ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx

ANG UNANG
KABIHASNAN
SA TIMOG
ASYA
ANG
KABIHASNANG
INDUS
AT MGA
IMPERYO SA
INDIA
LOKASYON
HEOGRAPIYA
• ang malawak na lambak-ilog sa bahagi ng India, Pakistan at
Bangladesh sa kasalukuyan ang pinagmulan ng sinaunang
kabihasnan sa Timog Asya.
• Tinawag itong kabihasnang Indus na hango sa pangalan ng
lambak-ilog na bumuhay sa komunidad doon. (INDUS
RIVER)
• isa pang ilog sa kabihasnang ito na tanyag ay ang GANGES
• Tropikal ang klima sa lambak-ilog na may tatlong buwan ng
pag- ulan na nagdudulot ng pagbaha na nagpapabuti sa
pagiging sagana sa lupa.
Pagsapit ng 2600 BCE
• Nakapagpatayo na ang mga naninirahan doon ng mga
lungsod sa pampang ng Indus.
• ang pinakamalaking lungsod ng Harappa at Mohenjo-
daro.
• Sunod na naitatag ang mga lungsod ng Kalibangan, Kot
Diji,Chanhu- daro,Amri, Rangpur, at Lothal.
• Magkakatulad ang katangian ng mga lungsod na ito sa
pamahalaan,relihiyon,lipunan, at kultura.
HEOGRAPIYA
Imbensiyon at Inobasyon
• Ang mga lungsod ay nakaplano sa anyong north-south
grid pattern na may malalapad na kalsada na humahati sa
mga parihabang bloke ng lupain.
• Ang mga lupaing ito ay kinatatayuan ng mga tahanan at
ibang gusali.
• Lahat ng mga tahanan ay may palikuran at
drenahe(drainage).
• Kinikilala ang mga taga- Indus bilang mga unang
nakapaglikha ng mga tela mula sa bulak.
• Ito ang pangunahing produktong ikinalakal nila sa
pamamagitan ng rutang pantubig mula sa ilog Indus
patungong Mesopotamia,Persiya, at India.
• Kabilang sa kanilang ikinalakal ang mga produktong
gawa sa ginto, mga hiyas, garing,carnelian beads at
hardwood.
• Sa lungsod ng Kalibangan natuklasan ang mga bakas ng
dambana(fire altars) o lugar kung saan nagsasagawa ng
ritwal na pag-aalay ang mga tao sa pamamagitan ng apoy.
• Sa lothal matatagpuan ang isang daungang gawa sa laryo
na 129 ang metro ng haba, 8 metro ng lapad , 5 metro ng
lalim.
Paghina at Pagbagsak
• Ang paghina ng kabihasnang Indus ay dulot ng
maraming salik.
• Hindi nagamit ng maayos ang mga likas na yaman ng
kanilang kapaligiran kaya nagdudulot ito ng kahirapan at
kamatayan.
• pagbabago ng klima
• Naniniwala naman ang iba na dulot ng paglindol at
pagbaha,nabago ang landas ng ilog palayo sa mga
lungsod kaya Hindi na ito kaaya-ayang tirahan.
Mga Aryan
• Unti- unting pumasok sa India ang mga migrante
mula sa Iran at hilagang bahagi ng
sabkontinenteng Indian.
• Tinawag silang Aryan na pawang mga pastol.
• Ang kanilang kasaysayan ay mahahalaw sa mga
veda na nangangahulugang "mga aklat ng
kaalaman" na pumapatungkol sa kanilang
relihiyon,pilosopiya at mahika.
• Ito ay binubuo ng mga tribu na ang mga kasapi ay
pawang mga mandirigma,pari at karaniwang tao.
• Pinamunuan ang bawat tribu ng isang awtokratikong
lalaki na tinatawag nilang rajah.
• Bihasa sila sa paggamit ng kabayo at chariot, pana at
palaso, gayundin din ang palakol pandigma.
• Patriyarkal ang estraktura ng mga pamilyang Aryan dahil
