Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

kinder_q3_mod3_Mga Linya, Kolor, Porma ug Tekstura sa atong Palibot (1).pdf

 1. Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 3: Mga Linya, Kolor, Porma ug Tekstura sa atong Palibot K
 2. Kindergarten Kwarter 3 – Modyul 3: Mga Linya, Kulay, Hugis, at Tekstura sa Paligid Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon XI Regional Director: Allan G. Farnazo Assistant Regional Director: Maria Ines C. Asuncion Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – Island Garden City of Samal Office Address: Sitio Pasig, Brgy. Peñaplata, District II, Island Garden City of Samal Contact Number: 0917-501-7166, 0926-692-8349 E-mail Address: samalcity@deped.gov.ph *lrms.samalcity@deped.gov.ph Bumubuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Ofelia D. Borre, Glaiza A. Dela Cruz Editor: Babeth P. Gevila, Graciela A. Robles, Jesusa P. Ambrona, Teresita E. Helgason Tagasuri: Jaime C. Carlom Tagaguhit: Elmer E. De la Cruz Tagalapat: Hazel Jane A. Villegas Tagagawa ng Template: Neil Edward D. Diaz Tagapamahala: Allan G. Farnazo Winnie E. Batoon Mary Jeanne B. Aldeguer Chona M. Calatrava Analiza C. Almazan Teresita E. Helgason Jesusa P. Ambrona
 3. K Kindergarten Kwarter 3 - Modyul 3: Mga Linya, Kolor, Porma ug Tekstura sa atong Palibot
 4. ii Paunang Salita Alang sa Tigdumala: Isip usa ka tigdumala, ikaw gilauman nga pasabton ang mga magtutungha sa angay nga himuon sa modyul. Kinahanglan nimo usab nga masubay ang pag-uswag sa mga nahibal-an samtang gitugotan sila nga magdumala sa ilang kaugalingon nga pagkat-on sa balay. Dugang pa, gilauman usab nga dasigon ug giyahan ang mga nagkat-on samtang gibuhat nila ang mga buluhaton nga gilakip sa modyul. Alang sa Magtutungha: Kini nga modyul gilaraw aron mahatagan ka og lingaw ug makahuluganon nga kasinatian ug higayon aron magiyahan ang imong kahanas sa pagkat-on sa imong kaugalingon nga tulin ug oras.Mamahimo nimo nga maproseso ang sulod sa kahinguhaan sa pagkat-on nga usa ka aktibo nga magtutungha.Kini nga material gihimo nga dali maabut alang kanimo aron makat-on og maayo ug mabansay nga mahimong gawasnon ug responsable ang imong pagkat-on. Mga pipila pahinumdom sa paggamit sa modyul: 1. Ampingi ang paggamit sa modyul. Ayaw pagbutang og marka o sulat sa bisan asang bahin sa modyul. Paggamit og usa ka lahi nga papel sa pagtubag sa mga buluhaton. 2. Ayaw kalimti ang pagtubag sa Sulayan Nato sa dili pa magpadayon sa ubang buluhaton. 3. Basaha og tarong ang mga panudlo sa dili pa maghimo sa matag buluhaton. 4. Magmatinud-anon ug adunay kaligdong sa pagbuhat sa mga buluhaton ug pagsusi sa imong mga tubag. 5. Humanon usa ang buluhaton nga naa sa dili pa mopadayon sa sunod. 6. Ibalik/Iuli kini nga modyul sa imong magtutudlo/tigdumala sa higayon nga mahuman nimo. Kung nakasinati ka og bisan unsang kalisud sa pagtubag sa mga buluhaton sa modyul, ayaw pagpanuko sa pagkonsulta sa imong magtutudlo o tagdumala.Kanunay ibutang sa hunahuna nga wala ka nag-inusara. Naglaum kami nga pinaagi niini nga material, masinati nimo ang makahuluganon nga pag-kat-on ug makaangkon og lawom nga pagsabot nga adunay kalabutan sa katakus.Mahimo nimo kini!
 5. 1 Magkat-on Kita Maayong adlaw mga bata, Kumusta ka? Kini nga mga buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on makahatag unta ninyo og dugang kahibalo sa pang adlaw-adlaw nga gingbuhaton mahitungod sa mga Linya, Kolor, Porma ug Tekstura nga inyong makit-an sa inyong palibot ug kumunidad. Atong ilhon usab ang letrang Ee ug ang iyang tingog. Hinaut nga mahatagan ninyo og bili o importansya ang mga butang nga inyong makita sa palibot. Akong ipaabot ang akong kinasingkasing nga paghandum nga unta magmalampuson kamo sa inyong pagtuon luyo sa atong bag-ong pamaagi sa pagtuon. Kini nga module nagpahimangno nga:  Mahatagan og bili o importansya ang mga butang nga makita sa palibot sama sa mga linya, kolor, porma ug tekstura (SKPK-00-2).  Mailhan ug mahatag ang hustong tingog sa letra nga Ee.
