Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Børsen Apr 07 - UBS Global Warming Index - Weather Derivatives - Ilija Murisic

485 vues

Publié le

Børsen - Global opvarmning indtager finansmarkedet (Danish)

Keywords: alternative, Weather, HDD, CDD, CME, futures, climate change, Index ,Kyoto, UBS, derivatives, hybrids, trading, structured products, klima, global opvarmning, indeks,finansielt indeks, ilija murisic

Publié dans : Économie & finance, Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Børsen Apr 07 - UBS Global Warming Index - Weather Derivatives - Ilija Murisic

  1. 1. 30 Børsen FINANS Fredag den 27. april 2007 Væksten for Indt. Res.f.sk. Resultat Dagskurs Indt. Resultat Udlån Dagskurs +45% –71% –68% –2,5% +50% +6% +37% –1,7% Straumur-Burdarás Kaupthing Bank islandske banker Koncern 1. kvt. 1.kvt. Koncern 1. kvt. 1.kvt. mio. EUR 2007 2006 mio. ISK 2007 2006 Nettorenteindt. 11,2 5,5 Nettorenteindt. 16.265 10.484 Gebyr- & provis.indt. 30,3 27,0 Gebyr- & provis.indt. 12.337 8.602 Rente- & gebyrindt. 58,6 40,4 Rente- & gebyrindt. 28.602 19.086 bremser op Kursreguleringer -38,7 62,7 Kursreguleringer 13.456 13.505 Omkst. & afskrivn. 12,3 8,6 Omkst. & afskrivn. 17.707 12.552 Tab og hensæt. 2,9 3,0 Tab og hensæt. 1.423 710 Resultat før skat 77,4 264,4 Resultat før skat 24.930 22.189 Perioderesultat 69,2 217,5 Perioderesultat 20.694 19.594 Udlån 1.706,9 i.o. Udlån 2.559.121 1.870.318 Indlån 2.269,0 i.o. Indlån 892.170 548.281 Egenkapital 1.539,5 i.o. Egenkapital 313.900 223.888 To islandske ban- kapitalforrentningen blev på 27,6 pct. mod 42 pct. for fordoblet, og det er lykkedes at tiltrække nogle særdeles Straumur-Burdaras kom med regnskab i går, samtidig Balancesum 5.191,6 i.o. Balancesum 4.198.385 3.071.244 ker er kommet hele 2006. attraktive medarbejdere,« med at det blev meddelt, at Egenkap.forr., pct. 4,98 – EK-forr. f. skat, pct. 7,7 10,4 »Første kvartal sidste år siger Sigurdsson. der vil blive åbnet et kontor med kvartalsregn- var fantastisk, og regnskabet På trods af det islandske i Stockholm. Investerings- Udlån/egenkapital Omkostningspct. 1,11 13,2 – – EK-forr. e. skat, pct. Indtj./omkst. kr. 6,4 2,30 9,2 2,67 skaber, der viser sidste år var bl.a. også påvir- ket af salget af aktier i Exista, ejerskab har FIH beholdt sit eget navn og identitet. Så- bankens bundlinje faldt i første kvartal til 69,2 mio. Antal ansatte 117 i.o. Udlån/egenkapital 8,15 8,35 www.straumur.net Resultat pr. aktie, ISK 26,7 27,8 lidt lavere vækst men eksklusive engangspo- dan vil det formentlig fort- euro (516 mio. kr.) mod 217,5 Antal ansatte, gns. 2.805 i.o. ster var egenkapitalforrent- sætte. mio. euro i første kvartal sid- end hidtil ningen på 28 pct. i 2006, »Indtil nu har vi anset det ste år. 2006-tallene var dog Adm. direktør: Hreidar Már Sigurdsson det vil sige på samme niveau for vigtigt at holde den se- påvirket af et salg af en ak- Bestyrelsesformand: Sigurdur Einarsson I Banker som første kvartal i år,« siger parate identitet, bl.a. fordi tiepost på 21,1 pct. i Islands- www.kaupthing.com koncernchef Hreidar Már FIH-navnet er meget kendt banki, der i dag hedder Glit- AF DAVID BENTOW Sigurdsson til Børsen. og respekteret på de euro- nir. 19,9 pct. svarer til vores mål- dende investeringsbank i pæiske obligationsmarke- sætning om 15 pct. årligt til- Norden, og vi foretager fort- Væksten i de islandske ban- Meget tilfreds der, hvor de henter kapital. Fantastisk år lagt den risikofrie rente,« sat nyansættelser, også i ker, der de seneste år har Og i England bruger vi og- siger koncernchef Fidrik Danmark, hvor vi kan note- været nærmest eksplosiv, Han er i øvrigt »meget til- så fortsat Singer & Fried- »Begyndelsen af 2006 var Jóhannsson til Børsen. re markant fremgang for vo- er ved at stilne lidt af. For freds« med udviklingen i lander-navnet,« siger Hrei- helt fantastisk på aktiemar- Han vil dog ikke love, at res corporate finance-akti- Kaupthing Bank steg bund- Kaupthings største datter- dar Már Sigurdsson, der dog kederne, og det afspejlede banken opfylder målsætnin- viteter, og en god udvikling linjen i første kvartal med bank, danske FIH Erhvervs- direkte adspurgt siger, at sig i vores resultat. Men i år gen for egenkapitalforrent- inden for vores ejendoms- 7,9 pct. i forhold til samme bank. det »ikke er utænkeligt,« at har vi fortsat kunne notere ningen for hele 2007, fordi rådgivning og låneforretnin- periode sidste år, til 20,3 »Siden vi blev ejere af FIH FIH på et tidspunkt vil skifte vækst i både nettorente- og investeringsbanken fortsat ger,« siger Johannsson. mia. islandske kronur (2,1 i 2004, er både antallet af navn til Kaupthing. gebyrindtægterne, og vores ekspanderer kraftigt. mia. danske kr.), mens egen- ansatte og bundlinjen blevet Også investeringsbanken egenkapitalforrentning på »Vi