ang ama ang nagpapasiya sa lahat.
• POLITEISTA
• Matutukoy rin doon ang 33 diyos tulad nina
• Indra( diyos ng pag- ulan at
pinakamakapangyarihan ng lahat)
• Agni(diyos ng apoy)
• Surya ( diyos ng araw)
• Vayu ( diyos ng hangin).
• Unti- until nilang tinanggap ang impluwensya ng
mga Dravidian sa relihiyon , pagsasaka, sistemang
panlipunan at pamamahala.
• Sa huli nakabuo sila ng mga lungsod sa kahabaan
ng hilagang india ang hanggang sa bengal sa
silangan hanggang sa may hangganan ng
kasalukuyang Afghanistan.
• Nagpatuloy ang pagsasama ng Aryan at Dravidian
na tinatawag na Indo- Aryan sintesis.
Mga Relihiyon sa India
HINDUISMO
• pinakamatandang relihiyon
Tatlong pangunahing Diyos
• Brahma(tagapaglikha)
• Vishnu(tagapangalaga)
• Shiva( tagasira)
BUDISMO
- SIDDHARTA GAUTAMA
- kinikilala nilang si Buddha o ang naliwanagan (the enlightened
one )
- Apat na katutuhanan
- Walong tungihin upang maranasan ang nirvana
Four Noble Truths
• 1. Ang buhay ay puno ng paghirap at pagdurusa.
• 2. Ang dahilan ng pagdurusa ay ang paghahangad at
pagnanasa sa materyal na bagay.
• 3. Ang pagwaksi sa paghahangad ay ang paraan upang
wakasan ang pagdurusa.
• 4. Makakamit ang nirvana sa pamamagitan ng Eightfold
Path o Atthangika-magga.
Eightfold Path
• Wastong pananaw
• Wastong hangarin
• Wastong pananalita
• Wastong kaasalan
• Wastong pamumuhay
• Wastong pagsusumikap
• Wastong pagiisip
• Wastong pagmumuni- muni
MGA ARAL NG BUDISMO
1. KARMA- ang kahinatnan ng tawo ay batay sa kanyang
gawi
2. NIRVANA - ganap na kapayapaan
3. REINKARNASYON - may buhay pagkatapos ng
kamatayan na nakadepende sa gawi
4. AHIMSA - pagpipigil sa paggamit ng dahas
• VIDAS ang tawag sa panitikan ng mga Aryan na
nahahati sa apat: rig veda, sama-veda, yajur veda at
atharva vida
VEDAS
• Ang rig veda, ang pinakamatandang at
pinakamahalagang panitikan ng mga aryan
• Ang sama-veda, na naglalaman ng koleksiyon ng mga
melodiya na ginagamit para sa panrilihiyong ritwal
• Ang yajur veda, aklat sa pagsasagawa ng ritwal at mahika
• Ang atharva-veda na naglalaman ng mga tradisyon na
sinunod ng mga sinaunang Aryan
SISTEMA NG PAG AANTAS
NG LIPUNAN
• Ang mga mamamayan ng malawak na lipunan ng mga
Aryan ay inantas batay sa kanilang gawain o kabuhayan.
• Ang sistema ng pag antas na ito ay tinatawag na VARNA
na nangangahulugang " kulay ng balat".
ANG ANTAS NG TAO SA
LIPUNAN
• Binubuo ng :
• Mga kaparian o Brahman.
• Kshatriya - binubuo ng raja, mga mandirigma at mga
maharlika.
• Vaishya-mga mangangalakal at artesano.
• Sudra- hindi mula sa lahi ng Aryano kinabibilangan ng
mga manggagawa at utosan
• Pariah- ang mga hindi kabilang (untouchable)
MGA IMPERYO SA INDIA
- Kasaysayan ng pagkabuo ng imperyo sa India
- Mga imperyo sa India
- Imperyong Maurya
- Imperyong Gupta
- Imperyong Mughal
IMPERYONG MAURYA
- pinamumunuan ni Chandra Gupta Maurya
- napag-isa niya ang India
- SI KAUTILYA, ang tagapayo ni Chandragupta na
sumulat ng aklat na Arthasastra, isang aklat tungkol
