Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Over: Actualiteiten Verzekeringen en abonnementen Toepassingen
Werkgeversaansprakelijkheid Artikel 611 (Boek 7 BW) De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgeve...
Hoge Raad : AVB en ZZPerOp een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bestaat inbeginsel ook dekking voor scha...
Social Media Werkgevers bespieden steeds vaker hun personeel via social media als facebook en twitter. Dat signaleert ju...
Abonnement (en) verzekeringen Standpunt DNB (april 2010) Wetgeving (Boek 7:925 e.v. en WFT) Toepassingen         ...
Art 7:925 BWArtikel 9251. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van...
Overeenkomst en premie Overeenkomst = Meerzijdige rechtshandeling waarbij 1 of meer partijen jegens 1 of meer anderen een ...
Uitkering en (on)zekerheid Verbintenis tot uitkering. art 7:926: Onder uitkering is mede begrepen een prestatie anders dan...
Schadeverzekering? Artikel 1:1 WFT en 7:944 BW Strekking van de uitkering Onzeker voorval Bedrijfsmatige uitoefening   ...
WFT en BW schadeverzekering: 1:1 WFT: schadeverzekering als bedoeld in artikel 944 van Boek 7 BW: Schadeverzekering is de ...
Uitkering en onzeker voorval Strekking van de uitkering: (preventieve) advisering en belangenbehartiging tot aan een event...
Bedrijfsmatig aanbieden en vergunning Niet incidenteel maar bedrijfsmatig en voor eigen rekening aanbieden: Schadeverzeker...
Oplossing 1: vrijstelling Werkzaamheden van assurantietussenpersonen die feitelijk als rechtsbijstand worden gekwalifice...
Oplossing 2:Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II Zolang de werkzaamheden van tussenpersonen zich beperken tot het ...
Knelpunten? Knelpunten om over te gaan op abonnementen verdwijnen. (D&O en Adfiz 22 mei 2012) MultiSafe wint geding met Co...
Taken tussenpersoonWat doet een verzekeringstussenpersoon?Adviseren < > Bemiddelen < > Nazorg plegen Overeenkomst van opd...
Rollen bij belangenbehartiging                 17
Abonnementsgeld en belastingdienst Vrijstelling BTW: Voorwaarde is wel dat diensten waarvoor wordt betaald, gericht zijn...
Abonnement en opzeggen Met ingang van 1 november 2011 geldt ten aanzien van overeenkomsten (huur-, pacht- en verzekeringso...
Aansprakelijkheid bij overgang /beëindiging abonnement?Standpunt Ombudsman/kifid:Ik zie dat bij de verkoop van de portefeu...
(na)Zorgplicht?         21
Schieten we het doel voorbij? Execution Only (art 4: 23 lid 2 WFT). Art 401 Boek 7 BW: De zorg van een goede opdrachtnem...
PraktijkvoorbeeldenVerzekering(s)abonnement              23
Praktijkvoorbeelden ARAG Incassoverzekering ARAG Legal Services              24
Ondernemer en lenenAanvraag banklening mkber vaak afgewezen Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) ...
Ondernemer en incasso30% van de ondernemers vindt het lastig om te vragenwaar het geld blijft.Redenen om niet betalen: De ...
Diensten en kosten nieuwe productDiensten: Verzekerd: 3 uur behandeltijd buitengerechtelijk en gerechtelijk (gemiddelde ...
Risico en procedure(kosten)Het contactmoment met de klant! Het kan voorkomen dat de geldvordering niet in het buitengerec...
www.arag.nl       29
Nieuw: ARAG Incasso CalculatorHelder inzicht in werkwijze en kosten                    30
ARAG Legal Services (onderdeel van?)Altijd juridische hulp Onbeperkt juridisch advies, telefonisch, per mail of chat Toe...
Britse markt Voorbeeld van een oplossing: After the event verzekering Mogelijk in Nederland? Artikel 925 Boek 7 BW: Verzek...
