Publicité

Contenu connexe

Similaire à Ot8 technology(20)

Publicité

Ot8 technology

 1. ‫فناوری‬‫فناوری‬ ‫سیاه‬ ‫جعبه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬‫سیاه‬ ‫جعبه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ :‫فناوری‬ ‫تعریف‬:‫فناوری‬ ‫تعریف‬ –11(‫افزار‬ ‫)سخت‬ ‫ساز‬ ‫بشر‬ ‫فیزیکی‬ ‫مصونوعات‬ ‫یا‬ ‫اشیاء‬ ((‫افزار‬ ‫)سخت‬ ‫ساز‬ ‫بشر‬ ‫فیزیکی‬ ‫مصونوعات‬ ‫یا‬ ‫اشیاء‬ ( –22‫تولید‬ ‫شیوه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ (‫تولید‬ ‫شیوه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ( –33(‫فنی‬ ‫)دانش‬ ‫تجهیزات‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ((‫فنی‬ ‫)دانش‬ ‫تجهیزات‬ ‫بکارگیری‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ( –‫چگونه؟‬ ‫چرایی؟‬ ‫دانش‬‫چگونه؟‬ ‫چرایی؟‬ ‫دانش‬
 2. ‫دانان‬ ‫اقتصاد‬ ‫دید‬ ‫از‬‫دانان‬ ‫اقتصاد‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫از‬‫بیرون‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫فناوری‬‫برای‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابزاری‬ ‫فناوری‬ ،‫مسکن‬ ‫نظیر‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫خود‬ ‫اعضای‬،‫مسکن‬ ‫نظیر‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫خود‬ ‫اعضای‬ ،‫بهداشتی‬ ‫خدمات‬ ،‫بانکی‬ ‫های‬ ‫وام‬ ،‫رایانه‬ ،‫غذا‬،‫بهداشتی‬ ‫خدمات‬ ،‫بانکی‬ ‫های‬ ‫وام‬ ،‫رایانه‬ ،‫غذا‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ .... ‫و‬ ‫آموزش‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ .... ‫و‬ ‫آموزش‬
 3. ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫نگاه‬ ‫از‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شیوه‬‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شیوه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫بشرساز‬ ‫مصنوعات‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫بشرساز‬ ‫مصنوعات‬ ،‫پرسنلی‬ ،‫مالی‬ ،‫حسابداری‬ ،‫بازاریابی‬ :‫بخشی‬ ‫سطح‬،‫پرسنلی‬ ،‫مالی‬ ،‫حسابداری‬ ،‫بازاریابی‬ :‫بخشی‬ ‫سطح‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬ :‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫سطح‬‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬ :‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫سطح‬ ‫نگهداری‬ ،‫فتوکپی‬ ،‫نویسی‬ ‫گزارش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬‫نگهداری‬ ،‫فتوکپی‬ ،‫نویسی‬ ‫گزارش‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ (‫بودجه‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ،‫آلت‬ ‫ماشین‬(‫بودجه‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ،‫آلت‬ ‫ماشین‬
 4. ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫پویا‬ ‫نگاه‬‫فناوری‬ ‫به‬ ‫پویا‬ ‫نگاه‬ ‫غایی‬ ‫نتایج‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫غایی‬ ‫نتایج‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫چگونه‬ ‫پدیده‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫چگونه‬ ‫پدیده‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫سیتم‬ ‫مدل‬‫باز‬ ‫های‬ ‫سیتم‬ ‫مدل‬
 5. ‫محوری‬ ‫فناوری‬‫محوری‬ ‫فناوری‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فرایند‬‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ،‫خرید‬ ،‫فروش‬ ‫فرایندهای‬‫و‬ ‫نمایش‬ ،‫خرید‬ ،‫فروش‬ ‫فرایندهای‬
 6. ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫متقابل‬ ‫روابط‬ ،‫انها‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ،‫وظایف‬ ‫ماهیت‬‫و‬ ‫متقابل‬ ‫روابط‬ ،‫انها‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ،‫وظایف‬ ‫ماهیت‬ ‫را‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫ماهیت‬‫را‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫ماهیت‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ،‫جدید‬ ‫وظایف‬ ،‫جدید‬ ‫وظایف‬ ‫جدید؛‬ ‫سازمان‬‫های‬ ‫سبک‬ ،‫جدید‬ ‫وظایف‬ ،‫جدید‬ ‫وظایف‬ ‫جدید؛‬ ‫سازمان‬ ‫جدید‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ ،‫جدید‬ ‫مدیریت‬‫جدید‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ ،‫جدید‬ ‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اجرای‬.‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اجرای‬