sa pamamahalang politikal
- humalili sa kanya ang kanyanag anak na si
BINDUSARA
- pinamumunuan niya ng mahusay ang imperyo
hanggang siya ay pumanaw at humalili sa kanya anak na
si ASHOKA
ASHOKA
- pinakadakilang pinuno ng imperyong Maurya
- mas pinalawak niya ang nasasakopan ng imperyo sa
India
- tagapagtangkilik ng relihiyong Budismo
- kapayapaan ang hangarin (AHIMSA)
PAGBAGSAK
- Pumanaw si Ashoka
- namayani ang kaguluhan sa India dahil sa pag-aalsa ng
ibang kaharian laban sa emperador na pumalit kay
Ashoka
- Sinod-sunod silang inataki ng mga Griyego at
Persiyano
IMPERYONG GUPTA
- Nawala ang kagulahan sa India sa pagsibol ng
dinastiyang Gupta.
- Chandragupta I
- Pinagpatuloy ng kanyang anak na si Sumadragupta at
apong si Chandragupta
CHANDRAGUPTA II
- itinuturing na huling pinakadakilang pinuno
- sumikat si KALIDASA, na pinakadakilang manunulat
- sinulat niya ang SHAKUNTALA
- kwento ng isang babaeng nakapag-asawa ng hari
- mataas ang antas ng edukasyon ng imperyo sa
pamumuno niya
MGA KONTRIBUSYON
- Sistemang decimal sa matematika
- Hindu Arabic numeration system
- surgery, ceasarean sa larangan ng medisina
- skin grafting
PAGBAGSAK
- Lumusob ang mga Hun, isang nomadikong pangkat
mula sa Gitnang Asya
- Lumiit ang teritoryo hanggang maglaho
- Nakapasok ang Muslim sa India sa pangunguna ni
Mohammad Bin Qasim
- nilusob ng Turkong si Sabuktagin mula si Gitnang
Asya
- Sultan Mahmud
- Lumusob ang Muslim sa pamumuno ni Tamerlane
IMPERYONG MUGHAL
- Babur ang nagtatag
- si Babur ay inapo ni Tamerlane
- Humalili sa kanya ang kanyanag anak na si Humayun
- hinalilihan ngkanyang anak na noon ay nasa
labintatlong gulang na si Abu Akbar
ABU AKBAR
- tinuturing na pinakadakilang pinuno ng imperyong
mughal
- Humalili sa kanya ang kanyang anak na si Jahangir
- Pumanaw si Jahangir at humalili sa kanya ang
kanyanang anak na si Shah Jahan.
SHAH JAHAN
- Ang nagpagawa ng TAJ MAHAL sa India para sa
kanyang asawang si MUMTAZ MAHAL
- ipinapakulong si Shah Jahan ng kanyang anak na si
AURANGZEB para maagaw niya ang kapangyarihan
sa imperyo
AURANGZEB
- malupit na pinuno
- ipinagbabawal niya ang patakaran sa paggalang sa ibang
relihiyon maliban sa ISLAM lamang
- Pinabuwag niya ang templo ng Hinduismo
- pinakahuling emperador ng Imperyong Mughal
PAGBAGSAK
- Nag-aalsa ang mga tao sa tulong ng mga dayuhang
Europeo
- Lumaganap ang kahirapan sa India
KALAGAYAN NG
KABABAIHAN SA INDIA
- Mababa ang pagtingin sa kababaehan sa India noon
- DHARMASASTRA, isang tekstong naglalaman ng
limitadong kalagayan ng kababaihan sa India
MGA TRADISYON SA INDIA NA NAGPAPAKITA
NG PAGTRATO SA KABABAIHAN SA
SINAUNANG PANAHON SA INDIA
1. SATI O SUTTEE
- kapag namatay ang asawang lalaki sumama ang
asawang babae sa kamatayan sa pamamagitan ng pag
talon sa funeral pyre
1. JUHAR
- samasamang magsakripisyo ang mga kaanak na babae
ng isang lalaking natalo sa digmaan
1. PURDAH
- tradisyunal na pagtakip ng mukha ng mga babaeng
Muslim
1 sur 38

