DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx

A
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: II
Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and
Time: FEBRUARY 13, 2023 (WEEK 1-DAY 1) Quarter: 3rd QUARTER
OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO
MAPEH
(Music )
( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40)
A. Content
Standard
Demonstrates the ability
to formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional
spelling.
Demonstrates
understanding of familiar
words used to
communicate personal
experiences, ideas,
thoughts, actions, and
feelings
Demonstrates
understanding of
subtraction and
multiplication of whole
numbers up to 1000
including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kamalayan sa karapatang
pantao ng bata,
pagkamasunurin tungo sa
kaayusan at kapayapaan
ng kapaligiran at ng
bansang kinabibilangan.
Naipamamalas ang
mabuting paglilingkod ng
mga namumuno sa
pagsulong ng mga
pangunahing hanapbuhay
at pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad.
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng
sariling ideya, kaisipan,
karanasan at
damdamin
Demonstrates
understanding of the
basic concepts of
tibre
B. Performance
Standard
Uses developing
knowledge and skills to
write clear and coherent
sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Shares/express personal
ideas, thoughts, actions,
and feelings using familiar
word
Is able to apply division of
whole numbers up to
1000 including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa nang buong
pagmamalaki ang pagiging
mulat sa karapatan na
maaaring tamasahin.
Nakapagpapahayag ng
pagpapahalaga sa
pagsulong ng mabuting
paglilingkod ng mga
namumuno sa komunidad
tungo sa pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damda
min/reaksy on nang
may wastong tono,
diin, bilis, antala at
intonasyon
Determines
accurately the
sources of sounds
heard, and produce
sounds using voice,
body, and objects,
and be able to sing
accurate pitch
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code
for each.
Write short narrative
paragraphs that include
elements of setting
,characters and plot (
problem and resolution )
observing the conventions
of writing. MT2C-IIIa-i-2.3
Use clues to answer
questions, clarify
understanding and justify
predictions before, during
and after reading ( titles,
pictures, etc )
Visualizes and represents
division, and writes a
related equation for each
type of situation: equal
sharing, repeated
subtraction, equal jumps
on the number line, and
formation of equal
groups of objects.
Nakapagpapakita ng
paraan ng pagpapasalamat
sa anumang karapatang
tinatamasa
Hal. Pag-aaral nang mabuti
Pagtitipid sa anumang
kagamitan
EsP2PPP- IIIa-b – 6
*Natatalakay ang mga
pakinabang na naibibigay
ng kapaligiran sa
komunidad AP2PSK-IIIa-1
Nagagamit nang wasto
ang pangngalan sa
pagbibigay ng pangalan
ng tao, lugar, hayop,
pangyayari at mga
bagay F2WG-Ic-e-2
Replicates different
sources of sounds
with body
movements MU2TB-
IIIa-2
II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Division as Equal Jumps in
Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa
Aking Komunidad
Paggamit ng wasto ng
pangngalan
Mga Tunog sa
Kapaligiran
a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
LEARNING
RESOURCES
A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2
p.90
MELC p.268 CG.p 27
MELC p.76 CG.p 26
MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23 MELC p.330 CG.p 15
1. Teacher’s Guide
Pages
p. 92-92 p. 183-194
T.G p2-3 P. 44-46 P. 67-69
2. Learner’s
Materials pages
p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 P. 97-107
3. Textbook pages p.124-145
4. Additional
Materials from
Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning
Resource
PPT
III. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson
or presenting the
new lesson
Alalahanin ang
multiplication table at
kumpletuhin ang
multiplication sentence
sa ibaba.
1. 2 x 3 =
4. 5 x 8 =
2. 3 x 5 =
5. 8 x 9 =
3. 4 x 4 =
Anu- ano ang mga
yamang lupa at ayamang
tubig?
Anu-ano ang mga
nakukuha natin sa mga
ito?
Magbigay ng limang
pangalan ng kaibigan
mo sa ibaba.
1.
2.
3.
4.
5.
Pagtamabalin ang
tunog ng hanay A sa
mga bagay na nasa
Hanay B.
Hanay
A
Hanay B
Hissssssssssssss
a. tren
Boom-boom-boom
b. aso
Aw-aw-aw
c. ahas
Wosssh-wosssh
d. tambol
Motorsiklo
e. beep-beep
B. Establishing a
purpose for the
Subukin nating gawin ang
isang Gawain. Basahin ang
Read the text and answer
the following questions .
Kantahin ang kantang nasa
ibaba.
Tingnan ang mga larawan
sa ibaba. Kilalanin ang
Subuking sagutin ang
nasa ibaba.
Subuking sagutin.
Isulat ang tunog ng
lesson maikling talata at sagutin
ang sumusunod na tanong
Isulat sa sagutang papel
ang letra ng tamang sagot.
Maaga pa ay
pumasok na sa clinic niya
si Dra. Marta. Sumasakit
ang ngipin ng kaniyang
inaanak na si Glenn.
Titingnan niya kung ano
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin nito. Baka kasi
tutubo na ang wisdom
tooth niya, o baka may sira
na siyang ngipin.
1. Sino ang pangunahing
tauhan sa kuwento?
a. Dra. Marta b.
Glenn c. Dra.
Marta at Glenn
2. Saan ang tagpuan ng
talata?
a. Sa hospital b. Sa
paaralan c. Sa clinic
3. Ang lahat ay
pangyayaring naganap sa
talata maliban sa isa. Alin
ito?
a. Sumasakit ang ngipin ni
Glenn.
b. Kumain ng maraming
candy si Glenn.
c. Titingnan ni Dra. Marta
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin ni Glenn
Mga Tanong:
1. Nagustuhan mo ba ang
awit?
2. Ano-ano ang karapatan
ng bata ayon sa awit?
3. Ano-ano ang dapat
matanggap at maranasan
ng mga bata?
4. Sino ang magbibigay sa
mga bata ng kanilang
karapatan? Bakit?
Anu- ano ang kaya mong
gawin?
mga ito
Anu-ano ang mga
larawan sa itaas?
Makikita baa ng mga ito
sa ating paligid?
Saan makukuha ang mga
ito?
Ano ang tawa natin sa
mga ito?
Isulat ang Tama o Mali
sa patlang.
_____________1. Ang
mahahalagang detalye
ay makatutulong upang
masagot ang mga
tanong sa kuwentong
binasa.
_____________2. Ang
sulat at balat ay
magkapareho ang
tunog sa hulihan.
_____________3. Ang
pangngalan ay
tumutukoy sa tao
lamang.
_____________4. Ang
aklat ay ngalan ng
hayop.
_____________5. Sa
pagsipi ng salita, dapat
ay may tamang layo
ang bawat letra.
mga sumusunod na
bagay
C. Presenting
examples/
instances of the
new lesson
Pagmasdan ang larawan
Alam nyo ba ang pangalan
ng punong iyan?
Bakit kaya tinawag na
Look at the pictures below
and write the weather on the
blank.
______1.
Pag-aralan ang mga
sumusunod:
A. Division as
Separation of
Sets into Equal
Parts
9 na tatsulok hinati sa 3
Basahin ang kuwento at
sagutin ang mga tanong
tungkol dito.
Basahin ang talata sa
ibaba.
1. Ano ang kahulugan ng
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga
tanong.
Mga Tanong:
Ang kapaligiran ay
punong-puno ng mga
tunog na likha ng
kalikasan, hayop, at
mga bagay na gawa
ng tao. Halina‘t
maglakbay at tuklasin
natin ang mga ito.
Makinig ka sa
puno ng buhay ang puno
ng nyog?
______ 2.
______ 3.
Go back to the past activity,
what made you come up
with those answers? Write
the clues you saw from the
pictures that helped you
come up with an answer.
1.
2.
3.
bahagi
Ilang tatsulok meron
bawat bahagi?
9÷3=3
B. Division as
Equal Sharing
Kung ipamamahagi mo
ang mga bagay sa loob
ng kahon ayon sa
paglalarawan, ilan kaya
ang matatanggap ng
bawat isa?
10 ÷ 5 = 2
C. Division as Repeated
Subtraction
8 ÷ 2=4
8-2=6
6-2=4
4-2=2
2-2=0
D. Division as Equal
Jumps on a Number line
40 ÷ 5 = 8
Mga Tanong:
1. Bakit nagpasalamat si
Carla sa kanyang ina?
2. Ayon sa inyong binasa,
anong mga karapatan ang
naibibigay sa kanya?
3. Sino ang nagbibigay nito
sa kanya?
4. Nararanasan mo rin ba
ang mga karapatang
nararanasan ni Carla?
5. Nagpapasalamat ka ba
sa nagbibigay sa iyo ng
iyong mga karapatan?
Paano mo ito ginagawa?
likas na yaman?
2. Ano ang tawag sa mga
bagay na nakukuha sa
mga anyong lupa? sa
anyong tubig?
3. Ano-anong anyong
lupa mayroon sa iyong
kumunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
4. Ano-anong anyong
tubig mayroon sa iyong
komunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
5. Paano
pinangangalagaan ng
iyong komunidad ang
mga anyong lupa at
anyong tubig?
1. Bakit natakot si
Nena?
2. Bakit kaya biglang
nagdilim ang paligid?
3. Paano ipinakita ni
Nelia ang kaniyang
pagmamalasakit sa
kapatid?
4. Ano-ano ang
ginagawa mo para sa
kasapi ng pamilya?
5. Ano-anong
pangngalang
tumutukoy sa tao,
bagay, hayop, at pook
ang iyong napakinggan
sa kuwento?
kuwento. Ipikit ang
mga mata at humilig
sa ibabaw ng inyong.
Ibigay mo ang tunog
ng mga bagay na
mababanggit sa
kuwento.
Hangin
ni Isidro
R. Obmasca Jr.
-Ano-ano ang mga
tunog na iyong
narinig sa kuwento?
-Ito ang ibat‘ ibang
uri ng tunog na nasa
ating kapaligiran.
-Banggitin mo nga
ang mga tunog na
narinig sa kuwento.
-May pagkakatulad
ba ang mga tunog na
inyong narinig
D. Discussing new Basahin ang kwento at Read the text and answer Kopyahin at tapusin ang Balikan ang mga Iguhit sa papel ang mga Isulat sa sagutang papel A. Sabihin ang
concepts and
practicing new
skills #1
sagutin ang mga tanong
Mga Tanong:
1. Ano ang pamagat ng
kuwento?
2. Sino ang mga tauhan
dito?
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
4. Bakit pumuntang
Quezon ang mag-anak?
5. Isalaysay muli ang mga
pangyayari sa kuwento.
the questions. paghihiwalay ng mga
bagay sa loob ng kahon.
Siguraduhing pareho ang
bilang ng bawat bahagi.
Ilang pangkat ang
nagawa mo?
nakaraang aralin at bilugan
kung alin sa mga
nakalarawan ang iyong
tinatamasang karapatan.
Mga Tanong:
1. Sino ang nagbigay sa iyo
ng mga karapatang ito?
2. Bakit mo ito dapat
ipagpasalamat sa kanila?
yamang lupa at yamang
tubig na nakukuha sa
iyong komunidad.
Kulayan ito.
ang tsek (/)kung dapat
gawin at ekis (X)naman
kung HINDI dapat
gawin.
______ 1. Pupunta ako
sa kuwarto ni Ate
kapag malakas ang
ulan.
______2. Hahanapin ko
sa labas ng bahay si
Tatay.
______3. Magtatampo
ako kay Nanay kapag
iniwan niya ako.
______4. Mag-aantay
na lang ako sa
pagdating ni Nanay.
______5. Iiyak ako
nang malakas kapag
wala si Nanay sa bahay.
tunog na
nalilikha ng
mga
sumusunod
na bagay o
hayop na
nakalarawan
sa baba.
E. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #2
Itala ang tagpuan, tauhan,
at pangyayari sa kuwento
gamit ang Story Map
Chart. Gawin ito sa
bondpaper
R ead the text and answer
the following questions
A. Kung
ipamamahagi
mo ang mga
bagay sa loob
ng kahon ayon
sa
paglalarawan,
ilan kaya ang
matatanggap
ng bawat isa?
Gawin ang gawain sa
ibaba. Gumawa ng isang
sulat pasasalamat para sa
mga karapatang
nakakamit. Isulat ito sa
loob ng isang puso. Gawin
ito sa kabilang pahina.
Tukuyin at isulat ang mga
yamang makukuha sa
tamang hanay nito. Piliin
ito sa loob ng kahon.
YAMANG
NAKUKU
HA SA
ANYONG
LUPA
YAMANG
NAKUKU
HA SSA
ANYONG
TUBIG
Perlas korales
Mais
kalabasa Palay
Tukuyin ang kategorya
ng pangkat ng mga
pangngalan sa bawat
bilang. Isulat ang A
kung tao, B kung
hayop, C kung bagay, at
D kung lugar.
Iguhit ang masayang
mukha kung
angkop ang tunog na
sinasabi sa pahayag,
malungkot na mukha
kung hindi
naman.
______1. Ang tunog
ng gitara ay teng!
teng! teng!
______2. Kra! Kra!
ang tunog ng unggoy.
______3. Tik!tak!
Tik!tak! ang tunog ng
orasan.
______4. Prrt! Prrt!
pakwan Isda
table
Tahong
rambutan
Prrt! ang tunog ng
pito.
______5. Ang tambol
ay may tunog na
buuum!buuum!
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
A.
Basahin ang maikling
kuwento. Isulat ang
tauhan, tagpuan, at mga
pangyayari nito.
Araw ng Pamilya Pagbasa
at Pagsulat
Akda ni Virginia C. Lizano
1. Tauhan:
2. Tagpuan:
3. Mga Pangyayari:
Gamitin ang repeated
subtraction upang
maipakita ang division.
1. Ang 9 na laruan ay
hinati sa 3
magkakapatid.
2. Ang 12 abokado ay
hinati sa 6 na bisita.
3. Ang 30 piraso ng
papel ay hinati sa 6 na
magaaral.
4. Ang 14 na piraso ng
lapis ay hinati sa 7 mag-
aaral.
5. Ang 24 na mangga ay
hinati sa 3 pangkat.
Gumawa ng isang dasal
upang magpasalamat para
sa karapatang tinatamasa.
Isulat ito sa kahong nasa
ibaba.
Magbigay ng 5
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
Isulat ang T kung
ngalan ng tao, B kung
bagay, H kung hayop,
at L kung lugar.
_____1. basket
_____2. lapis
_____3. ospital
_____4. kalabaw
_____5. Benigno
Aquino
Gumuhit ng 5 bagay
na makikita sa
kapaligiran na
lumilikha ng tunog at
isulat ang tunog nito
G.
Findingpractical
application of
concepts and skills
in daily living
Sumulat ng maikling
kuwento sa pangarap
mong bakasyon kasama
ang iyong pamilya. Isama
ang tauhan at tagpuan sa
iyong kuwento upang
maisulat mo ang lahat ng
elemento ng kuwento.
Tapusin ang number line
na nagpapakita ng
division situations sa
ibaba. Gawin ito sa iyong
papel.
Sumulat ng isang kuwento
na tumutukoy sa mga
karapatang iyong
tinatamasa. Isulat kung
kanino mo ito dapat
ipagpasalamat, bakit mo
ito dapat ipagpasalamat at
kung paano mo siya / sila
pasasalamatan.
Gumuhit ng limang
yamang nakukuha sa
inyong komunidad.
Gawin sa sagutang
papel. Hanapin ang
salita sa pangungusap
na tinutukoy ng
pangngalang nasa
kaliwa. Biliugan ang
tamang sagot.
tao 1. Masarap ang
suman na ginawa ni
Aling Lorna.
bagay 2. Kulay pula ang
damit na binili ko
kahapon.
hayop 3. Mabilis
tumakbo ang kabayo.
lugar 4. Namasyal ang
mag-anak sa Luneta
Igalaw mo ang iyong
katawan kasabay ang
tunog ng mga
sumusunod:
1. Tumatakbong
kabayo 4.
Umaandar na kotse
2. Malaking alon sa
dagat 5.
Malakas na hangin
3. Nahulog na
malaking kahoy
Park kahapon.
bagay 5. Nawala ang
lapis na mahaba.
H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
May elemento ang
kuwento.
Ang Tauhan ay ang
gumaganap sa kuwento.
Ang tagpuan ay ang lugar
kung saan naganap ang
kuwento.
Ang mga pangyayari ay
ang mga naganap sa
kuwento.
You can answer questions by
looking at possible clues.
Upang maipakita ng
maayos ang division
Equation maari nating
gamitin ang mga
sumusunod:
Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Division as Equal Jumps
in a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
Dapat tayong
magpasalamat para sa
mga karapatang ating
tinatamasa. Maipakikita
natin ang ating
pasasalamat kung tayo ay
sumusunod sa kanilang
payo.
Sagana sa yamang lupa at
yamang tubig ang bawat
komunidad. May iba-
ibang anyong lupa at
anyong tubig na
pinagkukunang yaman
angbawat komunidad.
Ano ang pangngalan?
Ang pangngalan ay
ngalan ng tao, bagay,
hayop, lugar at
pangyayari.
Ang mga tunog sa
paligid ay maaari
nating gayahin at
sabayan ng galaw ng
katawan.
I. Evaluating
learning
Isulat sa sagutang papel
ang tamang sagot.
Asin ng Buhay
Violeta U. Esteban
1. Ano ang pamagat ng
kuwento? _____________
2. Sino ang tauhan sa
kuwento?
_______________
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
______________
4. Ano ang hanapbuhay ng
pamilya Udani?
__________
5. Sumulat ng isang
pangyayari sa kwento.
________
Ipakita ang kalagayan sa
ibaba gamit ang
alinman sa napag-
aralang pamamaraan.
Pagkatapos ay isulat ang
kaugnay na division
equation nito
1. May 9 na laruan. 3
laruan ang natanggap ng
bawat bata.
2. 12 abokado, 6 ang
natanggap ng bawat
bisita.
3. 6 na piraso bawat
mag-aaral. 30 pirasong
papel lahat.
4. 7 lapis bawat mag-
aaral. 14 na lapis lahat.
5. 24 na mangga, 3
bawat pangkat.
Gumawa ng isang
kuwentong larawan na
nagpapahayag ng
pagpapasalamat sa mga
karapatang iyong
nararanasan. Dugtungan
ang unang larawan sa
kahon.
Magbigay ng 5
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
1.
2.
3.
4.
5.
Sumulat ng halimbawa
ng mga sumusunod na
pangngalan.
Tao Lugar
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Hayop
Pangyayari
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Bagay
1.
2.
3.
Gumawa ng kilos ng
katawan at tunog ng
2 mapipiling
pinagmulan ng tunog
mula sa kahon.
Sagutan ang
nakahandang rubric
ayon sa iyong
nagawa.
J. Additional
activities for
application or
remediation
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80%
in the evaluation
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang nakakuha
ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga aktibidad
para sa remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga aktibidad
para sa remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga aktibidad
para sa remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
C. Did the
remedial lessons
work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na nakaunawa
sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
___ mag-aaral na patuloy na
nangangailangan ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy na
nangangailangan ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy
na
nangangailangan ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy na
nangangailangan ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailanga
n ng
remidyasiyon
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group
collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Playing/Drama
___ Discovery
Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness
to learn
___ Group member’s
Cooperation in doing
their tasks
F. What difficulties
did I encounter
which my
principal
orsupervisor can
help me solve?
