Is akdi once_isci_tarafindan_hakli_sebeple_feshedilmesi_halinde_isverenin_isci_hakkinda_tuttugu_devamsizlik_tutanaklarin

Can Hukuk Bürosu
Can Hukuk BürosuAvukat à Can Hukuk Bürosu

Yurt Dışı İşçilik Alacağı - Yurt Dışı Çalışma - Yurt Dışında Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı - Fazla Mesai Alacağı - Yıllık İzin Alacağı - Hafta Tatil Ücreti Alacağı

İş akdi önce işçi tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde, işverenin işçi hakkında
tuttuğu devamsızlık tutanaklarının bir önemi kalmaz ve işçinin iş akdinin feshinden sonra
bir hüküm ifade etmez.
İstinaf Mahkemesi Yurtdışı İşçilik Alacakları Davalarındaki İşçinin Haklı Sebeple Feshi İle
İlgili Önemli Bir Karar Verdi.
Yeni Gelişme
İstanbul BAM, 26. Hukuk Dairesi., E. 2018/1048 K. 2020/875 T. 10.6.2020 (İstinaf Mahkemesi)
kararında “İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun
olarak hesap edilip ödenmemesinin, işçiye iş akdini haklı nedenle feshetme imkanı vereceği,
ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret
ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerektiği, söz edilen
ücretin geniş anlamda ücret olarak fazla mesai, genel tatil gibi alacakları da kapsadığı ve
bunların da ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı vereceği, önce işçi tarafından iş akdi haklı
olarak feshedilmesi halinde, işverenin işçi hakkında tuttuğu devamsızlık tutanaklarının bir önemi
olmadığı ve işçinin iş akdini feshinden sonra hüküm ifade etmeyeceği, Yurt dışı sefer priminin,
yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye'ye dönüşte belge karşılığı kapatılan
avanstan farklı olduğu ve tamamen işçiye ödenen ücret niteliğinde olduğu, uluslararası alanda
faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı, yurt dışı sefer priminin,
ücretin eki olmayıp ücret niteliğinde olduğu ve tazminata esas ücrette doğrudan dikkate
alınacağı, ücretin asgari ve sefer primi toplamından oluşması durumunda, işçinin ayda kaç sefer
yaptığı belirlenerek aylık sefer primi ile asgari ücretin toplamı üzerinden tazminata esas ücret
tespit edileceği, işçinin bayram/genel tatil çalışmasının yurtdışı giriş çıkış kayıtlarına göre
belirleneceği, telafi izinlerinin ve yıllık izinlerin yalnızca yazılı delille ispat olabileceği,
kullandırılan yıllık izinlerin yalnızca yıllık izin defteri veya eşdeğer belge ile ispat edilebileceği”
sonucuna varmıştır.
Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı vekili, müvekkili davacının 18/05/2012 tarihinden
iş akdinin 4857 sayılı yasa'nın 24. Maddesi gereğince haklı nedenlerle ve eylemli olarak sona
erdirildiğini 07/10/2013 tarihine kadar davalı işverenlik bünyesinde aralıksız ve fasılasız
uluslararası tır şoförü olarak asgari ücret+ sefer primi sistemi ile istihdam edildiğini, istihdam
edildiğini dönem boyunca İtalya-Avrupa arası dorseci olarak çalıştığını, aylık ortalama 3 seferi
başarıyla gerçekleştirdiğini sefer başına ayda 325-375 Euro sefer primi verildiğini, müvekkilinin
davalı işverenlik bünyesinde hemen hemen tüm dini ve milli bayram ve genel tatillerde aralıksız
çalıştırılmasına rağmen tahakkuk eden bayram, genel tatil çalışması ücreti alacağının müvekkile
ödenmemesi, yine asgari ücret+ sefer primi sistemi ile istihdam edilmesine rağmen ücretin
esasını teşkil eden sefer primi kazancının sigorta matrahına yansıtılmayarak müvekkilinin
sigortasının gerçek kazancı üzerinden gösterilmemesi ve özellikle son dönemde gerçekleştirdiği
seferlerle ilgili olarak tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gereken sefer primlerinin devamlı surette
davalı işverenlik uhdesinde tutulması karşısında iş akdinin devamının müvekkili açısından
çekilmez hale geldiğini ve iş akdini anılan tarihte 4857 sayılı yasa'nın 24. Maddesi gereğince
haklı nedenlerle ve eylemli olarak sona erdirildiğini, müvekkilinin davalı şirket bünyesinde
çalıştığı dönem boyunca hemen hemen tüm bayram ve genel tatillerde aralıksız fasılasız
çalıştırıldığını ancak adına tahakkuk eden genel tatil ücreti alacağının ödenmediğini, vakıanın
celbedilecek resmi yurtdışı giriş-çıkış kayıtları ile de sübuta ereceğini, müvekkiline davalı
işverenlik bünyesinde istihdam edildiği dönem boyunca herhangi bir şekilde ücretli izin
kullandırılmaksızın çalıştırıldığını, akdin fesih tarihi itibariyle de kullandırılmayan izin ücretlerinin
müvekkiline ödenmediğini belirterek, ödenmeyen dava konusu işçilik alacaklarının davalıdan
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davalı vekili, davacının 18/05/2012 tarihinden itibaren
müvekkili şirkette çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin gerçekte davacı tarafından değil
müvekkili şirket tarafından haklı ve geçerli nedenle sona erdirildiğini, davacının müvekkili
şirkette işe devam etmekte iken 28/09/2013 tarihinden itibaren hiçbir haklı neden ve mazeret
bildirmeksizin işe devam etmemeye başladığını, müvekkili şirket tarafından davacıya ulaşılmaya
çalışıldığını ancak kendisine ulaşılamadığını, akabinde davacının iş akdinin iş kanunu'nun
25/II-g bendi kapsamında 07/10/2013 tarihi itibariyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının iş
akdinin feshedildiğine dair ihtarnamenin de davacıya tebliğ edildiğini, davacının işe 28/09/2013
tarihinden itibaren devam etmediğinin tutanaklarla ortada olduğunu, davacının iş akdini eylemli
olarak feshettiğini iddiasında ise, bu fesih iddiasını işe devam etmemeye başladığı 28/09/2013
tarihinden itibaren ileri sürebileceğini ancak davacının hem 28/09/2013-07/10/2013 tarihleri
arasında hiçbir gerekçe göstermeden işe gelmediğini, hem de müvekkili tarafından iş
sözleşmesinin feshedildiği 07/10/2013 tarihinde kendisinin eylemli olarak sözleşmeyi feshettiğini
iddia ettiğini, bu durumun hem maddi gerçeklere hem de maddi hukuka uygun olmadığını,