Recommandé

Ang mga kabihasnan sa timog asya par
Ang mga kabihasnan sa timog asya Ang mga kabihasnan sa timog asya
Ang mga kabihasnan sa timog asya Erica Mae Gonzales
41.7K vues21 diapositives
Araling Panglipunan: Kabihasnang shang par
Araling Panglipunan: Kabihasnang shangAraling Panglipunan: Kabihasnang shang
Araling Panglipunan: Kabihasnang shangJenny Vinluan
296.6K vues61 diapositives
Kabihasnang Assyria par
Kabihasnang AssyriaKabihasnang Assyria
Kabihasnang AssyriaPatrick Caparoso
47.5K vues19 diapositives
Mahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asya par
Mahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asyaMahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asya
Mahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asyaNiña Jaycel Pinera
1.8K vues45 diapositives
Konsepto ng sinaunang kabihasnan par
Konsepto ng sinaunang kabihasnanKonsepto ng sinaunang kabihasnan
Konsepto ng sinaunang kabihasnanNestor Saribong Jr
33.8K vues17 diapositives
Kabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang Asya par
Kabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang AsyaKabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang Asya
Kabihasnang Mesopotamia at Iba pang Sibilisasyon sa Kanlurang Asyaria de los santos
13K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013 par
Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013
Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013Rodel Sinamban
66K vues24 diapositives
Ang Kultura ng Buhay Asyano.pptx par
Ang Kultura ng Buhay Asyano.pptxAng Kultura ng Buhay Asyano.pptx
Ang Kultura ng Buhay Asyano.pptxKristelleMaeAbarco3
2.9K vues16 diapositives
Mga sinaunang kabihasnan par
Mga sinaunang kabihasnanMga sinaunang kabihasnan
Mga sinaunang kabihasnanMirasol Fiel
13.7K vues25 diapositives
Relihiyon at pilosopiya sa asya par
Relihiyon at pilosopiya sa asyaRelihiyon at pilosopiya sa asya
Relihiyon at pilosopiya sa asyaPadme Amidala
4.2K vues17 diapositives
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih... par
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...SMAP_ Hope
47.3K vues86 diapositives
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya par
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaModyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaEvalyn Llanera
50.4K vues30 diapositives

Tendances(20)

Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013 par Rodel Sinamban
Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013
Mga sinaunang kabihasnan sa asya Kabihasnang Sumer 2013
Rodel Sinamban66K vues
Mga sinaunang kabihasnan par Mirasol Fiel
Mga sinaunang kabihasnanMga sinaunang kabihasnan
Mga sinaunang kabihasnan
Mirasol Fiel13.7K vues
Relihiyon at pilosopiya sa asya par Padme Amidala
Relihiyon at pilosopiya sa asyaRelihiyon at pilosopiya sa asya
Relihiyon at pilosopiya sa asya
Padme Amidala4.2K vues
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih... par SMAP_ Hope
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...
Aralin 7 Mga bagay at kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabih...
SMAP_ Hope47.3K vues
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya par Evalyn Llanera
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asyaModyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Modyul 5 ebolusyong kultural sa asya
Evalyn Llanera50.4K vues
Kabihasnang indus par Shaira D
Kabihasnang indusKabihasnang indus
Kabihasnang indus
Shaira D156.2K vues
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex par Dexter Reyes
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dexAralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Aralin3 mgasinaunangkabihasnan-140728112425-phpapp02dex
Dexter Reyes123.5K vues
Q2a1 mgasinaunangkabihasnansaasya-140807204752-phpapp01 par Dexter Reyes
Q2a1 mgasinaunangkabihasnansaasya-140807204752-phpapp01Q2a1 mgasinaunangkabihasnansaasya-140807204752-phpapp01
Q2a1 mgasinaunangkabihasnansaasya-140807204752-phpapp01
Dexter Reyes8.8K vues
Mga sinaunang kabihasnan melcs based week 6-7) par JePaiAldous
Mga sinaunang kabihasnan  melcs based week 6-7)Mga sinaunang kabihasnan  melcs based week 6-7)
Mga sinaunang kabihasnan melcs based week 6-7)
JePaiAldous974 vues
mahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asya par Apple Yvette Reyes II
mahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asyamahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asya
mahahalagang pangyayari sa sinaunang panahon sa kanlurang asya
Kabihasnang mesopotamia par Jeric Presas
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
Jeric Presas64.9K vues
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indus par Jin31
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indusHeograpiya at mapa ng kabihasnang indus
Heograpiya at mapa ng kabihasnang indus
Jin3175.6K vues

