Dzīvokļu īpašnieki projekta īstenošanā var iesaistīt energoservisa kompāniju. Energoservisa kompānija nodrošina dzīvokļu īpašniekiem šādus pakalpojumus: 1. cita finansētāja vai sabiedrības "Altum" aizdevuma piesaistīšanu projekta īstenošanai; 2. projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi; 3. piegādātāju (piemēram, būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu, tehniskās dokumentācijas izstrādātāju) atlasi; 4. līgumu noslēgšanu ar piegādātājiem. Projekta ietvaros saņemto atbalstu, tai skaitā kapitāla atlaidi, nodod tālāk dzīvokļu īpašniekiem, samazinot pakalpojumu izmaksas atbalsta, tai skaitā kapitāla atlaides, apmērā.