 6. 2 Sulayan Nato 1. Isumpay ang putol-putol nga linya aron maporma ang hulagway. 2. Kolori ang mangga nga hinog.
 7. 3 3. Kolori ang dahon nga laya. 4. Kolori ang hulagway nga adunay sapnot nga tekstura 5. Unsa ang porma sa payong? Lingini ang saktong tubag.
 8. 4 Magtuon Kita Tan-awa ang hulagway nga anaa sa ubos. Nakaila ka ba niana? Atong litukon usa-usa ang mga hulagway. Ekis electric fan ensaymada Eroplano espada
 9. 5 Ang mga hulagway nga anaa sa taas kay nagsugod sa letrang Ee. Ang tingog sa letrang Ee kay / e /. Ato kining usbon sa katulo /e /, /e/, /e/. Atong tan-awon sa ubos kung unsaon ang pagkasulat sa letrang Ee. Ato kining sulayan. Ing-ani ang pagsulat sa dako nga E. Ing-ani ang pagsulat sa gamay nga e.
 10. 6 Trace letter Ee. Subaya sa husto ang dako ug gamay nga letrang Ee. E E E E E E E E E E E E E E E E e e e e e e e e
 11. 7 e e e e e e e e Magbansay Kita A. Lingini ang unang tingog nga e sa matag pulong. espada ekis eroplano ensaymada B. Sa usa ka limpyo nga bondpaper, magdibuho og mga butang nga nagsugod sa Ee nga makita ninyo sa palibot. Kolori kini.
 12. 8 Magbansay Pa Kita A. Letter Ee Collage: Mangita og colored paper o construction paper guntingon kini og pino human ipapilit sa sulod sa letrang Ee. Pun-a ang letra nga Ee sa mga pino nga papel.
 13. 9 B. Clay Molding Materyales: playdough Pamaagi sa Pagbuhat: 1. Ihatag sa mga bata ang playdough or clay. 2. Hulmaha kini sa mga nagkalain-laing porma ug letra nga Ee.
 14. 10 C. Find Letter Ee. Pangitaa ang tanang letra nga Ee sulod sa kahon. Lingini kini gamit ang pula nga krayola.
 15. 11 1. Igrupo ang mga butang nga adunay mga managlahing porma. Guntinga ang hulagway sa ubos og ipapilit kini sa insaktong kahon. Lingin Kwadrado Trayanggulo 2. Ihapa ang mga butang nga anaa sa ibabaw nga bahin kung pila kabook ang porma nga: _________ __________ ________
 16. 12 3. Igrupo ang mga butang nga hamis ug sapnot. Guntinga ang hulagway sa ubos og ipapilit kini sa insaktong kahon. hamis sapnot balas unlan durian samin
 17. 13 4. Igrupo ang mga butang nga humok ug gahi. Guntinga ang hulagway sa ubos ug ipapilit kini sa insaktong kahon. humok gahi teddy bear martilyo bato panyo
 18. 14 Hinumduman Nato Kini nga modyul nagadasig sa mga kabataan nga mahimong aktibo sa pagbuhat sa mga buluhaton aron mapalantip o maabtik ang inyong panghunahuna kabahin sa mga leksiyon nga angayan tun-an sama sa porma, linya ug tekstura. Hinaut nga inyo kining buhaton nga kinasingkasing ug malipayon. Porma- usa kini ka sulod nga wanang nga adunay pareho nga gitas-on ug gilapdon. Ania ang mga managlahi mga mga porma nga atoang nakat-onan. Atoa kining ilhon pag-usab. Trayanggulo rektanggulo lingin rektanggulo
 19. 15 Tekstura- kini nagahulagway sa kinaiya sa usa ka butang sama sa hamis, sapnot, humok ug gahi. Atong ilhon ang mga hulagway nga anaa sa ubos. Atong ihulagway kung unsa ang ilahang mga tekstura. Hamis sapnot humok gahi Linya- usa ka taas, pig-ot nga marka sama sa straight line (tul-id), slant line (pahirig), horizontal line (pahigda), curve line (baliko) Atong ilhon ang mga managlahi-lahi nga klase sa mga linya. Tul-id pahigda pahirig baliko
 20. 16 Kolor: Kini mao ang mga managlahi nga kolor sa atong palibot sama sa pula, lunhaw, dilag, asul, tabunon, itom, ug kahel. Pula lunhaw dalag asul Tabunon itom kahel
 21. 17 Susihon Nato A. Lingini ang unang tingog o letra sa ubos sa hulagway. Espada Elepante Ekis Ee, Mm Tt, Ee Ee, Dd Eddie Eroplano Bb, Ee Ee, Hh
 22. 18 B. Alang sa ginikanan: Mag-andam ug mga lahi-lahi nga butang nga adunay lain-lain nga tekstura sama sa unlan o stuffed toy alang sa mga humok nga butang; bato o hollow block alang sa gahi nga butang; samin o baso alang sa hamis nga butang ug; panit sa kahoy o panit sa prutas sama sa nangka o durian alang sa sapnot nga mga butang. Kung kini naandam na giyahan ang bata ug ipahikap kini kaniya ug ipasulti kung unsa ang tekstura sa kada butang. Ipasabot sa mga bata nga adunay nagkalain-lain nga tekstura ang matag butang nga makita sa palibot nato sama sa hamis, sapnot, humok ug gahi.