Similaire à ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx

Modyul 10 sinaunang timog asya par
Modyul 10 sinaunang timog asyaModyul 10 sinaunang timog asya
Modyul 10 sinaunang timog asyaEvalyn Llanera
37.5K vues40 diapositives
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.) par
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)
Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
58.3K vues86 diapositives
Mga sinaunang kabihasnan sa asya par
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyajhariensky
146.9K vues47 diapositives
Ang Sibilisasyong India.ppt par
Ang Sibilisasyong India.pptAng Sibilisasyong India.ppt
Ang Sibilisasyong India.pptJhimarPeredoJurado
62 vues38 diapositives
India par
IndiaIndia
Indialornaraypan
250 vues26 diapositives
Ang sibilisasyon ng sinaunang india par
Ang sibilisasyon ng sinaunang indiaAng sibilisasyon ng sinaunang india
Ang sibilisasyon ng sinaunang indiaAnne Camille Sanchez
4.7K vues22 diapositives

Similaire à ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx(20)

Modyul 10 sinaunang timog asya par Evalyn Llanera
Modyul 10 sinaunang timog asyaModyul 10 sinaunang timog asya
Modyul 10 sinaunang timog asya
Evalyn Llanera37.5K vues
Mga sinaunang kabihasnan sa asya par jhariensky
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
jhariensky146.9K vues
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02 par zurcyrag23
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
Kabihasnangindus 111008023211-phpapp02
zurcyrag232.1K vues
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo par Carl Gascon
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyoKaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Kaisipang asyano sa paggawa ng imperyo
Carl Gascon23.2K vues
Panitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebe par Christian Soligan
Panitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebePanitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebe
Panitikan ng india_ni_jake_casiple at marbebe
Christian Soligan18.9K vues
Quarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptx par RosemariePavia1
Quarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptxQuarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptx
Quarter 1 Week 8 - Kabihasnang Indus at Mesoamerica.pptx
RosemariePavia1113 vues
Modyul 11 sinaunang timog silangang asya par Evalyn Llanera
Modyul 11 sinaunang timog silangang asyaModyul 11 sinaunang timog silangang asya
Modyul 11 sinaunang timog silangang asya
Evalyn Llanera26.7K vues
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan par kelvin kent giron
Grade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryanGrade 7  4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
Grade 7 4th quarter - ang asya sa sinaunang panahon- timog asya - indo aryan
kelvin kent giron70.8K vues
Mga sinaunang kabihasnan sa india par Jared Ram Juezan
Mga sinaunang kabihasnan sa indiaMga sinaunang kabihasnan sa india
Mga sinaunang kabihasnan sa india
Jared Ram Juezan222.2K vues

Plus de Agnes Amaba

KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx par
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxKABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxAgnes Amaba
168 vues16 diapositives
KABIHASNAN SA CHINA.pptx par
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptxAgnes Amaba
76 vues52 diapositives
Heograpiya ng Daigdig par
Heograpiya ng DaigdigHeograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng DaigdigAgnes Amaba
62 vues21 diapositives
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx par
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxKABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxAgnes Amaba
267 vues38 diapositives
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx par
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxgrade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxAgnes Amaba
19 vues26 diapositives
ANG PAMILIHAN.pptx par
ANG PAMILIHAN.pptxANG PAMILIHAN.pptx
ANG PAMILIHAN.pptxAgnes Amaba
12 vues14 diapositives

Plus de Agnes Amaba(15)

KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx par Agnes Amaba
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptxKABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
KABIHASNAN SA EHIPTO.pptx
Agnes Amaba168 vues
KABIHASNAN SA CHINA.pptx par Agnes Amaba
KABIHASNAN SA CHINA.pptxKABIHASNAN SA CHINA.pptx
KABIHASNAN SA CHINA.pptx
Agnes Amaba76 vues
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx par Agnes Amaba
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptxKABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA.pptx
Agnes Amaba267 vues
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx par Agnes Amaba
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptxgrade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
grade 9 Paikot na daloy ng ekonomiya.pptx
Agnes Amaba19 vues
Pinagkukunang Yaman.pptx par Agnes Amaba
Pinagkukunang Yaman.pptxPinagkukunang Yaman.pptx
Pinagkukunang Yaman.pptx
Agnes Amaba71 vues
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx par Agnes Amaba
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptxPANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx
PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN.pptx
Agnes Amaba22 vues
Lesson 1 prehistoric art 9 par Agnes Amaba
Lesson 1 prehistoric art 9Lesson 1 prehistoric art 9
Lesson 1 prehistoric art 9
Agnes Amaba5.2K vues
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya par Agnes Amaba
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asyaYunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya
Yunit 1 aralin 2 ang mga sona ng buhay sa asya
Agnes Amaba5.4K vues
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya par Agnes Amaba
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asyaYunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya
Yunit 1 aralin 1 ang mga pinagsibulan ng mga kabihasnan sa asya
Agnes Amaba6.7K vues
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya par Agnes Amaba
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya
Paglaganapngnasyonalismosakanlurangasya
Agnes Amaba13.4K vues

