Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Rezoluţia privind problema construcţiei obiectivului

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Rezoluţia privind problema construcţiei obiectivului

  1. 1. Regia Naţională a Pădurilor Direcţia Silvică Reşiţa ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL SEMENIC-CHEILE CARAŞULUI Reşiţa, Str. Ateneului, Nr.2 Tel. 0255-227520, Fax. 0255-222200 e-mail semenic@resita.rosilva.ro BRD RO54BRDE110SV05407031100 Rezoluţia Sedinţei Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului, dindata de 10.06.2010, privind problema construcţiei obiectivului „Cabana Salvamont şi Centru de informare turistică” Consiliul Stiintific (CS) al Parcului National Semenic-Cheile Carasului (PNSCC), s-aîntrunit statutar la data de 10.06.2010, la solicitarea Consiliului Judetean Caras-Severin, pentru aanaliza situatia creată de începerea făra avizul necesar a constructiei obiectivului Cabana Salvamontşi Centru de informare turistică. Consiliul Stiintific a luat notă de argumentele prezentate de dl. vicepreşedinte al CJ Caraş-Severin, Ioanisie Gheorghioni şi ceilalţi invitaţi din partea CJ. Consiliul Stiintific a luat notă de faptul că această construcţie a început în zona desemnatăca intravilan al comunei Prigor şi că în certificatul de urbanism emis nu figura drept condiţieobţinerea avizului PNSCC, deşi obiectivul era situat pe teritoriul parcului. Prin adresa 2356 din21.09.2009 s-a solicitat avizul APNSCC pentru obiectivul respectiv. In şedinţa din 16.03.2010, CSa refuzat acordarea acestui aviz, in condiţiile în care construcţia era deja inceputa si afecta unhabitat prioritar, iar studiul de impact realizat era necorespunzător şi cu deficienţe majore. Ulterior ocomisie din care au făcut parte şi doi membri ai CS s-a deplasat în teren pentru analiza situaţieireale şi a posibilelor măsuri de reabilitare a habitatului. CS înţelege interesul social al construcţiei ca centru Salvamont si de informare turistică şieste de acord cu necesitatea acesteia. CS a luat nota de faptul că această clădire urmează să fieutilizată şi pentru administrarea PNSCC. Membrii CS nu se opun dezvoltarii turismului, în zonaSemenic, ci, dimpotriva sprijina aceasta avand in vedere specificul biodiversitatii din zona. După analiza situaţiei şi deliberări, membrii Consiliului Ştiinţific au ajuns la următoarele CONCLUZII 1. Consiliul Ştiinţific îşi declină orice responsabilitate referitor la modul în care s-a ajuns la situaţia existentă, având în vedere avizul negativ dat la 16.03.2010 precum şi demersurile făcute de Administraţia PNSCC la autorităţile cu atribuţii în domeniu (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda de Mediu). 2. Tinand cont de situatia actuală (realizarea excavărilor, a turnării parţiale a fundaţiei cladirii in suprafata de 500 mp precum şi a unui şanţ de drenaj de circa 147 metri liniari şi a acoperirii unei suprafeţe din turbărie cu materialul excavat) la care s-a ajuns fara avizul administraţiei parcului şi a CS, Consiliul Ştiinţific consideră că portiunea din turbarie în care s-a realizat fundaţia nu mai poate fi readusă la starea iniţială. 3. Consiliul Stiinţific consideră că orice extindere ulterioară spre turbărie, conform proiectului iniţial, cu excepţia fundaţiei deja turnate, este exclusă şi nu poate primi avizul APNSCC. 4. Consiliul Stiintific consideră că trebuie luate de urgenţă măsurile de rambleiere a drenului excavat, fără păstrarea tubului de drenaj, precum şi înlăturarea materialului excavat de pe suprafaţa turbăriei. Aceste măsuri trebuie luate în prezenţa şi sub supravegherea unui angajat al APNSCC. 5. CS solicită refacerea proiectului tehnic, astfel încât orice extindere să nu afecteze, în nici un fel, restul turbăriei. 1
