Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentation premium cards for banking and fitness club

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Presentation premium cards for banking and fitness club

Télécharger pour lire hors ligne

PBSG - a close-knit team of professionals with years of experience and the best financial education.

Otherness holding PBSG:

An effective individual program of customer service;
The provision of services using the best of tradition and the past financial business innovation;
Easy maintenance and minimum formalities;
Privacy and security;
Saving Client comfort.

PBSG - a close-knit team of professionals with years of experience and the best financial education.

Otherness holding PBSG:

An effective individual program of customer service;
The provision of services using the best of tradition and the past financial business innovation;
Easy maintenance and minimum formalities;
Privacy and security;
Saving Client comfort.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Publicité

Plus récents (20)

Presentation premium cards for banking and fitness club

 1. 1. PBS G Pr v t Ba i S r i e Gr u ia e nk ng e v c o p Н в йу о е ь а и в з о н се ! о ы р в н В ш х о м ж о тй
 2. 2. PBS G Pr v t Ba i S r i e Gr u ia e nk ng e v c o p С др аи : о еж н е О р ще и П е сд тл С в т Д р ко о б а н е р де ае я о еа и етр в 3 1 2 Н п а л н е ин с P S - о с я а р в е и б зеа B G Р си Б ор ф я р де ае я о еа и етр в и га и П е сд тл С в т Д р ко о 4 1 3 Н п а л н е ин с P S - и а с а р в е и б зеа B G Ф н н ы Ун йе н с о ь е за т о а б л ш ! 5 1 4 Н п а л н е ин с P S - ц н а а р в е и б зеа B G О е к Мы— о н к м н а д а о а д! 6 1 5 Н п а л н е ин с P S - уи иБ ха тр к йу е а р в е и б зеа B G А д т угле си ч т Ср ку а о д на н ш п е са ие ьта тутр х л и г и а и р дтв тлсв 7 1 6 Н п а л н е ин с P S - е в ж м сь а р в е и б зеа B G Н д и и о т С тун ч св с л е тм орд и ето к и но 8 1 7 Б зе-в а и иК н ьр -е в с ин са и ц я о се ж ср и Н ш п рн р а и а те ы 9 8 1 а р в е и б зеа B G Ср н Н п а л н е ин с P S - та ы Ср тгя ав тя таеи р зии 1 0 1 9 Ср тгч си п е м щета таеи ек е р и у св Н п а л н я ин с P S а р в е и б зеа B G 1 1 2 0 К нат о ткы
 3. 3. О р ще и П е сд тл С в т б а н е р д е ае я о еа Д р ко о и е тр в У а а м е а ыигс о а вж е ы д м оп д! К ж ы и н с е а т о р н т ип ем о иь в йкп тлчо ы а д й з а ж л е с х а иь р у н ж т со а иа , тб п р д т еосо мд тм Мып е л ге п л ы п кт и а с в х е е аь г в и ея . р д аа м о н й ае ф н н о ы и н ф н н о ы улг л са р м у , а р в е н х а о д р а и е и а с в х су к ас П е и м н п а л н ы н п д е ж н е В ш г сауа ин . а ео ттс ж зи Н ш х л и г р дтв ят о о в ри а ь ои тги о а н ю а о д н п е са ле с б й е ткл н нер р в н у ср ку увк тр йо ъ д н н п е п и тя ал ч ы с е тутр, оо о б е и е ы р д р яи р зи н х ф р д яе ь о т. ои и н х хд т эиу о с й к г и етл н си Мн ге з и во я в л т р си соо м ж у а о н г б зеа е д н р д оо ин с. Всо йр б т с л е тмм п и е ямср г и д в д а ь ы в е а ое К и но ы р м н е тоо н и и ул н й п до . а а и тм улг эотн он ср и а м йм хн з , о хд Н ш с се а су — т о к ата в е ы еа им в к тр мВ ш и тр с ир ю п р о тп н у р л ! ц н мВ ш оо о а и не еы га т е в се е н ю о ь Мы е и а е в е яВ ёчон о хд м д я о д р к ир зии б зеаа а ж р м . с, т е бо и о л п д е ж и ав тя ин с, тк е саун г о р з ж зиВ н й ее н с ттс оо б аа ин ы а д т у а! П о м т и еэуп ее тц ю иу е и еьвэо см ! р с о р т т р зн а и б д тс тм а и Су а н е ин д жд йн д л н й ес т у н ч св , в же и м а е о а а ь е ше о р д и ет о П е сд тл С в т Д р ко о р д е ае ь о еа и е т р в О С Д гд е . . оа а в