ANG KABIHASNANG SA TIMOG ASYA.pptx

 • 4. HEOGRAPIYA • ang malawak na lambak-ilog sa bahagi ng India, Pakistan at Bangladesh sa kasalukuyan ang pinagmulan ng sinaunang kabihasnan sa Timog Asya. • Tinawag itong kabihasnang Indus na hango sa pangalan ng lambak-ilog na bumuhay sa komunidad doon. (INDUS RIVER) • isa pang ilog sa kabihasnang ito na tanyag ay ang GANGES • Tropikal ang klima sa lambak-ilog na may tatlong buwan ng pag- ulan na nagdudulot ng pagbaha na nagpapabuti sa pagiging sagana sa lupa.
 • 5. Pagsapit ng 2600 BCE • Nakapagpatayo na ang mga naninirahan doon ng mga lungsod sa pampang ng Indus. • ang pinakamalaking lungsod ng Harappa at Mohenjo- daro. • Sunod na naitatag ang mga lungsod ng Kalibangan, Kot Diji,Chanhu- daro,Amri, Rangpur, at Lothal. • Magkakatulad ang katangian ng mga lungsod na ito sa pamahalaan,relihiyon,lipunan, at kultura.
 • 7. Imbensiyon at Inobasyon • Ang mga lungsod ay nakaplano sa anyong north-south grid pattern na may malalapad na kalsada na humahati sa mga parihabang bloke ng lupain. • Ang mga lupaing ito ay kinatatayuan ng mga tahanan at ibang gusali. • Lahat ng mga tahanan ay may palikuran at drenahe(drainage).
 • 8. • Kinikilala ang mga taga- Indus bilang mga unang nakapaglikha ng mga tela mula sa bulak. • Ito ang pangunahing produktong ikinalakal nila sa pamamagitan ng rutang pantubig mula sa ilog Indus patungong Mesopotamia,Persiya, at India. • Kabilang sa kanilang ikinalakal ang mga produktong gawa sa ginto, mga hiyas, garing,carnelian beads at hardwood.
 • 9. • Sa lungsod ng Kalibangan natuklasan ang mga bakas ng dambana(fire altars) o lugar kung saan nagsasagawa ng ritwal na pag-aalay ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. • Sa lothal matatagpuan ang isang daungang gawa sa laryo na 129 ang metro ng haba, 8 metro ng lapad , 5 metro ng lalim.
 • 10. Paghina at Pagbagsak • Ang paghina ng kabihasnang Indus ay dulot ng maraming salik. • Hindi nagamit ng maayos ang mga likas na yaman ng kanilang kapaligiran kaya nagdudulot ito ng kahirapan at kamatayan. • pagbabago ng klima • Naniniwala naman ang iba na dulot ng paglindol at pagbaha,nabago ang landas ng ilog palayo sa mga lungsod kaya Hindi na ito kaaya-ayang tirahan.
 • 11. Mga Aryan • Unti- unting pumasok sa India ang mga migrante mula sa Iran at hilagang bahagi ng sabkontinenteng Indian. • Tinawag silang Aryan na pawang mga pastol. • Ang kanilang kasaysayan ay mahahalaw sa mga veda na nangangahulugang "mga aklat ng kaalaman" na pumapatungkol sa kanilang relihiyon,pilosopiya at mahika. • Ito ay binubuo ng mga tribu na ang mga kasapi ay pawang mga mandirigma,pari at karaniwang tao.
 • 12. • Pinamunuan ang bawat tribu ng isang awtokratikong lalaki na tinatawag nilang rajah. • Bihasa sila sa paggamit ng kabayo at chariot, pana at palaso, gayundin din ang palakol pandigma. • Patriyarkal ang estraktura ng mga pamilyang Aryan dahil ang ama ang nagpapasiya sa lahat.
