Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
കുത്തക സോസോഫ്ട് സെവെയര
 സ യുനിക്സ്, സവെിന്‍ഡോഡോസ്, സമോക് സഒ.എസ് സetc.
സവതന്ത്ര സോസോഫ്ട് സെവെയര
 സ െഫെഡോഡോറ, സെറഡ്ഹോറ്റ് സല...
എ ന്ത ോ ണ ് സ സ വ ത ന്ത്ര സ ോസോ ഫ്റ്റ ് െവെ യ ര സ ?
കുത്തക സോസോഫ്ട് സെവെയരകുത്തക സോസോഫ്ട് സെവെയര
➢ ഉപയോയോക്തോവെിന് സഒ.എ...
1983 സല്‌ റിച്ചാര്‌ഡ് സ്റ്റാള്‌മാനാണ്
സവ്തന്ത്രോസോഫ്ട് സെവെയര പ്രസ്ഥാനത്തിന്
രൂപയം നല്‌കിയത്.
GNU സഎന്ന ോപയരില്‍ സഒരു സോപ്...
 എന് താണ് GNU സ?
G N U സ i s സ n o t സ U N I X
GNU  ലിനക് സ് പ് രസ് ഥാനം
1983 ല്‍ സറിച്ചോരഡ് സസ്റോറോള്‍മോന്‍ഡ സ
സ്ഥോപയിച്ച സGNU സഎന്ന സസംഘടനയില്‍ സ
നിന്നും സവെളരന്നു സവെ...

1991-ല്‍ സഫെഡിന്‍ഡലന്‍ഡഡ് സസവോദേശിയോയ സ
െഹല്‍സിങ്കി സയൂണിോവെഴ്സിറ്റി സ
വെിദേയോരത്ഥി സലിനസ് സോടോള്‍വെോരഡ് സ
ഒരു സെകരണല്‍ ...
ലിനക്സ് വിതരണങ്ങള്‌...
ഉബു ണ സഎന്ത ്?
● ഇത്തരത്തില്‍ ഗ/ലിനക്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണമായ
െഡെബിയന്‍ ആധാരമാക്കി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്...
ഉബു ണ്ടു എന്ത ്?
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിെലെ ഉബുണ്ടു തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ്
ഈ േപേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ...
ഉബു ണ്ടു എന്ത ്?
●ഉബുണ്ടു 4.10 ( ർർർർർവാ റ്റി
ർർ ർർർർർ ർവാ ത്ോതാഗ് ) ആയിരുന്നു
കാോനാനിക്കലിന്െ റആദയ് ഉബുണ്ടു
പതിപ്പ് (2004...
സ്ിസ്റ്റ ം ആവെശ യകതകള
ർഉബുണ്ടു ഇ സ്റ്റോലഷനാവശയ്മായക ുറഞ്ഞ കമ്പയ്ൂട്ടര്‍ ോശഷി,
300 MHz ഉള്ള എക്സ്86 പ്ോരാസസ്സറു ം256 എം.ബി....
ഇന്‍ സ്റ്റ ാള െച യ്യു ന്ന വെിധം
ഉബുണ്ടൂ െവെബ്സൈസ്റ്റിൽ നിന്നും ആവെശയമുള്ള പേതിപ്പ് ഡൗൺലേലൊഡ്ഉബുണ്ടൂ െവെബ്സൈസ്റ്റിൽ നിന്നു...
ഇന്‍ സ്റ്റ ാള െച യ്യു ന്ന വെിധം
സ്വതേവെയുള്ളവെയ്കുപുറേമ നിങ്ങളക്കാവെശയമായ ഒട്ടുമിക്ക ആപ്ലേിേക്കഷന്‍
േസ്ാഫ്റ്റ് െവെയറുകളും ...
ഉബു ണ്ടു 12.04 LTS
 കാോനാനിക്കല് ‍
 കമ്പനിയുെട
 ദീര്‍ഘകാല
 പിന്തുണയുള്ള
   ഉബുണ്ടു 12 .04
(  പ്രിൈസസ്
??? ? ??പാ ോഗാ ലി ) ...