 4. 4. Б ор ф яД гд е аО еаС ре в ч и га и оа а в л г е ге и а П е сд тл С в т Д р ко о P S р де ае ь о еа и етр в B G И у а Ф н н ыик е и в« со со гсд р те н му и е с тт эо о и и саи тк зч л и а с р д т Мо к вк м о уа св н о н в р иее к н м к ,ттси и ии ф р аи и н о м тк » С2 0 - 0 7зн м лр к в д щи д л н сив« б р а к Р си » О ОС Е Б Н ) « Т 0 2 2 0 а и а уо о я е о ж о т С е б н оси (А Б Р А К и О П б н » О О« Т Б н » а к ( А О П а к) C2 0 - 0 1зн м лд л н сь р де ае я р в е и вЗ О« О 0 7 2 1 а и а о ж о т П е сд тл П а л н я А К ММЕ Ч С И Б Н Р ЕК Й А К К О А Б Н » З О« БК О А Б Н ) В Т -А К (А К В Т -А К 0 1 о а в яс Гн р л н м и етр м Pi t B n i ev e ru » v n c С2 1 гд я лля е е а ь ы Д р ко о « r ae a k gS ri Go p С2 1 гд я лес Ч е о С в т Д р ко о Б н а А « о м р ек йб н 0 2 о а в ятя л н м о еа и етр в а к О О К м е ч си а к В р н в л си » О О« БВ р н в л си » е хе о ж к й (А К е хе о ж к й ) Сн я р 2 1 гд я лес П е сд тл мС в т Д р ко о « r ae a k gS ri Go p о б я 0 3 о а в ятя р де ае е о еа и етр в Pi t B n i ev e ru » v n c
 5. 5. У н й еон с о ь ! за т а б л ше Мн гп о и ь ы х л и гп е л гющи оо р ф л н й о д н, р д аа й п л ы с ет ф н н о ы ин ф н н о ы о н й п кр и а с в х е и а с в х улг су П о тт о су и а и им н м м р соа б лж в н я и и у ф р а ь о тй о м л н се К н и е ц а ь о т иб з п с о т о ф д н и л н сь ео ан сь И д в д а ь а п ор м а б лж в н я н и и ул н я р га м о су и а и К и на лет И п лзвн е у ш х и а с в х р д ц й с о ьо а и лч и ф н н о ы та и и ип се н х ин си н в ц й о л д и б зе-н о а и С х а е и к м о т К и на о р н н е о ф ра л е т
 6. 6. Мы — о н к м н а д а о ад! P S – т с л ч н ы к л етвп о ес о а о B G эо п о е н й о л ки р ф си н л в с н гл ти о ы о илч и ф н н о ы о р з в н е . м оо ен м п тм у ш м и а с в м б ао а и м PBS G С в т и е тр в о е Д р ко о Д гд е ОС - р де ае ь о еа и етр в оа а в .. П е сд тл С в т Д р ко о Ч е ы С в т Д р ко о : л н о еа и е т р в Б лк . и а АВ . К и ек Г . л м но . С Б лк . иа К . В Д м д вАВ е ио . .
 7. 7. С р ку ах л и г т у тр о д на PBS G PS BG F ac i ne n PS BG A s sme t se s n PS BG R a E tt e l sae PS BG A dt ui PS BG L e te i si f l Ma a e n n g me t Н шип е с а и е ь т а а р д т в т л св Р си ос я Шв й а и ецр я Кп ир Гр а и ем н я Ф ац я рн и П р уа и о тгл я И пн я са и Л ти ав я А ги нл я Ма р к й вии С н -и с ет т К иН в с еи А т гаиБ р у а н иу а бд О Э А С на у и гп р Гно г о кн
 8. 8. С т у н ч св с л е т м о р д и ет о к и н о Н п е ы н йид в р тл н йд а о с л е тм ерр вы о е ие ь ы и л г к и но К н и е ц а ь о т, е р д зтсь б з п с о т о ф д н и л н сьн п е вяо т и ео ан сь П о р ч а а х тку а е р за н я р иетр ц н В с к е твиов тте н син кж о эа е ы о и са к тесв н о т а а д м тп рб т а оы И д в д а ь ор за оа н е е е и н и и ул н ар б тн ы р ш н я и е с ф ц р в н ы о хд Д в р и и и о а н йп до Д ло р ч ы он ш н я о гс о н е то е и Мн гсу е ч тя и тм об р п рн р ви оо тп н аа с се а то а а те о к нр гно о тае тв Гр ни кч св ин д ж о т а а тя а ета а е н си