 • 13. • POLITEISTA • Matutukoy rin doon ang 33 diyos tulad nina • Indra( diyos ng pag- ulan at pinakamakapangyarihan ng lahat) • Agni(diyos ng apoy) • Surya ( diyos ng araw) • Vayu ( diyos ng hangin). • Unti- until nilang tinanggap ang impluwensya ng mga Dravidian sa relihiyon , pagsasaka, sistemang panlipunan at pamamahala. • Sa huli nakabuo sila ng mga lungsod sa kahabaan ng hilagang india ang hanggang sa bengal sa silangan hanggang sa may hangganan ng kasalukuyang Afghanistan. • Nagpatuloy ang pagsasama ng Aryan at Dravidian na tinatawag na Indo- Aryan sintesis.
 • 14. Mga Relihiyon sa India HINDUISMO • pinakamatandang relihiyon Tatlong pangunahing Diyos • Brahma(tagapaglikha) • Vishnu(tagapangalaga) • Shiva( tagasira)
 • 15. BUDISMO - SIDDHARTA GAUTAMA - kinikilala nilang si Buddha o ang naliwanagan (the enlightened one ) - Apat na katutuhanan - Walong tungihin upang maranasan ang nirvana
 • 16. Four Noble Truths • 1. Ang buhay ay puno ng paghirap at pagdurusa. • 2. Ang dahilan ng pagdurusa ay ang paghahangad at pagnanasa sa materyal na bagay. • 3. Ang pagwaksi sa paghahangad ay ang paraan upang wakasan ang pagdurusa. • 4. Makakamit ang nirvana sa pamamagitan ng Eightfold Path o Atthangika-magga.
 • 17. Eightfold Path • Wastong pananaw • Wastong hangarin • Wastong pananalita • Wastong kaasalan • Wastong pamumuhay • Wastong pagsusumikap • Wastong pagiisip • Wastong pagmumuni- muni
 • 18. MGA ARAL NG BUDISMO 1. KARMA- ang kahinatnan ng tawo ay batay sa kanyang gawi 2. NIRVANA - ganap na kapayapaan 3. REINKARNASYON - may buhay pagkatapos ng kamatayan na nakadepende sa gawi 4. AHIMSA - pagpipigil sa paggamit ng dahas
 • 19. • VIDAS ang tawag sa panitikan ng mga Aryan na nahahati sa apat: rig veda, sama-veda, yajur veda at atharva vida
 • 20. VEDAS • Ang rig veda, ang pinakamatandang at pinakamahalagang panitikan ng mga aryan • Ang sama-veda, na naglalaman ng koleksiyon ng mga melodiya na ginagamit para sa panrilihiyong ritwal • Ang yajur veda, aklat sa pagsasagawa ng ritwal at mahika • Ang atharva-veda na naglalaman ng mga tradisyon na sinunod ng mga sinaunang Aryan
 • 21. SISTEMA NG PAG AANTAS NG LIPUNAN • Ang mga mamamayan ng malawak na lipunan ng mga Aryan ay inantas batay sa kanilang gawain o kabuhayan. • Ang sistema ng pag antas na ito ay tinatawag na VARNA na nangangahulugang " kulay ng balat".
 • 22. ANG ANTAS NG TAO SA LIPUNAN • Binubuo ng : • Mga kaparian o Brahman. • Kshatriya - binubuo ng raja, mga mandirigma at mga maharlika. • Vaishya-mga mangangalakal at artesano. • Sudra- hindi mula sa lahi ng Aryano kinabibilangan ng mga manggagawa at utosan • Pariah- ang mga hindi kabilang (untouchable)
 • 23. MGA IMPERYO SA INDIA - Kasaysayan ng pagkabuo ng imperyo sa India - Mga imperyo sa India - Imperyong Maurya - Imperyong Gupta - Imperyong Mughal
 • 24. IMPERYONG MAURYA - pinamumunuan ni Chandra Gupta Maurya - napag-isa niya ang India - SI KAUTILYA, ang tagapayo ni Chandragupta na sumulat ng aklat na Arthasastra, isang aklat tungkol sa pamamahalang politikal - humalili sa kanya ang kanyanag anak na si BINDUSARA - pinamumunuan niya ng mahusay ang imperyo hanggang siya ay pumanaw at humalili sa kanya anak na si ASHOKA