hakkın kötüye kullanıldığını, davacının iddia ettiği gibi işten kendisi son vermeden önce, dava
dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaları ile ilgili olarak hiçbir şikayet ve talepte bulunmadığını,
müvekkili şirketin çalışanlarından yurtiçi veya yurt dışı görevlerinde bulundukları sürelerin dini ve
milli bayram tatillerine veya resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde, bu sürelerde çalışılmasını
talep etmediğini, müvekkili şirketin çalışanların döndükten sonra işyeri merkezi dışında kaldıkları
süresinin herhangi bir resmi-dini bayram, genel tatil gününe denk gelip gelmediğine
bakılmaksızın, işyeri merkezi dışında kaldıkları süreye göre telafi izinleri kullandırıldığını,
davacının da yurt içi, yurt dışı görevlerinden döndükten sonra telafi izinlerini kullandığını, bu
şekilde çalışılmış tatil günleri var ise, bunların karşılığının telafi izni şeklinde karşılandığını,
ayrıca Avrupa ülkelerinde araç kullanma günlerinin ve sürelerinin Avrupa Birliği yönergeleri
kapsamında belirlendiğini ve sınırlandığını, bu sınırlı günlerin ve sürelerin üzerinde sürücülerin
araç kullanmasının mümkün olmadığını bu nedenle davacının ulusal bayram- genel tatil alacağı
taleplerinin reddini gerektiğini, müvekkili şirketin tüm sürücülere yıllık izin kullandırdığını, yine
davacının da yurt içi yurtdışı görevlerinden döndükten sonra telafi izinlerini kullandığını, ayrıca
davacının yurtdışına sefere gitmediğini ve Türkiye'de bulunduğu dönemlerde herhangi bir iş
yapmaksızın istirahatli geçirdiği sürelerin de bulunduğunu, bu sürelerin davacının
kullanabileceği yıllık izin günün fazlasıyla karşıladığını, müvekkili şirketin asgari ücret+ sefer
primi şeklinde uygulamasının bulunmadığını, davacıya ödenen aylık ücretin bordrolarında yazılı
olan ücret olduğunu, müvekkili şirket tarafından yurtdışı görevine giden sürücülere, gidecekleri
yolun mesafesine, göreve gidilecek ülkeye, görevin süresine göre değişen miktarlarda olmak
üzere konaklama + yeme-içme + haberleşme giderlerinin karşılanması amacıyla seyyanen
harcırah ödemeleri yapıldığını, yurtdışı görevine giden araç sürücülerinin, bu miktarları
harcamayarak tasarruf ettikleri miktarları kendilerine ek gelir olarak değerlendirdiklerini, değişen
miktarlarda harcırah olarak ödenen tutarların sabit ve belirli bir ödenti olmadığını, sadece görev
gereği yapılan ödemeler olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Yerel Mahkemenin Kararı
Mahkemece; Davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkeme kararına karşı yasal süresinde davalı vekilince istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
İstinaf Mahkemesinin Kararı
HMK'nun 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında taraflarca ileriye
sürülmemiş sebepler inceleme konusu yapılamayacağından davalı vekilinin istinaf başvuru
dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.
Davacı, davalı işyerinde 18/5/2012-7/102013 tarihleri arasında Uluslararası Tır Şoförü olarak
çalışmıştır.
Davacının iş akdinin kıdem tazminatı gerektirip gerektirmeyecek şekilde sona erdiği hususunda
uyuşmazlık vardır.
Davacı tarafça sefer primininin sigorta matrahına yansıtılmayarak eksik prim ödenmesi
nedeniyle haklı fesih yapıldığı iddia edilirken davalı tarafça davacının devamsızlık nedeniyle iş
akdinin feshedildiği ileri sürülmüştür.
İş Yasası 24/II e bendi gereğince, işveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri
veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilip ödenmemesi işçiye iş akdini haklı
nedenle feshetme imkanı verir. Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa
ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete
hak kazanmış olması gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II e bendinde söz edilen ücret
geniş anlamda ücret olarak fazla mesai, genel tatil gibi alacaklarının da ödenmemesi
işçiye haklı fesih imkanı verir. (Yargıtay 9. H.D. 16/07/2008 gün ve 2007/22062 E 2008/16398
K) Bu durumda davacının aşağıda belirtildiği üzere ücretinin sigorta primine tam yansıtılmaması
ve bayram/genel tatil alacaklarının olması nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshettiği, her ne
kadar davalı taraf davacının devamsızlık yaptığını ileri sürmüşse de davacı tarafından iş
akti haklı olarak feshedildiğinden, tutulan devamsızlık tutanaklarının bir önemi olmadığı,
davacının iş akdini feshinden sonra hüküm ifade etmediği, ayrıca devamsızlık tutanaklarının
matbu olarak hazırlandığı, tutanak düzenleyicilerinden yalnızca bir tanesinin dinlendiği, onun da
tutanak içerikleri ve tutanakların tutulma şekli ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamış
olması görülmekle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, davalı vekilinin bu yöndeki
istinaf itirazının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
Davalı tarafça davacının aylık ücretinin doğru hesaplanmadığı ileri sürülmüştür.
Sefer primi uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre
değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer
masraflar için verilen, Türkiye'ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olup,
tamamen işçiye ödenen ücret niteliğindedir. Yerleşik Yargıtay kararlarında da uluslararası
alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı kabul
edilmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin 06/06/2013 günlü 2011/17648 Esas 2013/17351
Karar sayılı kararı) Yurt dışı sefer primi, ücretin eki olmayıp ücret niteliğinde olmakla
tazminata esas ücrette doğrudan dikkate alınır. Ücretin asgari ve sefer primi toplamından
oluşması durumunda, işçinin ayda kaç sefer yaptığı belirlenerek aylık sefer primi ile