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan
ng mga bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
__Kakulangan sa
makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga
bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro
sa kaalaman ng
makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
__ Bullying among
pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/
Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
G. What
innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to
share with other
teachers?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the locality
__ Recycling of plastics
to be used as
Instructional Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to
be used as Instructional
Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng
video presentation
__Paggamit ng Big
Book
__Community
Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong
Task Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the
locality
__ Recycling of
plastics to be used
as Instructional
Materials
__ local poetical
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: II
Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and
Time: NOVEMBER 14, 2023 (WEEK 1-DAY 2) Quarter: 3rd QUARTER
OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO
MAPEH
(ARTS )
( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40)
A. Content
Standard
Demonstrates the ability
to formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional
spelling.
Demonstrates
understanding of familiar
words used to
communicate personal
experiences, ideas,
thoughts, actions, and
feelings
Demonstrates
understanding of
subtraction and
multiplication of whole
numbers up to 1000
including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kamalayan sa karapatang
pantao ng bata,
pagkamasunurin tungo sa
kaayusan at kapayapaan
ng kapaligiran at ng
bansang kinabibilangan.
Naipamamalas ang
mabuting paglilingkod ng
mga namumuno sa
pagsulong ng mga
pangunahing hanapbuhay
at pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad.
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng
sariling ideya, kaisipan,
karanasan at
damdamin
Demonstrates
understanding of
shapes, textures,
colors and repetition
of motif, contrast of
motif and color from
nature and found
objects
B. Performance
Standard
Uses developing
knowledge and skills to
write clear and coherent
sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Shares/express personal
ideas, thoughts, actions,
and feelings using familiar
word
Is able to apply division of
whole numbers up to
1000 including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa nang buong
pagmamalaki ang pagiging
mulat sa karapatan na
maaaring tamasahin.
Nakapagpapahayag ng
pagpapahalaga sa
pagsulong ng mabuting
paglilingkod ng mga
namumuno sa komunidad
tungo sa pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damda
min/reaksy on nang
may wastong tono,
diin, bilis, antala at
intonasyon
Creates prints from
natural and man-
made objects that
can be repeated or
alternated in shape
or color
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code
for each.
Write short narrative
paragraphs that include
elements of setting
,characters and plot (
problem and resolution )
observing the conventions
of writing. MT2C-IIIa-i-2.3
Use clues to answer
questions, clarify
understanding and justify
predictions before, during
and after reading ( titles,
pictures, etc )
Visualizes and represents
division, and writes a
related equation for each
type of situation: equal
sharing, repeated
subtraction, equal jumps
on the number line, and
formation of equal
groups of objects.
Nakapagpapakita ng
paraan ng pagpapasalamat
sa anumang karapatang
tinatamasa
Hal. Pag-aaral nang mabuti
Pagtitipid sa anumang
kagamitan
EsP2PPP- IIIa-b – 6
*Natatalakay ang mga
pakinabang na naibibigay
ng kapaligiran sa
komunidad AP2PSK-IIIa-1
Nagagamit nang wasto
ang pangngalan sa
pagbibigay ng pangalan
ng tao, lugar, hayop,
pangyayari at mga
bagay F2WG-Ic-e-2
Differentiates natural
and man-made
objects with
repeated or
alternated shapes
and colors and
materials that can be
used in print making
A2EL-IIIa
II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa
Aking Komunidad
Paggamit ng wasto ng
pangngalan
Mga Likas na Bagay
at Mga Bagay na
Gawa ng Tao
Division as Equal Jumps in
a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
LEARNING
RESOURCES
A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2
p.90
MELC p.268 CG.p 27
MELC p.76 CG.p 26
MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23 MELC p.368 CG.p 16
1. Teacher’s Guide
pages
p. 92-92 p. 183-194
T.G p2-3 P. 44-46
2. Learner’s
Materials pages
p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 P. 230-237
3. Textbook pages p.124-145
4. Additional
Materials from
Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning
Resource
POWERPOINT PRESENTATION
III. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson
or presenting the
new lesson
Alalahanin ang
multiplication table at
kumpletuhin ang
multiplication sentence
sa ibaba.
1. 2 x 3 =
4. 5 x 8 =
2. 3 x 5 =
5. 8 x 9 =
3. 4 x 4 =
Anu- ano ang mga
yamang lupa at ayamang
tubig?
Anu-ano ang mga
nakukuha natin sa mga
ito?
Magbigay ng limang
pangalan ng kaibigan
mo sa ibaba.
1.
2.
3.
4.
5.
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Subukin nating gawin ang
isang Gawain. Basahin ang
maikling talata at sagutin
ang sumusunod na tanong
Isulat sa sagutang papel
Read the text and answer
the following questions .
Kantahin ang kantang nasa
ibaba.
Tingnan ang mga larawan
sa ibaba. Kilalanin ang
mga ito
Subuking sagutin ang
nasa ibaba.
Isulat ang Tama o Mali
sa patlang.
Subuking sagutin ang
maikling Gawain.
Panuto: Isulat ang
letrang L kung likas
na bagay at letrang T
ang letra ng tamang sagot.
Maaga pa ay
pumasok na sa clinic niya
si Dra. Marta. Sumasakit
ang ngipin ng kaniyang
inaanak na si Glenn.
Titingnan niya kung ano
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin nito. Baka kasi
tutubo na ang wisdom
tooth niya, o baka may sira
na siyang ngipin.
1. Sino ang pangunahing
tauhan sa kuwento?
a. Dra. Marta b.
Glenn c. Dra.
Marta at Glenn
2. Saan ang tagpuan ng
talata?
a. Sa hospital b. Sa
paaralan c. Sa clinic
3. Ang lahat ay
pangyayaring naganap sa
talata maliban sa isa. Alin
ito?
a. Sumasakit ang ngipin ni
Glenn.
b. Kumain ng maraming
candy si Glenn.
c. Titingnan ni Dra. Marta
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin ni Glenn
Mga Tanong:
1. Nagustuhan mo ba ang
awit?
2. Ano-ano ang karapatan
ng bata ayon sa awit?
3. Ano-ano ang dapat
matanggap at maranasan
ng mga bata?
4. Sino ang magbibigay sa
mga bata ng kanilang
karapatan? Bakit?
Anu- ano ang kaya mong
gawin?
Anu-ano ang mga
larawan sa itaas?
Makikita baa ng mga ito
sa ating paligid?
Saan makukuha ang mga
ito?
Ano ang tawa natin sa
mga ito?
_____________1. Ang
mahahalagang detalye
ay makatutulong upang
masagot ang mga
tanong sa kuwentong
binasa.
_____________2. Ang
sulat at balat ay
magkapareho ang
tunog sa hulihan.
_____________3. Ang
pangngalan ay
tumutukoy sa tao
lamang.
_____________4. Ang
aklat ay ngalan ng
hayop.
_____________5. Sa
pagsipi ng salita, dapat
ay may tamang layo
ang bawat letra.
kung gawa ng tao.
Isulat ang iyong sagot
sa sagutang papel.
______1. bulak
______2. Palapa ng
saging
______3. dahon
______4. kalamansi
______5. karton
C. Presenting
examples/
instances of the
new lesson
Pagmasdan ang larawan
Alam nyo ba ang pangalan
ng punong iyan?
Bakit kaya tinawag na
puno ng buhay ang puno
ng nyog?
Look at the pictures below
and write the weather on the
blank.
______1.
Pag-aralan ang mga
sumusunod:
B. Division as
Separation of
Sets into Equal
Parts
9 na tatsulok hinati sa 3
bahagi
Ilang tatsulok meron
bawat bahagi?
Basahin ang kuwento at
sagutin ang mga tanong
tungkol dito.
Mga Tanong:
Basahin ang talata sa
ibaba.
1. Ano ang kahulugan ng
likas na yaman?
2. Ano ang tawag sa mga
bagay na nakukuha sa
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga
tanong.
Mga Tanong:
1. Bakit natakot si
Nena?
Alam mo ba na
maraming bagay ang
maaring gamitin
upang makalikha ng
sining? Mula sa
hinating gulay,
palapa ng saging at
marami pang iba.
Tayo ay nakalilikha
ng iba't ibang
disenyo at nagiging
malikhaing sining
______ 2.
______ 3.
Go back to the past activity,
what made you come up
with those answers? Write
the clues you saw from the
pictures that helped you
come up with an answer.
1.
2.
3.
9÷3=3
B. Division as
Equal Sharing
Kung ipamamahagi mo
ang mga bagay sa loob
ng kahon ayon sa
paglalarawan, ilan kaya
ang matatanggap ng
bawat isa?
10 ÷ 5 = 2
C. Division as Repeated
Subtraction
8 ÷ 2=4
8-2=6
6-2=4
4-2=2
2-2=0
D. Division as Equal
Jumps on a Number line
40 ÷ 5 = 8
1. Bakit nagpasalamat si
Carla sa kanyang ina?
2. Ayon sa inyong binasa,
anong mga karapatan ang
naibibigay sa kanya?
3. Sino ang nagbibigay nito
sa kanya?
4. Nararanasan mo rin ba
ang mga karapatang
nararanasan ni Carla?
5. Nagpapasalamat ka ba
sa nagbibigay sa iyo ng
iyong mga karapatan?
Paano mo ito ginagawa?
mga anyong lupa? sa
anyong tubig?
3. Ano-anong anyong
lupa mayroon sa iyong
kumunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
4. Ano-anong anyong
tubig mayroon sa iyong
komunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
5. Paano
pinangangalagaan ng
iyong komunidad ang
mga anyong lupa at
anyong tubig?
2. Bakit kaya biglang
nagdilim ang paligid?
3. Paano ipinakita ni
Nelia ang kaniyang
pagmamalasakit sa
kapatid?
4. Ano-ano ang
ginagawa mo para sa
kasapi ng pamilya?
5. Ano-anong
pangngalang
tumutukoy sa tao,
bagay, hayop, at pook
ang iyong napakinggan
sa kuwento?
Suriin mo ang
larawan na nasa
ibaba.
Ano ang napansin mo
sa mga larawan?
Ano ang ginamit
upang makabuo ng
disenyong bulaklak
sa unang larawan ?
Paano kaya ito
ginawa?
Ano pa ang maaaring
gamitin upang
makabuo ng
disenyong bulaklak?
B. Ngayon naman ay
gagawa tayo ng
bagong paglilimbag
gamit ang mga man-
made na bagay.
Paraan ng
paglilimbag gamit
ang man-made na
bagay.
1.Kumuha ng tela at
ilapat ito sa mesa.
2.Ihanda ang mga
man-made na bagay
na nais mong gamitin
sa paglilimbag.
Humanap ng may
pantay na bahagi.
Maari mong gamitin
ang foam, bulak ,
goma o anumang
naisin mo.
3.Lagyan ng pintura o
tina ang bagay na ito
sa pamamagitan ng
paglalapat ng brush
dito. Ilapat ang man-
made sa mesa na
bagay na ito sa tela o
sa papel na nakalapat
sa iyong upang
makabuo ng disenyo
D. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #1
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga tanong
Mga Tanong:
1. Ano ang pamagat ng
kuwento?
2. Sino ang mga tauhan
dito?
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
4. Bakit pumuntang
Quezon ang mag-anak?
5. Isalaysay muli ang mga
pangyayari sa kuwento.
Read the text and answer
the questions.
Kopyahin at tapusin ang
paghihiwalay ng mga
bagay sa loob ng kahon.
Siguraduhing pareho ang
bilang ng bawat bahagi.
Ilang pangkat ang
nagawa mo?
Balikan ang mga
nakaraang aralin at bilugan
kung alin sa mga
nakalarawan ang iyong
tinatamasang karapatan.
Mga Tanong:
1. Sino ang nagbigay sa iyo
ng mga karapatang ito?
2. Bakit mo ito dapat
ipagpasalamat sa kanila?
Iguhit sa papel ang mga
yamang lupa at yamang
tubig na nakukuha sa
iyong komunidad.
Kulayan ito.
Isulat sa sagutang papel
ang tsek (/)kung dapat
gawin at ekis (X)naman
kung HINDI dapat
gawin.
______ 1. Pupunta ako
sa kuwarto ni Ate
kapag malakas ang
ulan.
______2. Hahanapin ko
sa labas ng bahay si
Tatay.
______3. Magtatampo
ako kay Nanay kapag
iniwan niya ako.
______4. Mag-aantay
na lang ako sa
pagdating ni Nanay.
______5. Iiyak ako
nang malakas kapag
wala si Nanay sa bahay.
Lagyan ng N ang
patlang kunga ng
bagay ay natural o
galing sa kalikasan at
M naman kung ito ay
manmade o gawa ng
mga tao.
_______ 1. okra
_______ 2. sapatos
_______ 3. puno
_______ 4. lobo
_______ 5. isda
E. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #2
Itala ang tagpuan, tauhan,
at pangyayari sa kuwento
gamit ang Story Map
Chart. Gawin ito sa
bondpaper
R ead the text and answer
the following questions
B. Kung
ipamamahagi
mo ang mga
bagay sa loob
ng kahon ayon
sa
paglalarawan,
ilan kaya ang
Gawin ang gawain sa
ibaba. Gumawa ng isang
sulat pasasalamat para sa
mga karapatang
nakakamit. Isulat ito sa
loob ng isang puso. Gawin
ito sa kabilang pahina.
Tukuyin at isulat ang mga
yamang makukuha sa
tamang hanay nito. Piliin
ito sa loob ng kahon.
YAMANG
NAKUKU
HA SA
YAMANG
NAKUKU
HA SSA
Tukuyin ang kategorya
ng pangkat ng mga
pangngalan sa bawat
bilang. Isulat ang A
kung tao, B kung
hayop, C kung bagay, at
D kung lugar.
Gumupit ng limang
larawan ng manmade
na bagay.
matatanggap
ng bawat isa?
ANYONG
LUPA
ANYONG
TUBIG
Perlas korales
Mais
kalabasa Palay
pakwan Isda
table
Tahong
rambutan
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
A.
Basahin ang maikling
kuwento. Isulat ang
tauhan, tagpuan, at mga
pangyayari nito.
Ang Unang Araw ni Nena
1. Tauhan:
2. Tagpuan:
3. Mga Pangyayari:
Gamitin ang repeated
subtraction upang
maipakita ang division.
1. Ang 9 na laruan ay
hinati sa 3
magkakapatid.
2. Ang 12 abokado ay
hinati sa 6 na bisita.
3. Ang 30 piraso ng
papel ay hinati sa 6 na
magaaral.
4. Ang 14 na piraso ng
lapis ay hinati sa 7 mag-
aaral.
5. Ang 24 na mangga ay
hinati sa 3 pangkat.
Gumawa ng isang dasal
upang magpasalamat para
sa karapatang tinatamasa.
Isulat ito sa kahong nasa
ibaba.
Magbigay ng 5
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
Isulat ang T kung
ngalan ng tao, B kung
bagay, H kung hayop,
at L kung lugar.
_____1. basket
_____2. lapis
_____3. ospital
_____4. kalabaw
_____5. Benigno
Aquino
Gumupit ng limang
larawan ng natural
na bagay.
G.
Findingpractical
application of
concepts and skills
in daily living
Sumulat ng maikling
kuwento sa pangarap
mong bakasyon kasama
ang iyong pamilya. Isama
ang tauhan at tagpuan sa
iyong kuwento upang
maisulat mo ang lahat ng
elemento ng kuwento.
Tapusin ang number line
na nagpapakita ng
division situations sa
ibaba. Gawin ito sa iyong
papel.
Sumulat ng isang kuwento
na tumutukoy sa mga
karapatang iyong
tinatamasa. Isulat kung
kanino mo ito dapat
ipagpasalamat, bakit mo
ito dapat ipagpasalamat at
kung paano mo siya / sila
pasasalamatan.
Gumuhit ng limang
yamang nakukuha sa
inyong komunidad.
Gawin sa sagutang
papel. Hanapin ang
salita sa pangungusap
na tinutukoy ng
pangngalang nasa
kaliwa. Biliugan ang
tamang sagot.
tao 1. Masarap ang
suman na ginawa ni
Aling Lorna.
Gamit ang
watercolor, gumawa
ng paglilimbag gamit
ang okra, kalamansi o
kung anong gulay ang
mayroon sa inyong
tahanan. Ilagay sa
isang malinis na
papel ang iyong
likhang – sining.
bagay 2. Kulay pula ang
damit na binili ko
kahapon.
hayop 3. Mabilis
tumakbo ang kabayo.
lugar 4. Namasyal ang
mag-anak sa Luneta
Park kahapon.
bagay 5. Nawala ang
lapis na mahaba.
H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
May elemento ang
kuwento.
Ang Tauhan ay ang
gumaganap sa kuwento.
Ang tagpuan ay ang lugar
kung saan naganap ang
kuwento.
Ang mga pangyayari ay
ang mga naganap sa
kuwento.
You can answer questions by
looking at possible clues.
Upang maipakita ng
maayos ang division
Equation maari nating
gamitin ang mga
sumusunod:
Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Division as Equal Jumps
in a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
Dapat tayong
magpasalamat para sa
mga karapatang ating
tinatamasa. Maipakikita
natin ang ating
pasasalamat kung tayo ay
sumusunod sa kanilang
payo.
Sagana sa yamang lupa at
yamang tubig ang bawat
komunidad. May iba-
ibang anyong lupa at
anyong tubig na
pinagkukunang yaman
angbawat komunidad.
Ano ang pangngalan?
Ang pangngalan ay
ngalan ng tao, bagay,
hayop, lugar at
pangyayari.
Ang mga likas na
bagay ay mga bagay
na makikita natin sa
kalikasan. Ang mga
ito ay hindi gawa ng
tao. Ang halimbawa
ng mga likas na
bagay na maaring
gamitin sa mga
likhang sining ay:
dahon, bulaklak,
bato, mga sanga,
prutas, gulay at iba
pa.
Ang gawa
ng tao ay mga bagay
na nilikha ng tao
mula sa mga bagay
sa kanyang paligid.
Ang halimbawa ng
mga ito ay: barya,
papel, krayola, tali, at
iba pa.
I. Evaluating
learning
Isulat sa sagutang papel
ang tamang sagot.
Si Tipaklong at si Langgam
1. Ano ang pamagat ng
kuwento? _____________
2. Sino ang tauhan sa
kuwento?
_______________
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
______________
4. Ano ang hanapbuhay ng
pamilya Udani?
__________
5. Sumulat ng isang
pangyayari sa kwento.
________
Sagutan ang mga
sumusunod: Tapusin ang
number line na
nagpapakita ng division
situations sa ibaba.
1. Hinati sa 4 ang
28
2. Hinati sa 3 ang
21
3. Hinati sa 9 ang 54
Gumawa ng isang
kuwentong larawan na
nagpapahayag ng
pagpapasalamat sa mga
karapatang iyong
nararanasan. Dugtungan
ang unang larawan sa
kahon.
Magbigay ng 3
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
1.
2.
3.
Sumulat ng mga
sumusunod na
pangngalan na makikita
mo sa inyong paaralan.
Tao Lugar
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Hayop
Pangyayari
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Bagay
1.
2.
3.
Gumuhit sa tatlong
kahon na may
halimbawa ng likas
na bagay at sa
dalawang 2 kahon na
may bagay na gawa
ng tao na maaring
gamitin sa paggawa
ng print
Likas
Na
bagay
Bagay
na
Gawa
ng tao
J. Additional
activities for
application or
remediation
Magbasa ng isang kuwento
at alamin ang tauhan,
tagpuan at pangyayari.
Gumupit ng tatlong
yamang lupa at yamang
tubig. Idikit ito sa inyong
kuwaderno
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80%
in the evaluation
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang nakakuha
ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga aktibidad
para sa remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
C. Did the
remedial lessons
work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na nakaunawa
sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. No. of learners ___ mag-aaral na patuloy ___ mag-aaral na patuloy na ___ mag-aaral na ___ mag-aaral na patuloy ___ mag-aaral na patuloy ___ mag-aaral na ___ mag-aaral na
who continue to
require
remediation
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
nangangailangan ng
remidyasiyon
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
patuloy na
nangangailanga
n ng
remidyasiyon
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group
collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role
Playing/Drama
___ Discovery
Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness
to learn
___ Group member’s
Cooperation in doing
their tasks
F. What difficulties
did I encounter
which my
principal
orsupervisor can
help me solve?