ønsker at være den le- david.bentow@borsen.dk Global opvarmning skaber ikke kun indsøer i en ellers tilfrossen norsk fjord, den giver Hedgefonde udbetaler bonus også storbanken UBS mulighed for at oprette et nyt finansielt indeks. Foto:Scanpix andringer, og som samtidig I Bonus dan. I gennemsnit er lønnen har en unik egenskab i og fordoblet på to år. med indeksets udvikling er AF SIMON R. NIELSEN Bag de enorme lønninger helt uafhængig af bevægel- gemmer sig en mere struk- serne på aktie- og obligati- LONDON – Selv om hedge- turel historie om en enorm onsmarkedet. fond-industrien generelt tilstrømning af ny kapital, I de senere år er marke- møder stigende kritik for da især pensionskasser og det for vejr-kontrakter ste- høje omkostninger og for la- andre institutionelle inve- get betragteligt på Chicago ve afkast, fejler evnen til at storer jagter det lille meraf- Mercantile Exchange. I åre- forgylde personerne bag ik- kast i forhold til markedet, ne 2005 udgjorde værdien ke noget. der er så afgørende. af handlede kontrakter 53,4 Undersøgelsen af bonus- Samtidig kan mange mia. kr. Sidste år steg mar- betalinger i 2006 er foreta- hedgefonde tilbyde en langt kedet til næsten 250 mia. get af investeringsmagasinet højere grad af beskyttelse kr., viser en analyse fra Pri- Alpha Magazine, der kan be- i dårlige tider, da de i mod- cewaterhouse ifølge Finan- rette at hele tre personer har sætning til traditionelle in- Global opvarmning cial Times. brudt den magiske grænse vesteringsfonde benytter sig »Global opvarmning har på 1 mia. dollar. Godt nok er af derivatmarkedet for at af- skabt mere volatilitet i tem- den amerikanske valuta svag dække og optimere afkast og peraturer og vejrforhold, for tiden, men de spekulati- risiko i porteføljen. indtager hvilket har medført stør- ve og avancerede fonde har Uanset baggrunden vil de re likviditet i handlen med eftertrykkeligt og endnu en- store lønninger blive anset vejr-derivater,« siger direk- gang bevist, at de bedst for- som endnu et eksempel på tøren for handel med hybri- mår at aflønne stjernerne i den grådighed, som mange finansmarkedet de derivater, Ilija Murisic, den finansielle sektor. fagforeninger og flere politi- til Financial Times. Så her bringer vi en lille kere hævder florerer blandt Tidligere i år har finans- lønstatistik, som opgørelsen hedgefonde og kapitalfon- huset Lehman Brothers tager sig ud ifølge Financial de, der beskyldes for at split- udsendt en meget omfat- Times. te selskaber og skære ned, I Klima af verdens første indeks, der Det er imidlertid første tende rapport om de er- Jim Simon fra Renaissan- mens de forgylder sig selv og direkte er bundet op på un- gang, at de mange mulighe- hvervsmæssige og finan- ce Technologies tjente 9,4 investorerne. AF SIMON R. NIELSEN derliggende forandringer i der samles i et indeks, der sielle konsekvenser af den mia. kr. Blandt investorer i hedge- klimaet. direkte kan afspejle de om- globale opvarmning. Fi- Ken Griffin fra Citadel In- fonde er der en større for- LONDON – Klimaforan- Det er storbanken UBS, skiftelige vejrfænomener nansmarkedets store inte- vestment Group tjente 7,7 ståelse for lønningerne, der dringer er for alvor rykket der står bag det nye Global og udsving i temperaturen, resse for klimaforandringer mia. kr. trods alt er bundet op på til toppen af dagsordenen i Warming Index, som rent som menes at berøre den blev for alvor vakt til live, da Eddie Lampert fra ESL In- fondenes afkast. den globale finansielle sek- teknisk er baseret på eksi- globale opvarmning. den tidligere verdensbank- vestments tjente 7,2 mia. kr. Typisk har hedgefondene tor. I løbet af denne uge bli- sterende finansielle instru- Helt enkelt vil Global økonom Nicholas Stern på Sidste år formåede bare to omkostninger efter det så- ver det langt nemmere at menter på råvarebørsen i Warming Index stige, hvis vegne af den britiske rege- personer at runde den magi- kaldte 2-20-princip. Det ko- afdække risikoen eller ud- Chicago. Her kan man alle- temperaturen stiger. ring konkluderede, at der ske milliard målt i dollars. ster 2 pct. om året i faste om- nytte muligheden for, at der rede i dag købe og sælge fu- UBS har store ambitio- er store økonomiske kon- Hele listen med de 25 hø- kostninger og 20 pct. af det sælges mindre vintertøj og tures-kontrakter, hvor det ner om, at det ny indeks bli- sekvenser, hvis den globale jest betalte forvaltere tjen- positive afkast. flere is i varmen. underliggende aktiv er tem- ver bredt forankret blandt opvarmning fortsætter. te 82,5 mia. kr., hvilket iføl- Seneste skud på stam- peraturen i store amerikan- investorer, der dels ønsker ge Financial Times svarer til men er nemlig lanceringen ske byer. at sikre sig mod klimafor- simon.nielsen@borsen.dk nationalindkomsten i Jor- simon.nielsen@borsen.dk

×