Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kata nama

189 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Kata nama

  1. 1. 40 Soalan Latih Tubi Tatabahasa | KATA GANTI NAMAIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1 "Ibu, duit _______ hilang," kata Umair kepada ibunya.A kitaB kamiC sayaD mereka2 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung.A DiaB KitaC KamiD Mereka3 "Jika _______ ada masalah sila jumpa saya," kata Cikgu Sarah kepadasaya.A merekaB kamuC kamiD dia4 Salmi murid tahun enam. _______ berazam untuk mencapai 5A dalamUPSR.A DiaB KamiC AwakD Saya5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh _______.A diaB kamiC kamuD beliau6 "Sebagai murid, _______ hendaklah belajar bersungguh-sungguh," katacikgu.A diaB kitaC kamuD mereka
  2. 2. 7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti kepada Nurul.A merekaB awakC sayaD kami8 "Boleh _______ tumpang bertanya?" kata Suri dan Muna kepada pemudaitu.A kamuB awakC kamiD saya9 "Ampun _______ tuanku," sembah Hang Tuah kepada raja.A betaB patikC hambaD baginda10 "Jika ________ ada masa lapang, jemputlah ke rumah saya," kata Anikepada kawan-kawannya.A diaB awakC beliauD kalian11 "Nah, ambil wang _______! k"ata emak sambil menghulurkan wangkepadasaya.A ituB iniC siniD situ12 Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di _______.A ituB siniC sanaD mana13 "Cuaca di _______ sungguh sejuk," kata Sabri sambil menahankesejukan.A manaB sini
  3. 3. C situD ini14 "Jangan berkelakuan _______, tidak elok," nasihat ibu kepada Zarina.A begituB beginiC ituD ini15 Kalau tidak ada _______ masalah projek itu akan siap sebulan lagi.A apa-apaB bila-bilaC mana-manaD siapa-siapa16 Duduklah di _______ yang kausuka.A manaB siapaC siapa-siapaD mana-mana17 Entah _______ yang disimpannya di dalam peti besi itu.A bila-bilaB apa-apaC siapa-siapaD mana-mana18 _______ pun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan.A Bila-bilaB Apa-apaC Mana-manaD Siapa-siapa19 Jemputlah ke rumah saya _______ encik ada masa lapang.A bilaB siapaC bila-bilaD siapa-siapa20 "_______lah ucapan daripada Guru Besar," kata juruacara majlis.A IniB BeginiC BegituD Demikian
  4. 4. 21 "Ibu, duit Adik Farah hilang semasa ________ bermain seorang diri ditaman permainan," kata Umi kepada ibunya.A beliauB kamiC kitaD dia22 "Ali, suruh _______ datang ke sekolah petang ini untuk latihan sukan,”kata Cikgu Maimun kepada saya.A kamiB kamuC beliauD mereka23 Encik Wan Omar bakal pemimpin di kampung kita. Oleh itu, kita perlumemberikan sokongan sepenuhnya kepada _______A iaB diaC beliauD mereka24 " Sebagai tentera, _______ berikrar akan memperjuangkan tanah airsehingga titisan darah yang terakhir," kata askar-askar itu kepada pegawaimereka.A kitaB kamiC beliauD mereka25 Kalau engkau tidak ada kerja marilah ikut _______ ke perpustakaan,”kata Siti dan Yusni kepada Nurul.A merekaB engkauC kalianD kami26 "Ibu, ini kawan-kawan lama saya. Bolehkah _______ menumpang tidurdi rumah kita?" kata Rosmaini kepada ibunya.A merekaB engkauC kalianD dia
  5. 5. 27 "Kalau ________izinkan sekarang juga patik akan melaksanakan tugasitu,"sembah ahli nujum kepada sultan.A tuanB tuankuC bagindaD tuan hamba28 "Saya harap _______ dapat mempersembahkan permainan yangbermutunanti," kata jurulatih bola sepak itu kepada pemain-pemainnya.A merekaB kalianC kamiD kita29 Setelah sultan itu mangkat, maka takhta kerajaan negeri itu pundiserahkankepada putera _______.A bagindaB tuankuC betaD nya30 "_______lah caranya membuat masakan gulai tempoyak cili api,” kataPuan Balkhis kepada pelajarnya.A DemikianB BegituC BeginiD Apa31 "_______kah gadis yang berbaju kurung hijau yang berjalan denganawak,semalam?" tanya Maniam kepada Razif.A ApaB ManaC SiapaD Mengapa32 Pak Haji Daud bertindak _______ supaya anaknya tidak mengulangikesalahanitu lagi.A begituB begini
  6. 6. C situD sini33 "Saya berharap agar permohonan ini mendapat pertimbangan daripadapihak_______," kata Chandran kepada majikannya, Puan Mei Ling.A encikB puanC tuanD cik34 "Setelah seminggu balik dari Pulau Langkawi, _______ masih lagiterbayangbayang akan suasana damai di sana,"kata Lokman.A diaB kamiC sayaD kalian35 "Ahmad, tolong ambilkan saya kamus yang terletak di atas meja_______," kata Laily kepada Ahmad.A sanaB situC iniD itu36 Dulu Disman pengurus bank di bandar itu. Kini _______ dinaikkanpangkatsebagai pengurus besar di Kuala Lumpur.A merekaB beliauC kamuD dia37 "Jikalau begitulah titah _______, eloklah kita pergi siasat segera," kataHulubalang kepada Panglima Ali.A tuan hambaB bagindaC patikD beta38 "Perjuangan _______ masih belum berakhir selagi wisel penamat belumdibunyikan oleh pengadil,"kata ketua pasukan itu kepada rakan-rakannya.A kitaB kami
  7. 7. C kalianD mereka39 Saya dan murid-murid Tahun Enam Bestari merancang untukmengadakanpertandingan bercerita. _______ telah menjemput beberapa orang gurusebagai pengadil.A BeliauB KamiC SayaD Kita40 "_______ akan menentang pasukan lawan dengan bersungguh-sungguh,"ikrar para pemain itu kepada jurulatih mereka.A DiaB KitaC KamiD Mereka

×