 7. ‫خدماتی‬ ‫فناوری‬ /‫تولیدی‬ ‫فناوری‬‫خدماتی‬ ‫فناوری‬ /‫تولیدی‬ ‫فناوری‬ :‫خدماتی‬ ‫فناوری‬:‫خدماتی‬ ‫فناوری‬ –‫شوند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫در‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ –.‫نیستند‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫لمس‬.‫نیستند‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫لمس‬ –.‫نیستند‬ ‫ذخیره‬ ‫قابل‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫قابل‬ ‫در‬.‫نیستند‬ ‫ذخیره‬ ‫قابل‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫قابل‬ ‫در‬
 8. ‫فناوری‬ ‫انواع‬‫فناوری‬ ‫انواع‬ :‫وودوارد‬:‫وودوارد‬ –(‫)سفارشی‬ ‫واحدی‬ ‫تولید‬(‫)سفارشی‬ ‫واحدی‬ ‫تولید‬ –‫انبوه‬ ‫تولید‬‫انبوه‬ ‫تولید‬ –‫فرایندی‬ ‫تولید‬‫فرایندی‬ ‫تولید‬ ‫بیشتر‬‫پیچیدگی‬
 9. ‫اجتماعی‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫رابطه‬‫اجتماعی‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫رابطه‬ ‫وودوارد‬ ‫مطالعه‬‫وودوارد‬ ‫مطالعه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نوع‬‫تکنولوژی‬ ‫نوع‬ ‫ساختاری‬ ‫ابعاد‬‫ساختاری‬ ‫ابعاد‬ ‫فرایندی‬‫فرایندی‬ ‫انبوه‬‫انبوه‬ ‫واحدی‬ ‫تولید‬‫واحدی‬ ‫تولید‬ 66 44 33 ‫مدیریت‬ ‫سطح‬‫مدیریت‬ ‫سطح‬ 1515 4848 2323 ‫نظارت‬ ‫حیطه‬‫نظارت‬ ‫حیطه‬ 1/11/1 1/41/4 1/91/9 ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫نسبت‬‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫نسبت‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫متوسط‬‫متوسط‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫اداری‬ ‫نیروهای‬ ‫نسبت‬‫اداری‬ ‫نیروهای‬ ‫نسبت‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫ارتباطات‬ ‫رسمیت‬‫ارتباطات‬ ‫رسمیت‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫تمرکز‬‫تمرکز‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫شفاهی‬ ‫ارتباطات‬‫شفاهی‬ ‫ارتباطات‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫کم‬‫کم‬ ‫زیاد‬‫زیاد‬ ‫کارکنان‬ ‫مهارت‬ ‫سطح‬‫کارکنان‬ ‫مهارت‬ ‫سطح‬ ‫ارگانی‬‫ارگانی‬ ‫ماشینی‬‫ماشینی‬ ‫ارگانیک‬‫ارگانیک‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬‫کلی‬ ‫ساختار‬
 10. ‫تامپسون‬ ‫شناسی‬ ‫گونه‬‫تامپسون‬ ‫شناسی‬ ‫گونه‬ ‫فرایندی‬ ،‫انبوه‬ ‫تولید‬ : ‫طولنی‬ /‫پیوسته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬‫فرایندی‬ ،‫انبوه‬ ‫تولید‬ : ‫طولنی‬ /‫پیوسته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ،‫کارگزاری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬ :‫ای‬ ‫واسطه‬ ‫های‬ ‫فناوری‬،‫کارگزاری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬ :‫ای‬ ‫واسطه‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫ارتباط‬‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫ارتباط‬ ،‫آزمایشگاه‬ ،‫بیمارستان‬ ‫اورژانس‬ ‫اتاق‬ :‫متمرکز‬ ‫های‬ ‫فناوری‬،‫آزمایشگاه‬ ،‫بیمارستان‬ ‫اورژانس‬ ‫اتاق‬ :‫متمرکز‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ :‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫معیار‬:‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫معیار‬ –‫استاندارد‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫استاندارد‬ ‫داده‬ / ‫ستاده‬‫استاندارد‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫استاندارد‬ ‫داده‬ / ‫ستاده‬ –‫استاندارد‬ ‫غیر‬ / ‫استاندارد‬ :‫تبدیل‬ ‫فرایند‬‫استاندارد‬ ‫غیر‬ / ‫استاندارد‬ :‫تبدیل‬ ‫فرایند‬
