Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Student Learning Outcomes Kollege Biznesi 2022.pptx

 1. Rezultatet e mësim nxënies të studentit November 2022 Workshop: Content Series #1 presented by: Dr. Afrim Alili November 25, 2022
 2. Me përfundimin e këtij sesioni, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Definojnë "rezultatet e mësim nxënies të studentëve".  Njohin deklaratat e rezultateve të mësim nxënies të studentëve.  Përkthejnë njohuritë, aftësitë, aftësitë dhe prirjet në rezultatet e të nxënit të studentëve.  Kuptojnë dallimin mes objektivave të mësim nxënies të studentit dhe rezultatit të mësim nxënies të studentit.  Formulojnë rezultatet e mësim nxënies të studentëve për fushën e tyre përkatëse arsimore.  Arsyetojnë rolin e rezultateve të të nxënit të Rezultatet e mësim nxënies
 3. Fjalori Merriam-Webster  Rezultat: “Diçka që pason si rezultat ose pasojë“  Qëllim: “Fundi drejt të cilit përpjekja është e drejtuar“  Objektiv: “diçka drejt së cilës përpjekja është e drejtuar” Në kontekst të mësim nxënies dhe programeve/kurseve: Qëllimi: rrjedh nga misioni dhe karakterizohet me atë që programi synon të përmbushë Objektiv: deklaratë më taktike e rafinuar e një qëllimi dhe përdoret shumë herë në mënyrë të ndërsjellë me “rezultatin“ Vlerësimi sipas çështjeve të Cilësisë: Objektivi përdoret shumë herë për "rezultatin"
 4. • Specifike - Rezultati është i fokusuar në një kategori specifike të të nxënit të studentëve dhe nëse është shumë e gjerë, do të jetë e vështirë të matet • Të matshme - Të dhënat mund të mblidhen për të matur të nxënit e studentëve. • Të arritshme - Rezultati është i arritshëm duke pasur parasysh përvojën arsimore. • Të fokusuara në rezultate - Rezultati i programit është në përputhje me rezultatet e të nxënit të studentëve në nivel kursi (lënde). • Të përshtatur – Rezultatet janë të përshtatur në mënyrë specifike për programin. Rezultatet e mësim nxënies të studentit duhet të jenë S.M.A.R.T.
 5. Kur shkruhen rezultatet e të nxënit, janë disa rregulla që duhet të ndiqen: 1. Rezultatet e të nxënit përdorin gjithmonë një folje aktive. 2. Rezultatet e të nxënit duhet të shkruhen qartë dhe duhet të jenë të lehta për t'u kuptuar. 3. Rezultatet e të nxënit duhet të tregojnë qartë se çfarë duhet të mësojnë studentët brenda disiplinës që po studiojnë. 4. Rezultatet e të nxënit duhet të tregojnë se cili duhet të jetë niveli i pritur i të nxënit dhe ato duhet të jenë të arsyeshme për nivelin e studentëve. 5. Rezultatet e të nxënit ndihmojnë me vlerësimin, dhe kështu duhet të tregojnë qartë se si duket suksesi për studentin. 6. Nuk duhet të ketë shumë pak ose për së tepër rezultate të mësim nxënies. Gjashtë deri në dhjetë duket se është numër i dobishëm. Rezultatet e mësim nxënies të studentit
 6. A ka ndonjë ndryshim midis objektivave të të nxënit dhe rezultateve të të nxënit? Rezultatet e të nxënit dhe objektivat e të nxënit janë koncepte dukshëm të ngjashme, megjithëse ka dallime thelbësore midis tyre, përkatësisht: Rezultatet e mësim nxënies dhe objektivat e mësim nxënies
 7. Objektivat e mësim nxënies:  Përshkruajnë qëllimet dhe synimet e profesorit që ligjëron lëndën.  Fokusohen në përmbajtjen dhe aftësitë e rëndësishme brenda programit.  Përshkruajnë se çfarë do të bëjë stafi dhe fakulteti.  Tregoni qëllimin dhe qëllimet e kursit. Rezultatet e mësim nxënies dhe objektivat e mësim nxënies