asgari ücretin toplamı üzerinden tazminata esas ücret tespit olunur. (Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi 03/05/2013 günlü 2011/8904 Esas 2013/13358 Karar sayılı kararı)
Tanık anlatımları ve dosya kapsamına göre, davalı işyerinde yurt dışı tır şoförü olarak çalışan
davacının asgari ücret ve sefer başına prim ücreti ile çalıştığı ve buna göre tanık anlatımları ve
emsal ücret cevapları bir arada değerlendirildiğinde, özellikle tanıkların davacının yurt dışında
dorsecilik yaptığını ve gittiği ülkede birden çok kez sefer yaptığını belirtmelerine göre ve buna
göre sefer sayısının hesaplanarak davacının ücretinin tespitinde bir usulsüzlük
bulunmamaktadır.
Davalı tarafça davacının yurt dışında bulunduğu tüm dönemlerde bayram/genel tatil
çalışmasının olmadığı, ayrıca yurt dışından döndüklerinde telafi izni kullandıkları ileri
sürülmüştür. Ancak gerek davacı, gerek davalı tanığı tarafından davacının yurt dışında olduğu
dönem bayram/genel tatil dönemine denk gelmesi durumunda çalışma olduğu beyan edilmiştir.
Buna göre yurt dışı giriş çıkış kayıtlarına göre davacının bayram/genel tatil çalışmasının
belirlenmesi yerindedir.
Davalı tarafça davacının çalışma yapması durumunda telafi izni verildiği ileri sürülmüşse
de bu husus yazılı delille ispatlanmamıştır. Davalı tarafça bu yönde davacıya yemin teklif
edilmiştir. Davacı tarafından telafi izni verilmediğine dair yemin edilmiştir. Bu durumda davalının
bayram/genel tatil alacağının ödendiğini ispatlayamadığı ve bu yöndeki istinaf isteminin yerinde
olmadığı anlaşılmıştır.
Davalı tarafça davacının dosyaya sunular yıllık izin belgelerinin dikkate alınmadığını, davacının
..2013...2016 tarihleri arasında izin kullandığını ileri sürmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu 56. madde gereğince işveren izin kullandırıldığını yıllık izin defteri
veya eşdeğer belge ile ispat edebilir.
Davalı tarafından sunulan yıllık izin belgesinde ...2013-....2013 tarihleri arasında izin kullanıldığı
belirtilmiş, davalı tarafça sehven ...2013 tarihinin ….2013 olarak yazıldığı belirtilmiştir. Bu
belgeye karşı davacının bir itirazının bulunmaması karşısında belirtilen ..2013-....2013 tarihleri
arasında davacının 14 gün izin kullandığı anlaşılmıştır.
Buna göre davacının hak ettiği 20 gün izninden bakiye izin süresinin 6 gün olduğu, buna göre
davalının istinaf isteminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.
Dairemiz tarafından yıllık izin alacağı aşağıdaki hesaplanmıştır.
Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen yerinde olduğu,
delillerin toplanmış olduğu, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmeyerek Dairemiz
tarafından davacının yıllık izin alacağı ile ilgili yukarıda belirtilen hesaplamaya göre aşağıdaki
hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davalı vekilinin istinaf sebeplerinin kısmen yerinde olduğu, mahkeme kararının usul ve yasaya
aykırı olduğu, ancak mevcut delil durumuna göre dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere
mahkemesine gönderilmesine ihtiyaç olmadığı anlaşıldığından, HMK 'nun 353/1-b.2 maddesi
uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,
2-Davanın KISMEN KABULÜ ile;
-4.474,44 TL net kıdem tazminatının akdin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat
faizi ile, davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
-715,80 TL net yıllık izin alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiz ile, davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine,
-1.584,50 TL net genel tatil alacağından takdiren 1/4 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak
1.188,37 TL nin dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile, davalıdan tahsili ile
davacıya verilmesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6763 SK. 'nun 42. maddesi ile değişik 6100 s.
HMK 'nun 362/1-a ve aynı Kanunun 5. maddesi ile değişik 5521 S. İş.Mah.K.'nun 8/1. maddeleri
uyarınca kesin olmak üzere 10/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Sonuçlar
İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap
edilip ödenmemesi halinde, işçi iş akdini haklı nedenle feshetme imkanı sahip olur. Ücret geniş
anlamda ücret olarak fazla mesai, genel tatil gibi alacakları da kapsar. Ücretin ödenmediğinden
söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödeme döneminin gelmiş
olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir.
İş akdi önce işçi tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde, işverenin işçi hakkında tuttuğu
devamsızlık tutanaklarının bir önemi kalmaz ve işçinin iş akdinin feshinden sonra bir hüküm
ifade etmez.
Yurt dışı sefer primi işçiye ödenen ücret niteliğindedir, ücretin eki değildir, tazminata esas ücrette
doğrudan dikkate alınır ve yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen Türkiye'ye dönüşte
belge karşılığı kapatılan avanstan farklıdır.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tır şoförünün yasal asgari ücretle çalışması hayatın
olağan akışına aykırıdır.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tır şoförünün ücreti görünürde asgari ücret ve sefer
primi toplamından oluşması halinde, işçinin ayda kaç sefer yaptığı belirlenerek aylık sefer primi
ile asgari ücretin toplamı üzerinden tazminata esas ücret tespit edilir.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tır şoförünün bayram/genel tatil çalışması yurtdışı giriş
çıkış kayıtlarına göre belirlenir.
Telafi izinleri ve yıllık izinleri yalnızca yazılı delille ispat edilebilir.
Kullandırılan yıllık izinler yalnızca yıllık izin defteri veya eşdeğer belge ile ispat edilebilir.
İstinaf Mahkemesi bu kararıyla alacağının ispatındaki endişeleri gidermeye yönelik önemli
tespitler yapmıştır.
Av.Arb.Ahmet Can
İletişim Bilgilerimiz :
WhatsApp : 0 532 409 18 85
Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr

Recommandé

Yurtdisinda calisan iscinin_mesai_cizelgelerinde_gunluk_mesai_8_saat_olarak_b... par
Yurtdisinda calisan iscinin_mesai_cizelgelerinde_gunluk_mesai_8_saat_olarak_b...Yurtdisinda calisan iscinin_mesai_cizelgelerinde_gunluk_mesai_8_saat_olarak_b...
Yurtdisinda calisan iscinin_mesai_cizelgelerinde_gunluk_mesai_8_saat_olarak_b...Can Hukuk Bürosu
13 vues8 diapositives
İşçi Özlük Dosyası (İSMMMO) par
İşçi Özlük Dosyası (İSMMMO)İşçi Özlük Dosyası (İSMMMO)
İşçi Özlük Dosyası (İSMMMO)Univerist
4.6K vues50 diapositives
Mevsimlik sezonluk is sozlesmesi ornegi mavi yaka par
Mevsimlik sezonluk is sozlesmesi ornegi  mavi yakaMevsimlik sezonluk is sozlesmesi ornegi  mavi yaka
Mevsimlik sezonluk is sozlesmesi ornegi mavi yakaBirlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği
18.6K vues2 diapositives
Belirli sureli is sozlesmesi ornegi mavi yaka par
Belirli sureli is sozlesmesi ornegi  mavi yakaBelirli sureli is sozlesmesi ornegi  mavi yaka
Belirli sureli is sozlesmesi ornegi mavi yakaBirlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği
12.5K vues3 diapositives
Is sozlesmesi ornegi beyaz yaka par
Is sozlesmesi ornegi  beyaz yakaIs sozlesmesi ornegi  beyaz yaka
Is sozlesmesi ornegi beyaz yakaBirlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği
102.9K vues4 diapositives
Örnek Personel Yönetmeliği par
Örnek Personel YönetmeliğiÖrnek Personel Yönetmeliği
Örnek Personel YönetmeliğiAliksan Ohanyan
29.3K vues18 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Suresi belirsiz kismi sureli is sozlesmesi ornegi par
Suresi belirsiz kismi sureli is sozlesmesi ornegiSuresi belirsiz kismi sureli is sozlesmesi ornegi
Suresi belirsiz kismi sureli is sozlesmesi ornegiBirlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği
29.6K vues4 diapositives
Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk... par
Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk...Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk...
Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk...Can Hukuk Bürosu
6 vues2 diapositives
Suresi belirli kismi sureli is sozlesmesi ornegi par
Suresi belirli kismi sureli is sozlesmesi ornegiSuresi belirli kismi sureli is sozlesmesi ornegi
Suresi belirli kismi sureli is sozlesmesi ornegiBirlikte İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği
55.2K vues4 diapositives
İş hukuku modül özetleri (1) par
İş hukuku modül özetleri (1)İş hukuku modül özetleri (1)
İş hukuku modül özetleri (1)MUSTAFA BAYINDIR
1.4K vues44 diapositives
İş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshi par
İş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshiİş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshi
İş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle FeshiYILDIR YILDIRIM
6.9K vues58 diapositives

Tendances(19)

Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk... par Can Hukuk Bürosu
Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk...Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk...
Is sozlesmesinde uygulanacak_hukukun_secimi_isci_aleyhine_daha_elverissiz_huk...
İş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshi par YILDIR YILDIRIM
İş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshiİş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshi
İş Sözleşmesinin İşveren tarafından Haklı Nedenle Feshi
YILDIR YILDIRIM6.9K vues
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012 par Nazik Isik
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Nazik Isik428 vues
MGC Legal Aralik 2021 Bulteni par MGC Legal
MGC Legal Aralik 2021 BulteniMGC Legal Aralik 2021 Bulteni
MGC Legal Aralik 2021 Bulteni
MGC Legal 61 vues
Yurtdisi iscilik alacaklari_-_yurt_disinda_calisma_-_yurt_disinda_calisan_isc... par Can Hukuk Bürosu
Yurtdisi iscilik alacaklari_-_yurt_disinda_calisma_-_yurt_disinda_calisan_isc...Yurtdisi iscilik alacaklari_-_yurt_disinda_calisma_-_yurt_disinda_calisan_isc...
Yurtdisi iscilik alacaklari_-_yurt_disinda_calisma_-_yurt_disinda_calisan_isc...
Istinaf mahkemesi yurtdisi_iscilik_alacaklarinda_hangi_devlet_hukukunun_uygul... par Can Hukuk Bürosu
Istinaf mahkemesi yurtdisi_iscilik_alacaklarinda_hangi_devlet_hukukunun_uygul...Istinaf mahkemesi yurtdisi_iscilik_alacaklarinda_hangi_devlet_hukukunun_uygul...
Istinaf mahkemesi yurtdisi_iscilik_alacaklarinda_hangi_devlet_hukukunun_uygul...
MGC Legal Şubat 2022 Bülteni par MGC Legal
MGC Legal Şubat 2022 BülteniMGC Legal Şubat 2022 Bülteni
MGC Legal Şubat 2022 Bülteni
MGC Legal 88 vues
İş Hukuku Tanımlar/ İş Sözleşmeleri par Beray Çinçin
İş Hukuku Tanımlar/ İş Sözleşmeleriİş Hukuku Tanımlar/ İş Sözleşmeleri
İş Hukuku Tanımlar/ İş Sözleşmeleri
Beray Çinçin1.3K vues
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf par MGC Legal
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Mart 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal 74 vues
Isci isveren dava-sarti_arabuluculugu -revize par Eren Öztürk
Isci isveren dava-sarti_arabuluculugu -revizeIsci isveren dava-sarti_arabuluculugu -revize
Isci isveren dava-sarti_arabuluculugu -revize
Eren Öztürk112 vues