പേ ര ി ഷ ത്ത് ് ഉ ബു ണ്ടു - വെ യ ത യ സ്ത ഇ ന്റെ ര്‍ േഫ സു ക ള
പരിഷത്ത് ഉബുണ്ടുവില്‍ വയ്തയ്സ്ത െഡസ്ക്ോടാപ്പ ്
ഇന്റര്‍ോഫസുകള...
പേ ര ി ഷ ത്ത് ് ഉ ബു ണ്ടു - U b u n t u U n i t y
വിവിധ ആപല്ിക്ോകഷനുകള്‍ക്കായി
ഇടതുമുകളിലുള്ള
Dash Home – ല്‍ െതരയണം
പ ര ി ഷ ത്ത ് ഉ ബു ണ്ടു - വ ി ഹ ഗ വ ീ ക്ഷ ണ ം
പ ര ി ഷ ത്ത ് ഉ ബു ണ്ടു - വ ി ഹ ഗ വ ീ ക്ഷ ണ ം
ോസോ ഫ്റ്റ ്‌വ െവെ യര്‍ സെസ ന്റ ര്‍
● നൂറു സകണക്കിന്‌വ സ
സൗജനയ സ
ോസോഫ്റ്റ്‌വ െവെയറുകള
● സുരക്ഷിതവും സ
ലളിതവുമോയ സപോക്കറ്റ്...
നോല പ്പ തിോല െറെ സഭോഷകളില
● ... സഅറെബി സമുതല സോക്സോസ സ
വെെര
● ലളിതവും സ
സോധോരണവുമോയ സ
ഇന്‍പുട്ട്‌വ സസന്നിോവെശ സ
രീതി
● ഇന...
ഉബു ണ്ടു സഓണ്‍ ൈല നില
● വെിശവ സവെലയില സ
പരതോന്‍
● ഇ സെമയില സഅയക്കോന്‍
● കൂട്ടുകോരുമോയി സചോറ്റ്‌വ സ
െചയ്യോന്‍
● വെീഡിോയോ സ...
ഓഫീസ്‌വ സഉപകരണങ്ങ ള
● പ്രസോന്റഷനുകള സ
ഉണ്ടോക്കോന്‍ സ
● ഗണിത സക്രിയകള സ
െചയ്യോന്‍
● കത്തും സമറ്റ്‌വ സോരഖകളും സ
തയ്യോറെോക്കോ...
ദൃ ശ യശ്ര ോവെ യസൗകര യങ്ങ ള
 സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ(Multimedia)
 
● സംഗീതം
● ോപോഡ്കോസ്റ്റ്‌വ
● െവെബ്‌വ സോറെഡിോയോ...
ഉബുണ്ടുവിെ ഇന്റെ ഇതര പതിപ്പുകൾ
കുബുണ്ടു: (Kubuntu) സ്വതേവ പണിയിട സ്ം വിധാനമായി െ ഇക.ഡി.ഇ. ഉപേയാഗിക്കുന്ന പതിപ്പ്
ക്സുബുണ്ട...
Ubuntu Community
"െഡസ്ക്ോടോപ്പ ്പി .സി.
വിപണയില്‍
ബഹുഭൂരിപക്ഷം പങ്കും
ൈമക്ോരോോസോഫ്റ്റിനോ ണ്.
ഇെതോരു ബഗ് ആണ്. ഇതു
ശരിയോക്കോനോണ്
ഉബുണ്ടു
നിര്...
Linuxtag
         
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അത്തെ അതിന്റെ അന്റെ ശരിന്റയായ
അര്‍ത്ഥത്തെിന്റലും വ്യത്താപ്തിന്റയിന്റലും മനസ്സിന്റലാക്ക...
Linuxtag
         
കടപ്പാട്
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Linux
സിസി..പിപി.. അബ്ദുള്‍ ഹക്കിംഅബ്ദുള്‍ ഹക്കിം
(മോസ്റ്...
