Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫הצעת החלטה- דיור בר השגה‬                                         ‫דברי הסבר:...
‫2. קריטריונים לזכאות לדיור המגדירים כי הזכאים לדיור בהישג יד יהיו צעירים,‬

 ‫מחוסרי דיור, בעלי זיקה לירושלים, הממצים את...
‫להשלמת ההסדר המשפטי/סטטוטורי, מוצע לקבל החלטה לפיה בכל תכנית הכוללת‬

‫תוספת של מעל ٠٥ יחידות דיור ויותר תיכלל הוראה לפיה...
‫1.מועצת העיר מנחה את מהנדס העיר להכין את נוסח הסעיף אותו‬

‫תמליץ הועדה המקומית להכליל בתקנון התכניות הכוללות מרכיב של‬

...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

הצעת החלטה דיור בר השגה ירושלים

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

הצעת החלטה דיור בר השגה ירושלים

 1. 1. ‫הצעת החלטה- דיור בר השגה‬ ‫דברי הסבר:‬ ‫תמ"א ٥٣ מציינת את החשיבות של דיור בר השגה ומתנה את הפקדתן של תכניות‬ ‫להרחבה ניכרת, בין היתר, בבחינת הצורך בדיור בר השגה על ידי מוסד התכנון, אשר‬ ‫מוסמך לקבוע את כמות יח"ד הנדרשות לכך ואת תמהיל גדלי יח"ד המוצעות בהרחבה.‬ ‫דיור בר השגה בירושלים הוא צורך חיוני, זאת לאור ההגירה השלילית מהעיר בשנים‬ ‫האחרונות. בין השנים ٢٠٠٢-٨٠٠٢ עלה מספר היוצאים מהעיר על מספר הנכסים אליה ב-‬ ‫٠٠٨,١٤ נפש. מרבית המהגרים מירושלים הם צעירים, בין היתר עקב מחירי הדיור‬ ‫הגבוהים. לאור נתונים אלו עולה צורך ברור ביצירת כלי מדיניות אשר יאפשרו לתמרץ‬ ‫צעירים לקבוע את ביתם בירושלים ולהשתקע בה.‬ ‫עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים בחנו את הצורך בדיור בר השגה בעיר, תוך‬ ‫הסתמכות על מדיניות ממשלת ישראל והחלטותיה. החלטת ממשלת ישראל מיום ٠٠٢.٦.٦‬ ‫٥ קובעת כי ממשלת ישראל תפעל ל: "עידוד מעבר של עובדים המועסקים בירושלים להתגורר‬ ‫בירושלים...עידוד פעילות עסקית ותרבותית במרכז העיר על ידי עידוד סטודנטים להתגורר במרכז העיר"‬ ‫)החלטה מס' ٦٩٦٣(.‬ ‫בנוסף, תמ"א ٥٣ קובעת כי מטרת מדיניות התכנון הלאומית במקרה ירושלים הנה:‬ ‫"חיזוקה של האוכלוסייה בעיר על כל מגזריה והגדלת חלקה של האוכלוסייה הצעירה, היצרנית והיוזמת"‬ ‫)פרק אמצעי המדיניות(.‬ ‫פיתוח תכנית מלאה של דיור בר השגה מחייב, התייחסות, בין היתר, למספר מרכיבים‬ ‫עיקריים:‬ ‫1. קריטריונים פיזיים-תכנוניים באשר לגודל ותמהיל הדירות המוגדרות בהישג יד.‬
