_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf

Can Hukuk Bürosu
Can Hukuk BürosuAvukat à Can Hukuk Bürosu

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi Depremde hasar gördüğü sabit olan sigortalı konutun bulunduğu bina için metrekare artırılmasına ilişkin DASK sigortası zeyilnamesi yapılmış ve primi de tahsil edilmişse, akabinde yıkım kararı verilen konut için tazminat ödenir. Sigortalı konutta depremle oluşan hasara ilişkin ilk tespitlerin yapılmasından sonra, resmi kurumlarca düzenlenen hasar listelerine yazılacağı, ilk tespit sonrası yapılacak detaylı incelemelerde elde edilen sonuçlar dahilinde ağır hasar ve yıkım kararı verilebileceği de izahtan uzaktır. Konut alanının artırılmasına ilişkin 20/02/2012 tarihli zeyilnamenin düzenlenip, ilave primin sigortalı tarafından ödenmiş olduğu ve yıkımın da 14/04/2012 tarihinde karara bağlandığı durumda, ilk hasar durumu tespit edilmiş olan konutla ilgili (yıkım kararından önce) zeyilname düzenleyen sigorta şirketi, zeyilnameye konu sigorta bedelinden sorumludur.


Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi
Nedeniyle Tazminat Talebi
Depremde hasar gördüğü sabit olan sigortalı konutun bulunduğu bina
için metrekare artırılmasına ilişkin DASK sigortası zeyilnamesi yapılmış ve
primi de tahsil edilmişse, akabinde yıkım kararı verilen konut için
tazminat ödenir.
Sigortalı konutta depremle oluşan hasara ilişkin ilk tespitlerin
yapılmasından sonra, resmi kurumlarca düzenlenen hasar listelerine
yazılacağı, ilk tespit sonrası yapılacak detaylı incelemelerde elde edilen
sonuçlar dahilinde ağır hasar ve yıkım kararı verilebileceği de izahtan
uzaktır.
Konut alanının artırılmasına ilişkin 20/02/2012 tarihli zeyilnamenin
düzenlenip, ilave primin sigortalı tarafından ödenmiş olduğu ve yıkımın
da 14/04/2012 tarihinde karara bağlandığı durumda, ilk hasar durumu
tespit edilmiş olan konutla ilgili (yıkım kararından önce) zeyilname
düzenleyen sigorta şirketi, zeyilnameye konu sigorta bedelinden
sorumludur.
T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2022/5793 K. 2022/10485 T. 19.9.2022
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının reddine dair verilen kararın davacı vekili
tarafından süresi içinde temyizi istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra
tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği
görüşüldü.
KARAR : Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay (kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin 17/06/2019 tarih,
2016/11682 Esas ve 2019/7620 Karar sayılı ilamında özetle; davaya konu tazminattan her iki
davalının mı yoksa sadece davalı DASK'ın mı sorumlu tutulduğu konusunda, kısa karar ile gerekçeli
kararın hüküm fıkraları arasında yaratılan çelişkinin giderilmesi; eldeki itirazın iptali davasının
dayanağı olan ilamsız icra takibinin borçlusu olmadığı için itirazın iptali davasında davalı olarak yer
alması mümkün olmayan ...Sigorta A.Ş. için hüküm kurulmaması; DASK poliçesi kapsamındaki
deprem rizikosunun gerçekleşmesinden sonra yapılan zeyilnamedeki sigorta bedelinin, kural olarak
sadece zeyil tarihinden sonraki rizikoları temin edeceği; davacıya ait konutun ağır hasar
görmesinden sonra zeyilname düzenlenmesinde davalı DASK'ın hukuki yararı bulunup
bulunmadığının hükümde tartışılıp gerekçelendirilmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi
gereğine değinilmiştir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda; davacı konutu için M2 artışına ilişkin
zeyilnamenin davaya konu deprem rizikosunun gerçekleşmesinden sonra düzenlendiği ve zeyilin