 • 25. ASHOKA - pinakadakilang pinuno ng imperyong Maurya - mas pinalawak niya ang nasasakopan ng imperyo sa India - tagapagtangkilik ng relihiyong Budismo - kapayapaan ang hangarin (AHIMSA)
 • 26. PAGBAGSAK - Pumanaw si Ashoka - namayani ang kaguluhan sa India dahil sa pag-aalsa ng ibang kaharian laban sa emperador na pumalit kay Ashoka - Sinod-sunod silang inataki ng mga Griyego at Persiyano
 • 27. IMPERYONG GUPTA - Nawala ang kagulahan sa India sa pagsibol ng dinastiyang Gupta. - Chandragupta I - Pinagpatuloy ng kanyang anak na si Sumadragupta at apong si Chandragupta
 • 28. CHANDRAGUPTA II - itinuturing na huling pinakadakilang pinuno - sumikat si KALIDASA, na pinakadakilang manunulat - sinulat niya ang SHAKUNTALA - kwento ng isang babaeng nakapag-asawa ng hari - mataas ang antas ng edukasyon ng imperyo sa pamumuno niya
 • 29. MGA KONTRIBUSYON - Sistemang decimal sa matematika - Hindu Arabic numeration system - surgery, ceasarean sa larangan ng medisina - skin grafting
 • 30. PAGBAGSAK - Lumusob ang mga Hun, isang nomadikong pangkat mula sa Gitnang Asya - Lumiit ang teritoryo hanggang maglaho
 • 31. - Nakapasok ang Muslim sa India sa pangunguna ni Mohammad Bin Qasim - nilusob ng Turkong si Sabuktagin mula si Gitnang Asya - Sultan Mahmud - Lumusob ang Muslim sa pamumuno ni Tamerlane
 • 32. IMPERYONG MUGHAL - Babur ang nagtatag - si Babur ay inapo ni Tamerlane - Humalili sa kanya ang kanyanag anak na si Humayun - hinalilihan ngkanyang anak na noon ay nasa labintatlong gulang na si Abu Akbar
 • 33. ABU AKBAR - tinuturing na pinakadakilang pinuno ng imperyong mughal - Humalili sa kanya ang kanyang anak na si Jahangir - Pumanaw si Jahangir at humalili sa kanya ang kanyanang anak na si Shah Jahan.
 • 34. SHAH JAHAN - Ang nagpagawa ng TAJ MAHAL sa India para sa kanyang asawang si MUMTAZ MAHAL - ipinapakulong si Shah Jahan ng kanyang anak na si AURANGZEB para maagaw niya ang kapangyarihan sa imperyo
 • 35. AURANGZEB - malupit na pinuno - ipinagbabawal niya ang patakaran sa paggalang sa ibang relihiyon maliban sa ISLAM lamang - Pinabuwag niya ang templo ng Hinduismo - pinakahuling emperador ng Imperyong Mughal
 • 36. PAGBAGSAK - Nag-aalsa ang mga tao sa tulong ng mga dayuhang Europeo - Lumaganap ang kahirapan sa India
 • 37. KALAGAYAN NG KABABAIHAN SA INDIA - Mababa ang pagtingin sa kababaehan sa India noon - DHARMASASTRA, isang tekstong naglalaman ng limitadong kalagayan ng kababaihan sa India
 • 38. MGA TRADISYON SA INDIA NA NAGPAPAKITA NG PAGTRATO SA KABABAIHAN SA SINAUNANG PANAHON SA INDIA 1. SATI O SUTTEE - kapag namatay ang asawang lalaki sumama ang asawang babae sa kamatayan sa pamamagitan ng pag talon sa funeral pyre 1. JUHAR - samasamang magsakripisyo ang mga kaanak na babae ng isang lalaking natalo sa digmaan 1. PURDAH - tradisyunal na pagtakip ng mukha ng mga babaeng Muslim