Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lesson 4 kagunitha (5)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Lesson 4 kagunitha (5)

  1. 1.     Lesson 4 Kagunitha   Kagunitha: After learning Kannada alphabets we should start learning Kagunitha.     Given below is the Kagunitha for each consonant:      For one consonant we are adding vowels then it becomes a Kagunitha.    + ಅ = ಕ/ka  + ಆ = /Kaa  + ಇ = /Ki  + ಈ = ೕ/Kee  + ಉ = /Ku  + ಊ = /Ku  + ಋ = /Kru  + ಎ = /Ke  + ಏ = /Kee  + ಐ = /Kai  + ಒ = /ko  + ಓ = ೕ/Ko  + ಔ = /Kou  + ಅಂ = /Kam  + ಅಃ = /Kaha  Use this link to help you pronounce Consonants: Kannada Kagunitha   ಅ  ಆ  ಇ  ಈ  ಉ  ಊ  ಋ  ಎ  ಏ  ಐ  ಒ  ಓ  ಔ  ಅಂ  ಅಃ  ಕ      ೕ                ೕ        ಖ      ೕ                ೕ        ಗ      ೕ                ೕ        ಘ      ೕ                ೕ        ಙ      ೕ                ೕ        ಚ      ೕ                ೕ        ಛ      ೕ                ೕ        ಜ      ೕ                ೕ        ಝ      ೕ                ೕ        ಞ      ೕ                ೕ        ಟ      ೕ                ೕ        ಠ      ೕ                ೕ        ಡ      ೕ                ೕ         
  2. 2.     ಢ      ೕ                ೕ        ಣ      ೕ                ೕ        ತ      ೕ                ೕ        ಥ      ೕ                ೕ        ದ      ೕ                ೕ        ಧ      ೕ                ೕ        ನ      ೕ                ೕ        ಪ      ೕ                ೕ        ಫ      ೕ                ೕ        ಬ      ೕ                ೕ        ಭ      ೕ                ೕ        ಮ      ೕ                ೕ        ಯ      ೕ                ೕ        ರ      ೕ                ೕ        ಲ      ೕ                ೕ        ವ      ೕ                ೕ        ಶ      ೕ                ೕ        ಷ      ೕ                ೕ        ಸ      ೕ                ೕ        ಹ      ೕ                ೕ        ಳ      ೕ                ೕ       
  3. 3.   With Kagunitha simple words:   Using Kagunitha we will learn some simple words.      ರಣ    ಟ       ಂ     ಗ     ಸ  ಆ   ಅಂ   ೕ   ಓ   ಆ       ಗ ಶ  ೕ     ಒಳ   ರ   ಅಂಗಳ  ಮ     ಏ     ೕ   ಂ   ಜ  ಆ ಶ    ಉಪ ರ  ವ   ದ   ೕಥ     ಲ  ಬ       ಗವ   ಅ ರ      ಣ  ಬ     ದ  ವ   ಹ  ತ   ಕ          ಹಲ   ಜ   ಕ     ಆ       ಂಡ   ಡ  ಸ ೕದರ  ಸ ೕದ   ನ     ಖ     ಕ      ಕ     ಟ  ಸ   ಸ     ಸ   ಂ ಣ    ಂ   ಹಲ     ೕಷ  ಹನ  ಗರ  ಂ   ಅಂ   ವ ರ  ಟಕ    ಹ     ಯ   ಅ ಮ  ಚಲ     ಹರ   ಆ ೕ ದ    ಆಕ   ಹ   ಸಗ   ಮ   ರ  ಒಡ   ಧ    ೕಳ    ನವ     ಅಂ   ರ     ಹ   ಗ   ಡ   ಯ    ಹ  ಠ  ೕಗ  ತ    ಹಲ   ೕ   ಣ       ಕ  ರ  ಹ ರ      ಳ   ಲ ಗ    ಗ   ಲ  ಂ     ಯಕ  ಂ   ಅ   ಚ ರ  ಳ     ೕ     ಣ   ಮ     ರ     ನ     ಮ   ಹ   ಎ   ಂ   ಮ   ಂ     ಂ   ೕ       ೕ   ಅಂ   ೕಟ 

×