Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"

ALTUM
ALTUMALTUM
DNSH* UN PIEGĀDĀTĀJU ATLASE
Būtiskākie aspekti, tai skaitā attiecībā uz principu
*«nenodarīt būtisku kaitējumu»
Daina Pulkstene
EPD Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja
daina.pulkstene@altum.lv
20218206
SATURS
• Princips «Nenodarīt būtisku kaitējumu» (DNSH - Do No
Significant Harm)
• Piemērojamās iepirkuma procedūras
• «3 K» - interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, kā arī
«2F» - dubultā finansējuma novēršana
(prezentācijā minētie soļi atbilst prezentācijā «Projekta dzīves cikls» norādītajiem projekta dzīves
cikla soļiem)
«NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU»
Regulā (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības
mehānismu, ir noteikts, ka atveseļošanas un noturības plānā iekļautajiem
pasākumiem nevajadzētu nodarīt būtisku kaitējumu šādiem vides
mērķiem :
• klimata pārmaiņu mazināšanai
• pielāgošanās klimata pārmaiņām
• ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu izmantošanai un aizsardzībai
• aprites ekonomikai
• piesārņojuma novēršanai un kontrolei
• bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai
«NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» (1)
Izstrādājot tehnisko dokumentāciju (2.solis):
• ja projekta rezultātā plānots, ka ēka sasniegs energoefektivitātes A vai B
klasi, energoauditā obligāti ir izvērtēts pārkaršanas risks, un, ja
nepieciešams – paredzēti dzesēšanas risinājumi
• tehniskās apsekošanas atzinumā ir norādīta informācija par lietus
notekūdeņu un hidroizolācijas atbilstību LBN prasībām, vai projektā
paredzēti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību
• ja investīcija daudzdzīvokļu māju ēku energoefektivitātē paredzēta ēkā,
kura atrodas NATURA 2000 teritorijā, izstrādājot tehnisko dokumentāciju ir
saņemti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi (ja attiecas)
PAPILDU NOSACĪJUMI
projekta realizācijas uzsākšanai (2.solis):
Ja projekts tiek realizēts valstspilsētās, projekta ietvaros atbalsts siltumenerģijas
ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts atbilstoši šādai
prioritārajai kārtībai:
1) pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla
izveide
2) bezemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana
3) biomasas apkures katlu uzstādīšana
Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai energoauditors sagatavo
siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējumu, ņemot vērā
tehniskās iespējas, juridiskos šķēršļus un ekonomisko pamatotību ieviest izvēlēto risinājumu.
«NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» (2)
Plānojot projektā paredzamās darbības (pirms 3.soļa):
• Ja ēka nav pieslēgta centrālapkurei un projektā paredzētas darbības saistībā ar
apkures katla nomaiņu un:
o ja plānots uzstādīt jaunu biomasas katlu – jāsagatavo dokumentācija, kas
apliecina, ka tas atbilst Komisijas 2015.gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar
ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz
ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām
gaisu piesārņojošo vielu emisijām
o ja plānots nomainīt biomasas katlu un tā emisijas lielākas nekā esošajam –
jāsagatavo dokumentācija par plānotajām darbībām gaisu piesārņojošo vielu
emisiju samazināšanai
• Ja ēka nav pieslēgta centrālapkurei un projektā paredzētas darbības saistībā ar
šķeldas vai biogāzes katlu un šķeldas katla jauda pārsniedz 20 MW vai biogāzes katla
jauda pārsniedz 2MW, pieteikumā jāapliecina biodegvielas vai biomasas atbilstība
Direktīvas 2018/2001 29.pantā noteiktajiem kritērijiem
«NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» (3)
Sagatavojot piegādātāju atlases dokumentus (4.solis):
• Ieteicams izvērtēt iespēju piegādātāju atlasē izmantot zaļā publiskā iepirkuma principus,
piemēram, paredzot viedo risinājumu ieviešanu apgaismojuma izveidē, vai citu
energoefektīvu un inovatīvu risinājumu ieviešanu ēku atjaunošanā un būvniecībā