düzenlendiği tarihten sonraki rizikoları kapsayabileceği, davalı DASK'ın riziko gerçekleştikten sonra
zeyilname düzenlemede hukuki yararının bulunmadığı, poliçeye ilişkin zeyilden önceki teminat
tutarına göre davacının tüm zararının karşılandığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş;
hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, zorunlu deprem sigorta poliçesi nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.
Davacı taraf, sigortalı konut alanının (m2'sinin) zeyilnameyle artırılmasına dayalı olarak,
zeyilnameye konu sigorta bedelinin tahsili istemiyle başlattığı icra takibine itirazı bertaraf etmek için
eldeki davayı açmış; mahkemece, zeyilname geçerli kabul edilip, eksik ödendiği tespit edilen
tazminatın davalı DASK'tan tahsiline karar verilmiş; davalı yanın temyizi üzerine, mahkeme kararı
yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur. Bozma ilamında belirtilen hukuki değerlendirmenin
yapılabilmesi bakımından, zeyilnamenin düzenlendiği tarih, davacıya ait konutun depremde
gördüğü hasara ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan hasar tespitlerinin tarihi ve son
olarak da konutun bulunduğu binaya ilişkin verilen yıkım kararının tarihi önem arz etmektedir.
Yargıtay (kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yargılamaya
devam edilmiş olmasına rağmen, bozmayı karşılayacak biçimde ve belirtilen eksik belgeler toplanıp
değerlendirme yapılmadan karar verildiği görülmektedir.
Zorunlu deprem sigortalı konutun 23/10/2011 tarihli depremde hasar gördüğü taraflar arasında
uyuşmazlık konusu olmadığına göre, sigortalı konutun bulunduğu binanın yıkımına karar verildiği
tarih ile zeyilnamenin düzenlendiği tarihin net biçimde saptanmasının gerektiği açıktır. Sigortalı
konutta depremle oluşan hasara ilişkin ilk tespitlerin yapılmasından sonra, resmi kurumlarca
düzenlenen hasar listelerine yazılacağı, ilk tespit sonrası yapılacak detaylı incelemelerde elde edilen
sonuçlar dahilinde ağır hasar ve yıkım kararı verilebileceği de izahtan uzaktır. Davacı taraf, binanın
yıkım kararının, zeyilnamenin düzenlenmesinden sonra (14/04/2012'de) alındığını iddia etmektedir.
Davacının iddia ettiği şekilde, konut alanının artırılmasına ilişkin 20/02/2012 tarihli zeyilnamenin
düzenlenip, ilave primin davacı tarafından ödenmiş olduğu ve yıkımın da 14/04/2012 tarihinde
karara bağlandığı durumda, ilk hasar durumu tespit edilmiş olan konutla ilgili (yıkım kararından
önce) zeyilname düzenleyen davalının, zeyilnameye konu sigorta bedelinden de sorumlu olacağı
gözetilmelidir. Davacı yanın iddiasına konu edilen bu hususların tespiti için gerekli belgeler
toplanmadan, davalının hukuki durumu hakkında değerlendirme yapılması, eksik inceleme
niteliğindedir.
Açıklanan nedenlerle; sigortalı konuta ilişkin resmi kurumlarca düzenlenen hasar tespit belgelerinin
ve özellikle konutun bulunduğu binanın yıkımına karar verildiği belge örneklerinin ilgili yerlerden
getirtilmesi; zeyilnameye ilişkin primin yatırılıp yatırılmadığının tespiti için, ödeme belgelerinin temin
edilmesi; yukarıda açıklanan şekilde, yıkım kararından önce zeyilnamenin düzenlendiğinin tespiti
halinde, rizikonun kapsamı ve hasar durumuna ilişkin fiili durumu bilerek zeyilname düzenleyen
davalının, zeyilnamedeki sigorta bedeli dahilinde (ancak gerçek zararla sınırlı olarak)
sorumluluğunun doğacağı gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve
yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün
BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 19/09/2022
gününde oybirliğiyle karar verildi.
_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf

Contenu connexe

En vedette(20)

How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC3.7K vues
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82K vues
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K vues
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K vues
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25K vues
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K vues
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K vues
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues

_Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi.pdf

  • 1.  Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Talebi Depremde hasar gördüğü sabit olan sigortalı konutun bulunduğu bina için metrekare artırılmasına ilişkin DASK sigortası zeyilnamesi yapılmış ve primi de tahsil edilmişse, akabinde yıkım kararı verilen konut için tazminat ödenir. Sigortalı konutta depremle oluşan hasara ilişkin ilk tespitlerin yapılmasından sonra, resmi kurumlarca düzenlenen hasar listelerine yazılacağı, ilk tespit sonrası yapılacak detaylı incelemelerde elde edilen sonuçlar dahilinde ağır hasar ve yıkım kararı verilebileceği de izahtan uzaktır. Konut alanının artırılmasına ilişkin 20/02/2012 tarihli zeyilnamenin düzenlenip, ilave primin sigortalı tarafından ödenmiş olduğu ve yıkımın da 14/04/2012 tarihinde karara bağlandığı durumda, ilk hasar durumu tespit edilmiş olan konutla ilgili (yıkım kararından önce) zeyilname düzenleyen sigorta şirketi, zeyilnameye konu sigorta bedelinden sorumludur. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2022/5793 K. 2022/10485 T. 19.9.2022 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından süresi içinde temyizi istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. KARAR : Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay (kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin 17/06/2019 tarih, 2016/11682 Esas ve 2019/7620 Karar sayılı ilamında özetle; davaya konu tazminattan her iki davalının mı yoksa sadece davalı DASK'ın mı sorumlu tutulduğu konusunda, kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkraları arasında yaratılan çelişkinin giderilmesi; eldeki itirazın iptali davasının dayanağı olan ilamsız icra takibinin borçlusu olmadığı için itirazın iptali davasında davalı olarak yer alması mümkün olmayan ...Sigorta A.Ş. için hüküm kurulmaması; DASK poliçesi kapsamındaki deprem rizikosunun gerçekleşmesinden sonra yapılan zeyilnamedeki sigorta bedelinin, kural olarak sadece zeyil tarihinden sonraki rizikoları temin edeceği; davacıya ait konutun ağır hasar görmesinden sonra zeyilname düzenlenmesinde davalı DASK'ın hukuki yararı bulunup bulunmadığının hükümde tartışılıp gerekçelendirilmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gereğine değinilmiştir.
  • 2. Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda; davacı konutu için M2 artışına ilişkin zeyilnamenin davaya konu deprem rizikosunun gerçekleşmesinden sonra düzenlendiği ve zeyilin düzenlendiği tarihten sonraki rizikoları kapsayabileceği, davalı DASK'ın riziko gerçekleştikten sonra zeyilname düzenlemede hukuki yararının bulunmadığı, poliçeye ilişkin zeyilden önceki teminat tutarına göre davacının tüm zararının karşılandığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, zorunlu deprem sigorta poliçesi nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Davacı taraf, sigortalı konut alanının (m2'sinin) zeyilnameyle artırılmasına dayalı olarak, zeyilnameye konu sigorta bedelinin tahsili istemiyle başlattığı icra takibine itirazı bertaraf etmek için eldeki davayı açmış; mahkemece, zeyilname geçerli kabul edilip, eksik ödendiği tespit edilen tazminatın davalı DASK'tan tahsiline karar verilmiş; davalı yanın temyizi üzerine, mahkeme kararı yukarıda belirtilen gerekçelerle bozulmuştur. Bozma ilamında belirtilen hukuki değerlendirmenin yapılabilmesi bakımından, zeyilnamenin düzenlendiği tarih, davacıya ait konutun depremde gördüğü hasara ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan hasar tespitlerinin tarihi ve son olarak da konutun bulunduğu binaya ilişkin verilen yıkım kararının tarihi önem arz etmektedir. Yargıtay (kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yargılamaya devam edilmiş olmasına rağmen, bozmayı karşılayacak biçimde ve belirtilen eksik belgeler toplanıp değerlendirme yapılmadan karar verildiği görülmektedir. Zorunlu deprem sigortalı konutun 23/10/2011 tarihli depremde hasar gördüğü taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmadığına göre, sigortalı konutun bulunduğu binanın yıkımına karar verildiği tarih ile zeyilnamenin düzenlendiği tarihin net biçimde saptanmasının gerektiği açıktır. Sigortalı konutta depremle oluşan hasara ilişkin ilk tespitlerin yapılmasından sonra, resmi kurumlarca düzenlenen hasar listelerine yazılacağı, ilk tespit sonrası yapılacak detaylı incelemelerde elde edilen sonuçlar dahilinde ağır hasar ve yıkım kararı verilebileceği de izahtan uzaktır. Davacı taraf, binanın yıkım kararının, zeyilnamenin düzenlenmesinden sonra (14/04/2012'de) alındığını iddia etmektedir. Davacının iddia ettiği şekilde, konut alanının artırılmasına ilişkin 20/02/2012 tarihli zeyilnamenin düzenlenip, ilave primin davacı tarafından ödenmiş olduğu ve yıkımın da 14/04/2012 tarihinde karara bağlandığı durumda, ilk hasar durumu tespit edilmiş olan konutla ilgili (yıkım kararından önce) zeyilname düzenleyen davalının, zeyilnameye konu sigorta bedelinden de sorumlu olacağı gözetilmelidir. Davacı yanın iddiasına konu edilen bu hususların tespiti için gerekli belgeler toplanmadan, davalının hukuki durumu hakkında değerlendirme yapılması, eksik inceleme niteliğindedir. Açıklanan nedenlerle; sigortalı konuta ilişkin resmi kurumlarca düzenlenen hasar tespit belgelerinin ve özellikle konutun bulunduğu binanın yıkımına karar verildiği belge örneklerinin ilgili yerlerden getirtilmesi; zeyilnameye ilişkin primin yatırılıp yatırılmadığının tespiti için, ödeme belgelerinin temin edilmesi; yukarıda açıklanan şekilde, yıkım kararından önce zeyilnamenin düzenlendiğinin tespiti halinde, rizikonun kapsamı ve hasar durumuna ilişkin fiili durumu bilerek zeyilname düzenleyen davalının, zeyilnamedeki sigorta bedeli dahilinde (ancak gerçek zararla sınırlı olarak) sorumluluğunun doğacağı gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 19/09/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.