Linuxtag
         
കണ്ണന്‍ഷണ്‍മുഖം &       അഡ്വ. ടിന്റ.െ അക. സുജിന്റത്
മാസ്റ്റര്‍ െ അട്രെയിന്റനര്‍ IT@School ശാസ്ത്രസ്ാഹിന...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Parishath Ubuntu and Free Software Presentation

463 vues

Publié le

A presentation for describe the importance of Software Freedom, specifications of Ubuntu and KSSP customised version of Ubuntu.

Publié dans : Formation
 • പ്രസന്റേഷനില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫോണ്ടുകളില്‍ പ്രശ്ം കാണുന്നു. ഇമേജ് ആക്കി പ്രസന്റേഷന്‍ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Parishath Ubuntu and Free Software Presentation

 1. 1. കുത്തക സോസോഫ്ട് സെവെയര സ യുനിക്സ്, സവെിന്‍ഡോഡോസ്, സമോക് സഒ.എസ് സetc. സവതന്ത്ര സോസോഫ്ട് സെവെയര സ െഫെഡോഡോറ, സെറഡ്ഹോറ്റ് സലിനസ്ക്, സലിനക്സ് സമിന്റ്, സഉബുണ.... എന്താണ് ഓപ്പേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റംഎന്താണ് ഓപ്പേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റം േസാഫ്റ്റ്‌െവയര് ‌േസാഫ്റ്റ്‌െവയര് ‌??
 2. 2. എ ന്ത ോ ണ ് സ സ വ ത ന്ത്ര സ ോസോ ഫ്റ്റ ് െവെ യ ര സ ? കുത്തക സോസോഫ്ട് സെവെയരകുത്തക സോസോഫ്ട് സെവെയര ➢ ഉപയോയോക്തോവെിന് സഒ.എസില്‍ സഅവെകോശം സലഭിക്കുന്നില. ➢ നിയന്ത്രിതമോയ സഉപയോയോഗ സസവോതന്ത്രയം സമോത്രം. ➢ അടഞ്ഞ സോസോഴ്സ്ോകോഡ് ➢ ൈകമോറുവെോോനോ, സസവന്തം സആവെശയങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് സ മോറ്റംവെരുത്തുവെോോനോ, സെമച്ചെപ്പെടുത്തുവെോോനോ, സപയരിഷ്കരിക്കോോനോ സ കഴിയില. ➢ ഉപയോയോഗം, സവെിതരണം സഎന്നിങ്ങെന സവെിവെിധയിനങ്ങളിലുള്ള സ ൈലസന്‍ഡസ് സഫെഡീസുകളിലൂടെടയുള്ള സചൂഷണം ➢ െഡവെലപ്പെര സ/കമ്പനിയുമോയുള്ള സസ്ഥിരമോയ സആശ്രിതതവം. സ അതിലൂടെട സസൃഷ്ടിക്കെപ്പെടുന്ന സപുതിയ സഅധികോരരൂപയം കുത്തക േസാഫ്റ്റ്‌െവയറുകള് ‌കുത്തക േസാഫ്റ്റ്‌െവയറുകള് ‌ ഈ സവ്ാതന്ത്രയ്ങ്ങള്‌ നല്‌കുന്നിലല്ഈ സവ്ാതന്ത്രയ്ങ്ങള്‌ നല്‌കുന്നിലല്
 3. 3. 1983 സല്‌ റിച്ചാര്‌ഡ് സ്റ്റാള്‌മാനാണ് സവ്തന്ത്രോസോഫ്ട് സെവെയര പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപയം നല്‌കിയത്. GNU സഎന്ന ോപയരില്‍ സഒരു സോപ്രോജക്ട് ആരംഭിച. GNU പ്േരാജക്ട ്
 4. 4.  എന് താണ് GNU സ? G N U സ i s സ n o t സ U N I X
 5. 5. GNU  ലിനക് സ് പ് രസ് ഥാനം 1983 ല്‍ സറിച്ചോരഡ് സസ്റോറോള്‍മോന്‍ഡ സ സ്ഥോപയിച്ച സGNU സഎന്ന സസംഘടനയില്‍ സ നിന്നും സവെളരന്നു സവെന്ന സ സോസോഫ്ട് സ െവെയറുകളും സടൂളുകളുമണ് സ സഇന്ന് സGNU/ സ Linux സല്‍ സലഭയോമോയിട്ടുള്ള സോസോഫ്ട് സ െവെയറുകളില്‍ സസിംഹഭോഗവും സ