  2. 2. 6. CS consideră necesară efectuarea unui studiu de impact de mediu care să releve dacă realizarea şi funcţionarea ulterioară a construcţiei poate afecta în continuare zona de habitat rămasă neafectată, studiu care să prezinte alternative viabile în vederea minimizării impactului, precum şi măsuri compensatorii dacă este cazul. Studiul va lua în considerare şi efectul cumulat al altor activităţi antropice în zonă (ape uzate, captări de ape, managementul deşeurilor, etc) şi va avea caracterul unei evaluări adecvate. Proiectul investiţiei va fi adaptat în funcţie de concluziile tehnice la care se ajunge de către autorităţile de mediu. 7. Din punctul de vedere al Parcului Naţional, este necesară luarea şi a tuturor măsurilor de protecţie a habitatului menţionate în urma cercetării de teren efectuate de către membri ai Consiliului Ştiinţific împreună cu administraţia parcului, cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi ai constructorului în data de 08.05.2010. a. Pe termen scurt, trebuie luate de urgenţă următoarele măsuri: - mutarea conductei din dren imediat după finalizarea lucrărilor de fundare, - rambleierea drenului păstrând pe cât posibil stratificaţia iniţială; desfiinţarea conductei şi rambleierea drenului se vor efectua în prezenţa reprezentanţilor APNSCC - reabilitarea întregii zone perturbate la starea de dinaintea începerii lucrărilor de construcţie (inlăturarea depozitelor excavate de pe suprafaţa turbăriei) - montarea unui panou vizibil care să conţină informaţii de detaliu privind ecosistemul Zănoaga Roşie şi a unei pasarele din lemn peste turbărie - delimitarea limitei ariei protejate cel puţin în vecinătatea celor două obiective aflate în cest moment in construcţie. b. Pe termen mediu si lung (12-18 luni) considerăm că este absolut necesară implicarea CJ pentru: - întocmirea unui studiu de bilanţ hidric (facilitat de potenţialul de date prelevate in timp de limnigraf şi de staţia meteo de pe Semenic), - inventarierea unităţilor ce prelevează/deversează diverse cantităţi de apă în zona turbăriilor; la aceasta acţiune ar trebui avută în vedere o colaborare cu A.N. Apele Române şi/sau operatorul regional de apă-canal. - Evaluarea calităţii apei şi modificările în timp (în special conţinutul de nutrienţi ce poate contribui la o eutrofizare accelerată). - Estimarea debitului minim de apă necesar unei evoluţii naturale a turbăriei, - Conştientizarea permanentă a celor care au diferite interese în zonă (persoane fizice sau juridice despre prezenţa şi statutul arealului protejat. 8. În vederea protejării habitatului prioritar, se solicită excluderea porţiunii rămase neafectate din turbărie din intravilanul Comunei Prigor, iar realizarea oricăror altor construcţii în acest areal nu va fi acceptată de către administraţia parcului. Porţiunea afectată în prezent de fundaţie va fi măsurată în teren şi trecută în zona de dezvoltare durabilă.In aceste condiţii, membrii Consiliului Ştiinţific au luat următoarea DECIZIEIn legatură cu realizarea biectivului Cabana Salvamont şi Centru de informare turistică., ConsiliulŞtiinţific al PNSCC nu poate acorda avizul decât după îndeplinirea următoarelor condiţii: (1) refacerea proiectului tehnic cu limitarea construcţiei strict la zona afectată în prezent, fără nicio altă extindere în zona turbăriei; (2) realizarea unui studiu de impact asupra mediului care să se refere strict la situaţia actuală, care să includă măsurile de remediere şi asigurare a sustenabilităţii habitatului afectat; şi care să ia în discuţie şi soluţia alternativă a relocării construcţiei (3) luarea măsurilor tehnice necesare pe termen scurt, menţionate la punctul 7a. 2
  3. 3. Realizarea efectiva a constructiei in urma obtinerii tuturor avizelor legale se poate face numai dupace zona de dezvoltare durabila a parcului devine operativa prin aprobarea planului de managementsau in urma realizarii unui parteneriat între Consiliul Judeţean şi Administraţia Parcului, parteneriatcare să confere construcţiei predominant rol administrativ pentru Parcul National Semenic-CheileCaraşului.Toata documentatia va fi trimisă inclusiv în format electronic. Consiliul Stiintific al PNSCC îşiafirmă disponibilitatea de a delibera în regim de urgenţă, după caz, inclusiv prin vot electronic, învederea eliberării avizului şi declanşării procedurii de evaluare adecvată.Avand in vedere ca Parcul National Semenic Cheile Carasului este si sit Natura 2000, CS atrageatenţia asupra necesităţii respectării prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturaleprotejate cu modificările ulterioare, articolul 28 alineatul 9) referitor la emiterea acordurilor,avizelor de mediu (în sarcina autorităţilor de mediu) pentru proiecte care pot avea impact negativasupra ariilor naturale protejate de interes comunitar si care adapostesc habitate prioritarePrezenta decizie a Consiliului Ştiinţific va fi transmisă de către Administraţia PNSCC, APM, Gardade Mediu şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Managementul Zonelor Protejate. Preşedinte, dr. ing. Silviu Constantin 3

×