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-uugali
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
__Kakulangan sa
makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
__ Bullying among
pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan
ng mga bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga
bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro
sa kaalaman ng
makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/
Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
G. What
innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to
share with other
teachers?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the locality
__ Recycling of plastics
to be used as
Instructional Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to
be used as Instructional
Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng
video presentation
__Paggamit ng Big
Book
__Community
Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong
Task Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the
locality
__ Recycling of
plastics to be used
as Instructional
Materials
__ local poetical
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: II
Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and
Time: NOVEMBER 15, 2023 (WEEK 1-DAY 3) Quarter: 3rd QUARTER
OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO
MAPEH
(P.E.)
( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40)
A. Content
Standard
Demonstrates the ability
to formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional
spelling.
Demonstrates
understanding of familiar
words used to
communicate personal
experiences, ideas,
thoughts, actions, and
feelings
Demonstrates
understanding of
subtraction and
multiplication of whole
numbers up to 1000
including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kamalayan sa karapatang
pantao ng bata,
pagkamasunurin tungo sa
kaayusan at kapayapaan
ng kapaligiran at ng
bansang kinabibilangan.
Naipamamalas ang
mabuting paglilingkod ng
mga namumuno sa
pagsulong ng mga
pangunahing hanapbuhay
at pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad.
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng
sariling ideya, kaisipan,
karanasan at
damdamin
Demonstrates
understanding of
movement in relation
to time, force and
flow
B. Performance
Standard
Uses developing
knowledge and skills to
write clear and coherent
sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Shares/express personal
ideas, thoughts, actions,
and feelings using familiar
word
Is able to apply division of
whole numbers up to
1000 including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa nang buong
pagmamalaki ang pagiging
mulat sa karapatan na
maaaring tamasahin.
Nakapagpapahayag ng
pagpapahalaga sa
pagsulong ng mabuting
paglilingkod ng mga
namumuno sa komunidad
tungo sa pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damda
min/reaksy on nang
may wastong tono,
diin, bilis, antala at
intonasyon
Performs movement
accurately involving
time, force and flow
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code
for each.
Write short narrative
paragraphs that include
elements of setting
,characters and plot (
problem and resolution )
observing the conventions
of writing. MT2C-IIIa-i-2.3
Use clues to answer
questions, clarify
understanding and justify
predictions before, during
and after reading ( titles,
pictures, etc )
Visualizes and represents
division, and writes a
related equation for each
type of situation: equal
sharing, repeated
subtraction, equal jumps
on the number line, and
formation of equal
groups of objects.
Nakapagpapakita ng
paraan ng pagpapasalamat
sa anumang karapatang
tinatamasa
Hal. Pag-aaral nang mabuti
Pagtitipid sa anumang
kagamitan
EsP2PPP- IIIa-b – 6
*Natatalakay ang mga
pakinabang na naibibigay
ng kapaligiran sa
komunidad AP2PSK-IIIa-1
Nagagamit nang wasto
ang pangngalan sa
pagbibigay ng pangalan
ng tao, lugar, hayop,
pangyayari at mga
bagay F2WG-Ic-e-2
Moves at slow,
slower, slowest/fast,
faster, fastest pace
using light, lighter,
lightest/ strong,
stronger, strongest
force with
smoothness PE2BM-
IIIc-h-19
II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Division as Equal Jumps in
Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa
Aking Komunidad
Paggamit ng wasto ng
pangngalan
TIME, FORCE AND
FLOW
a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
LEARNING
RESOURCES
A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2
p.90
MELC p.268 CG.p 27
MELC p.76 CG.p 26
MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23
MELC p.411 CG.p 18
1. Teacher’s Guide
pages
p. 92-92 p. 183-194
T.G p2-3 P. 44-46 T.G p 163-166
2. Learner’s
Materials pages
p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 238-242
3. Textbook pages p.124-145
4. Additional
Materials from
Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning
Resource
III. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson
or presenting the
new lesson
Alalahanin ang
multiplication table at
kumpletuhin ang
multiplication sentence
sa ibaba.
1. 2 x 3 =
4. 5 x 8 =
2. 3 x 5 =
5. 8 x 9 =
3. 4 x 4 =
Anu- ano ang mga
yamang lupa at ayamang
tubig?
Anu-ano ang mga
nakukuha natin sa mga
ito?
Magbigay ng limang
pangalan ng kaibigan
mo sa ibaba.
1.
2.
3.
4.
5.
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Subukin nating gawin ang
isang Gawain. Basahin ang
maikling talata at sagutin
ang sumusunod na tanong
Isulat sa sagutang papel
ang letra ng tamang sagot.
Read the text and answer
the following questions .
Kantahin ang kantang nasa
ibaba.
Tingnan ang mga larawan
sa ibaba. Kilalanin ang
mga ito
Subuking sagutin ang
nasa ibaba.
Isulat ang Tama o Mali
sa patlang.
_____________1. Ang
Sa araling ito
matutunan mog
maisakilos ang galaw
ng katawan gamit
ang oras at
lakas,gaan at bigat ng
Maaga pa ay
pumasok na sa clinic niya
si Dra. Marta. Sumasakit
ang ngipin ng kaniyang
inaanak na si Glenn.
Titingnan niya kung ano
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin nito. Baka kasi
tutubo na ang wisdom
tooth niya, o baka may sira
na siyang ngipin.
1. Sino ang pangunahing
tauhan sa kuwento?
a. Dra. Marta b.
Glenn c. Dra.
Marta at Glenn
2. Saan ang tagpuan ng
talata?
a. Sa hospital b. Sa
paaralan c. Sa clinic
3. Ang lahat ay
pangyayaring naganap sa
talata maliban sa isa. Alin
ito?
a. Sumasakit ang ngipin ni
Glenn.
b. Kumain ng maraming
candy si Glenn.
c. Titingnan ni Dra. Marta
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin ni Glenn
Mga Tanong:
1. Nagustuhan mo ba ang
awit?
2. Ano-ano ang karapatan
ng bata ayon sa awit?
3. Ano-ano ang dapat
matanggap at maranasan
ng mga bata?
4. Sino ang magbibigay sa
mga bata ng kanilang
karapatan? Bakit?
Anu- ano ang kaya mong
gawin?
Anu-ano ang mga
larawan sa itaas?
Makikita baa ng mga ito
sa ating paligid?
Saan makukuha ang mga
ito?
Ano ang tawa natin sa
mga ito?
mahahalagang detalye
ay makatutulong upang
masagot ang mga
tanong sa kuwentong
binasa.
_____________2. Ang
sulat at balat ay
magkapareho ang
tunog sa hulihan.
_____________3. Ang
pangngalan ay
tumutukoy sa tao
lamang.
_____________4. Ang
aklat ay ngalan ng
hayop.
_____________5. Sa
pagsipi ng salita, dapat
ay may tamang layo
ang bawat letra.
bagay.
C. Presenting
examples/
instances of the
new lesson
Pagmasdan ang larawan
Alam nyo ba ang pangalan
ng punong iyan?
Bakit kaya tinawag na
puno ng buhay ang puno
ng nyog?
Look at the pictures below
and write the weather on the
blank.
______1.
______ 2.
Pag-aralan ang mga
sumusunod:
C. Division as
Separation of
Sets into Equal
Parts
9 na tatsulok hinati sa 3
bahagi
Ilang tatsulok meron
bawat bahagi?
Basahin ang kuwento at
sagutin ang mga tanong
tungkol dito.
Mga Tanong:
1. Bakit nagpasalamat si
Basahin ang talata sa
ibaba.
1. Ano ang kahulugan ng
likas na yaman?
2. Ano ang tawag sa mga
bagay na nakukuha sa
mga anyong lupa? sa
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga
tanong.
Mga Tanong:
1. Bakit natakot si
Nena?
2. Bakit kaya biglang
Basahin ang kwento
at sagutin ang
sumusunod na
tanong:
Sina Nilo, Jose,
Mario, Roberto at
Melvin ay mga
finalists sa 400
metrong takbuhan sa
Palarong
Panlalawigan. Sila ay
may kanya-kanyang
______ 3.
Go back to the past activity,
what made you come up
with those answers? Write
the clues you saw from the
pictures that helped you
come up with an answer.
1.
2.
3.
9÷3=3
B. Division as
Equal Sharing
Kung ipamamahagi mo
ang mga bagay sa loob
ng kahon ayon sa
paglalarawan, ilan kaya
ang matatanggap ng
bawat isa?
10 ÷ 5 = 2
C. Division as Repeated
Subtraction
8 ÷ 2=4
8-2=6
6-2=4
4-2=2
2-2=0
D. Division as Equal
Jumps on a Number line
40 ÷ 5 = 8
Carla sa kanyang ina?
2. Ayon sa inyong binasa,
anong mga karapatan ang
naibibigay sa kanya?
3. Sino ang nagbibigay nito
sa kanya?
4. Nararanasan mo rin ba
ang mga karapatang
nararanasan ni Carla?
5. Nagpapasalamat ka ba
sa nagbibigay sa iyo ng
iyong mga karapatan?
Paano mo ito ginagawa?
anyong tubig?
3. Ano-anong anyong
lupa mayroon sa iyong
kumunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
4. Ano-anong anyong
tubig mayroon sa iyong
komunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
5. Paano
pinangangalagaan ng
iyong komunidad ang
mga anyong lupa at
anyong tubig?
nagdilim ang paligid?
3. Paano ipinakita ni
Nelia ang kaniyang
pagmamalasakit sa
kapatid?
4. Ano-ano ang
ginagawa mo para sa
kasapi ng pamilya?
5. Ano-anong
pangngalang
tumutukoy sa tao,
bagay, hayop, at pook
ang iyong napakinggan
sa kuwento?
linyang tatakbuhan.
Sa unang 200 metro,
nangunguna si Nilo
na nasa unang
―lane‖ kasunod sina
Melvin at Jose na
magkasunod sa
ikalawang ―lane‖
kasunod si Roberto
na nasa ikaapat na
lane samantalang si
Mario ay nasa
hulihan sa ikalawang
lane. Sa ika- 300
metro ay nagkaroon
ng pagkakataon si
Roberto na makalipat
mula sa ikaapat na
lane patungo sa
unang lane sa mabilis
at malakas na
pagtakbo. Sa huling
ika-100 metro
nagawa ni Nilo na
mauna sa ibang
manlalaro subalit
natapos ang laro na
si Melvin ang unang
nakarating sa finish
line. Si Jose ay
pumangalawa,
pangatlo si Roberto
samantalang si Nilo
at Mario ay tie sa
ikaapat na puwesto.
1. Bakit nanguna si
Melvin sa ibang
manlalaro at nakuha
niya ang unang
puwesto?
2. Sino ang nakakuha
ng ikatlong puwesto?
Habang isinasagawa
nila ang paligsahan
ano ang kanyang
puwesto? Bakit
nakuha niya ang
ikatlong puwesto?
3. Ano ang naging
dahilan at nakuha ni
Nilo ang ikaapat na
puwesto?
4. Kung ikaw si Nilo
na nanguna sa
umpisa subalit
nakuha mo ang
huling puwesto, ano
ang iyong
mararamdaman?
5. Anong ugali ang
dapat taglayin ng
isang manlalaro?
Bakit?
D. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #1
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga tanong
Mga Tanong:
1. Ano ang pamagat ng
kuwento?
2. Sino ang mga tauhan
dito?
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
4. Bakit pumuntang
Quezon ang mag-anak?
5. Isalaysay muli ang mga
pangyayari sa kuwento.
Read the text and answer
the questions.
Kopyahin at tapusin ang
paghihiwalay ng mga
bagay sa loob ng kahon.
Siguraduhing pareho ang
bilang ng bawat bahagi.
Ilang pangkat ang
nagawa mo?
Balikan ang mga
nakaraang aralin at bilugan
kung alin sa mga
nakalarawan ang iyong
tinatamasang karapatan.
Mga Tanong:
1. Sino ang nagbigay sa iyo
ng mga karapatang ito?
2. Bakit mo ito dapat
ipagpasalamat sa kanila?
Iguhit sa papel ang mga
yamang lupa at yamang
tubig na nakukuha sa
iyong komunidad.
Kulayan ito.
Isulat sa sagutang papel
ang tsek (/)kung dapat
gawin at ekis (X)naman
kung HINDI dapat
gawin.
______ 1. Pupunta ako
sa kuwarto ni Ate
kapag malakas ang
ulan.
______2. Hahanapin ko
sa labas ng bahay si
Tatay.
______3. Magtatampo
ako kay Nanay kapag
iniwan niya ako.
______4. Mag-aantay
na lang ako sa
pagdating ni Nanay.
______5. Iiyak ako
Gumuhit ng 5 bagay
na magaang buhatin
at 5 bagay na
mabigat
Mabigat
1.
2.
3.
4.
5.
Magaan
1.
2.
3.
4.
5.
nang malakas kapag
wala si Nanay sa bahay.
E. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #2
Itala ang tagpuan, tauhan,
at pangyayari sa kuwento
gamit ang Story Map
Chart. Gawin ito sa
bondpaper
R ead the text and answer
the following questions
C. Kung
ipamamahagi
mo ang mga
bagay sa loob
ng kahon ayon
sa
paglalarawan,
ilan kaya ang
matatanggap
ng bawat isa?
Gawin ang gawain sa
ibaba. Gumawa ng isang
sulat pasasalamat para sa
mga karapatang
nakakamit. Isulat ito sa
loob ng isang puso. Gawin
ito sa kabilang pahina.
Tukuyin at isulat ang mga
yamang makukuha sa
tamang hanay nito. Piliin
ito sa loob ng kahon.
YAMANG
NAKUKU
HA SA
ANYONG
LUPA
YAMANG
NAKUKU
HA SSA
ANYONG
TUBIG
Perlas korales
Mais
kalabasa Palay
pakwan Isda
table
Tahong
rambutan
Tukuyin ang kategorya
ng pangkat ng mga
pangngalan sa bawat
bilang. Isulat ang A
kung tao, B kung
hayop, C kung bagay, at
D kung lugar.
Magsulat ng 5 hayop
na mabilis kumilos at
5 hayop na mabagal
kumilos.
MABILIS
1.
2.
3.
4.
5.
MABAGAL
1.
2.
3.
4.
5.
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
A.
Basahin ang maikling
kuwento. Isulat ang
tauhan, tagpuan, at mga
pangyayari nito.
Ang Unang Araw ni Nena
1. Tauhan:
2. Tagpuan:
3. Mga Pangyayari:
Gamitin ang repeated
subtraction upang
maipakita ang division.
1. Ang 9 na laruan ay
hinati sa 3
magkakapatid.
2. Ang 12 abokado ay
hinati sa 6 na bisita.
3. Ang 30 piraso ng
papel ay hinati sa 6 na
magaaral.
4. Ang 14 na piraso ng
lapis ay hinati sa 7 mag-
aaral.
5. Ang 24 na mangga ay
hinati sa 3 pangkat.
Gumawa ng isang dasal
upang magpasalamat para
sa karapatang tinatamasa.
Isulat ito sa kahong nasa
ibaba.
Magbigay ng 5
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
Isulat ang T kung
ngalan ng tao, B kung
bagay, H kung hayop,
at L kung lugar.
_____1. basket
_____2. lapis
_____3. ospital
_____4. kalabaw
_____5. Benigno
Aquino
G. Sumulat ng maikling Tapusin ang number line Sumulat ng isang kuwento Gumuhit ng limang Gawin sa sagutang
Mag-isip ng
Findingpractical
application of
concepts and skills
in daily living
kuwento sa pangarap
mong bakasyon kasama
ang iyong pamilya. Isama
ang tauhan at tagpuan sa
iyong kuwento upang
maisulat mo ang lahat ng
elemento ng kuwento.
na nagpapakita ng
division situations sa
ibaba. Gawin ito sa iyong
papel.
na tumutukoy sa mga
karapatang iyong
tinatamasa. Isulat kung
kanino mo ito dapat
ipagpasalamat, bakit mo
ito dapat ipagpasalamat at
kung paano mo siya / sila
pasasalamatan.
yamang nakukuha sa
inyong komunidad.
papel. Hanapin ang
salita sa pangungusap
na tinutukoy ng
pangngalang nasa
kaliwa. Biliugan ang
tamang sagot.
tao 1. Masarap ang
suman na ginawa ni
Aling Lorna.
bagay 2. Kulay pula ang
damit na binili ko
kahapon.
hayop 3. Mabilis
tumakbo ang kabayo.
lugar 4. Namasyal ang
mag-anak sa Luneta
Park kahapon.
bagay 5. Nawala ang
lapis na mahaba.
dalawang bagay na
mabigat at magaan
na kaya mong
buhatin. Iguhit ito sa
iyong sagutang
papel.
H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
May elemento ang
kuwento.
Ang Tauhan ay ang
gumaganap sa kuwento.
Ang tagpuan ay ang lugar
kung saan naganap ang
kuwento.
Ang mga pangyayari ay
ang mga naganap sa
kuwento.
You can answer questions by
looking at possible clues.
Upang maipakita ng
maayos ang division
Equation maari nating
gamitin ang mga
sumusunod:
Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Division as Equal Jumps
in a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
Dapat tayong
magpasalamat para sa
mga karapatang ating
tinatamasa. Maipakikita
natin ang ating
pasasalamat kung tayo ay
sumusunod sa kanilang
payo.
Sagana sa yamang lupa at
yamang tubig ang bawat
komunidad. May iba-
ibang anyong lupa at
anyong tubig na
pinagkukunang yaman
angbawat komunidad.
Ano ang pangngalan?
Ang pangngalan ay
ngalan ng tao, bagay,
hayop, lugar at
pangyayari.
Ang bilis ay
ang distansiya o layo
na naigagalaw ng
isang bagay sa loob
ng partikular na dami
ng panahon.
Ang oras ay
nagpapakita ng bilis
ng isang kilos. Ito ay
tumutukoy kung
gaano ito kabilis at
kabagal.
Mabilis ang
kilos kapag ang oras
ay mas maikli
samantalang kapag
ang oras ay mas
mahaba ang kilos ay
mabagal.
Lakas – ito ay
ang kakayahan ng
katawan upang
makagawa ng kilos.
Lahat ng kilos ay may
kaakibat na lakas.
Kapag ikaw ay
gumagalaw, ikaw ay
gumagamit ng lakas.
Ito rin ay
nakadepende sa
bigat ng mga bagay.
Ang ilan sa mga kilos
na nangangailangan
ng lakas ay ang
pagtulak, paghila at
pagbuhat.
Magaan -
nangangailangan ng
kaunting lakas.
Mabigat –
nangangailangan ng
maraming lakas.
I. Evaluating
learning
Isulat sa sagutang papel
ang tamang sagot.
Si Tipaklong at si Langgam
1. Ano ang pamagat ng
kuwento? _____________
2. Sino ang tauhan sa
kuwento?
_______________
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
______________
4. Ano ang hanapbuhay ng
pamilya Udani?
Sagutan ang mga
sumusunod: Tapusin ang
number line na
nagpapakita ng division
situations sa ibaba.
3. Hinati sa 4 ang
28
4. Hinati sa 3 ang
21
3. Hinati sa 9 ang 54
Gumawa ng isang
kuwentong larawan na
nagpapahayag ng
pagpapasalamat sa mga
karapatang iyong
nararanasan. Dugtungan
ang unang larawan sa
kahon.
Magbigay ng 3
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
1.
2.