 6. 6.  1991-ല്‍ സഫെഡിന്‍ഡലന്‍ഡഡ് സസവോദേശിയോയ സ െഹല്‍സിങ്കി സയൂണിോവെഴ്സിറ്റി സ വെിദേയോരത്ഥി സലിനസ് സോടോള്‍വെോരഡ് സ ഒരു സെകരണല്‍ സനിരമ്മിച്ച് സസവതന്ത്ര സ ൈലസന്‍ഡസില്‍ സപുറത്തിറക്കി.  സവതന്ത്ര സOS -െന സകമ്പയൂട്ടറുമോയി സ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിന് സഇത്തരെമോരു സ െകരണല്‍ സഅോനവഷിചെകോണ്ടിരുന്ന സ GNU ടീം സഇതുപയോയോഗിച്ച് സ സതങ്ങളുെട സ പയദ്ധതി സപൂരത്തിയോക്കി. ഇങ്ങെന ലിനക്സ് എന്ന േപരിലുള്ള ഈ െകര്‌ണലിെന അടിസ്ഥാനപ്െപടുത്തിയാ ണ് ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്‌െവയറുകള് ‌ വികസിച്ചത്. ലിനസ് സോടോരവെോള്‍ഡ്സ്
 7. 7. ലിനക്സ് വിതരണങ്ങള്‌...
 8. 8. ഉബു ണ സഎന്ത ്? ● ഇത്തരത്തില്‍ ഗ/ലിനക്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിതരണമായ െഡെബിയന്‍ ആധാരമാക്കി നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറേറ്റിങ് സ്ിസ്റ്റമാണ് ഉബുണ ● വളരെര അധികം ജനപ്രീതിയാർജ്ജിെച്ചാരു ലിനക്സ് വിതരണം. ലിനക്സ് ഉപയേയാക്താക്കളരില്‍ 50 % ● ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വയവസ്ായിയായ മാർക്ക് ഷട്ടിൽവർത്തിെന്റെ േനതൃതവത്തിലുള്ള കാേനാനിക്കൽ ലിമിറ്റഡെ് എന്ന കമ്പ്നി േസ്പാണ്‍സ്ര്‍ െചെയ്യുന.
 9. 9. ഉബു ണ്ടു എന്ത ്? ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിെലെ ഉബുണ്ടു തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ േപേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പേരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലും, പേരസ്പര ബഹുമാനത്ത്ിലും, നിസ്സ്വാർത്ഥതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തത്ത്വചിന്താ ശാഖയാണ് ഉബുണ്ടു - പേങ്കുവെവെയ്കുക എന്നതാണ് ഇതിെന്റെ പ്രധാനവെശം. ""വെയകി വെയകിയായിരിക്കുന്നത് മറള്ളവെരിലെടയാണ്”വെയകി വെയകിയായിരിക്കുന്നത് മറള്ളവെരിലെടയാണ്”
 10. 10. ഉബു ണ്ടു എന്ത ്? ●ഉബുണ്ടു 4.10 ( ർർർർർവാ റ്റി ർർ ർർർർർ ർവാ ത്ോതാഗ് ) ആയിരുന്നു കാോനാനിക്കലിന്െ റആദയ് ഉബുണ്ടു പതിപ്പ് (2004 ഒക്ോടാബര് ‍) ●ഓോരാ ആറു മാസവും പുതിയ പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. (.04 ഉം . 10 ഉം) ●ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു 13.04 ( ർോററിംഗ് റിംഗ്‍െടയി )
 11. 11. സ്ിസ്റ്റ ം ആവെശ യകതകള ർഉബുണ്ടു ഇ സ്റ്റോലഷനാവശയ്മായക ുറഞ്ഞ കമ്പയ്ൂട്ടര്‍ ോശഷി, 300 MHz ഉള്ള എക്സ്86 പ്ോരാസസ്സറു ം256 എം.ബി. റാമും, ർർ ർഹാ ഡ് ർഡിസ്കി 4 ജി.ബി. ഇടവും, 640x480 ർെറസലൂഷ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിജി‍എയും ആണ്. മറ്റു പല ർഓപ്പോററ്റിങ് സിസ്റ്റവുമായി ോനാക്കുമ്ോപ ാ ഇത് വളെര കുറഞ്ഞ ആവശയ്കതയാണ്.