(https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums)
• Līguma projektā (ja tāds tiks sagatavots) un līgumā jāparedz:
- ka 70 % no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) vai demontāžas atkritumiem tiks
nodoti attiecīgā atkritumu veida pārstrādātājiem
- ka būvdarbu veikšanas laikā tiks nodrošināti pasākumi trokšņa, putekļu un
piesārņotāju emisiju samazināšanai
- ka būvdarbu veikšanas laikā tiks nodrošināta azbesta un azbestu saturošu
izstrādājumu apstrādes un pārvadāšanas atbilstība noteikumiem par azbesta un
azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu
apsaimniekošanu
PIEGĀDĀTĀJU ATLASE
Kad tā veicama?
Ja plāno slēgt apvienoto
projektēšanas un būvdarbu
līgumu
• Piegādātāju atlasi veic pēc
dzīvokļu īpašnieku apspriedes
(2.solis), vienlaikus atlasot arī citus
pakalpojumu sniedzējus
Ja plāno slēgt atsevišķus līgumus
par tehniskās dokumentācijas
izstrādi un būvniecību
• Piegādātāju atlasi tehniskās
dokumentācijas izstādei un
autoruzraudzībai veic pēc
dzīvokļu īpašnieku apspriedes
(2.solis)
• Piegādātāju atlasi būvdarbiem,
būvuzraudzības un projekta
vadības pakalpojumiem veic
pēc pieteikuma iesniegšanas
kapitāla atlaides rezervēšanai
(4.solis)
PIEGĀDĀTĀJU ATLASE
Kādu procedūru izvēlēties?
Privāto tiesību juridiskās
personas (biedrības, privātie
apsaimniekotāji u.c.)
• Vienkāršotā piegādātāju
atlase, veicot tirgus izpēti
Pašvaldību kapitālsabiedrības
u.c. Publisko iepirkumu likuma
subjekti
• MK 28.02.2017. noteikumos
Nr. 104 “Noteikumi par
iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem
projektiem” noteiktā
iepirkuma veikšanas kārtība
TIRGUS IZPĒTE
Ieteicams tirgus izpēti veikt, izsūtot elektroniski uzaicinājumu
iesniegt piedāvājumus ne mazāk kā trim neatkarīgiem
attiecīgā tirgus dalībniekiem.
Tirgus izpēte veicama jebkura līguma noslēgšanai:
• par tehniskās dokumentācijas izstrādi (tai skaitā tehnisko
apsekošanu u.c.) un autoruzraudzību
• būvdarbu veikšanu
• būvuzraudzību
• projekta vadību.
MKN 104 NOTEIKTĀ PROCEDŪRA
Piegādes, pakalpojumi < 70 000 EUR
Būvdarbi < 170 000 EUR
• Tirgus izpēte
+
• jāievēro interešu konflikta
novēršanas noteikumi;
• jāveic izdevumu
efektivitātes izvērtēšana
Piegādes, pakalpojumi > 70 000 EUR
Būvdarbi >170 000 EUR
• MK noteikumos Nr. 104
noteiktā procedūra
+
• jāievēro interešu konflikta
novēršanas noteikumi;
• jāveic izdevumu efektivitātes
izvērtēšana
PIEGĀDĀTĀJU ATLASES
PĀRBAUDE
Pasūtītājam jāsaglabā un Altum jāiesniedz
pierādījumi (dokumentu saraksts tiks precizēts):
1) par sagatavoto atlases dokumentāciju
2) par izsūtītajiem uzaicinājumiem (tirgus izpētē)
3) par saņemtajiem piedāvājumiem
4) par piedāvājumu izvērtēšanu un pamatojumu
konkrētā piedāvājuma izvēlei
5) par «3K» novēršanas pasākumiem
«3K» UN «2F» NOVĒRŠANA
Pasākumi interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska
un dubultā finansējuma novēršanai
• pasūtītājs nedrīkst būt saistīts ar izvēlēto pretendentu, par to
jāpārliecinās Uzņēmuma reģistra datu bāzē, jāsagatavo
apliecinājums
• izvēlētā piedāvājuma cenai jāatbilst tirgus cenai - ir saņemti un
salīdzināti vismaz divi neatkarīgi piedāvājumi
• aptaujātie/ piedāvājumu iesniegušie uzņēmumi faktiski darbojas
iepirkuma priekšmeta jomā un nav savstarpēji saistīti, par to
jāpārliecinās Uzņēmuma reģistra datu bāzē
• pasūtītājs nepieļauj īpašu labvēlība attiecībā uz izvēlēto
piegādātāju ne piedāvājumu atlases, ne līguma īstenošanas laikā
• pasūtītājs nepieļauj, ka projektā paredzētie energoefektivitātes
pasākumi vienlaikus tiek finansēti no vairākiem Eiropas Savienības
finansējuma avotiem
DOKUMENTU IESNIEGŠANA
Piegādātāju atlases dokumenti jāiesniedz Altum:
1) kopā ar pieteikumu atbalsta rezervēšanai
(3.solis), ja projekta realizācijai ir noslēgts
apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums
2) pārējos gadījumos - pēc sākotnējā atzinuma par
kapitāla atlaides rezervēšanu saņemšanas (4.solis)
PALDIES!
Jautājumi?
Daina Pulkstene
EPD Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja
daina.pulkstene@altum.lv
20218206
1 sur 15

