Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Social business intelligence

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité
Publicité

Social business intelligence

 1. 1. a tour of new features introducing Social Business Intelligence
 2. 2. Social Business Intelligence ‫تغییرات‬iPhone5‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬sense‫شد‬ ‫شنیدن‬‫صدای‬‫مشتریان،از‬‫جمله‬‫دغدغه‬‫های‬‫مهم‬‫صاحبان‬‫کسب‬‫و‬‫کارهاست‬.‫اما‬‫عمده‬‫مشتریان‬ ‫یک‬‫محصول‬‫یا‬‫شرکت‬‫در‬‫زمره‬‫مصرف‬‫کنندگانی‬‫هستند‬‫که‬‫بنا‬‫به‬‫دالیل‬‫مختلف‬‫فرص‬‫ت‬‫انتقال‬ ‫مفاهیم‬‫ذهنی‬‫خویش‬‫را‬‫در‬‫خصوص‬‫شرکت‬‫مورد‬‫نظر‬‫ندارند‬.‫اما‬‫نسبت‬‫به‬‫محصول‬‫یا‬‫برند‬‫آ‬‫ن‬ ‫احساس‬‫خاصی‬‫دارند‬‫و‬‫بعضا‬‫این‬‫احساسات‬‫را‬‫از‬‫طرق‬‫مختلفی‬‫مانند‬‫انتشار‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫به‬‫دیگرن‬‫منتقل‬‫می‬‫کنند‬.‫برای‬‫صاحبان‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مهم‬‫اینست‬‫که‬،‫بدانند‬‫م‬‫صرف‬ ‫کنندگان‬‫چه‬‫احساسی‬‫نسبت‬‫به‬‫آنها‬‫دارند‬.
 3. 3. ‫در‬‫سال‬‫های‬‫اخیر‬‫برای‬‫همگام‬‫شدن‬‫با‬‫سرعت‬‫تحوالت‬‫محیطی‬، ‫هوش‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫اجتماعی‬‫به‬‫دنیای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫عرضه‬‫شد‬‫ه‬ ‫است‬.‫هوش‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫اجتماعی‬‫سیستمی‬‫مبتنی‬‫بر‬‫وب‬‫است‬ ‫که‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تحلیل‬‫اطالعات‬‫تولید‬‫شده‬‫توسط‬‫کارب‬‫ران‬‫در‬ ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬(‫نظیر‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬،‫فروم‬‫ها‬، ‫وبالگ‬‫ها‬‫و‬‫سایت‬‫های‬‫خبری‬)‫و‬‫سایر‬‫محتویات‬‫موجود‬‫در‬ ‫بستر‬،‫وب‬‫انواع‬‫گزارشات‬‫مرتبط‬‫با‬‫یک‬،‫برند‬‫محصول‬،‫کسب‬ ،‫وکار‬‫روند‬‫یا‬‫رخداد‬‫اجتماعی‬‫و‬‫سیاسی‬‫و‬‫موارد‬‫مشابه‬‫را‬‫تو‬‫لید‬ ‫میکند‬.
 4. 4. ‫هوش‬‫تجاری‬(BI)‫به‬‫مهارت‬،‫ها‬‫فناوری‬،‫ها‬‫برنامه‬‫ها‬‫و‬‫عملیاتی‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫به‬‫شرکت‬‫ه‬‫ا‬ ‫برای‬‫درک‬‫محیط‬‫تجاری‬‫کسب‬‫و‬‫کارشان‬‫کمک‬‫میکند‬.‫از‬‫طریق‬‫هوش‬‫تجاری‬‫صاحبان‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫میتوانند‬‫رشد‬‫تبادالت‬‫تجاری‬،،‫مشتریان‬‫رقبا‬‫و‬‫صنعت‬‫را‬‫رصد‬‫کنند‬. Getting Started Business intelligence ‫هوش‬‫تجاری‬‫را‬‫میتوان‬‫ترکیبی‬‫از‬‫مدل‬‫های‬ ‫ریاضی‬‫و‬‫روشهای‬‫تحلیلی‬‫برای‬‫استخراج‬ ‫اطالعات‬‫و‬‫دانش‬‫از‬‫داده‬‫های‬‫موجود‬‫دانست‬ ‫که‬‫برای‬‫تسهیل‬‫و‬‫تسریع‬‫فرایند‬‫تصمی‬‫م‬‫گیریهای‬ ‫پیچیده‬‫استفاده‬‫میشود‬.
 5. 5. Dashboard Report
 6. 6. BusinessIntelligenceGoals •‫توانایی‬‫مشاهده‬‫اطالعات‬‫بر‬‫محور‬‫زمان؛‬‫مثل‬‫مقایسه‬‫اطالعات‬،‫دیروز‬‫ماه‬‫گذشته‬‫و‬ ‫فصل‬‫آخر‬‫پنج‬‫سال‬‫گذشته‬‫با‬‫هدف‬‫مشاهده‬‫تغییراتی‬‫که‬‫سازمان‬‫در‬‫طول‬‫زمان‬‫به‬‫خ‬‫ود‬ ‫دیده‬‫است‬. •‫توانایی‬‫ارائه‬‫پاسخ‬‫به‬‫سوال‬"‫چه‬‫میشد‬‫اگر‬..."