 12. 12. ഇന്‍ സ്റ്റ ാള െച യ്യു ന്ന വെിധം ഉബുണ്ടൂ െവെബ്സൈസ്റ്റിൽ നിന്നും ആവെശയമുള്ള പേതിപ്പ് ഡൗൺലേലൊഡ്ഉബുണ്ടൂ െവെബ്സൈസ്റ്റിൽ നിന്നും ആവെശയമുള്ള പേതിപ്പ് ഡൗൺലേലൊഡ് െചയ്യാംെചയ്യാം.. ഈ ഇേമജ്ഈ ഇേമജ് (.ISO)(.ISO) ഡിവെിഡി യിേലെക്ക് ആേലെഖനം െചയ്ത് ഉബുണ്ടു ൈലെവെ് സ്ിഡിഡിവെിഡി യിേലെക്ക് ആേലെഖനം െചയ്ത് ഉബുണ്ടു ൈലെവെ് സ്ിഡി സൃഷ്ടിക്കാംസൃഷ്ടിക്കാം.. വെിവെിധ തരത്ത്ിൽ ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റേസ്റ്റാൾ െചയ്യാം. ●കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉബുണ്ടു മാത്രമായി, ●മെറ്റാരു ഓപ്പേററ്റിങ് സ്ിസ്റ്റത്ത്ിെനാപ്പം, ●വെിൻസ്റ്റേഡാസ്ിനുള്ളിൽ സ്ാധാരണ േസ്ാഫ്റ്റ് േവെർ ഇൻസ്റ്റേസ്റ്റാൾ െചയ്യുന്നതു േപോെലെ, ●വെി.എം.െവെയർ േപ്ലേയർ (VMware Player) േപോലുള്ള േസ്ാഫ്റ്റ് േവെറുകൾ ഉപേേയാഗിച്ച് വെിർച്ചവൽ കമ്പ്യൂട്ടറായി ഒെക്ക ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റേസ്റ്റാൾ െചയ്യാൻസ്റ്റ കഴിയുന്നതാണ് . ൈലെവെ് സ്ിഡി ഉപേേയാഗിച്ച് പ്രവെർത്ത്ിപ്പിക്കാനാെണങ്കിൽ അങ്ങെനയുമാവൊം.
 13. 13. ഇന്‍ സ്റ്റ ാള െച യ്യു ന്ന വെിധം സ്വതേവെയുള്ളവെയ്കുപുറേമ നിങ്ങളക്കാവെശയമായ ഒട്ടുമിക്ക ആപ്ലേിേക്കഷന്‍ േസ്ാഫ്റ്റ് െവെയറുകളും ഓണ്‍ലൈലെനായി ഉബുണ്ടുവെിേലെക്ക് കൂട്ടിേച്ചർക്കാന്‍ കഴിയും. േസ്ാഫ്റ്റ് െവെയറുകള കൂട്ടിേച്ചര്‍ക്കാനും നീക്കം െചയ്യാനും വെിവെിധ രീതികളുണ്ട്. 1.ഉബുണ്ടു േസ്ാഫ്റ്റ് േവെർ െസ്ന്റെർ 2.സ്ിനാപ്റ്റിക്ക് 3.ആപ്റ്റ് ആദയ രെണ്ടണ്ണവും ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസ്ർ ഇന്റെർേഫസ്് ഉപേേയാഗിച്ച് ആപ്ലേിേക്കഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റേസ്റ്റാൾ െചയ്യാൻസ്റ്റ സ്ഹായിക്കുന്നു. കമാൻസ്റ്റഡ് ൈലെൻസ്റ്റ അഥവൊ െടർമിനൽ ഉപേേയാഗിച്ച് പ്രവെർത്ത്ിപ്പിക്കുന്ന ഉപേകരണമാണ് ആപ്റ്റ് (Advanced Packaging Tool - നൂതന പോേക്കജിങ് ഉപേകരണം).
 14. 14. ഉബു ണ്ടു 12.04 LTS  കാോനാനിക്കല് ‍  കമ്പനിയുെട  ദീര്‍ഘകാല  പിന്തുണയുള്ള    ഉബുണ്ടു 12 .04 (  പ്രിൈസസ് ??? ? ??പാ ോഗാ ലി )  ആണ്  പരിഷത്തിനായി  കസ്റ്റൈമസ്
 15. 15. പേ ര ി ഷ ത്ത് ് ഉ ബു ണ്ടു - വെ യ ത യ സ്ത ഇ ന്റെ ര്‍ േഫ സു ക ള പരിഷത്ത് ഉബുണ്ടുവില്‍ വയ്തയ്സ്ത െഡസ്ക്ോടാപ്പ ് ഇന്റര്‍ോഫസുകള്‍ െതരഞ്െഞടുക്കാം. ോലാഗിന് ‍െചയയ്ുന്ന സമയത്ത് പാസ്സ്‍ോവഡ് വിന്‍ോഡാോയാെടാപ്പമു ള്ളഗ്ോനാം ോലാോഗായില ്‍(കാല്‍പ്പാടില്‍) അമര്‍ത്തുക ഗ്ോനാം പണിയിടം ഉബുണ്ടു യൂണിറ്റി പണിയിടം
 16. 16. പേ ര ി ഷ ത്ത് ് ഉ ബു ണ്ടു - U b u n t u U n i t y വിവിധ ആപല്ിക്ോകഷനുകള്‍ക്കായി ഇടതുമുകളിലുള്ള Dash Home – ല്‍ െതരയണം
 17. 17. പ ര ി ഷ ത്ത ് ഉ ബു ണ്ടു - വ ി ഹ ഗ വ ീ ക്ഷ ണ ം
 18. 18. പ ര ി ഷ ത്ത ് ഉ ബു ണ്ടു - വ ി ഹ ഗ വ ീ ക്ഷ ണ ം
 19. 19. ോസോ ഫ്റ്റ ്‌വ െവെ യര്‍ സെസ ന്റ ര്‍ ● നൂറു സകണക്കിന്‌വ സ സൗജനയ സ ോസോഫ്റ്റ്‌വ െവെയറുകള ● സുരക്ഷിതവും സ ലളിതവുമോയ സപോക്കറ്റ്‌വ സ മോോനജര്‍ ● ഒരു സബട്ടണ്‍ സക്ലക്കില!
 20. 20. നോല പ്പ തിോല െറെ സഭോഷകളില ● ... സഅറെബി സമുതല സോക്സോസ സ വെെര ● ലളിതവും സ സോധോരണവുമോയ സ ഇന്‍പുട്ട്‌വ സസന്നിോവെശ സ രീതി ● ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്‌വ സ (ഐ.എസ്‌വ.എം), സ ലിപയന്തരണം സ(മംഗ്ലീഷ്‌വ)
 21. 21. ഉബു ണ്ടു സഓണ്‍ ൈല നില ● വെിശവ സവെലയില സ പരതോന്‍ ● ഇ സെമയില സഅയക്കോന്‍ ● കൂട്ടുകോരുമോയി സചോറ്റ്‌വ സ െചയ്യോന്‍ ● വെീഡിോയോ സ ോകോണ്‍ഫറെന്‍സിംഗിന്‌വ
 22. 22. ഓഫീസ്‌വ സഉപകരണങ്ങ ള ● പ്രസോന്റഷനുകള സ ഉണ്ടോക്കോന്‍ സ ● ഗണിത സക്രിയകള സ െചയ്യോന്‍ ● കത്തും സമറ്റ്‌വ സോരഖകളും സ തയ്യോറെോക്കോന്‍ ● ഡോറ്റോോബസ്‌വ സ നിര്‍മ്മിക്കോന്‍ സ
 23. 23. ദൃ ശ യശ്ര ോവെ യസൗകര യങ്ങ ള സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ സ(Multimedia)   ● സംഗീതം ● ോപോഡ്കോസ്റ്റ്‌വ ● െവെബ്‌വ സോറെഡിോയോ ● വെീഡിോയോ ● ധോരോളം....
 24. 24. ഉബുണ്ടുവിെ ഇന്റെ ഇതര പതിപ്പുകൾ കുബുണ്ടു: (Kubuntu) സ്വതേവ പണിയിട സ്ം വിധാനമായി െ ഇക.ഡി.ഇ. ഉപേയാഗിക്കുന്ന പതിപ്പ് ക്സുബുണ്ടു: (Xubuntu) എക്സ്.എഫ്.സ്ി.ഇ. (Xfce) െ ഇഡസ്ക്ക്േടാപ്പ് എൻ‌ വിയെ ഇണ്മെന്റെ്. പഴയേതാ പ്രാപ്തി കുറഞ്ഞതേതാ ആയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നല്ലത് എജ്യുബുണ്ടു: (Edubuntu). വിദ്യാഭ്യാസ്ത്തിനുപകരിക്കുന്ന േസ്ാഫ്റ്റ് േവറുകളും കുട്ടികൾക്ക് േയാജ്ിക്കുന്ന ഇന്റെർഫേഫസുമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ഉബുണ്ടു പതിപ്പ് േഗാബുണ്ടു: (Gobuntu) നൂറുശതമാനവും സ്വതന്ത്ര േസ്ാഫ്റ്റ് േവറുകൾ മാത്രമുപേയാഗിക്കുന ഉബുണ്ടു സ്റ്റുഡിേയാ: മൾട്ടീമീഡിയ എഡിറ്റിങ്ങും നിർഫമ്മാണവും സ്ാധയമാക്കുന്നതിനായി പ്രേതയകം േസ്ാെ ഇഫ്റ്റവയറുകൾ ഉൾെ ഇപ്പടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന പതിപ്പ് ഉബുണ്ടു െ ഇനറ്റ്ബുക്ക് റീമിക്സ്: േശഷി കുറഞ്ഞതവയായ െ ഇനറ്റ്ബുക്കുകൾക്ക്
 25. 25. Ubuntu Community
 26. 26. "െഡസ്ക്ോടോപ്പ ്പി .സി. വിപണയില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പങ്കും ൈമക്ോരോോസോഫ്റ്റിനോ ണ്. ഇെതോരു ബഗ് ആണ്. ഇതു ശരിയോക്കോനോണ് ഉബുണ്ടു നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് “
 27. 27. Linuxtag           സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അത്തെ അതിന്റെ അന്റെ ശരിന്റയായ അര്‍ത്ഥത്തെിന്റലും വ്യത്താപ്തിന്റയിന്റലും മനസ്സിന്റലാക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ അയ വ്ാര്‍െ അത്തെടുക്കുന്നതിന്റനായിന്റ നമുക്ക് പരിന്റശ്രമിന്റക്കാം ...
 28. 28. Linuxtag           കടപ്പാട് https://ml.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Linux സിസി..പിപി.. അബ്ദുള്‍ ഹക്കിംഅബ്ദുള്‍ ഹക്കിം (മോസ്റ്റര്‍ ട്െരയിനര്‍ & ഡവലപ്പര്‍ ഐ.ടി. @ സ്കൂള്‍) എഎ..ആര്‍ആര്‍.. മുഹമ്മദ് അസല്ംമുഹമ്മദ് അസല്ം (ോകരള ശോസ്ത്രസോഹിതയ് പരിഷത്ത്)
 29. 29. Linuxtag           കണ്ണന്‍ഷണ്‍മുഖം &       അഡ്വ. ടിന്റ.െ അക. സുജിന്റത് മാസ്റ്റര്‍ െ അട്രെയിന്റനര്‍ IT@School ശാസ്ത്രസ്ാഹിന്റതയത്ത പരിന്റഷത്തെ് klm.kannan@itschool.gov.in Mob:9447560350 tksujith@gmail.com Mob:9846012841

×