 2. 2. ‫2. קריטריונים לזכאות לדיור המגדירים כי הזכאים לדיור בהישג יד יהיו צעירים,‬ ‫מחוסרי דיור, בעלי זיקה לירושלים, הממצים את כושר השתכרותם והינם בעלי‬ ‫תואר אקדמי ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה מוכר.‬ ‫3. מנגנון שיבחר את המשתכנים מתוך כלל הזכאים, יקיים הגרלה פומבית במידת‬ ‫הצורך, ויפקח על העברת הדירות בעתיד אך ורק לזכאים. כל זאת על פי נהלים‬ ‫אשר יקבעו על ידי הרשות לפיתוח ירושלים ובהתאם להוראות משרד הבינוי‬ ‫והשיכון .‬ ‫4. קריטריונים כלכליים למחיר הדירות אשר יוצר ודאות ושקיפות הן בקרב‬ ‫היזמים והן בקרב הרוכשים, תוך שמירה על הוזלה של מחיר הדירה ביחס‬ ‫למחיר השוק האזורי.‬ ‫5. הגדרת אזורים/שכונות שעל פי הכללים לעיל ייכללו במסגרת דיור בר השגה‬ ‫לרכישה כגון שכונות במעגל החיצוני של העיר הוותיקה, לעומת אזורים/שכונות‬ ‫בהם ייבנו דיור בהישג יד להשכרה כגון שכונות יוקרה מובהקות כגון טלביה‬ ‫ורחביה.‬ ‫נכון להיום טרם הוגדר/הוסדר המנגנון החוקי לפיו יש לאשר תכנית מלאה לדיור בר‬ ‫השגה. מנגד, מתאשרות בירושלים תכניות הכוללות עשרות ולעיתים אף מאות יחידות‬ ‫דיור חדשות מבלי שיכללו בהן הוראות בדבר דיור בר השגה כלל. כדי להימנע מהחמצת‬ ‫ההזדמנות לעגן בתכניות הבאות לדיון בימים אלה הוראות בדבר דיור בר השגה עד‬
 3. 3. ‫להשלמת ההסדר המשפטי/סטטוטורי, מוצע לקבל החלטה לפיה בכל תכנית הכוללת‬ ‫תוספת של מעל ٠٥ יחידות דיור ויותר תיכלל הוראה לפיה לפחות ٠٢% מיחידות הדיור‬ ‫ייועדו לזכאים לדיור בר השגה בהתאם לתכנית לדיור בר השגה "שתאושר על פי דין".‬ ‫ההנחה היא כי עד שתכנית כאמור תשלים את כל הליכי התכנון, תקבל תוקף ותגיע‬ ‫לשלב היתרי הבניה, יוברר סופית מהו ההליך החוקי לאישור תכנית מלאה לדיור בר‬ ‫השגה, ותכנית כזו תאושר בהתאם להליך זה - כלומר "על פי דין".‬ ‫החלטה:‬ ‫1. החל מאישור החלטה זו, הועדה המקומית לא תמליץ לועדה המחוזית על‬ ‫הפקדתה של תכנית הכוללת מעל חמישים יחידות דיור חדשות אלא אם‬ ‫לפחות עשרים אחוז מיחידות הדיור החדשות המוצעות בתכנית יהיו בשטח‬ ‫מירבי של עד ٠٠١ מ"ר ויוקצו על פי דין לזכאים, בהתאם לתכנית לדיור בר‬ ‫השגה כפי שתאושר על פי דין. כמו כן יקבע בהוראה כי אם לא אושרה‬ ‫תכנית לדיור בר השגה על פי דין עד למועד ההחלטה בדבר מתן היתר בניה,‬ ‫לא יוחלט על מתן היתר בניה לאותן ٠٢ אחוז מיחידות הדיור שהוקצו לדיור‬ ‫בר השגה.‬ ‫2. הוראות אלו יחולו גם על בקשות לתוספת יחידות דיור לתכניות קיימות אשר‬ ‫מגדילות את כמות יחידות הדיור במצב המוצע למעל לחמישים.‬ ‫3. ועדת המשנה לתכנון והבניה תהיה רשאית להמליץ המלצה דומה גם‬ ‫בתכניות המציעות פחות מחמישים יחידות דיור בהתאם לשיקול דעתה.‬
 4. 4. ‫1.מועצת העיר מנחה את מהנדס העיר להכין את נוסח הסעיף אותו‬ ‫תמליץ הועדה המקומית להכליל בתקנון התכניות הכוללות מרכיב של‬ ‫דיור בר השגה.‬ ‫2.לפנות לועדה המחוזית בבקשה כי סעיף בנוסח דומה יכלל בתקנון‬ ‫תכנית המתאר בטרם הפקדתה..‬ ‫3.מועצת העיר מנחה את מהנדס העיר ומינהל התכנון להעניק עדיפות‬ ‫בקידום תכניות עבור תכניות הכוללות מרכיב של דיור בר השגה.‬

×