 9. 9. Н шип р н р а а те ы Бни ак Н д и м сь е в жи о т N tnti Pi t B n oe s n r ae a k e v N tvlle ee p ns aae Et D vl me t i o ' Б ГК е и Ф -р д т AioD vlp r rt ee es s o Юн К е и Б н и рд т ак Alne o s cinGo p l c C nr t i a u o ru А сл т а к бо ю Б н Ф К– атр Т Ф ко Тат а иа Б н р с К п тл а к Р ск йТро ы Б н уси о гв й а к FKFc r T -at o Б н В р н в л си а к е хе о ж к й Фи а с н ны И Ф РМ К ОУ С л дл зн о и -ии г ВБИ И Г ЭЛ З Н D nGo p a ru Da n snen t n l op rt n- . .. i mo d Itrai aC roai DI a . o o . s C Q F ac B i ne n O Po et s 1 rp re i Б з е р гт и н с еаы РК Б S i e k уси ятн ы ц нр aw e Р ск й хе н й е т l Ycth r r ahC at e Б зе А и ц я ин с в а и Sy eey kR vr Фи н с тд я т е су и Mirnc lo i t П ао рв Sme u& K n aiLC y o o nr L s Tno C nut gGo p e z r o sln ru i И тр е не н т le tre. i i en tu vn r Р -уи КА д т
 10. 10. С р тг яр з и и т аеи ав т я Ми и иа и р со ,в зн ы с ат м н м зц я и к всяа н х ч сы и эо о и ек м к ии а и к н м ч си и р зсм Ур п е и ф н н о о утй и о т к е л н е и а с в й со ч в си Мас м л н я и к сь у р в е и кп тл м ки а ь а гб о т в п а л н и а иа о Уи е и к н у е ты п зц йвсг е т с л н е о кр нн х о и и ем не о су и а и с со тл н х л е тв б лж в н я о тяе ь ы к и но
 11. 11. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G В ёчоВ мн о хд м д я к е л н я ин с и с, т а е бо и о л ур п е и б зеа с х а е и к м о т,е е ь ым ж т п лч т у а. о р н н я о ф ратп р В о ее о у иь н с У р в е и с е св м н ф н о о р н е п а л н е р дта и а о д в м ы к В с с ет улг с е е о с й к йизр б ж о еь п кр су в ф р р си со а уе н й н д и и от е в ж м си О су и а и вв д щи к е ин х ра иа и х б лж в н е е у х р д ты о гн зц я мр иа А ье н тв ы и в си и (р д еыи кста лтр аи н е н етц и п е м т сусв , б и л а т ив н ) р л и ны и а К н а тн о сли г Л зн иф ко и г ии г атр н Ср х в н е тао а и Н зв с м я ц н ч а д яе ь о т иэс е тз еа и и а о е о н я етл н сь кп риа Ми р - м к о и а с р в н е к о и ар ф н н и о а и А д т б ха тр к е о р в ж е и уи и угле со с п о о д н е П д е ж н е ы о оосауа ин о д р а и в с к г ттс ж зи Д н ыйс и о в ед м же б ьд п л е в ан п с к сга о т ыт о о н н с о в тт и с о р б о тм К и н а о т есв и п т е н ся и л е т!
 12. 12. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G Р СИ ОСЯ Ф н ны и ас О ек ц на А д т б ха тр к йу е уи и угле си ч т Н д и и от е в ж м сь Б зе-в а и ик н ьр -е в с ин са и ц я о се ж ср и
 13. 13. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G Ф ННЫ И АС У р в е и к н е в т в о ч сь к п тл : п а л н е о ср аи н й атю а и а а Р сен -ас в е б лж в н еи кса и ,р н а ач токсо о о су и а и , н асц и а е д сй о ы я е к еф в х че К н е со н е п р ц и о ври н ы о е а и П е и л н е а к вк е а т р м а ь ы б н о си кры П и м о н еф н н о ыха т в в р у н же и и а с в ки о : Д в р тл н е п а л н е а ы к ц н ы б м г о е ие ь о у р в е и н р н е е н х у а и F rx oe Б о е со о су и а и (и ж ММВ иР С р кр к е б лж в н е б р и Б Т) П Ф И ы Ср ку и о а н е р д кы тутр р в н ы п о ут А ье н тв ы и в си и (р д еыи кста лтр аи н е н етц и п е м т сусв , б и л а т ив н ) р л и ны и а И д в д а ь о к е ио а и н и и у л н е р д тв н е Л зн иф ко и г ии г атр н О еда т вр р ф ы П те ие ьк е р д тв н е ор б тлсо к е ио а и П о кн е и а с р в н е р ето ф н н и о а и В ев д ср х в н я с и ы тао а и