3.
Sumulat ng mga
sumusunod na
pangngalan na makikita
mo sa inyong paaralan.
Tao Lugar
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Hayop
Pangyayari
1. 1.
2. 2.
Gawin ang
sumusunod at
hayaan mong bigyan
ka ng marka ng
iiyong mga magulang
kung magawa mo
nang maayos ang
bawat pagkilos.
Ikakahon nila ang 
kung nagawa mo at
 kung hindi.
1. tumakbo nang
mabilis
__________
5. Sumulat ng isang
pangyayari sa kwento.
________
3. 3.
Bagay
1.
2.
3.
 
2. ipadyak ang paa
nang malakas, gawin
ito ng tatlong beses
 
3. maglakad nang
mabagal
 
4. pumalakpak nang
mabagal at mahinang
pwersa lamang,
gawin ito ng tatlong
beses
 
5. tumakbo pabilog
nang mabagal
 
J. Additional
activities for
application or
remediation
Magbasa ng isang kuwento
at alamin ang tauhan,
tagpuan at pangyayari.
Gumupit ng tatlong
yamang lupa at yamang
tubig. Idikit ito sa inyong
kuwaderno
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80%
in the evaluation
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang nakakuha
ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga aktibidad
para sa remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
C. Did the
remedial lessons
work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na nakaunawa
sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy na
nangangailangan ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailanga
n ng
remidyasiyon
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group
collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role
Playing/Drama
___ Discovery
Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness
to learn
___ Group member’s
Cooperation in doing
their tasks
F. What difficulties
did I encounter
which my
principal
orsupervisor can
help me solve?
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan
ng mga bata lalo na sa
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
__Kakulangan sa
makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga
bata lalo na sa
pagbabasa.
__ Bullying among
pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/
Computer/
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
works lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
__Kakulangan ng guro
sa kaalaman ng
makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
G. What
innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to
share with other
teachers?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the locality
__ Recycling of plastics
to be used as
Instructional Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to
be used as Instructional
Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng
video presentation
__Paggamit ng Big
Book
__Community
Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong
Task Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the
locality
__ Recycling of
plastics to be used
as Instructional
Materials
__ local poetical
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: II
Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and
Time: NOVEMBER 16, 2023 (WEEK 1-DAY 4) Quarter: 3rd QUARTER
OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO
MAPEH
(HEALTH)
( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40)
A. Content
Standard
Demonstrates the ability
to formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional
spelling.
Demonstrates
understanding of familiar
words used to
communicate personal
experiences, ideas,
thoughts, actions, and
feelings
Demonstrates
understanding of
subtraction and
multiplication of whole
numbers up to 1000
including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kamalayan sa karapatang
pantao ng bata,
pagkamasunurin tungo sa
kaayusan at kapayapaan
ng kapaligiran at ng
bansang kinabibilangan.
Naipamamalas ang
mabuting paglilingkod ng
mga namumuno sa
pagsulong ng mga
pangunahing hanapbuhay
at pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad.
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng
sariling ideya, kaisipan,
karanasan at
damdamin
Demonstrates
understanding of
healthy family habits
and practices
B. Performance
Standard
Uses developing
knowledge and skills to
write clear and coherent
sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Shares/express personal
ideas, thoughts, actions,
and feelings using familiar
word
Is able to apply division of
whole numbers up to
1000 including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa nang buong
pagmamalaki ang pagiging
mulat sa karapatan na
maaaring tamasahin.
Nakapagpapahayag ng
pagpapahalaga sa
pagsulong ng mabuting
paglilingkod ng mga
namumuno sa komunidad
tungo sa pagtugon sa
pangangailangan ng mga
kasapi ng sariling
komunidad
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damda
min/reaksy on nang
may wastong tono,
diin, bilis, antala at
intonasyon
Consistently adopts
healthy family
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code
for each.
Write short narrative
paragraphs that include
elements of setting
,characters and plot (
problem and resolution )
observing the conventions
of writing. MT2C-IIIa-i-2.3
Use clues to answer
questions, clarify
understanding and justify
predictions before, during
and after reading ( titles,
pictures, etc )
Visualizes and represents
division, and writes a
related equation for each
type of situation: equal
sharing, repeated
subtraction, equal jumps
on the number line, and
formation of equal
groups of objects.
Nakapagpapakita ng
paraan ng pagpapasalamat
sa anumang karapatang
tinatamasa
Hal. Pag-aaral nang mabuti
Pagtitipid sa anumang
kagamitan
EsP2PPP- IIIa-b – 6
*Natatalakay ang mga
pakinabang na naibibigay
ng kapaligiran sa
komunidad AP2PSK-IIIa-1
Nagagamit nang wasto
ang pangngalan sa
pagbibigay ng pangalan
ng tao, lugar, hayop,
pangyayari at mga
bagay F2WG-Ic-e-2
Describes healthy
habits of the family
H2FH-IIIab-11
II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa
Aking Komunidad
Paggamit ng wasto ng
pangngalan
Tulog, Pahinga,
Ehersisyo at Tamang
Nutrisyon
Division as Equal Jumps in
a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
LEARNING
RESOURCES
A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2
p.90
MELC p.268 CG.p 27
MELC p.76 CG.p 26
MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23
MELC p.448 CG.p 19
1. Teacher’s Guide
pages
p. 92-92 p. 183-194
T.G p2-3 P. 44-46 T.G p 352-355
2. Learner’s
Materials pages
p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 LMp. 417-421
3. Textbook pages p.124-145
4. Additional
Materials from
Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning
Resource
III. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson
or presenting the
new lesson
Alalahanin ang
multiplication table at
kumpletuhin ang
multiplication sentence
sa ibaba.
1. 2 x 3 =
4. 5 x 8 =
2. 3 x 5 =
5. 8 x 9 =
3. 4 x 4 =
Anu- ano ang mga
yamang lupa at ayamang
tubig?
Anu-ano ang mga
nakukuha natin sa mga
ito?
Magbigay ng limang
pangalan ng kaibigan
mo sa ibaba.
1.
2.
3.
4.
5.
Tignan ang mga
gawain sa ibaba.
Kulayan ang mga
larawang ginagawa
mo at ng iyong
pamilya araw-araw.
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Subukin nating gawin ang
isang Gawain. Basahin ang
maikling talata at sagutin
ang sumusunod na tanong
Isulat sa sagutang papel
Read the text and answer
the following questions .
Kantahin ang kantang nasa
ibaba.
Tingnan ang mga larawan
sa ibaba. Kilalanin ang
mga ito
Subuking sagutin ang
nasa ibaba.
Isulat ang Tama o Mali
sa patlang.
Sa araling ito,
matututunan mo ,
ilarawan healthy
habits ng iyong
pamilya.
ang letra ng tamang sagot.
Maaga pa ay
pumasok na sa clinic niya
si Dra. Marta. Sumasakit
ang ngipin ng kaniyang
inaanak na si Glenn.
Titingnan niya kung ano
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin nito. Baka kasi
tutubo na ang wisdom
tooth niya, o baka may sira
na siyang ngipin.
1. Sino ang pangunahing
tauhan sa kuwento?
a. Dra. Marta b.
Glenn c. Dra.
Marta at Glenn
2. Saan ang tagpuan ng
talata?
a. Sa hospital b. Sa
paaralan c. Sa clinic
3. Ang lahat ay
pangyayaring naganap sa
talata maliban sa isa. Alin
ito?
a. Sumasakit ang ngipin ni
Glenn.
b. Kumain ng maraming
candy si Glenn.
c. Titingnan ni Dra. Marta
ang dahilan ng pananakit
ng ngipin ni Glenn
Mga Tanong:
1. Nagustuhan mo ba ang
awit?
2. Ano-ano ang karapatan
ng bata ayon sa awit?
3. Ano-ano ang dapat
matanggap at maranasan
ng mga bata?
4. Sino ang magbibigay sa
mga bata ng kanilang
karapatan? Bakit?
Anu- ano ang kaya mong
gawin?
Anu-ano ang mga
larawan sa itaas?
Makikita baa ng mga ito
sa ating paligid?
Saan makukuha ang mga
ito?
Ano ang tawa natin sa
mga ito?
_____________1. Ang
mahahalagang detalye
ay makatutulong upang
masagot ang mga
tanong sa kuwentong
binasa.
_____________2. Ang
sulat at balat ay
magkapareho ang
tunog sa hulihan.
_____________3. Ang
pangngalan ay
tumutukoy sa tao
lamang.
_____________4. Ang
aklat ay ngalan ng
hayop.
_____________5. Sa
pagsipi ng salita, dapat
ay may tamang layo
ang bawat letra.
Itanong:
1. Malusog ka ba?
2. Malusog ba ang
iyong pamilya?
3. Ano-ano ang mga
dapat mong gawin
upang mapanatili ang
iyong kalusugan at
maging ligtas sa mga
sakit?
C. Presenting
examples/
instances of the
new lesson
Pagmasdan ang larawan
Alam nyo ba ang pangalan
ng punong iyan?
Bakit kaya tinawag na
puno ng buhay ang puno
ng nyog?
Look at the pictures below
and write the weather on the
blank.
______1.
Pag-aralan ang mga
sumusunod:
D. Division as
Separation of
Sets into Equal
Parts
9 na tatsulok hinati sa 3
bahagi
Ilang tatsulok meron
bawat bahagi?
Basahin ang kuwento at
sagutin ang mga tanong
tungkol dito.
Mga Tanong:
Basahin ang talata sa
ibaba.
1. Ano ang kahulugan ng
likas na yaman?
2. Ano ang tawag sa mga
bagay na nakukuha sa
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga
tanong.
Mga Tanong:
1. Bakit natakot si
Nena?
Basahin ang patulang
kuwento sa ibaba at
tuklasin ang kanilang
kalagayan.
______ 2.
______ 3.
Go back to the past activity,
what made you come up
with those answers? Write
the clues you saw from the
pictures that helped you
come up with an answer.
1.
2.
3.
9÷3=3
B. Division as
Equal Sharing
Kung ipamamahagi mo
ang mga bagay sa loob
ng kahon ayon sa
paglalarawan, ilan kaya
ang matatanggap ng
bawat isa?
10 ÷ 5 = 2
C. Division as Repeated
Subtraction
8 ÷ 2=4
8-2=6
6-2=4
4-2=2
2-2=0
D. Division as Equal
Jumps on a Number line
40 ÷ 5 = 8
1. Bakit nagpasalamat si
Carla sa kanyang ina?
2. Ayon sa inyong binasa,
anong mga karapatan ang
naibibigay sa kanya?
3. Sino ang nagbibigay nito
sa kanya?
4. Nararanasan mo rin ba
ang mga karapatang
nararanasan ni Carla?
5. Nagpapasalamat ka ba
sa nagbibigay sa iyo ng
iyong mga karapatan?
Paano mo ito ginagawa?
mga anyong lupa? sa
anyong tubig?
3. Ano-anong anyong
lupa mayroon sa iyong
kumunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
4. Ano-anong anyong
tubig mayroon sa iyong
komunidad? Anong
yaman ang nakukuha
rito?
5. Paano
pinangangalagaan ng
iyong komunidad ang
mga anyong lupa at
anyong tubig?
2. Bakit kaya biglang
nagdilim ang paligid?
3. Paano ipinakita ni
Nelia ang kaniyang
pagmamalasakit sa
kapatid?
4. Ano-ano ang
ginagawa mo para sa
kasapi ng pamilya?
5. Ano-anong
pangngalang
tumutukoy sa tao,
bagay, hayop, at pook
ang iyong napakinggan
sa kuwento?
Mga Tanong:
1. Sino ang dalawang
magkaibigan?
2. Ilarawan si Jimbo.
3. Ilarawan si Berto.
4. Sino ang batang
gusto mong tularan?
Bakit?
5. Paano ka magiging
malusog tulad ni
Jimbo?
D. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #1
Basahin ang kwento at
sagutin ang mga tanong
Read the text and answer
the questions.
Kopyahin at tapusin ang
paghihiwalay ng mga
bagay sa loob ng kahon.
Siguraduhing pareho ang
Balikan ang mga
nakaraang aralin at bilugan
kung alin sa mga
nakalarawan ang iyong
Iguhit sa papel ang mga
yamang lupa at yamang
tubig na nakukuha sa
iyong komunidad.
Isulat sa sagutang papel
ang tsek (/)kung dapat
gawin at ekis (X)naman
kung HINDI dapat
Mga Tanong:
1. Ano ang pamagat ng
kuwento?
2. Sino ang mga tauhan
dito?
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
4. Bakit pumuntang
Quezon ang mag-anak?
5. Isalaysay muli ang mga
pangyayari sa kuwento.
bilang ng bawat bahagi.
Ilang pangkat ang
nagawa mo?
tinatamasang karapatan.
Mga Tanong:
1. Sino ang nagbigay sa iyo
ng mga karapatang ito?
2. Bakit mo ito dapat
ipagpasalamat sa kanila?
Kulayan ito. gawin.
______ 1. Pupunta ako
sa kuwarto ni Ate
kapag malakas ang
ulan.
______2. Hahanapin ko
sa labas ng bahay si
Tatay.
______3. Magtatampo
ako kay Nanay kapag
iniwan niya ako.
______4. Mag-aantay
na lang ako sa
pagdating ni Nanay.
______5. Iiyak ako
nang malakas kapag
wala si Nanay sa bahay.
E. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #2
Itala ang tagpuan, tauhan,
at pangyayari sa kuwento
gamit ang Story Map
Chart. Gawin ito sa
bondpaper
R ead the text and answer
the following questions
D. Kung
ipamamahagi
mo ang mga
bagay sa loob
ng kahon ayon
sa
paglalarawan,
ilan kaya ang
matatanggap
ng bawat isa?
Gawin ang gawain sa
ibaba. Gumawa ng isang
sulat pasasalamat para sa
mga karapatang
nakakamit. Isulat ito sa
loob ng isang puso. Gawin
ito sa kabilang pahina.
Tukuyin at isulat ang mga
yamang makukuha sa
tamang hanay nito. Piliin
ito sa loob ng kahon.
YAMANG
NAKUKU
HA SA
ANYONG
LUPA
YAMANG
NAKUKU
HA SSA
ANYONG
TUBIG
Perlas korales
Mais
kalabasa Palay
pakwan Isda
table
Tahong
Tukuyin ang kategorya
ng pangkat ng mga
pangngalan sa bawat
bilang. Isulat ang A
kung tao, B kung
hayop, C kung bagay, at
D kung lugar.
Nakalarawan sa
ibaba ang dalawang
bata. Ang isa ay
maysakit at ang isa
ay malusog. Isulat
ang mga pariralang
angkop para sa
bawat larawan. Piliin
ito sa loob ng kahon.
rambutan
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
A.
Basahin ang maikling
kuwento. Isulat ang
tauhan, tagpuan, at mga
pangyayari nito.
Ang Unang Araw ni Nena
1. Tauhan:
2. Tagpuan:
3. Mga Pangyayari:
Gamitin ang repeated
subtraction upang
maipakita ang division.
1. Ang 9 na laruan ay
hinati sa 3
magkakapatid.
2. Ang 12 abokado ay
hinati sa 6 na bisita.
3. Ang 30 piraso ng
papel ay hinati sa 6 na
magaaral.
4. Ang 14 na piraso ng
lapis ay hinati sa 7 mag-
aaral.
5. Ang 24 na mangga ay
hinati sa 3 pangkat.
Gumawa ng isang dasal
upang magpasalamat para
sa karapatang tinatamasa.
Isulat ito sa kahong nasa
ibaba.
Magbigay ng 5
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
Isulat ang T kung
ngalan ng tao, B kung
bagay, H kung hayop,
at L kung lugar.
_____1. basket
_____2. lapis
_____3. ospital
_____4. kalabaw
_____5. Benigno
Aquino
Tignan ang mga
larawan sa ibaba.
Kulayan ang  kung
ito ay makatutulong
sa pagiging malusog
ng iyong pamilya at
 naman kung hindi.
G.
Findingpractical
application of
concepts and skills
in daily living
Sumulat ng maikling
kuwento sa pangarap
mong bakasyon kasama
ang iyong pamilya. Isama
ang tauhan at tagpuan sa
iyong kuwento upang
maisulat mo ang lahat ng
elemento ng kuwento.
Tapusin ang number line
na nagpapakita ng
division situations sa
ibaba. Gawin ito sa iyong
papel.
Sumulat ng isang kuwento
na tumutukoy sa mga
karapatang iyong
tinatamasa. Isulat kung
kanino mo ito dapat
ipagpasalamat, bakit mo
ito dapat ipagpasalamat at
kung paano mo siya / sila
pasasalamatan.
Gumuhit ng limang
yamang nakukuha sa
inyong komunidad.
Gawin sa sagutang
papel. Hanapin ang
salita sa pangungusap
na tinutukoy ng
pangngalang nasa
kaliwa. Biliugan ang
tamang sagot.
tao 1. Masarap ang
suman na ginawa ni
Aling Lorna.
bagay 2. Kulay pula ang
damit na binili ko
kahapon.
hayop 3. Mabilis
tumakbo ang kabayo.
lugar 4. Namasyal ang
mag-anak sa Luneta
Park kahapon.
Sumulat ng limang
gawaing
pangkalusugan na
gingawa mo ng iyong
pamilya araw-araw.
1.
2.
3.
4.
5.
bagay 5. Nawala ang
lapis na mahaba.
H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
May elemento ang
kuwento.
Ang Tauhan ay ang
gumaganap sa kuwento.
Ang tagpuan ay ang lugar
kung saan naganap ang
kuwento.
Ang mga pangyayari ay
ang mga naganap sa
kuwento.
You can answer questions by
looking at possible clues.
Upang maipakita ng
maayos ang division
Equation maari nating
gamitin ang mga
sumusunod:
Division as Separation of
Sets into Equal Parts
Division as Equal Sharing
Division as Repeated
Subtraction
Division as Equal Jumps
in a Number Line
Division as Formation of
Equal Groups of Objects
Dapat tayong
magpasalamat para sa
mga karapatang ating
tinatamasa. Maipakikita
natin ang ating
pasasalamat kung tayo ay
sumusunod sa kanilang
payo.
Sagana sa yamang lupa at
yamang tubig ang bawat
komunidad. May iba-
ibang anyong lupa at
anyong tubig na
pinagkukunang yaman
angbawat komunidad.
Ano ang pangngalan?
Ang pangngalan ay
ngalan ng tao, bagay,
hayop, lugar at
pangyayari.
Mahalaga ang
pagkakaroon ng
malusog na
pangangatawan sa
buong pamilya. Ang
ilan sa mga gawaing
maaaring gawin mo
at ng iyong pamilya
upang mapanatili ang
malusog na
pangangatawan ay:
- paghuhugas ng
kamay
- pagkain ng
masusustansyang
pagkain
- paliligo araw-araw
- pag-inom ng 8-12 o
higit pang baso ng
tubig araw-araw
- pagtulog ng tama sa
oras
- pagiging malinis sa
katawan
I. Evaluating
learning
Isulat sa sagutang papel
ang tamang sagot.
Si Tipaklong at si Langgam
1. Ano ang pamagat ng
kuwento? _____________
2. Sino ang tauhan sa
kuwento?
_______________
3. Saan ang tagpuan ng
kuwento?
______________
4. Ano ang hanapbuhay ng
pamilya Udani?
__________
Sagutan ang mga
sumusunod: Tapusin ang
number line na
nagpapakita ng division
situations sa ibaba.
5. Hinati sa 4 ang
28
6. Hinati sa 3 ang
21
3. Hinati sa 9 ang 54
Gumawa ng isang
kuwentong larawan na
nagpapahayag ng
pagpapasalamat sa mga
karapatang iyong
nararanasan. Dugtungan
ang unang larawan sa
kahon.