ARAG Juridisch kompas Vertaling naar behoefte consument De klant bepaalt                   33
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Actualiteiten, verzekeringen en abonnementen, toepassingen

 1. 1. Over: Actualiteiten Verzekeringen en abonnementen Toepassingen
 2. 2. Werkgeversaansprakelijkheid Artikel 611 (Boek 7 BW) De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Jurisprudentie Hoge Raad (KLM, Rollerskate, bedrijfsuitjes) Verzekerbaarheid en opmerkingen J. Spier (adv. Generaal HR) Alle risico’s verzekeren? (of een alternatief) 2
 3. 3. Hoge Raad : AVB en ZZPerOp een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) bestaat inbeginsel ook dekking voor schade als de verzekerde werkgever heeftverzuimd een toereikende polis te sluiten voor zijn werknemers die zichin verband met hun werk in het verkeer begeven. Dat heeft de HogeRaad afgelopen week geoordeeld in een zaak tussen Onderlinges-Gravenhage en Nationale Nederlanden.Werkgevers die zelfstandige arbeidskrachten inhuren voor klussen inhun bedrijf, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dit blijkt uit eenuitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde vorige week dat eenbedrijf verantwoordelijk kan zijn voor de invaliditeit van eeningehuurde zzper. 3
 4. 4. Social Media Werkgevers bespieden steeds vaker hun personeel via social media als facebook en twitter. Dat signaleert juridisch dienstverlener Arag. Vooral als een werknemer arbeidsongeschikt is of zich ziek heeft gemeld, wil de ondernemer nog wel eens nagaan of zijn personeel daadwerkelijk thuis zit. Het is goed als werknemers beseffen dat zij moeten opletten wat ze op internet zetten. Het zijn openbare bronnen en de informatie is te gebruiken als bewijsmateriaal voor ontoelaatbaar gedrag van werknemers,” waarschuwt Dijkstra. (Algemeen Dagblad 7 mei 2012) 4
 5. 5. Abonnement (en) verzekeringen Standpunt DNB (april 2010) Wetgeving (Boek 7:925 e.v. en WFT) Toepassingen 5
 6. 6. Art 7:925 BWArtikel 9251. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. 6
 7. 7. Overeenkomst en premie Overeenkomst = Meerzijdige rechtshandeling waarbij 1 of meer partijen jegens 1 of meer anderen een verbintenis aangaan. Premiebetaling. De naamgeving is hierbij niet bepalend (abonnementskosten, entreegeld of contributie). Kan periodiek zijn of eenmalig. Premie kan ook verscholen zijn in de prijs van een product, waarvan de verbintenis deel uitmaakt. 7
 8. 8. Uitkering en (on)zekerheid Verbintenis tot uitkering. art 7:926: Onder uitkering is mede begrepen een prestatie anders dan in geld. Onzekerheid: over wanneer en tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan. Bij introductie in 2005/2006 veel verwarring over de voorzienbaarheid. Sub-conclusie: Als aan de 4 criteria van 925 BW is voldaan kan een abonnement worden aangemerkt als een verzekering als bedoeld in het BW. 8
 9. 9. Schadeverzekering? Artikel 1:1 WFT en 7:944 BW Strekking van de uitkering Onzeker voorval Bedrijfsmatige uitoefening 9
 10. 10. WFT en BW schadeverzekering: 1:1 WFT: schadeverzekering als bedoeld in artikel 944 van Boek 7 BW: Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden. met dien verstande dat voor de toepassing van deze wet een verzekering slechts als schadeverzekering wordt aangemerkt indien sprake is van een uitkeringsplicht ten gevolge van een onzeker voorval of een onzekere omstandigheid waardoor de verzekerde in zijn belangen wordt getroffen; schadeverzekeraar: degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van schadeverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die schadeverzekeringen; 10
 11. 11. Uitkering en onzeker voorval Strekking van de uitkering: (preventieve) advisering en belangenbehartiging tot aan een eventuele juridische procedure. Deze uitkering heeft de strekking schade te voorkomen of te vergoeden.(zie 944 BW). Onzeker voorval: Op het moment van het aangaan van de overeenkomst bestaat er onzekerheid of en hoe vaak de klant een beroep doet op de dienstverlening. Sub-conclusie: Sprake van een schadeverzekering als bedoeld in de WFT. 11
 12. 12. Bedrijfsmatig aanbieden en vergunning Niet incidenteel maar bedrijfsmatig en voor eigen rekening aanbieden: Schadeverzekeraar. Branche17 (bijlage WFT). Rechtsbijstandverzekering: verleende diensten en gemaakte kosten in het bijzonder met het oog op verhaal van door een verzekerde geleden schade en diens verdediging of vertegenwoordiging, zowel in als buiten rechte. Artikel 2:27 WFT Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar of schadeverzekeraar. Overtreding is economisch delict. Boete door DNB. 12
 13. 13. Oplossing 1: vrijstelling Werkzaamheden van assurantietussenpersonen die feitelijk als rechtsbijstand worden gekwalificeerd, zullen worden vrijgesteld van de vergunningplicht van DNB, mits deze werkzaamheden slechts van ondergeschikte betekenis zijn voor het totale bedrijf van bemiddelen in verzekeringen. Daarmee kunnen assurantietussenpersonen bij (service)abonnementen aan hun cliënten de gebruikelijke werkzaamheden op het terrein van bemiddelen in verzekeringen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft. blijven verrichten, ook als die elementen van rechtsbijstand bevatten." 13
 14. 14. Oplossing 2:Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II Zolang de werkzaamheden van tussenpersonen zich beperken tot het verlenen van assistentie bij de uitvoering en het beheer van een verzekeringsovereenkomst, behoren deze werkzaamheden tot de reguliere taak van een tussenpersoon die zijn vak goed wil uitoefenen. Daar hoort bijvoorbeeld bij het melden van een schade bij de verzekeraar, het uitleggen van de contractsvoorwaarden aan de klant en het bijstaan van de klant in het contact met de verzekeraar. Zou de tussenpersoon (op grond van zijn contract met de klant) verdergaande bijstand verlenen, zoals het verlenen van bijstand in een gerechtelijke procedure, dan overschrijdt de tussenpersoon de grens tussen bemiddelen en het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf in de branche rechtsbijstand. Voor de toepassing van de wet is het niet van belang of betaling voor deze bijstand plaatsvindt op basis van een uurtarief of in een (service)abonnementsvorm. 14
 15. 15. Knelpunten? Knelpunten om over te gaan op abonnementen verdwijnen. (D&O en Adfiz 22 mei 2012) MultiSafe wint geding met Consumentenbond. Jaarverslag Kifid 2011. Advies prof. mr. Du Perron. Wanbetaling en incasso. 15
 16. 16. Taken tussenpersoonWat doet een verzekeringstussenpersoon?Adviseren < > Bemiddelen < > Nazorg plegen Overeenkomst van opdracht Adviesopdracht / Bemiddelingsopdracht / Nazorgopdracht Combinatie van opdrachten Andere invulling voor het begrip portefeuille Het geheel van relaties van een verzekeringstussenpersoon die hij adviseert en/of voor wie hij bemiddelt en/of nazorg pleegt op grond van een met hen gesloten overeenkomst van opdracht ter zake van een of meer verzekeringen. 16
 17. 17. Rollen bij belangenbehartiging 17
 18. 18. Abonnementsgeld en belastingdienst Vrijstelling BTW: Voorwaarde is wel dat diensten waarvoor wordt betaald, gericht zijn op het tot stand komen van een product of wijzigen van een bestaand product (dus niet enkel adviseren). Indien de tussenpersoon de provisie op de verzekeringen waarop het abonnement betrekking heeft ontvangen (en niet restitueert) dan hoeft over het aanvullende abonnementsbedrag geen assurantiebelasting te worden afgedragen. Als bewijsmiddel moet een tussenpersoon een schriftelijke overeenkomst van opdracht overleggen (art 7:400 lid 1 BW). De Belastingdienst wijst tussenpersonen er nog maar eens op dat zij meer dan voorheen zelf hiervoor verantwoordelijk zijn. 18
 19. 19. Abonnement en opzeggen Met ingang van 1 november 2011 geldt ten aanzien van overeenkomsten (huur-, pacht- en verzekeringsovereenkomsten vallen erbuiten) tot het geregeld afleveren van zaken of tot het geregeld doen van verrichtingen, dat na ommekomst van de overeengekomen periode: stilzwijgend verlengen van de overeenkomst slechts mogelijk is, met een periode van niet meer dan drie maanden; en omzetting in een overeenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk is, zij het dat de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand kan worden opgezegd (art. 6:236 aanhef en onder BW (nieuw). Bovendien geldt dat een opzegtermijn niet langer kan zijn dan één maand (art. 6:237 aanhef en onder BW (nieuw). 19