Similaire à Is akdi once_isci_tarafindan_hakli_sebeple_feshedilmesi_halinde_isverenin_isci_hakkinda_tuttugu_devamsizlik_tutanaklarin

Isveren Acisindan Ise Iade Sureci ve Davaları par
Isveren Acisindan Ise Iade Sureci ve DavalarıIsveren Acisindan Ise Iade Sureci ve Davaları
Isveren Acisindan Ise Iade Sureci ve DavalarıMGC Legal
102 vues9 diapositives
Is Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle Feshi par
Is Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle FeshiIs Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle Feshi
Is Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle FeshiMGC Legal
28 vues9 diapositives
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012 par
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Nazik Isik
272 vues28 diapositives
Borcu yoktur par
Borcu yokturBorcu yoktur
Borcu yokturrmznyldz
2.8K vues53 diapositives
Iş mevzuatı par
Iş mevzuatıIş mevzuatı
Iş mevzuatıMehmet Veli DEMİR
525 vues376 diapositives
Konuis02 par
Konuis02Konuis02
Konuis02yunuscorum
513 vues22 diapositives

Similaire à Is akdi once_isci_tarafindan_hakli_sebeple_feshedilmesi_halinde_isverenin_isci_hakkinda_tuttugu_devamsizlik_tutanaklarin(18)

Isveren Acisindan Ise Iade Sureci ve Davaları par MGC Legal
Isveren Acisindan Ise Iade Sureci ve DavalarıIsveren Acisindan Ise Iade Sureci ve Davaları
Isveren Acisindan Ise Iade Sureci ve Davaları
MGC Legal 102 vues
Is Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle Feshi par MGC Legal
Is Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle FeshiIs Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle Feshi
Is Sozlesmesinin Isverence Hakli Nedenle Feshi
MGC Legal 28 vues
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012 par Nazik Isik
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Kamu 4 2-oguz karadeniz-borclar k ve eeck-081012
Nazik Isik272 vues
Borcu yoktur par rmznyldz
Borcu yokturBorcu yoktur
Borcu yoktur
rmznyldz2.8K vues
Torba yasada ev hizmetlerinde çalişanlarin sigortaliliği son par rmznyldz
Torba yasada ev hizmetlerinde çalişanlarin sigortaliliği sonTorba yasada ev hizmetlerinde çalişanlarin sigortaliliği son
Torba yasada ev hizmetlerinde çalişanlarin sigortaliliği son
rmznyldz487 vues
MGC Legal Nisan 2022 Bülteni par MGC Legal
MGC Legal Nisan 2022 BülteniMGC Legal Nisan 2022 Bülteni
MGC Legal Nisan 2022 Bülteni
MGC Legal 102 vues
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf par MGC Legal
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdfMGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal Temmuz 2022 Bülteni.pdf
MGC Legal 28 vues
Koronavirüs Salgınının İş İlişkilerine Etkileri par Melis Buhan Öncel
Koronavirüs Salgınının İş İlişkilerine EtkileriKoronavirüs Salgınının İş İlişkilerine Etkileri
Koronavirüs Salgınının İş İlişkilerine Etkileri
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları par Univerist
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Univerist515 vues
İş kanunu (4857) par mcahf
İş kanunu (4857)İş kanunu (4857)
İş kanunu (4857)
mcahf1K vues
Işyeri işveren il müdürlüğü par rmznyldz
Işyeri işveren il müdürlüğüIşyeri işveren il müdürlüğü
Işyeri işveren il müdürlüğü
rmznyldz1.2K vues
Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par Istanbul_Business_School
Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA EğitimiPersonel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Personel ve Özlük İşleri / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi

Plus de Can Hukuk Bürosu

Bankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdf par
Bankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdfBankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdf
Bankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdfCan Hukuk Bürosu
27 vues21 diapositives
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdf par
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdfZorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdf
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdfCan Hukuk Bürosu
4 vues5 diapositives
Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb... par
Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb...Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb...
Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb...Can Hukuk Bürosu
4 vues3 diapositives
_Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin... par
_Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin..._Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin...
_Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin...Can Hukuk Bürosu
4 vues2 diapositives
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf par
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdfCan Hukuk Bürosu
3 vues3 diapositives
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docx par
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docxYurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docx
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docxCan Hukuk Bürosu
7 vues33 diapositives

Plus de Can Hukuk Bürosu(7)

Bankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdf par Can Hukuk Bürosu
Bankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdfBankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdf
Bankaların Tacir Olarak Bütün İşlemlerinde Basiretli Davranma Yükümlülüğü .pdf
Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb... par Can Hukuk Bürosu
Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb...Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb...
Deprem Teminatını da İçeren İşyeri Sigorta Poliçesi Kapsamında Tazminat Taleb...
_Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin... par Can Hukuk Bürosu
_Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin..._Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin...
_Sigorta Hakem Heyetinin Bilirkişi Ataması, Mahkemeden Yardım İstemesi, Yerin...
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf par Can Hukuk Bürosu
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docx par Can Hukuk Bürosu
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docxYurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docx
Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin İşçilik Alacakları .docx