‫بر‬‫اساس‬‫اطالعات‬،‫تاریخی‬‫برای‬‫مثال‬ ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫سیستم‬‫هوش‬‫کسب‬‫وکار‬‫پاسخ‬‫این‬‫سوال‬‫تا‬‫حدودی‬‫برای‬‫مدیران‬‫ر‬‫وشن‬ ‫میشود‬‫که‬‫اگر‬‫به‬‫فرض‬‫فروش‬‫شرکت‬‫در‬‫یک‬‫دوره‬‫مشخص‬‫ده‬‫درصد‬‫باال‬،‫رود‬‫هز‬‫ینه‬ ‫های‬‫ضروری‬‫از‬‫قبیل‬‫خرید‬‫تجهیزات‬‫جدید‬‫و‬‫پرداخت‬‫حقوق‬‫کارشناسان‬‫تازه‬‫است‬‫خدام‬ ،‫شده‬‫چه‬‫مقدار‬‫افزایش‬‫میابد‬. •‫توانایی‬‫مشاهده‬‫اطالعات‬‫از‬‫منابع‬‫مختلف‬‫با‬‫است‬‫فاده‬ ‫از‬‫یک‬‫واسط‬‫ساده؛‬‫مثل‬‫دیدن‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫اطالعات‬ ‫فروش‬‫که‬‫با‬‫هزینه‬‫های‬‫سازمانی‬‫مرتبط‬‫است‬. •‫توانایی‬‫مشاهده‬‫خالصه‬‫ای‬‫از‬‫داده‬‫های‬‫پراکنده‬‫در‬ ‫بخشهای‬‫مختلف‬‫س‬‫ا‬‫زمان؛‬‫مثل‬‫حقوقی‬‫که‬‫به‬ ‫کارمندان‬‫پرداخت‬،‫شده‬‫فروش‬‫شرکت‬‫برای‬‫یک‬ ‫دوره‬‫زمانی‬‫مشخص‬‫و‬‫مانند‬‫آن‬.
 7. 7. Social Business Intelligence ‫هوش‬‫اجتماعی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫یک‬ ‫جایگزین‬‫برای‬BI،‫نیست‬‫و‬‫بعنوان‬‫یک‬‫مکمل‬ ‫برای‬‫آن‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬.
 8. 8. ‫کاربرد‬SOCIAL BI ‫مثال‬ ‫بطور‬:‫دهند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تبلیغات‬ ‫آخرین‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫چگونه‬. •‫نیاز‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫بازارهای‬ ‫که‬ ‫بانی‬ ‫دیده‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ،‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫واقعی‬. 1 •‫اطالع‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫یار‬ ‫تصمیم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬‫ات‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ 2 •‫احساس‬ ، ‫مشتری‬ ‫صدای‬ ‫رساندن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫میسازد‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ 3
 9. 9. ‫دهد؟‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫سئواالتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫تجاری‬ ‫هوش‬ What ‫مردم‬‫درباره‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫شما‬‫محصوالت‬‫و‬‫کارمندانتان‬‫چه‬ ‫میگویند؟‬‫آیا‬‫خدمات‬‫بسیار‬‫بدی‬‫دریافت‬‫کرده‬‫اند‬‫و‬‫حاال‬‫دارند‬‫علیه‬ ‫شرکت‬‫شما‬‫تبلیغ‬‫میکنند؟‬ When ‫موج‬‫گفتگو‬‫درباره‬‫شما‬‫در‬‫چه‬‫زمانی‬‫رخ‬‫داده‬‫است؟‬‫پس‬‫از‬‫ارائه‬ ‫خدمت‬‫جدید‬‫راجع‬‫به‬‫شما‬‫چه‬‫میگویند؟‬‫گفتگو‬‫های‬‫کلیدی‬‫حول‬‫شما‬ ‫در‬‫طول‬‫زمان‬‫چه‬‫تغییری‬‫کرده‬‫است‬‫؟‬ Where ‫تجارتتان‬‫در‬‫کجا‬‫پر‬‫رونق‬‫تر‬‫است‬‫؟‬ Who ‫مشتریان‬‫شما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬‫چند‬‫ساله‬‫اند؟‬‫چه‬‫میکنند؟‬‫عال‬‫یقشان‬ ‫چیست‬‫؟‬ Why ‫مشتریان‬‫شما‬‫چرا‬‫به‬‫محصوالتتان‬‫عالقمند‬‫شده‬‫اند؟‬‫دلیل‬ ‫کاهش‬/‫افزایش‬‫محبوبیت‬‫برند‬‫شما‬‫چیست؟‬
 10. 10. ‫ها‬ ‫کاربرد‬ ‫برخی‬ •‫وقایع‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ •‫س‬ ‫بازار‬ ،‫بازار‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ،‫سنجی‬ ‫ذائقه‬‫نجی‬ •‫کاوی‬ ‫ذهن‬ •‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫تعیین‬ •‫بهنگام‬ ‫بازخورد‬ •‫برند‬ ‫ارزش‬ ‫محاسبه‬ •‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫تحلیل‬
 11. 11. How works BI 2.0?
 12. 12. ‫تحلیل‬ ‫روشهای‬
 13. 13. Social Network in Iran
 14. 14. ARP Presentation. Pourkhani.arp@gmail.com ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫شما‬

×