 14. 14. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G О ЕК ЦНА В д ул г и ы с у: Б зеа ин с Н д и и от е в ж м си Та с о т р н п ра Н м тр а ь ы атв в е ае и л н х ки о И в си и н етц й Д ло о гв У еб ш ра О о уо а и б рд в н я Н зв с м яэс е т з еа и и а кп р и а
 15. 15. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G Н Д И МО Т Е В ЖИ С Ь Н д и м сьвР си : е в жи о т оси К н а тн п в п о а п и б ее и о сли г о о р см р о р тн я П д о в р а тв о б р а и но П л о юр д ч со с п о о д н е д ли о н е и и ек е о р в ж е и се к У р в е и н д и и о тю ( а а а е д, п а л н е е в ж м сь с ч в р н у д п р п о а а тд е е р д ж и .. ) Н д и м сьзр б жо : е в жи о т а у е м О гн зц я р н ф р , р н р в н е о е о в ра иа и та с е аб о и о а и н м р в ое я тлх О м та б етвн д и и о т вуо н е а в е я с ор о ъ ко е в ж м си д б о В м р м П е о тв е и гд ип р в д и а р д са л н е и а е е о ч к П м щь о о м е и в д н ж тлсв о о в ф р л н и и а а ие ьто С д й ти вр гср ц июр д ч соол ц д я о е св е еи та и и и ек г и а л к и но к м а и л е тв о п н и П м щь о су и а и п и б ее н йн д и и о т о о в б лж в н и р о р тн о е в ж м си д я л е твк м а и л к и но о п н и П л ы с ет юр д ч си улг Шв й а и ин о н й п кр и и ек х су в е ц р и а Кпе ир
 16. 16. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G Б З Е - В А И ИК Н Ь Р С Р И И Н СА И Ц Я О С Е Ж-Е В С С о н я е гн кя иа с о о 4ч с в р ч а ш не са в з — р к т ао П м щь п доо к в з в г д се о о м е и о о в о гтве ио оо о ь и ф р л н и с р вио о тте а а к вк мсее п а к б сак н б н о со ч т С о н йв л т рчы ы е К ул стч а о гн зц я I-е с в р го уо н я ра иа и VPр й о У к р н а п о е у а еи та и р й а со е н я р ц д р р гср ц и е с К ул стч ы иб ср йд су к н о м ц ио р го уо н й ы ты о тп и ф р а и п доо к р й а о гтве е с К н ьр -суивл о тч е и а о се ж улг юб й о к м р
 17. 17. Н п а л н яб з еаP S а р в е и ин с B G СРН ТА Ы Н д и и от е в ж м сь В д н еб ха тр к г е е и угле соо у еа чт К н а т н, ра и а и о сли го гн зц я п о ес о с у и а и и р ц са б л ж в н я к е ио а и вб н а р д тв н я а к х Шв й а и иК п а ецр и и р К н ь р -е в с о се ж ср и Р си ос я Шв й а и ецр я Кп ир Гр а и ем н я Ф ац я рн и П р уа и о тгл я И пн я са и Л ти ав я А ги нл я Ма р к й вии С н -и с ет т К иН в с еи А т гаиБ р у а н иу а бд О Э А С на у и гп р Гно г о кн
 18. 18. С р тг ч с и п е м щет а т аеи ек е р и у св Гб а с се а к д к и кя и тм си о Р со ь с б г о к ш о о оо он ш н я В м то е и к а П и и еи ,оо ы р в л ги к тр е п зо я эо о иь ов лт к н м т П е о тв е и п р о а ь оо р д са л н е е с н л н г м н д е агтв г о ааь е е ж р ,оо оо кзт п м щь л о в е я о о в юб е р м PBS G Pi t B n igS ri Go p r ae a k v n ev e ru c д су н кж о у о тп о а д м !
 19. 19. Н шик на т а о ткы

×