Is akdi once_isci_tarafindan_hakli_sebeple_feshedilmesi_halinde_isverenin_isci_hakkinda_tuttugu_devamsizlik_tutanaklarin

 • 1. İş akdi önce işçi tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde, işverenin işçi hakkında tuttuğu devamsızlık tutanaklarının bir önemi kalmaz ve işçinin iş akdinin feshinden sonra bir hüküm ifade etmez. İstinaf Mahkemesi Yurtdışı İşçilik Alacakları Davalarındaki İşçinin Haklı Sebeple Feshi İle İlgili Önemli Bir Karar Verdi. Yeni Gelişme İstanbul BAM, 26. Hukuk Dairesi., E. 2018/1048 K. 2020/875 T. 10.6.2020 (İstinaf Mahkemesi) kararında “İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilip ödenmemesinin, işçiye iş akdini haklı nedenle feshetme imkanı vereceği, ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerektiği, söz edilen ücretin geniş anlamda ücret olarak fazla mesai, genel tatil gibi alacakları da kapsadığı ve bunların da ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı vereceği, önce işçi tarafından iş akdi haklı olarak feshedilmesi halinde, işverenin işçi hakkında tuttuğu devamsızlık tutanaklarının bir önemi olmadığı ve işçinin iş akdini feshinden sonra hüküm ifade etmeyeceği, Yurt dışı sefer priminin, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye'ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olduğu ve tamamen işçiye ödenen ücret niteliğinde olduğu, uluslararası alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı, yurt dışı sefer priminin, ücretin eki olmayıp ücret niteliğinde olduğu ve tazminata esas ücrette doğrudan dikkate alınacağı, ücretin asgari ve sefer primi toplamından oluşması durumunda, işçinin ayda kaç sefer yaptığı belirlenerek aylık sefer primi ile asgari ücretin toplamı üzerinden tazminata esas ücret tespit edileceği, işçinin bayram/genel tatil çalışmasının yurtdışı giriş çıkış kayıtlarına göre belirleneceği, telafi izinlerinin ve yıllık izinlerin yalnızca yazılı delille ispat olabileceği, kullandırılan yıllık izinlerin yalnızca yıllık izin defteri veya eşdeğer belge ile ispat edilebileceği” sonucuna varmıştır. Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı vekili, müvekkili davacının 18/05/2012 tarihinden iş akdinin 4857 sayılı yasa'nın 24. Maddesi gereğince haklı nedenlerle ve eylemli olarak sona erdirildiğini 07/10/2013 tarihine kadar davalı işverenlik bünyesinde aralıksız ve fasılasız uluslararası tır şoförü olarak asgari ücret+ sefer primi sistemi ile istihdam edildiğini, istihdam edildiğini dönem boyunca İtalya-Avrupa arası dorseci olarak çalıştığını, aylık ortalama 3 seferi başarıyla gerçekleştirdiğini sefer başına ayda 325-375 Euro sefer primi verildiğini, müvekkilinin davalı işverenlik bünyesinde hemen hemen tüm dini ve milli bayram ve genel tatillerde aralıksız çalıştırılmasına rağmen tahakkuk eden bayram, genel tatil çalışması ücreti alacağının müvekkile ödenmemesi, yine asgari ücret+ sefer primi sistemi ile istihdam edilmesine rağmen ücretin esasını teşkil eden sefer primi kazancının sigorta matrahına yansıtılmayarak müvekkilinin sigortasının gerçek kazancı üzerinden gösterilmemesi ve özellikle son dönemde gerçekleştirdiği seferlerle ilgili olarak tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gereken sefer primlerinin devamlı surette
 • 2. davalı işverenlik uhdesinde tutulması karşısında iş akdinin devamının müvekkili açısından çekilmez hale geldiğini ve iş akdini anılan tarihte 4857 sayılı yasa'nın 24. Maddesi gereğince haklı nedenlerle ve eylemli olarak sona erdirildiğini, müvekkilinin davalı şirket bünyesinde çalıştığı dönem boyunca hemen hemen tüm bayram ve genel tatillerde aralıksız fasılasız çalıştırıldığını ancak adına tahakkuk eden genel tatil ücreti alacağının ödenmediğini, vakıanın celbedilecek resmi yurtdışı giriş-çıkış kayıtları ile de sübuta ereceğini, müvekkiline davalı işverenlik bünyesinde istihdam edildiği dönem boyunca herhangi bir şekilde ücretli izin kullandırılmaksızın çalıştırıldığını, akdin fesih tarihi itibariyle de kullandırılmayan izin ücretlerinin müvekkiline ödenmediğini belirterek, ödenmeyen dava konusu işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davalı vekili, davacının 18/05/2012 tarihinden itibaren müvekkili şirkette çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin gerçekte davacı tarafından değil müvekkili şirket tarafından haklı ve geçerli nedenle sona erdirildiğini, davacının müvekkili şirkette işe devam etmekte iken 28/09/2013 tarihinden itibaren hiçbir haklı neden ve mazeret bildirmeksizin işe devam etmemeye başladığını, müvekkili şirket tarafından davacıya ulaşılmaya çalışıldığını ancak kendisine ulaşılamadığını, akabinde davacının iş akdinin iş kanunu'nun 25/II-g bendi kapsamında 07/10/2013 tarihi itibariyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının iş akdinin feshedildiğine dair ihtarnamenin de davacıya tebliğ edildiğini, davacının işe 28/09/2013 tarihinden itibaren devam etmediğinin tutanaklarla ortada olduğunu, davacının iş akdini eylemli olarak feshettiğini iddiasında ise, bu fesih iddiasını işe devam etmemeye başladığı 28/09/2013 tarihinden itibaren ileri sürebileceğini ancak davacının hem 28/09/2013-07/10/2013 tarihleri arasında hiçbir gerekçe göstermeden işe gelmediğini, hem de müvekkili tarafından iş sözleşmesinin feshedildiği 07/10/2013 tarihinde kendisinin eylemli olarak sözleşmeyi feshettiğini iddia ettiğini, bu durumun hem maddi gerçeklere hem de maddi hukuka uygun olmadığını, hakkın kötüye kullanıldığını, davacının iddia ettiği gibi işten