 8. Rezultatet e mësim nxënies të studentëve  Përshkruajnë ose radhisin përmbajtjen e zotëruar thelbësore, të matshme, duke reflektuar aftësitë, kompetencat dhe njohuritë që studentët mund të demonstrojnë me sukses pas përfundimit të një kursi.  Janë pikërisht ato që vlerësime që tregojnë se çfarë është në gjendje studenti të bëjë pas përfundimit të kursit.  Janë produkt përfundimtar që mund të paraqitet ose vëzhgohet dhe vlerësohet sipas kritereve.  Janë kritere të qarta dhe të matshme për drejtimin e procesit të mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimit në kurs. Rezultatet e mësim nxënies dhe objektivat e mësim nxënies
 9. TË KRIJUARIT Përdorimi i informacionit për të prodhuar diçka të re (origjinale). Dizenjon, ndërton, planifikon TË VLERËSUARIT Kontroll kritik i nformacionit/Formulim i gjykimeve Kritikon, gjykon, vlerëson TË ANALIZUARIT Copëtimi i informacionit dhe krijimi i lidhjeve mes pjesëve Copëton, krahason, organizon TË ZBATUARIT Përdorimi i informacionit të njohur në një situatë të re. Zbaton, kryen, përdor. TË KUPTUARIT I jep kuptim informacionit që merr. Interpreton, përmbledh, shpjegon TË KUJTUARIT Kujtimi, gjetja e informacionit të marrë. Përshkruan, liston, emërton, gjen, përkufizon. Nivelet e larta të menduari Nivelet e ulëta të menduarit
 10. 1. Fraza hyrëse 2. Folja aktive (veprimi) 3. Aftësitë dhe/ose njohuritë e shprehura në mënyrë eksplicite dhe që janë të vëzhgueshme • Shembuj: Nxënësit do të kuptojnë modelet e të nxënit të nxënësve të shkollave të mesme. • Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë metodën shkencore. • Të diplomuarit e programit do të jenë në gjendje të analizojnë efektet e synuara dhe të paqëllimta të politikave në arsimin e lartë. • Të shkruajmë një së bashku. Elementet e Rezultateve të mësim nxënies
 11. Radhitja konceptuale Misioni Kolegji Programi Lënda
 12.  Rezultatet e të nxënit të programit (RNP) përshkruajnë atë që një student duhet të jetë në gjendje të bëjë ose të dijë në përfundim të një programi të tërë. Rezultatet e të nxënit të kursit (RNK) përshkruajnë nivelin e njohurive ose aftësive që priten në një kurs të vetëm.  Kur zhvillohen RNP-të, është e rëndësishme të merret parasysh se si kursi përshtatet brenda programit dhe çfarë njohurish dhe aftësish një student po sjell me vete dhe me cilat aftësi dhe njohuri duhet të largohet nga kursi për të kontribuar në mësimin e tyre të ardhshëm. Rezultatet e mësim nxënies të programit
 13.  Rezultati 1: Demonstron njohuri për parimet e avancuara në fushën e menaxhmentit financiar  Rezultati 2: Në mënyrë efikase aplikon aftësitë e të folurit dhe shkrimit në komunikimin afarist  Rezultati 3: Aftësi për të hulumtuar, analizuar dhe interpretuar studimet në financa me qëllim që në mënyrë efikase të diskutojë çështjet aktuale, sfidat dhe praktikat profesionale në fushën e financave  Rezultati 4: Percepton efikasitetin në vendin e punës bazuar në përgatitjen e marrë nga programi akademik .................. Rezultatet e mësim nxënies të programit
 14.  Rezultati 1: Demonstron njohuri për parimet e avancuara në fushën e menaxhmentit financiar si janë të demonstruara nga Bordi i diskutimit dhe raporti përfundimtar  Rezultati 2: Demonstron njohuri të avancuar dhe kompetencë në zbatimin e etikës në vendin e realizimit të praktikës, siç është paraqitur në vlerësimin e mbikëqyrësit të projektit .................. Rezultatet e mësim nxënies të kursit
Publicité