Magbigay ng 3
pakinabang ng
kapaligiran/ yamang lupa
at yamang tubig sa iyong
komunidad.
1.
2.
3.
Sumulat ng mga
sumusunod na
pangngalan na makikita
mo sa inyong paaralan.
Tao Lugar
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Hayop
Pangyayari
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Basahing mabuti ang
bawat sitwasyon sa
ibaba. Isulat kung
ano ang kulang ng
batang tinutukoy sa
bawat pangungusap.
Piliin sa loob ng
kahon ang sagot.
______________1.
Mahilig si ate sa
sitsirya, kendi at
tsokolate. Ayaw
niyang kumain ng
5. Sumulat ng isang
pangyayari sa kwento.
________
Bagay
1.
2.
3.
mga gulay at prutas
kaya madali siyang
dapuan ng sakit.
_____________2. Si
bunso ay naglalaro
ng computer tuwing
gabi hanggang gusto
niya. Kinabukasan,
lagi siyang inaantok
habang nasa klase.
______________3.
Maghapon kung
maglaro ng patintero
si kuya sa kalsada
kahit mainit o
maulan ang panahon.
Madalas tuloy siyang
lagnatin.
______________4.
Mahina ang katawan
ni nanay at lagi
siyang matamlay.
______________5.
Tuwing reses,
bumibili ako ng
softdrinks at sitsirya.
Minsan, dinala siya
ako ospital dahil sa
matinding sakit ng
tiyan. Sinabi ng
doktor na ako ay may
ulcer.
J. Additional
activities for
application or
remediation
Magbasa ng isang kuwento
at alamin ang tauhan,
tagpuan at pangyayari.
Gumupit ng tatlong
yamang lupa at yamang
tubig. Idikit ito sa inyong
kuwaderno
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80%
in the evaluation
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang nakakuha
ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80% pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
___ mag-aaral ang
nakakuha ng 80%
pataas
B.No. of learners
who require
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
___ mag-aaral na
nangangailangan ng
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
karagdagang mga aktibidad
para sa remidyasyon
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
karagdagang mga
aktibidad para sa
remidyasyon
C. Did the
remedial lessons
work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na nakaunawa
sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
___Oo ___Hindi
___ mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy na
nangangailangan ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na patuloy
na nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailangan
ng
remidyasiyon
___ mag-aaral na
patuloy na
nangangailanga
n ng
remidyasiyon
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group
collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role
Playing/Drama
___ Discovery
Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
Cooperation in
doing their tasks
Cooperation in
doing their tasks
___ Pupils’ eagerness
to learn
___ Group member’s
Cooperation in doing
their tasks
F. What difficulties
did I encounter
which my
principal
orsupervisor can
help me solve?
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-uugali
ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping
mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan
ng mga bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
Mga Suliraning aking
naranasan:
__Kakulangan sa
makabagong kagamitang
panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa
kaalaman ng makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
__Kakulangan sa
makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-
uugali ng mga bata.
__Mapanupil/mapang-
aping mga bata
__Kakulangan sa
Kahandaan ng mga
bata lalo na sa
pagbabasa.
__Kakulangan ng guro
sa kaalaman ng
makabagong
teknolohiya
__Kamalayang
makadayuhan
__ Bullying among
pupils
__ Pupils’
behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable
Technology
Equipment
(AVR/LCD)
__ Science/
Computer/
Internet Lab
__ Additional Clerical
works
G. What
innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to
share with other
teachers?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the locality
__ Recycling of plastics
to be used as
Instructional Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language
Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task
Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to
be used as Instructional
Materials
__ local poetical
composition
__Pagpapanuod ng
video presentation
__Paggamit ng Big
Book
__Community
Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong
Task Based
__Instraksyunal na
material
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books
from
views of the
locality
__ Recycling of
plastics to be used
as Instructional
Materials
__ local poetical
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: II
Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and
Time: FEBRUARY 17,2023 (WEEK 1-DAY 5) Quarter: 3RD QUARTER
OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO MAPEH
( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40)
A. Content
Standard
Nakapagbibigay ng
lingguhang pagsusulit
Administer Weekly Test Administer Summative Test Nakapagbibigay ng
lingguhang pagsusulit
Administer Weekly test files Nakapagbibigay ng
lingguhang pagsusulit
Administer Weekly test
files
B. Performance
Standard
Lingguhang Pagsusulit Weekly Test Weekly test files Lingguhang Pagsusulit Weekly test files Lingguhang Pagsusulit Weekly test files
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code
for each.
II. CONTENT Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files
LEARNING
RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide
pages
2. Learner’s
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional
Materials from
Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning
Resource
III. PROCEDURES Awit Song Song Awit Song Awit Song
A. Reviewing
previous lesson
or presenting the
new lesson
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard Setting of standard Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard Pagbibigay ng
pamantayan
Setting of standard
C. Presenting Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction
examples/
instances of the
new lesson
D. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #1
Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test
E. Discussing new
concepts and
practicing new
skills #2
F. Developing
mastery (leads to
Formative
Assessment 3)
G.
Findingpractical
application of
concepts and skills
in daily living
Magpakita ng katapatan sa
pagsusulit.
Show honesty in answering the
test questions
Show honesty in answering
the test questions
Magpakita ng katapatan sa
pagsusulit.
Show honesty in answering
the test questions
Magpakita ng katapatan
sa pagsusulit.
Show honesty in
answering the test
questions
H.Making
generalizations
and abstractions
about the lesson
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit depedclub.com
for more
Original File Submitted
and Formatted by
DepEd Club Member -
visit depedclub.com for
more
I. Evaluating
learning
Itala ang mga puntos ng mag-
aaral.
Recording the test resulte Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng mag-
aaral.
Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng
mag-aaral.
Recording the test
resulte
J. Additional
activities for
application or
remediation
Bigyan ng paghahamon ang
mga mag-aaral para sa
susunod na pagtataya.
Challenge the pupils for the next
test.
Challenge the pupils for the
next test.
Bigyan ng paghahamon ang
mga mag-aaral para sa
susunod na pagtataya.
Challenge the pupils for the
next test.
Bigyan ng paghahamon
ang mga mag-aaral para
sa susunod na pagtataya.
Challenge the pupils for
the next test.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the
remedial lessons
work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching strategies
worked well? Why
did these work?
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that work
well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Stratehiyang dapat
gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Strategies used that
work well:
___ Group
collaboration
___ Games
___ Solving
Puzzles/Jigsaw
___ Answering
preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share
(TPS)
___ Rereading of
Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated
Instruction
___ Role
Playing/Drama
___ Discovery
Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness
to learn
___ Group member’s
Cooperation in doing
their tasks
F. What difficulties
did I encounter
Mga Suliraning aking
naranasan:
Mga Suliraning aking
naranasan:
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
Mga Suliraning aking
naranasan:
__ Bullying among pupils
__ Pupils’
__Kakulangan sa
makabagong
__ Bullying among
pupils
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx
1 sur 44

Recommandé

DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx par
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxBaby KyOt
4 vues34 diapositives
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx par
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxRoscelJoyMJarantilla
39 vues7 diapositives
2nd-wk-7- belen.docx par
2nd-wk-7- belen.docx2nd-wk-7- belen.docx
2nd-wk-7- belen.docxMariaBelenJManocdoc
77 vues19 diapositives
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx par
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxdaffodilcedenio1
17 vues5 diapositives
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx par
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docxDLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docxGlennRosheanneAdajar2
63 vues29 diapositives
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx par
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docxMikkaCamino
28 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx

Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docx par
Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docxQ1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docx
Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docxJenniferModina1
164 vues9 diapositives
BANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docx par
BANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docxBANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docx
BANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docxArcelynPalacay1
76 vues7 diapositives
Presentation1 par
Presentation1Presentation1
Presentation1cenroseespinosa
198 vues4 diapositives
TmLHT sa Filipino 6 par
TmLHT sa Filipino 6TmLHT sa Filipino 6
TmLHT sa Filipino 6Sunshine Khriztel Estrera
289 vues9 diapositives
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) par
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Michelle Muñoz
3.3K vues2 diapositives
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docx par
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W6_D3.docxJoanaMarieNicdao
53 vues6 diapositives

Similaire à DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx(20)

BANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docx par ArcelynPalacay1
BANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docxBANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docx
BANGHAY ARALIN SA FILIPINO III TAMBALAN SAMPLE.docx
ArcelynPalacay176 vues
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) par Michelle Muñoz
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Michelle Muñoz3.3K vues
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf par Mei Miraflor
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
Mei Miraflor10 vues
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri par DepEd
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
DepEd108.3K vues
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 1.pdf par Mack943419
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 1.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 1.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 1.pdf
Mack94341953 vues

DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: II Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: FEBRUARY 13, 2023 (WEEK 1-DAY 1) Quarter: 3rd QUARTER OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO MAPEH (Music ) ( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40) A. Content Standard Demonstrates the ability to formulate ideas into sentences or longer texts using conventional spelling. Demonstrates understanding of familiar words used to communicate personal experiences, ideas, thoughts, actions, and feelings Demonstrates understanding of subtraction and multiplication of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kamalayan sa karapatang pantao ng bata, pagkamasunurin tungo sa kaayusan at kapayapaan ng kapaligiran at ng bansang kinabibilangan. Naipamamalas ang mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay at pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Demonstrates understanding of the basic concepts of tibre B. Performance Standard Uses developing knowledge and skills to write clear and coherent sentences, simple paragraphs, and friendly letters from a variety of stimulus materials. Shares/express personal ideas, thoughts, actions, and feelings using familiar word Is able to apply division of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa nang buong pagmamalaki ang pagiging mulat sa karapatan na maaaring tamasahin. Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagsulong ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa komunidad tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad Naipahahayag ang ideya/kaisipan/damda min/reaksy on nang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon Determines accurately the sources of sounds heard, and produce sounds using voice, body, and objects, and be able to sing accurate pitch C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Write short narrative paragraphs that include elements of setting ,characters and plot ( problem and resolution ) observing the conventions of writing. MT2C-IIIa-i-2.3 Use clues to answer questions, clarify understanding and justify predictions before, during and after reading ( titles, pictures, etc ) Visualizes and represents division, and writes a related equation for each type of situation: equal sharing, repeated subtraction, equal jumps on the number line, and formation of equal groups of objects. Nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa Hal. Pag-aaral nang mabuti Pagtitipid sa anumang kagamitan EsP2PPP- IIIa-b – 6 *Natatalakay ang mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa komunidad AP2PSK-IIIa-1 Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, pangyayari at mga bagay F2WG-Ic-e-2 Replicates different sources of sounds with body movements MU2TB- IIIa-2 II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Division as Equal Jumps in Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa Aking Komunidad Paggamit ng wasto ng pangngalan Mga Tunog sa Kapaligiran
 • 2. a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects LEARNING RESOURCES A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2 p.90 MELC p.268 CG.p 27 MELC p.76 CG.p 26 MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23 MELC p.330 CG.p 15 1. Teacher’s Guide Pages p. 92-92 p. 183-194 T.G p2-3 P. 44-46 P. 67-69 2. Learner’s Materials pages p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 P. 97-107 3. Textbook pages p.124-145 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource PPT III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Alalahanin ang multiplication table at kumpletuhin ang multiplication sentence sa ibaba. 1. 2 x 3 = 4. 5 x 8 = 2. 3 x 5 = 5. 8 x 9 = 3. 4 x 4 = Anu- ano ang mga yamang lupa at ayamang tubig? Anu-ano ang mga nakukuha natin sa mga ito? Magbigay ng limang pangalan ng kaibigan mo sa ibaba. 1. 2. 3. 4. 5. Pagtamabalin ang tunog ng hanay A sa mga bagay na nasa Hanay B. Hanay A Hanay B Hissssssssssssss a. tren Boom-boom-boom b. aso Aw-aw-aw c. ahas Wosssh-wosssh d. tambol Motorsiklo e. beep-beep B. Establishing a purpose for the Subukin nating gawin ang isang Gawain. Basahin ang Read the text and answer the following questions . Kantahin ang kantang nasa ibaba. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Kilalanin ang Subuking sagutin ang nasa ibaba. Subuking sagutin. Isulat ang tunog ng
 • 3. lesson maikling talata at sagutin ang sumusunod na tanong Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Maaga pa ay pumasok na sa clinic niya si Dra. Marta. Sumasakit ang ngipin ng kaniyang inaanak na si Glenn. Titingnan niya kung ano ang dahilan ng pananakit ng ngipin nito. Baka kasi tutubo na ang wisdom tooth niya, o baka may sira na siyang ngipin. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? a. Dra. Marta b. Glenn c. Dra. Marta at Glenn 2. Saan ang tagpuan ng talata? a. Sa hospital b. Sa paaralan c. Sa clinic 3. Ang lahat ay pangyayaring naganap sa talata maliban sa isa. Alin ito? a. Sumasakit ang ngipin ni Glenn. b. Kumain ng maraming candy si Glenn. c. Titingnan ni Dra. Marta ang dahilan ng pananakit ng ngipin ni Glenn Mga Tanong: 1. Nagustuhan mo ba ang awit? 2. Ano-ano ang karapatan ng bata ayon sa awit? 3. Ano-ano ang dapat matanggap at maranasan ng mga bata? 4. Sino ang magbibigay sa mga bata ng kanilang karapatan? Bakit? Anu- ano ang kaya mong gawin? mga ito Anu-ano ang mga larawan sa itaas? Makikita baa ng mga ito sa ating paligid? Saan makukuha ang mga ito? Ano ang tawa natin sa mga ito? Isulat ang Tama o Mali sa patlang. _____________1. Ang mahahalagang detalye ay makatutulong upang masagot ang mga tanong sa kuwentong binasa. _____________2. Ang sulat at balat ay magkapareho ang tunog sa hulihan. _____________3. Ang pangngalan ay tumutukoy sa tao lamang. _____________4. Ang aklat ay ngalan ng hayop. _____________5. Sa pagsipi ng salita, dapat ay may tamang layo ang bawat letra. mga sumusunod na bagay C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pagmasdan ang larawan Alam nyo ba ang pangalan ng punong iyan? Bakit kaya tinawag na Look at the pictures below and write the weather on the blank. ______1. Pag-aralan ang mga sumusunod: A. Division as Separation of Sets into Equal Parts 9 na tatsulok hinati sa 3 Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Basahin ang talata sa ibaba. 1. Ano ang kahulugan ng Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Mga Tanong: Ang kapaligiran ay punong-puno ng mga tunog na likha ng kalikasan, hayop, at mga bagay na gawa ng tao. Halina‘t maglakbay at tuklasin natin ang mga ito. Makinig ka sa
 • 4. puno ng buhay ang puno ng nyog? ______ 2. ______ 3. Go back to the past activity, what made you come up with those answers? Write the clues you saw from the pictures that helped you come up with an answer. 1. 2. 3. bahagi Ilang tatsulok meron bawat bahagi? 9÷3=3 B. Division as Equal Sharing Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? 10 ÷ 5 = 2 C. Division as Repeated Subtraction 8 ÷ 2=4 8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0 D. Division as Equal Jumps on a Number line 40 ÷ 5 = 8 Mga Tanong: 1. Bakit nagpasalamat si Carla sa kanyang ina? 2. Ayon sa inyong binasa, anong mga karapatan ang naibibigay sa kanya? 3. Sino ang nagbibigay nito sa kanya? 4. Nararanasan mo rin ba ang mga karapatang nararanasan ni Carla? 5. Nagpapasalamat ka ba sa nagbibigay sa iyo ng iyong mga karapatan? Paano mo ito ginagawa? likas na yaman? 2. Ano ang tawag sa mga bagay na nakukuha sa mga anyong lupa? sa anyong tubig? 3. Ano-anong anyong lupa mayroon sa iyong kumunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 4. Ano-anong anyong tubig mayroon sa iyong komunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 5. Paano pinangangalagaan ng iyong komunidad ang mga anyong lupa at anyong tubig? 1. Bakit natakot si Nena? 2. Bakit kaya biglang nagdilim ang paligid? 3. Paano ipinakita ni Nelia ang kaniyang pagmamalasakit sa kapatid? 4. Ano-ano ang ginagawa mo para sa kasapi ng pamilya? 5. Ano-anong pangngalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at pook ang iyong napakinggan sa kuwento? kuwento. Ipikit ang mga mata at humilig sa ibabaw ng inyong. Ibigay mo ang tunog ng mga bagay na mababanggit sa kuwento. Hangin ni Isidro R. Obmasca Jr. -Ano-ano ang mga tunog na iyong narinig sa kuwento? -Ito ang ibat‘ ibang uri ng tunog na nasa ating kapaligiran. -Banggitin mo nga ang mga tunog na narinig sa kuwento. -May pagkakatulad ba ang mga tunog na inyong narinig D. Discussing new Basahin ang kwento at Read the text and answer Kopyahin at tapusin ang Balikan ang mga Iguhit sa papel ang mga Isulat sa sagutang papel A. Sabihin ang
 • 5. concepts and practicing new skills #1 sagutin ang mga tanong Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng kuwento? 2. Sino ang mga tauhan dito? 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? 4. Bakit pumuntang Quezon ang mag-anak? 5. Isalaysay muli ang mga pangyayari sa kuwento. the questions. paghihiwalay ng mga bagay sa loob ng kahon. Siguraduhing pareho ang bilang ng bawat bahagi. Ilang pangkat ang nagawa mo? nakaraang aralin at bilugan kung alin sa mga nakalarawan ang iyong tinatamasang karapatan. Mga Tanong: 1. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga karapatang ito? 2. Bakit mo ito dapat ipagpasalamat sa kanila? yamang lupa at yamang tubig na nakukuha sa iyong komunidad. Kulayan ito. ang tsek (/)kung dapat gawin at ekis (X)naman kung HINDI dapat gawin. ______ 1. Pupunta ako sa kuwarto ni Ate kapag malakas ang ulan. ______2. Hahanapin ko sa labas ng bahay si Tatay. ______3. Magtatampo ako kay Nanay kapag iniwan niya ako. ______4. Mag-aantay na lang ako sa pagdating ni Nanay. ______5. Iiyak ako nang malakas kapag wala si Nanay sa bahay. tunog na nalilikha ng mga sumusunod na bagay o hayop na nakalarawan sa baba. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Itala ang tagpuan, tauhan, at pangyayari sa kuwento gamit ang Story Map Chart. Gawin ito sa bondpaper R ead the text and answer the following questions A. Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? Gawin ang gawain sa ibaba. Gumawa ng isang sulat pasasalamat para sa mga karapatang nakakamit. Isulat ito sa loob ng isang puso. Gawin ito sa kabilang pahina. Tukuyin at isulat ang mga yamang makukuha sa tamang hanay nito. Piliin ito sa loob ng kahon. YAMANG NAKUKU HA SA ANYONG LUPA YAMANG NAKUKU HA SSA ANYONG TUBIG Perlas korales Mais kalabasa Palay Tukuyin ang kategorya ng pangkat ng mga pangngalan sa bawat bilang. Isulat ang A kung tao, B kung hayop, C kung bagay, at D kung lugar. Iguhit ang masayang mukha kung angkop ang tunog na sinasabi sa pahayag, malungkot na mukha kung hindi naman. ______1. Ang tunog ng gitara ay teng! teng! teng! ______2. Kra! Kra! ang tunog ng unggoy. ______3. Tik!tak! Tik!tak! ang tunog ng orasan. ______4. Prrt! Prrt!