 20. 20. Aansprakelijkheid bij overgang /beëindiging abonnement?Standpunt Ombudsman/kifid:Ik zie dat bij de verkoop van de portefeuille vaak onduidelijk is wieaansprakelijk is/blijft/wordt voor eerdere onjuiste dienstverlening. Dezeonduidelijkheid leg ik in principe uit in het voordeel van de consument.Omdat de verkopende dienstverlener veelal niet meer is aangesloten bijKifid, houd ik de kopende partij aansprakelijk voor het toerekenbaartekort schieten van de verkoper, ook in het geval wanneer daarover bij deverkoop anders luidende afspraken zijn gemaakt.Het overnemen van een portefeuille kan immers worden beschouwd alsovergang van een onderneming. De verkrijger van de onderneming moeteventuele schade die ontstaat doordat hij aansprakelijk wordt gehoudenvoor fouten van de verkoper, maar zelf verhalen op die verkoper. Hoe gaat dat met overgang/beëindiging abonnementen? 20
 21. 21. (na)Zorgplicht? 21
 22. 22. Schieten we het doel voorbij? Execution Only (art 4: 23 lid 2 WFT). Art 401 Boek 7 BW: De zorg van een goede opdrachtnemer. Art 4: 102 WFT: Beheer van de Portefeuille (die door bemiddeling van de bemiddelaar tot stand is gekomen of is overgeboekt). Privaatrechtelijke zorgplicht (WFT zorgt niet voor verzwaring maar voor inkleuring van deze zorgplicht)? Aansprakelijkheid blijft afhangen van de omstandigheden van het geval. Art. 248 lid 1 BW: Redelijkheid en billijkheid. 22
 23. 23. PraktijkvoorbeeldenVerzekering(s)abonnement 23
 24. 24. Praktijkvoorbeelden ARAG Incassoverzekering ARAG Legal Services 24
 25. 25. Ondernemer en lenenAanvraag banklening mkber vaak afgewezen Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgen moeilijker een banklening in vergelijking met Europese collegas. Bijna een kwart van de Nederlandse aanvragen werd vorig jaar afgewezen. (Alleen in Bulgarije, Ierland en Letland werd vaker een aanvraag voor een lening niet toegekend). In 2007 was dat nog 7 procent. 25
 26. 26. Ondernemer en incasso30% van de ondernemers vindt het lastig om te vragenwaar het geld blijft.Redenen om niet betalen: De klant hanteert een betalingstermijn van 90 dagen (25%). De klant heeft het geld even niet (27%). Klant heeft vergeten de factuur te voldoen (30%). Klant is niet tevreden over de geleverde prestatie (8 %). 26
 27. 27. Diensten en kosten nieuwe productDiensten: Verzekerd: 3 uur behandeltijd buitengerechtelijk en gerechtelijk (gemiddelde behandeltijd van een incassozaak). Daarna € 125,00 per uur (excl. BTW) of het dan geldende uurtarief van een advocaat.Kosten: Verzekerd: alle buitengerechtelijke kosten Niet verzekerd: gerechtelijke kosten die niet kunnen worden verhaald of door de rechter worden toegewezen. Verzekerd: executiekosten 27
 28. 28. Risico en procedure(kosten)Het contactmoment met de klant! Het kan voorkomen dat de geldvordering niet in het buitengerechtelijk traject wordt geïncasseerd. Op dat moment ontvangt u van ons: – een advies over de (ver)haalbaarheid van gerechtelijk incasso; – een gespecificeerd overzicht van de te verwachte gerechtelijke kosten (zie bijlage Helder kostenoverzicht). In overleg met de klant wordt bepaald of en onder welke voorwaarden het gerechtelijk traject doorlopen kan worden. De procedure en voorwaarden zijn helder en transparant omschreven in de polisvoorwaarden! 28
 29. 29. www.arag.nl 29
 30. 30. Nieuw: ARAG Incasso CalculatorHelder inzicht in werkwijze en kosten 30
 31. 31. ARAG Legal Services (onderdeel van?)Altijd juridische hulp Onbeperkt juridisch advies, telefonisch, per mail of chat Toegang tot een breed pallet aan juridische services en diensten 10-20% korting op juridische diensten ARAG-jurist tegen zeer voordeling tarief Vooraf een overzicht van eventueel te maken kosten Advies over haalbaarheid Uurtarief of fixed fee 31
 32. 32. Britse markt Voorbeeld van een oplossing: After the event verzekering Mogelijk in Nederland? Artikel 925 Boek 7 BW: Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering. 32
 33. 33. ARAG Juridisch kompas Vertaling naar behoefte consument De klant bepaalt 33

×