ประมวลกฎหมายอาญา

4 537 vues

Publié le

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับล่าสุด

Publié dans : Formation
0 commentaire
2 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 537
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
5
Actions
Partages
0
Téléchargements
36
Commentaires
0
J’aime
2
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

ประมวลกฎหมายอาญา

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหใชประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๔๙๙ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกิพลอดุลยเดช สํป.ร.งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูม า านัก ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีบา สํา นปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจุ กัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกลาฯ ใหประกาศวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหมเพราะตั้งแตไดประกาศใช กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายลั ก ษณะอาญาใน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๑ เป น ต น มา พฤติ ก ารณ ข องบ า นเมื อ งไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานมาก เปลี่ยนแปลงไปเปนอั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทนราษฎร ดังตอนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยินยอมของสภาผูแ กา สํา ไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวาสํ“นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย อาญา พ.ศ. ๒๔๙๙”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ สํานัมาตรา ๒ พระราชบัญกา ตินี้ใหใชบงคัานัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั ั สํ บ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นุเบกษาเปนตนไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญาทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ เมื่ อ ประมวลกฎหมายอาญาได ใ ช บั ง คั บ แล ว ให ย กเลิ ก กฎหมาย ลักษณะอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว ในกรณีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ที่กฎหมายใดได กําหนดโทษโดยอกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั างถึงโทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาไว ใหถือวากฎหมายนั้นไดอางถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษ ดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอา งถึงโทษชั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกนหนึ่งรอยบาท านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาก า ๑ หมายความวา ปรับไมเกิ า สํ ถาอางถึงโทษชั้น ๒ หมายความวา ปรับไมเกินหารอยบาท สํานัถาอางถึงโทษชั้น ๓ หมายความวา จํสํานักไมเกินสิบวัน หรือปรักาไมเกินหารอย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าคุ กงานคณะกรรมการกฤษฎีบ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาอางถึงโทษชั้น ๔ หมายความวา จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง พันบาท หรือทัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ้งจําทั้งปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ เมื่อประมวลกฎหมายไดใชบังคับาแลว ในการจําาคุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก สํ นั แทนคาปรับตาม กฎหมายใด ไมวากฎหมายนั้นจะบัญญัติไวประการใด ใหนําประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตสําหรับความผิดที่ไดกระทํากอนวันที่ประมวลกฎหมายอาญาใชบังคับ มิใหกักขังเกินกวาหนึ่งปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยว และสองปงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับโทษปรับกระทงเดี สํานัก สําหรับโทษปรับหลายกระทง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัมาตรา ๗ ในกรณี วิ ธกาารเพื่ อ ความปลอดภั ย ตามมาตรา ๔๖ าแห ง ประมวล กงานคณะกรรมการกฤษฎี ี ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก กฎหมายอาญา ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับเสมือนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกแตหามมิใหคุมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิบแปดชั่วโมงนันักแตเวลาที่ผูถูกจับ กา เปนความผิดอาญา า สํา ขังชั้นสอบสวนเกินกวาสี่ส สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎี มาถึงที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมนัหงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีนําตัวผูถูก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิใ นับเวลาเดินทางตามปกติ สํา ก จับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไดใชบังคับแลว บทบัญญัติแหงกฎหมาย ใดอางถึงกฎหมายลั กษณะอาญา หรืออา งถึงบทบัญสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหถือวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า ญัติแ หงกฎหมายลักษณะอาญา บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึงประมวลกฎหมายอาญา หรือบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาญาในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูรับสนองพระบรมราชโองการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จอมพล ป. พิบูลสงคราม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเหตุ :- เหตุผ าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั กษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ไดประกาศใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยูหลายแหงกระจัดกระจายกันอยู จึง เปนการสมควรที่จะไดชําระสะสาง และนํกา ารูปเปนประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าเข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนึ่ง ปรากฏวาหลักการบางอยางและวิธีการลงโทษบางอยางควรจะไดปรับปรุงใหสมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ กาลสมั ย และแนวนิ ย มของนานาประเทศ ในสมั ย ป จ จุ บั น หลั ก เดิม บางประการจึ งล า สมั ย สมควรจะไดปสํรัาบปรุงเสียใหสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สารบาญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป มาตรา ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีวามผิดทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑ บทบัญญัติที่ใชแกค กา หมวด ๑ บทนิยาม ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒-๑๗ หมวด ๓ โทษและวิธการเพื่อความปลอดภัย ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๑ โทษ ๑๘-๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ย สํานั ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภั ๓๙-๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ๕๑-๕๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในทางอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕๙-๗๙ หมวด ๔ ความรับผิด หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด ๘๐-๘๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๖ ตัวการและผูสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘๓-๘๙ หมวด ๗ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง กา ๙๐-๙๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หมวด ๘ การกระทําความผิดอีก ๙๒-๙๔สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๙ อายุคนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา วาม ๙๕-๑๐๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ๑๐๒-๑๐๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๒ ความผิดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หมวด ๑ ความผิดต า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูสําเร็จราชการแทนพระองค ๑๐๗-๑๑๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ ความผิกดตอความมั่นคงของรัฐกภายใน สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร ๑๑๓-๑๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑๙-๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ๑๓๐-๑๓๕ ๒ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อการราย า สํา ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก สํ ๑๓๕/๑-๑๓๕/๔ ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครองสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดตอเจาพนักงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๖-๑๔๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอตําแหนงหนสํานั่ราชการ หมวด ๒ ความผิด กา าที กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔๗-๑๖๖ ๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการรากา เพิ่มโดยพระราชกํกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ย สํานั าหนดแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกความผิดเกี่ยวกันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๓ า สํา บการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ๑๖๗-๑๙๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอตําแหนงหนสํานั่ใกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐-๒๐๕ หมวด ๒ ความผิด กา าที นการยุติธรรม ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ๒๐๖-๒๐๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ๒๐๙-๒๑๖ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อใหเกิดภยันาตรายตอประชาชน สํา ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๑๗-๒๓๙ ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ดเกี่ยวกับเงินตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๔๐-๒๔๙ หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมปและตั๋ว ๒๕๐-๒๖๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ๒๖๔-๒๖๙สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กส สํานั ดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิ สํานั๒๖๙/๑-๒๖๙/๗ กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํา ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗๐-๒๗๕ ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๒๗๖-๒๘๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยสํานับชีวิตและรางกาย ลักษณะ ๑๐ วกั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิดตอชีวต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘๘-๒๙๔ หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย ๒๙๕-๓๐๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิกดฐานทําใหแทงลูก กา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๐๑-๓๐๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ๓๐๖-๓๐๘ ลักษณะนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาพและชื่อเสีายงกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรี สํ นั หมวด ๑ ความผิดตอเสรีภาพ ๓๐๙-๓๒๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ ความผิดฐานเปดเผยความลับ ๓๒๒-๓๒๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีฐานหมินประมาท กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๒๖-๓๓๓ หมวด ๓ ความผิด กา ่ สํานั ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พย สํานั ดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๓๔-๓๓๖ หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และปลนทรัพย ๓๓๗-๓๔๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ ความผิกดฐานฉอโกง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๔๑-๓๔๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ๓๔๙-๓๕๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กยอก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕๒-๓๕๖ หมวด ๕ ความผิดฐานยั หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร ๓๕๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักดฐานทําใหเสียทรัพย กา หมวด ๗ ความผิ งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๕๘-๓๖๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๒-๓๖๖ หมวด ๘ ความผิดฐานบุ ภาค ๓ ลหุโทษสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๗-๓๙๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัประมวลกฎหมายอาญา กา กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภาค ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลักษณะ ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทบักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไป สํานัญญัติที่ใชแกความผิดทั่ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทนิยาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“โดยทุจริต”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนทสําิควรไดโดยชอบดวย กา ี่ม นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) “ทางสาธารณ” หมายความวา ทางบกหรือทางน้ําสําหรับกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประชาชนใชใ น การจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดิน สําหรับประชาชนโดยสารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวย (๓) “สาธารณสถาน” หมายความวา สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีกาวามชอบธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ค ที่จะเขาไปไดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“เคหสถาน”สํหมายความวา ที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัย เชนานักอน โรง เรือ หรือ กา (๔) านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เรื งานคณะกรรมการกฤษฎี แพ ซึ่งคนอยูอาศัย และใหหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยนั้นดวย จะมีร้วลอม ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือไมก็ตามสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา“อาวุ ธ ” หมายความรวมถึ งสิ่ งซึ่ ง ไม เป น อาวุ ธ โดยสภาพ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก แต ซึ่ ง ได ใ ช หรื อ เจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีาย” หมายความวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ายหรือจิตใจ (๖) “ใชกําลังประทุษร กา สํานั า ทําการประทุษรายแกก ของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความรวมถึงการกระทําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคสํคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมาวากจะโดยใชยาทําให กา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎี มึนเมา สะกดจิานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ต หรือใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึ (๗) “เอกสาร ” หมายความว า กระดาษหรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดซึ่ ง ได ทํ า ให ป รากฏสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีอักษร ตัวเลข ผังนัหรือแผนแบบอยางอื่น กา นโดยวิธีพิมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความหมายดวยตัว กา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี จะเป สํา พ ถายภาพ หรือวิธี อื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกําาขึ้นหรือรับรอง (๘) “เอกสารราชการ” กา เอกสารซึ่งเจาพนักงานไดท ในหนาที่ และใหหมายความรวมถึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพนักงานไดรับรองในหนาที่ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งสําเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “เอกสารสิสํทนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) า ธิ ” หมายความว า เอกสารที่ เ ป น หลันักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ก ฐานแห ง การก อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ (๑๐) “ลายมือชื่อ” หมายความรวมถึงลายพิมพนิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคล สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงไวแทนลายมือชื่อของตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๑) “กลางคืน” หมายความวา เวลาระหวางพระอาทิตยตกและพระอาทิตยขึ้น (๑๒) “คุมขัง” หมายความว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจําคุกกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑๓) “คาไถ” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนที่เรียกเอา หรือใหเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกเอาตัวไปกผูถูกหนวงเหนี่ยวหรือผูถูกกักขัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ (๑๔) “บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ ไม ก็ ต าม โดยบังานคณะกรรมการกฤษฎีกไว ด ว ยการประยุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใช ซึ่ ง จะระบุ ชื่ อ หรื า สํานัก น ทึ ก ข อ มู ล หรื อ รหั ส า สํานั ก ต ใ ช วิ ธี ก ารทาง อิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกตใช วิธีการทางแสงหรืกอวิธีการทางแมเหล็กใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลขกรหัส หมายเลข สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บัตร หรือสัญลักษณอื่นใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไมเห็นดวยตาเปลาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอมูล รหัส าหมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือ กา (ข) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ทางตัวเลขใดๆานักงานคณะกรรมการกฤษฎีีสทธิใช โดยมิไสํามีการออกเอกสารหรือวัตกาอื่นใดให แตมี สํ ที่ผูออกไดออกใหแกผูม กิา ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถุ วิธการใชในทํานองเดียวกับ (ก) หรือ ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสิ่ ง อื่ น ใดที่ ใสําปกงานคณะกรรมการกฤษฎีก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ กา (ค) ช นั ระกอบกั บ ข อ มู ล อิ เ ล็ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” หมายความวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั ว ไม ว า จะมี ๔ (๑๕) “หนั ง สื อ เดิ น ทาง สํานั เอกสารสํ า คั ญ ประจํ า รูปลักษณะใดที่รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศออกใหแกบุคคลใดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใชแสดงตนในการเดินทางระหวางประเทศ และใหหมายความรวมถึงเอกสารใชแทนหนังสือ เดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไมไกากรอกขอความเกี่ยวกับผูถือหนังสือเดินกา วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทางดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตราสํ๑นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาติแกไขเพิ่มเติสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า (๑๔) เพิ่มโดย พระราชบัญญั มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ (๑๕) เพิ่มโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกพ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๘) า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การใชกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ บุคคลจักตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อเมื่อไดกระทํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา สํานัก องรับโทษในทางอาญาต สํา าการอันกฎหมายที่ ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิด นั้น ตองเปนโทษทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก่บัญญัติไวในกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทําเชนนั้นไมเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความผิดตอไป ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิด และถาไดมีคําพิพากษา ถึงที่สุดใหลงโทษแลว ก็ใหถือวาผูนั้นไมเกา องคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดนั้น ถารับโทษอยู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คยต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ถากฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายที่ใชใน ภายหลังการกระทําความผิด ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนนักณแกผูกระทําความผิดกา วาในทางใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คุ งานคณะกรรมการกฤษฎี ไม เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลวดังตอไปนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนด ตามคําพิพากษาหนักกวาโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ติในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏ แกศาลหรือเมื่อผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้นหรือพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหนดโทษเสีกยใหมตามกฎหมายที่ บาญญั ติใ นภายหลักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการรองขอ ใหศาลกํ สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีก ั สํานั ง ในการที่ศาลจะ กําหนดโทษใหมนี้ ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตาม กฎหมายที่บัญานัตงานคณะกรรมการกฤษฎีเปนการสมควรานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าโทษขั้นต่ําที่ สํ ญั ก ิในภายหลัง หากเห็น กา สํ ศาลจะกําหนดโทษนอยกวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีนภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่ผสําระทําความผิดไดรับ กา กฎหมายที่บัญญัติใกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ูก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี มาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ป ระหารชี วสําผู กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ถ า ศาลพิ พ ากษาให ิ ต นั ระทํ า ความผิ ด และตามกฎหมายที่ บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาไดเปลี่ยนเปนักโทษสูงสุดที่จะพึง กา ผูกระทําความผิด และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา น งานคณะกรรมการกฤษฎี ลงไดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔ ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับโทษตามกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไมวาจะอยู ณ ที่ใด ใหถือวา กระทําความผิสํดในราชอาณาจักร านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ ความผิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต ส ว นหนึ่ ง สานันใดได ก ระทํ า ใน กา มาตรา สํานั ด ใดที่ ก ารกระทํ า แม แ สํ ว กงานคณะกรรมการกฤษฎี ราชอาณาจักรก็ดี ผลแหงการกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดใน ราชอาณาจักรสํานักอโดยลักษณะแหงการกระทํา ผลที่เกิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รหรือยอมจะ หรื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ขึ้นควรเกิดในราชอาณาจัก เล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักรสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเปน
 9. 9. -๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา านั้ น จะไดสําระทํ านอกราชอาณาจั กรกา าหากการกระทํา นั้ นจะได กระทํ า กา ความผิด แมการกระทํ ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียมการหรือ พยายามกระทําาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ความผิดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถอวา กา มาตรา สํา ใดที่ไดกระทําในราชอาณาจั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ื ไดกระทําในราชอาณาจักร แมการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทําความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชให กระทําไดกระทําในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับ มาตรา ๗ ผูใดกระทํา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทษในราชอาณาจักร คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กร ตามทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) สํานั บความมั่นคงแหงราชอาณาจั สํา่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑/๑)๕ ความผิด เกี่ ยวกั บ การกอการร า ยตามที่ บั ญ ญัติไ วใ นมาตรา ๑๓๕/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๓๕/๓ และมาตรา ๑๓๕/๔ มาตรา ๑๓๕/๒ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ นัมาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗นัและมาตรา ๒๖๖ (๓) กา (๔) สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีและ (๒ ทวิ)๖ ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดฐานชิงกงานคณะกรรมการกฤษฎีวในมาตรา ๓๓๙ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) สํานั ทรัพย ตามที่บัญญัติไ กา สํานั และความผิดฐาน ปลนทรัพย ตามทีก่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งไดกระทํสําในทะเลหลวง สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘ ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ผูก ระทํา ความผิ ด นั้น เป น คนไทย และรัฐ บาลแห ง ประเทศที่ ค วามผิ ด ได เกิดขึ้น หรือผูสํสีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ เา ยหายไดรองขอใหลงโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) ผู ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น เป น คนต า งด า ว และรั ฐ บาลไทยหรื อ คนไทยเป นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูเสียหาย และผูเสียหายไดรองขอใหนักงโทษ สํา ล งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อประชาชนนัตามที่บัญญัติไวใน กา (๑) สํานับการกอใหเกิดภยันตรายต สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๒๐ วรรคแรก และมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓๗ และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ถึ งมาตรา ๒๓๒ มาตรา มาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖ ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา ๒๓๘สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ สํานักมาตรา ๗ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๔๖ ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗ (๒ ทวิสําเพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา มาตรา ) นั ่มโดยพระราชบัญญัติแกไ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐
 10. 10. - ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิ ด เกีสําวกั บ เอกสาร ตามที่ บั ญ ญัา ิ ไ ว ใ นมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ่ย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ต สํ ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖(๑) และ (๒) มาตรา ๒๖๘ ทั้งนี้เวนแตกรณีเกี่ยวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒/๑)๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๙/๑สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงมาตรา ๒๖๙/๗ ๒/๒)๘ ความผิดเกี่ยวกัา สํานั(กงานคณะกรรมการกฤษฎีกบหนังสือเดินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๖๙/๘ ถึง ทางตามที่บัญญัติไวในมาตรา มาตรา ๒๖๙/๑๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดเกี่ยวกักงานคณะกรรมการกฤษฎีวใานมาตรา ๒๗๖นัมาตรา ๒๘๐ และ กา (๓) สํานั บเพศ ตามที่บัญญัติไ ก สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎี มาตรา ๒๘๕ ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา ๒๗๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดตอราางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึสํามาตรา ๒๙๘ (๕) สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึงมาตราานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ๓๐๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๑๕ ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๓๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย และปลนานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ทรัพย ตามที่บัญญัติ ไวในมาตรา ๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกโกง ตามที่ บั ญาญักงานคณะกรรมการกฤษฎีถึ ง มาตรา ๓๔๔ (๑๐) ความผิ ด ฐานฉอ า สํ นั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๓๔๑ กา มาตรา ๓๔๖ และมาตรา ๓๔๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๑) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๓๕๔ (๑๒) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญนัญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา กติไวในมาตรา ๓๕๗ (๑๓) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตราสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓๖๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญกา ติไวในมาตรา มาตรา ๙ เจาพนักงานของรั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญั ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา ๘ (๒/๑) าเพิ่มโดยพระราชบัญญัติแกไกา ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ กา ๗ กา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขเพิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ (๒/๒) เพิ่มโดย พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

×