 11. ‫طولینی‬ -‫پیوسته‬‫طولینی‬ -‫پیوسته‬ ‫؟؟؟‬‫؟؟؟‬ ‫ای‬ ‫ولسطه‬‫ای‬ ‫ولسطه‬ ‫متمرکز‬‫متمرکز‬ ‫استایندارد‬ ‫استایندارد‬ ‫غیر‬ ‫استایندارد‬ ‫استایندارد‬ ‫غیر‬ ‫تبدیل‬ ‫فرایندهای‬ ‫ها‬ ‫ستاده‬ /‫ها‬ ‫داده‬
 12. ‫پرو‬ ‫شناسی‬ ‫گونه‬‫پرو‬ ‫شناسی‬ ‫گونه‬ ‫های‬ ‫رویه‬ ‫در‬ ‫استثنایات‬ ‫تعداد‬ :‫وظیفه‬ ‫پذیری‬ ‫تغییر‬‫های‬ ‫رویه‬ ‫در‬ ‫استثنایات‬ ‫تعداد‬ :‫وظیفه‬ ‫پذیری‬ ‫تغییر‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫استایندار‬‫فناوری‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫استایندار‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫استثنایات‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ :‫وظیفه‬ ‫پذیری‬ ‫تحلیل‬‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫استثنایات‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ :‫وظیفه‬ ‫پذیری‬ ‫تحلیل‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫شیوه‬‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬.‫دارد‬ ‫وجود‬
 13. ‫پرو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫انواع‬‫پرو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫انواع‬ ‫تکراری‬‫تکراری‬ ‫صنعتگراینه‬ ‫و‬ ‫هنری‬‫صنعتگراینه‬ ‫و‬ ‫هنری‬ ‫مهندسی‬‫مهندسی‬ ‫تکراری‬ ‫غیر‬‫تکراری‬ ‫غیر‬
 14. ‫تکراری‬‫تکراری‬ ‫مهندسی‬‫مهندسی‬ ‫صنعتگراینه‬ ‫و‬ ‫هنری‬‫صنعتگراینه‬ ‫و‬ ‫هنری‬ ‫تکرای‬ ‫غیر‬‫تکرای‬ ‫غیر‬ ‫کم‬ ‫زیاد‬ ‫زیاد‬ ‫کم‬ ‫وظیفه‬ ‫پذیری‬ ‫تغییز‬ ‫وظیفه‬ ‫پذیری‬ ‫تحلیل‬
 15. ‫فناوری‬ ‫کنندگی‬ ‫تعیین‬ ‫خاصیت‬‫فناوری‬ ‫کنندگی‬ ‫تعیین‬ ‫خاصیت‬ .‫است‬ ‫سازماینی‬ ‫ساختار‬ ‫بهترین‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫فناوری‬.‫است‬ ‫سازماینی‬ ‫ساختار‬ ‫بهترین‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫فناوری‬ ‫)در‬ ‫فناوری‬ ‫بودن‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫ایندازه‬ ‫تاثیر‬‫)در‬ ‫فناوری‬ ‫بودن‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫بر‬ ‫سازمان‬ ‫ایندازه‬ ‫تاثیر‬ (‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬(‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
 16. ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫خواص‬‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫خواص‬ :‫گذشته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫تمایز‬ ‫وجه‬:‫گذشته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫تمایز‬ ‫وجه‬ –‫بین‬ ‫متراکم‬ ‫تعامل ت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫نامعین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ :‫احتمالی‬‫بین‬ ‫متراکم‬ ‫تعامل ت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫نامعین‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ :‫احتمالی‬ ‫فناوری‬ ‫عناصر‬‫فناوری‬ ‫عناصر‬ –‫تغییر‬ ،‫کارایی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫پایایی‬ ‫اهمیت‬ ،‫هستند‬ ‫خودکار‬ :‫مستمر‬‫تغییر‬ ،‫کارایی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫پایایی‬ ‫اهمیت‬ ،‫هستند‬ ‫خودکار‬ :‫مستمر‬ ،‫فناوری‬ ‫مستمر‬،‫فناوری‬ ‫مستمر‬ ‫فناوری‬ ‫مستمر‬ ‫تغییر‬ ،‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫آنها‬ ‫حل‬ ،‫جدید‬ ‫مشکل ت‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬‫فناوری‬ ‫مستمر‬ ‫تغییر‬ ،‫شدن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫آنها‬ ‫حل‬ ،‫جدید‬ ‫مشکل ت‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ،‫بودن‬ ‫انتزاعی‬،‫بودن‬ ‫انتزاعی‬ –،‫متناوب‬ ‫هماهنگی‬ ،‫دستی‬ ‫فناوری‬ ،‫ذهنی‬ ‫فناوری‬ :‫بودن‬ ‫موازی‬،‫متناوب‬ ‫هماهنگی‬ ،‫دستی‬ ‫فناوری‬ ،‫ذهنی‬ ‫فناوری‬ :‫بودن‬ ‫موازی‬ ،‫فناوری‬ ‫پیچیدگی‬ ‫افزایش‬ ،‫متقابل‬ ‫اصل ح‬،‫فناوری‬ ‫پیچیدگی‬ ‫افزایش‬ ،‫متقابل‬ ‫اصل ح‬ ‫بودن‬ ‫رمزی‬ ،‫بودن‬ ‫هنری‬‫بودن‬ ‫رمزی‬ ،‫بودن‬ ‫هنری‬
Publicité