kendisi son vermeden önce, dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaları ile ilgili olarak hiçbir şikayet ve talepte bulunmadığını, müvekkili şirketin çalışanlarından yurtiçi veya yurt dışı görevlerinde bulundukları sürelerin dini ve milli bayram tatillerine veya resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde, bu sürelerde çalışılmasını talep etmediğini, müvekkili şirketin çalışanların döndükten sonra işyeri merkezi dışında kaldıkları süresinin herhangi bir resmi-dini bayram, genel tatil gününe denk gelip gelmediğine bakılmaksızın, işyeri merkezi dışında kaldıkları süreye göre telafi izinleri kullandırıldığını, davacının da yurt içi, yurt dışı görevlerinden döndükten sonra telafi izinlerini kullandığını, bu şekilde çalışılmış tatil günleri var ise, bunların karşılığının telafi izni şeklinde karşılandığını, ayrıca Avrupa ülkelerinde araç kullanma günlerinin ve sürelerinin Avrupa Birliği yönergeleri kapsamında belirlendiğini ve sınırlandığını, bu sınırlı günlerin ve sürelerin üzerinde sürücülerin araç kullanmasının mümkün olmadığını bu nedenle davacının ulusal bayram- genel tatil alacağı taleplerinin reddini gerektiğini, müvekkili şirketin tüm sürücülere yıllık izin kullandırdığını, yine davacının da yurt içi yurtdışı görevlerinden döndükten sonra telafi izinlerini kullandığını, ayrıca davacının yurtdışına sefere gitmediğini ve Türkiye'de bulunduğu dönemlerde herhangi bir iş yapmaksızın istirahatli geçirdiği sürelerin de bulunduğunu, bu sürelerin davacının kullanabileceği yıllık izin günün fazlasıyla karşıladığını, müvekkili şirketin asgari ücret+ sefer
 • 3. primi şeklinde uygulamasının bulunmadığını, davacıya ödenen aylık ücretin bordrolarında yazılı olan ücret olduğunu, müvekkili şirket tarafından yurtdışı görevine giden sürücülere, gidecekleri yolun mesafesine, göreve gidilecek ülkeye, görevin süresine göre değişen miktarlarda olmak üzere konaklama + yeme-içme + haberleşme giderlerinin karşılanması amacıyla seyyanen harcırah ödemeleri yapıldığını, yurtdışı görevine giden araç sürücülerinin, bu miktarları harcamayarak tasarruf ettikleri miktarları kendilerine ek gelir olarak değerlendirdiklerini, değişen miktarlarda harcırah olarak ödenen tutarların sabit ve belirli bir ödenti olmadığını, sadece görev gereği yapılan ödemeler olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur. Yerel Mahkemenin Kararı Mahkemece; Davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkeme kararına karşı yasal süresinde davalı vekilince istinaf yasa yoluna başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesinin Kararı HMK'nun 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında taraflarca ileriye sürülmemiş sebepler inceleme konusu yapılamayacağından davalı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak inceleme yapılmıştır. Davacı, davalı işyerinde 18/5/2012-7/102013 tarihleri arasında Uluslararası Tır Şoförü olarak çalışmıştır. Davacının iş akdinin kıdem tazminatı gerektirip gerektirmeyecek şekilde sona erdiği hususunda uyuşmazlık vardır. Davacı tarafça sefer primininin sigorta matrahına yansıtılmayarak eksik prim ödenmesi nedeniyle haklı fesih yapıldığı iddia edilirken davalı tarafça davacının devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedildiği ileri sürülmüştür. İş Yasası 24/II e bendi gereğince, işveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilip ödenmemesi işçiye iş akdini haklı nedenle feshetme imkanı verir. Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II e bendinde söz edilen ücret geniş anlamda ücret olarak fazla mesai, genel tatil gibi alacaklarının da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. (Yargıtay 9. H.D. 16/07/2008 gün ve 2007/22062 E 2008/16398 K) Bu durumda davacının aşağıda belirtildiği üzere ücretinin sigorta primine tam yansıtılmaması ve bayram/genel tatil alacaklarının olması nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshettiği, her ne kadar davalı taraf davacının devamsızlık yaptığını ileri sürmüşse de davacı tarafından iş akti haklı olarak feshedildiğinden, tutulan devamsızlık tutanaklarının bir önemi olmadığı, davacının iş akdini feshinden sonra hüküm ifade etmediği, ayrıca devamsızlık tutanaklarının matbu olarak hazırlandığı, tutanak düzenleyicilerinden yalnızca bir tanesinin dinlendiği, onun da tutanak içerikleri ve tutanakların tutulma şekli ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamış olması görülmekle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, davalı vekilinin bu yöndeki istinaf itirazının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Davalı tarafça davacının aylık ücretinin doğru hesaplanmadığı ileri sürülmüştür.