 • 6. pakwan Isda table Tahong rambutan Prrt! ang tunog ng pito. ______5. Ang tambol ay may tunog na buuum!buuum! F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) A. Basahin ang maikling kuwento. Isulat ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari nito. Araw ng Pamilya Pagbasa at Pagsulat Akda ni Virginia C. Lizano 1. Tauhan: 2. Tagpuan: 3. Mga Pangyayari: Gamitin ang repeated subtraction upang maipakita ang division. 1. Ang 9 na laruan ay hinati sa 3 magkakapatid. 2. Ang 12 abokado ay hinati sa 6 na bisita. 3. Ang 30 piraso ng papel ay hinati sa 6 na magaaral. 4. Ang 14 na piraso ng lapis ay hinati sa 7 mag- aaral. 5. Ang 24 na mangga ay hinati sa 3 pangkat. Gumawa ng isang dasal upang magpasalamat para sa karapatang tinatamasa. Isulat ito sa kahong nasa ibaba. Magbigay ng 5 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. Isulat ang T kung ngalan ng tao, B kung bagay, H kung hayop, at L kung lugar. _____1. basket _____2. lapis _____3. ospital _____4. kalabaw _____5. Benigno Aquino Gumuhit ng 5 bagay na makikita sa kapaligiran na lumilikha ng tunog at isulat ang tunog nito G. Findingpractical application of concepts and skills in daily living Sumulat ng maikling kuwento sa pangarap mong bakasyon kasama ang iyong pamilya. Isama ang tauhan at tagpuan sa iyong kuwento upang maisulat mo ang lahat ng elemento ng kuwento. Tapusin ang number line na nagpapakita ng division situations sa ibaba. Gawin ito sa iyong papel. Sumulat ng isang kuwento na tumutukoy sa mga karapatang iyong tinatamasa. Isulat kung kanino mo ito dapat ipagpasalamat, bakit mo ito dapat ipagpasalamat at kung paano mo siya / sila pasasalamatan. Gumuhit ng limang yamang nakukuha sa inyong komunidad. Gawin sa sagutang papel. Hanapin ang salita sa pangungusap na tinutukoy ng pangngalang nasa kaliwa. Biliugan ang tamang sagot. tao 1. Masarap ang suman na ginawa ni Aling Lorna. bagay 2. Kulay pula ang damit na binili ko kahapon. hayop 3. Mabilis tumakbo ang kabayo. lugar 4. Namasyal ang mag-anak sa Luneta Igalaw mo ang iyong katawan kasabay ang tunog ng mga sumusunod: 1. Tumatakbong kabayo 4. Umaandar na kotse 2. Malaking alon sa dagat 5. Malakas na hangin 3. Nahulog na malaking kahoy
 • 7. Park kahapon. bagay 5. Nawala ang lapis na mahaba. H.Making generalizations and abstractions about the lesson May elemento ang kuwento. Ang Tauhan ay ang gumaganap sa kuwento. Ang tagpuan ay ang lugar kung saan naganap ang kuwento. Ang mga pangyayari ay ang mga naganap sa kuwento. You can answer questions by looking at possible clues. Upang maipakita ng maayos ang division Equation maari nating gamitin ang mga sumusunod: Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Division as Equal Jumps in a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects Dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa. Maipakikita natin ang ating pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa kanilang payo. Sagana sa yamang lupa at yamang tubig ang bawat komunidad. May iba- ibang anyong lupa at anyong tubig na pinagkukunang yaman angbawat komunidad. Ano ang pangngalan? Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang mga tunog sa paligid ay maaari nating gayahin at sabayan ng galaw ng katawan. I. Evaluating learning Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Asin ng Buhay Violeta U. Esteban 1. Ano ang pamagat ng kuwento? _____________ 2. Sino ang tauhan sa kuwento? _______________ 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? ______________ 4. Ano ang hanapbuhay ng pamilya Udani? __________ 5. Sumulat ng isang pangyayari sa kwento. ________ Ipakita ang kalagayan sa ibaba gamit ang alinman sa napag- aralang pamamaraan. Pagkatapos ay isulat ang kaugnay na division equation nito 1. May 9 na laruan. 3 laruan ang natanggap ng bawat bata. 2. 12 abokado, 6 ang natanggap ng bawat bisita. 3. 6 na piraso bawat mag-aaral. 30 pirasong papel lahat. 4. 7 lapis bawat mag- aaral. 14 na lapis lahat. 5. 24 na mangga, 3 bawat pangkat. Gumawa ng isang kuwentong larawan na nagpapahayag ng pagpapasalamat sa mga karapatang iyong nararanasan. Dugtungan ang unang larawan sa kahon. Magbigay ng 5 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. 1. 2. 3. 4. 5. Sumulat ng halimbawa ng mga sumusunod na pangngalan. Tao Lugar 1. 1. 2. 2. 3. 3. Hayop Pangyayari 1. 1. 2. 2. 3. 3. Bagay 1. 2. 3. Gumawa ng kilos ng katawan at tunog ng 2 mapipiling pinagmulan ng tunog mula sa kahon. Sagutan ang nakahandang rubric ayon sa iyong nagawa. J. Additional activities for
 • 8. application or remediation IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. No. of learners who continue to require remediation ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailanga n ng remidyasiyon E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role
 • 9. ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. What difficulties did I encounter which my principal orsupervisor can help me solve? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical
 • 10. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: II Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: NOVEMBER 14, 2023 (WEEK 1-DAY 2) Quarter: 3rd QUARTER OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO MAPEH (ARTS ) ( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40) A. Content Standard Demonstrates the ability to formulate ideas into sentences or longer texts using conventional spelling. Demonstrates understanding of familiar words used to communicate personal experiences, ideas, thoughts, actions, and feelings Demonstrates understanding of subtraction and multiplication of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kamalayan sa karapatang pantao ng bata, pagkamasunurin tungo sa kaayusan at kapayapaan ng kapaligiran at ng bansang kinabibilangan. Naipamamalas ang mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay at pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Demonstrates understanding of shapes, textures, colors and repetition of motif, contrast of motif and color from nature and found objects B. Performance Standard Uses developing knowledge and skills to write clear and coherent sentences, simple paragraphs, and friendly letters from a variety of stimulus materials. Shares/express personal ideas, thoughts, actions, and feelings using familiar word Is able to apply division of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa nang buong pagmamalaki ang pagiging mulat sa karapatan na maaaring tamasahin. Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagsulong ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa komunidad tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad Naipahahayag ang ideya/kaisipan/damda min/reaksy on nang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon Creates prints from natural and man- made objects that can be repeated or alternated in shape or color C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Write short narrative paragraphs that include elements of setting ,characters and plot ( problem and resolution ) observing the conventions of writing. MT2C-IIIa-i-2.3 Use clues to answer questions, clarify understanding and justify predictions before, during and after reading ( titles, pictures, etc ) Visualizes and represents division, and writes a related equation for each type of situation: equal sharing, repeated subtraction, equal jumps on the number line, and formation of equal groups of objects. Nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa Hal. Pag-aaral nang mabuti Pagtitipid sa anumang kagamitan EsP2PPP- IIIa-b – 6 *Natatalakay ang mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa komunidad AP2PSK-IIIa-1 Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, pangyayari at mga bagay F2WG-Ic-e-2 Differentiates natural and man-made objects with repeated or alternated shapes and colors and materials that can be used in print making A2EL-IIIa II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa Aking Komunidad Paggamit ng wasto ng pangngalan Mga Likas na Bagay at Mga Bagay na Gawa ng Tao
 • 11. Division as Equal Jumps in a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects LEARNING RESOURCES A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2 p.90 MELC p.268 CG.p 27 MELC p.76 CG.p 26 MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23 MELC p.368 CG.p 16 1. Teacher’s Guide pages p. 92-92 p. 183-194 T.G p2-3 P. 44-46 2. Learner’s Materials pages p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 P. 230-237 3. Textbook pages p.124-145 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource POWERPOINT PRESENTATION III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Alalahanin ang multiplication table at kumpletuhin ang multiplication sentence sa ibaba. 1. 2 x 3 = 4. 5 x 8 = 2. 3 x 5 = 5. 8 x 9 = 3. 4 x 4 = Anu- ano ang mga yamang lupa at ayamang tubig? Anu-ano ang mga nakukuha natin sa mga ito? Magbigay ng limang pangalan ng kaibigan mo sa ibaba. 1. 2. 3. 4. 5. B. Establishing a purpose for the lesson Subukin nating gawin ang isang Gawain. Basahin ang maikling talata at sagutin ang sumusunod na tanong Isulat sa sagutang papel Read the text and answer the following questions . Kantahin ang kantang nasa ibaba. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Kilalanin ang mga ito Subuking sagutin ang nasa ibaba. Isulat ang Tama o Mali sa patlang. Subuking sagutin ang maikling Gawain. Panuto: Isulat ang letrang L kung likas na bagay at letrang T
 • 12. ang letra ng tamang sagot. Maaga pa ay pumasok na sa clinic niya si Dra. Marta. Sumasakit ang ngipin ng kaniyang inaanak na si Glenn. Titingnan niya kung ano ang dahilan ng pananakit ng ngipin nito. Baka kasi tutubo na ang wisdom tooth niya, o baka may sira na siyang ngipin. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? a. Dra. Marta b. Glenn c. Dra. Marta at Glenn 2. Saan ang tagpuan ng talata? a. Sa hospital b. Sa paaralan c. Sa clinic 3. Ang lahat ay pangyayaring naganap sa talata maliban sa isa. Alin ito? a. Sumasakit ang ngipin ni Glenn. b. Kumain ng maraming candy si Glenn. c. Titingnan ni Dra. Marta ang dahilan ng pananakit ng ngipin ni Glenn Mga Tanong: 1. Nagustuhan mo ba ang awit? 2. Ano-ano ang karapatan ng bata ayon sa awit? 3. Ano-ano ang dapat matanggap at maranasan ng mga bata? 4. Sino ang magbibigay sa mga bata ng kanilang karapatan? Bakit? Anu- ano ang kaya mong gawin? Anu-ano ang mga larawan sa itaas? Makikita baa ng mga ito sa ating paligid? Saan makukuha ang mga ito? Ano ang tawa natin sa mga ito? _____________1. Ang mahahalagang detalye ay makatutulong upang masagot ang mga tanong sa kuwentong binasa. _____________2. Ang sulat at balat ay magkapareho ang tunog sa hulihan. _____________3. Ang pangngalan ay tumutukoy sa tao lamang. _____________4. Ang aklat ay ngalan ng hayop. _____________5. Sa pagsipi ng salita, dapat ay may tamang layo ang bawat letra. kung gawa ng tao. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. ______1. bulak ______2. Palapa ng saging ______3. dahon ______4. kalamansi ______5. karton C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pagmasdan ang larawan Alam nyo ba ang pangalan ng punong iyan? Bakit kaya tinawag na puno ng buhay ang puno ng nyog? Look at the pictures below and write the weather on the blank. ______1. Pag-aralan ang mga sumusunod: B. Division as Separation of Sets into Equal Parts 9 na tatsulok hinati sa 3 bahagi Ilang tatsulok meron bawat bahagi? Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Mga Tanong: Basahin ang talata sa ibaba. 1. Ano ang kahulugan ng likas na yaman? 2. Ano ang tawag sa mga bagay na nakukuha sa Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Mga Tanong: 1. Bakit natakot si Nena? Alam mo ba na maraming bagay ang maaring gamitin upang makalikha ng sining? Mula sa hinating gulay, palapa ng saging at marami pang iba. Tayo ay nakalilikha ng iba't ibang disenyo at nagiging malikhaing sining
 • 13. ______ 2. ______ 3. Go back to the past activity, what made you come up with those answers? Write the clues you saw from the pictures that helped you come up with an answer. 1. 2. 3. 9÷3=3 B. Division as Equal Sharing Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? 10 ÷ 5 = 2 C. Division as Repeated Subtraction 8 ÷ 2=4 8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0 D. Division as Equal Jumps on a Number line 40 ÷ 5 = 8 1. Bakit nagpasalamat si Carla sa kanyang ina? 2. Ayon sa inyong binasa, anong mga karapatan ang naibibigay sa kanya? 3. Sino ang nagbibigay nito sa kanya? 4. Nararanasan mo rin ba ang mga karapatang nararanasan ni Carla? 5. Nagpapasalamat ka ba sa nagbibigay sa iyo ng iyong mga karapatan? Paano mo ito ginagawa? mga anyong lupa? sa anyong tubig? 3. Ano-anong anyong lupa mayroon sa iyong kumunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 4. Ano-anong anyong tubig mayroon sa iyong komunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 5. Paano pinangangalagaan ng iyong komunidad ang mga anyong lupa at anyong tubig? 2. Bakit kaya biglang nagdilim ang paligid? 3. Paano ipinakita ni Nelia ang kaniyang pagmamalasakit sa kapatid? 4. Ano-ano ang ginagawa mo para sa kasapi ng pamilya? 5. Ano-anong pangngalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at pook ang iyong napakinggan sa kuwento? Suriin mo ang larawan na nasa ibaba. Ano ang napansin mo sa mga larawan? Ano ang ginamit upang makabuo ng disenyong bulaklak sa unang larawan ? Paano kaya ito ginawa? Ano pa ang maaaring gamitin upang makabuo ng disenyong bulaklak? B. Ngayon naman ay gagawa tayo ng bagong paglilimbag gamit ang mga man- made na bagay. Paraan ng paglilimbag gamit ang man-made na bagay. 1.Kumuha ng tela at ilapat ito sa mesa. 2.Ihanda ang mga man-made na bagay na nais mong gamitin sa paglilimbag. Humanap ng may pantay na bahagi. Maari mong gamitin ang foam, bulak , goma o anumang naisin mo. 3.Lagyan ng pintura o tina ang bagay na ito
 • 14. sa pamamagitan ng paglalapat ng brush dito. Ilapat ang man- made sa mesa na bagay na ito sa tela o sa papel na nakalapat sa iyong upang makabuo ng disenyo D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng kuwento? 2. Sino ang mga tauhan dito? 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? 4. Bakit pumuntang Quezon ang mag-anak? 5. Isalaysay muli ang mga pangyayari sa kuwento. Read the text and answer the questions. Kopyahin at tapusin ang paghihiwalay ng mga bagay sa loob ng kahon. Siguraduhing pareho ang bilang ng bawat bahagi. Ilang pangkat ang nagawa mo? Balikan ang mga nakaraang aralin at bilugan kung alin sa mga nakalarawan ang iyong tinatamasang karapatan. Mga Tanong: 1. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga karapatang ito? 2. Bakit mo ito dapat ipagpasalamat sa kanila? Iguhit sa papel ang mga yamang lupa at yamang tubig na nakukuha sa iyong komunidad. Kulayan ito. Isulat sa sagutang papel ang tsek (/)kung dapat gawin at ekis (X)naman kung HINDI dapat gawin. ______ 1. Pupunta ako sa kuwarto ni Ate kapag malakas ang ulan. ______2. Hahanapin ko sa labas ng bahay si Tatay. ______3. Magtatampo ako kay Nanay kapag iniwan niya ako. ______4. Mag-aantay na lang ako sa pagdating ni Nanay. ______5. Iiyak ako nang malakas kapag wala si Nanay sa bahay. Lagyan ng N ang patlang kunga ng bagay ay natural o galing sa kalikasan at M naman kung ito ay manmade o gawa ng mga tao. _______ 1. okra _______ 2. sapatos _______ 3. puno _______ 4. lobo _______ 5. isda E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Itala ang tagpuan, tauhan, at pangyayari sa kuwento gamit ang Story Map Chart. Gawin ito sa bondpaper R ead the text and answer the following questions B. Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang Gawin ang gawain sa ibaba. Gumawa ng isang sulat pasasalamat para sa mga karapatang nakakamit. Isulat ito sa loob ng isang puso. Gawin ito sa kabilang pahina. Tukuyin at isulat ang mga yamang makukuha sa tamang hanay nito. Piliin ito sa loob ng kahon. YAMANG NAKUKU HA SA YAMANG NAKUKU HA SSA Tukuyin ang kategorya ng pangkat ng mga pangngalan sa bawat bilang. Isulat ang A kung tao, B kung hayop, C kung bagay, at D kung lugar. Gumupit ng limang larawan ng manmade na bagay.
 • 15. matatanggap ng bawat isa? ANYONG LUPA ANYONG TUBIG Perlas korales Mais kalabasa Palay pakwan Isda table Tahong rambutan F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) A. Basahin ang maikling kuwento. Isulat ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari nito. Ang Unang Araw ni Nena 1. Tauhan: 2. Tagpuan: 3. Mga Pangyayari: Gamitin ang repeated subtraction upang maipakita ang division. 1. Ang 9 na laruan ay hinati sa 3 magkakapatid. 2. Ang 12 abokado ay hinati sa 6 na bisita. 3. Ang 30 piraso ng papel ay hinati sa 6 na magaaral. 4. Ang 14 na piraso ng lapis ay hinati sa 7 mag- aaral. 5. Ang 24 na mangga ay hinati sa 3 pangkat. Gumawa ng isang dasal upang magpasalamat para sa karapatang tinatamasa. Isulat ito sa kahong nasa ibaba. Magbigay ng 5 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. Isulat ang T kung ngalan ng tao, B kung bagay, H kung hayop, at L kung lugar. _____1. basket _____2. lapis _____3. ospital _____4. kalabaw _____5. Benigno Aquino Gumupit ng limang larawan ng natural na bagay. G. Findingpractical application of concepts and skills in daily living Sumulat ng maikling kuwento sa pangarap mong bakasyon kasama ang iyong pamilya. Isama ang tauhan at tagpuan sa iyong kuwento upang maisulat mo ang lahat ng elemento ng kuwento. Tapusin ang number line na nagpapakita ng division situations sa ibaba. Gawin ito sa iyong papel. Sumulat ng isang kuwento na tumutukoy sa mga karapatang iyong tinatamasa. Isulat kung kanino mo ito dapat ipagpasalamat, bakit mo ito dapat ipagpasalamat at kung paano mo siya / sila pasasalamatan. Gumuhit ng limang yamang nakukuha sa inyong komunidad. Gawin sa sagutang papel. Hanapin ang salita sa pangungusap na tinutukoy ng pangngalang nasa kaliwa. Biliugan ang tamang sagot. tao 1. Masarap ang suman na ginawa ni Aling Lorna. Gamit ang watercolor, gumawa ng paglilimbag gamit ang okra, kalamansi o kung anong gulay ang mayroon sa inyong tahanan. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong likhang – sining.
 • 16. bagay 2. Kulay pula ang damit na binili ko kahapon. hayop 3. Mabilis tumakbo ang kabayo. lugar 4. Namasyal ang mag-anak sa Luneta Park kahapon. bagay 5. Nawala ang lapis na mahaba. H.Making generalizations and abstractions about the lesson May elemento ang kuwento. Ang Tauhan ay ang gumaganap sa kuwento. Ang tagpuan ay ang lugar kung saan naganap ang kuwento. Ang mga pangyayari ay ang mga naganap sa kuwento. You can answer questions by looking at possible clues. Upang maipakita ng maayos ang division Equation maari nating gamitin ang mga sumusunod: Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Division as Equal Jumps in a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects Dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa. Maipakikita natin ang ating pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa kanilang payo. Sagana sa yamang lupa at yamang tubig ang bawat komunidad. May iba- ibang anyong lupa at anyong tubig na pinagkukunang yaman angbawat komunidad. Ano ang pangngalan? Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang mga likas na bagay ay mga bagay na makikita natin sa kalikasan. Ang mga ito ay hindi gawa ng tao. Ang halimbawa ng mga likas na bagay na maaring gamitin sa mga likhang sining ay: dahon, bulaklak, bato, mga sanga, prutas, gulay at iba pa. Ang gawa ng tao ay mga bagay na nilikha ng tao mula sa mga bagay sa kanyang paligid. Ang halimbawa ng mga ito ay: barya, papel, krayola, tali, at iba pa.
 • 17. I. Evaluating learning Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Si Tipaklong at si Langgam 1. Ano ang pamagat ng kuwento? _____________ 2. Sino ang tauhan sa kuwento? _______________ 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? ______________ 4. Ano ang hanapbuhay ng pamilya Udani? __________ 5. Sumulat ng isang pangyayari sa kwento. ________ Sagutan ang mga sumusunod: Tapusin ang number line na nagpapakita ng division situations sa ibaba. 1. Hinati sa 4 ang 28 2. Hinati sa 3 ang 21 3. Hinati sa 9 ang 54 Gumawa ng isang kuwentong larawan na nagpapahayag ng pagpapasalamat sa mga karapatang iyong nararanasan. Dugtungan ang unang larawan sa kahon. Magbigay ng 3 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. 1. 2. 3. Sumulat ng mga sumusunod na pangngalan na makikita mo sa inyong paaralan. Tao Lugar 1. 1. 2. 2. 3. 3. Hayop Pangyayari 1. 1. 2. 2. 3. 3. Bagay 1. 2. 3. Gumuhit sa tatlong kahon na may halimbawa ng likas na bagay at sa dalawang 2 kahon na may bagay na gawa ng tao na maaring gamitin sa paggawa ng print Likas Na bagay Bagay na Gawa ng tao J. Additional activities for application or remediation Magbasa ng isang kuwento at alamin ang tauhan, tagpuan at pangyayari. Gumupit ng tatlong yamang lupa at yamang tubig. Idikit ito sa inyong kuwaderno IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. No. of learners ___ mag-aaral na patuloy ___ mag-aaral na patuloy na ___ mag-aaral na ___ mag-aaral na patuloy ___ mag-aaral na patuloy ___ mag-aaral na ___ mag-aaral na
 • 18. who continue to require remediation na nangangailangan ng remidyasiyon nangangailangan ng remidyasiyon patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon na nangangailangan ng remidyasiyon na nangangailangan ng remidyasiyon patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon patuloy na nangangailanga n ng remidyasiyon E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. What difficulties did I encounter which my principal orsupervisor can help me solve? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable
 • 19. uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical
 • 20. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: II Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: NOVEMBER 15, 2023 (WEEK 1-DAY 3) Quarter: 3rd QUARTER OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO MAPEH (P.E.) ( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40) A. Content Standard Demonstrates the ability to formulate ideas into sentences or longer texts using conventional spelling. Demonstrates understanding of familiar words used to communicate personal experiences, ideas, thoughts, actions, and feelings Demonstrates understanding of subtraction and multiplication of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kamalayan sa karapatang pantao ng bata, pagkamasunurin tungo sa kaayusan at kapayapaan ng kapaligiran at ng bansang kinabibilangan. Naipamamalas ang mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay at pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Demonstrates understanding of movement in relation to time, force and flow B. Performance Standard Uses developing knowledge and skills to write clear and coherent sentences, simple paragraphs, and friendly letters from a variety of stimulus materials. Shares/express personal ideas, thoughts, actions, and feelings using familiar word Is able to apply division of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa nang buong pagmamalaki ang pagiging mulat sa karapatan na maaaring tamasahin. Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagsulong ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa komunidad tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad Naipahahayag ang ideya/kaisipan/damda min/reaksy on nang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon Performs movement accurately involving time, force and flow C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Write short narrative paragraphs that include elements of setting ,characters and plot ( problem and resolution ) observing the conventions of writing. MT2C-IIIa-i-2.3 Use clues to answer questions, clarify understanding and justify predictions before, during and after reading ( titles, pictures, etc ) Visualizes and represents division, and writes a related equation for each type of situation: equal sharing, repeated subtraction, equal jumps on the number line, and formation of equal groups of objects. Nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa Hal. Pag-aaral nang mabuti Pagtitipid sa anumang kagamitan EsP2PPP- IIIa-b – 6 *Natatalakay ang mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa komunidad AP2PSK-IIIa-1 Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, pangyayari at mga bagay F2WG-Ic-e-2 Moves at slow, slower, slowest/fast, faster, fastest pace using light, lighter, lightest/ strong, stronger, strongest force with smoothness PE2BM- IIIc-h-19 II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Division as Equal Jumps in Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa Aking Komunidad Paggamit ng wasto ng pangngalan TIME, FORCE AND FLOW
 • 21. a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects LEARNING RESOURCES A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2 p.90 MELC p.268 CG.p 27 MELC p.76 CG.p 26 MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23 MELC p.411 CG.p 18 1. Teacher’s Guide pages p. 92-92 p. 183-194 T.G p2-3 P. 44-46 T.G p 163-166 2. Learner’s Materials pages p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 238-242 3. Textbook pages p.124-145 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Alalahanin ang multiplication table at kumpletuhin ang multiplication sentence sa ibaba. 1. 2 x 3 = 4. 5 x 8 = 2. 3 x 5 = 5. 8 x 9 = 3. 4 x 4 = Anu- ano ang mga yamang lupa at ayamang tubig? Anu-ano ang mga nakukuha natin sa mga ito? Magbigay ng limang pangalan ng kaibigan mo sa ibaba. 1. 2. 3. 4. 5. B. Establishing a purpose for the lesson Subukin nating gawin ang isang Gawain. Basahin ang maikling talata at sagutin ang sumusunod na tanong Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Read the text and answer the following questions . Kantahin ang kantang nasa ibaba. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Kilalanin ang mga ito Subuking sagutin ang nasa ibaba. Isulat ang Tama o Mali sa patlang. _____________1. Ang Sa araling ito matutunan mog maisakilos ang galaw ng katawan gamit ang oras at lakas,gaan at bigat ng
 • 22. Maaga pa ay pumasok na sa clinic niya si Dra. Marta. Sumasakit ang ngipin ng kaniyang inaanak na si Glenn. Titingnan niya kung ano ang dahilan ng pananakit ng ngipin nito. Baka kasi tutubo na ang wisdom tooth niya, o baka may sira na siyang ngipin. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? a. Dra. Marta b. Glenn c. Dra. Marta at Glenn 2. Saan ang tagpuan ng talata? a. Sa hospital b. Sa paaralan c. Sa clinic 3. Ang lahat ay pangyayaring naganap sa talata maliban sa isa. Alin ito? a. Sumasakit ang ngipin ni Glenn. b. Kumain ng maraming candy si Glenn. c. Titingnan ni Dra. Marta ang dahilan ng pananakit ng ngipin ni Glenn Mga Tanong: 1. Nagustuhan mo ba ang awit? 2. Ano-ano ang karapatan ng bata ayon sa awit? 3. Ano-ano ang dapat matanggap at maranasan ng mga bata? 4. Sino ang magbibigay sa mga bata ng kanilang karapatan? Bakit? Anu- ano ang kaya mong gawin? Anu-ano ang mga larawan sa itaas? Makikita baa ng mga ito sa ating paligid? Saan makukuha ang mga ito? Ano ang tawa natin sa mga ito? mahahalagang detalye ay makatutulong upang masagot ang mga tanong sa kuwentong binasa. _____________2. Ang sulat at balat ay magkapareho ang tunog sa hulihan. _____________3. Ang pangngalan ay tumutukoy sa tao lamang. _____________4. Ang aklat ay ngalan ng hayop. _____________5. Sa pagsipi ng salita, dapat ay may tamang layo ang bawat letra. bagay. C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pagmasdan ang larawan Alam nyo ba ang pangalan ng punong iyan? Bakit kaya tinawag na puno ng buhay ang puno ng nyog? Look at the pictures below and write the weather on the blank. ______1. ______ 2. Pag-aralan ang mga sumusunod: C. Division as Separation of Sets into Equal Parts 9 na tatsulok hinati sa 3 bahagi Ilang tatsulok meron bawat bahagi? Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Mga Tanong: 1. Bakit nagpasalamat si Basahin ang talata sa ibaba. 1. Ano ang kahulugan ng likas na yaman? 2. Ano ang tawag sa mga bagay na nakukuha sa mga anyong lupa? sa Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Mga Tanong: 1. Bakit natakot si Nena? 2. Bakit kaya biglang Basahin ang kwento at sagutin ang sumusunod na tanong: Sina Nilo, Jose, Mario, Roberto at Melvin ay mga finalists sa 400 metrong takbuhan sa Palarong Panlalawigan. Sila ay may kanya-kanyang
 • 23. ______ 3. Go back to the past activity, what made you come up with those answers? Write the clues you saw from the pictures that helped you come up with an answer. 1. 2. 3. 9÷3=3 B. Division as Equal Sharing Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? 10 ÷ 5 = 2 C. Division as Repeated Subtraction 8 ÷ 2=4 8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0 D. Division as Equal Jumps on a Number line 40 ÷ 5 = 8 Carla sa kanyang ina? 2. Ayon sa inyong binasa, anong mga karapatan ang naibibigay sa kanya? 3. Sino ang nagbibigay nito sa kanya? 4. Nararanasan mo rin ba ang mga karapatang nararanasan ni Carla? 5. Nagpapasalamat ka ba sa nagbibigay sa iyo ng iyong mga karapatan? Paano mo ito ginagawa? anyong tubig? 3. Ano-anong anyong lupa mayroon sa iyong kumunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 4. Ano-anong anyong tubig mayroon sa iyong komunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 5. Paano pinangangalagaan ng iyong komunidad ang mga anyong lupa at anyong tubig? nagdilim ang paligid? 3. Paano ipinakita ni Nelia ang kaniyang pagmamalasakit sa kapatid? 4. Ano-ano ang ginagawa mo para sa kasapi ng pamilya? 5. Ano-anong pangngalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at pook ang iyong napakinggan sa kuwento? linyang tatakbuhan. Sa unang 200 metro, nangunguna si Nilo na nasa unang ―lane‖ kasunod sina Melvin at Jose na magkasunod sa ikalawang ―lane‖ kasunod si Roberto na nasa ikaapat na lane samantalang si Mario ay nasa hulihan sa ikalawang lane. Sa ika- 300 metro ay nagkaroon ng pagkakataon si Roberto na makalipat mula sa ikaapat na lane patungo sa unang lane sa mabilis at malakas na pagtakbo. Sa huling ika-100 metro nagawa ni Nilo na mauna sa ibang manlalaro subalit natapos ang laro na si Melvin ang unang nakarating sa finish line. Si Jose ay pumangalawa, pangatlo si Roberto samantalang si Nilo at Mario ay tie sa ikaapat na puwesto. 1. Bakit nanguna si Melvin sa ibang manlalaro at nakuha niya ang unang puwesto? 2. Sino ang nakakuha ng ikatlong puwesto? Habang isinasagawa
 • 24. nila ang paligsahan ano ang kanyang puwesto? Bakit nakuha niya ang ikatlong puwesto? 3. Ano ang naging dahilan at nakuha ni Nilo ang ikaapat na puwesto? 4. Kung ikaw si Nilo na nanguna sa umpisa subalit nakuha mo ang huling puwesto, ano ang iyong mararamdaman? 5. Anong ugali ang dapat taglayin ng isang manlalaro? Bakit? D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng kuwento? 2. Sino ang mga tauhan dito? 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? 4. Bakit pumuntang Quezon ang mag-anak? 5. Isalaysay muli ang mga pangyayari sa kuwento. Read the text and answer the questions. Kopyahin at tapusin ang paghihiwalay ng mga bagay sa loob ng kahon. Siguraduhing pareho ang bilang ng bawat bahagi. Ilang pangkat ang nagawa mo? Balikan ang mga nakaraang aralin at bilugan kung alin sa mga nakalarawan ang iyong tinatamasang karapatan. Mga Tanong: 1. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga karapatang ito? 2. Bakit mo ito dapat ipagpasalamat sa kanila? Iguhit sa papel ang mga yamang lupa at yamang tubig na nakukuha sa iyong komunidad. Kulayan ito. Isulat sa sagutang papel ang tsek (/)kung dapat gawin at ekis (X)naman kung HINDI dapat gawin. ______ 1. Pupunta ako sa kuwarto ni Ate kapag malakas ang ulan. ______2. Hahanapin ko sa labas ng bahay si Tatay. ______3. Magtatampo ako kay Nanay kapag iniwan niya ako. ______4. Mag-aantay na lang ako sa pagdating ni Nanay. ______5. Iiyak ako Gumuhit ng 5 bagay na magaang buhatin at 5 bagay na mabigat Mabigat 1. 2. 3. 4. 5. Magaan 1. 2. 3. 4. 5.
 • 25. nang malakas kapag wala si Nanay sa bahay. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Itala ang tagpuan, tauhan, at pangyayari sa kuwento gamit ang Story Map Chart. Gawin ito sa bondpaper R ead the text and answer the following questions C. Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? Gawin ang gawain sa ibaba. Gumawa ng isang sulat pasasalamat para sa mga karapatang nakakamit. Isulat ito sa loob ng isang puso. Gawin ito sa kabilang pahina. Tukuyin at isulat ang mga yamang makukuha sa tamang hanay nito. Piliin ito sa loob ng kahon. YAMANG NAKUKU HA SA ANYONG LUPA YAMANG NAKUKU HA SSA ANYONG TUBIG Perlas korales Mais kalabasa Palay pakwan Isda table Tahong rambutan Tukuyin ang kategorya ng pangkat ng mga pangngalan sa bawat bilang. Isulat ang A kung tao, B kung hayop, C kung bagay, at D kung lugar. Magsulat ng 5 hayop na mabilis kumilos at 5 hayop na mabagal kumilos. MABILIS 1. 2. 3. 4. 5. MABAGAL 1. 2. 3. 4. 5. F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) A. Basahin ang maikling kuwento. Isulat ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari nito. Ang Unang Araw ni Nena 1. Tauhan: 2. Tagpuan: 3. Mga Pangyayari: Gamitin ang repeated subtraction upang maipakita ang division. 1. Ang 9 na laruan ay hinati sa 3 magkakapatid. 2. Ang 12 abokado ay hinati sa 6 na bisita. 3. Ang 30 piraso ng papel ay hinati sa 6 na magaaral. 4. Ang 14 na piraso ng lapis ay hinati sa 7 mag- aaral. 5. Ang 24 na mangga ay hinati sa 3 pangkat. Gumawa ng isang dasal upang magpasalamat para sa karapatang tinatamasa. Isulat ito sa kahong nasa ibaba. Magbigay ng 5 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. Isulat ang T kung ngalan ng tao, B kung bagay, H kung hayop, at L kung lugar. _____1. basket _____2. lapis _____3. ospital _____4. kalabaw _____5. Benigno Aquino G. Sumulat ng maikling Tapusin ang number line Sumulat ng isang kuwento Gumuhit ng limang Gawin sa sagutang Mag-isip ng
 • 26. Findingpractical application of concepts and skills in daily living kuwento sa pangarap mong bakasyon kasama ang iyong pamilya. Isama ang tauhan at tagpuan sa iyong kuwento upang maisulat mo ang lahat ng elemento ng kuwento. na nagpapakita ng division situations sa ibaba. Gawin ito sa iyong papel. na tumutukoy sa mga karapatang iyong tinatamasa. Isulat kung kanino mo ito dapat ipagpasalamat, bakit mo ito dapat ipagpasalamat at kung paano mo siya / sila pasasalamatan. yamang nakukuha sa inyong komunidad. papel. Hanapin ang salita sa pangungusap na tinutukoy ng pangngalang nasa kaliwa. Biliugan ang tamang sagot. tao 1. Masarap ang suman na ginawa ni Aling Lorna. bagay 2. Kulay pula ang damit na binili ko kahapon. hayop 3. Mabilis tumakbo ang kabayo. lugar 4. Namasyal ang mag-anak sa Luneta Park kahapon. bagay 5. Nawala ang lapis na mahaba. dalawang bagay na mabigat at magaan na kaya mong buhatin. Iguhit ito sa iyong sagutang papel. H.Making generalizations and abstractions about the lesson May elemento ang kuwento. Ang Tauhan ay ang gumaganap sa kuwento. Ang tagpuan ay ang lugar kung saan naganap ang kuwento. Ang mga pangyayari ay ang mga naganap sa kuwento. You can answer questions by looking at possible clues. Upang maipakita ng maayos ang division Equation maari nating gamitin ang mga sumusunod: Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Division as Equal Jumps in a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects Dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa. Maipakikita natin ang ating pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa kanilang payo. Sagana sa yamang lupa at yamang tubig ang bawat komunidad. May iba- ibang anyong lupa at anyong tubig na pinagkukunang yaman angbawat komunidad. Ano ang pangngalan? Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang bilis ay ang distansiya o layo na naigagalaw ng isang bagay sa loob ng partikular na dami ng panahon. Ang oras ay nagpapakita ng bilis ng isang kilos. Ito ay tumutukoy kung gaano ito kabilis at kabagal. Mabilis ang kilos kapag ang oras ay mas maikli samantalang kapag ang oras ay mas
 • 27. mahaba ang kilos ay mabagal. Lakas – ito ay ang kakayahan ng katawan upang makagawa ng kilos. Lahat ng kilos ay may kaakibat na lakas. Kapag ikaw ay gumagalaw, ikaw ay gumagamit ng lakas. Ito rin ay nakadepende sa bigat ng mga bagay. Ang ilan sa mga kilos na nangangailangan ng lakas ay ang pagtulak, paghila at pagbuhat. Magaan - nangangailangan ng kaunting lakas. Mabigat – nangangailangan ng maraming lakas. I. Evaluating learning Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Si Tipaklong at si Langgam 1. Ano ang pamagat ng kuwento? _____________ 2. Sino ang tauhan sa kuwento? _______________ 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? ______________ 4. Ano ang hanapbuhay ng pamilya Udani? Sagutan ang mga sumusunod: Tapusin ang number line na nagpapakita ng division situations sa ibaba. 3. Hinati sa 4 ang 28 4. Hinati sa 3 ang 21 3. Hinati sa 9 ang 54 Gumawa ng isang kuwentong larawan na nagpapahayag ng pagpapasalamat sa mga karapatang iyong nararanasan. Dugtungan ang unang larawan sa kahon. Magbigay ng 3 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. 1. 2. 3. Sumulat ng mga sumusunod na pangngalan na makikita mo sa inyong paaralan. Tao Lugar 1. 1. 2. 2. 3. 3. Hayop Pangyayari 1. 1. 2. 2. Gawin ang sumusunod at hayaan mong bigyan ka ng marka ng iiyong mga magulang kung magawa mo nang maayos ang bawat pagkilos. Ikakahon nila ang  kung nagawa mo at  kung hindi. 1. tumakbo nang mabilis
 • 28. __________ 5. Sumulat ng isang pangyayari sa kwento. ________ 3. 3. Bagay 1. 2. 3.   2. ipadyak ang paa nang malakas, gawin ito ng tatlong beses   3. maglakad nang mabagal   4. pumalakpak nang mabagal at mahinang pwersa lamang, gawin ito ng tatlong beses   5. tumakbo pabilog nang mabagal   J. Additional activities for application or remediation Magbasa ng isang kuwento at alamin ang tauhan, tagpuan at pangyayari. Gumupit ng tatlong yamang lupa at yamang tubig. Idikit ito sa inyong kuwaderno IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon ___ mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. No. of learners who continue to require remediation ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailanga n ng remidyasiyon
 • 29. E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. What difficulties did I encounter which my principal orsupervisor can help me solve? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/
 • 30. lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan works lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Internet Lab __ Additional Clerical works G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical
 • 31. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: II Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: NOVEMBER 16, 2023 (WEEK 1-DAY 4) Quarter: 3rd QUARTER OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO MAPEH (HEALTH) ( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40) A. Content Standard Demonstrates the ability to formulate ideas into sentences or longer texts using conventional spelling. Demonstrates understanding of familiar words used to communicate personal experiences, ideas, thoughts, actions, and feelings Demonstrates understanding of subtraction and multiplication of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kamalayan sa karapatang pantao ng bata, pagkamasunurin tungo sa kaayusan at kapayapaan ng kapaligiran at ng bansang kinabibilangan. Naipamamalas ang mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa pagsulong ng mga pangunahing hanapbuhay at pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Demonstrates understanding of healthy family habits and practices B. Performance Standard Uses developing knowledge and skills to write clear and coherent sentences, simple paragraphs, and friendly letters from a variety of stimulus materials. Shares/express personal ideas, thoughts, actions, and feelings using familiar word Is able to apply division of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa nang buong pagmamalaki ang pagiging mulat sa karapatan na maaaring tamasahin. Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagsulong ng mabuting paglilingkod ng mga namumuno sa komunidad tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kasapi ng sariling komunidad Naipahahayag ang ideya/kaisipan/damda min/reaksy on nang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon Consistently adopts healthy family C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Write short narrative paragraphs that include elements of setting ,characters and plot ( problem and resolution ) observing the conventions of writing. MT2C-IIIa-i-2.3 Use clues to answer questions, clarify understanding and justify predictions before, during and after reading ( titles, pictures, etc ) Visualizes and represents division, and writes a related equation for each type of situation: equal sharing, repeated subtraction, equal jumps on the number line, and formation of equal groups of objects. Nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa Hal. Pag-aaral nang mabuti Pagtitipid sa anumang kagamitan EsP2PPP- IIIa-b – 6 *Natatalakay ang mga pakinabang na naibibigay ng kapaligiran sa komunidad AP2PSK-IIIa-1 Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, pangyayari at mga bagay F2WG-Ic-e-2 Describes healthy habits of the family H2FH-IIIab-11 II. CONTENT Elemento ng Kwento Clues Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Karapatan ng Bata Mga Likas na Yaman sa Aking Komunidad Paggamit ng wasto ng pangngalan Tulog, Pahinga, Ehersisyo at Tamang Nutrisyon
 • 32. Division as Equal Jumps in a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects LEARNING RESOURCES A. References MELC p.492 CG.p112 K-12 C.G p 28-29, MELC 2 p.90 MELC p.268 CG.p 27 MELC p.76 CG.p 26 MELC p.31 CG.p 46 MELC p.200 CG.p 23 MELC p.448 CG.p 19 1. Teacher’s Guide pages p. 92-92 p. 183-194 T.G p2-3 P. 44-46 T.G p 352-355 2. Learner’s Materials pages p.70-72 P 69-71 LMp. 2-6, Modyul p. 151-156 LMp. 417-421 3. Textbook pages p.124-145 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Alalahanin ang multiplication table at kumpletuhin ang multiplication sentence sa ibaba. 1. 2 x 3 = 4. 5 x 8 = 2. 3 x 5 = 5. 8 x 9 = 3. 4 x 4 = Anu- ano ang mga yamang lupa at ayamang tubig? Anu-ano ang mga nakukuha natin sa mga ito? Magbigay ng limang pangalan ng kaibigan mo sa ibaba. 1. 2. 3. 4. 5. Tignan ang mga gawain sa ibaba. Kulayan ang mga larawang ginagawa mo at ng iyong pamilya araw-araw. B. Establishing a purpose for the lesson Subukin nating gawin ang isang Gawain. Basahin ang maikling talata at sagutin ang sumusunod na tanong Isulat sa sagutang papel Read the text and answer the following questions . Kantahin ang kantang nasa ibaba. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Kilalanin ang mga ito Subuking sagutin ang nasa ibaba. Isulat ang Tama o Mali sa patlang. Sa araling ito, matututunan mo , ilarawan healthy habits ng iyong pamilya.