 23. 19 C. Tan awa ang mga hulagway nga anaa sa ubos kung unsa ang iyahang tekstura. Isumpay ang pulong ngadto sa iyang tukmang hulagway. 1. Gahi 2. Humok 3. Sapnot 4. hamis
 24. 20 D. Ilha ang mga butang ug ang ilahang tekstura. Markahi og tsek () ang mga butang nga hamis, ekis (X) kung sapnot. E. Ilha ang mga hulagway nga ana sa ubos. Kolori og lunhaw ang mga butang nga humok, pula kung gahi.
 25. 21 Magpalambo Kita A. Tan-awa ang mga hulagway nga anaa sa ubos ug ilha ang ilang tekstura. Lingini ang nalahi nga tekstura sa kada han-ay. 1.
 26. 22 2. 3.
 27. 23 4. 5.
 28. 24 B. Ilha ug isulti ang mga hulagway nga anaa sa ubos ug ang ilang porma. Isumpay ang pulong ngadto sa saktong hulagway (basahon sa ginikanan o kinsa man nga hamtong nga kauban sa bata ang mga pulong). Aduna bay pareho nga porma niini sa sulod ug gawas sa inyong balay o sa palibot? Isulti unsang porma imong nakita sa sulod ug gawas sa balay o palibot nga pareho sa hulagway. 1. kwadrado 2. lingin 3. rektanggulo 4. trayanggulo
 29. 25 C. Tan-awa ang mga hulagway nga anaa sa ubos ug ilha kung unsa ang ilang tekstura. Lingini ang saktong tubag. (Basahon sa ginikanan o mga magulang nga makamao na mobasa ang mga pulong.) 1. (sapnot, hamis) 2. (sapnot, hamis) 3. (sapnot, hamis) 4. (gahi, humok) 5. (gahi, humok)
 30. 26 Mamalandong Kita A. Ang mga kolor, porma, linya ug tekstura nga makita nato importante tungod kini naghatag og dugang kinabuhi sa atong palibot. Kung wala ang mga porma dili makahimo ug balay o unsa pa mang buhaton sa mga panday. Ang mga kolor naghatag og kadasig sa atong palibot sama sa kolor sa mga bulak sa mga tanom. Ipasulti sa bata ang iyang mga paborito sumala sa sugyot sa ubos. 1. Ang akong paboritong kolor kay ____________________ . 2. Ang akong paboritong porma kay __________________
 31. 27 B. Tan-awa ang mga pulong, lingini ang imong makita nga letrang Ee. 1.ekis 2.berde 3.Elsa
 32. 28 C. Idibuho ang imong paboritong butang nga makita sa palibot. Kolori kini.
 33. 29 Susi sa Pag-insakto Sulayan Nato Answers may vary. Magpalambo Kita 1. Durian 2. Bag 3. Botelya 4. Plantsa 5. Teady bear
 34. 30 Reperensiya Kindergarten Teachers Guide. DepEd, Philippines 2011. SAVE THE CHILDREN Philippines ECCD Team led by Maya P. Nayo, Menard B. Abenojar, et.al. DepEd Complex Meralco Ave, Pasig City Phillippines: Department of Education – Bureau of Learning Resources Most Essential Learning Competencies (2020) DepEd Complex, Meralco Ave. 1600 Pasig City, Philippines
 35. For inquiries or feedback, please write or call: Department of Education – Region XI F. Torres St., Davao City Telefax: (082) 291-1665; (082) 221-6147 Email Address: lrms.regionxi@deped.gov.ph
Publicité