Recommandé

Projekta dzīves cikli par
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliALTUM
373 vues17 diapositives
Tehniskā dokumentācija un būvniecība par
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
401 vues11 diapositives
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en... par
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...ALTUM
473 vues12 diapositives
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr... par
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
2.2K vues5 diapositives
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
411 vues12 diapositives
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte... par
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
1K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai par
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
303 vues15 diapositives
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas par
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
390 vues28 diapositives
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai par
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
198 vues8 diapositives
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu? par
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
120 vues11 diapositives
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību par
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
522 vues22 diapositives
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju par
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
151 vues14 diapositives

Tendances(20)

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība par ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
ALTUM122 vues

Similaire à Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"

LBN prasības telpu ventilācijas jomā par
LBN prasības telpu ventilācijas jomāLBN prasības telpu ventilācijas jomā
LBN prasības telpu ventilācijas jomāElektrumlv
200 vues25 diapositives
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle par
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēleEkodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
312 vues24 diapositives
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en... par
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
306 vues10 diapositives
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā / par
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
503 vues39 diapositives
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k... par
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...
Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās k...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.5K vues54 diapositives
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
374 vues23 diapositives

Similaire à Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"(20)

LBN prasības telpu ventilācijas jomā par Elektrumlv
LBN prasības telpu ventilācijas jomāLBN prasības telpu ventilācijas jomā
LBN prasības telpu ventilācijas jomā
Elektrumlv200 vues
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par ALTUM
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPiegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM374 vues
Energoauditi uzņēmumiem par Elektrumlv
Energoauditi uzņēmumiemEnergoauditi uzņēmumiem
Energoauditi uzņēmumiem
Elektrumlv410 vues
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē? par Elektrumlv
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Elektrumlv340 vues
Par 305 regulu standartiz komiteja 14.10.2011 par Jānis Kļaviņš
Par 305 regulu standartiz komiteja 14.10.2011Par 305 regulu standartiz komiteja 14.10.2011
Par 305 regulu standartiz komiteja 14.10.2011
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji par Latvijas statistika
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītājiKlimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos par videspolitika
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
videspolitika1K vues
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem par Elektrumlv
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiemEnergoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Elektrumlv681 vues

Plus de ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
10 vues9 diapositives
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
13 vues9 diapositives
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
47 vues12 diapositives
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika par
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaALTUM
234 vues6 diapositives
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi par
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi ALTUM
304 vues8 diapositives
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās par
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās ALTUM
170 vues17 diapositives

Plus de ALTUM(20)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM10 vues
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums par ALTUM
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM13 vues
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma par ALTUM
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM47 vues
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika par ALTUM
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM234 vues
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi par ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM304 vues
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās par ALTUM
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
ALTUM170 vues
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma par ALTUM
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
ALTUM423 vues
7 zm atbalsta_iespejas_210222 par ALTUM
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
ALTUM144 vues
10 life 2022 converted par ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vues
9 em atbalsts_21022022 par ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vues
8 apvārsnis eiropa j.ancans par ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vues
8 eic_18022022_lv par ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vues
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 par ALTUM
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
ALTUM50 vues
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 par ALTUM
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
ALTUM35 vues
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027 par ALTUM
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM48 vues
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 par ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vues
2 liaa atbalsta programmas_210222 par ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vues
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 par ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vues
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen) par ALTUM
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM2.3K vues
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen) par ALTUM
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM413 vues

Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"

 • 1. DNSH* UN PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Būtiskākie aspekti, tai skaitā attiecībā uz principu *«nenodarīt būtisku kaitējumu» Daina Pulkstene EPD Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja daina.pulkstene@altum.lv 20218206
 • 2. SATURS • Princips «Nenodarīt būtisku kaitējumu» (DNSH - Do No Significant Harm) • Piemērojamās iepirkuma procedūras • «3 K» - interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, kā arī «2F» - dubultā finansējuma novēršana (prezentācijā minētie soļi atbilst prezentācijā «Projekta dzīves cikls» norādītajiem projekta dzīves cikla soļiem)
 • 3. «NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» Regulā (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, ir noteikts, ka atveseļošanas un noturības plānā iekļautajiem pasākumiem nevajadzētu nodarīt būtisku kaitējumu šādiem vides mērķiem : • klimata pārmaiņu mazināšanai • pielāgošanās klimata pārmaiņām • ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu izmantošanai un aizsardzībai • aprites ekonomikai • piesārņojuma novēršanai un kontrolei • bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai
 • 4. «NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» (1) Izstrādājot tehnisko dokumentāciju (2.solis): • ja projekta rezultātā plānots, ka ēka sasniegs energoefektivitātes A vai B klasi, energoauditā obligāti ir izvērtēts pārkaršanas risks, un, ja nepieciešams – paredzēti dzesēšanas risinājumi • tehniskās apsekošanas atzinumā ir norādīta informācija par lietus notekūdeņu un hidroizolācijas atbilstību LBN prasībām, vai projektā paredzēti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību • ja investīcija daudzdzīvokļu māju ēku energoefektivitātē paredzēta ēkā, kura atrodas NATURA 2000 teritorijā, izstrādājot tehnisko dokumentāciju ir saņemti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi (ja attiecas)
 • 5. PAPILDU NOSACĪJUMI projekta realizācijas uzsākšanai (2.solis): Ja projekts tiek realizēts valstspilsētās, projekta ietvaros atbalsts siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts atbilstoši šādai prioritārajai kārtībai: 1) pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide 2) bezemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana 3) biomasas apkures katlu uzstādīšana Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai energoauditors sagatavo siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējumu, ņemot vērā tehniskās iespējas, juridiskos šķēršļus un ekonomisko pamatotību ieviest izvēlēto risinājumu.
 • 6. «NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» (2) Plānojot projektā paredzamās darbības (pirms 3.soļa): • Ja ēka nav pieslēgta centrālapkurei un projektā paredzētas darbības saistībā ar apkures katla nomaiņu un: o ja plānots uzstādīt jaunu biomasas katlu – jāsagatavo dokumentācija, kas apliecina, ka tas atbilst Komisijas 2015.gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem, prasībām, tai skaitā pieļaujamām gaisu piesārņojošo vielu emisijām o ja plānots nomainīt biomasas katlu un tā emisijas lielākas nekā esošajam – jāsagatavo dokumentācija par plānotajām darbībām gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai • Ja ēka nav pieslēgta centrālapkurei un projektā paredzētas darbības saistībā ar šķeldas vai biogāzes katlu un šķeldas katla jauda pārsniedz 20 MW vai biogāzes katla jauda pārsniedz 2MW, pieteikumā jāapliecina biodegvielas vai biomasas atbilstība Direktīvas 2018/2001 29.pantā noteiktajiem kritērijiem
 • 7. «NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU» (3) Sagatavojot piegādātāju atlases dokumentus (4.solis): • Ieteicams izvērtēt iespēju piegādātāju atlasē izmantot zaļā publiskā iepirkuma principus, piemēram, paredzot viedo risinājumu ieviešanu apgaismojuma izveidē, vai citu energoefektīvu un inovatīvu risinājumu ieviešanu ēku atjaunošanā un būvniecībā (https://www.varam.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums) • Līguma projektā (ja tāds tiks sagatavots) un līgumā jāparedz: - ka 70 % no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) vai demontāžas atkritumiem tiks nodoti attiecīgā atkritumu veida pārstrādātājiem - ka būvdarbu veikšanas laikā tiks nodrošināti pasākumi trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanai - ka būvdarbu veikšanas laikā tiks nodrošināta azbesta un azbestu saturošu izstrādājumu apstrādes un pārvadāšanas atbilstība noteikumiem par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu
 • 8. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Kad tā veicama? Ja plāno slēgt apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu • Piegādātāju atlasi veic pēc dzīvokļu īpašnieku apspriedes (2.solis), vienlaikus atlasot arī citus pakalpojumu sniedzējus Ja plāno slēgt atsevišķus līgumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecību • Piegādātāju atlasi tehniskās dokumentācijas izstādei un autoruzraudzībai veic pēc dzīvokļu īpašnieku apspriedes (2.solis) • Piegādātāju atlasi būvdarbiem, būvuzraudzības un projekta vadības pakalpojumiem veic pēc pieteikuma iesniegšanas kapitāla atlaides rezervēšanai (4.solis)
 • 9. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Kādu procedūru izvēlēties? Privāto tiesību juridiskās personas (biedrības, privātie apsaimniekotāji u.c.) • Vienkāršotā piegādātāju atlase, veicot tirgus izpēti Pašvaldību kapitālsabiedrības u.c. Publisko iepirkumu likuma subjekti • MK 28.02.2017. noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktā iepirkuma veikšanas kārtība
 • 10. TIRGUS IZPĒTE Ieteicams tirgus izpēti veikt, izsūtot elektroniski uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus ne mazāk kā trim neatkarīgiem attiecīgā tirgus dalībniekiem. Tirgus izpēte veicama jebkura līguma noslēgšanai: • par tehniskās dokumentācijas izstrādi (tai skaitā tehnisko apsekošanu u.c.) un autoruzraudzību • būvdarbu veikšanu • būvuzraudzību • projekta vadību.
 • 11. MKN 104 NOTEIKTĀ PROCEDŪRA Piegādes, pakalpojumi < 70 000 EUR Būvdarbi < 170 000 EUR • Tirgus izpēte + • jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; • jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana Piegādes, pakalpojumi > 70 000 EUR Būvdarbi >170 000 EUR • MK noteikumos Nr. 104 noteiktā procedūra + • jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; • jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana
 • 12. PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PĀRBAUDE Pasūtītājam jāsaglabā un Altum jāiesniedz pierādījumi (dokumentu saraksts tiks precizēts): 1) par sagatavoto atlases dokumentāciju 2) par izsūtītajiem uzaicinājumiem (tirgus izpētē) 3) par saņemtajiem piedāvājumiem 4) par piedāvājumu izvērtēšanu un pamatojumu konkrētā piedāvājuma izvēlei 5) par «3K» novēršanas pasākumiem
 • 13. «3K» UN «2F» NOVĒRŠANA Pasākumi interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma novēršanai • pasūtītājs nedrīkst būt saistīts ar izvēlēto pretendentu, par to jāpārliecinās Uzņēmuma reģistra datu bāzē, jāsagatavo apliecinājums • izvēlētā piedāvājuma cenai jāatbilst tirgus cenai - ir saņemti un salīdzināti vismaz divi neatkarīgi piedāvājumi • aptaujātie/ piedāvājumu iesniegušie uzņēmumi faktiski darbojas iepirkuma priekšmeta jomā un nav savstarpēji saistīti, par to jāpārliecinās Uzņēmuma reģistra datu bāzē • pasūtītājs nepieļauj īpašu labvēlība attiecībā uz izvēlēto piegādātāju ne piedāvājumu atlases, ne līguma īstenošanas laikā • pasūtītājs nepieļauj, ka projektā paredzētie energoefektivitātes pasākumi vienlaikus tiek finansēti no vairākiem Eiropas Savienības finansējuma avotiem
 • 14. DOKUMENTU IESNIEGŠANA Piegādātāju atlases dokumenti jāiesniedz Altum: 1) kopā ar pieteikumu atbalsta rezervēšanai (3.solis), ja projekta realizācijai ir noslēgts apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums 2) pārējos gadījumos - pēc sākotnējā atzinuma par kapitāla atlaides rezervēšanu saņemšanas (4.solis)
 • 15. PALDIES! Jautājumi? Daina Pulkstene EPD Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja daina.pulkstene@altum.lv 20218206