 • 33. ang letra ng tamang sagot. Maaga pa ay pumasok na sa clinic niya si Dra. Marta. Sumasakit ang ngipin ng kaniyang inaanak na si Glenn. Titingnan niya kung ano ang dahilan ng pananakit ng ngipin nito. Baka kasi tutubo na ang wisdom tooth niya, o baka may sira na siyang ngipin. 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? a. Dra. Marta b. Glenn c. Dra. Marta at Glenn 2. Saan ang tagpuan ng talata? a. Sa hospital b. Sa paaralan c. Sa clinic 3. Ang lahat ay pangyayaring naganap sa talata maliban sa isa. Alin ito? a. Sumasakit ang ngipin ni Glenn. b. Kumain ng maraming candy si Glenn. c. Titingnan ni Dra. Marta ang dahilan ng pananakit ng ngipin ni Glenn Mga Tanong: 1. Nagustuhan mo ba ang awit? 2. Ano-ano ang karapatan ng bata ayon sa awit? 3. Ano-ano ang dapat matanggap at maranasan ng mga bata? 4. Sino ang magbibigay sa mga bata ng kanilang karapatan? Bakit? Anu- ano ang kaya mong gawin? Anu-ano ang mga larawan sa itaas? Makikita baa ng mga ito sa ating paligid? Saan makukuha ang mga ito? Ano ang tawa natin sa mga ito? _____________1. Ang mahahalagang detalye ay makatutulong upang masagot ang mga tanong sa kuwentong binasa. _____________2. Ang sulat at balat ay magkapareho ang tunog sa hulihan. _____________3. Ang pangngalan ay tumutukoy sa tao lamang. _____________4. Ang aklat ay ngalan ng hayop. _____________5. Sa pagsipi ng salita, dapat ay may tamang layo ang bawat letra. Itanong: 1. Malusog ka ba? 2. Malusog ba ang iyong pamilya? 3. Ano-ano ang mga dapat mong gawin upang mapanatili ang iyong kalusugan at maging ligtas sa mga sakit? C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pagmasdan ang larawan Alam nyo ba ang pangalan ng punong iyan? Bakit kaya tinawag na puno ng buhay ang puno ng nyog? Look at the pictures below and write the weather on the blank. ______1. Pag-aralan ang mga sumusunod: D. Division as Separation of Sets into Equal Parts 9 na tatsulok hinati sa 3 bahagi Ilang tatsulok meron bawat bahagi? Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Mga Tanong: Basahin ang talata sa ibaba. 1. Ano ang kahulugan ng likas na yaman? 2. Ano ang tawag sa mga bagay na nakukuha sa Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Mga Tanong: 1. Bakit natakot si Nena? Basahin ang patulang kuwento sa ibaba at tuklasin ang kanilang kalagayan.
 • 34. ______ 2. ______ 3. Go back to the past activity, what made you come up with those answers? Write the clues you saw from the pictures that helped you come up with an answer. 1. 2. 3. 9÷3=3 B. Division as Equal Sharing Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? 10 ÷ 5 = 2 C. Division as Repeated Subtraction 8 ÷ 2=4 8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0 D. Division as Equal Jumps on a Number line 40 ÷ 5 = 8 1. Bakit nagpasalamat si Carla sa kanyang ina? 2. Ayon sa inyong binasa, anong mga karapatan ang naibibigay sa kanya? 3. Sino ang nagbibigay nito sa kanya? 4. Nararanasan mo rin ba ang mga karapatang nararanasan ni Carla? 5. Nagpapasalamat ka ba sa nagbibigay sa iyo ng iyong mga karapatan? Paano mo ito ginagawa? mga anyong lupa? sa anyong tubig? 3. Ano-anong anyong lupa mayroon sa iyong kumunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 4. Ano-anong anyong tubig mayroon sa iyong komunidad? Anong yaman ang nakukuha rito? 5. Paano pinangangalagaan ng iyong komunidad ang mga anyong lupa at anyong tubig? 2. Bakit kaya biglang nagdilim ang paligid? 3. Paano ipinakita ni Nelia ang kaniyang pagmamalasakit sa kapatid? 4. Ano-ano ang ginagawa mo para sa kasapi ng pamilya? 5. Ano-anong pangngalang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, at pook ang iyong napakinggan sa kuwento? Mga Tanong: 1. Sino ang dalawang magkaibigan? 2. Ilarawan si Jimbo. 3. Ilarawan si Berto. 4. Sino ang batang gusto mong tularan? Bakit? 5. Paano ka magiging malusog tulad ni Jimbo? D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong Read the text and answer the questions. Kopyahin at tapusin ang paghihiwalay ng mga bagay sa loob ng kahon. Siguraduhing pareho ang Balikan ang mga nakaraang aralin at bilugan kung alin sa mga nakalarawan ang iyong Iguhit sa papel ang mga yamang lupa at yamang tubig na nakukuha sa iyong komunidad. Isulat sa sagutang papel ang tsek (/)kung dapat gawin at ekis (X)naman kung HINDI dapat
 • 35. Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng kuwento? 2. Sino ang mga tauhan dito? 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? 4. Bakit pumuntang Quezon ang mag-anak? 5. Isalaysay muli ang mga pangyayari sa kuwento. bilang ng bawat bahagi. Ilang pangkat ang nagawa mo? tinatamasang karapatan. Mga Tanong: 1. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga karapatang ito? 2. Bakit mo ito dapat ipagpasalamat sa kanila? Kulayan ito. gawin. ______ 1. Pupunta ako sa kuwarto ni Ate kapag malakas ang ulan. ______2. Hahanapin ko sa labas ng bahay si Tatay. ______3. Magtatampo ako kay Nanay kapag iniwan niya ako. ______4. Mag-aantay na lang ako sa pagdating ni Nanay. ______5. Iiyak ako nang malakas kapag wala si Nanay sa bahay. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Itala ang tagpuan, tauhan, at pangyayari sa kuwento gamit ang Story Map Chart. Gawin ito sa bondpaper R ead the text and answer the following questions D. Kung ipamamahagi mo ang mga bagay sa loob ng kahon ayon sa paglalarawan, ilan kaya ang matatanggap ng bawat isa? Gawin ang gawain sa ibaba. Gumawa ng isang sulat pasasalamat para sa mga karapatang nakakamit. Isulat ito sa loob ng isang puso. Gawin ito sa kabilang pahina. Tukuyin at isulat ang mga yamang makukuha sa tamang hanay nito. Piliin ito sa loob ng kahon. YAMANG NAKUKU HA SA ANYONG LUPA YAMANG NAKUKU HA SSA ANYONG TUBIG Perlas korales Mais kalabasa Palay pakwan Isda table Tahong Tukuyin ang kategorya ng pangkat ng mga pangngalan sa bawat bilang. Isulat ang A kung tao, B kung hayop, C kung bagay, at D kung lugar. Nakalarawan sa ibaba ang dalawang bata. Ang isa ay maysakit at ang isa ay malusog. Isulat ang mga pariralang angkop para sa bawat larawan. Piliin ito sa loob ng kahon.
 • 36. rambutan F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) A. Basahin ang maikling kuwento. Isulat ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari nito. Ang Unang Araw ni Nena 1. Tauhan: 2. Tagpuan: 3. Mga Pangyayari: Gamitin ang repeated subtraction upang maipakita ang division. 1. Ang 9 na laruan ay hinati sa 3 magkakapatid. 2. Ang 12 abokado ay hinati sa 6 na bisita. 3. Ang 30 piraso ng papel ay hinati sa 6 na magaaral. 4. Ang 14 na piraso ng lapis ay hinati sa 7 mag- aaral. 5. Ang 24 na mangga ay hinati sa 3 pangkat. Gumawa ng isang dasal upang magpasalamat para sa karapatang tinatamasa. Isulat ito sa kahong nasa ibaba. Magbigay ng 5 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. Isulat ang T kung ngalan ng tao, B kung bagay, H kung hayop, at L kung lugar. _____1. basket _____2. lapis _____3. ospital _____4. kalabaw _____5. Benigno Aquino Tignan ang mga larawan sa ibaba. Kulayan ang  kung ito ay makatutulong sa pagiging malusog ng iyong pamilya at  naman kung hindi. G. Findingpractical application of concepts and skills in daily living Sumulat ng maikling kuwento sa pangarap mong bakasyon kasama ang iyong pamilya. Isama ang tauhan at tagpuan sa iyong kuwento upang maisulat mo ang lahat ng elemento ng kuwento. Tapusin ang number line na nagpapakita ng division situations sa ibaba. Gawin ito sa iyong papel. Sumulat ng isang kuwento na tumutukoy sa mga karapatang iyong tinatamasa. Isulat kung kanino mo ito dapat ipagpasalamat, bakit mo ito dapat ipagpasalamat at kung paano mo siya / sila pasasalamatan. Gumuhit ng limang yamang nakukuha sa inyong komunidad. Gawin sa sagutang papel. Hanapin ang salita sa pangungusap na tinutukoy ng pangngalang nasa kaliwa. Biliugan ang tamang sagot. tao 1. Masarap ang suman na ginawa ni Aling Lorna. bagay 2. Kulay pula ang damit na binili ko kahapon. hayop 3. Mabilis tumakbo ang kabayo. lugar 4. Namasyal ang mag-anak sa Luneta Park kahapon. Sumulat ng limang gawaing pangkalusugan na gingawa mo ng iyong pamilya araw-araw. 1. 2. 3. 4. 5.
 • 37. bagay 5. Nawala ang lapis na mahaba. H.Making generalizations and abstractions about the lesson May elemento ang kuwento. Ang Tauhan ay ang gumaganap sa kuwento. Ang tagpuan ay ang lugar kung saan naganap ang kuwento. Ang mga pangyayari ay ang mga naganap sa kuwento. You can answer questions by looking at possible clues. Upang maipakita ng maayos ang division Equation maari nating gamitin ang mga sumusunod: Division as Separation of Sets into Equal Parts Division as Equal Sharing Division as Repeated Subtraction Division as Equal Jumps in a Number Line Division as Formation of Equal Groups of Objects Dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa. Maipakikita natin ang ating pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa kanilang payo. Sagana sa yamang lupa at yamang tubig ang bawat komunidad. May iba- ibang anyong lupa at anyong tubig na pinagkukunang yaman angbawat komunidad. Ano ang pangngalan? Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan sa buong pamilya. Ang ilan sa mga gawaing maaaring gawin mo at ng iyong pamilya upang mapanatili ang malusog na pangangatawan ay: - paghuhugas ng kamay - pagkain ng masusustansyang pagkain - paliligo araw-araw - pag-inom ng 8-12 o higit pang baso ng tubig araw-araw - pagtulog ng tama sa oras - pagiging malinis sa katawan I. Evaluating learning Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Si Tipaklong at si Langgam 1. Ano ang pamagat ng kuwento? _____________ 2. Sino ang tauhan sa kuwento? _______________ 3. Saan ang tagpuan ng kuwento? ______________ 4. Ano ang hanapbuhay ng pamilya Udani? __________ Sagutan ang mga sumusunod: Tapusin ang number line na nagpapakita ng division situations sa ibaba. 5. Hinati sa 4 ang 28 6. Hinati sa 3 ang 21 3. Hinati sa 9 ang 54 Gumawa ng isang kuwentong larawan na nagpapahayag ng pagpapasalamat sa mga karapatang iyong nararanasan. Dugtungan ang unang larawan sa kahon. Magbigay ng 3 pakinabang ng kapaligiran/ yamang lupa at yamang tubig sa iyong komunidad. 1. 2. 3. Sumulat ng mga sumusunod na pangngalan na makikita mo sa inyong paaralan. Tao Lugar 1. 1. 2. 2. 3. 3. Hayop Pangyayari 1. 1. 2. 2. 3. 3. Basahing mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat kung ano ang kulang ng batang tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. ______________1. Mahilig si ate sa sitsirya, kendi at tsokolate. Ayaw niyang kumain ng
 • 38. 5. Sumulat ng isang pangyayari sa kwento. ________ Bagay 1. 2. 3. mga gulay at prutas kaya madali siyang dapuan ng sakit. _____________2. Si bunso ay naglalaro ng computer tuwing gabi hanggang gusto niya. Kinabukasan, lagi siyang inaantok habang nasa klase. ______________3. Maghapon kung maglaro ng patintero si kuya sa kalsada kahit mainit o maulan ang panahon. Madalas tuloy siyang lagnatin. ______________4. Mahina ang katawan ni nanay at lagi siyang matamlay. ______________5. Tuwing reses, bumibili ako ng softdrinks at sitsirya. Minsan, dinala siya ako ospital dahil sa matinding sakit ng tiyan. Sinabi ng doktor na ako ay may ulcer. J. Additional activities for application or remediation Magbasa ng isang kuwento at alamin ang tauhan, tagpuan at pangyayari. Gumupit ng tatlong yamang lupa at yamang tubig. Idikit ito sa inyong kuwaderno IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas ___ mag-aaral ang nakakuha ng 80% pataas B.No. of learners who require ___ mag-aaral na nangangailangan ng ___ mag-aaral na nangangailangan ng ___ mag-aaral na nangangailangan ng ___ mag-aaral na nangangailangan ng ___ mag-aaral na nangangailangan ng ___ mag-aaral na nangangailangan ng ___ mag-aaral na nangangailangan ng
 • 39. additional activities for remediation who scored below 80% karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon karagdagang mga aktibidad para sa remidyasyon C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ___ mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. No. of learners who continue to require remediation ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng remidyasiyon ___ mag-aaral na patuloy na nangangailanga n ng remidyasiyon E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials
 • 40. Cooperation in doing their tasks Cooperation in doing their tasks ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. What difficulties did I encounter which my principal orsupervisor can help me solve? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag- uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: II Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: FEBRUARY 17,2023 (WEEK 1-DAY 5) Quarter: 3RD QUARTER
 • 41. OBJECTIVES MTB-MLE ENGLISH MATHEMATICS ESP AP FILIPINO MAPEH ( 8:00-8:50 ) ( 8:50 – 9:40 ) ( 9:55- 10:45 ) ( 10:45- 11:15 ) ( 1:30-2:10 ) ( 2:10- 3:00 ) ( 3:00-3:40) A. Content Standard Nakapagbibigay ng lingguhang pagsusulit Administer Weekly Test Administer Summative Test Nakapagbibigay ng lingguhang pagsusulit Administer Weekly test files Nakapagbibigay ng lingguhang pagsusulit Administer Weekly test files B. Performance Standard Lingguhang Pagsusulit Weekly Test Weekly test files Lingguhang Pagsusulit Weekly test files Lingguhang Pagsusulit Weekly test files C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. II. CONTENT Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files Weekly test files LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages 2. Learner’s Materials pages 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource III. PROCEDURES Awit Song Song Awit Song Awit Song A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson B. Establishing a purpose for the lesson Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard Setting of standard Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard C. Presenting Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction
 • 42. examples/ instances of the new lesson D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) G. Findingpractical application of concepts and skills in daily living Magpakita ng katapatan sa pagsusulit. Show honesty in answering the test questions Show honesty in answering the test questions Magpakita ng katapatan sa pagsusulit. Show honesty in answering the test questions Magpakita ng katapatan sa pagsusulit. Show honesty in answering the test questions H.Making generalizations and abstractions about the lesson Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more I. Evaluating learning Itala ang mga puntos ng mag- aaral. Recording the test resulte Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng mag- aaral. Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng mag-aaral. Recording the test resulte J. Additional activities for application or remediation Bigyan ng paghahamon ang mga mag-aaral para sa susunod na pagtataya. Challenge the pupils for the next test. Challenge the pupils for the next test. Bigyan ng paghahamon ang mga mag-aaral para sa susunod na pagtataya. Challenge the pupils for the next test. Bigyan ng paghahamon ang mga mag-aaral para sa susunod na pagtataya. Challenge the pupils for the next test. IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the
 • 43. remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. What difficulties did I encounter Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: __ Bullying among pupils __ Pupils’ Mga Suliraning aking naranasan: __ Bullying among pupils __ Pupils’ __Kakulangan sa makabagong __ Bullying among pupils