 • 4. Sefer primi uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye'ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklı olup, tamamen işçiye ödenen ücret niteliğindedir. Yerleşik Yargıtay kararlarında da uluslararası alanda faaliyet gösteren tır şoförlerinin yasal asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin 06/06/2013 günlü 2011/17648 Esas 2013/17351 Karar sayılı kararı) Yurt dışı sefer primi, ücretin eki olmayıp ücret niteliğinde olmakla tazminata esas ücrette doğrudan dikkate alınır. Ücretin asgari ve sefer primi toplamından oluşması durumunda, işçinin ayda kaç sefer yaptığı belirlenerek aylık sefer primi ile asgari ücretin toplamı üzerinden tazminata esas ücret tespit olunur. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 03/05/2013 günlü 2011/8904 Esas 2013/13358 Karar sayılı kararı) Tanık anlatımları ve dosya kapsamına göre, davalı işyerinde yurt dışı tır şoförü olarak çalışan davacının asgari ücret ve sefer başına prim ücreti ile çalıştığı ve buna göre tanık anlatımları ve emsal ücret cevapları bir arada değerlendirildiğinde, özellikle tanıkların davacının yurt dışında dorsecilik yaptığını ve gittiği ülkede birden çok kez sefer yaptığını belirtmelerine göre ve buna göre sefer sayısının hesaplanarak davacının ücretinin tespitinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Davalı tarafça davacının yurt dışında bulunduğu tüm dönemlerde bayram/genel tatil çalışmasının olmadığı, ayrıca yurt dışından döndüklerinde telafi izni kullandıkları ileri sürülmüştür. Ancak gerek davacı, gerek davalı tanığı tarafından davacının yurt dışında olduğu dönem bayram/genel tatil dönemine denk gelmesi durumunda çalışma olduğu beyan edilmiştir. Buna göre yurt dışı giriş çıkış kayıtlarına göre davacının bayram/genel tatil çalışmasının belirlenmesi yerindedir. Davalı tarafça davacının çalışma yapması durumunda telafi izni verildiği ileri sürülmüşse de bu husus yazılı delille ispatlanmamıştır. Davalı tarafça bu yönde davacıya yemin teklif edilmiştir. Davacı tarafından telafi izni verilmediğine dair yemin edilmiştir. Bu durumda davalının bayram/genel tatil alacağının ödendiğini ispatlayamadığı ve bu yöndeki istinaf isteminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Davalı tarafça davacının dosyaya sunular yıllık izin belgelerinin dikkate alınmadığını, davacının ..2013...2016 tarihleri arasında izin kullandığını ileri sürmüştür. 4857 sayılı İş Kanunu 56. madde gereğince işveren izin kullandırıldığını yıllık izin defteri veya eşdeğer belge ile ispat edebilir. Davalı tarafından sunulan yıllık izin belgesinde ...2013-....2013 tarihleri arasında izin kullanıldığı belirtilmiş, davalı tarafça sehven ...2013 tarihinin ….2013 olarak yazıldığı belirtilmiştir. Bu belgeye karşı davacının bir itirazının bulunmaması karşısında belirtilen ..2013-....2013 tarihleri arasında davacının 14 gün izin kullandığı anlaşılmıştır. Buna göre davacının hak ettiği 20 gün izninden bakiye izin süresinin 6 gün olduğu, buna göre davalının istinaf isteminin yerinde olduğu anlaşılmıştır. Dairemiz tarafından yıllık izin alacağı aşağıdaki hesaplanmıştır. Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen yerinde olduğu, delillerin toplanmış olduğu, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmeyerek Dairemiz
 • 5. tarafından davacının yıllık izin alacağı ile ilgili yukarıda belirtilen hesaplamaya göre aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir. HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-Davalı vekilinin istinaf sebeplerinin kısmen yerinde olduğu, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, ancak mevcut delil durumuna göre dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine gönderilmesine ihtiyaç olmadığı anlaşıldığından, HMK 'nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, 2-Davanın KISMEN KABULÜ ile; -4.474,44 TL net kıdem tazminatının akdin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile, davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, -715,80 TL net yıllık izin alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiz ile, davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, -1.584,50 TL net genel tatil alacağından takdiren 1/4 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak 1.188,37 TL nin dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile, davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6763 SK. 'nun 42. maddesi ile değişik 6100 s. HMK 'nun 362/1-a ve aynı Kanunun 5. maddesi ile değişik 5521 S. İş.Mah.K.'nun 8/1. maddeleri uyarınca kesin olmak üzere 10/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Sonuçlar İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilip ödenmemesi halinde, işçi iş akdini haklı nedenle feshetme imkanı sahip olur. Ücret geniş anlamda ücret olarak fazla mesai, genel tatil gibi alacakları da kapsar. Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. İş akdi önce işçi tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde, işverenin işçi hakkında tuttuğu devamsızlık tutanaklarının bir önemi kalmaz ve işçinin iş akdinin feshinden sonra bir hüküm ifade etmez. Yurt dışı sefer primi işçiye ödenen ücret niteliğindedir, ücretin eki değildir, tazminata esas ücrette doğrudan dikkate alınır ve yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen Türkiye'ye dönüşte belge karşılığı kapatılan avanstan farklıdır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tır şoförünün yasal asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tır şoförünün ücreti görünürde asgari ücret ve sefer primi toplamından oluşması halinde, işçinin ayda kaç sefer yaptığı belirlenerek aylık sefer primi ile asgari ücretin toplamı üzerinden tazminata esas ücret tespit edilir.
 • 6. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tır şoförünün bayram/genel tatil çalışması yurtdışı giriş çıkış kayıtlarına göre belirlenir. Telafi izinleri ve yıllık izinleri yalnızca yazılı delille ispat edilebilir. Kullandırılan yıllık izinler yalnızca yıllık izin defteri veya eşdeğer belge ile ispat edilebilir. İstinaf Mahkemesi bu kararıyla alacağının ispatındaki endişeleri gidermeye yönelik önemli tespitler yapmıştır. Av.Arb.Ahmet Can İletişim Bilgilerimiz : WhatsApp : 0 532 409 18 85 Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr